Sovjet-jagers schoten Amerikaans Superfort neer. Juffrouw Simkes„Ik durf de deur niet Onbekend aantal geredden Senator Taft overleden Scholieren ontdekken Europa Engeland vreest nieuwe acties Protest-nota 's over luch tincident bij Wladiwostok In Zierikzee gaat liet leven voort Tweede Kamerleden als „Kompels Dodelijk ongeval In Oost-Berlijn in beslaggenomen De fotograaf wilde per se op tafel Nu de Tour achter de rug is komt Uit de toer voor ons dagblad BUSONGELUK DAGBLAD VOOR ZEELAND ROKKEN KORTER, ZEGT DIOR ELF UUR IN ZEE VAMI-IJS NU OOK „SOLEX" OP HET FIETSPAD W? Met Hof-auto De Westerse voedselpakketter K. S. G.-reis voor 18 gelukkigen HET ONGEVAL MET DE ZELFBINDER Het Ierse republikeinse leger Kroonjuwelen van Frederik de Grote gestolen Opklaringen J Aan wie de bontmantel Twintig doden Dreigen doet geen zeer 93e JAARGANG No. 20789 Uilgavei N. V. Uitgevers My. Neerland ra. Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerstraat 16, Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778. Verantwoordelijk Hoofd redacteur! J. J. H. A. Bruna Redactieraad: CL J» v Hootegem. Mr. Dc. A. J. J. M. Mes. Mr. H. B. L, de Rechter. L» J» 1 Westende, P. V» M- Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 61b per week (uitsluitend bij niet-post- bestelij f 0.42. Incasso wordt berekend, l-nsse nummers 13 ct Postrek no. 278841, Voor God, Koningin en Vaderland ZATERDAG 1 AUGUSTUS 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezondan Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel Telefoon no. 2236 - Bureau voor Zeeuwsch-Vh^deren HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 - (Bijbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601. OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel_no_35). LIET liefst zouden we een „open brief" t richten aan de mode-ontwerper J Christian Dior in Parijs. Hij heeft het t namelijk bestaan om een wachtwoord uit te geven: Rokken korter (tot juist onder de knie). Weg met de New-Look. J Dames laat uw kuiten zien. Laat die ouderwetse en dure lange rok (overi- gens ook een vinding uit de Parijse t mode-keuken) verdwijnen. Struikelt J niet meer over uw wapperende benen- f plagers, als u snel een bus moet halen. Goed, de grote Dior heeft gesproken. Hij heeft ingekorte modellen getoond te Parijs. Hij heeft een mode-oorlog ontke- tend. Engeland staat overhoop van schrik, schaamte fn woede. Hoe moet J dat nu met de zorgvuldig verborgen te t dikke, te plompe, te magere, te lange of J te ongevulde benen? Geeft niet, zegt Cristian Dior, laat er maar herrie van J komen. Daar kan de mode alleen maar t bij winnen. J Hij heeft bereikt, dat de wereld-Pers t vervuld is van mode-gegons. Hij heeft J nu al! bereikt, dat honderdduizen- den scharen even zovele rokken kwaad- aardig hebben ingekort. In Amerika zijn t grote meetings van vrouwenclubs be- legd: men is vóór of tegen: een midden- weg is er eenvoudig niet! Men is „Di oriste" of men laat dat tenzij een tussenvorm van „halve-kuit-rokken" bij de dames (en de heren!) genade vindt! t Zo tekende Giles de nieuwe mode in de „Daily Express". OP SLOFFEN DE COMMANDANT van de Amerikaanse Luchtstrijdkrachten in het Verre Oosten, generaal Weyland, heeft officieel be kend gemaakt, dat Russische jagers ter hoogte van Wladiwostok een Amerikaans superfort aanvielen en daarna neerschoten. De bemanning telde 17 koppen. Een Amerikaanse torpedoboot jager redde kapitein John Ernst Roche. Andere overlevenden zouden door Russische schepen zijn opgepikt. Zowel de Russen als de Amerikanen hebben wederzijds reeds protest-nota's ingediend. I"AE door de Amerikanen geredde kapitein Roche vertelde, dat het neerschieten van de bommenwerper plaats vond op 29 Juli op ongeveer 40 mijl afstand van de Russische kust. Het vliegtuig was op een oefenvlucht. Roche heeft elf uur in het water gelegen en heeft daarna nog eens elf uur gezeten in een rubberboot, die hem door een Amerikaans vliegtuig was toegeworpen. Officieel is te Washington meege deeld, dat de V.S. beschikken over inlichtingen, dat Sovjet-vaartuigen een aantal overlevenden van de Amerikaanse bommenwerper zouden hebben opgepikt. DE M.S.A. heeft aan 5 Duitse particu liere organisaties in totaal een be drag van 300.000 dollar uitgereikt voor hulp aan Oost-Duitse vluchtelingen. POST VOOR militairen, die deelnemen aan „Drietand", moet geadresseerd worden: rang, naam, voorletters, le- gernummer, onderdeel NAPO - 231. EEN OLIFANT, 10 jaar oud, werd in de Antwerpse dierentuin door een In dische soortgenoot in een droge gracht geduwd. Het beest beschadigde een rugwervel en moest worden afgemaakt. DULLES vertrekt Zondag naar Ko rea