Samenwerking van politie en paedagogen Honderd jaar Kodijko De jeugd* die wel eens uit de band springt Enkele methodes: kinderpolitie, jeugdbrigades, strafklassen Speelgelegenheid dringend nodig Dank aan Antillen Scheepsverkeer op Wolga-Don Kanaal Tien uur in een rubberboot Boekenplank Dikken Bruine'» Dui Iets over boffers en pechvogels 16 DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1953 V>k" gebitten V Wat men in Tilburg doet De Franse ploeg voor Lugano VANDAAG SLOTOEFENING NOG STEEDS IN ONDERZOEK SPORT IN 'T KORT EXAMENS MARKTEN Wat is er weer druk gevlogen l r-g Leek" Icoop- Int fèngoed- C. LOOF, Terneuzen. EUWwrrrE |NÏ brandvrij, Irft landhuis, ek, beton- istructie blij- rit en. water- |l5 jaar in de geëvenaard. |k.g. 1 12,50 PAN WIJK (Berkel) fcrancier aan Ion Directie- JHEDEN fop IMBODEN louw winkel- Oosterhout, yde koelcel, zeer ge- Iferij, zuivel- voor andere likt te maken schapendonk, liiuisstraat 6, 64-oo iJEDERHEIL" en) vraagt MEISJES ftjk werk. I'oven 18 jaar. loeder Over- 93-00 'AN de zomer werd in Oosterbeek een vergadering gehouden Hoofdcommissarissen en Commissarissen van Politie, van waarin de Tilburgse Hoofdcommissaris G. J. C. J. Eissens een in teressante voordracht hield over de wijze, waarop in Nederland de politie medewerkt aan de bestrijding der baldadigheid van de jeugd. Deze lezing is nu als uitgaven van „Band" van en voor de Tilburgse politie in brochurevorm verschenen. Ook is in die bro chure opgenomen het resultaat van een in de gemeenten met ge meentepolitie ingestelde enquête naar de vraag wat momenteel in den lande door de politie tegen de baldadigheid wordt onder nomen Uit die enquête blijkt, dat er vele methodes worden toegepast. Men heeft speciale ambtenaren, surveillance-diensten, jeugdbri gades, een kinderpolitie, speciale patrouilles, een klachtendienst. Verder zijn er strafklassen, laat men thuis strafwerk maken, wordt bewerkstelligd, dat zo mogelijk de schaden der vernielin gen worden vergoed, is er contact met de ouders en het onderwij zend personeel, wordt er clubhuiswerk georganiseerd, stimuleert de politie tochten, wedstrijden, enz. komen er speeltuinen. En ook zijn er gemeenten, waar voor de jeugd speciale commissies in het leven zijn geroepen. voeld en begrepen. De navolgende voorbeelden mogen hiervan als bewijs dienen: Op de mededeling van het verstoren van broedende eenden werd ge reageerd met de vermelding, dat op de gehele school een les over de schoonheid van de natuur was gege ven. Een mededeling omtrent het door knippen van waslijnen, verschafte de politie inlichtingen over het gezin van het delinquentje en vestigde de aan dacht tevens op zijn broertje. Een vuurtjestokerij gaf een onder wijzer aanleiding door de vader te ondertekenen strafregels op te leggen, terwijl een ander bij het opstoken van kerstbomen de raad gaf, een volgend WE geven hier weer wat de heer Eissens vertelde over de methode, welke in zijn stad, Tilburg, wordt ge volgd: Wanneer een kind zich aan bal dadigheid of andere laakbare han deling schuldig maakt, wordt door de constaterende of opsporende politie ambtenaar zijn naam en verdere ge gevens opgenomen, alsmede de school en klas waartoe het behoort. Deze gegevens worden in het rapporten- boek vermeld en tevens, of de ouders al dan niet, met een en ander in ken nis zijn gesteld. Door de zorg van de afdeling administratie wordt de muta-i tie verwerkt op een formulier met summiere vermelding van het ge pleegde vergrijp. Deze mededeling wordt naar het hoofd van de betref fende school gezonden. Deze wordt verzocht het kind op het verkeerde van zijn handeling te wijzen. Gevraagd wordt, terugzending van het formulier met vermelding of aan het verzoek is voldaan. Tevens wordt gevraagd of de mededeling 't school hoofd eventueel aanleiding heeft ge geven tot het nemen van enige maat regel en zo ja, welke. Enveloppe voor antwoord is bijgevoegd. Op deze wijze ligt vast wat terzake is verricht en heeft het schoolhoofd tevens