Amerikaans aanbod op Grotewohl's uitdaging Drietand" 24 uur op het schema voor Over de 125 millioen V/enJtoie tra Venhcjlk, v/enJtcuSe VcnkcuJe 2SF- Mgr Stepinac De bezwaren van THOLEÏ* REEDS 226 DODEN 99 Nato-officier was verbaasd over het vlotte verloop Vvihcdi Vvikoulk Geblokkeerd Oost-Duits geld kan worden gebruikt Communistische demonstraties Het Vredespaleis bestaat deze maand veertig jaar Duizenden dakloos heeft bloedziekte KNOWLAND VOLGT TAFT OP Handige jeugd verdiende er een centje aan De 97e lijst „Nieuwe blokkade'' Oefening „Mariner" VeJihoM Vwizaj&z DAGBLAD VOOR ZEELAND Koude voedseloorlog in Berlijn gaat onverminderd voort Nat. Rampenfonds W atersnoodontwerpen aanvaard Doktersverklaring HERVERKAVELING IN ZEELAND VERANDERLIJKE J BEWOLKING Overstroming in Perziè DULLES IN KOREA GEARRIVEERD NED. ROODE KRUIS De treinen konden het aan Franse wijnboeren: Al te stri jdlustig.... WOENSDAG 5 AUGUSTUS 1953 /ANILLE TOFFEE 30 ct per 100 gram PEPERMUNT TOFFEE 30 cl per 100 gram. FRUIT TOFFEE 4 smaken) 30 ct p. 100 gr. ADVOCAAT TOFFEE 30 cl per 100 gr**» CHOCOLADE TOFFEE 33 ct per K0 gram. DROP TOFFEE 30 ct per 100 gram. MOCCA TOFFEE 32 ct per 100 gram NOUGAT TOFFEE 3 smaken) 30 ctf100 gr> 93e JAARGANG No. 20792 tfftgav» N. V. Ui'gevws Verschijnt elke w«r actie' 8181, Admi R^8"ttSe-a87786'- Verantwoordelijk Hoofd nistratle 8778 na Redactleraad redacteurs J. J. j.j.m. Mes, Mr C„i v. Hooiegem. Mr.Dr, A.^ Wfstend(1 p V BMLVeercauCteren: Abonnementsprijs bi V. M. verc kwartaal, per pos vooruitbetali 8 ;ujts|Uitend bij niet-post l^Fi-oa. Inrasso wordt berekend 13 ct Postrek. no. 278841 Voor God, Koningin en Vaderland Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezondsn Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Al»1 -p-^7^Td7z^e Eilanden: GOES. Westsingel Telefoon no. 2236 - Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen HULST. Dubbele Poort 7, Tel. 102 - (Bijbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601. OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35). OTTO GROTEWOHL, de Oost-Duitse premier, heeft een antwoord gekregen op de uitdaging, die hij liet horen aan Eisenhower, toen die kort geleden aanbood om levensmiddelen ter waarde van 15 millioen dollar gratis naar Oost-Duitsland te zenden. Niet nodig, verklaarde Grotewohl toen. Geven jullie maar liever geblokkeer de Oost-Duitse rekeningen in de V. S. en Zwitserland vrij. Dan willen wij voor 15 millioen dollar of meer Amerikaans voedsel ko pen tegen de normale marktprijs. Gisteren kwam het antwoord, in een nota die de Amerikaanse Hoge Commissaris Conant aan zijn Russische ambtgenoot overhandigde. In de nota werd de Sovjet-Unie verzocht een plan in bijzonderheden in te die nen voor het aanwenden van Oost-Duitse dollartegoeden voor de aankoop van levensmiddelen in de V. S. ten behoeve van de Oost-Duitse bevolking. Elk voorstel, zo verzekert Conant, dat het gebruik van het voedsel voor dit doel waarborgt, zal onmiddellijk naar de Amerikaanse regering worden doorgezonden. TN AFWACHTING van wat de Rus sische reactie op dit Amerikaanse voorstel zal zijn, gaat in West-Berlijn, maar ook zij het in veel geringere mate in Oost-Berlijn, de voedsel- DE VLIEGBASIS Volkel krijgt een uitdeling door. Aan enkele uitdeel katholiek militair tehuis. Het wordt posten in West-Berlijn kwam het gis- gebouvvd op particulier terrein naast teren tot relletjes. Ongeveer 6000 de basis en zal op 26^ Augustus wor- communistische demonstranten waren den ingezegend. Het is het enige te- naar West-Berlijn getrokken om de huis op een vliegbasis, dat een toren voelseluitdeling te verhinderen. Op met klokken heeft. twee plaatsen