DE STAKING IS NU VRIJWEL ALGEMEEN Parijs zonder iicht en gas Bruinisse kreeg een stevige water leiding-onder-water Sjah van Perzië „op vacantie De wanorde in Frankrijk ivordt met het uur groter Liberale overwinning Aardbeving eist 100 doden Vervroegd gesprek huisvesting arbeidsbureaux was dood ZES GEWONDEN Rond 895 millioen De koers terug.... DE ZILVERVLOOT-SMOKKEL BERECHT Langzaam werd de kabel gevierd.... ZE ZIEN ER GOED UIT DAGBLAD VOOR ZEELAND ANTI-VOEDSEL- CORDON LANIEL HOUDT RADIO-REDE De heer G. v. d. VEN overleden De grootste zege' van Thijs Roks OP DE VLUCHT VOOR MOSSADEGH Lourdes-onderschei- ding voor Nederlanders Schade watersnood Zij wisten, hoe een dubbetje rolde „OP DE GOEDE AFLOOP", ZEI BURGE MEESTER MICHAELIS Geen emmers meer op de stoep België in Februari naar de stembus De krijgsgevangenen VARENDE TENTOONSTELLING Breskens thuishaven f Exotische oogst in I laanderen 93e JAARGANG No. 20798 Voor Cod, Koningin en Vaderland Uitgavei N. V. Uitgevers Mij Neerlandia Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda Reigerstraat 16, Tel- Redactie 8181, nistratie: 8778. Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J J. H A. Bruna Redactieraad C. J. v. Hootegem. Mr. Dr. A. J. J-M Mes, Mr H B. L de Rechter L J v. 1 Westende, P V M Vercauleren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post 1 6 15 Per week (uitsluitend bij niet-post- b«steli.) f 0.42 Incasso wordt berekend ^L«osse nummers 13 ct* Postrek. no. 278841. WOENSDAG 12 AUGUSTUS 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f (X30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezondan Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 5 - Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen HULST, Dubbele Poort 7, TeL 102 - (Bijbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601. OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35). JOSEPH LANIEL. Vandaag radio-rede. Rondom Berlijn F\E Oostduitse politie heeft een cor- don van ruim zestig kilometer om Berlijn gelegd om te verhinderen, dat Oostduitsers in Wcst-Berlijn voedselpakketten komen halen. Aldus Oostduitse ooggetuigen. De gekazerneerde politie had, vol gens deze berichten, controleposten op alle kruispunten, op alle stations en aan de grens tussen Oost-Duitsland en West-Berlijn geplaatst. Alle voetgan gers, wielrijders, automobilisten en treinreizigers werden gecontroleerd. HOE DE FRANSE PREMIER LANIEL zich vanmiddag in zijn (aangekondigde) radio-rede voorstelt een wending te geven aan de stakingen in zijn land, is menigeen een volslagen raadsel. Het verkeer ligt practisch stil, tot en met de opdergrondse in Parijs. De Posterijen werken niet, telefoonverbindingen komen nagenoeg niet meer tot stand. Duizenden toeristen verblijven noodgedwongen „ergens in Frankrijk", in de (vage) hoop wel dra uit hun isolement te worden verlost. De voedselvoorziening van die gestrande toeristen is uiteraard zeer gebrekkig. Koop vaardij en vliegwezen vielen vrijwel stil, gas- en electriciteits- bedrijven staken. Het geroep tegen de anti-sociale politiek" van Laniel begint oorverdovend te worden. Of de premier dat ge schreeuw deze middag via de microfoon kan overstemmen, is een vraag, welke zelfs „het buitenland" in hoge mate interes seert. BRAZILIË heeft 1.5 millioen cruzei ros (300.000 gulden) uitgetrokken om de vervoerskosten van immigranten uit Nederland te dekken. RUSLAND heeft in Nieuw-Zeeland 3000 ton boter gekocht tegen een prijs die 40 pond sterling per ton hoger ligt dan de door Engeland betaalde. Ook over de leverantie van vlees wordt onderhandeld. DE CENSUUR op brieven, telegram men en telefoongesprekken