Communisten trachten Fransestakin» over te nemen PASOP Limiet van 90 dagen voor politieke conferentie NUSCHKE VERWIERP AANBOD DER V. S. Salon in SluiskiL roken in ter aai Parijs herbergt reeds 250.000 gestrande toeristen Drietanduit de lucht gezien Overige vakbonden willen werk hervatten EEN DODE bij „Drietand" Aanval op Zuid-Korea blijft niet ongestraft VOOR MILITAIR VERKEER Gemeenschappelijke verklaring Dulles-Rhee In Noord-Korea ook al „zuiveringen 14 Slachtoffers van straaljagers RELLETJES in West-Berlijn Zes ministers te Baclen-Baden GESPREK OVER EENHEID Coevordense politie had het kwaad En de heer Boll maar aan het reizen..., Twee wenken Zes ton voor militaire tehuizen DAGBLAD VOOR ZEELAND Volslagen verrassing Piper-cub verongelukt V. N. waarschuwen communistisch China J Droog weer In één jaar tijd Ontijdig einde van „wielerronde" „Brandende" demonstraties voor politiebureau Oost-Duitsland weigert voedselhulp Ook geen West-Duitse leveranties Eis van IVz jaar tegen zangeres Houdt de schorten maar gesp reidde prijzenbui barst los Oorlogsschepen voor nationalistisch China £3e JAARGANG No. 20795 Voor GodKoningin en Vaderland Uitgave! N, V. Uitgevers Mij. Neerlandia Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda Reigerstraat 16. Tel. Redactie: 8181, Admi uistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur. J. J. H. A. Bruna Redactieraad C.J. v. Hootegem. Mr.Dr. A.J.J. M. Mes NLr H. B. L. de Rechter. L L "t Westende, P V» M Vercauteren. Abonnementsprijs bi vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per pos' f 615» por week (uitsluitend bij met-post Kp^telif 0.42. Incasso wordt berekend nummers 13 ct. Postrek. no. 278841 ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contra»! aan» zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. 4J5SC HWiiuuwv gureall Zeeuwse Ell-u».: GOES. VWffl 9«. IM» 2236 - Bu.e.u ver VI,en HUli?; - (Bijbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601. OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35). FRANKRIJK HEEFT VRIJDAG de grootste staking beleefd se dert de bekende sit-down-stakingen in 1936. Twee tot drie millioen ambtenaren en arbeiders in genationaliseerde bedrijven staakten 24 uur uit protest tegen de maatregelen, die de regering zich ter bezuiniging had voorgenomen. De toestand was dermate ernstig, dat de Franse socialistische partij Vrijdagavond premier Laniel verzocht de Nationale Verga dering bijeen te roepen. Weliswaar hadden de katholieke en socialistische vakverenigingen de arbeiders bij de spoorwegen en in andere openbare diensten opdracht gegeven te middernacht het werk te hervatten, maar onmiddellijk daar op trachtte het communistische vakverbond C.G.T. de gehele staking over te nemen. Het kapittelde de andere vakbonden en riep zijn eigen leden op de staking voort te zetten. diensten lagen in vrijwel het gehele land stil. Op verscheidene plaatsen werden legerauto's ingeschakeld, maar niettemin waren alleen al in Parijs 250.000 toeristen gestrand. In ziekenhuizen werden slechts noodgevallen opgenomen, lucht-ver- keer, radio en televisie stopten en zelfs de doodgravers legden er de spade bij neer. Uiteraard zijn er ook storingen in het buitenlands treinverkeer ontstaan. De treinen die van Nederland naar Frankrijk gaan, trokken hun dienst niet verder door dan tot aan de Fran se grens. IN ONS LAND r\E GEHELE DAG is gisteren het Franse kernkabinet bijeen ge weest om de maatregelen met het oog op de staking te bespreken. De rege ring riep arbeiders op om sleutelpos- ten bij de P.T.T. te bezetten, maar het merendeel liet verstek gaan. Uit alles blijkt, dat voor regering en land de staking als een volslagen verrassing is gekomen. Zelfs de vakbonden waren verbaasd over het grote aantal arbeiders, dat aan de stakingsoproep gehoor had ge geven. Premier Laniel ontving de vertegen woordigers van de vakverenigingen op zijn bureau voor besprekingen met