overschreden ze de sec torgrens. Bij de posten begonnen ze te VEILIGHEID zal het eerste punt zijn schreeuwen: „Wij willen geen Ameri- op de agenda, die het Indonesisch kaans voedsel!" De Oost-Berlijners kabinet in zijn eerste vergadering het wél graag wilden hebben, wa- (waarschijnlijk Vrijdag) zal behande- ren van deze demonstraties niet ge len. De benden zullen nog een „laatste bevel" krijgen. „STEUN WETTIG GEZAG" zal dit jaar zijn eerste lustrum vieren met landdagen in alle provincies. Het be gin wordt gemaakt in Den Haag, waar op 29 Augustus de landdag voor Noord-Holland wordt gehouden. VOOR DE TWEEDE MAAL zullen' vertegenwoordigers van Egypte en Gr. Brittannië bijeenkomen voor niet-offi- ciële beraadslagingen over de kanaal kwestie. Dit zal Donderdag a.s. zijn. HET BESTUUR van de St. Radboud- stichting heeft voor het studiejaar 1953-1954 benoemd tot rector-magni- ficus aan de R.K. Universiteit te Nij megen prof. dr J. H. Robbers S.J. VOLGENDE WEEK zal de heer T. Ko- ga, hoofd van de afdeling landaanwin ning van het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken, in ons land aan komen, om onze methode van land aanwinning en -verbetering te bestu deren. diend en spoedig vielen er klappen. Er werden door de politie,'die er zich al dra in mengde, 69 demonstranten gearresteerd, waaronder zeven vrou wen. DE WEG TERUG aannemen van gestolen goed. De Westduitse Bondsdag heeft gis teren besloten dat de huidige hulp actie nog door een tweede gevolgd zal worden. /ERSCHEIDENE honderden Oost- duisters, die geen spoorwegkaar tje voor West-Berlijn hadden kunnen krijgen, kwamen gisteren te voet of op de fiets. West-Berlijnse werklozen, die naar Oost-Berlijn waren getrokken om daar de door de Oostduitse Volkspolitie in beslag genomen voedselpakketten te halen, brachten de pakjes weer in de Westberlijnse uitdeelcentra terug. Aan de Oostberlijnse uitdeelpost meldden zich gisteren ongeveer 200 liefhebbers die met de nodige tam-tam werden onthaald. STAKINGEN VV/ESTBERLIJNSE BLADEN houden hardnekkig vol, dat in verschil lende Oostduitse steden stakingen zijn ontstaan uit protest tegen de belem merende maatregelen van de Oost duitse regering tegen de westelijke levensmiddelenactie. Zo zou er ge staakt worden in Merseburg, in Jena en in Bitterfeld. De West-Berlijnse douane-ambtena ren hebben intussen opdracht gekre gen om Amerikaanse levensmidde lenpakketten. die van Oost naar West terug worden gebracht, verbeurd te verklaren. De halers van deze pak ketten worden beschuldigd van het TOT NU TOE is in het Nationaal Rampenfonds een bedrag van 126.9 millioen gulden gestort. Hiermede is het streefbedrag van 125 millioen gulden ruim overschreden. Met dankbaarheid zullen eventueel nog te ontvan gen giften en bedragen worden geaccepteerd. Brand in Djakarta TN DE BENEDENSTAD van Djakarta is een grote brand uitgebroken, waardoor duizenden personen dakloos zijn geworden. De brandweer had gro te moeite de brand meester te worden, daar er een sterke wind stond. Men schat de door de brand aangerichte schade op enige millioenen rupiahs. Ook Senaat op vacantie TIET WETSONTWERP, houdende re- geling aangaande enkele rechts handelingen met betrekking tot land bouwgronden is nu ook door de Eer ste Kamer aanvaard en wel met 22 tegen 11 stemmen. Verder zijn nog o.m. goedgekeurd de wetsontwerpen betreffende: Salarisverhoging burgerlijk rijks personeel. Fiscale tegemoetkoming in verband met waterramp. Uitgaven, verband houdende met de watersnood, agrarische wederopbouw en hei-verkaveling in Zeeland. Herinenting militairen. Wederopbouw watersnoodgebied. De Eerste Kamer is tot 8 September op vacantie gegaan. „GEWETENSGELD", aangeboden aan de ontvangers van Directe Belastingen, komt de laatste tijd meer en meer in de mode. In be trekkelijk korte tijd incasseerde men f 40.015,35. Arnhem leverde het hoogste bedrag, n.l. f 5171,52 en Dordrecht het laagste met f 1.