f C ff Listig spel van Molotov BELANGSTELLING voor Zunderts bloemencorso stijgt nog YIRIGLEY Stapels post en talloze telefoontjes Onze puzzle Veedieven J tweede blad zaterdag 8 augustus 1953 Het marktgedoe zal dit jaar verdwijnen TEKTOOH- STELLING Wat een Wonderlijke Wereld het RADIO-PROGRA M M A' S DEZE WEEK IN HET BUITENLAND Wordt U gekweld Heliport Bespottelijk Geen reden meer voor afgunst lyiOLOTOV heeft dan geantwoord. Hu wil meedoen aan een con ferentie der Grote Vier, mits.. En dan komt er een reeks van voorwaarden en bitse uitvallen, wel ke het plezier van het aannemen volkomen vergallen. Dan blijkt, hoe er in de Sovjet-Russische politiek per slot van rekening toch maar heel weinig verandering is gekomen, al is de methode van botte afwij zingen en guillotinerende veto's nu afgelost door die van halve tege moetkomingen. Die tweede methode is in wezen gevaarlijker, omdat ze geëigend is het eenheidsfront van het Westen te verzwakken en de verdere bewa peningsplannen te verstoren. JN DIT OPZICHT is het antwoord van Molotov een waar meester stuk. Zowel in het Verre Oosten als in het Nabije Westen, zet het een breekijzer in de Brits-Amerikaanse solidariteit. De eis, dat communis tisch China mede van de onderhan delingspartij moet zijn, kan Wash ington slechts afwijzen, terwijl Lon den zal vinden, dat er wel over te praten valt. Een algemeen gesprek over de verbetering van de interna tionale toestand is hetzelfde, wat Churchill in zijn befaamde rede voorstelde, terwijl Eisenhower niets moet hebben van dat algemeen ge praat en de Rus met de neus wil drukken op concrete feiten. De Amerikaanse president blijft propageren, dat de E.D.G. beslist noodzakelijk is voor een doeltref fend defensieplan en dat ieder aan vatten van het Duitse vraagstuk moet beginnen met werkelijk vrije verkiezingen in geheel Duitsland en de vorming van een echt-vrije rege ring, waarin de Grotewohls en Ul- brichts zeker geen plaats zouden krijgen. De E.D.G. interesseert En geland echter niet veel en in Frank rijk wil men niet eens meer erken nen, dat men het kind zelf verwekt heeft. Terwijl in West-Duitsland de kortzichtige sociaal-democraten a la Ollenhauer uit pure afkeer tegen Adenauer beloven, dat ze het de nek zullen omdraaien. In dat potje van verwarring gaat Molotov nu ook roeren met zijn ant woord. „Hereniging van Duitsland" staat op het spandoek, dat hij ophangt. Hij wil er wellicht nog wel bijvoe gen: Terugtrekking van alle bezet tingstroepen. Strategisch betekent het immers niet veel, de Russische troepen achter de Poolse grens te rug te trekken. Maar strategisch is het wel van groot belang de herbe wapening van Duitsland te verhin deren en dit land een neutraliteit op te dringen, welke voor het kleine Europa steeds een latente bedrei ging zou vormen. In die richting gaat de Russische opzet en helaas wordt die opzet begunstigd, niet al leen door de reeds eerder gesigna leerde Duitse socialisten, doch ook door „vredesvrienden" in andere landen, alsmede door Franse chau vinisten en natuurlijk de commu nisten, getrouwe vertolkers van His Masters Voice. Ja, zelfs weten we niet, of de oude Churchill er nu niet voor zal pleiten toch maar op het aanbod van Molotov in te gaan, de vrije ver kiezingen in de ijskast te zetten en 'n democratisch bewind voor Duits land in elkaar te vlechten, waarin Moskou plaats opeist voor een paar communistische koekoeksjongen. Heeft de grand old man zich niet (Advertentie) op dezelfde manier in de luren la ten leggen bij de vorming van een „vrije Poolse regering" na de oor log? Hier dreigt werkelijk een dodelijk gevaar en we hopen van harte, dat Eisenhower het been stijf zal hou den. Hij ziet het heel goed: een wer kelijk effectieve oplossing van het Duitse vraagstuk kan slechts begin nen met werkelijk vrije verkiezin gen. QPMERKELIJK IS, dat Molotov het Oostenrijkse vraagstuk weer zo beslist op de achtergrond duwt. Het zag er immers naar uit, dat de Russen op dit punt nu wer kelijk eens concessies wilden gaan doen. Zelfs hebben ze de indruk willen wekken, dat de nieuwe Oos tenrijkse regering met hen geheime onderhandelingen aan het voeren was. Dit bluf spelletje heeft nu af gedaan. En een blijde stemming in Wenen is gevolgd door ontgooche- ling. Men ziet hieraan ook weer, hoe onberekenbaar de