Verbreding van kanaal en zeesluis zullen keerpunt zijn PKW ri. Z.-VLAANDEREN Walcheren ZUID-BEVELAND HET TERNEUZEN VAN DE TOEKOMST Fijne middag voor de patiëntjes van Zonneveld Admiraalzeilen voor de (vice-) admiraal Grote brand in poetskatoenfabriek DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1953 Wester Scheldestraks toegangspoort tot economisch één-wordend Europa V ervoersvraagstuk Parochie IJzendijke 250 jaar Doktersdienst Dierenartsen REIS DEVIEZEN tourisme of zakenreizen VREEMDE VALUTA Vijf artisten hadden daverend succes DE DIJKVAL OP SCHOUWEN KONINGIN JULIANA NAAR ZEELAND Verkiezing in Rilland en Krabbendijke Dukw in 't Zijpe gezonken HULST MIDDELBURG WEK DE GAL IN UW LEVER OP GOES AGENDA HEDEN MORGEN MAANDAG TERNEUZEN, HAVENSTAD. STAD MET TOEKOMST. Een toe komst echter welke zich de planoloog en ieder die enigszins ingewijd is wel vrij gedetailleerd voordoet, doch welke nog belemmerd wordt door verscheidene omstandigheden. Terneuzen is voorbestemd een belangrijke industrie- en havenplaats te worden, maar de grootste gemeente van Zeeuwsch-Vlaanderen worstelt met moeilijkheden, welke alle andere industrialiserende plaatsen even eens kennen. Bovendien echter kent ze enkele eigen problemen, welke wellicht nog ingewikkelder zijn dan de algemene. De toekomst van Terneuzen is n.l. mede afhankelijk van de al jaren actuele kanaalverbredingskwestie, van de vergroting van de zeesluis en van het verbindingsvraagstuk. „WESTIGT uw industrie in Ter- neuzen!" zo luidt het opschrift van een flink, pas geplaatst bord te genover het postkantoor. Er staat een plattegrond van Terneuzen op en de reclames daar rondom wijzen te vens uit dat deze stad een belangrij ke middenstandsplaats is. Het staat er zo simpel, alsof een passerend zakenman zou kunnen den ken „welja, laat ik hier eens een zaak oprichten" en naar het ge meentehuis stappen om een stuk grond te kopen. Hetwelk de gemeente graag zou afstaan, daar niet van. Doch waar moet een pas gevestigde industrie zijn arbeidskrachten van daan halen? Hoe moet zij haar ver voersproblemen oplossen in dit het lijkt afgezaagd toch nog steeds ge- isoleerde gebied? Dat zijn nog slechts twee van de vele vraagstukken. Burgemeester Tellegen is vanzelf sprekend degene die vestiging van nieuwe industrieën het meest zou toe- Juichen. maar hij weet van de moei lijkheden mee te praten. De gemeen tebesturen en de regering hebben in zake de woningkwestie nog altijd een geheel verschillend standpunt. Een gemeente zegt: laat een industrie zich vestigen waar ze wil en geef dan huizen uit het „potje van Econo mische Zaken om de van elders aan te trekken arbeiders in te laten wonen. Neen, zegt Den Haag. laat de in dustrieën zich maar vestigen waar een arbeidsoverschot is. Het zou zo erg niet zijn. als Rijk en gemeenten alleen maar verschil van mening had den met permissie: dat komt nu eenmaal vaker voor! doch het be roerde van de zaak is dat er geen huizen loskomen voor de plaatsen waar nieuwe bedrijven zich wel wil len vestigen, doch dit niet doen om dat er geen woningen zijn. Het Standpunt van de regering moge dan gedeeltelijk juist zijn; een feit is dat deze gedragslijn totaal verhindert dat gemeenten zoals Terneuzen een be hoorlijke kans krijgen. DE KANS KOMT PEN andere moeilijkheid is het ver voer. Zeeuwsch-Vlaanderen is het land geworden van de dode spoorweg. Er loopt een ijzeren weg van Terneu zen naar België, doch over de ontzag lijke problemen welke het vervoer van goederen per spoor met zich brengt, kan iedere zakenman die er mee te maken