wacht hap Drietand" de grote op de komst van Het begon om tien minuten over zeven... Elf doodvonnissen Griekenland in OOST-DUITSLAND vond tegen-actie uit De trein reed naar VLISSINGEN Prinses Irene morgen 14 jaar r „Ouwe Jongens" „Trouw" aan Mossadek Op laatste dag gesneuveld Wim en Wout je tegen het paard Hollandse Nieuwe naar O.-Duitsland I3, Apeldoorp i 128 (4928j jr hen >11 lïffen )kele een tM r moe mirt hs mm. DAGBLAD VOOR ZEELAND it De vacantie van Henk van Gestel (Breda) ontsnapte Iets hogere temperaturen RESULTATEN IN N. GUINEA Communistische leiders voor Militaire Hof SPIONNAGE Inbeslaggenomen voedsel naar West-Berlijn Gerade aus... De eerste dag was moeilijkmaar Emplacement Kruiningen krijgt fraaier gebouw Nog gedeeltelijk enkel spoor Crosleyploeg afscheid t Geschenk aan werklozen TOUFIK BLE1K bedwong Kanaal NOORD-KOREA IN COMMUNISTISCH VERBOND Begin van brand te Nijmegen ie uit- tffen lefceml I lopend. DER STEEN V/N'*— P3c JAARGANG No. 20791 tgavei N. V. Uitgevers Mij. Neerlandt» rschön» elke werkdag Bureaux: Breda, Redgerstraat 16, Tel. Redactie: 8181. Admi nistratie! 8778. Verantwoordelijk Hoofd redacteur! J. J. H. A. Bruna. Redactieraad: C_J.v. Hootegem. Mr, Dc. A. J. J-M. Mes. Mr. H. B. L. de Rechter. L. J> w 7 Westende, P. V. M, Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- toestell.) f -0.4Z Incasso wordt berekend i^oase nummers 13 ct. Postrek, no. 278841, V „*1 Cod, Koningin en Vaderland DINSDAG 4 AUGUSTUS 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan«j zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, tVestsingel Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601. OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35). IN ALLE VROEGTE is het dan gisterochtend begonnen. Een op roep van de chef van de Generale Staf, die om 7.10 uur door de radio werd bekend gemaakt, was het begin van de proef-mobili- satie, die de schone naam draagt van Oefening „Drietand", ge naamd naar het embleem van de derde divisie, die door deze proef in actie komt. In alle gemeenten werden oranjekleurige kennisgevingen aangeplakt. In totaal betreft deze mobilisatie on geveer 20.000 militairen, waarvan er gisteren 4000 tot 5000 wer den opgeroepen. Bovendien is aan deze mobilisatie een proef-vor dering van auto's verbonden. Men wil door deze oefening controleren, hoe het mobilisatiesysteem in practijk werkt en bovendien kunnen thans autoriteiten van de NAVO kennis nemen van onze afwijkende mobilisatiemethode. Een onzer verslaggevers dook in de drukte van de Drietand en bracht ons het volgende relaas. MOBILISATIECENTRUM X. iVA Henk van Gestel van de Vught- straat 20 te Breda staat reeds ander half uur op wacht. Hij fluit een deun tje. Rondom hem spelen enkele kin deren, die zich helemaal niet bewust zyn van het feit, dat er een proef-mo- bilisatie wordt gehouden, die in eer ste instantie circa vijfduizend militai ren op de been brengt. Zij kijken al leen naar Henk van Gestel, die geen geweer draagt, maar die enkel met een stokje in zijn hand langs de poort slentert met de opdracht uitsluitend GISTEREN is in de tweede klasse van de 520e Staatsloterij de prijs van 30.000 gulden gevallen op nummer 12762. DE LEIDER van de Britse arbeiders partij. Clement Attlee, is Maandag te Belgrado aangekomen. Hij zal, zoals men weet, drie weken in Zuid-Slavië doorbrengen. EEN SCHADE die in de tienduizenden loopt, is het gevolg van brand in een fabriek van Indische producten te Baarn. Het dak is gedeeltelijk inge stort. Er verbrandde meest verpak kingsmateriaal. EEN HITTEGOLF in Koeweit aan de Perzische Golf kostte zeventien men sen 't leven. In andere delen van Irak kwamen nog tien personen om van wege de hitte. TWEE KLEUTERS hadden met luci fers gespeeld in een schuur met stro te Apeldoorn. Stro en schuur vlogen in dë brand en de twee kleinen, zwaar gewond, konden nog