- MONTGOMERY is voor een ééndaags bezoek aan ons land gisterochtend op het vliegveld Valkenburg aangeko men. Hij zal confereren met de mi nister van Oorlog en de chefs van Sta ven. IN BEGIN SEPTEMBER zal Z. K. H. Prins Bernhard een korte vacantie- reis maken naar Tanganjika. De va cantie zal ongeveer twee weken du ren. ACHT VOORAANSTAANDE commu nisten uit Pennsylvania zijn Dinsdag gedagvaard op beschuldiging van sa menzwering, met het doel de regering van de V. S. door geweld en vrees om ver te werpen. WERNER NAUMANN, de vroegere Staatssecretaris Van Goebbels, die en- kele dagen geleden uit gevangenschan werd ontslagen, is meteen voor het politieke forum getreden als Bonds- dagcandidaat en wel op de lijst van de Duitse Rijkspartij. TSJANG KAI SJEK heeft de anti communistische Chinese krijgsgevan- nen op Korea laten weten, dat hij hen spoedig op Formosa verwacht. CHURCHILL zal zijn werk als pre mier weer gewoon kunnen hei-vatten. Hij zal echter nog niet naar Londen terugkeren en voorlopig blijft htf nog onder controle van de doktoren. OP POST VOOR „DRIETANDERS" moet worden vermeld: rang, naam, voorletters, legernummer, onderdeel, NAPO-231. Alle stukken moeten vol gens het binnenlands tarief worden gefrankeerd. FAE chirurg dr. Ruzik uit Chicago, een van de twee Amerikaanse dokters die de Zuidslavische Kardi naal mgr. Stepinac hebben onder zocht, heeft medegedeeld te geloven, dat de Kardinaal nog wel vijftien jaar zou kunnen leven. De kardinaal leed aan plycythemie, waarbij de patiënt een overvloed aan rode bloedlichaampjes heeft. Dr. Ruzik en dr. Lawrence, de an dere Amerikaanse arts, waren van oordeel, dat de Kardinaal met radio actieve stoffen kan worden behan deld. Zij lieten een hoeveelheid van deze stoffen in Zuid-Slavië achter.'De doctoren achten het beter.' daf de Kardinaal in een* moderne kliniek be handeld wordt, dan in de ongezonde omgeving van Krasic, waar hij thans verblijft. r\E REPUBLIKEINSE leden van de Amerikaanse.Senaat hebben Dins dag William Knowland gekozen tot opvolger van Taft als leider van de republikeinen in de Senaat. De 44-jarige Knowland is voorstan der van krachtige steun aan generaal Tsjiang Kai Sjek en nationalistisch China. Hij is een aanhanger van de politieke beginselen van Taft en hij heeft meer belangstelling voor het ge bied van de Stille Oceaan dan voor Europa. Het stoffelijk overschot van Taft is gisteren op zijn buitenverblijf bij Cincinnati ter aarde besteld. Het Vredespaleis is op 28 Augustus a.s. 40 jaar in gebruik. De bouw van dit paleis is mogelijk geworden door de gift van Andrew Carnegie, die 3.75 millioen gulden beschikbaar stelde. Voor het gebouw werd een prijsvraag uitgeschreven, waarin L. M. Cordonnier te Rijsel met de eer ste prijs bekroond werd. Het evenwel te kostbare ontwerp werd in ver eenvoudigde vorm door de ontwerper, samen met de architect, prof. J. A. G. van der Steur uitgevoerd. In 1907 werd met de bouw begonnen. Op 28 Augustus 1913 werd het gebouw plechtig geopend. Thans zijn in het gebouw gevestigd het Permanente Hof van Arbitrage, het Permanente Hof van Internationale Justitie en de Haagse academie voor Internationaal Recht. (Luchtopname A.N.P.