Russische poli tiek is. Met de logica van het Wes terse denken kan men die niet be naderen. Ze jongleert met begrip pen en goochelt met dialectiek, waardoor men nooit zeker is van wat ze bedoelt. Evenals Beria de ene dag een held en de volgende dag een schurk was, zo kan op Vrijdag de Duitse eenheid een ideaal zijn en op Za terdag een uitvinding van misdadi ge imperialisten. Het Westen moge dan ook voor alles tegenover de onberekenbaar heid van de list en de list van de onberekenbaarheid met ernst blij ven smeden aan zijn solidariteit. Aarzeling en verwarring, zoals die de laatste tijd maar al te veel te zien werden gegeven, kunnen in dit sta dium van diplomatieke schermutse lingen tot een debacle leiden. (Van onze correspondent) IN DE MAAND AUGUSTUS is er voor de organisatoren van het Zun- dert's Bloemencorso heel veel werk aan de winkgl. Steeds meer informaties worden er voor dit jaarlijks bloemenfestijn ingewonnen en de belangstelling is in de loop der jaren uitgegroeid tot ver buiten onze landsgrenzen. Elke morgen worden er bij de secretaris van liet Oranje- Comité stapels post bezorgd en de teléfoon rinkelt onophoudelijk. Er moeten dan ook bergen werk verzet worden door dit comité en de taak wordt nog moeilijker als men bedenkt, dat lang niet alle brieven en telefoongesprekken in het Nederlands afgehandeld kunnen worden. Want mét het corso is de belangstelling evenredig gegroeid en om alles op die eerste September-Zondag in rechte banen te kunnen leiden, moet er in de maand Augustus heel wat georganiseerd worden daar in Zundert. zenden brieven laten drukken, waar op alle gegevens samengebundeld zijn die voor de belangstellenden van nut kunnen zijn. Ook de folders, welke in omloop zijn gebracht (60.000 -in to taal!) verschaffen reeds vele van de gewenste inlichtingen maar toch zijn er natuurlijk nog velen, die allerlei andere dingen wensen te weten en het Oranjecomité moet dan steeds maar trachten de juiste oplossingen te vin den. ZWAK PUNT (Advertenties) door rheumatiek, spit, ischias, hoofd en zenuwpijnen, neemt dan Uw toe vlucht tot Togal. Het middel dat baat, waar andere falen. Laat U dus niet langer kwellen, maar gebruik regel matig Togal. Togal zuivert door de nieren en is onschadelijk voor hart en maag. Bij apotheek en drogist f 0.96, f 2,40 en f 8.88. QNZE Vlaamse broeders hebben weer een klacht over ons. Een gerechtvaardigde klacht, menen we. Aan de opening van de nieuwe he- licoptèredienst is voorafgegaan de inrichting van helicoptère-vliegvel- den. Vliegvelden noemt men naar analogie met de scheepvaart ook wel havens. Zo had de Sabena een maatschappij, waarin het Waals overheerst het nieuwe vliegveld in Brussel dan ook „heliport" ge doopt. En in Rotterdam dat toch in Nederland ligt had men nu verwacht, dat er boven de ingang „Helihaven" zou staan. Maar neen, dat was ook al „Heliport". Onze Vlaamse broeders begrijpen dat niet. Wij ook niet. INTERNATIONALE TE WAALWIJK von 21 t/m 131 Aug. 1953 schoenen Zes wonder-shows. Internationaal cabaret. Hypermoderne schoen fabriek in bedrijf. Groot lunapark. Belgische invasie verwacht CECRETARIS Luyckx van 't Oranje- comité, met wie we een praatje maakten, vertelde ons dat uit de stroom informaties is gebleken, dat vooral in de Belgische steden Brussel, Gent, Brugge en Hasselt de belang stelling voor het Zunderts Bloemen corso geweldig is toegenomen. Vorig jaar nog kwamen er vanuit deze ste den slechts enkele touringcars naar het grensdorp maar nu reeds hebben vele reisbureaux daar een tocht naar Zundert op het programma staan. Toch heeft het Oranjecomité daar dit jaar nog geen reclame gemaakt en 't spreekwoord „Goede wijn behoeft geen krans" strookt hier dus wel zeer met de waarheid. Het corso zelf is de beste reclame want wie eenmaal naar Zundert kwam, komt het volgend jaar terug met een stelletje vrienden en bekenden. De autobus-ondernemers, die aan vankelijk aarzelend met één busje naar Zundert kwamen, gooien nu al hun beschikbaar materiaal in de strijd en zij vooral houden in het buitenland de belangstelling levendig. Talloos zijn de aanvragen naar de tri bune-plaatsen en doorlaatbewijzen. Informaties van allerlei aard berei ken het secretariaat van het Oranje comité en ter besparing van veel werk en ter bevordering van een vlotte af werking