van Oos tenrijk naar de Russische zone is op geheven. THANS BLIJKT, dat de vice-premier van Noord-Korea, Hoe Kai. onlangs zichzelf van het leven heeft beroofd. DE NOORSE Bergingsmaatschappij is erin geslaagd, het 2500 ton metende schip „Bina" naar boven te halen. Het schip zonk 67 meter diep in een fjord en was bedekt met 3 meter zand. EEN POSTZEGEL van 3 cents, bruin van kleur en van het zogenaamde cij fer-type (van Krimpen) is door onze P.T.T. ingevoerd. NASAN, 200 km. ten Westen van Ha noi, is door de Frans-Vietnamese strijdkrachten „om strategische rede nen" ontruimd. IN DE PERZISCHE stad Malajir, zijn tijdens het referendum tengevolge van ongeregeldheden vier personen gedood en 18 gewond. EX-KONINGIN Narriman heeft de Egyptische Regering om een maande lijkse toelage verzocht, daar haar finantiële toestand dit „noodzakelijk maakte". P)E toestand in Frankrijk was Dins- dagmiddag vijf uur als volgt: SPOORWEGEN: In de loop van Dinsdag is dit verkeer, naarmate de uitgevaardigde stakingsorders bekend en opgevolgd werden, vrijwel stilge legd. Duizenden vacantlegangers, waar van er velen op de terugreis waren, zijn gestrand. Verpleegsters zorgden er voor, dat zuigelingen melk kregen. De Parijse stations waren verlaten. Vele reizi gers overnachtten in de stilstaande wagons. Er worden, uitgezonderd in drin gende gevallen, geen telefoongesprek ken over lange afstand en geen tele grammen aangenomen. In enkele der belangrijkste provin ciesteden worden de bussen door mi litairen gelicht, terwijl leden van de politie, het leger en de Republikeinse Garde enkele postbestellingen hebben uitgevoerd. In Parijs wordt echter nog geen post rondgebracht. LUCHTVERBINDINGEN: Het per soneel van de gronddienst der Franse vliegvelden is met ingang van Dins dag middernacht, voor 24 uur in sta king gegaan. MIJNWERKERS: De communisti sche vakbondleiders hebben een be roep op hun volgelingen gedaan om het werk onverwijld neer te leggen en samen te werken met hun katho lieke en socialistische collega's, die Vrjjdag en Zaterdag j.l. in staking zijn gegaan. OOK DE AMBTENAREN ALPINISTEN hebben op de Fol- garfda-gletscher in de Ital. Al pen bij de Zwitserse grens de stof felijke resten gevonden van 14 Oostenrijkse soldaten, die, naar men aanneemt, bij het Italiaanse offensief in dit gebied in 1916 zijn gesneuveld. MAANDAG is in de V. S. de 160-mil- lioenste inwoner geboren. Men ver wacht, dat de V. S. in 1960 ongeveer 17o millioen inwoners zal tellen. MALENKOV zou de Chinese Rege ringsleider Mao Tse Toeng hebben uit genodigd voor een gesprek te Moskou in September a.s. HET SMOKKELEN van koffie aan de c Nederlands-Duitse grens neemt af. De buit van de douane althans lag in Juli 3000 kilo beneden „normaal". MEVR. ZAISSER, de O.-Duitse Minis ter voor Volksontwikkeling, heeft op een vergadering gesproken, waaruit blijkt, dat zij niet is ontslagen of ge arresteerd. DE GEMEENTE HILVERSUM heeft de Gooise schilders grote muurvlak ken van de gemeentelijke garages be schikbaar gesteld „voor experimentele schilderijen". De verf wordt boven dien cadeau gegeven. DE GASPERI zal in het nieuwe Ita liaanse Kabinet de functie vervullen van Minister van Buitenlandse Zaken. DE DOUANE vond in een trein-toilet van de D-trein Hoek van Holland- Wenen achter de wand 38.000 scheer mesjes. De dader is spoorloos RIJKSAMBTENAREN: Het onaf hankelijke vakverbond der Fran se rijksambtenaren heeft voorgesteld een „gemeenschappelijke, algemene „uursstaking uit te schrijven voor alle werknemers in overheids en par ticuliere dienst". Volgens dit vakverbond, één der be houdendste van Frankrijk, is dit nood- d°m