gelegen heid zijn visie over het kind en zijn misdragingen te geven. Zulks ten voordele uiteraard van de vorming en opvoeding van het kind. Van deze mogelijkheid wordt zoals mij de praktijk leerde veelvuldig gebruik gemaakt. De verzending naar het schoolhoofd alsook naar de directie der Middel bare scholen, gaat via de afdeling Kinderpolitie. Een enkele keer blijkt doorzending van het formulier niet nodig, omdat de Kinderpolitie reeds omtrent het te melden geval monde ling contact met het schoolhoofd heeft gehad, wat in een aan Kinder rechter of Voogdijraad te richten rap port wordt verwerkt. Soms vult de Kinderpolitie de gegevens nog even aan bij de bekende klantjes of wijst op bepaalde aspecten, welke voor een juiste beoordeling nodig zijn. Op deze wijze bestaat er een pret tige wisselwerking tussen school en politie. Het komt ook voor dat het schoolhoofd vraagt, nader in monde ling contact met hem te treden. Hij verschaft soms gegevens betreffende het kind of gezinsleden, die bij de Kinderpolitie nog niet bekend zijn of vestigt de aandacht op voor de po litie belangrijke omstandigheden. Bij het terugzenden van het formu lier komt het schoolhoofd er toe ge ringe en vaak subtiele gegevens waarover hij zeker niet speciaal een brief zou schrijven, op de formulie ren te vermelden. Dit betekent al weer winst voor de politie, die hier mede haar inzicht kan verruimen. Ook zorgt de Kinderpolitie ervoor, dat bij delicten, waaruit bv. een voor de omgeving gevaarlijke vroeg-rijp- heid of kennis op sexueel gebied blijkt, dit aan het schoolhoofd wordt gesig naleerd. Niet opdat deze het kind ter zake zal onderhouden, maar om hem op zijn hoede te doen zijn, zodat een dergelijk kind niet ongeweten een verkeerde invloed op zijn omgeving kan uitoefenen. NA ZEVEN MAANDEN zer gehoord. Bij herhaling worden de kinderen door de hoofdonderwijzer gestraft met het maken van huiswerk. Contact ook met ouders. Indien leef tijd dit toelaat in ernstige gevallen proces-verbaal. Bevorderd wordt, dat aangerichte schade door de ouders wordt vergoed. De samenwerking tus sen de straatrecherche en de hoofden der scholen was aanvankelijk stroef, doch is thans zeer goed te noemen. De hoofden der scholen vragen meerma len de medewerking van de straat recherche, indien moeilijkheden op school. Door een inspecteur worden de hoogste klassen der Lagere School bezocht en dan een uiteenzetting ge geven over de gepleegde baldadigheid in de stad. Gemeentebestuur bevor dert zoveel mogelijk de aanleg van speelgelegenheden. Ook zijn meerdere terreinen aangewezen, waar mag wor den gevoetbald en worden gedeelten in parken vrijgegeven als speelwei den. Gunstige resultaten. Middelburg: Contact met ouders. Bijeenkomsten onder andere met be sturen van buurtverenigingen en jeugdverenigingen. Speeltuinen inge richt met steun van de gemeente en er zijn sportevenementen georgani seerd. Delinquenten worden mee naar bureau genomen en worden daar gestraft. Register hiervan wordt bij gehouden. Op vrije dagen en midda gen moet de jeugd, ook te Winschoten en Zeist, werken in de plantsoenen. Enkele personen zijn aangewezen als onbezoldigd gemeenteveldwachter. Weinig resultaat. Oosterhout: Boven 16 jaar nimmer waarschuwing of onderhoud op het bureau, altijd proces-verbaal. Bene den 16 jaar contact met ouders en on, derwijzers. Moeten strafwerk maken aan bureau of thuis. Bij herhaling al leen aan bureau. In plan tot uitbrei ding is met „speelwei" in een zeer IN de 1 maanden dat dit systeem te Tilburg werkt, zijn er 185 kennis gevingen verzonden, waarvan slechts een 14-tal niet werd beantwoord. Deze 14 zijn over diverse scholen, die op andere formulieren wel reageerden, verdeeld, zodat niet van onwil mag worden gesproken, doch wellicht van nonchalance of vergeetachtigheid. Uit de antwoorden bij terugzending is mij gebleken, dat de opvoedkun dige tendenz, die met dit systeem wordt beoogd, overal wordt aange- jaar dit, ter voorkoming van het ge signaleerde euvel, gezamenlijk