Conferentieplan op losse schroeven Rusland antwoordt op de uitnodiging Amerikaans vliegtuig met 25 man in zee gestort FRANS-SPAANSE vrede getekend MATROZENSHAG Schaduw over 8 van Chaam door val van Wagtmans GEEN TOMATEN NAAR ENGELAND „Drietand" trekt ten strijde Wim en Woutje niet op draversbaan „GRAND REPULSE" onder Nederlands commando „BIG SWITCH" BEGONNEN Adonis vandaag naar Amerika Noodwoningen voor getroffen Zierikzeeënaren %«i6sp*- Opperste Sovjet ji* bijeen Veel post voor Irene Onmatige uitbreiding der agenda en deelneming van China verlangd Overleg in Westelijke hoofdsteden Vreugde op Korea Veel bewolking over vliegtuigincident Vijfhonderd mijl uit Ierse kust Vijf overlevenden en twee lijken gevonden Dappere Wout weigerde alle hulp Zeer waarschijnlijk hersenschudding Juin opperbevelhebber in Midden-Europa Ambonezenleiders naar Nederland Navo-oefening in Britse zóne van Duitsland Van 18-24 September Een dorpsfeest en een verplaatste grenspaal BROEDERLIJK DALEN SPELEOLOGEN VAN DRIE LANDEN IN DIEPE GROT Ook priester gaat mee DE NAASTE oorsprong van het hele sesc"''' lag in het feit, dat Span- Weer spoortkaartjes voor West-Berlijn Ö3e JAARGANG No. 20793 Uitgave! N. V. Uitgever? M« Neerlandia Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda Reigerstraat 16, Tel. Redactie; 8181, Admi nistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur; J. J. H. A. Bruna Redactieraad C»i v. Hootegem. Mr., Dr. A.J.J.M. Mes, Mi H. B. L de Rechter. L J. v. "t Westende, r V. M. Vercauteren. Abonnementsprijs bi vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per pos f 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post besteli.) f 0.42. Incasso wordt berekend Losse nummers 13 ct. Postrek. no. 278841. Voor God, Koningin en Vaderland DONDERDAG 6 AUGUSTUS 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van pLaatselïjke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contraa-t aan zienlijke reductie; volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98. Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen HULST, Dubbele Poort 7, (Bij bureaux: 2601. OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35). .HELIPORT", de naam van het Rot terdamse vliegveld, is een teleurstel ling voor de Brussels-Vlaamse pers. In Nederland had men liever een „He lihaven" gezien. ENKELE HONDERDEN journalisten in Djakarta hebben geprotesteerd te gen onjuiste maatregelen, die tegen de pers zijn genomen. In een petitie dron gen ze aan op spoedige totstandkoming van*een perswet. EEN BABY van negen maanden is in de Sumatrastraat te Amsterdam ge stikt, doordat een koordje van een rammelaar om zijn halsje terecht kwam. DE BESTUREN van de Bond van Be lastingconsulenten van het Nederland se Instituut van Belastingconsulenten hebben besloten hun examens op fe deratieve wijze af te nemen en con trole van de Rijksoverheid te verzoe ken. TE PRETORIA is overleden dr H. D. v. Broekhuizen, oud-gezant van Zuid- Afrika in Nederland en België. Hij bereikte de leeftijd van 81 jaar. Van 1933 tot 1940 vertegenwoordigde hij Zuid-Afrika in ons land. DE WEDUWE van Uffelen-Hol- stein te Maasland kreeg bericht, dat haar honderdste kleinkind is geboren. Uit haar huwelijk wer den dertien kinderen geboren, die allen gehuwd zijn en kinderrijke gezinnen hebben. DE SOVJET-REGERING gaat accoord met het voorstel der Wes telijke mogendheden om de Duitse kwestie op een bijeenkomst van de vier ministers van Buitenlandse Zaken te bespreken. Dit is een zinsnede uit het thans overhandigde Russische antwoord op de Westelijke uitnodiging, welke gunstig klinkt. Echter wor den daarnaast in de Nota zodanige voorwaarden gesteld, begeleid door een vinnige-polemiek, dat men in Washington, Londen en Parijs ernstig betwijfelt, of een conferentie der Grote Vier inder daad mogelijk wordt. VIEHIER wat Rusland allemaal be- sproken wil zien op de conferentie van Vier: Maatregelen ter bevordering van een