n'ü,n* te seven aan het verzet der arbeiders tegen de „anti sociale politiek" der regering-Laniel. Dit is de eerste maal sinds het be gin der stakingen, dat een vakbond een algemene staking aanbeveelt. TOERISME: Negen vooraanstaande Britse reisbureaux zijn Dinsdag be gonnen hun reizen naar het vasteland te wijzigen, waarbij de door de sta king getroffen Franse havens en spoorwegcentra worden vermeden. De Britse spoorwegen raden vacan- tiegangers aan zich niet naar Frank rijk te begeven, indien zij verder willen reizen dan de Franse havens. De treinverbinding BrusselParijs v.v. is tot nader order opgeschort. P.T.T.-VERBINDINGEN: Uit Groot- Brittannië zullen géén brieven of pakketten naar Frankrijk; worden ge zonden, voordat de toestand is ver beterd. De Franse telegraafdienst aanvaardt uit Groot-Brittannië slechts regerings- en dringende telegrammen. GAS- EN ELECTRICITEITSBE- DRIJVEN: De socialistische „Force Ouvrière" heeft haar leden, werk zaam in de Franse gas- en electric! teitsbedrijven, opgedragen het werk onmiddellijk neer te leggen. In Parjjs werd reeds gestaakt. De verkiezingen in Canada P)E algemene verkiezingen, welke Maandag in Canada zijn gehou den, hebben voor de vijfde achtereen volgende maal een overwinning op geleverd voor de liberale partij, die reeds sinds 1935 aan de macht is. De stemming is rustig verlopen. Alleen uit Montreal werden inciden ten gemeld. Hier werden zes perso nen aangehouden, omdat zij zouden hebben gepoogd tweemaal te stem men. De einduitslag luidt: (tussen haak jes de uitslag van '49) Liberalen 171 (193); Progressieve Conservatieven 50 (41); Socialisten (C.C.F.) 23 (13); Social Credit"partij 15 (10); Onaf- hankelijken 3 (4); Onafhankelijk-libe- ralen 2 (1); Liberale Arbeiderspartij 1 (0). Het nieuwe Parlement telt drie ze tels meer dan het oude. Weer in Griekenland FNE POLITIE van het Griekse eiland Cephalonia heeft meegedeeld, dat Dinsdag tengevolge van een aardbe ving 100 personen om het leven zijn gekomen en ongeveer 250 gewond zijn. Volgens berichten, die het Griekse ministerie van Binnenlandse Zaken van het eiland heeft ontvangen, is de aangerichte schade „niet te bereke nen". Twee dorpen werden volkomen verwoest. Door een tweede aardschok die zich later op de dag voordeed stortten verscheidene huizen in. De inwoners van Ithaka en Zante verkeren in een paniekstemming en leven in tenten. Het totaal aantal daklozen zou ongeveer 3000 bedragen. ALI EN NEHROE J^JE BIJEENKOMST van premier Nehroe en zijn Pakistaanse ambt genoot Mohammed Ali over Kasjmir zal in de eerste week van September worden gehouden. Dit was door de regering van India voorgesteld, nadat de premier van Pakistan had verzocht de conferentie die hij met Nehroe zou hebben over Kasjmir, te vervroegen. Aldus de In dische radio. ZEER WARM Weersverwachting, geldig tot t hedenavond: Zonnig en warm tot zeer warm iveer. Zwakke tot matige wind,* voornamelijk tussen Oost en Zuid.* Vandaag: Zon onder 20.11 uur." ilaan onder 20.41 uur. Morgen: Zon op 5.20 uur. Maan op 0 33 inir JN een nota aan de Tweede Kamer zegt minister Suurhof voldoening te gevoelen over het feit, dat de begro tingscommissie zich ermee heeft kun nen verenigen, dat voor de aankoop van een beter pand ten behoeve van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Breda alsnog gelden (f 147.700) op de begroting worden gebracht. Hij zegt het echter niet eens te zijn met de door de commissie geuite op vatting, dat bij het voorstel om de desbetreffende post met nog f 170.000 te verhogen een tendentie aanwezig zou zijn naar aantasting van het bud getrecht. Het niet beschikbaar zijn van de no- dige