heeft (of heeft gehad) dikke boekdelen alle in mineur schrijven. Toch kan Terneuzen zich snel ont wikkelen. Er bestaat een geweldige kans, welke zich nu nog niet voor doet, doch welke in de toekomst ze- Advertentie) F)E parochie van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te IJzendijke viert half Augustus het 250-jarig be staan. Op de 15e en de 16e dezer maand zal dit feit plechtig en fees telijk worden herdacht. Op de pa troonsdag der parochie zal de kerke lijke viering zijn. welke ingeleid en voorbereid wordt door een triduum in het fraaie nieuwe kerkgebouw. Op de feestdag zelve wordt een zeer plechtige H. Mis opgedragen en des namiddags een even plechtig Lof ge celebreerd, waaronder een verzorgde processie. Des avonds wordt een her denkingsrede gehouden door de heer J. Ch. Cornells over de historie van de huidige parochie (met die van Sluis de oudste in West Zeeuwsch- Vlaanderen). Deze rede zal worden omlijst door zangnummers van het bekende St. Lutgardiskoor uit Gent. De tweede dag zal gevierd worden meer op profane wijze, o.a. door een uitvoering van reidansen op het kerkplein door de Kath. Jonge Boe rinnen na de Hoogmis en door een uitvoering van een K.R.O.-ensemble onder leiding van Fred Starwood, des avonds. Voor de schoolkinderen zijn er die dag wedstrijden en een film voorstelling. zodat er inderdaad van een afwisselend programma voor groot en klein kan worden gesproken. Zondag wordt te Goes de dokters- dienst waargenomen door dokter Griep: te Middelburg door mevr. Pel; te Vlissingen door dokter Boone en te Heinkenszand. Arendskerke en Wolfaartsdijk door dokter Staverman. Dokter Folmev te Driewegen neemt waar voor dokter Luyckx en dokter Gelderblom te Nieuwdorp voor dok ter Kiviet. Zondag wordt op Zuid-Beveland West dienst gedaan door de heren Joh. Klaassen te Heinkenszand en A. A. Elzerman te Goes. ker komt. En die zal zeker gegrepen worden. Het kanaal! De toekomst van Terneuzen hangt ten nauwste samen met die van Gent ALS GRENZEN WEGVALLEN TNE verbreding van het kanaal van Terneuzen naar Gent is nog steeds een praat-kwestie. Doch ieder een die van deze materie op de hoog te is, is er van overtuigd dat in de loop der eerstvolgende jaren aan dit object begonnen wordt. En Gent zal zeker niet rusten voordat ook de zee sluis achter welks te geringe capaci teit de Belgische havenplaats zich aan armen en benen gebonden voelt, verbreed is, zodat grotere schepen in Gent kunnen komen. (Advertentie) Dat zal tevens hèt grote moment voor Terneuzen worden, als men be denkt dat de toekomst toch eenmaal niet alleen de Benelux, doch tevens een verenigd Europa zal brengen. Het is een verrassende ervaring ,ecn kaart van West-Europa op twee ma nieren te bekijken. Bezie eerst de Wester-Schelde en Zeeuwseh-VIaan- deren als een stukje Nederland. Een brede zee-arm, een geisoleerd gebied, een havenstad in een dode hoek, Terneuzen. Doch denk dan de grenzen weg. met het geloof in een Tolunie, in een economisch meer en meer één-wor dend Europa. Dan ontwaart ge een enorme toegangsweg tot een uiteist belangrijk economisch en strate gisch gebied, een toegangspoort ook tot de machtige industriegebieden van de Ruhr, tot de van zo grote im portantie zijnde overige streken van West-Europa. Gent en Terneuzenze horen dan bij elkaar en zullen in één adem genoemd worden. Om slechts één en kele, de meest logische consequentie te trekken: Terneuzen zal dan een machtig overslagbedrijf kunnen op bouwen; het zal een haven kunnen worden, waarmee men vele malen ernstiger rekening zal dienen te