van gemeentewege te organiseren. Een an der verbood lx het spelen onder speelkwartier. Een jongen, die met stenen had gegooid en grote mensen had uitgejouwd kreeg 4 weken proef tijd om zich netjes te gedragen. Ge lukte dit, dan kreeg hij geen straf. Een jongen, die gaslantaarns had stukgegooid moest "deze betalen en mocht twee weken geen leesboek ha len. Een jongen, die van zijn, bij zijn moeder weggenomen geld sigaretten had gekocht .moest uit het door hem opgespaarde schoolreispotje, het ont vreemde restitueren. Een meisje van de M.M.S., dat zich herhaaldelijk had schuldig gemaakt aan belletje trekken, kreeg op haar antwoordformulier vermeld: „Aan de ouders medegedeeld, dat een dergelijk optreden voor een tweede keer niet wordt geduld." Ondertekend door de directrice. De wetenschap, dat misdragingen buiten de school de onderwijzer toch ter kennis komen, weerhoudt vooral de jeugd der middelbare scholen zoals mij de praktijk leerde er van, de optredende politiemannen te bru taliseren. Dit laatste is een tijdverschijnsel waar we al meer aan gewoon worden. Het is immers de mens van heden ten dage en zeker de jonge mens, moei lijk gezag te erkennen. Wanneer zoals jammer genoeg ook nog wel eens een enkele maal voorkomt de ouders „het zo erg niet vinden", kunnen de andere ge- zagsinstanties, school en politie, van een andere opvatting doen blijken en blijft de gezagsschaal in evenwicht. ENKELE VOORBEELDEN A AN de gegevens, omtrent verschil- lende gemeenten verkregen, is 't volgende ontleend: Bergen op Zoom: Kinderen worden aan bureau gebracht. Soms strafre gels of strafstaan. Contact met ouders. Ouders schade vergoeden (zo mogelijk uit spaarpot der kinderen). Sportwedstrijden tussen scholen on derling. Breda: Had enkele jaren geleden de afdeling „Straatrecherche" in burger gekleed personeel van de gemeente lijke dienst. In verband met inwen dige organisatie van de dienst is deze afdeling opgeheven. Gemeente heeft verschillende speeltuinen opgericht. Op een gegeven moment voelt de jeugd zich blijkbaar te groot voor de attracties in speeltuinen en wordt het spel verplaatst naar de straat met al de gevolgen van dien. Is van mening, dat de jeugdbalda digheid heden ten dage niet erger is dan voorheen en zeker minder erger lijk dan voorheen. 's Hertogenbosch: Bossche jeugd- actie bevordert vertonen van jeugd films op Woensdagmiddag en houdt zo dan de jeugd van de straat. Heeft de zg. straatrecherche. Dienst in burger. Kinderen worden op school in het bijzijn van de hoofdonderwij- kinderrijke volksbuurt rekening ge houden. Vlissingen: Het laten maken van strafwerk wordt hier o.m. toegepast. Bij voorkomende baldadigheid of kleine vergrijpen, richt B. en W. zich op verzoek van de Korpschef per cir culaire, zie in dit verband ook Gel drop, Harlingen, Kerkrade en Leeu warden, tot de bevolking en of tot de onderwijzers, en verzoekt medewer king. Duidelijk waarneembaar succes. Waalwijk: Kinderen aan bureau ge bracht. Contact met ouders en zo no dig met onderwijzend personeel. Kan het inrichten van ontspanningscentra en dergelijke niet als taak der politie beschouwen. Een foto van het door de beeldhouwer Termote vervaardigde beeld, dat van daag door Prins Bernhard op Cura sao zal worden onthuld. Het is een geschenk van de Nederlandse regering symboliserend de gevoelens van dank baarheid van het Nederlandse volk voor de steun, welke de Nederlandse Antillen in de oorlog aan Nederland hebben verleend. De Franse ploeg voor het wereld kampioenschap op de weg voor pro fessionals, die op Zondag 28 Augustus te Lugano wordt gehouden, zal be staan uit Louison Bobet, Geminiani, Darirgade, Deledda, Lauredi, Mahé, Mallejac, Robic, Rolland, Teisseire, Varnajo en een nog nader aan te wijzen renner. Het 100 kilometer lange Wolga-Don-Kanaal, dat V0//gp^"/®"ltmltSis komen en de twee grootste Russische rivieren met e k' r niet alleen een belangrijke waterweg met een zeer dru P [le Het kanaal met zijn vele reservoirs en sluizen