gelden heeft in het verleden de aankoop van geschikte panden doen mislukken, o.a. voor de Gewestelijke Arbeidsbureaux te 's-Hertogenbosch, Arnhem en Almelo. Voor Arnhem en Almelo doen zich thans echter weer oplossingen voor. Oud-burgemeester van Vlijmen JN Vlijmen is overleden de heer G. R. van der Ven, oud-burgemeester van Vlijmen en oud-lid van de Pro vinciale Staten van Noord-Brabant. De heer van der Ven bereikte de leef tijd van 73 jaar. De plechtige uitvaart zal worden gehouden, Donderdag a.s. om half elf m de kerk van de H. Johannes Ge- u°f 1,- te Slijmen, waarna teraarde- estelling op het R.K. kerkhof aldaar zal plaatsvinden. F\E FRANSE telefonisten nemen slechts voor de Regering be stemde of zeer dringende telefoon gesprekken aan. De telefonisten hebben sinds het begin der stakingen een opval lende stijging in het aantal sterf gevallen in Frankrijk geconsta teerd. Een voorbeeld: Een in een klein Frans plaatsje gestrande autorijder vraagt ver binding met een bepaalde auto garage in Parijs. Telefonist: „Is het dringend?" Automobilist: „Ja, ik moet een sterfgeval melden". De verbinding wordt tot stand gebracht. Automobilist: „Hallo. garage X.? Ik sta op Trou-le Petit. Zij is dood". Garagehouder: ..Wie is dood?" Automobilist: „Mijn batterij". Hier wordt de verbinding onver wijld verbroken! Maar hij kreeg zijn batterij..'.. Bij militaire oefening QISTEROCHTEND zijn tijdens een oefening van onderdelen der 4de divisie in het artillerie-schietkamp bij Oldebroek zes personen gewond door dat een projectiel, afgevuurd uit een stuk veldgeschut van 25 ton, binnen de veiligheidsgrens is gevallen. Twee van hen zijn ernstig gewond opgenomen in het militair hospitaal te Zwolle, maar verkeren buiten di rect levensgevaar. Vier anderen wer den licht gewond. De ouders der gewonden zijn inge licht. Het ongeval gebeurde tijdens de oefening van een compagnie in de aanval, gesteund door zware mitrail leurs, mortieren artillerie en vlieg tuigen, waarbij gebruik werd gemaakt van scherpe munitie. Alle hierbij voorgeschreven veilig heidsmaatregelen waren getroffen. Naar de oorzaak van het ongeval wórdt e'en onderzoek ingesteld. 99 F)E SJAH VAN PERZIE heeft zich Dinsdagochtend per vliegtuig naar Ramsar aan de Kaspische Zee bege ven voor ec;i vacantieverblijf van een week. Hij wordt vergezeld door zijn echtgenote. Waarnemers in Teheran geloven, dat de Sjah niet in de hoofdstad aan wezig wil zijn, als premier Mossadegh waarschijnlijk voor Vrijdag a.s. in een radiorede het resultaat van de volks stemming over ontbinding van de Madjlis (Tweede Kamer) zal bekend maken. Volgens een bericht in het Britse blad „Evening News" is de Sjah van plan Perzië te verlaten. Openlijk in dien dat mogelijk is, of in het geheim als het niet anders kan. De Sjah zou zich voor onbepaalde tijd naar een niet genoemd land wil- r)E ruim vijfhonderd Nederlandse pelgrims en zieken van de 54ste Nationale Bedevaart naar Lourdes zijn Maandagavond op de vastgestel de tijd en zonder enige vertraging via Roosendaal in Nederland terugge keerd. Van de stakingen in Frankrijk heb ben zij betrekkelijk weinig moeilijk heden ondervonden. Deze bedevaart droeg een hijzon der karakter, doordat verscheidene Nederlanders voor hun werk ten dienste van Maria's genadeoord zijn onderscheiden. Mgr. J. P. Huibers las een schrijven van Mgr. Theas, bis schop van Tarbes en Lourdes voor, waarbij Pastoor J. Looijaard van Oegstgeest werd benoemd tot ereka nunnik van de basiliek van O. L. Vrouw van Lourdes. Mgr. Huibers overhandigde ereka nunnik Looijaard het wit geëmail leerde zware gouden kruis, dat alle kanunniken van Notre Dame de Lour