heeft dit comité enkele dui- HEBBEN het hier al eens meer gehad over de totaal ver ouderde bepaing in de Gemeente wet, dat onderwijzers en leraren van het M.O. geen gemeenteraads lid mogen zijn, terwijl leerkrach ten aan gymnasium en lyceum die eer wel waardig gekeurd worden. Tot welke juridische haarkloverijen dit kan leiden, is in Breda geble ken. Daar is tot Raadslid gekozen een lyceumleraar, die ook enkele uren per week les gaf aan de M.M.S., dus een inrichting van M. O. Nu heeft hij die lessen aan de M.M.S. opgegeven, doch men ging er in alle ernst over debatteren, of nu in Augustus zijn geloofsbrieven wel kunnen worden goedgekeurd, omdat ook in een vacantiemaand het salaris voor de enkele lessen aan de M.M.S., welke hij in het af gelopen leerjaar heeft gegeven, ju ridisch nog zou doorlopen. Dat men tot dergelijke uitpluize rij komt, maakt weer eens duidelijk, dat het bespottelijk verbod uit de Gemeentewet moet verdwijnen, hoe eer hoe beter. HORIZONTAAL: 1. wapen, 4 titel; 8. voegwoord; 9. overlast; 11. fraai; 12. familielid; 14. scharnier; 15. noot; 17. landbouwwerktuig; 18. voorzetsel; 19. electrisch geladen deeltje; 21. munt stuk (afk.); 22. lichaamsdeel; 24. voor zetsel; 25. eenheid van arbeidsvermo gen; 26. Italiaanse rivier; 27. voertuig; 28. noot; 29. papiermaat. VERTICAAL: 1. traag; 2. gereed; 3. vreemde munt (afk.); 4. knevel; 5. wereldtaal; 6. tocht; 7. bijwoord; 10. volkomen ontwikkeld insect; 13. een heid van electrische stroomsterkte; 14. welzijn; 16. inwonend; 18. verfstof; 20. vrucht; 21 onbeweeglijk; 23. land bouwwerktuig; 26. familielid. Oplossing van vorige week. ALM EVA DAT RE R AR TIN MYT ALE S VERWEER K I A HELLING G BLY ALK ERA EE I ES LAK EGO PET Advertentie* P\och er zijn zo van die dingen, waar ook het Oranjecomité geen raad mee weet. De heer Luyckx noemde in dit verband de vele aanvragen naar eetgelegenheden in Zundert en dit is juist het zwakke punt in de organi satie. Het is begrijpelijk, dat Zundert hiervoor de ware accomodatie niet kan bieden want Zundert is tenslotte maar een dorp met een kleine tien duizend inwoners. Dit zal voor het corso-dorp dan ook wel een probleem blijven, want als men 125.000 mensen moet herbergen heeft men natuurlijk maar heel weinig tijd om aan uitsmij ters bakken en soep klaar maken te denken, dat spreekt voor zich. En dit jaar verwacht men nog méér toe schouwers SOUVENIRS VOOR DE BURGEMEESTER LIet 'aanzien van Zundert zal op de eerste Zondag in September ook een grote wijziging ondergaan en we bedoelen in dit verband de verpach ting van kramen en dergelijke. „Als men vroeger door de Zundertse stra ten wandelde rond een uur of twaalf dan vroeg men zich wel eens af (voor al het vorig jaar) wanneer de markt geopend zou worden", zei ons de se cretaris. Er waren immers kramen verschenen die alle mogelijke artike len aan de man probeerden te bren gen, zoals schilderijen, vulpenhouders, tandenborstels, souvenirs, keukenge rei, etc. Maar dat gaat dit jaar niet door! In Zundert mogen op die dag alleen maar wagens en tenten met consump tie-artikelen verschijnen en dan nog slechts indien ze in het bezit zijn van een vergunning, welke het gemeente, bestuur via de buurtbesturen ver. schaft. Want de buurtbesturen heer- sen op die dag in Zundert over de pachtplaatsen, omdat zij alle een ge deelte van het parcours toegewezen hebben gekregen om te verpachten, teneinde de grote onkosten, welke met het bloemencorso nu eenmaal ge paard gaan, zoveel mogelijk te kun nen dekken. Magr de buurtbesturen waren wat laks met het verstrekken van vergun- ningen. Iedereen, die een pachtplaats had gehuurd, kreeg voor het aantal personen die hij in dienst had op die dag, een bewijs dat zij gerechtigd wa- ten te verkopen. De pachters maakten echter misbruik van deze regeling, doordat er enkelen verschillende ver- kopersbewijzen afhaalden, zonder dat ze iemand in dienst hadden! De aldus verkregen bewijzen werden dan ver strekt aan collega's, die niet gepacht hadden en in allerlei artikelen han delden. Een frappant voorbeeld is wel dat burgemeester Manders van Zun dert vorig jaar werd opgehouden door een verkoper, die hem „souvenirs van het Bloemencorso ten bate van de organisatoren" aanbood. Deze man had óók niet ingeschreven en zijn be wijs eenvoudig van een collega ge