-foto.) Minister Mansholt belooft nadere uiteenzettingen DIJ de behandeling van het wetsont- werp inzake de herverkavelingen 'in Zeelkhd is in' de Eerste Kamer het adres van een groot aantal Thoolse ingezetenen ter sprake gekomen. De heer Kolff (C.H.) zei, dat hij uitstel van behandeling wenselijk had geacht gelijk in het request was ge vraagd, teneinde de betrokkenen te kunnen horen op bezwaren. Daarte gen bestond echter bezwaar. Wanneer de minister niet duidelijk maakte, waarom geen uitstel gegeven kon wor den, zou sprekers fractie tegen stem men. Minister Mansholt verklaarde, dat er niets gedaan kan worden, als de behandeling wordt opgeschort. Het request aldus de ministergeeft blijk van grote onbekendheid met hetgeen er gebeuren gaat. Het zou z.i. onjuist zijn als tengevolge van dit request het werk getraineerd zou wor den. Hij vreest, dat het dan requesten zal gaan regenen. Beter acht hij het de betrokkenen te gaan uiteenzetten wat er staat te gebeuren. Daartoe doet hij gaarne de toezegging. Bij an dere gevallen van herverkaveling heeft een zodanige uiteenzetting goed gewerkt. Het wetsontwerp is daarna z.ÏÏ.st. goedgekeurd. Welgemoed vertrekken de opgeroe- penen voor de proef-mobilisatie met bestemming Nijmegen en Eind hoven van het Centraal Station te Amsterdam. De weersverwachting, geldig tot i hedenavond luidt: Veranderlijke bewolking met te- - gen de avond kans op enige lichte J regen of motregen. Matige tot vrij i f krachtige wind tussen Zuid-West J en West. Dezelfde temperatuur als J gisteren of iets lager. f Vandaag: Zon onder: 20.24 uur Maan op: 0.14 uur. Maan onder: 18.11 uur. J J Morgen: Zon op: 5.09 uur. t I7EN OVERSTROMING in de Perzi sche provincie Mazanderan aan de Kaspische Zee, heeft twee dagen ge leden talrijke slachtoffers geëist. De overstroming ontstond, doordat de rivier de Noer, die tengevolge van zware regens sterk gezwollen was, buiten haar oevers trad. In het dorp Jarjoed Roebbar zijn tot dusverre 226 doden geteld. Het water kwam zo snel opzetten, dat het merendeel der inwoners niet de tijd had om zich in veiligheid te stellen. De materiële schade in deze bijzonder vruchtbare streek is gewel dig. pOSTER DULLES, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is Dinsdag in Seoel aangekomen, waar hy besprekingen zal gaan voeren met Syngman Rhee. Hij was vergezeld van Henry Cabot Lodge, de eerste afge vaardigde der V. S. bij de V. N. en enkele van zijn voornaamste mede werkers. Bij zijn aankomst gaf Dulles te ken nen, dat hij van plan is tot Zaterdag in Korea te blijven. Vanochtend zou hij zijn eerste onderhoud met Rhee hebben. Maandagavond is de eerste trein met niet-communistische krijgsgevangenen aangekomen te Kaesong. de plaats waar zij zullen worden uitgewisseld. Dit meldde het communistisch pers bureau „Nieuw China". In Washington is tegengesproken, dat Amerikaanse gevechtseenheden op Korea zullen worden omgezet in ar- beidseenheden om bij de wederop bouw in Korea te helpen. Wel zullen de troepen technische bijstand verle nen. LIET Informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis heeft een 97e lijst van slacht offers van de watersnood uitgege ven, luidende: KRUININGENM. Dek-Jansen, 45 jaar, ST. MAARTENSDIJK: M. Hen- drikse-den Haag, 51 jaar. NIEUWERKERK: M. Flik- weert-Breen. 52 jaar, J. Folmer, 30 jaar, C. Zeeman-Braai, 77 jr. OUWERKERK: J. van Damme, 8 jaar, P. van Damme. 