des gerechtigd zijn te dragen en hing hem de kanunnikenmantel om. Het opofferende werk van de bran cardiers, verpleegsters en infirmières vond erkenning in de toekenning van de zilveren ere-medaille der Hospita- lité aan Mr. E. Baron Speyart van Woerden, procureur-generaal bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch en aan mevr. M. Veeger-Uyttewaal van Nijmegen. De ere-medaille's werden hun opgespeld door Mgr. Ricaud, vi caris-generaal van Lourdes. len begeven. Men gelooft, dat hij Prins Sjahpoer Ali Ridha heeft aan gewezen als zijn opvolger. De Sjah zou tot deze stappen hebben besloten, omdat pre mier Mossadegh van plan zou zijn „een persoonlijke dictatuur gesteund door onder communis tische leiding staande volksbe weging, in te stellen". TT IT EEN PUBLICATIE over de ma teriële schade van de overstro mingsramp van 't Centr. Bureau voor de Statistiek blijkt, dat de meest re cente schattingen voor de verschillen de schadecategorieën vrij sterk van de aanvankelijk gegeven cijfers af wijken. De herstelkosten van de schade worden thans gesteld op 895 millioen gulden. In het gehele getroffen gebied be draagt de schade rond 10 pet. van het vermogen. Op Schouwen en Duive- land, het zwaarst getroffen gebied, is dit percentage 32. De zwaarst getroffen gemeenten zijn Duivendijke, Serooskerke, Elle- meetj Nieuwekerk, Eikerzee, Ouwer- kerk' Noordwelle en Stavenisse. Het schadepercentage bedraagt hier meer dan 50 pet. Boeren uit Oost DIJNA 3000 naar het Westen uitge weken Oostduitse boeren zijn na 11 Juni, de dag waarop de invoering van de „nieuwe koers" bekend werd gemaakt, naar Oost-Duitsland terug gekeerd. Westberlijnse ambtenaren van de vlucht^lingendienst hadden meege deeld.' dat van November 1952 tot Fe bruari 1953 ruim 15.000 boeren naar het Westen zijn uitgeweken. De mees te boeren deelden mee, dat de toe stand in Oost-Duitsland ondraaglijk was geworden. Nadat was bekendgemaakt, dat er nieuwe politiek zou worden inge voerd, was het aantal gevluchte boe ren plotseling verminderd tot onge veer een dozijn per dag. PEN BREED LACHENDE THIJS ROKS en de stralende bruid Maria Ril- let vormden gisteren in Zundert HET bruidspaar van de dag. Onder de ere-haag van fietswieltjes, trots geheven door zijn makkers uit de Tour, ver laten hier Thijs Roks een zijn Maria de kerk na de plechtige huwelijksmis. Links op de voorgrond Gerrit Voorting, naast hem Wout Wagtmans en dan (nauwelijks zichtbaar) Adri Voorting. Rechts Hein van Breenen en vervol gens de „neuzen" van Jos. Suykerbuyk en Wim van Est. In ons land wisselen zy dan btf banken deze biljetten voor Neder lands geld in, hetgeen openlijk kan geschieden. Aangezien een Surinaam se gulden in Nederland ongeveer f 1,98 opbrengt, maken zij op deze wijze een winst van byna 100 procent. LIET smokkelen van Nederlands zil- ^1 vergeld naar Suriname is een lucratieve bezigheid, die door vele zeelieden van allerlei Nederlandse schepen al .jarenlang wordt toegepast. Dit zeide de 26-jarige slager J. O. uit Amsterdam ter zitting tegen de poli tierechter. Met zijn kameraad, de 33-jarige bakker C. H. W. uit Rotterdam, was hij Vrijdagavond j.l. in de Amster damse haven aan boord van het s.s. „Cottica" gearresteerd, nadat bij een grondige visitatie in de hutten van dit schip in balen suiker en in dubbe le bodems van de kasten in dc hutten van dit tweetal honderdduizenden verstopte dubbeltjes had gevonden. De berechting heeft niet lang op zich laten wachten. De Officier was milder in zijn eis, dan de politierechter in zijn vonnis. Tegen de hoofdverdachte, de slager J. O. luidde de eis 3 maanden, doch het vonnis 6 