levert het w. bevloeiing van de dorre gebieden in de Zuidelijke districten en Stalingrad en zorgt bovendien voor goedkope electrische En g behoeve van de industrie en de landbouw. Een reusachtig res kend als de Tsimlyanskaya Zee is gebouwd om het water voor het Wolga-Don-Kanaal. Hoeveel arbeid van politieke gevangenen zou in dit reusachtige werk zitten? De ramp met de RB-36 tTEN WOORDVOERDER van de Ame- rikaanse Luchtmacht verklaarde Vrydag, dat het uiterste wordt gedaan om nog overlevenden te vinden van de ramp met de Amerikaanse R B-36. Een weerschip in de nabijheid van het gebied, waar het toestel veronge lukte, meldde „hoge zeëen met golven van zeven meter hoog". Een der overlevenden, die zich thans aan boord van het schip „Manches ter Shipper" bevindt, vertelde, dat hij in het vliegtuig was, toen het in zee stortte. „De neus van het toestel brak af, en ik wist door de geschutskoepel te ontkomen. Gedurende tien uur be vond ik mij in een eenpersoons rub berbootje. Toen werd ik opgemerkt door een vliegtuig, dat een redding boot voor mij neerliet. Een uur daar-' na werd ik door de „Manchester Ship per" opgepikt. Vlak na het ongeluk heb ik twee overlevenden gezien", al dus de geredde sergeant van de R B- 36. Drietand99 loopt af A/ANNACHT hebben de manschap- v pen van de derde divisie vol strekte rust gehad in hun bivaks. Vandaag begint de oefening, die de operatie zal besluiten. Ze bestaat in het verdedigen van een gedeelte van de Westelijke Maasoever in Noord- Oost-Brabant tegen invallen van com mandotroepen, die door infiltraties zullen moeten trachten verwarring in de gelederen van de derde divisie te veroorzaken. De commandotroepen, een compag nie sterk, horen nu nog, totdat de oorlogstoestand zal zijn afgekondigd, tot de derde divisie, en zijn aan de oostelijke oever van de Maas gelegerd om, zolang het codewoord nog niet is gegeven, afbreuk aan de denkbeeldi ge vijand te doen. Vanavond om 24.00 uur zal de oefe ning worden beëindigd. Zondag zal een volledige rustdag zijn met in de ochtenduren godsdienstoefeningen. In de nacht van Zondag op Maandag zal worden begonnen met de voorberei dingen tot het terugkeren naar de mo bilisatiecentra, grotendeels met vrachtauto's. Dinsdag, Woensdag en Donderdag zullen de troepen het door hen ge bruikte materiaal schoonmaken en weer Inleveren bij de mobilisatie-op slagplaatsen. De mobilisanten zullen in de loop van Vrijdag naar huis te rugkeren. De Emmaüsgangers U)E NASPEURINGEN naar de echt- heid van het schilderij „De Em maüsgangers", dat met I. v. Meer ge signeerd is, zijn nog steeds in gang. Destijds is besloten tot een onpartijdig onderzoek, dat moet uitmaken, of er kunsthars, een modern bindmiddel dus aanwezig is in de verf, waarmee dit schilderij is geschilderd. Men heeft hiervoor de medewerking gekregen van het micro-chemiseh la boratorium van de Universiteit van Graz in Oostenrijk, waar dr G. Zi geuner zich speciaal met het onder zoek heeft belast. Uit een studie van dr Zigeuner is nu gebleken, dat de micro-chemische analyse op het ge bied van kunsthars nog niet zover ontwikkeld is, dat met volstrekte ze kerheid het gestelde probleem zou kunnen worden opgelost. Men zoekt in Graz alsnog naar een geschikte analytische methode. Hoe lang dit we tenschappelijk speurwerk zal duren, is nog niet te voorspellen. GAAF GESLACHTSLEVEN Een derde herziene druk verscheen van dit bekende werk, bewerkt door Prof. Dr. Cornelissen O. P. en Dr. Lips. De eerste editie moest zo spoedig door een tweede gevolgd worden, dat een bewerking niet mogelijk was. In deze derde druk is het biologische gedeelte ingrijpend bewerkt. Helder heid is gehandhaafd tenkoste van een meer wetenschappelijke behandeling, zoals bij het theologisch artikel over de periodieke onthouding. Literatuur opgaven vergemakkelijken belang stellenden zich nader te oriënteren. Uit zijn aard is dit boek bedoeld voor volwassenen, maar de behande ling is wel zo keurig en duidelijk, dat wij het aan iedereen, die