snnEs WERKSTER Schaaphonden zijn ONHERROEPELIJK de LAATSTE DAGEN WILKING Ve Gevolgen van grilligheid der Italiaanse kiezers D. DE COCK - HULST H.I.A. ZOMERREIZEN Landbouw- TRACTOREN M. de Dreu en Co's SPECIAAL BERICHT...! onze SEIZOEN-OPRUIMING Mijn keuken is mijn trots! Ut Coöperatieve Boerenleenbank PORTEFEUILLE WEKKERTJES GARAGE „ZEELAND" P. v. Remortel ZATERDAG 8 EN MAANDAG 10 AUG. A.S. Reeks j WOL1 M. E. J. F. v. Dissel t Land m Hulst" M. E. J. F. van Dissel A. C. VERMEULEN Geweldig 8 DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1953 8 Italiaanse parlementsleden moeten volle zomerhitte van Rome dragen De Gaspari volgend jaar president? M. Gaakeer Afwezig WEGENS VACANTIE GESLOTEN BREDA AUTOMOBIELEN KOEWACHT Wegens vacantie gesloten 10 tot 15 Augustus van in één woord RIEMERSMA KINDERWAGENS en KINDERMEUBELEN zoals: 8.75 FIRMA yL&vd) BIERKAAISTRAAT Maar.... FERGUSON is beter l Heeft U de nieuwe handwerksteek al gezien N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN ervaren fijnbankwerkers Met plastic ver' LOURDES EST DE SOLEX OP HET RIJWIELPAD J. L. KERCKHAERT - HULST. HULST TEL. 16 8.25 12.50 4.10 85 ct, De Avonturen van Suske en Wiske DE TOMTOMKLOPPER 't o O ITET falen van de Gaspari's kabinet om het vertrouwen van de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden te winnen, is, of schoon voorzien, voor de bevolking toch als een verrassing ge komen. Men was van mening, dat ondanks de meningsverschil len, de Monarchisten, of althans de Liberalen, de Sociaal-Demo craten en de Republikeinen als verkiezingsbondgenoten der Christen-Democraten er voor zouden terug schrikken de extreem linkse groeperingen zulk een enorm plezier en voldoening te schenken. De nederlaag van het kabinet met 19 stemmen was inderdaad voor de communisten en links.socialisten reden tot applaudiseren en vreugde De andere parlementsleden, die óf met de communisten hadden gestemd ói zich hadden onthouden van stemming, zaten bij het horen van de uitslag somber en zwijgend neer, alsof zij toen pas de juiste betekenis snapten, van wat zij hadden gedaan en er reeds spijt van begonnen te krijgen. bladen wijzen erop, dat, t>en de Gas- peri's Christen-Democraten een abso lute meerderheid hadden in het par lement, de premier toch met de klei ne partijtjes samenwerkte en hen mee liet delen in het kabinet ij een wijze die beslist edelmoedig genoemd kon worden. Nu de Gaspen voor de eerste keer htm daadwerkelijke steun nodig had hebben zij hem zonder enige geldige reden in de steek gela ten, zo betogen deze onafhankelijke bladen. De Gasperi's rolitiek is im mers dezelfde gebleven als in de laatste vijf jaren. DE STRAF F)E nieuwe formateur, rechts Chris- ten-Democraat, is aan het werk getogen om een nieuw kabinet samen te stellen. Hij zal daarbij waarschijn lijk niet de steun van De Gasperi krijgen, omdat deze nu eenmaal de middenkoers voor Italië als de enige juiste ziet en consequent weigert zijn medewerking te geven aan een kabi net. dat hetzij iets naar links, hetzij iets naar rechts overhelt. De Gaspe ri weigert voorts pertinent zelfs maar contact op te nemen met de linkse socialisten onder leiding van Pietro Nenni, omdat deze groepering onder algehele controle staat van de com munisten. 