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk. De banketbakker, die de slager bij het aan boord brengen van het zilvergeld behulpzaam was geweest, werd 1 maand geëist. Hij werd tot 3 maanden gevangenisstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaarde lijk met een proeftijd van 3 jaar. Het in beslag genomen geld is ver beurd verklaard. DE VOORDELEN FAE vooroorlogse zilveren dubbeltjes en kwartjes uit Nederland zijn in Suriname ook thans nog in omloop en hebben daar dank zij het koersver schil een bijna dubbele waarde. In Suriname plegen de Nederlandse zee lieden de zilveren dubbeltjes en kwartjes, die zij hebben meegesmok keld, in te wisselen tegen Surinaam se bankbiljetten, die zij mee naar Nederland nemen. (Van onze redacteur). JT EN STEVIG MOTORBOOTJE danste Dinsdagmorgen op het zon-over glansde Zijpe en burgemeester Michaelis van Bruinisse stond naast de sclitpper aan het roer. Hij keek m,. u. stona naast metde^r^e iVZnC „Op de goede afloop," zei hij. En hij trok een fles port onen Rrni nisse kreeg weer drinkwater. Niet dank zii die fles H P' kabel, die in feite een tileenbuis was en die het iéidingwate^over de bodem van het Zijpe naar Bruinisse zal voeren. leiding-onder-water naar de bodem deed zakken. METER VOOR METER. KLAAR! jyjAANDENLANG hebben de bewo ners van het dorp, op de Zuid- Oostrand van Schouwen-Duiveland zonder leidingwater gezeten. Elke dag kwam er een schip uit Rotterdam, dat het water in tanks aanvoerde. De mensen zetten hun emmers en teilen op straat en een tankauto zorgde er voor. dat ieder zijn portie kreeg toe bedeeld. Nog maandelang had dit moeten duren, als de heer M. J. Stoel-Feuer- stein. van de Waterleidingmij. Zuid- Beveland niet op een idee was geko- men. Hij is momenteel adviseur voor hij bedarcht°rdL?mS °p het eiland nij oedaent, dat er ïndertiid ppn nn derwater-buis was gelegd van Wol' faartsdijk naar Kortgene. Op dezelfde manier zou Bruinisse kunnen worden aangesloten De Waterleidingmij N. W. Brabant, die St. Philipsland van water voorziet, zou dan een leiding moeten leggen tussen de oevers van het Zijpe. De directie van de Brabantse Maat schappij had er geen bezwaar tegen De leiding naar Anna Jacoba werd doorgetrokken tot aan het veer. Op de strekdam kwam een verdeelstuk te staan en Dinsdagmorgen kon de boot van wal steken, die de water- [yjENSEN van de waterleidingbedrij ven, van Rijkswaterstaat en van nog andere instellingen die bij het werk betrokken waren, bevolkten het schip. En aan de overkant stond een rijkspolitieman te blinken in de zon. Hij vertegenwoordigde de bevolking van het dorp, die van de plechtigheid geen kennis gekregen had en die eerst zal juichen als het water door de bui zen stroomt. Meter voor meter werd de tileen buis gevierd. En het sneeuwde een beetje, want bij elke winding kwam de talk vrü, die het kleven van de kabel moest tegengaan. Een stevige koppeling en het vak manschap van deskundigen bracht de zaak voor elkaar. Het net van Brui nisse had zijn aansluiting gekregen op de leiding van St. Philipsland. En de rest zal kinderspel blijken. De waterleidingbuizen in het dorp moeten eerst gezuiverd worden. Zij zitten vol zeewater en als ze zijn schoongemaakt, worden ze met chloor gedesinfecteerd. Daarna kan men de kranen opendraaien, maar niet tever! Voor het beoefenen der vaderlandse properheid zullen de huisvrouwen re genwater moeten gebruiken. Alleen voor consumptieve doeleinden zijn de buizen gelegd. Tien kubieke meter per uur kunnen zijn aanvoeren. Op- jagers tussen Steenbergen en Anna Jacoba zorgen voor de stuwing. QP DE GOEDE AFLOOP", zei burgemeester Michaelis. Maar eigenlijk hoefde