maar amper ge red worden. IN BOLIVIA heeft de president, dr Paz Estensoro, een decreet op de land hervorming ondertekend. Volgens de president worden door het decreet 21* millioen landarbeiders uit de slaver nij bevrijd. MONIQUE, een Frans motorschip, dat op weg was van de Loyalty-eilanden naar Nieuw-Caledonië, wordt met 75 passagiers sinds enige dagen ver mist. Vliegtuigen en schepen zijn op speurtocht. militairen in de school toe te laten en hen te vertellen, dat zij er niet meer uit mogen. I>e Bredanaar lacht. I)e ka pitein komt langs gelopen. Hij kent van Gestel en vraagt: „Bevalt de mo bilisatie je, beste vriend?" „Ik geef er geen sikkepit om, maar ik hoor er bij", zegt de lange, donke re Henk, die voor de honderdste keer met de poort zwaait, ditmaal met een glorieus gebaar, want één van zijn metgezellen van twee jaar terug wan delt binnen. „Ouwe jongen, roept Henk. „Zijn er al veel van de hap?", vraagt zijn makker. ,Het loopt", concludeert Henk, die de poort een duwtje geeft, het stokje van zijn waardigheid nonchalant on der zijn arm steekt en wacht op een volgende makker, die ook wel een „ouwe jongen" zal zijn. Het is om 7 uur begonnen. Traag is de zon opgestaan. Het versierde Bre da ligt te rusten in de prille, wat kou de morgen. Henk van Gestel wordt gewekt. Hij meent, dat het er goed uitziet. Henk wast zich, kleedt zich aan, drinkt beneden een kop thee, eet een paar boterhammen en pakt zijn fiets. Hij heeft vacantie en is van plan wat in de bossen te gaan toeren. Dat vindt Henk wel aardig, ofschoon hij een. beetje foetert op zijn. baas, die hem geen vacantie heeft gegeven, ge- liïktijaig vallend met de vrije dagen van zijn meisje Annie. Henk kan er echter niet langer om treuren. Hij stapt op zijn fiets en begint een rond rit door de stad, die hij van de eer ste tot de laatste steen kent. Van Ges tel draait de Grote Markt op en Zijn ogen treffen een grote, oranje kleurige aanplakbrief, enkele ogen blikken tevoren door ijverige ambte naren op de muur van het gemeen tehuis bevestigd. Henk stapt af, leest de brief en rijdt terug naar zijn wo ning in de Vughtstraat. Hij vertelt het nieuws, trekt naar boven, schiet zijn militaire „kloffie" aan, bindt vervol gens alle verwanten op het hart, dat er vele groeten aan Annie gedaan moe ten worden en. Henk van Gestel is mobilisant en als de oproep nog maar enige uren oud is, ontmoet hij zijn makkers in de trein. IN HET „MOBCENTRUM" A AN DE INGANG van het „mob- centrum" staan enkele paters ge- noegelijk met elkaar te praten als Henk en zijn makkers hun plunjezak op de grond zetten en op vertoon van hun zakboekje bij de sergeant-majoor worden toegelaten, die de naam van de mobilisant registreert en meedeelt, waarheen de heren zich hebben te be geven. Henk verliest zijn makker, die naar een andere school moet. „We zien elkaar nog wel". Kapelaan Strater van de Bredase Sint Annaparochie is in gesprek met een majoor van de Intendance, die verhaalt, dat er het eerste uur nog helemaal niets zal zijn te beleven, zo dat hij gevoegelijk de boomgaard van de paters met een visite kan vereren en daar vriendschap kan aanknopen met een tweetal knechts, die appels plukken Henk van Gestel ziet dat allemaal niet meer. Hij is onderweg naar de school, naar zijn eerste wacht, naar de kapitein, van „de hap". DE KOKS AAN DE SLAG l_IET IS drie uur Er moeten nog circa tweehonderd militairen komen, die allen behoren tot de kern van de derde divisie, de kwartiermakers, de administrateurs, aalmoezeniers, veldpredikers en de koks. In het „mobcentrum" verloopt alles ONDER LOOSDUINEN zijn giste ren 25 ongewenste vreemdelingen ter dood gebracht. Het waren ver tegenwoordigers van de Leptino- tarsa Decemlineata Say, oftewel coloradokevers, die op braak land gevonden waren. TE LAAT merkte een inwoonster van Wassenaar, dat op het station Hol landse Spoor in Den Haag haar por- temonnaie met f 300.