regeringsvertegenwoordigers. De arbeidersafgevaardigden weiger den om de bijzonderheden te bespre ken van de voorstellen van de pre mier ter vermindering van de rege ringsuitgaven. Hieruit zou volgens de arbeiders werkeloosheid op grote schaal voortkomen. DOODGRAVERS. EEN ENGELS RAPPORT, dat ge maakt is aan de hand van de over stromingsramp in Februari j.L, advi seert het invoeren van een waarschu wingssysteem in Oost-Engeland, dat (ussen 15 September en 30 Augustus in bedrijf is. MILLIARD BOEKEN zullen dit jaar in de Sovjet-Unie het licht zien, al- dus de minister van Cultuur, Ponoma. renko. DE UITVOER van tomaten en uien naar België is ingaande vandaag stop gezet. Dit in verband met de prijs-ont wikkeling op de Belgische markt. DE OUD CONSUL-GENERAAL der Nederlanden in Parijs, de heer L. Droogleever Fortuyn, is op 74-jarige leeftijd te Haarlem overleden. EEN HAAGSE INCASSEERDER ver loor een enveloppe met f 2715.-. Ver moedelijk heeft hij de enveloppe in het postkantoor laten liggen, maar aangezien men daar niets vond, is al les nog een raadsel. AMERIKAANSE CONGRESLEDEN bereiden zich voor op een reis naar Japan, Korea en andere belangrijke gebieden in het Verre Oosten en Azië gedurende het reces van het Congres. Zij willen inlichtingen uit de eerste hand. ■WAN OPHEFFING van de staking is nog vrijwel nergens sprake. Bij de P.T.T. gaat het gewoon voort, even als bij de gas- en electriciteitsbedrij- ven. De mijnwerkers hebben voor van daag een 24-uur-staking afgekondigd. Spoorwegen en plaatselijke vervoers- /~\OK IN ons land vindt de staking bij de Franse P.T.T. haar weerslag. Van en naar Frankrijk kunnen tele fonisch slechts dringende en ijl-ge- sprekken worden doorgegeven. Brie ven en postpakketten kunnen niet be zorgd worden. /GISTERMIDDAG is een Piper-cub, die was ingeschakeld bjj de oefe ning „Drietand", verongelukt. De be stuurder, kapitein-vliegerwaarnemer R. Jacobs uit Den Haag, is omgeko men. Hij was 38 jaar oud en gehuwd. Volgens op het ogenblik ter be schikking staande gegevens is het on geluk gebeurd, toen de vlieger op een landingsstrip bij Horst wilde landen. In het toestel bevond zich nog een tweede inzittende. Deze is gewond in het hospitaal te Venray opgenomen. Nader is gebleken, dat de kapitein tijdens het opstijgen door het zonlicht is verblind, waardoor het toestel te gen een vijf meter hoge hooimijt vloog en in brand geraakte. De vaandrig is uit het toestel gesprongen, waarbij hij ernstig werd gewond. De kapitein ge lukte het niet het toestel tijdig te ver laten. Op Maandag 10 Augustus T~)E CHEF van de Generale Staf maakte bekend, dat de terugmars van de oefening „Drietand" geschiedt overdag op Maandag 10 Augustus. De volgende wegen zullen dan zwaar bezet zijn met militair ver keer: Hintham Den Bosch Utrecht van 8-17 uur. Grave Arnhem van 7-12 uur. Apeldoorn Zwolle van 9- 14 uur. Eindhoven Best van 7-13 uur. Weggebruikers wordt dringend aan geraden deze wegen tijdens de ge noemde uren zoveel mogelijk te ver mijden. Voorts verdient het aanbeveling zich niet met voertuigen in de mili taire colonnes te begeven, daar dit uiteraard de kans op verkeers-onge- vallen vergroot. FOSSIELEN van praehistorische dieren van 400 millioen jaar ge leden zijn in China gevonden. Het waren schedeldelen van mam- moeths, sabeltandtijgers, giraffen, paarden en van een rhinoceros. £)E ZESTIEN leden van de V.N. met troepen in Korea hebben de com munisten in een Vrijdag te New York gepubliceerde verklaring ervoor ge waarschuwd, dat zij zich zor/len ver dedigen tegen een aanval op Zuid- Korea en dat in dat geval de vijan delijkheden waarschijnlijk niet tot Koreaanse gebieden zullen worden beperkt. De verklaring, die op 27 Juli te Washington werd getekend, noemde geen land bij name, maar men nam aan, dat het een waarschuwing voor communistisch China was. Tot dusver hebben de Chinezen de Noord-Korea- nen gesteund van bases uit, die niet door de