1 Dit werd onlangs duidelijk toen de communistenleider Togliatti wees op de ongeschonden overeen komst tot een eensgezinde actie tus sen communisten en links-socialisten. Normaal gaat. het zo, dat de leider, die verantwoordelijk is voor de ne derlaag, belast wordt met de forma tie van een nieuw kabinet, maar of schoon er een eenheid bestaat tussen de linkse en rechtse groeperingen in hun oppositie tegen de Christen-De mocraten, kunnen zij toch nimmer een constructieve eenheid opbrengen, die nodig is voor de vorming van een kabinet. MISREKENING WEDE Christen-Democraten zouden daarom het liefst zien, dat er nieuwe verkiezingen worden uitge schreven, overtuigd als zij zijn, dat hun positie, daardoor slechts kan worden verstevigd. Vele kiezers im mers hebben gestemd op de monar chisten. republikeinen of andere kleine middenpartijen omdat zij dachten dat de Christen-Democraten toch wel als overwinnaar uit de bus zouden komen en zodoende de reeds jarenlange gevoerde politiek zouden kunnen voortzetten. Hierover zijn de meesten het inder daad wel eens, dat de algemene si tuatie in Italië onder de Gasperi met sprongen vooruit gegaan is. Een nieu we verkiezing zou ook de drie splin terpartijen, die in feite de Gasperi ten val hebben gebracht, op hun plaats zetten en gaarne bereid ma ken om alsnog met de Christen-De mocraten samen te werken bij de vorming van een kabinet. Zo zou tevens een veilige meerder heid verzekerd worden voor een sta biele regering. DE ZONDE ENE onafhankelijke pers heeft inmid- dels voor het grootste deel ern stige critiek op deze partijtjes. Deze TN politieke kringen van Rome fluis tert men, dat Einaudi gaarne de Gasperi als premier zou willen hou den, tenminste tot volgend jaar. Dan worden in Italië de presidents-verkie- zingen gehouden en Einaudi zou niets liever zien dan dat de Gasperi zijn opvolger als president van Italië wordt. Het practische resultaat van de nederlaag van de Gasperi in het parlement is, dat de afgevaardigden nu in Rome moeten blijven totdat de crisis is opgelost. Dat is voor de hoogedelgestrenge heren nu niet be paald een pretje, nu de volle zomer hitte Rome nog slechts tot een ver blijfplaats van vreemdelingen maakt. De senatoren zijn gelukkiger. Zij wa ren al op reces gegaan en zullen slechts bijeen geroepen worden, wan neer een eventuele nieuwe regering de goedkeuring van de Eerste Kamer moet hebben. ALCIDE DE GASPERI Alleen de middenkoers! FAMILIEBERICHTEN (Uit andere bladen). Ondertrouwd: A. Goossens en J. Berger, ec. drs. ace. Gennep-Voorburg, Getrouwd: Th. Flint, arts en Wies Rottinghuis, Groningen. Overleden: L. Droog lever Fortuyn, 74 jaar, Haar lem. Dr. H. Rutgers. 69 jaar, Groningen. Met grote vreugde en dank baarheid jegens God berich ten wij U de geboorte van onze zoon, genaamd PETER. F. Bracke A. Bracke-van Bijnen. Terneuzen, 6 Aug. 1953. Noordstraat 56. 151-» Heden, 8 Augustus, hopen onze geliefde ouders en grootouders P. BogaertN'icolaas, de dag te herdenken, waarop zij voor 40 jaar in het huwe lijk traden. Dat God hen nog lang moge sparen is de wens van hun dankbare kinderen en klein kinderen. 