hou den dan thans. Het Terneuzen van de toekomst zal zich enkele kilometers verder uitstrekken; langs het gehele kanaal zal zich de nijverheid en de handel concentreren en Terneuzen heeft bij dit alles de beste en meeste kansen. Het lijkt een fantasierijke voorspel ling doch het is de mening van be kwame mensen die deze zaak hebben bestudeerd. De vervulling van deze toekomstdroom zal ook de allereerste jaren nog niet komen. Doch de nu levende jonge generatie zal het nog kunnen beleven ■*5 DE GRENSWISSELKANTOREN N.V. voor Uw: MM aan- en verkoop. Kantoren: IN ZEELAND: Sluis en Hansweert. IN NOORDBRABANT: Roosendaal - Station; Putte; Wernhout; Wuustwezel; Goirle; Bergeijkse Barrière. Geopend: van 7.3022.30 uur. - Ook Zondags. TAE patiëntjes van het Zeehospitium „Zonneveld" te Oostkapelle heb- ben een fijne middag gehad. Ter gelegenheid van Prinses Irene's verjaardag heeft het „Prinses Irenefonds" hen een paar uur prettige ontspanning bezorgd. Een vijftal artisten van deze stichting, die zich ten doel stelt geheel kosteloos ziekenhuizen, militaire tehuizen en soortgelijke inrichtingen van goede ontspanning te voorzien, kwam met een zeer gevarieerd programma. ENE grondslag voor deze stichting werd gelegd in 1945 in Davos. Een aantal Nederlandse kunstenaars maakte in dat jaar een voettocht door Zwitserland en zij traden toen op voor de daar verpleegde landgeno ten. Toen zij de dank zagen waar mee hun optreden werd beloond, be sloten zij meer te doen en kwam het Irenefonds tot stand. De stichting kan zich verheugen op de medewer king van een groot aantal prominen te artisten en geleerden. Ze beschikt over een eigen filmapparatuur en een uitgebreide discotheek. Van het gezelschap, dat hier op trad was er één beroepsartist die overigens gratis zijn programma ter beschikking had gesteld de ande ren waren amateurs. Maar. goede amateurs Dat bewezen de glinsterende ogen van de kindern en de vrolijke lach, die opklonk. Daar was allereerst Frank van An- del met zijn poppenkast; een bijzon dere poppenkast met Walt Disney's bekende diertjes. Hij heeft het al leenrecht gekregen en dit was een van zijn eerste voorstellingen. Daar was de banjo-virtuoos Theo J. Nijenhuis in zijn „gewone doen" ge meente-beambte in Den Haag. Hij kreeg zijn toehoordertjes wel aan het zingen; John Meyer is een Haags po litieagent. een reus van een kerel. Nu vermaakte hij het gezelschap als imi tator, Hij nam de kinderen mee op reis. En wat genoten zij nadien van Frank van Andel. die naast zijn pop pentheater ook zijn sprekende pop had meegebracht. Hij bleek een uit- stekend buikspreker te zijn. Het slot Dichtingsiverksaamheden begonnen 70ALS reeds in het kort gemeld, heeft zich in de Flauwersinlaag tussen Zierikzee en Scheiphoek een dijkval voorgedaan. De waterkering werd geheel door broken, zodat een nieuw stroomgat is ontstaan dat zich van uur tot uur uitbreidt. De gelukkige omstandig heid doet zich voor, dat achter het nieuwe gat zich inlaagdijken bevin den, waarin zich van oudsher slechts een kleine opening bevindt. Men tracht met alle beschikbare middelen deze opening te sluiten. Wanneer dit gelukt is, kan het nieuwe gat in de buitendijk worden gedicht. STUDENTEN AAN 'T WERK DEEDS ZIJN studenten van de in- ternationale vrijwillige hulpdienst met de dichtingswerkzaamheden be gonnen. Ip de inlaagdijk lag een brug getje, waardoor in de dijk een ope ning van 15 meter breed bestond. Eerst wanneer deze opening is ge dicht, kan men met de herstelwerk zaamheden van de oude buitendijk beginnen, omdat eerst dan de sterke