zich voor deze materie interesseert, gaarne aan bevelen als een van de beste werken over dit onderwerp. Het is een ge zond competent boek, voor velen een veilige gids op het terrein van de sexualiteit. (Uitgave Romen en Zoon Roermond). J. H. HIERBOVEN ziet men een histo risch gedenkdamast, vervaardigd ter gelegenheid van de opening van het Vredespaleis nu juist 40 jaar ge leden. Dit damast werd vervaardigd naar een ontwerp van André Vlaan deren door de Koninklijke Weverij van Dijk te Eindhoven. Het is te be zichtigen op een tentoonstelling, welke de N.V. Kodijko heeft ingericht ter gelegenheid van haar 150-jarig be staan op heden. De stichter van dit bedrijf, de heer C. B. van Dijk, stamde uit een ge slacht van linnenfabrikanten, dat reeds in de 17e eeuw dit ambacht uit oefende. In het jaar 1853 legde hij de grondslag voor de Kodijko-fabrieken. In 1861 behaalde het bedrijf op de wereldtentoonstellingen te Amster dam en Haarlem vele hoge onder scheidingen. De weefproducten von den hun weg tot in de hoogste krin gen. In 1877 werd de weverij benoemd tot hofleverancier van wijlen Ko ningin Sophie. Eenzelfde onderschei ding viel haar In 1894 ten deel door wijlen Koningin Emma en in 1900 door Koningin Wilhelmina. In 1918 werd aan de weverij het praedicaat „koninklijke" verleend. H.M. Ko ningin Juliana verstrekt nog jaar lijks belangrijke opdrachten van handgeborduurde tafeldamasten voor het Koninklijk Huis. Overigens zijn aan het hof van menig koningshuis in het buitenland de tafels gedekt met Kodijlfo-linnen, zo o.m. het konings*- huis "van Denemarken. In 1914 werd een belangrijke opdracht uitgevoerd voor wijlen Koningin Elisabeth van Roemenië. Legio uitzetten vonden hun weg naar Indië. Grote scheepvaart ondernemingen, de K.L.M., Zieken huizen, hotels, sanatoria, etc. zijn ge regelde afnemers geworden. De N.V. heeft thans bijkantoren en toonzalen in Amsterdam. Den Haag. Rotterdam, Utrecht, Breda, Tilburg, Nijmegen, Arnhem en Maastricht. Vandaag is er in Eindhoven recep tie van half 1 tot 2 uur. Fanny Blankers-Koen en Puck Brouwer zullen op 22 Aug. te Edinburgh deelnemen aan intern, atletiekwedstrij den. De heer J. Maselijn uit Willemstad, is door de Kon. Ned, Athletiek Unie ingedeeld als deelnemer voor de landen- ontmoeting Nederland-Duitsland speer werpen. Christa Seeliger heeft tijdens athle- tiekwedstrijden te Boekarest «Ie 100 m. in 11.7 sec. gelopen, hetgeen een nieuA' Duits record betekent. Het oude record, 11.8 sec., stond op naam van Kaethe Kraus, Marie Dollinger, Helga Klein en Maria Sander. In de leeftijd van 58 jaar is te zijnen huize plotseling overletien de heer J. G. Greben, een in Nederland bekende sport- official. Dé heer Greben is gedurende een lange periode lid van de Bondsver gadering van de KNVB geweest. STENOGRAFIE. Voor het te Rotterdam gehouden exa men stenografie en machineschrijven slaagden de dames M. Crombeen, A. Bies- brouck en R. Buysrogge, allen te Hulst. MULO. Mej. Elly Calle te St. Jansteen slaagde in Bergen op Zoom voor het diploma MULO A. COUPEUSE. Te Oostburg slaagden voor het diploma coupeuse de dames: A. Blaakman uit Hoofdplaat en R. Maenhout uit Biervliet. FIJNAART, 7 Aug. Appelen Yellow AA 52, A 51, B 40. C 28, Hl 22, H2 21, KE 17, KB 12; Perzikrode Zomerappels A 45. B 34, C 28, Hl 23, H2 17, KE 18, KB 14; Précose de Trevoux AA 50, A 50, B 39, C 25, Hl 19, H2 15, KE 14. KB 12; Ontario AA 47, A 47. Dubbele Stamprin- cessebonen I 29, II 26, Eigenheimers gr. 12, drielingen 8. KAPELLE, 7 Aug. Exportveiling: Ap pelen: Yellow Transparant A 39.10, BC 34.10, I 31.20, II 24.20—25.50, fabriek 9.50; Perzikappel A 38.10, BC 27.60—28.60, I grof 35.50, I fijn 26.80—27.50, II 13.10— 13.50, K 16.60, fabriek 5.60—6.10, Early Victoria I grof 16.80—18.10, I fijn 15.10— 16.3; II 4.60—4.90, K 8.10; Coldlin Kes wick I grof 15.40, I fijn 11.80, K 8.60; Peren: Precose de Trevoux A 49.0049.20 BC 27.90—28.50, I grof 38.10, I fijn 26, K 17, Oomskinderenpeer O 45, B 40.7041.30 I 32.80, N.H. Suikerpeer I 10.75, II 5—7. Industrieveiling: Dubb. Princessebonen I 40.35—40.50, II 30.15—32.20, afw. 22.60, Bra men 51.60—51.70. Totaal aanvoer export veiling 82.000 kg Totaal aanvoer industrie veiling 30.000 kg. Gewone veiling: Bra men 6591, Frambozen 74180, Abriko zen 17 (per stuk); Rode bessen 3033; Pruimen; R. Cl. d'Ouillon 8—24, Czarpr. 