4 jaar, a. Goudzwaard, 26 jaar, P. Kuijper, 17 jaar, A. Pannekoek, 48 jaar, C. Pannekoek-Hendrikse, 65 jaar. SEROOSKERKE: J. Oosse, 64 jaar. dinsdag is dan de „grote hap" van de derde divisie, ongeveer O# man bij elkaar, moeten opkomen. Tevens had op 15 plaatsen een proeivordering plaats van auto's, waarbij ongeveer 600 wagens waren betrokken. Het liep allemaal heel voorspoedig. Gisteravond om 24.00 uur een etmaal eerder dan het officiële schema stond de derde divisie gereed °m ,7 :e trekken tegen een denkbeeldige vijand. Er resten dus nog 24 uur om de hele zaak marsvaardig te maken. Dat ogenblik zal van- aJ^°. "or aangebroken zijn. De tweede fase van de oefening „Drietand gaat dan m: de concentratie met als af sluitstuk een oefening in verdediging. B Hoge militaire autoriteiten konden gisteren bevestigen, dat wat nu geschiedt met een divisie, in dezelfde tijd met twee divisies kan worden gedaan. Officieel werd meegedeeld, dat slechts een gering aantal mobi- lisanten aan de oproep geen gehoor heeft gegeven. Zij zullen zich voor de Krijgsraad hebben te verantwoorden. QNZE speciale verslaggever uit mobilisatiecentrum X seinde gisteravond het volgende: In het mobilisatiecentrum ergens te velde, van waaruit dit nieuws wordt - moesten ongeveer vijfduizend opkomen. Dinsdagmiddag Üi v,. r. uur ontbraken er nog alnnrin enkele bonderden, die in de zodat onVe(CC-SSieveUjk arriveerden, zodat op het einde van de dag kon worden gezegd, dat practisch aües inüan Tias' e vlotte opkomst be- zorgde alleen maar wat moeilijkheden aan de kern van het personeel, reeds Maandag verschenen, want deze kern had er voor te zorgen, dat er van al les en nog wat werd aangevoerd, op dat de aankomende militairen onmid dellijk hun uitrustingen zouden kun nen klaar maken voor het vertrek naar de stellingen. Een officier van de Nato, die de oefening „Drietand" volgt en die ver slag uitbrengt aan de defensiegemeen schap stak zijn lof niet onder stoelen of banken. Maandag wilde deze offi cier niet uitrijden naar een militair kamp, waar de legervoorraden zijn opgeslagen. Hij was namelijk van me ning, dat er helemaal nog niets te zien zou zijn. De officier ging Dins dagmorgen wel naar de opslagplaats en tot zijn verbazing zag hij daar maar zeer weinig bedrijvigheid. Het bleek namelijk, dat Maandagavond en Dinsdagnacht de voorraden al waren verscheept. De officier kon niet anders dan de militairen complimenteren, die zo snel hadden gewerkt. Door het in de wereld zenden van het bericht, dat alle „Drietanders" de wapenrok onverwijld dienden aan te trekken, ontstond er Dinsdagmorgen op de stations, in trams en bussen een ontstellende drukte, die er echter tot op dit moment niet toe leidde, dat verwarde situaties werden geschapen of grote vertragingen voor het ver voer van de burgers aan het licht tra den. Maar weinig militairen werden door het nieuws verrast. De meesten ver telden ruiterlijk, dat zij wel op hun duimpje hadden kunnen uitrekenen, dat „Drietand" voor hen, niet beho rende tot de kern van het personeel van de derde divisie, vandaag zou beginnen. Het was zo logisch als het maar zijn kon, dat zij zo wat 24 uur na de kern zouden moeten aantre den. Talrijken waren veiligheidshalve bij het opstaan maar meteen in hun soldatenkloffie geschoten. Zij twijfel den geen moment aan het grote begin van de oefening. SECTIE VERVOER TN het mobilisatiecentrum hadden de 1 kinderen ook bliksemsgoed begre pen, dat in hun stadje een dikke vijf duizend militairen zouden arriveren, gewapend met vervaarlijke, zware plunjezakken. De jongens en meisjes, die zich Maandag reeds verdienstelijk hadden gemaakt met het vervoer per fiets van plunjezakken, trokken naar het brede stationsplein, waar de si tuatie nu toch weer iets anders kwam te liggen. Talrijke jongelui meenden er goed aan te doen niet meer met hun fiet sen te verschijnen. Rini Walravens, een jongetje uit het mobilisatiecen trum, had een oude, vooroorlogse kin derwagen van de huiszolder gesleept en deze parmantig voor de stations uitgang geplaatst. Hij had succes, want toen de Rotterdammers Piet van der Wijk, Arie van Vught en Jan Ver- maat arriveerden, mocht Rini de plun jezakken