stroom tot rust zal zijn gekomen. Vol gens de laatste peiling heeft het door de dijkval ontstane gat reeds een diepte van 17 meter. Voor de dichting van de brugopening in de inlaagdijk zijn reeds materialen aangevoerd. Men wil een klein caisson op reeds ge plaatste zinkstukken laten zakken en het gat daarna verder met zand op vullen. De werkzaamheden bij de stroom- gaten te Schelphoek en te Ouwerkerk zullen door deze dijkval echter geen noemenswaardige vertraging onder vinden. was als klap op de vuurpijl het op treden van de goochelaar Johbino, ook een Haags politeman. luisterend naar de naam Boxma. Zijn vliegens vlugge vnigens waren niet te volgen. Dit gezelschap, dat in de oorlog voor de onderduikers" optrad, moest dan ook hartelijke woorden van dank in ontvangst nemen. Zij beste den hun vacantie wel nuttig! 's Avonds volgde een optreden voor de Ambonezen op Walcheren tijdens een voorstellig te Koudekerke. (Advertentie) Burgerlijke en marine-autoriteiten, on der wie de bevelhebber der zeestryd- krachten, vice-admiraal A. de Booy, brachten Vrijdag een bezoek aan het zeekamp, dat te Medemblik is georga niseerd door het Jeugd Zee-Verbond en waaraan 130 personen uit het hele land deelnemen. Voorop staat vice-admiraal de Booy. Koningin Juliana is voornemens op 11 Augustus een kort bezoek aan enige delen van Zeeland te brengen. In de middaguren zal zij verdron ken gebied bezoeken, des middags een streek waar reeds aan de maat schappelijke opbouw wordt gewerkt. 21 October a.s.: De Minister- van Binnenlandse Za ken heeft als datum voor de gemeen teraadsverkiezing in Krabbendijke en in Rilland-Bath vastgesteld 21 Octo ber a.s. Voor de candidaatstelling is 8 September vastgesteld. "TOEN twee dukws van het Neder- landse leger het Zijpe overstaken, waarbij de een door de ander werd gesleept, is de dukw. die gesleept werd. door nog niet geheel opgehelder de oorzaak middenin het Zijpe plotse ling gezonken. Iedere dukw was be mand met twee minwaren en de be manning van de achterste raakte te water. Gelukkig konden, nadat de kabel was gekapt, de beide, drenke lingen door de eerste dukw aan boord worden genome*. De dukws hadden dienst gedaan voor zandvervoer bij de Rampaertsedijk en waren op weg naar hun basis in Keizersveer. GEEF U NÜ OP: HUIDEKOPERSTRAAT 20 - AMSTERDAM Een enorme brand heeft Donderdag gewoed in de poetskatoenfabriek van de N.V. S. Frankenhuis en Zonen te Haaksbergen. Twee loodsen, waarin honderden balen katoenafval waren opgeslagen, gingen in vlam men op. De brandweer van Haaksbergen, die met assistentie van de Enschedese brandweer de vuurzee bestreed, kon er weinig tegen uitrich ten. De nablussing zal nog wel enkele dagen duren. De schade wordt op anderhalf millioen gulden geraamd. Philippine KIND DRONK PETROLEUM Het dochtertje van de familie T. zag kans een flesje met petroleum in handen te krijgen. Het kind dronk de vloeistof op en werd kort daarop vanzelfsprekend ziek. De wijkver pleegster, die men er ijlings bijhaalde, liet het kind overbrengen naar het ziekenhuis te Sluiskil. Zuiddorpe EEN ONVERGETELIJKE DAG De reis voor ouden van dagen is voor alle deelnemers. 