214-0 Lamswaarde, Augustus 1953. Roversbergsestraat 3 Het Districts-Consulta- tiebureau voor tuber- culose-bestrijding te GOES is lot September GESLOTEN. Zo de Heere wilt en zij leeft, hoopt op Zondag 9 Augustus onze lieve moeder behuwd- en J grootmoeder de WED. EMELIE 0 VERMEERSCH- VAN WAES Landpoortstraat IJzendijke haar 65ste geboortedag J te herdenken, dat ze nog t vele jaren voor ons ge- spaard mag blijven is de J wens van haar dankbare t kinderen behuwd- en kleinkinderen. J F. Vermeersch J E. Vermeersch- 1 Stcenbeke Marijke. J Kreefstraat 15, Gent P. F. Vermeersch- C. Vermeersch- De Pooter Charles Dingenus Ferdie Tonnü Pierre Zoute Spui D 12 Ter- neuzen. 8 Augustus 1953. De Provinciale Afzet Com missie voor Zeeland maakt aan de fruittelers bekend, dat op de veilingen kunnen wor den aangevoerd en geveild, vanaf: Maandag 10 Augustus Précoce de Trévoux, alle ma ten. Woensdag 12 Augustus: Clapp's Favourite, 60 m.m. en op. Woensdag 12 Augustus Zigeunerin, alle maten mits voldoende rood gekleurd Vrijdag 14 Augustus Codlin Keswick, alle maten. BEKENDMAKING. Burgemeester en wethouders van Philippine, brengen ter algemene kennis, dat de ver ordening tot verruiming ver koopgelegenheid wegens plaatselijke omstandigheden, vastgesteld door de Raad de zer gemeente in zijn openba re vergadering van 1 Mei 1953, goedgekeurd bij Ko ninklijk Besluit van 23 Juli 1953, Nr. 40, gedurende drie maanden voor een ieder ter lezing is nedergelegd op de secretarie der gemeente. Philippine, 6 Augustus 1953. Burgesneester en wethou ders voornoemd, De Burgemeester, (w.g.) P. J. L. van Hoek De wethouder, (w.g.) R. G. Barbé. De wnd. NOTARIS te GOES zal voor de heer H. Trimpe Burger te Kloetinge bij in schrijving.a contant verkopen HET FRUIT a. onder Kloetinge: 1. i. d. boomgaard in Dijk- wel (behalve de madelei- nes perzikappels, prui men); 2. in de boomgaard bij W. Aarnoutse (boomgaard- recht) b. onder 's-Gravenpolder: 1. in de boomgaard bij de wed. F. de Pree (boom- gaardrecht).; reserve 50 k.g. Pommes d'orange; 2. in de boomgaard bij A. Blok; reserve 50 k.g. Court Pendu en 10 k.g. Jutteperen. Inschrijvingen in te' leveren tot en met Donderdag 13 Augustus 1953 ten kantore van de wnd. notaris. Dierenarts te OVEZANDE. TOT 24 AUGUSTUS 1953. Practijk wordt waargeno men door collega's: Elzerman en Klaassen. Administratie- en Rechts kundig Bureau o.l.v. J. D. A. VAN MIERLO tot Donderdag 20 Augustus Wnd. NOTARIS te GOES zal voor de heer J. A. Trim- pe-Burger te Aagtekerke a contant bij inschrijving ver kopen al het FRUIT wassende onder Kapelle (Eversdijk) bij Bijl in de boomgaarden „Geerhoek", „Grote Boomgaard", „Uilen boomgaard", en „Torenhoek" Inschrijvingen in te leveren tot Vrijdag 14 Augustus 1953 16 uur ten kantore v. d. wnd. Notaris. 179-0 FINANCIERT Zowel rechtstreeks als door bemiddeling van dealers Aanvragen: WILHELMINASINGEL 26 Telef. 