kocht. Kijk, dat liep natuurlijk de spuigaten uit. Er zal dan ook niet meer verkocht mogen worden zonder dat er op elke kraam een vergunning is bevestigd en een speciale politie controle zal er die dag komen om te kijken of aan deze voorschriften streng de hand wordt gehouden. „Het Bloemencorso is géén marktdag." \t off EMART KINSBURIS 27) Tijdens het langzame omdraaien had Wilder goed kunnen zien, dat beiden ongewapend waren. Natuur lijk hadden ze wel wapens in de buurt, maar die hadden ze niet zo gauw kunnen grijpen. Het begon er naar uit te zien, alsof hij meester van de toestand was. „Misschien kennen jullie me niet", riep hij hun toe. „Maar ik ben Wil der, de Schoonmaker. Als jullie met Snag Fetters wel eens over me ge sproken hebt, dan begrijpen jullie de rest wel. Dat licht daar is uitstekend en ik ben een goed schutter. Blijf dus staan, zoals jullie staat, met je rug naar me toe. Wie zich verroert gaat eraan. Begrijp dat goed!" Hij stak de revolver tussen zijn doorweekte kleren en greep met bei de handen naar de overstekende balk Wat hij doen ging was uiterst ge vaarlijk. Hij moest zich aan de balk omhoog trekken, erop klauteren cn dan als een hagedis er overheen klim men naar de vaste grond. En dat ging met dan met behulp van zijn beide handen. Hij kon natuurlijk niet vra gen, dat ze de balk tot boven de grond zouden draaien. Dat scheen hem te gevaarlijk. Toch liep hij ook nu veel risico. Als een van beide mannen een beetje slim was, dan zou hij het ogenblik afwachten, dat Wes beide hand ennodig had om zich op te trekken cn er vandoor gaan. Als hij zijn revolver kon grijpen, kon hij hem gewoonweg van de balk afschie ten, zodat hij te pletter viel in de ga pende diepte. Het was reeds enige tijd geleden, dat hij zijn bevelen gegeven had en nu zag hij, dat een der mannen heel langzaam zijn hoofd begon om te draaien. Wes trok zijn revolver te voorschijn en richtte hem op het ach terhoofd van die man. „Als je soms eens achterom wilt kij ken, stoor je dan maar niet aan mij", zei hij dreigend. Onmiddellijk keek de man weer recht voor zich. Op het zelfde ogenblik nam Wes de loop van zijn wapen tussen zijn tanden, span de al zijn krachten in en klauterde snel op de balk. Hij ging er languit op liggen en kon nu zijn wapen weer in zijn rechterhand nemen. Langzaam cn met veel moeite kroop hij over de balk heen naar de vaste grond. Dich terbij gekomen, slaagde hij erin op de brede balk te gaan staan en waagde een sprong. Hij kwam heelhuids op de hoogvlakte terecht. ..Ziezo, eindelijk ben ik bij jullie", zei hij. „Ja. houdt die handen maar in de hoogte, dan zal ik eerst even kij ken, of jullie geen wapens bij je hebt. Jij daar links, vier stappen zijwaarts. Halt." Zorgvuldig bevoelde Wilder de kle ren der beide mannen en ontdekte een plat automatisch pistool in een hunner zakken. Eerst toen hij met zijn onderzoek klaar was, wijdde hii wat meer aandacht aan de man, wie hij dat pistool ontnomen had. Het was Windy Tabernash, de onschuldige kluizenaar uit de Boxed Canyon! De andere was een tengere, bleke sluw uitziende kerel met een brede mond met dunne lippen en grijze ogen waarmee hij Wes minachtend aan keek. Deze moest even zijn geheugen opfrissen, maar herinnerde zich toch spoedig, waar hij de man reeds ont moet had. „Je bent hier wel een heel eind weg van de schitterende verlichting van „Het Gouden Fort" in Wigwam, broertje", zei hij schamper. „Jij bent immers de eigenaar van die kroeg? Heet je niet Sadie?" .Volkomen juist", was het onver schillige antwoord. „Snip Sadie noe men zo me, als je het precies wilt weten". „Zoen je hoort dus ook bij de bende van Snag Fetters?" „Ik kan zelfs zeggen, dat ik er het eigenlijk hoofd van ben", zei de an der. „Zoals de Engelse detectives altijd zeggen, moet ik je er op wijzen, dat alles, wat je zegt in je nadeel ge bruikt kan worden", waarschuwde Wes. „Toch waar?" klonk het smalend. „Nou, je hebt gehoord, wat ik zei. Ik neem niets terug. Ik ben ook de ei genaar van deze bedoening hier. Ik vorm de hersenen van de bende van Fetters. Ik ben het geweest, die het plan bedacht heeft om het gestolen vee over de Afgeslote^ Hoogvlakte heen ter markt te brengen." „Je schijnt er vast op te vertrou wen, dat wat je zegt, toch niet tegen je uitgespeeld zal worden, is het zo