50 mensen bo ven de 70 jaar. een onvergetelijke dag geworden. Om 8 uur 's morgens, met stralend weer. vertrok, gevolgd door een luxe auto de propvolle bus. De twee wethouders en twee dames van de EHBO maakten de tocht mee, die ging over Breskens naar Zuid- Beveland en vandaar naar Kaats heuvel voor de Efteling. Onderweg werd meermalen genist o.a. in Breda en Antwerpen en de oudjes werden dan getracteerd. Het verdronken Zuid-Beveland maakte op allen grote indruk. Men zag nu wei dat men nooit genoeg kon geven voor de ongelukkige slachtof fers van de watersnoodramp. In het natuurpark- de Efteling raak ten ze niet uitgekeken, die oude men sen die anders bijna niet meer van huis kwamen. Er was daar zoveel moois te zien. Echte sprookjes, dwer gen, grotten, een slapende prinses, een spuitende fontein met grote kik vorsen en trompetters die net als le vende mensen op hun trompet be gonnen te blazen. En duizenden men sen waren daar!. Fietsen en auto's als men nooit zoveel bij elkaar had ge zien. Dat alleen was al de moeite waard. Des avonds om half elf was men weer thuis, behouden en wel, zonder één enkel incident en zelfs niet eens al te vermoeid. Burgemeester Puylaert was op het dorpsplein aanwezig om de reizigers die allen het volgend jaar wel weer mee wilden, te begroeten. En natuur lijk waren er ook de familieleden om ze af te halen. Daar er net een brui loftsfeest was werd zefls nog een ron dedans gemaakt. Nog eens een on vergetelijke dag! CONCERT IN „NIEUW HULST" Zaterdagavond zal de Koninklijke Stedelijke Harmonie, op verzoek van het bestuur van de buurtvereniging „Nieuw Hulst" een concert geven in „de wijk buiten de wallen." De ver plaatsbare kiosk is intussen reeds neergezet op de hoek van de Poor terslaan en de v. d. Leyenlaan. Clinge Benoeming Aan de St. Bernar- dusschool is rpêj. Dhaene uit Nieuw- Namen benoemd als onderwijzeres. IJzendijke AANRIJDING TUSSEN TWEE BROMMERS De beslissing van de Ministers die de bromfiets naar het rijwielpad ver wees heeft alhier een aanrijding ver oorzaakt. De kolenhandelaar A. de H. kwam even buiten Schoondijke met zijn bromfiets op het rijwielpad ge reden. Uit richting IJzendijke kwam een juffrouw, eveneens per bromfiets, op dit rijwielpad aangereden. Dit rij wielpad is echter zo smal dat het niet mogelijk is elkander te passeren zon der op de rijweg te komen. Daar ech ter op hetzelfde moment een auto passeerde durfde de juffrouw waar schijnlijk niet op de rijweg te komen met het gevolg dat de brommers el kander raakten. De heer H. werd op de keien geslingerd en bleef bewuste loos liggen. Een ontboden geneesheer constateerde behalve een hoofdwon de ook een gescheurde schouder en een lichte hersenschudding. De on gelukkige werd met de ziekenauto uit Oostburg naar zijn woning overge bracht. Schoondijke DE RAAD KOMT WEER BIJEEN Heden om 4 uur komt de raad in openbare vergadering bijeen. De vrij omvangrijke agenda vermeldt o.m. de volgende punten: verzoek subsidie Maatschappelijk Werk tot een be drag van f 0.32 per inwoner; verzoek Wed. J. Huigh om een bijdrage in de aankoop van het woonhuis West straat 14; voorstel tot aankoop van een motor-gazonmaaier voor de to tale prijs van f 2495; voorlopige vast stelling van de gemeenterekening 1950. VAN BROMFIETS GEVALLEN Woensdagavond viel de heer A. H. uit IJzendijke aan het einde van de Willemsweg plotseling van zijn brom fiets. H.. die vermoedelijk de markt te oostburg had bezocht, liep bij de ze val een hersenschudding op en moest met de ambulance-wagen van het Ned. Rode Kruis naar IJzendijke worden vervoerd. Selzaete Diefstal. Aan het lokaal Patria in onze grensgemeente werd een auto maat voor de verkoop van kauwgom ontvreemd. Door de politie werd een nader onderzoek ingesteld. HINDERWET Burgemeester en Wethouders van Middelburg maken bekend, dat het verzoek van fa. M. Verburg en Zn. om op perceel Gravenstraat no. 13 '15 kadastraal bekend gemeente Middel burg. sectie L. no. 284 een viszouterij te mogen oprichten door hen is in gewilligd. Middelburg, 7 Augustus 1953. Burgemeester en Wethouders voor noemd 157-0 N. Boikestein, Burgemeester, J. Ph. Koene, Secretaris. AFSLUITING SPIJKERBRUG Burgemeester en Wethouders bren gen ter openbare kennis, dat de Spij- kerbrug wegens reparatiewerkzaam heden op 10 Augustus a.s. en zoveel langer als nodig zal blijken voor al le verkeer zal zijn afgesloten. Middelburg, 6 Augustus 1953. Burgemeester en Wethouders voor noemd. 