5—39. Oms. Hative 10—30, Princepruimen 3, Verpakt fruit: Scarlet Pimpernel AA 62, A 59, B 46, C 34, Dr. Father Bill A 49, B 38, C 25, Appelen en peren: Yel low Transparant 1231, Perzikappel 6— 34, Early Victoria 3—614. N.H. Suiker peer 8—11, Br. Herenpeer 811, Pr. de Trevoux 1033, Oomskinderenpeer 3238 Groenten: Aardappelen 5Vr13, Bloem kool 2757, Komkommers 10, Savoyekool 15, Uien 1^—5' Andijvie 91/2Augurkep 76, Kroten 8^, Rabarber 3' Snijbonen 2040, Tomaten 2530, Bosselderij 4Vs— 514, Zilveruien 57. LEEUWARDEN, 7 Aug. 16 stieren, 2.56—2.57 per kilo gesl. gew.; 95 vette koeieru le kw. 2.65—2.87, 2e kw. 2.59^- 2.64, 3e kw 235258 per kilo gesl gew.: 701 melk- en kalfkoeien 7001125. 40 pin ken 250475, 290 graskalveren 190310; 148 nuchtere kalveren 30—60; 650 vette weideschapen 60—110; lammeren 30—60; 478 vette varkens (oude) 1.31.73; (vette biggen) 1.78—1.85 (zouters) 1-.74—1.77 per kilo levend gew.; 333 biggen en lopers resp. 2045—4680 35 bokken en geiten geen notering; 66 paarden 450—1050. To taal aanvoer: 2996. Overzich: aanvoer stieren ruim, stem ming willig, prijzen niet lager. Melk- en kalfkoeien: aanvoer matig, stemming kalfkoeien williger en prijshoudend, melkkoeien minder belangstelling, prij zen als vorige week. Pinken: aanvoer klein, stemming zeer rustig, prijzen niet hoger. Nuchtere kalveren: aanvoer zeer klein, stemming matig en prijshoudend, zware kalveren gingen boven notering. Varkens: aanvoer klein, stemming vrij goed. in zouters bleef de prijs gelijk, andere soorten hoger. Biggen en lopers; aanvoer klein, stemming matig, prijs houdend. Schapen: aanvoer matig, stem ming traag, prijzen als vorige week. Lammerenaanvoer matig, stemming traag, prijzen als vorige week. Paarden: aanvoer matig, slachtpaarden stemming slecht, gebruikspaarden stemming vrij goed, prijzen slachtpaarden minder, prij zen van gebruikspaarden niet lager. OUDENBOSCH, 7 Aug. Dubbele Stam- bonen A 35—36, B 23. Snijbonen A 37— 43, A2 25—36, Uien 9—12, Sjalotten 19, Komkommers 1115, Selderie (bos) 48, Bintje, grote 10—12, kriel 6. Eigenhei mers 13—14, Sla AIO. B 4—9. Kroten 4. Deense Witte 8, Waspeen 11, Tomaten 39 43, Stoktros 465. Bloemkool Al 55. A 53—54, A afw. 32—45, B2 21, Rode kool 10, Savoy en A 15—17, B 10, Augur ken A 8087, B 4955, C 4142, bonken 1720. Rode bessen 30, Bospeen 1415, Perziken 1016, Perzikrode Zomerappel A 28—44, B 27—43, C 22—37, D 16, Hl 20—23, H2 1418, keuken 17; Early A 13. B 8, Hl 10, H2 8. Yellow AXX 41, AX 42. A 43, B 39, C 34, Hl 22, H2 17; Zi geunerin Hl 21, H2 12. STEENBERGEN. 7 Aug. Eigenheimers grote 12.10—13, drielingen 6.90, Bintjes, grote 10.3011.40, bonken 11.70, drielin gen 8.30; Dubbele Princessebonen A 43.30 A2 30. WATERSTANDEN Mannheim 407 12), Trier 134 (—6), Koblenz 276 (—2), Keulen 287 (—4), Ruh- Mannheim 407 12), Trier 134 (—6), rort 483 (—9). Lobüh 1092 (—10), Nij megen 870 (—8), Eefde 390 (—2), Deven ter 289 3), Namen La Plante 138 (+6), Borgharen 3980 (+35), Belfeld 1092 (+14) Grave 465 (+2). Qntdaan van alle rimmetiek, ik bedoel romantiek, die een enigszins zemelappige correspon dent, die de klok heeft horen luiden doch niet weet waar de klepel hangt, er omheen weeft, ziet de aankomst van een Dax- of San Se- bastianvlieger (zo nauw kijk ik niet, voelt U wel), in de late avond, er ongeveer als volgt uit: „Vrouw, hoor ik daar geen duif koerenpertang, ze maken nogal van hun neus, ik ga voor alle secu riteit toch nog eens even zien, bo ven Ze koeren en ronkonken allemaal om ter hevigst. Er moet dus wat aan de knikker zijn. Dat nou op zo'n moment dat vermale dijde eletriek niet branden wil. Af- fijn, dan maar met een stekske er op af, een