niet?" „Daar ben ik volkomen van over tuigd, mijnheer Wilder de Schoonma ker." „Nou, daar zullen we nu maar niet over twisten", zei Wes. „We moeten nu eerst die kabel laten zakken om een andere stier op te hijsen, anders gaan de lui beneden vermoeden, dat er hier boven iets niet in de haak is. Wie hijst er? Dat zul jij wel niet doen, meneer Sadieje ziet er meer uit als de baas van .het spul." „Daar heb je gelijk in, meneer Wil der. Mijn kameraad hier doet dat Ik ben maar toeschouwer. Je boft, dat je me hier vindt. Het is de eerste keer, dat ik hier kom kijken, hoe het zaakje loopt." „Ja, dan bof ik zeker". Wes dacht snel na. Als Sadie de waarheid gesproken had, konden er nog wel andere bendeleden op de top zijn. Want als Sadie niet meehielp, moest er minstens nog één man zijn, die wellicht even weggegaan was en als hij terug keerde, zijn beide ka meraden met de handen in de lucht zou zien staan en uit het donker wel eens kon gaan schieten. „Nou", zei hij tegen Sadie, „als jij rjat zijn zo enkele van die moeilijk heden waarmee het Oranjecomité te kampen heeft. Bij zo'n groots ge beuren als het corso zijn natuurlijk véle moeilijkheden te overwinnen, want sedert de dag. dat wijlen de heer P. van Ginneken de Zundertse jeugd op versierde fietsen door de straten stuurde, is er veel veranderd! Zo zijn er dit jaar 29 praalwagens en 7 bloe- men-groepen bij de optocht betrok ken! Er verschijnen 12 harmonieën en drumbands uit Nederland en België in keurige uniformen. Er moet ge zorgd worden voor 16.000 tribune plaatsen en bij een te grote aanvrage moeten er nog 3000 meer geplaatst worden. Er zijn voor het corso ver schillende buitenwegen verhard, o.a. een verbinding Stuivezand - Wern- hout, terwijl voor de grote dag de weg Stuivezand - Klein Zundert nog verbeterd wordt! Maar dit is slechts een klein onder deel van de voorbereidingen aan het Zunderts corso, want het werk van de Zundertenaren bij de bouw der praalwagens is nog veel omvang rijker. (Advertentie) Iedere huisvrouw thans zachte handen! Het is maar al te begijpelijk, dat vele huisvrouwen vaak met lichte af gunst kijken naar haar fortuinlijker medezusters, die niet met allerlei huishoudelijk werk als afwassen e.d. haar handen behoeven te bederven en wanneer ze uitgaan met keurig verzorgde handen voor de dag kun nen komen. Maar dat is nu verleden tijd, want het nieuwe afwasmiddel van de Castella-fabrieken, de Cas- tella Vaatwas. heeft daaraan aen ein de gemaakt. Het wonderschuim, dat met een lepel van dit moderne mid del wordt verkregen, is niet alleen ideaal voor het vaatwerk, maar te vens als het ware een schoonheids middel voor de handen, want flu weelzacht wordt de huid door aanra king met dit sop. En zo schept Cas tela Vaatwas (per pak 25 ct.) voor de moderne hulsvrouw de mogelijk heid een grote afwas zonder ook maar enige moeite in zeer korte tijd te doen en tegelijkertijd keurig ver zorgde en zachte handen te krijgen. LITURGISCHE KALENDER Zondag 9 Augustus. Groen. 11e Zon dag na Pinksteren. 2e gebed H-Joannes Maria Vianney. 3e H. Romanus. Cre do. Prefatie van de H. Drievuldigheid. Maandag 10. Rood. H. Laurentius. Dinsdag 11. Rood. H.H. Tiburtius en Susanna. 2e gebed A cunctis. 3e naar keuze. Woensdag 12. Wit. H. Clara. Donderdag 13. Rood. H.H. Hippoly- tus en Cassianus. 2e gebed A cunctis. 3e naar keuze. Haarlem: Wit H. Wig- bertus. 2e gebed H.H. Hippolytus en Cassianus. 3e A cunctis. Vrijdag 14. Paars. Vigilie van Ma ria ten Hemelopneming. 2e gebed H. Eusebius. 3e van de H. Geest. Haar lem. Wit. H. Werenfridus. 2e gebed en laatste Evangelie van de Vigilie. 3e H. Eusebius. Of: Paars. Mis van de Vigilie van Maria ten Hemelopne ming. 2e gebed H. Werenfridus. 