- uit haar bood schappentas werd gerold. Toen zij het bemerkte was de vingervlugge ver dwenen. PRINS BERNHARD is in New-York aangekomen op doorreis naar zijn dochters te Cape Cod. Hij had ge schenken bij zich voor Irene, die op 5 Augustus jarig is. VEERTIEN Brabantse boeren nemen deze week deel aan het examen voor het diploma machinaal melken, dat voor de eerste maal wordt afgenomen. Er zijn in totaal veertig candidaten. EEN FRANS VERKEERSVLIEGTUIG moest een noodlanding maken op zee nabij Zuid-Oost-Turkije. Vier perso nen kwamen om het leven, drie wer den gewond. Het vliegtuig had 27 pas sagiers en 8 bemanningsleden aan boord. DE AMERIKAANSE SENAAT heeft gisteren 6J2 milliard dollar gevoteerd voor militaire en economische hulp aan bevriende landen in het belas tingjaar, dat op 1 Juli j.l. begon. J weersverwachting tot heden avond luidt: Wisselend be wolkt en bijna overal droog. Zwakke tot matige Westelijke wind. Iets hogere temperaturen dan gisteren. Vandaag: Zon onder 20.25 uur. Maan op 0.00 uur. Maan onder 17.14 uur. Morgen: Zon op 5.07 uur. snel. De koks hebben onmiddellijk auto's tot hun beschikking. Zij wor den naar een dorp in de buurt van deze stad gebracht, waar de leger- voorraden liggen opgeslagen. Zij ste ken het niet onder stoelen of banken, dat zij er op mikken om rond tien uur hün vrienden een warme maaltijd te verstrekken. Om dit te bereiken worden in een dolle vaart kisten in auto's geladen, die zo snel mogelijk naar de diverse scholen worden ge bracht, waarin de onderdelen zijn ge legerd. De koks gaan een wedloop aan met de tijd en..,, zij winnen. Want nog Maandagavond is er warm eten voor de soldaten, die bijna in aantal volledig z\jn. De veldbedden zijn opgeslagen. De lampen branden. Vrienden ontmoeten elkaar. Er wordt gesproken over Sumatra en vJava, over de eilanden van de Archipel, waarop de meesten van de derde divisie heb ben gevochten. Het woord „Drietand", de naam van deze proefmobilisatie is nog niet ge noemd. Dat zal echter wel komen, als de hap helemaal wordt opgeroepen. Misschien is dat als deze regels ge drukt worden, al gebeurd! Minister Kernkamp: JJITWISSELING van gegevens met Australië, besprekingen over ge meenschappelijk onderzoek, een ge coördineerd gezondheidsplan: dat zijn enige concrete resultaten van mijn reis naar Nieuw-Guinea", verklaarde prof. dr W. J. A. Kernkamp, de mi nister van Overzeese Ryksdelen, na dat hij gistermiddag op Schiphol was aangekomen. „Die resultaten komen dus neer op samenwerking met Australië, zoals die ook wordt weerspiegeld in de nieuwe luchtlijn Lae-Hollandia". „Mijn besprekingen met Australië zijn m.i. gunstig geweest voor de po litieke ontwikkeling van Nieuw-Gui nea", vervolgde de minister. „Wat de economische ontwikkeling betreft, met wat geluk, voor alles, in dien met exploratie spoedig iets wordt gevonden, dat geld oplevert, heeft 't land een goede toekomst. Er wonen nu 14,000 Nederlanders en er is geen reden waarom dat er in een jaar of vijf niet 25.000 zouden zijn. Alle vak lui zijn er welkom. Voor de Indische Nederlanders zie ik in Nieuw-Guinea geen tweede vaderland, maar zij die er wonen, zijn merendeels tevreden". J7LF LEIDERS der in Griekenland verboden communistische partij zijn door het Atheense Militaire Ge rechtshof ter dood veroordeeld. Tien der veroordeelden vertoeven in het buitenland. Zij werden bij verstek berecht. De elfde is Nicolas Piumbides, die schuldig is bevonden aan het leiden van een communistisch spionnagenet, dat in Griekenland ten bate van bij de Kominform aangesloten staten, was gelegd. Deze spionnage-organisatie heeft in de afgelopen vier jaar Griekse mili taire geheimen aan communistische staten uitgeleverd. De organisatie werd ook doo> deze landen bekos tigd. Piumbides was voorts leider der verboden Griekse communistische partij. De