9500 216-0 HET BESTUUR is de keuze, die wij U bieden in: alle modellen, ook in 1 en 3 in 1, BOXEN, reeds vanaf 18.50 gevuld en 9.95 KINDERLEDIKANTJES, 55 x 110 26.50 KINDERCOMMODES, in alle prijzen. Tevens alls bijbehorende artikelen van A tot Z. Nergens slaagt U beter dan bij: met BOX-MATRASDEKJES ongevuld vanaf KINDERSTOELEN, kl. mod,, vanaf De meest verkochte en economische land bouw- en industrietractor met het be roemde ..Ferguson-systeem". De hydraulische hefinrichting met de 3 punts-ophanging van werktuigen en automatische diepteregeling. Official Dealer voor Walcheren, Noord- en Zuid-B'eveland J. SUKKEL Rotterdamsekade 27.29-31 MIDDELBURG TELEFOON 2057 ZONDAG 23 AUGUSTUS naar ZUID-LIMBURG en AKEN. ZONDAG 30 AUGUSTUS naar DINANT en OMGEVING. Bonnen inleveren voor 23 Aug. vanaf Maandag 10 t.m. Woensdag 12 Aug. (dit in verband met de grenspapieren). Voor Zondag 30 Aug. bonnen inleveren vanaf Maandag 17 t.m. Woensdag 19 Aug. bij W. Mahu, Hulsterweg, Kloosterzande. Zorg dat U er bij bent en koopt bij de aangesloten H. I. A. winkeliers. HET COMITÉ. Kom even naar REISS, de specialist in handwerken. vraagt ten behoeve van de bedrijfsraechanisatie in haar bedrijf te ROOSENDAAL: Zij, die naast een gedegen vakopleiding over ruime practijk beschikken, worden verzocht uitvoerig schriftelijk te solliciteren bij de Afd. Personeelzaken van bovengenoemd bedrijf, Zwaanhoefstr. 2 te Roosendaal, onder S. 53131. doet U wonderen, maar LET OP, dat U de échte RALSTON krijgt! Bijl MERISON'S Ijzerhandel C.V. GOES L. Vorststr. 39-50 bent U daar zéker vant Gebruikte T 11 GROTE KEUZE uit volle rups, halve rups, petroleum of diesel Diverse merken en zeer billijke prijzen. Gemakkelijke betalingscondities GOES MIDDELBURG AXEL SLUISKIL Telf. 3441 Telf. 2972 Telf. 281 Telf. 214 Montfortaanse Bedevaart 3 t.m. 12 Aug. (over Pont- chateau, St. Laurent sur Sèvre, Lourdes), Prijzen vanaf f 220. 27 Sept. t.m. 6 Oct. (over Lisieux, St. Laurent sur Sè vre, Lourdes). Prijzen van af f 210. Propectus verkrijgbaar bij Secret Montf. Werken, Meerwijkselaan 5, Berg en Dal, tel. K 8805-264. betekent voor velen de mogelijkheid, om er nu ook een aan te schaffen! Men heeft met het snelverkeer immers niets meer te maken. De voordelen van 'n Solex: Grotere trekkracht. Minder slijtage, Gemakkelijke bediening. Leverbaar in diverse uitvoeringen. Standard (groen) f 333.De Luxe (groen of zwart) f 395. SOLEX SERVICE STATION BOEKHANDEL Gentsestraat 26 HULST. Levert gaarne AL UW STUDIEBOEKEN. In voorraad ALLE WOORDENBOEKEN (Nederlands, Frans, Duits, Engels, Latijn, Grieks, Spaans). ALLES VOOR DE SCHOOL Als reclame 8 goede schrif ten voor 1 gld. Een dubbel schoolétui voor f 1.90. WIJ RUIMEN OP Een partij romans, meisjes romans en jongensboeken, aan zeer lage prijzen. Profiteert hiervan om uw boekenkast eens flink aan te vullen. Voor woningzoekenden Te koop: Wegens gereedkoming van nieuwe woning per 1 Sept. de houten woning, bevat tende 1 woonkamer, keu ken, drie slaapkamers en vliering voor plm de helft van de kosten van 1949. Moet beslist voor 1 October weg wegens herbouw wa genhuis en stallen. Te bevragen bij: J. AERTS aannemer, Liesboslaan 51, Breda, Tel. K 1600-9835, GEVRAAGD door het Gemeenschappelijk Administratiekantoor, Grote Markt 21 GOES. TE KOOP GEVRAAGD 1 of 2 GOED AFGERICHTE A. LUST, Gentsevaert 1, Telefoon 98. Hulst 215-0 WAAROP U, VOOR DIT JAAR, KUNT PROFITEREN VAN DE ENORME VOORDELEN UIT O.a. rest. partij prima foutloos onder goed en wollen sokken en sportkousen 25 tot 50 korting. Alle blauw en khaki overalls - stofjassen en andere (merkloze) vakkleding 20 korting. Partij vitrages - stores - overgordijnen - lopers - 20 tot 50 