3e H. Eusebius. Zaterdag 15. Wit. Maria ten He melopneming. Credo. Prefatie van de H. Maagd. Niet dronken r\E AUTOMOBILIST, die op be- schuldiging van dronkenschap achter het stuur voor de rechter werd geroepen, is na lang praten vrijgesproken van het hem ten las te gelegde. Zjjn wagen zwiepte wel iswaar van de ene kant naar de an dere, maar dat kwam door zijn zoontje en diens vriendje, die hij als passagiers vervoerde. Deze waren beide voorzien van een katapult, waarmede zij hun trefvermogen onderzochten op de rug van de chauffeur, die niet wist, waar hij het zoeken moest. Het zoontje kreeg na de behandeling van de zaak een draai om zijn oren. Het vriendje is voortvluchtig. Wens LIET STOFFELIJK overschot van de oude Antonio d'Agistini werd op een ezelwagen naar de plaatse lijke begraafplaats vervoerd, terwijl de harmonie achter de stoet aantrok en pittige marsen speelde, waarop de jonkheid van het dorp weer danste. Het leek meer op het zevenhon derdjarig bestaan van de plaats dan op een begrafenis, maar wanneer al les niet zo was geschikt, zou de heer d'Agistini komen spoken, zoals hij vlak voor zijn dood had ge dreigd. De goede niet ONTSTEMMING rond de uitver- kiezing van Miss Universe, die de mooiste vrouw van de wereld zou moeten zijn. Ha, zegt echter Ma ry Ann Sarmeinto, de Peruaanse candidate voor de titel, lammeniia- che. Deze mooie juffrouw meent, dat de keuze van Miss Frankrijk kortweg nep moet zijn geweest. Er waren zeker tien andere eandidaten, die heel wat mooier waren dan die Miss Frankrijk. Maar de Z.-Amerikaanse schoon heden kwamen niet aan bod. Wij dienden als vulling, verklaart onze Mary Ann. Snel MIET ZONDER voldoening lezen wij in een groot blad, dat Wil lem van Est een wielerwedstrijd te Kerkrade won in 9 min. en 5 secon den. Met nog eens een ronde voor sprong ook. Dat betekent een ge middelde snelheid van 500 kilome ter per uur. Wij vinden dat niet zo mooi van Willem. Altijd stiekum gedaan alsof 40 km. eigenlijk al heel mooi was en nu ver van huis bewijzen, dat hij veel harder kan. Waar blijven we op deze manier? Systeem £)E HEER JOHNNIE Marshall (die geen familie is van de man van het Plan) die voor het gerecht te Prince George in Vir ginia werd gesleept wegens te ho ge snelheid (120 km. per uur) zei ter verdediging: „Ik probeerde al leen mijn schoonmoeder naast me bang te maken." Geen fijne vent dus. De kosten van het lolletje: f250 en beloven het nooit meer te doen. Er zijn grenzen. H elder ziendh eid ETEN BELGISCHE wetenschappe- lijke commissie heeft een onder zoek ingesteld naar de waarde van „radiesthesie", zoals mensen hun kunst noemen, dat zij aan een foto kunnen zien of iemand leeft of dood is en waar hij zich bevindt. Dertig mensen meldden zich aan. Van 300 foto's werd gevraagd of de betrok kene in leven was, of dood. Er kwa men 152 juiste en 148 foutieve ant woorden. Volgens de commissie zou men dit resultaat ook hebben behaald als men had strootje getrokken. Zestien mensen verklaarden zich bereid tevens de verblijfplaats van de betrokkenen vast te stellen. Van de 142 antwoorden waren er precies twee goed. Goede zaak F)E WESTMINSTER Abdijkerk te Londen is thans voor enigt maanden voor bezoek gesloten, ten einde de ter gelegenheid van de kroning van koningin Elisabeth aan gebrachte decoraties van Westmin ster te verwijderen. Uit de entree gelden van het publiek, dat het in terieur van de kerk en haar versier selen wilde bezichtigen heeft 't kerkbestuur extra-inkomsten geno ten van 30.000.ofwel circa' f320.000.aangezien elke bezoeker de som van 2 shilling moest betalen. Zwarte Hand Hooggerechtshof van Zuid-Slavië heeft uitge maakt dat kolonel Dragoetin Dimitrijevitsj in 1917 ten on rechte is ter dood gebracht Dit geschiedde, omdat de ko lonel toen met andere officie ren van „De Zwarte Hand" zou hebben samengespannen tegen de regent, de latere ko ning Alexander van Zuid-Sla vië. Ook andere Servische of ficieren zijn posthuum vrijge sproken. De enige, die nog in leven is, is de 75-jarige Radoje Lazic, die eerherstel gekregen heeft. Vlinders T~)E VEERTIENJARIGE Lon- denaar Michael Smith doet zijn voordeel met zijn ontdekking, dat vlinders graag een „slaapmutsje" drinken voor zij naar bed gaan. Als het donker begint te worden smeert hij op bomen in het park een meng sel van rum, bier en stroop en te gen middernacht komt hij terug om een dozijntje half dronken vlinders op te halen. Vrijwilliger TAMES WILLEFORD uit North Ca- J rolina in de Verenigde Staten kreeg dezer dagen bericht, dat zijn aanbod om vrijwillig in militaire dienst te treden was aanvaard en dat hij op de lijst was geplaatst. Willeford meldde zich op 12 Sep tember 1918 en is thans 80 jaar. Ijdeltuit LEN HALVE eeuw geleden eml- greerde Izaak Alkas van Perzifi naar de Verenigde Staten. In de ou derdom van 127 jaar is hij daar ver leden week overleden. Hij Iaat een weduwe achter van 90 jaar. Alkas wilde