verdediger van Piumbides zou binnen 24 uur een verzoek voor een nieuwe behandeling van de zaak in dienen. ernstig ziek pLUMBIDES werd voor de rechtzit ting naar het Hof overgebracht uit het ziekenhuis, waar hij sinds zijn arrestatie in November van het vo rige jaar wordt verpleegd. Hij lijdt in ernstige mate aan tuberculose. Toen vorig jaar Nicholas Beloyan- nis op beschuldiging van spionnage ter dood veroordeeld werd. zond Piumbides van uit zijn schuilplaats 'n brief, waarin hij de autoriteiten liet 1 weten, dat hij zich zou melden, als Beloyannis gratie zou worden ver leend. Dit aanbod werd echter afge slagen en Beloyannis werd terechtge steld. Toen Piumbides later in Athene werd gearresteerd, beschuldigde het communistische radiostation „Vrij Griekenland" te Boekarest hem er van, in dienst van de Griekse politie te hebben gestaan en zijn kameraden, onder wie Belloyannis, te hebben „verkocht". Het Perzisch referendum TN TEHERAN is dan Maandag ge stemd over de ontbinding van de Kamer. Het is een eclatante overwin ning geworden voor het voorstel van Mossadek. die ontbinding wilde. Van de ruim 100.000 personen, die aan het referendum hebben deelgenomen, stemden er slechts 67 tegen. En Mossadek maar vertellen, dat hij de stem van het volk laat klinken. Van de stemhokjes voor de voorstan ders werd druk gebruik gemaakt, de andere bleven leeg. Maar daar waren dan ook officiële spandoeken boven bevestigd, waarop te lezen stond: „Zij die hier stemmen zijn verraders en agenten van de Britten". Er stonden politiemannen, militaire bewakers en controleurs bij deze hok jes. Iedere kiezer moest naam, leef tijd, adres en het nummer van zijn identiteitsbewijs opgeven. Ook Roosendaler er bij U)E REGERING maakt bekend, dat tot haar leedwezen op 26 Juli op Korea zijn gesneuveld: Tijd. res. 2e luit. H. Douma, wo nende te Lemsterland, afkomstig Korps Commando Troepen. Sergeant J. H. Vreeswijk, ge huwd, wonende te Roosendaal, afkomstig reg. Johan Willem Fri- so. Sold. Ie kl. R. Samuels, wonen de te Rotterdam. Sold. M. C. Beyerinck, gehuwd, wonende te Arnhem. Sold. M. J. Hampel, wonende te 's Gravenhage. Vermist worden: res. korporaal J. N. Plant, gehuwd, wonende te Dokkum, afkomstig reg. Johan Willem Friso. Sold. G. van Leeuwen, wonen de te Valkenburg (Z.H.) HOEWEL wy dit jaar onze „tweede Prinses" niet in ons midden zullen hebben de prinsessen Beatrix en Irene vertoeven immers in de Verenigde Staten vieren wij van harte en vanuit de verte haar verjaardag evenzeer mee als andere jaren, wanneer het feest op Soestdijk werd gevierd. Veertien jaar, neen, Irene is geen „prinsesje" meer! Voorbijgangers lezen de oproeping voor proefmobilisatie, welke is aange plakt aan het stadhuis te Amsterdam. ■"TWEE ontsnapte gevangenen van de zeven, die in de carnavals optocht te Breda in en uit de „koepel" kropen, sprongen vóór het bordes van het stadhuis van hun wagen af. Zij renden op Bre da's burgemeester toe en vroegen hem de weg naar Nijmegen „Gerade aus, immer gerede aus", zei burgemeester Kortmann lachend. „Danke schön, danke schön", mompelden de gevangenen, die maakten dat ze weer op hun wa- J gen kwamen. Noviteit op sportgebied QP DINSDAGAVOND 11 Augustus zal de Nederlandse ploeg uit de Ronde van Frankrijk uitkomen op de draversbaan van het Hilversumse Sportpark, waar die avond courses ge houden worden. Als noviteit voor ons land zullen enkele renners een rit rijden tegen be kende paarden. Wim van Est zal de strijd over 1000 meter aanbinden met de bekende hengst Sturman en Wout Wagtmans over 1600 meter met een andere bekende draver. Na afloop zullen de renners voor een wedstrijd ov^f 25 baanronden (23 kilometer) starten. Deze avond werkt de totalisator normaal. Alleen zal het niet toegestaan zijn op de wielrenners te wedden. De sportcommissie van de K.N.W.U. zal zich een dezer dagen bezig hou den met de