algemene vermindering van de inter nationale spanning, zoals de kwesties van vermindering der bewapening en het verbieden van het vestigen van buitenlandse militaire bases op het grondgebied van andere landen; niet alleen problemen, Europa be treffende, maar ook de positie van de Aziatische landen, waarvoor de deel neming der Chinese republiek onont beerlijk wordt geacht; het verwezenlijken van de nationale eenh van Duitsland en het sluiten van een vredesverdrag, maar niet het neutraal onderzoek naar de mogelijk heid van het houden van verkiezin gen, wat een „belediging" voor het Duitse volk zou betekenen. Oostenrijk komt op de Russische agenda niet voor. Wel wordt er ge zegd, dat een mogelijk succesvolle op lossing van het Duitse probleem ook de oplossing van het Oostenrijkse pro bleem verder zal helpen. DE EERSTE COMMENTAREN Kremlin zich voorstelt, dat de rege ring te Peking aan een bespreking van wereldvraagstukken zou moeten deel nemen. In Parijse kringen bekijkt men het antwoord meer welwillend. Men ziet een mogelijkheid van algehele over eenstemming tussen Oost en West. Ook zijn er, die thans de deur ge opend zien voor onderhandelingen tot beëindiging van de strijd in Indo-Chi- na. In Bonn vreest men, dat op een con ferentie, zoals door de Sovjet-Unie wordt voorgesteld, de belangen van Duitsland zouden worden opgeofferd aan regelingen van andere vraagstuk ken. Functionarissen te Washington zijn het er met West-Duitse kringen over eens, dat een uitbreiding van de agen da voor deze conferentie, zoals door de Sovjet-Unie voorgesteld, slechts het tot stand komen van een oplossing van het Duitse en het Oostenrijkse vraag stuk zal vertragen. PIJPROKERS uit België, Duitsland en uit ons land zullen op 12 September een wedstrijd houden om de titel „Kampioen van Nederland 1953". Wie het langste rookt van 2% gram ta bak, krijgt de zilveren kampioenspijp. AMOR BEN AHMED, een v.m. Sjaich in het Tunesische dorp Sened, van wie bekend is, dat hij Frans gezind was, is Dinsdagavond door onbekenden af geranseld en daarna doodgeschoten. ERICH MARIA REMARQUE, de be kende schrijver, was gisteren op door reis te Amsterdam. Hij vertelde er een en ander over een boek van hem, dat binnenkort in het Nederlands ver schijnt en over zijn toekomstplannen, „MANNENWERK" heet de film, die de opleiding van Nederlandse straal vliegers in Amerika tot onderwerp heeft. Gisteravond is in het Seinpost theater de première gegaan. DE LETTERKUNDIGE Pieter van der Meer de Walcheren, die enige tyd ge leden een zware operatie onderging, is thans van zijn ziekte hersteld. IN DE SERVISCHE stad Nis, de ge boorteplaats van keizer Constantijn, hebben oudheidkundigen de plaats bloot gelegd, waar in de vierde of vijfde eeuw een basiliek heeft gestaan. Er werden belangrijke vondsten ge daan. DE 18 LEERLINGEN uit Duitsland, Frankrijk. Italië, België, Luxemburg en Nederland, die door de zes lan den van de K.S.G. reizen, zijn giste ren in ons land aangekomen voor een tweedaags bezoek. DE GROOTSTE BALLON ter wereld, die van de Zwitser Gustav Eberhardt, is gisterenavond om tien voor half ne gen te Naaldwijk opgestegen, nage staard door duizenden Westlanders. Hij voer in de richting Utrecht. EEN VAN DE twee kinderen, die Zon dag tijdens een brand in een schuur te Apeldoorn ernstige brandwonden opliepen, is hieraan bezweken. Het is de 3-jarige Leida Gosens. BE REGERING der V. S. heeft Woens dag „een passende schadevergoeding van de Sovjet-Unie geëist voor het neerschieten van een Amerikaanse bommenwerper boven de Japanse Zee op 19 Juli. OFFICIEUS is te Washington en Londen slechts medege deeld, dat men het Russische antwoord bestudeert. In niet-officiële commentaren uit deze Westelijke hoofdsteden wordt reeds gesproken over onaanvaardbare voorwaarden door Rusland gesteld. Onaanvaardbaar wordt ook genoemd het betrekken van communistisch China in een bespreking van „maat regelen, om de internationale spanning