156-0 N. Boikestein, Burgemeester. J. Ph. Koene.' Secretaris. Oost- en West-Souburg BEKENDMAKING De Burgemeester van Oost- en West-Souburg maakt bekend, dat een ontwerp van de gewijzigde bestem- mingskaart van het Wederopbouw- plan West-Souburg gedurende het tijdvak van 10 Augustus 1953 tot 10 September 1953 voor een ieder ter in zage ligt ter gemeentesecretarie, op iedere werkdag van des voormiddags 9.00 uur tot 12.30 uur en van des na middags 2.00 uur tot 5.00 uur, uitge zonderd des Zaterdags alleen van 9.00 uur tot 12.00 uur. Gedurende vorengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk bij de Ge meenteraad bezwaren tegen dit ont werp inbrengen. Oost- en West-Souburg, 4 Augustus 1953. De Burgemeester voornoemd, 155-0 A. STEMERDING. (Advertentie) U zult 's morgens „kiplekker" nit bed springen. Elke dag moet uw lever een liter gal ln uw ingewanden doen stromen, anders verteert uw voedsel niet, het bederft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LEVERPILLETJES om die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoelgang op natuurlijke wijze te regelen. Een plantaardig zacht middel, onover troffen om de gal te doen stromen* Eist Carter's Leverpilletjes. KERMIS Verkeersregeling Verplaatsing varkens-veemarkt en weekmarkt Burgemeester en Wethouders van Goes maken bekend dat in verband met de a.s. kermis: le. op Dinsdag 18 en 25 Augustus 1953 de weekmarkt zal worden ge houden op de Beestenmarkt en de vee-varkensmarkt op de Vlasmarkt; 2e. geen rij- of voertuigen mogen parkeren: a. op de Grote Markt en Vlasmarkt vanaf Woensdag 12 Aug. 12 uur t/m Vrijdag 28 Augustus a.s. b. op de Beestenmarkt op Maandag 17 en 24 Augustus vanaf nam. 16 uur tot res p. Dinsdag 18 en 25 Augustus des nam. 18 uur en op Vrijdag 21 Augustus van 12 tot 19 uur. 3e. elk verkeer met rij- of voertui gen is verboden: a. langs de Oost- en Westzijde van de Grote Markt op Dinsdag 18, Za terdag 22 en Dinsdag 25 Augustus 1953, vanaf voorm. 11 uur en de ove rige kermisdagen vanaf des avonds 18 uur; b. over de Vlasmarkt, door de Rij- felstraat en de Stalstraat vanaf 13 t/m 28 Augustus a.s.; c. langs de Zuidzijde van de Bees tenmarkt op Dinsdag 18 en 25 Augus tus 1953 tot des nam. 18 uur. 4e. op de dagen en uren dat het verkeer met rij- en voertuigen op de Grote Markt in afwijking van het be paalde sub 3 onder a. is toegedaan, mag dit van 13 tot 28 Augustus 1953 alleen plaats vinden in de richting Zuid-Oost-Noord-West. Goes, 6 Augustus 1953. Burgemeester en Wethouders van Goes, J. J. v. MELLE, 1. Burgemeester. B. BURGER, Secretaris. KERMIS De Burgemeester der gemeente Goes maakt bekend dat tijdens de kermis Tan 18 tot en met 25 Augus tus a.s.: le. caféhouders e.d. hun inrichting geopend mogen houden tot 24 uur; 2e. op verbeurte ener geldboete geen stoepen of open plaatsen voor de panden in deze gemeente voor het geven van vertoningen en/of uitstal lingen mogen worden afgstaan of voor dat doel mogen worden ingeno men; 3e. op de Grote Markt en Vlas markt en de daarbij behorende omlig gende straten: a. geen vergunning zal worden