Verenigde Naties konden worden aangevallen. De zestien landen zouden zich „ver eend en dadelijk" tegen een nieuwe gewapende aanval verdedigen. In de verklaring wordt gezegd, dat de zestien landen van oordeel zijn, dat de wapenstilstand niet mag uitlo pen op het in gevaar brengen van de opbouw of de vrede in een ander deel van Azië. SPECIAAL VERSLAG MR J. L. HELDRING, directeur van het Ned. Informatiebureau te New- York, keert naar ons land terug om toe te treden tot de redactie van de Nieuwe Rotterdamse Courant. DE ONTWIKKELING der melk-in- koopprijzen is oorzaak van een voor stel, om in Westelijk Nederland, in gaande 9 Augustus, de prijs voor con- sumptiemelk met een cent per liter te verhogen. EEN BEGRAFENISONDERNEMER te Bolsward, oud-koster van de Geref. Kerk, is gearresteerd onder verden king van poging tot moord op zijn vrouw. Hij heeft haar gedurende an derhalf jaar arsenicum toegediend, zelfs nog in het ziekenhuis. DE KAASINVOER naar Frankrijk, die enige tijd moeilijkheden ondervond, is hervat. Op grond daarvan heeft onze regering nu ook de invoer van Franse wijnen weer toegestaan. BINNEN DE STAM der Kikoejoes. die 1.250.000 leden telt, woedt een burger oorlog, zo zei generaal Erskine. die de strijd tegen de Mau Mau leidt. ROBERTSON, de Amerikaanse onder minister van Buitenlandse Zaken, gaat met een speciale opdracht naar Indo- China. Hij noemde Indo-China 't land „waar onze moeilijkheden groter zijn dan in Korea". BIJ BRAND in de loodsen van een conservenfabriek te Oosterhout in de Betuwe, ging voor f 60.000 aan afge werkte producten verloren. bliceejd en maakt deel uit van een speciaal verslag van het opperbevel van de V.N. in Korea. In de verklaring wordt door de on dertekenaars medegedeeld, dat zij vastbesloten zijn om te goeder trouw een regeling van het Koreaanse ge schil te zoeken. TAE VERKLARING werd door het hoofdkwartier van de V.N. gepu- J f)E WEERSVERWACHTING tot t hedenavond luidt: Wisselend J bewolkt en droog weer. Zwakke i tot matige wind uit Oostelijke t richtingen, warmer dan gisteren. J Vandaag: Zon onder 20.18 uur. J Maan op 3.37 uur. Maan onder t 19.46 uur. Morgen: Zon op 5.14 uuv. i Zon onder 20.16 uur. Maan op J 4.52 uur. Maan onder 20.03 uur. 0 Maandag: Zon op 5.15 uur. QP VRAGEN in de Tweede Kamer betreffende de verongelukte straaljagers heeft de minister van Oorlog geantwoord, dat er tussen 1 Juli 1952 en 20 Juni 1953 tengevolge van vliegongevallen 30 straaljagers zijn afgeschreven. Hierbij kwamen 14 vliegers om het leven. Het financieel verlies is, volgens de minister, ondervangen doordat bij de aanschaffing van de vliegtuigen met een bepaald verliespercentage is re kening gehouden. Hij voegde er aan toe, dat de waarde van verloren vliegtuigen en onderdelen wordt be rekend op f 4.000.000. Weliswaar wordt bij de Kon. Luchtmacht de grootste aandacht besteed aan T)»t voorkomen van vliegtuigongevallen, maar i.v.m. hun militaire taakstelling kunnen straaljagers niet door andere vlieg tuigen vervanger! worden. De koude voedseloorlog |\/IEER DAN duizend communisti sche demonstranten hebben Vrij dag gepoogd, op vier plaatsen in West-Berlijn het uitreiken van voed selpakketten aan Oost-Bcrlijners en Oostduitsers te belemmeren. Zij raak ten slaags met de politie en met men sen, die stonden te wachten. Drie be togers en twee politiemannen werden gewond. 