te Hilversum beraamde wedstrijden. ,DE TREÏN uit BERGEN OP ZOOM te Krabbendijke ar- 6t' oudergewoonte enkele passagiers haastig S. 1 f hun bagage bijeen en stapten uit.... Pas toen ze op doL Vehhap^l enh bemerkten ZÜ bun vergissing, de trein reed i j lg stoinmelden ze weer naar binnen Dat was waar ook, de verbinding naar Zeeland was weer normaak "pERUG op hun oude plaatsje voel- den ze bewondering opkomen, toen de diesel met een 30 k.m. vaartje door het doodse zoutlandschap reed waar de korsterige klei al begint té barsten en waar, jn het water, de gas bellen van de modder naar boven stij gen. In Kruiningen stond mr. S. van Houten, hoofdinspecteur van het ver voer der N.S., tevreden de binnen komst en het vertrek van de trein gade te slaan. Van het tweede naar het eerste perron was een houten bruggetje gelegd en daar schuifelden de passagiers wat onwennig overheen. Buiten stonden de bussen te wachten, de normale verbinding met Yerseke. Op het station heerste een levendi ge drukte. Timmerlieden zijn er bezig met de vernieuwing van het interieur. Want de zaak moet zo snel mogelijk weer normaal gaan draaien. En ook buiten het stationsgebouw wordt hard gewerkt aan het herstel. Men zal van de nood een deugd gaan maken en meteen het emplacement gaan vergroten, zo vernamen wij. Ook de restauratieruimte zal worden uit gebreid. aanvulling reisgids QM het uur vertrekt er van Vlissin- gen een trein, die een uur later in Bergen op Zoom arriveert. Er is op de officiële reisgids een aanvullingsblad uitgegeven, waarop alles nauwkeurig staat uitgekiend. Maar vraag niet, hoeveel moeite het eigenlijk gekost heeft om deze dienst regeling voor elkaar te krijgen. De tremen uit Vlissingen en Roosendaal moeten elkaar kunnen passeren, maar dat gaat niet op het traject Kruinin- gen-Krabbendijke, want dat heeft en kel spoor. Maar, de trein rijdt weer! De?.e, eerste dag leverde nog wat moeilijkheden, niet alleen door de toename van passagiers tengevolge van het vervoer der opgeroepen mili tairen, maar vooral doordat op ver scheidene stations grote zendingen rij wielen stonden van vacantiegangers. Maar men is eruit gekomen on daar voor verdienen de N. S. opnieuw hul de. De N.S. bussen rijden niet meer. d. w.z. uitgezonderd een verbinding vanaf de Smokkelhoek bij Kapelle. Daar stond voor het noodstationnetje, „Crosleyploeg'' nam 1SJU de treinen weer rijden is J het voor de extra busdien- sten afgelopen. De „hulpverle- ningschauffeurs" hebben afscheid genomen. Enkelen hunner deden dit wel op buitengewoon origine- t le manier. De mannen van de „Crosleyploeg". zoais zij zichzelf J noemden, hadden daartoe in Goes i een bakfiets gecharterd. Daarop had plaats genomen de stoere N. J T.M.-chauffeur A. Bosgraaf uit i Sneek, die. onder het motto „Nooit Te Min" op een rieten J stoel zat, voorzien van een aange- meten zwarte baard, hoge hoed op en op de borst een bordje Geen j dienst. Hij werd vorstelijk voort- J getrapt door collega M. Koopmans t uit Heerenveen, eveneens in hoge hoed. die op zijn beurt weer werd J geassisteerd door vier andere col- lega's. Zo reden zij de hele stad door. „We vinden het eigenlijk jam mer. dat we weer vertrekken moeten", verklaarden zij eenparig, „want de dienst was best en de kosthuizen waren nog beter" Welnu de lof is wederzijds: Zee land heeft van de geboden hulp dankbaar geprofiteerd. evenals voor het houten stationnetje Zanddijk een eenzaam spoorman. „Nee, veel klanten had hij nog niet gehad"I?r waren er maar een paar mis geweest bij Yerseke. maar die waren dan ook op een holletje naar het station in Kruiningen gelo pen.... QP GERAFFINEERDE WIJZE heb- ben dc Oostduitse autoriteiten een actie ingezet tegen het verstrekken van de Amerikaanse voedselpakketten aan de inwoners van Oost-Duitsland. Een groot aantal voedselpakketten is door de Oostduitse Volkspolitie in be slag