paar duiven gepakt en bevoelt en't is alsof ze op éne keer uw strot dichtknijpenge voelt de katsjoe-ring Ge springt ermee van de trap af en ge ziet, dat het de Tarzan is.' Hij staat voor de hoofdprijs van 125.000 franken (die gewaarborgd is) en er is natuurlijk nog nergens een pluim bekend.Hoe kan het bestaan, van San Sebastian! Onder deze bedrijven door zit er bij Albert Coppens te Kortrijk even eens een duif binnen. Die staat net zo goed voor de grote prijs van Spanje. Maar Albert is niet thuis. Hij is pin ten gaan drinken in 't lokaal, zat tot een uur of tien te klappen over de soort cn is nu naar 't cinema. Als hij thuis komt, is het over twaalven en zijnen kop staat er niet naar om nu nog naar 't duivenkot te gaan. Mor genochtend te zessen is tijds genoeg, denkt Albert. Hij staat echter, voor alle securiteit, te vijven op, komt te vijf en een kwart op 't kot en vindt zijn duif in haar bakske. Aan 't gene dat zij heeft laten vallen (de menig vuldige strontjes, bedoel ik) ziet onze vriend, dat ze al van de vorige dag thuis moest zijn geweest.... Om een hartverlamming van te krijgen! Een half uur later hoort hij, dat hij hon derd vijftig duizend frank had kun nen verdienen, met één uur vroeger op te staan. Die duif van André im mers, kwam, omdat ze 's avonds na sluitingstijd geklokt was, 's anderen- daagsmorgens te 4.43 te zitten en Kortrijk is 6 kilometers verder dan Lauwe „Is 't niet voor dood te vallen, mijnheer De Bruin?", zegde Albert Coppens. PIENTERE PIEKE Dieke Darding te Heer, bij Maas tricht, was ook een pintje gaan drinken, maar Pieke had, thuisgeko men, althans nog de tegenwoordig heid van geest, van nog even op het kot te gaan En dat leverde zijn baas, de heer Hoogenboom (die nota bene met vacantie was) de eerste prijs na tionaal Dax op. En nu kunt ge me ge loven of niet, maar Jan van der Horst te Breda, vertrouwde zijn „Beau- fortje" ook niet. Niet dal hij Vrij dagsavonds al op de uitkijk zat, maar wel dat hij 's Zaterdagsmorgens om vier uur alreeds uit de veren was. Hij had zo een raar gevoel in zijnen buik en zijn fietsdufke, dat achtereenvol gens aan de kop gezeten had van Cha- teauroux en van Limoges, tja. daar kon toch wel eens meer fond in zit ten, dan de meeste sukkelaars die het in handen hadden gehad, dachten. Daarom had Jan het vol gezet voor heel de stad Amsterdam. Op Chateau- roux had niemand het zien aanko men, toen had het los de eerste kun nen hebben, zo lang moet het al bin nen gezeten hebben, volgens de buurt, maar een ezel stoot zich geen twee maal aan dezelfde steen en van Dax was Jan present. En laat het nou de eerste winnen in Breda, met drie kwartier vooruitDaar kunt ge weer eens aan zien, dat ze een ouwe rat nog zo makkelijk niet bij zijn staart pakken, proficiat Jan,, de aan houder wint Niet geschoten is zeker mis, zou Toon Delhij zeggen. Knoop het allemaal in uw oren, het is 'ne mens, die van ondervinding spreekt, zowel in de commerce als in de dui vensport. UITSLAGEN 7iehier nog enkele uitslagen: 1 Jan van der Horst, 2 W. Perteijs, 3 J. van Bedaf, 4 B. Vermunt, 5 A. Roks, 6 8 en 10 Gebr. Oomens '28 mee); 7 L. Boeren, 9 Chr. van Wely enz. De volgende liefhebbers hadden één duif mee en wisten die aan de kop te plaatsen: L. Boeren (7e), Koos van Dongen (12e), Pol van den Bogaert (13e). M. Schrijvers (18e), Peet van der Horst (20e), H. van Beers (24e), H. Lammers (25e), P. Remie (25e), J. Bindels (29e), F. Schotanus (31e) enz. Deze opsomming geschiedt op speciaal verzoek om eer te geven wie ere toe komt. C.C. Breda e.o. Mons (2553 dui ven): 1 C. Vergouwen, 2 Joh. Aerts, 3 J. Voeten, 4 J. C. Maas, 5 P. Ermen, 6 Jac. van Pelt, 7 J. Kwisthout, 8 Gebr. Schuurmans, 9 W. Verdaasdonk, (goed gedaan Willem), 10 Jo Kerk- hofs, 11 P. Huijbregts, 12 P. Dieck- mann, 13 F. Verdaasdonk, 14 K. Braun, 15 A. Meivis, 16 A. Teurlinckx 17 A. C. Claassen, 18 A. Simons, 19 Lilian Tajsma, 20 Jules van Boxtel, 21 Piet Corssmit, 22 Jan Graumans, 23 Jac. Horward, 24 H. Derks, 25 