korting. Partij BAD- en HANDDOEKEN - zeldzaam goedkoop. Restanten STOFFEN - CONFECTIE - COUPONS MOETEN WEG 2 DAGEN ALLE HOUTEN MEUBELEN 10 korting. dat zegt elke huisvrouw, en terecht, want zij moet in de keuken werken, koken en wat al niet meer. Zij woekert met de ruimte, goochelt met le vensmiddelen en Maar dan moet zij ook de beschik king hebben over eerste klas Keu kenartikelen. Moeilijk te krijgen Duur Welnee, U weet 't VOOR AL UW KEUKENGEREI KOFFIEMOLEN 5 jaar garantie WAND- KOFFIEMOLEN ALUMINIUM FLUITKETEL 2 1tr 2.10 NEST SCHALEN 6 delig diverse décors LEPELS en VORKEN 'n Mensenleeft. gar. KOEKEPAN ..EDY STAAL 2.25 2.45 2.70 3.— - 3.30 Door W. VAN DER STEEN 79-80. Het gaat vandaag weer helemaal mis. Het scheelde niet veel, of al onze vrienden zouden zich tezamen hebben bevonden aan boord van het ondernemende vita- mitje, wanneer niet de Joe- rangetangs er tussen waren gekomen. De nog steeds semi- bewusteloze vliegende broe der van Lambik belandt sa men met Jerom in het water en de reddingspogingen, van de zijde der familie ingesteld, leveren een hoogst verrassend resultaat, dat de toestand nog ongunstiger dreigt te maken. 93e JAARGAI UTtgavei N. V. Verschijnt elke Reigerstraat 16, ntstratie: 8778. redacteur; J. J. C. X v.. Hoolegem H. B. L. de Reel V» M. VercauU vooruitbetaling f 6.15, per wee besteU.) f 0.41 JLosse nummers Bureau voor Onru CJF.IK BEL Raad van sche stad Sf; ochtend een gepleegd, is in verwondingen offer stond als In het gebied dagavond talrijl In het begin v£ nog niet geïc neergeschoten, resteerd. Een T en oud-officier gezinde houding door een onbeki Zaterdag op Zor sonen in een at worpen naar es ook beschoten slachtoffers. Eni woning van sh wegbeambte b Ksira is een oli nesiër, die bett houden met ext brand gestoken. GENERAAL-ma; die in 1944 de S de, hoopt in Sep men aan de ja naar Arnhem er EEN REIGER v] het electrische t Gooi. Steekvlam gedwongen verd zen behoorden u gen. ONDANKS het Oost-Duitse stat: treinkaartjes na; hebben stop geze geveer 60.000 levi uitgereikt. DE AMSTERDA Luik met zijn n Ier op. Hij werd duo-passagiere, r gewond en overl PER BROMFII ge heer van Rie van Portugal ga gietsel te breng: Iingen staande Portugees Casp PRINS BERNHAI ste dag van zijn landse Antillen bracht aan Arubs geestdriftige ontv. hopen „spoedig ei rug te kunnen ko IN CAIRO is ee feur door het hs stierf kort daaro door onbekenden HET VERMISTE vliegtuig is verbi een bos bij Rottg lijken van drie va lijn gevonden. EEN AUTOBUS in India in een doden. In Brazili katholieke pelgri: Cotia. Van de 46 er 18 de dood. EEN VEERBOOT Gomti (India) verdronken meer kinderen. De kap gearresteerd. Hij aan boord. EEN VLIEGTUIG se Luchtmacht, Verhuiswagen" is boord in de buurt gestort. Wrakstuk men. DE OPPERSTE denko benoemd t openbare aanklag: KONINGIN MAR1 in Maart j.l. ovet millioen gulden n moet ruim anderl successierechten w BIJ JERUZALEM soldaten door ,Joi gedood. Sinds een gelijks dergelijke Israëlisch-Jordaans Adve I^/EERSVERW 2 tot vanavoi Geleidelijk to< king met in het land tegen het dag een kans op Zwakke tot maf ke tot Westelijke dezelfde temper. ren. Vandaag: Zon Maan onder 20.1 Morgen: Zon op op 7.15 uur.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 8