dat niet meer. De zaak was gekoppeld en de boot kon terug. Niettemin werden de mannen die aan de rol hadden gestaan naar de schippershut gewenkt, waarmee dan inderdaad die paarden de haver kregen, die ze het meest verdienden. Schepen stoomden voorbij en de schipper wendde het roer. Hij hoefde niet bang te zijn, de waterleiding te raken. Het water bij Anna Jacoba is hier en daar dertig meter diep en een omzwachteling van lood houdt de buizen stevig aan de grond. De rode daken van Bruinisse keken nieuwsgierig boven het groen van de dijk uit en op de oever legde men de laatste hand aan het werk. De heer Stoel-Feuerstein bevond, dat het goed was en het verzamelde gezelschap klopte zich de talk van de zomerse kledij. Burgemeester Michae lis ging terug naar het dorp en bij het veer, op de Zuidelijke over, keken we nog eens naar de overkant. Naar het vriendelijke plaatsje, dat weer be woond is en waar men voortaan geen emmers meer op de stoep hoeft te zetten. JN België verwacht men dat de re gering de grootste spoed zal wensen, bij de behandeling van het Europese verdedigingsverdrag. Dat zou beteke nen, dat het ontwerp in October in de Kamer, in November in de Senaat zou worden afgehandeld. De ontbinding van het Parlement zou dan eind December plaats grij pen en verkiezingen zouden worden vastgesteld voor Februari 1954, ;1? J}E ZUIDKOREAANSE gevangenen die Dinsdag te Panmoendjon zijn uitgewisseld, zagen er goed uit. Zij droegen nieuwe uniformen. De Ame rikanen en Turken waren gekleed in oude Chinese uniformen. In tegenstelling tot de vorige groe pen Chinese krijgsgevangenen demon streerden de Dinsdag uitgewisselde Chinezen niet. Toen zij het ontvangst centrum naderden, brachten zij de militaire groet. Radio Peking heeft Dinsdag bekend gemaakt, dat in de Noordkoreaanse krijgsgevangenenkampen 1050 mili tairen van de V.N. zijn omgekomen. De lijst met de namen van de betrok kenen was op 6 Augustus door de communistische autoriteiten in de be standscommissie aan de vertegen woordigers der V. N. overhandigd. Opvoering productiviteit lyiET tie regering der V. S. is over eenstemming bereikt over de fi nanciering van een achttal projecten tot opvoering van de productiviteit, waarvoor een bedrag van 815 mille kan worden besteed uit de tegenwaar derekening. Tot die projecten behoren acties tot productiviteitsverhoging in de textiel industrie en de bouwnijverheid en de financiering van een varende produc- tiviteitstentoonstelling. Voor de jachtclub uit Brussel LR bestaat grote kans, dat de Jacht- club uit Brussel, Breskens als thuishaven zal kiezen, inplaats van Blankenberghe. Breskens zou het voordeel' hebben, dat vanuit deze ha ven ook door kleinere jachten, zelfs met een behoorlijke wind, nog kan worden gevaren. Op een vergadering der Jachtclub, die één dezer dagen zal worden gehouden, zal hierover nader worden beslist. LEN akker te Koekelare in West-Vlaanderen is het to neel van een vreemdsoortige graanteelt geworden: een uit Egypte afkomstige tarwesoort tiert er welig. Twee jaar geleden kreeg de landbouwer in kwestie een half pond van deze tarwe van een He negouws onderwijzer, die er in het kïein proeven mee had geno men. Met de opbrengst van het vorige jaar heeft de boer dit jaar driekwart hectare bezaaid. In weerwil van het ongunstige weer belooft de oogst van 1953 nog be ter te worden dan die van 1952. De opbrengst per hectare wordt geschat op 8.000 tot 10.000 kg, ter wijl de normale tarwe-opbrengst in België 4.000 kg. bedraagt. Uit de wijde omtrek komen boeren en landbouwkundigen het exotische graanveld bewonderen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1