P. Heeren enz. Rijwiel serie van honderd Juul van Boxtel, 2e harde voorwerp Jac. Kouwenberg, 3e idem P. Huijbregts. Serie van vijftig J. Voeten (en Ko). Bergen op Zoom, Mons: 1 Dook de Nijs, 2 P. Mertens, 3 Jac Geers, 4 Gebr. Tebbens, 5 Jac. Nuijten, 6 A. Visser, 7 M. de Caluwé, 8 Jos. Dingemans; 9 A. P. Buuron, 10 C. van Kasteele, 11 Flip Maehielsen, 12 Fr. van Overveld, 13 Jac. van Rijswijk, 14 A. Geers, 15 Gebr. Schot enz. Aan de gewestelijke Arras te Zieeuwsch-Vlaanderen, georganiseerd door Hoofdplaat namen 764 duiven deel. Rijwielwinnaars zijn A. de Smet te IJzendijke (met de oude) en K. Versprille te Breskens (met de jon ge): Oud: 1 A. Blondeel te Breskens, 2 C. de Waele te Hoofdplaat, 3 en 9 J. Carels te Breskens, 4 en 5 A. de Smet te IJzendijke, 6 Jac. van der Linde te Biervliet. 7 A. van der Veire te Biervliet, 8 I. Porrey te Breskens, 10 Vermeulen-Verduijn te Breskens (is dat den Bram?), enz. Idem Jong: 1 A. Versprille te Bres kens, 2 A. Boekhout te Breskens, 3 Gebr. de Smit te Hoofdplaat, 4 en 13 Ch. de Poorter te Sasput, 5 Quaars- Lauret te Breskens, 6 M. van den Broecke te Breskens, 7 en 8 C. de Ruijsscher te Hoofdplaat, 9 O. de Meijer te Sluis, 10 A. Haartsen te Breskens enz. Groot overwinnaar van de Dax- vlucht te West Zeeuwsch-Vlaanderen is Staf de Wever te Schoondijke, hij wint le en 3e prijs. Heeft dit jaar talloze eersten gewonnen op regionale vitessedrachten en deze laatste uit slag doet de deur dicht. Staf Dusar- duijn pakt er 7 van de 14, terwijl ook Aalbregtse van Aardenburg en Veld hoen van IJzendijke de neus aan 't venster staken. Te Philippine vlogen ze Breteuil. Alhier wist dhr. L. de Mul heel het zaakje kort en klein te slaan, er wordt dan ook sterk over gedacht de ze persoon zonder vorm van proces te royeren: 1 2 3 4 7 enz. L. de Mul, 5 A. Rammeloo, 6 O. Rogiest, 8 A. van Craenenbroeck, 9 J. Bogaert, 10 G. de Clercq. Dhr. de Mul schijnt zijn dui ven (strikt in 't vertrouwen gezegd), gebaken mossels te geven, daar ko men ze enorm van in conditie en dat werkt op alles. Er is echter één on geluk aan, ze blijven er lang van bui ten zitten, tien minuten is niks. Van Orleans kreeg hij er twee gelijk, een bleef een half uur trekken en nog de 5e prijs De beul van Ulvenhout op Mons was Jan Antonissen, 12 mee. 9 prij zen: 1 4 8 16 enz. Jan Antonissen, 2 Gebr Graumans, 3 Marijn Martens, 5 Kest Martens, enz. Op Dax was het weer de gevreesde bakker Jan Frij- ters, die zijn bekend Lichtje en zijn Blauwke aan de kop wist te draaien: 1 en 2 Jan Frijters. 3 Marijn Martens, 4 W. van den Beemt, 5 Jan Antonis sen. Terhejjden, Dax, bracht de overwin ning aan de machtige kampioen M. Lodewiekus: 1 en 2 M. Lodewiekus voornoemd, 3 4 9 10 12 13 14 (ook niet flauw) Gebr. Van Beekhoven, 5 C. Janssen enz. In „De Luchtbode" te Gilze vlogen ze Mons: 1 en 10 Gebr. Aarts, 2 Ant. van Roosendaal, 3 en 6 Jos. van Roo sendaal, 4 9 11 14 enz. Gebr. Van den Braak, 5 G. Franken, 7 C. van den Ouweland, 8 C. van Alphen enz. Jeugdvereniging Steeds Sneller te Breda Mons, 1 Gebr. Van der Pas, 2 T. van Kakerken, 3 A. van Dun, enz. De kampioenschappen in deze mach tige maatschappij zal ik toekomende week vermelden. Gecrtruidenberg e.o.: 1 4 10 12 enz. Jac. Hoevenaars, 2 5 en 8 C. Kroos- wijk, 3 C. Dirven, 6 A. de Rooy, 7 Th. Vervuren, 9 Jos. van Seters, enz. Er vlogen 749 duiven. De Reisduif te Sprundel Mons: 1 5 8 enz. Gebr. de Jong, 2 Marijn Broek. 3 G. van de Corput, 4 Adr. van der Smissen, 6 Jan Konings, 7 11 enz. Dré Vergouwen, 9 Jos. Vergouwen, 10 Hoppenbrouwers enz. Tot slot Kaatsheuvel, Dax: 1 en 11 C. Labee, 2 G. van der Linden, 3 en 13 L. Mosselveld, 4 L. van Ree, 5 L. Hamers, 6 7 14 Pooters-Ligtvoet, 8 12 15 D. Mateijsen, 9 A. Schrauwers, 10 A. Priem enz. Mons (980 duiven). 1 J. Vesters, 2 en 9 Fr. Damen. 3 L. van de Ven, 4 W. van Heijst. 5 P. Zijlmans, 6 C. van Wanrooy, 7 J. van Riel, 8 J. Damen, 10 J. van der Linden enz. Allemaal goeie. DIKKEN BRUINE

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 7