nooit weten, dat hij al zo oud was. Hij gaf zich altijd voor drie jaar jonger uit. ZONDAG 9 AUGUSTUS 1953. HILVERSUM I 402 METER. NCRV: 8.00 Nieuws en weerbe.; 8.15 Gram. IK OR: 8.30 Ned. Herv. Kerkdienst. KRO: 9.30 Nieuws; 9.45 Gram.; 9.55 Hoogmis: 11.30 Gram.; 11.40 Kamerorkest en solist; 12.15 Apologie; 12.35 Gram.; 12.55 Zonnewijzer; 13.00 Nieuws en Kath. nieuws; 13.10 Gram.; 13.40 Boekbespr.; 13.55 Les pêcheurs de perles, opera (gr.): 15.50 Gram.; 16.10 Katholliek Thuisfront overal; 16.15 Sport; 16.30 Vespers. NCRV: 17.00 Geref. Kerkdienst; 18.30 Dameskoor 19.00 Gram.; 19.30 Elia, mijn God is de Heere, causerie. KRO: 19.45 Nieuws; 20.00 Gram.; 20.25 De gewone man; 20.30 Psmith, journalist, hoorspel; 21.20 Lichte muziek; 22.05 Act.; 22.15 Musetteorkest; 22.45 Avondgebed en liturgische kalen der; 23.00 Nieuws; 23.1524.00 Gram. HILVERSUM II 298 METER. VARA: 8.00 Nieuws, weerber. en postduivenber.; 8.20 Gram.; 8.30 Voor het platteland; 8.40 Vocaal dubbel kwartet; 8.55 Postduiven ber.; 9.00 Langs ongebaande wegen, cau serie; 9.10 Gram. (met commentaar); 9.45 Gestelijk leven, causerie. VPRO: 10.00 Voor de kleintjes. IKOR; 10.30 Herv. kerkdienst. AVRO: 12.00 Post duivenber. en lichte gram.; 12.35 Even afrekenen, heren!; 12.45 Gram.; 13.00 Nieuws; 13.05 Medd. en gram.; 13.15 Su rinaamse volksmuz.; 13.30 Gevar. muz.: 14.00 Boekbespreking; 14.20 Gram.; 14.50 Filmpraatje; 15.05 Kamerorkest en solis te; 16.00 Gevarieerde muz.; 16.30 Sport- rubriek; VPRO: 17.00 Tussen kerk cn wereld, causerie. VARA: 17.30 Voor de jeugd: 17.50 Sportjournaal; 18.15 Nws en sportuitslagen; 18.30 Pianospel; 18.45 Muz. discussie; 19.15 Gramofoonmuziek. AVRO: 20.00 Nieuws; 20.05 Gevarieerde muziek; 20.55 Causerie; 21.05 Idem; 21.20 Gram.; 21.40 Cabaret; 22.05 Chansons; Nieuws; 13.15 Gram.; 13.30 Voor de soldaten; 14.00 Operaconcert; 16.00 Lich te muziek; 17.00 en 17.30 Gram.; 17.45 Sportuitslagen; 17.50 Gram.; 17.55 Kamer muziek; 18.30 Godsdienstig halfuur; 19.00 Nieuws; 19.30 Vlaamse liederen; 20.00 Hoorspel; 20.57 Gram.; 21.15 Orkestcon cert; 20.00 Nieuws; 22.15 Verzoekprogr.; 23.00 Nieuws; 23.0524.00 Dansmuziek. BRUSSEL 484 METER. 11.00 Ver- zoekprogramma; 12.10 Gram.; 13.00 Nws: 13.10 Verzoekprogramma; 14.30 Koorzang 14.50 Gram.; 14.55 Omroeporkest en sol.; 16.00 Gram.; 17.00 Nieuws; 17.15 Gram.; 18.00 Gevar. muziek; 19.45 Nieuws; 20.00 Surprise Party, 21.00 Lichte muziek; 22.00 Nieuws; 22.10 Gevarieerde muziek; 22.50 Nieuws; 23.00 Gram.; 23.55 Nieuws. MAANDAG 10 AUGUSTUS. HILVERSUM I 402 METER. NCRV: 7.00 Nws: 7.10 Gram.; 7.15 Gymn.; 7.30 Gram.; 7.45 Een woord voor de dag; 8.00 Nws. en weerber.; 8.15 Gram.; 8.18 Ge wijde muz.; 8.45 Gram.; 9.00 V. d. zie ken; 9.30 V. d. vrouw; 9.35 Gram.; 10.30 Morgendienst; 11.00 Gram.; 11.30 Lichte muz.; 12.25 Voor boer en tuinder; 12.30 Land- en tuinbouwmeded.; 12.33 Orgel- conc.; 12.59 Klokgelui; 13.00 Nws.; 13.15 Lichte muz.; 13.45 Gram.; 14.00 V. d. jeugd; 14.35 Gram.; 14.45 V. d. vrouw; 15.15 Amus. muz.; 15.45 Gram.; 16.00 Bij bellezing; 16.30 Cello en piano; 17.00 V. d. kleuters; 17.15 Gram.; 17.45 Regerings- uitz.; Drs. F. C. Kamma „Kunst en kun stenaars in Nieuw Guinea"; 18.00 Man nenkoor; 18.20 Gram.; 18.35 Kamermuz.; 19.00 Nws. en weerber.; 19.10 Zuid-Afri kaanse volksliedjes; 19.30 „Maatschap pelijk werkeen beroep- voor U?", caus.; 19.50 Gram.; 20.00 Radiokrant; 20.20 Gram.; 20.50 „De slag bij Terhei den". hoorsp.: 21.35 Lichte muz.; 21.55 Discussie: 22.10 Gram.; 22.45 Avond overdenking; 23.00 Nws. en S.O.S.-ber.; 23.15—24.00 Gram. HILVERSUM n. 298 METER. AVRO 7.00 Nws.; 7.10 Gram.: 8.00 Nws.; 8.16 Gram.; 9.00 Morgenwijding; 9.15 Koor en orgel; 9.30 V. d. vrouw: 9.35 Waterst.; 9.40 Gram.; 11.00 Voordr.; 11.15 Omr, ork.; 12.00 Gevar. muz.: 12.30 Land- en tuinb. meded.; 12.33 In 't spionnetje; 12.38 Gevar. muz.; 13.00 Nws.; 13.15 Meded. en gram.; 13.30 Gevar. muz.; 14.00 „Wat gaat er in de wereld om?", caus.; 14.20 Gram.; 14.30 Voordr.; 14.45 Pianorecital; 15.15 V. d. vrouw; 16.15 Gram.; 17.30 V. d. padvinders; 17.45 Gram.; 17.30 V. d. padvinders; 17.45 Gram.: 18.00 Nws.; 18.15 Exotische muz.; 18.30 Jazz-album; 19.05 Rep. cn gram.; 19.25 Rep.; 19.40 Gevar. muz.; 20.00 Nws. 20.05 Reünie v. Oud-Politike gevange nen en nabestaanden dr slachtoffers v. h. „Oranje Hotel"; 20.10 Bayreuther Festspiele„Hheingold". opera; 22.40 Gram.: 23.00 Nws.; 23.15 Politiekapel 23.45—24.00 Gram. BRUSSEL, 324 METER. 