te verminderen", voordat althans is gebleken, welke de gedragslijn der Chinese communisten op de komende politieke conferentie over Korea zal zijn. Uit de Russische Nota blijkt echter niet duidelijk, in welk stadium het FNULLES heeft dan zijn eerste be- spreking met Syngman Rhee ge had. Dinsdag zijn de gesprekken be gonnen, Woensdag werden ze voort gezet. Allereerst zouden ze overeen gekomen zijn om een internationale politieke conferentie tussen 1 en 15 October te houden over een mogelijke neutralisatie van Korea. Moeilijkheden op de valreep WANDAAG zou de 43-jarige Ameri- v kaan Harold J. Adonis, die op 22 November 1952 door de Amsterdam se vreemdelingenpolitie werd gearres teerd en op 15 Mei in vryheid werd gesteld, vrijwillig naar zijn vaderland terugkeren. Gistermiddag „op de val reep" deden zich weer moeilijkheden voor. Zoals men weet werd Adonis in New Jersey beschuldigd van omkope rij en aan Nederland werd vorig jaar een verzoek om uitlevering gedaan. Hij werd hier gearresteerd en eerst op 15 Mei van dit jaar vrijgelaten. Hij bleef hier wachten, tot bij zijn te rugkomst in Amerika zijn vrijheid gegarandeerd zou zijn. Hij bevindt zich daar n.l. nog in staat van be schuldiging. Nu wilde hij echter ver trekken, in de hoop dat het storten van een waarborgsom hem voor ai restatie zal vrijwaren. Toen Adonis gistermiddag zijn pas poort bij de Amerikaanse consul-ge neraal te Amsterdam aanbood voor 'n aantekening, dat hij Amerika mag betreden, deden er zich nieuwe moei lijkheden voor. Er zijn toen instruc ties in Amerika opgevraagd. Vanmorgen zal Adonis aan boord gaan van de „Veendam", waar hij dan zijn paspoort, dat geldig gemaakt is, in ontvangst zal kunnen nemen. Advertentie.» VAN ROSSEM'S De weersverwachting, geldig tot hedenavond luidt: Veel bewolking met enkele ver spreid optredende buien. Matige, in het Noorden van het land af en toe krachtige Westelijke wind. Overdag iets hogere temperatu ren. Vandaag: Zon onder: 20.22 uur. Maan op: 1,14 uur; Maan onder; 18.53 uur. Morgen: Zon op: 5.10 uur. Woensdagmiddag heeft een werk-1 tvt* r» groep de vraagstukken in studie ge-i _Lil6HW0 O0V16l-110tcl nomen, die door Dulles en Rhee wor- den besproken. Zaterdag of Zondag zal Dulles ean onderhoud hebben met premier Josji- da van Japan. Het zal handelen over de vertegenwoordiging van Japan op de politieke conferentie over Korea, de verdediging van Japan en de mo gelijkheid van een bezoek van Josji- da aan de V. S. Om een uur Nederlandse tijd Is gisteren de uitwisseling van geallieer de en communistische krijgsgevange nen, de operatie „Big Switch" begon nen. De eerste geallieerde gevange nen. die de uitwisselingspost by het „Dorp van de Vryheid" bereikten, waren verheugde Turken. Later kwa men er Britten, Amerikanen en Zuid- Koreanen. ]~)E SOVJET-REGERING heeft aan de V. S. een nieuwe Nota gezon den, waarin de Amerikaanse Nota van 1 Augustus over het vliegtuigincident hij Siberië van de hand wordt gewe zen. In de Nota wordt het protest van 30 Juli herhaald, dat de Amerikaan se bommenwerper, die door een Sov jet-jager boven de Japanse Zee werd neergeschoten, de Sovjet-grens bij Wladiwostok had geschonden en het vuur had geopend op Sovjet-Russische onderscheppingsvliegtuigen. Het toe stel werd door het vuur van de Sov jet-jagers verdreven, aldus de Nota. Agenda van twee punten QISTEREN te 14.00 uur plaatselijke tijd is de Opperste Sovjet byeen gekomen. De zeshonderd afgevaardig den hadden voor zich een agenda van twee punten, n.l. bekrachtiging van de begroting '52 en een verslag van de begroting 1951-'52, alsmede be krachtiging van de tussentijds geno men besluiten van het presidium van de Opperste Sovjet, o.a. dus het ont slag aan Beria. Premier Malenkof woonde de ver gadering bij, die door tal van wacht posten werd bewaakt. Verwacht wordt dat de zitting van de Opperste Sovjet drie tot vier da gen zal duren. Toen de minister van Financiën, Zweref, zijn begrotingsrede hield, bleek, dat 20.8 pet. van de totale uit gaven bestemd zijn voor de defensie. In 1952 was dit percentage 23.9, in 1951 21.3 en het jaar daarvoor 18.5. DE NACHT van Dinsdag op Woensdag ontving het hoofdkwar tier der Amerikaanse luchtmacht een noodsein van een „B-36", die 500 mijl uit de Ierse kust vloog. Het toestel, dat 25 mensen aan boord had, was on bestuurbaar geworden. Op het ogen blik van het noodsein sprongen de bemanningsleden en de p?