genomen en ter beschikking gesteld van werkloze en gepension- neerde West-Berlijners. De gulheid gekroond! De Westberlijnse bevolking werd van deze actie op de hoogte gesteld door vlugschriften, die met raketten naar West-Berlijn werden geschoten en door luidsprekers, die aan de sec torgrens waren opgesteld. Er werd be kend gemaakt, dat de levensmiddelen pakketten „vrijwillig door Oost-Duit sers waren afgestaan", die het voedsel uit West-Berlijn hadden gehaald, maar daarna tot het inzicht waren geko men, dat zij daardoor „de imperialis ten en oorlogsophitsers" hielpen. Toen de uitreiking een uur later dan was vastgesteld begon, hadden zich 800 West-Berlijners aan de Oostelijke sec torgrens opgesteld. Tezelfdertijd hadden zich echter ook 20.000 Oost-Berlijners in West-Berlijn gemeld voor een voedselpakket. BOYCOT D ADIO en pers in Oost-Duitsland blijven stoken tegen degenen, die Voor f 3.000.000 TNE NEDERLANDSE Bond van Ha ringexporteurs heeft met het cen trale aankoopbureau van de Oost- Duitse regering een contract afgeslo ten voor de levering van 61.000 vaten haring, elk van 100 k.g. Het contract beloopt een bedrag van ongeveer drie millioen gulden. Ons land zal van Oost-Duitsland on der meer kali ontvangen. De levering van de Nederlandse haring zal geschie den tussen Augustus en Februari a.s. Van de zijde van de Nederlandse Bond van Haring-exporteurs vernemen wij, dat deze grote orders geen in vloed zullen uitoefenen op het ver loop van de consumptieprijs van de haring op de binnenlandse markt. Een stijging wordt dan ook niet verwacht. Wel ligt een stijging in de marktprijs in de lijn der verwachting. voedsel in het Westen gaan halen. Er wordt gesuggereerd, dat het enkel winkeliers, goed gesalarieerde ambte naren en rijke boeren zijn. Bij de Oost-Duitsers wordt erop aangedron gen, dergelijke medeburgers te boy cotten. FAE 23-jarige Libanees Toufik Bleik uit Beyrouth is er in geslaagd het Kanaal over te zwemmen. Na Zondag omstreeks middernacht bij Cap Nez te water te zijn gegaan, zette hij 16 uur later te St. Margarets Bay bij Dover voet aan land. Bleik, die het grootste gedeelte van zijn tocht in een dikke mist moest afleggen, had reeds twee maal vergeefs getracht het Kanaal te bedwingen. Vorig jaar Juli kon hij het in de strijd met de golven niet bolwerken en een week ge leden had hij, op enkele kilome ters van zijn doel (Dover) ver wijderd, zijn poging als gevolg van de ruwe zee eveneens moeten staken. X/ANDAAG wordt Foster Dulles, de Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, in Seoel verwacht. Onmiddellijk na aankomst zal hij een onderhoud hebben met president Rhee. Aan het voorstel, dat Dulles zal worden voorgelegd, is gisteren de laat ste hand gelegd. Ook zal Dulles een resolutie wor den aangeboden, die Maandag door de Zuid-Koreaanse Algemene Verga dering werd aangenomen en waarin wordt geëist, dat alleen landen die aan de strijd in Korea hebben deel genomen, de komende politieke con ferentie zullen bijwonen. De vergade ring verklaarde voorts, dat zij gekant is tegen elke hereniging van Korea, „die de souvereiniteit van de Kore aanse republiek zou aantasten^'. In Washington is het vermoeden ge uit, dat de Sovjet-Unie en communis tisch China voorbereidingen treffen om Noord-Korea op te nemen in een Aziatisch communistisch militair ver bond. DE NIJMEEGSE BRAND WEER werd gisterochtend gealarmeerd voor 'n brand je op de pas herstelde Sint Stevenstoren. Met vaart werd de tocht naar boven ondernomen, waar men een schilder aantrof, die bezig was met het uitbranden van een verfpot. De brandweer zag hier, zoal niet een brand, dan toch met vrij grote zekerheid een begin van brand in en maakte het de schilder onmogelijk met zijn werk voort te gaan. Bo vendien werd er proces verbaal tegen de roekeloze man opgemaakt.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1