verrijden, hetgeen hem der tig cent opleverde voor zijn spaarpot. Tini en Gerard Uffing. ook jon getjes uit dit centrum, hadden een trekwagentje op de kop getikt, ter wijl Corrie Deijkers, elf jaar. een mi niatuur handwagentje voortduwde. FNE soldaten arriveerden in de beste stemming. Harrie Kessels uit Oudenbosch was reeds vroeg in de morgen op pad gegaan, aanvoelend, dat het nu ging gebeuren. Hij ont moette zijn oude vrienden weer, die hij negen maanden geleden bij het af zwaaien had verlaten. Op het stations plein stond Harrie niet lang voor een puzzle. Met borden was de plaats aangegeven, waarheen hij zich had te begeven. Gemakkelijker kon het al niet. De situatie was voor alle soldaten, die bij honderden arriveerden, gelijk. Zij werden aan de uitgang van het station opgevangen door jongens van de kern. Hun namen werden geregis treerd. De plaats van verzameling werd aangegeven. Tien minuten na aankomst per trein zaten de jongens reeds in het schoolgebouw, waar hun strooien bedden reeds lang waren ge spreid. Een kapitein, die aan de uitgang van het station stond en die de be drijvigheid waarnam in gezelschap van een Nato-officier kwam tot de conclusie, dat het goed liep. Hij zcide: „Ik geloof, dat ze in Den Haag dik tevreden zijn. Maandag ver liep alles uitstekend. De opkomst was snel en de taakverdeling verliep voor beeldig. In de scholen werd flink ge werkt. Er was tijdig warm eten. Ik constateer thans weer eenzelfde sfeer. Lachende jongens, die wel eens kun nen en moeten kankeren, maar die toch hun goede bui hebben meege bracht. Ik geloof, dat „Drietand" een succes wordt van de bovenste plank!" QTERKE AFDELINGEN van de Fran- se speciale politie zijn Dinsdag naar Zuid-Frankrijk gezonden om te voorkomen, dat .de Franse wijnboeren opnieuw de wegen zullen versperren, zoals ze dat vorige week deden. Maandag werd op een bijeenkomst van ongeveer 4000 wijnboeren te Nar- bonne unaniem besloten morgen de wegen in Zuid-West-Frankrijk van vijf tot elf uur 's morgens te versper ren, daar de Franse regering weigert om uit wijn gedistilleerde, zuivere al cohol aan te kopen. Op de Maandag gehouden bijeen komst verklaarde een der gedelegeer den, dat de regering, na overleg, geen toezegging had gedaan voor directe bijstand. Start op 18 September: E'EN DEEL van onze Nederlandse strijdkrachten zal, samen met strijdkrachten uit België, Canada, De nemarken, Frankrijk, Noorwegen, Portugal, Engeland en de U.S.A., deelnemen aan de gecombineerde oefe ning „Mariner", die op 18 September begint en negentien dagen zal duren. Schepen en vliegtuigen van wel haast ieder type zullen er bij aanwe zig zijn. „Mariner" is de eerste oefe ning, die gezamenlijk wordt onderno men door de NAVO-commando's van de drie hoofdsectoren in Europa. In de eerste plaats zal bijzondere aandacht worden gewijd aan de be scherming van zeewegen en de be heersing van de verbindingen tussen de schepen en op de tweede plaats aan de marine-aanvalsoperatie. LJET merkwaardigste van de op komst was, dat enkele al te actieve militairen teruggestuurd moesten worden. Er kwam een soldaat het perron afwandelen, afkomstig uit Zuidhorn. Hij bleek niet tot de derde divisie te be horen. Hij was 's morgens vroeg naar de burgemeester gewandeld en deze had hem verzekerd, dat hij ook op moest komen. Aldus ging de soldaat. Om goed drie uur arriveerde er een uit Bolsward, die evenmin tot de mobilisanten behoorde. Hij werd desalniettemin, omdat hij zijn woonplaats niet meer zou kunnen bereiken, even opgenomen in een militaire eenheid. Vandaag reist hij per eerste gelegenheid terug naar het Friese stadje.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1