ver leend aan invaliden met of zonder z.g. „handel", zoals lammen, blinden, e.d. en voorts evenmin aan straatkun stenaars, muzikanten, hardlopers, ven ters, e.d. b. slechts straatfotografen worden toegelaten indien deze in het bezit zijn van een door de Chef van het Marktwezen afgegeven vergunning en c. geen vergunning wordt verleend voor de verkoop op z.g. „losse plaat sen" van ijs, pinda's, speelgoederen, vis, koek, paling, luchtballons, fruit e.d. Goes, 6 Augustus 1953. De Burgemeester voornoemd, J. J. v. MELLE, loco. Hansweert DE GELUIDSINSTALLATIE VOOR SCHEEPVAART Na vele jaren achterstand bij vele grote en kleine scheepsverkeerplaat- sen in Nederland, is men eindelijk bij de Rijkswaterstaat alhier ook tot het besluit gekomen om het sluizen-com- plex door het Kanaal van Z.-Beve- land van een moderne geluidsinstal latie te voorzien. De eerste luidsprekers aan de bin nen- en buitenkant van de grote schutsluis zijn reeds enige dagen in bedrijf. Moeilijke problemen bij het in en uit varen van de sluizen en de havens kunnen nu direct vanuit een Meerdere geluids-installaties zullen bedieningshuis enz. geregeld worden, nog geplaatst worden, tot grote vol doening van de schippers en het sluispersoneel. Kruiningen NIEUW RAADSLID De heer S. Krombeen te Kruinin gen heeft zijn benoeming tot lid van de raad dei- gemeente Kruiningen in de vacature ontstaan door het over lijden van de heer B. P. Burkunk, niet aangenomen. Thans werd benoemd als zodanig de heer A. Weststrate te Kruiningen. BURGEMEESTER WEER TERUG Burgemeester Vogelaar is in zover re hersteld, dat hij zijn tijdelijke wo ning te Hansweert heeft kunnen be trekken, zijn functie als burgemees ter zal hij voorlopig echter nog niet vervullen, zodat wethouder Polder man nog blijft optreden ais waarne mend burgemeester. Minimumprijs voor appels, peren en pruimen De fruitveilingen hebben besloten dit jaar geen appels, peren en prui men beneden 3 cent per kg. te verko pen. Wanneer het fruit deze prijs niet kan opbrengen, zal 't doordraai en. Het vorig Jaar was de minimum prijs voor appels en peren eveneens 3 cent per kg. Voor pruimen was de minimumprijs toen 6 cent. Hong- AXEL. Centrum 6.30 en 9 uur: Kong. DE KLINGE. Kinema van Dijck, 7.30 uur: Avontuur in New-Orleans. HULST. Bioscoopgebouw, stad. 8 uur: Atoom- 8 uur: S.O.S., held OOSTBURG. Ledel, in nood. SAS VAN GENT. Olympia-theater, 8 uur: De gele hel. TERNEUZEN. Luxor, de aapmens. 8 uur: Tarzan AXEL. Centrum, 4.15 uur: Hong Kong; 8 uur De gouden poort BIERVLIET. Prijsschieting Prins Hen drik bij F. Oubrie om 3 uur. DE KLINGE. Kinema van Dijck, 3 en 7.30 uur: Avontuur in New-Orleans. 's-HEERENHOEK. Jeugdhoeve, Grote Lourdesdemonstratie. HULST. Bioscoopgebouw, 5.15 en 8 u.: Intrigues in het Oosten. 2.30 uur: Atoomstad. Grote jubileumschieting bij Aug. de Gucht, om 3 uur. KAPELLEBRUG. Schieting bij wed. B. de Smet om 3 uur. Dansavond in zaal KLOOSTERZANDE. Serrarens. KOEWACHT. Schieting op de liggende wip bij J. Aerens. OOSTBURG. Ledel, 4.30 en 8 uur: S.O.S., held in nood. 2 uur: De gou den poort. SAS VAN GENT. Olympia-theater, 2.30 uur: Drie van de Tankstelle. 5 en 8 uur: De gele hel. TERNEUZEN. Luxor 4.30 en 8 uur: Tarzan de aapmens. 8 uur: Het licht scheen in de duisternis. DE KLINGE. Kinema van Dijck, 7.30 uur: Arlberg Express. HULST. Bioscoopgebouw, 8 uur: Atoom- stad. OOSTBURG. Ledel, 8 uur: S.O.S., held in nood. SAS VAN GENT. Olympia-theater, 8 uur: De gele hel. TERNEUZEN. Luxor, 8 uur: Tarzan de aapmens. EMART

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 2