28 personen werden aange houden. De politie verklaarde er zeker van te zijn, dat de actie van Oost-Berlijn uit was georganiseerd om Oostduit sers er van te weerhouden, de levens middelen in ontvangst te nemen. West-Berlijnse functionarissen heb ben meegedeeld, dat Vrijdag 140.000 voedselpakketten zijn uitgereikt. In totaal zijn sedert de actie begon bijna 1.900.000 pakketten uitgereikt. In de twaalf districten van West- Berlijn gaat men nu maatregelen ne men ter voorbereiding van een tweede hulpactie. Men overweegt door verzending van de levensmiddelen ook de bevol king in Oostduitse gebieden te bedie nen, die tot op heden niet naar West- Berlijn kon komen. .5' DE AMERIKAANSE minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, en de Zuid-Koreaanse president, Syngman Rhee, hebben Vrijdag in een ge meenschappelijke verklaring meegedeeld, dat zij aanstonds de politieke conferentie zullen verlaten, indien na negentig dagen onderhandelen hun regeringen inzien, dat de pogingen om de gestelde doelen te bereiken, vruchteloos zijn. Deze doelen worden in de verklaring omschreven als „de vreedzame hereniging van Korea als een vrij en onafhankelijk land". Dit meldt een Reuterbericht uit To kio. Zuid-Korea zegde toe in de ge noemde periode niet over te gaan tot hervatting van de vijandelijkheden. De Amerikaanse Senaat zou, vol gens de verklaring, het verdrag niet voor Januari bekrachtigen. Het op perbevel van de V. N. zou tot de bekrachtiging in Korea blijven om Zuid-Korea te beschermen. Deze verklaring werd uitgegeven bij de parafering van een ontwerp van een wederzijds verdedigingsver drag, dat vanmorgen zou worden ge tekend. Inmiddels gaat de uitwisseling van de krijgsgevangenen verder. Een in cident deed zich voor op Koje, waar communistische krijgsgevangenen een weerspannige houding aannamen. Eerst werd er traangas gebruikt, om hen te bedwingen. Daarna moest er worden geschoten, waarbij een ge vangene werd gedood. In Pjonjang gaven zeven Amerika nen er de voorkeur aan bij de com munisten te blijven. Een der vrijgela ten Amerikanen zei, dat het onmoge lijk was aan de invloed van de voort durende communistische propaganda te ontkomen. „SAMENZWERING' Conferentie begonnen T5E MINISTERS-conferentie der zes landen van de Europese gemeen schap voor kolen en staal, is Vrijdag middag in Baden Baden, Duitslands befaamdste Kurstad, geopend. Zij zal tot Zaterdag duren en zich, naar men aanneemt, niet beperken tot bet be spreken van de wijze, waarop het Europese statuut voor een politieke gemeenschap, dat in Maart in Straats burg is opgesteld, verder behandeld zal worden, doch ook de algemene po litieke situatie bespreken, zoals die zich na de jongste nota uit Moskou voordoet. Bij de behandeling van het Europese statuut, die reeds tweemaal wegens regeringscrisis werd uitgesteld worden ook thans geen grote beslissin gen verwacht. Adenauer en Bidault zullen Maan dag a.s. te Bonn hangende Europese kwesties en Frans-Duitse aangelegen heden bespreken. I")E Noord-Koreaanse radio heeft Vrijdag bekend gemaakt, dat 12 hoge Noord-Koreaanse functionarissen zijn gearresteerd wegens een samen zwering tot het omverwerpen van het communistische bewind. van buitenlandse zaken en vice-pre mier, Pak Hen Jen en de minister van culturele zaken en propaganda. De gearresteerden zouden geheimen uitgeleverd hebben aan de V. S. en Zuid-Korea. Pak Hen Jen is een communistische oud-gediende. Hij heeft drie jaar in Moskou gestudeerd en keerde naar Korea terug om in 1938 een commu nistische ondergrondse beweging in het leven te roepen. Hij was eerst leider van de Zuid-Koreaanse commu nisten, doch vluchtte in 1946 naar het Noorden nadat de Amerikaanse bezet tingsautoriteit een arrestatiebevel te gen hem uitgevaardigd hadden. De luchtverkenning, die in de oor* logsvoering een belangrijke rol speelt, ontbreekt ook niet in de operatie „Drietand". Op een klein stukje wei land in de nabijheid van Tienraay landen en stijgen regelmatig de Su per Pipers voor luchtverkenning. Een sergeant, rechts, fungeert hier als „landingsmeester", terwijl enige Su per Pipers over een groep rogge- mijten scheert. LIET GESPREK over de eenheid gaat verder. Aan K.N.P. en Katholie ke Werkgemeenschap is door het pre sidium van de K.V.P. voorgesteld eind Augustus of begin September nader contact te leggen, om een overeen komst te treffen voor een definitieve datum en de procedure voor het ge sprek. TN COEVORDEN probeerde een po- litie-agent proces-verbaal op te maken tegen