12.00 Lichte muz.; 12.30 Weerbr.; 12.34 V. d. landb.; 12.42 Gram.; 13.00 Nws.; 13.15 Gram.; 14.00 Kamrmuz.; 14.50 Gram.; 15.00 V. d. zieken; 16.00 „Siegfried", opera; 17.25 Nws.; 17.30 V. d. sold.; 18.00 Fin. kron.; 18.10 Pianomuz.; 18.20 ..Siegfried", ope ra (verv.); 19.30 Nws.; 20.10 Gram.; 20.30 ..Siegfried", opera (verv.); 21.50 Gram.: 22.00 Nws.; 22.15 Orgelspel; 22.55—23.00 Nws, BRUSSEL, 484 METER. 11.45 Gram.; 12.00 Omr. ork.; 13.00 Nws.; 13.20, 14.00. 14.45 en 15.00 Gram.; 16.00 Gevar. muz.; 17.00 Nws.; 17.15, 18.30 en 19.20 Gram.; 19.45 Nws.; 20.00 Orkestconc.; 21.50 Gram. dan toch niet meewerkt, doe ik mis schien. verstandiger met je vast te binden. Je mocht anders eens iets tussen de kamraderen van de machi ne gooien om het werk stop te zetten. Heb je geen eindje touw bij de hand?" „Dat zou ik u heus niet kunnen zeg gen, meneer Wilder," zei de kroeg houder sarcastisch. „Ik ben hier slechts op bezoek, net als jij. Mis schien kun je er wel een vinden, als je eens rondkijkt". „Heb jij ergens een touw, Windy?" vroeg Wilder. Windy keek hem aan en Wes las in zijn ogen een laffe angst en vrees. „Kom! Zeg op, man!" ,Er liggen touwen genoeg", ant woordde de man stotterend. „Zoek er dan een en bega de ver gissing niet, er vandoor te willen gaan. Dat zou ongezond voor je zijn, Windy. De man, gedwee als een man, die lang gevangen gezeten heeft, haalde een touw voor Wilder. „Net lang genoeg. Bind nu de han den van je vriend netjes op zijn rug". Snip Sadie gedroeg zich naar de zin van Wilder te gewillig en scheen ?o zeker van zijn zaak. Hij liet zich zonder tegenstribbelen door Windy binden. Daarna beval Wes, dat Windv hem stevig aan een boom in de buurt moest vastbinden, wat ook gebeurde. „En nu zullen wij samen de overi ge beesten omhooghijsen, Tabernash", zei Wilder. „Maar pas op je tellen, joggie. Mijn revolver gaat gauw af." Een grote vijftons vrachtwagen diende om de kabel over de windas op te winden. In de nabijheid hoor de Wilder enkele runderen zachtjes loeien, maar hij kon ze niet zien door de duisternis. „Vooruit nu maar, Windy", zei Wil der gemoedelijk „Laat de kabel nu maar zakken. Maar je moet niet ver wonderd zijn, als je niet dadelijk het signaal krijgt om te hijsen. Ik ver moed, dat jullie mannen me nog aan het zoeken zijn." Windy zette gehoorzaam de machi nerie in beweging. De kabel begon te zakken. Wes keek toe en lette scherp op, of niemand hem wellicht trachtte te besluipen. Eindelijk was de kabel afgerold en Windy zette de windas stil. „Wat nu?" vroeg Wilder. „Wachten", antwoordde de man, zijn lippen bevochtigend. „Met mijn oor tegen de kabel, tot ik het signaal hoor om te hijsen." „Net als ik dacht", zei Wilder. „Ik denk anders, dat we wel lang zullen moeten wachten. Ondertussen kon je me wel eens alles vertellen, wat je over dit rare gedoe hierboven weet." ,En wat wou u dan wel weten?" vroeg de man voor het eerst op norse toon. „Alles. In de eerste plaats, wie dit eigenlijk zo opgezet heeft." „Als u bedoelt, wie het uitgedacht heeft, dan was hij dat". „Sadie?" „Jawel." „Dat dacht ik al. Het ligt een beetje buiten de lijn van Fetters, al is hij slim genoeg. Hij zou nooit zo'n mo dern tintje aan veediefstallen weten te geven. En hoe ben jij in deze bende verzeild geraakt?" „Wel, ik...." „Hou maar op. Ik geloof, dat ik het wel weet. Jouw woning daar in Boxed Canyon lag er zo bijzonder gunstig voor en Fetters wist je te bepraten om mee te doen, onder belofte van een ruim aandeel in de winst. ïs dat zo?" „Jagaf Windy weifelend toe. „Je bent indertijd een uitstekend automonteur geweest, is het zo niet?" „Juist." „En dat ben je dus nog; maar de drank was oorzaak, dat je geen be hoorlijk baantje kon krijgen. Als ik me niet vergis, heb jij bedacht om van die windas en vrachtauto gebruik te maken, niet waar?" „Ja", was het norse antwoord. „Hoe heb je het voor elkaar gekre gen, Windy. Het is opmerkelijk han dig". „Snip Sadie verschafte het geld er voor. In het Noordwesten van de hoogvlakte is een plaats, waar muil ezels halverwege naar boven kunnen klimmen. Vandaar kan een man te voet naar de top komen." „Ja, ga maar door." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 3