/>sagiers, met hun valscherm aan, uit het vlieg tuig. Enige tijd later stortte het met brandende motoren in zee. Onmiddellijk werden reddingspo gingen ingesteld. Uit Groot-Brittan- nië vertrokken Amerikaanse militaire vliegtuigen, vliegtuigen van de Brit se luchtmacht stegen in Noord-Ier - land op en van de Schotse luchtha ven Prestwick vertrokken Amerikaan se watervliegtuigen. Ongeveer 100 mijl van de plaats van het ongeluk lag een weerschip, dat koers zette naar de opgegeven positie. Uit Noord- Ierland vertrok een Britse torpedo- bootjager. In de loop van de middag kwamen deeerste gunstige berichten van de reddingsploegen binnen. Twee Ameri kaanse watervliegtuigen hadden 420 O (Van onze speciale verslaggever) DE ACHT VAN CHAAM heeft, naast het sportief genoegen van een hele wielerdag voor naar schatting minstens 40.000 toeschouwers, toch nog een grote schaduwzijde opgeleverd. Op de laatste meters van het parcours kwam Wout Wagtmans, samen met Suykerbuyk en de Belg Jochums te vallen door toedoen van een wat al te vurig supporter. De Belg en Suy kerbuyk kwamen er goed af, maar Wout die de hele wedstrijd in de slag was geweest, smakte met het hoofd tegen de straatstenen. De kleine, sympathieke Tour-renner liep daarbij naar alle waarschijn lijkheid een lichte hersenschudding op, terwijl hij ook over pijn aan zijn been klaagde. LIET ONGELUK was een gevolg van de overstelpende drukte, die nie mand meer kon bedwingen. Toen van Est als winnaar over de lijn was ge flitst stormden honderden naar vo ren en beletten daardoor een vrije sprint van de overige renners, die kort achter de Willebrorder aankwa men. Jochums en Wout werden op el kaar gedrukt en tegen de grond ge sleurd. Met een van pijn vertrokken ge zicht werd Wagtmans op de schou ders gehesen om hem, goed bedoeld maar een beetje al te officieel, over de eindstreep te dragen om hem zo doende toch nog in de uitslag te brengen. Daarna weigerde de dappere cou reur pertinent op de draagbaar te gaan liggen, die door Rode Kruis-men- sen was nader gebracht. Hij dacht er eerst zelfs niet over zich verder te laten behandelen, maar met de zach te aandrang van verpleegsters en toegeschoten journalisten liet hij zich overhalen. In het geïmproviseerde ziekenzaal tje bleek spoedig, dat de toestand van Wagtmans erger was, dan hij eerst zelf wilde begrijpen. Hij moest per ziekenauto naar zijn woonplaats wor den vervoerd. Jarige Prinses op vacantie j LjOEWEL Prinses Irene haar veer- Bond» imrioorfil (r In Cnn. r«J In In het drooggevallen gebied rond Zierikzee worden ten behoeve van de door de watersnood getroffen be woners houten noodwoningen ge bouwd volgens het montagesysteem. Een overzicht van de werk zaamheden. Gedurende drie dagen TN VERBAND met de prijsontwikke- ling van tomaten op de Engelse markt heeft het bedrijfschap voor groenten en fruit besloten voor van daag, Vrijdag en Zaterdag geen uit- voermachtigingen voor de export van tomaten naar Engeland af te geven. Reeds uitgereikte en niet gerealiseer de uitvoermachtigingen verliezen hun geldigheid op heden. Ingaande 20 Augustus MA de gisterochtend gehouden Vei^ gadering van de Franse minister raad is vernomen, dat maarschalk Juin op 20 Augustus het opperbevel van alle strijdkrachten van de Midi den-Europese sector op zich zal ne men. Als inspecteur-generaal van het Franse leger en als voorzitter van de Commissie van Chefs van de Gene rale Staf zou hij vervangen worden door generaal Ely. mijl ten Westen