enkele jongelui, die, on der grote belangstelling, een „wieler ronde" hadden georganiseerd. De toe schouwers verhinderden de agent de verbalen op te maken en de renners, twee in getal, moesten toen mee naar het politiebureau. De gevolgen groeiden de brave agent grotelijks boven het hoofd, want niet I minder dan 500 mensen verzamelden f zich voor het bureau en toen het bin- Onder de gearresteerden bevindt zich het voormalige hoofd van de ge heime politie, de gewezen minister f nen wat te lang ging duren, werd de A/ICE-PREMIER Nuschke van Oost- Duitsland heeft het Amerikaanse aanbod van Dinsdag j.I. om Oost-Duit se dollarsaldi in de V. S. tc deblokke ren voor de aankoop van levensmidde len als een „belediging" van de hand gewezen. Bovendien heeft Oost-Duitsland een aanbod van West-Duitsland om le vensmiddelen tegen betaling in Wes telijke marken te leveren, officieel af gewezen. De afwijzing was vervat in een schrijven van Josef Orlopp, het hoofd van het Oost-Duitse departement voor interzonale handel. Orlopp zeide, dat West-Duitse le veranties slechts konden worden be taald met leveranties van Oost-Duits land. In het begin van de week had West- Duitsland voorgesteld levensmiddelen voor een waarde van 25 millioen mark te leveren tegen betaling van Weste lijke marken. Dochter van McCormiek" "TEGEN DE 37-jarige Zwitserse lady crooner Verena V„ die zich hier te lande tussen Februari en Juni van dit jaar als de dochter van admiraal Mc Cormick had uitgegeven, in diverse grote Amsterdamse hotels, bont- en andere winkels onbetaalde rekeningen had achtergelaten en o.a. van een Am sterdams zakenman op valse voorspie gelingen f 1100.- had weten te „le nen", is gistermiddag voor de Recht bank anderhalf jaar gevangenisstraf geëist. De uitspraak is bepaald op 21 Augustus a.s. „MIJN JAN ZAL WEL PRIJS HEBBEN", zei de weduwe te Ricle, „want hij verschilt maar drie minuten met de juiste oplossing van de Tour- prijsvraag van De Stem" s Maar Jan te Riele had geen prijs. Het ging om seconden. Twee minuten verschil betekent al dat je dat verschil kunt nemen onder of boven de juiste tijd. Dat wordt dan al een speling van 4 minuten en 4 minuten zijn 240 seconden. Wanneer men nu weet, dat vele inzenders gelijke tij den hebben ingezonden (zodat het er al 3000 waren met een oplossing binnen die 4 minuten) dan is de kans om in aanmerking voor een der 361 prijzen te komen, wel gering geweest. J~5E HEER J. KAMPS, Zwaluwstraat 5 in Sluiskil is met de juiste tijd dc hoofdprijswinnaar geweest. Hjj krijgt wat de Duitsers noemen een funkelnagelncues Salon-ameublement thuis gestuurd en moet zijn voorka mer maar uitruimen. Bovendien krijgt hij een fles wjjn met ondertekend por tret van Wout Wagtmans himself. Een tweede hoofdprijs, zijnde een Pfaff-naaimachme op een gotische ka- thedr.... pardon, salonkast, gaat naar de weduwe van der Smissen-Scheffe- laars, St. Janstraat 60, Sprundel. Re ken er maar op, dat daar wat japon nen (zowel gothisch, new look als knie-vrije Dior-stijl) uit haar handen zullen komen. ROKEN EN REIZEN jyjEVROUW J. ROVERS, Moleneind A 360 b te Terheyden moet maar wat pakken wasmiddel voor de vi tragegordijntjes inslaan, want haar man werd winnaar van 365 pakjes Flyer, die door de fabrikant persoon lijk worden thuis gebracht. Elke dag een pakje, tot de volgende Tour. En dan maar wéér winnen. Van de heer P. Boll te Doeveren bij Heusden krijgen we vast een prent briefkaart, want hij gaat een Klaver- bladreis van 8 dagen maken langs de Lahn, de Moezel en de Rijn, waar het bij een Rheinisches Madel und Rhei- nischem Wein ein Himmel auf Erden muss sein. Veel plezier, mijnheer Boll. En de groeten aan Adenauer. Wanneer de heer H. Verschuren uit de Oranjeboomstraat (314) te Breda op zijn gloednieuwe Batavus-rijwiel soms eens de kant van het goede Ber gen mocht opfietsen en hij ziet daar een jongedame op een even gloednieu we sportfiets van „Corsa", dan is dat vast