van Prestwick wrak stukken van het verongelukte toestel waargenomen en bovendien hadden zij een aantal overlevenden gezien. Later in de avond werd gemeld, dat het Britse vrachtschip „Manches- ter Skipper" vijf overlevenden en twee lijken van bemanningsleden had opgepikt. MILITAIREN LIET VERONGELUKTE toestel, een Convair B-36, had een spanwijdte van ruim zeventig meter. Het was bij na 50 meter lang en 14 meter hoog. Het was uitgerust met zes zuigermo toren en vier straalmotoren. Naast de bemanning bevonden zich in het toestel een aantal Amerikaan se militaiie vliegers, die voor een oefencursire van dertig dagen naar En geland werden gevlogen. 'N TWEEDE TOESTEL LIET ENGELSE kuststation North- foreland Radio heeft Woensdag avond de scheepvaart verzocht uit te zien naar overlevenden van een vliegtuig, dat is neergestort bij Rough Towers, acht mijl ten Zuidoosten van Felixtowe. Niet naar de Antillen CEDERT GERUIME TIJD verblijven in Nederlands N. Guinea enkele Ambonezen, vooraanstaande aanhan gers van de „Republiek der Zuid- Molukken", die naar Nederlands grondgebied uitgeweken waren en daar asyl kregen. Tegen de afspraak in hebben zij zich meerdere malen aan politieke ac tiviteiten overgegeven, zodat de over heid van N. Guinea zich genoopt zag hen in bewaring te stellen. Omdat in deze omstandigheden hun verblijf daar bezwaarlijk en onge wenst geworden was, besloot de Ned. regering hen met instemming van de Antilliaanse regering een verblijf .n de Ned. Antillen aan te bieden, tenzij zij (het gaat hier om zes personen) er de voorkeur aan zouden geven naar elders in het buitenland te vertrek ken. Zij hebben thans te kennen gegeven niet bereid te zijn naar de Antillen te vertrekken en daarom is besloten hen naar Nederland over te brengen. tiende verjaardag in Cape Cod in Geen toestemming K.N.W.U» Amerika vierde, waar zij met haar zusje Beatrix met vacantie verblijft, had het postkantoortje te Soestdijk het gistermorgen toch druk met hon derden brieven en briefkaarten en| enige telegrammen voor de jarige. I Overal in den lande werd gevlagd I en voor het paleis bleven vele voor- P)E bijgangers even staan. Prins Bernhard had op zijn reis naar de West de cadeaux van vader en moeder en de zusjes reeds meege nomen. Het traditionele geschenk van de Koninklijke Landmacht zal aange boden worden als de prinsessen in Ne derland terug zijn gekeerd. VEELBELOVENDE wedstrijd van Woutje Wagtmans en Wim van Est tegen bekende paarden, d?è op 11 Augustus in het Hilversumse sportpark gehouden zou worden, zal niet doorgaan. De K.N.W.U., die de zaken nauwgezet heeft overwogen, zal voor dergelijke ontmoetingen geen toestemming geven. HET hoofdkwartier van de Na- vo-landstrijdkrachten in de cen- traal-Europese sector heeft me degedeeld, dat in het Noordelijk deel van dit gebied in Septem ber twee oefeningen zullen wor den gehouden. De eerste oefe ning loopt van 10 tot 13 Septem- Niets anders dan lof voor ieder onderdeel van de oefening „Drietand". Diverse controle-teams hebben rapporten uitgebracht, die eensluidend waren met wat persoonlijke waarnemingen van de Nederlandse territo riale bevelhebbers aan het licht hadden gebracht: gunstig verloop, be vredigende opkomst, zeer goede stemming en ongetwijfeld, zo zeiden de controle-teams, op Woensdagavond gevechtswaajrdig en gereed voor de opmars. Misschien krijgen we vandaag te horen, waar de vijand zich verschuilt, want ingaande 12 uur in de afgelopen nacht is de mars be gonnen. Hierboven een plaatje van 50-ton tanks, die door Amersfoort trekken op weg naar „de strijd". SINDS ENKELE DAGEN wachtte aan de ingang van de grot van Pierre St. Martin in de Pyreneëen een groep Franse speleologen (grotkundigen), met een drieledig doel, n.l. het bovenhalen van het lichaam van de het vorig jaar omgekomen I.oubens, het record van loodrechte afdaling ver beteren en te onderzoeken in hoever de Franse nijverheid gebruik zal kunnen maken van de