Lia Luisterburg uit de P. C, Hooftstraat 46 te Bergen op Zoom. Ze behoeven zich dus niet meer aan el kaar voor te stellen. Die Fingertip-bontmantel, waar over onze goede juffrouw Simkes in de duistere Schoolstraat werd aange sproken. gaat naar mevrouw Roeiands in de Burg. W. Gommerstraat 13 te Rijsbergen, Nee, 13 is niet altijd een ongeluksgetal. Weg met dat bijgeloof. EVEN WENNEN ve/IJ WETEN NIET of Tonny Jan- sen (Burgerhoutsestraat 39, Roo sendaal) al verloofd is, maar ze zal toch even moeten wennen aan een paar stevige harige armen om haar hals, want zij won die aap spring levend, zeggen zc uit het Tilburgse dierenpark. Tenzij ze de voorkeur geeft aan een kakatoe (die naar wij hopen slechts gekuiste taal spreekt als zijnde niet meegebracht door een ru we zeeman). Anders maar afleren, dat gevloek. De hele lijst kunnen we niet afwer ken. Die vindt u elders in deze krant. Er zullen diners en taarten en worsten worden gegeten en sterke en zwakke dranken worden gedronken en voeten worden geveegd op nieuwe vloermat ten en buien worden getrotseerd met nieuwe Egyptische regenmantels. En fin, zoekt u maar uit. Maar twee boodschappen moeten ons alsnog van het hart. Ten eerste wordt er niet gecorrespondeerd over de uit slag. Die uitzoekploeg van ons ligt nog altijd „voor Pampus" en is niet in staat nog een berg correspondentie af te werken. Ten tweede behoeft men geen inliehtingen in te winnen, hoe men in het bezit van zijn prijs komt. Dat bericht zal wel komen! Alle winnaars: proficiat en alle niet- winnaars: volgend jaar beter! menigte rumoerig. Het verkeer werd belemmerd en met stenen werden de ruiten van het politiebureau ingeko- geld. Twee agenten, die naar buiten kwamen om de oploop te verspreiden, werden naar binnen „gefloten". STENEN EN VUUR LJIERNA GINGEN twee personen naar het politiebureau om te pro testeren tegen het in hechtenis hou den van de jongelui. Een andere groep was intussen de burgemeester er bij gaan halen, maar er werd steeds weer met stenen gegooid en zelfs werd voor het politiebureau een enorm vuur aan gestoken. En de menigte „belangstel lenden" bleef maar groeien. Toen de politie opnieuw ten tonele verscheen, nu in gezelschap van de corpschef en de burgemeester, moest zij opnieuw bakzeil halen en zelfs aan een verzoek van de burgemeester om rustig naar huis te gaan, werd geen gehoor gegeven. Tenslotte kreeg de politie dusdanige versterking, dat men de menigte uit een gedreven kreeg. Maar het bleef nog lang rumoerig in Coevorden, spe ciaal rond de woning van de agent, die getracht had de twee „renners" te verbaliseren Maar er zijn er nog veel meer nodig L^ATHOLIEK Thuisfront zal 600.000 gulden beschikbaar stellen voor delging der schulden van de bestaan de Militaire Tehuizen. Het heeft daar mee ook zyn steun toegezegd voor de bouw van zeven nieuwe tehuizen, wel ke geprojecteerd zijn te Ermelo, 't Harde, Ossendrecht, Oirschot, Steen- wijkerwold, Nunspeet en Garderen. Binnen enkele maanden zal met de bouw ervan begonnen worden. Dit is mede mogelijk geworden dank zij een belangrijke subsidie van de regering. Drie Katholieke Militaire Tehuizen zijn op het ogenblik in aanbouw, na melijk te Volkel, Grave en Eindhoven. Of Katholiek Thuisfront in staat zal zijn de op zich genomen verplichtin gen na te komen, zal voor een groot deel afhangen van het welslagen van de pleisteractie van Zondag 23 Augus tus. Alleen in Nederland zijn nog min stens 19 tehuizen nodig. En er liggen nog dringende aanvragen uit Parama ribo en Merauke. Amerikaanse lening WAN PE ZIJDE van het Ameri- kaanse Ministerie van Landsver dediging is medegedeeld, dat natio nalistisch China liet grootste gedeelte van de 25 kleinere oorlogsschepen zal ontvangen, die president Eisen hower, met machtiging van'het Con gres, in bruikleen ter beschikking stelt van bevriende landen in het ge bied van de Stille Oceaan.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1