drijfkracht, die men eventueel zal kunnen ver krijgen door de onderaardse rivier die >r de grot stroomt. Sinds Zon dagochtend echter hield een detachement Spaanse caribiniers de wacht f ^"l'nderen, dat de speleologen erin zouden afdalen. Volgens de atste berichten is er echter overeenstemming bgreikt met de Spaanse regering en de afdaling kan beginnen. gebied'0li»t' F*' -!"ot op zijn grond gebied li„t Frankrijk beweert het te genovergestelde. De Spanjaarden zou den volgens hon enkel steunen op het eit, dat grenspaal no. 262 ten Noorden van de grot staat. Een onderzoek heeft echter vroeger reeds uitgewezen, dat deze grenspaal verplaatst is door een ijverig veld wachter, die deze op een verkeerde plaats terugzette, nadat enkele boeren F)E SPANJAARDEN stelden drie ze na een vrij rumoerig feest in de om- voorwaarden: geving weggehaald hadden. I De expeditie moet de naam dragen Een diepere oorzaak was de Spaan se vrees, dat eventuele exploitatie door de Franse industrie van de onder grondse wateraders die de speleolo gen zouden kunnen ontdekken, de provincie Navarra van dit water zou kunnen beroven. Enkele jaren geleden was eenzelfde probleem gerezen in verband met het water van de Ga ronne, die ten dele over Spaans grond gebied stroomt. DRIE VOORWAARDEN van Frans-Spaanse expeditie van Pierre-Saint-Martin; 2 Drie Spaanse speleologen moeten deelnemen aan de tocht en moeten deel uitmaken van de dieptegroep; 3 Frankrijk moet erkennen, dat de ingang van de grot deel uitmaakt van het Spaanse grondgebied. De consul van Spanje te Pau heeft zich Maandag naar Pampeluna bege ven, waar hij 'n langdurig onderhoud heeft gehad met de gouverneur van de provincie Navarra, inzake het ge schil tussen de Spaanse autoriteiten en de speleologen van de „Pierre-Saint Martin". Tijdens dit onderhoud is gebleken, dat de voorwaarden, die aan de spe leologen werden gesteld, te Madrid tijdens een vergadering van de mi nisterraad werden vastgesteld. De overeenkomst is dan inderdaad bereikt. Het wordt een Spaans-Fran se expeditie. Ook een jonge Brusselse priester neemt eraan deel, de Eerw. Heer Atout. Vroeger deed deze priester ook aan grotten-onderzoek en het feit, dat Lou- bens vorig jaar zonder priesterhulp gestorven is, heeft hem ertoe bewo gen. aan de Kardinaal toestemming te vragen om te mogen meegaan. Deze toestemming is hem verleend. ber. De tweede, „Grand Repul se", zal van 18 tot 24 September duren en worden uitgevoerd door Britse en Nederlandse een heden. Er zal een geallieerd legercorps w-orden gevormd, dat zal bestaan uit de Nederlandse parate vierde di visie en een Britse tankdivisie. Dit zal onder commando staan van de Nederlandse luitenant-generaal A. T. C. Opsomer, commandant van 't eerste Nederlandse legercorps. De oefening zal worden gehouden in de Britse zone van Duitsland. Er zullen ongeveer 40.000 militairen aan „Grand Repulse" deelnemen. Meer dan de helft daarvan zijn Ne derlanders. Voedseloorlog verzwakt TN DE VROEGE OCHTEND van Woensdag bevonden zich weer dui zenden Oostduitsers in West-Berlijn om de Amerikaanse levensmiddelen pakketten in ontvangst te nemen. Zij waren vaak per rijwiel en te voet ge komen, omdat zij weigerde „afstand te doen van de levensmiddelen, die zij dringend nodig hebben". Uit de berichten die binnenkomen zou men bijna opmaken, dat geheel Oost-Duitsland er zo over gaat den ken. want het reisverbod naar West- Berlijn is verzacht en deels feitelijk opgeheven. Volgens de Westberlijnse politie heeft ook de Volkspolitie de controle aan de grens verzwakt. Dinsdag werden 62.000 voedselpak ketten aan Oost-Duitsers en 82.000 aan Oost-Berlij ners uitgereikt. In totaal zijn tot nu toe 1.445.000 pakketten uit gedeeld. Westberlijnse bladen hebben de Aandacht gevestigd op de nood van de 250.000 werkloze West-Berlijners. en een beroep gedaan op het stadsbe stuur en hei-publiek om de eigen ar men te helpen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1