voor politieke besprekingen met Syngman Rhee. IN STAATSMIJN EMMA raakte de 51-j'arige machinist S. uit Sittard met zijn hoofd bekneld tussen zijn locomo tief en een wand. Hij overleed ter plaatse. IN OCTOBER zullen op het proefter- rein Woomera in Australië Britse proe ven met atoomwapens worden geno men. BINNEN ENKELE DAGEN beginnen de besprekingen tussen Britse en Egyptische afgevaardigden over de toekomst van de Suez-kanaal-zone. DE BONDSRAAD te Bonn heeft in laatste lezing de schadeloosstelling aan Duitse Nazi-slachtoffers goedge keurd. In de komende 10 jaar zal 4 milliard DM worden uitgekeerd. DE EUROPESE Jeugd zal 10 October een Jeugddag organiseren in Den Haag. Er worden 4500 deelnemers ver wacht. AKIHITO, de Japanse Kroonprins, is gisteren vanaf Schiphol naar Frank fort vertrokken. DE BERICHTEN, dat het militaire Driemanschap Zjoekov, Wassilevs- ki en Sokolovski in Moskou de macht in handen zouden hebben, zijn in Londen ten stelligste te gengesproken. KONING NORODOM Sihanoek van Cambodja heeft gisteren met de groot ste nadruk beloofd zijn volk naar de volledige onafhankelijkheid te zullen Voeren. DE MINISTER van Economische Za ken heeft het voornemen in het na jaar te komen met een vervolg od de export-nota. DE POOLSE MINISTER van Binnen landse Zaken, Ratkiewicz, is volgens „Joegopress" weg-gezuiverd. Hij was ook hoofd van dc Staatsveiligheids dienst. LUITENANT-GENERAAL L. H. van Oyen. oud-wnd. commandant van het Ned.-Indische Leger, is in Den Haag overleden. Hij werd 25 April 1889 ge boren. (Acfvertentle) TN een verklaring van het Ameri- kaanse Ministerie van Buitenland se Zaken wordt gezegd, dat in het gebied, waar het Amerikaans toestel terecht is gekomen, overlevenden op reddingsvlotten zijn waargenomen en dat zich Russische schepen in de om geving bevonden. Het aantal over levenden is echter nog niet bekend. Voorts wordt de tekst bekend ge maakt van een nota, welke de Ame rikaanse ambassadeur te Moskou, Bohlen, aan de Russische onder minister van Buitenlandse Zaken Gro- myko, heeft overhandigd. Hierin wordt ,i,n de krachtigste bewoordin gen" geprotesteerd tegen het neer schieten van het Amerikaanse toestel op 29 Juli. Ook wordt van de Russische auto riteiten „gevraagd onmiddellijk rap port over dc toestand van de overle venden uit te brengen en bekend te maken welke regelingen er worden getroffen om hen zo spoedig mogelijk naar huis te zenden". Volgens een woordvoerder van het „State Department" waren de instruc ties inzake de Amerikaanse protest nota reeds aan ambassadeur Bohlen gezonden, voordat Washington het Russische protest over het gebeurde bij Wladiwostok had ontvangen. TAE MINISTER van Verkeer en Wa- terstaat heeft üjgns ook d brom fietsen van het merk „Solex" gelijk gesteld met rijwielen. Dit houdt dus in, dat ook de „Solex" thans op het fietspad mag. CENATOR Taft is gistermiddag te New York in een ziekenhuis aan kanker overleden. Hij werd 63 jaar oud. De senaat telt door de dood van Taft nog 46 Repu blikeinen. Er ztfn 17 Democraten en één onafhankelijk lid. Zijn, vier zoons waren aan zijn sterfbed. Oud-president Truman heeft Tafts overlijden een groot verlies voor het land genoemd. Eisenhower, die sprak van een tra gisch verlies voor Amerika, heeft zich onmiddellijk met zijn echtgenote naar de woning van mevrouw Taft begeven om hun leedwezen te betuigen. In opdracht van Eisenhower is op het Witte Huis en de andere Rege ringsgebouwen in Washington en Ohio de vlag halfstok gehesen. ZIJN CARRIÈRE CENATOR TAFT was de zoon van William Taft, die in 1908 gekozen werd tot president van de V. S. Hij begon zijn politieke loopbaan, toen hij in 1921 gekozen werd tot lid van het Huis, waarvan hij in 1936 „speaker" werd. In 1938 werd hij Senator. Hij was leider van de Republikeinse oppo sitie. Zijn ideaal was om eenmaal pre sident van de V. S. te worden. Tot viermaal toe werd hij, hoewel ernstig candidaat, evenwel verslagen: in 1940, 1944, 1948 en 1952. Hij was een uitge sproken isolationist. Hij had een be langrijk aandeel in de wet van 1947, welke' de vakverenigingen aanmerke lijke beperkingen oplegt (Taft-Hart- ley-wet). FA ONDERDAGAVOND is te Ede de 20-jarige landbouwerszoon W. v. Beek uit Ede, toen hij zonder vol doende op te letten per fiets de Rijks weg wilde oversteken, door een luxe auto van het Koninklijk Huis gegre pen en zo ernstig gewond, dat hij korte tijd later in het ziekenhuis over leed. De chauffeur van de auto liep lichte verwondingen op aan het ge laat door scherven van de voorruit. Een inzittende, kolonel Pantschoulid- zew bleef ongedeerd. Kolonel Pant- schoulidzew is belast met de zorg over de privé-renstallen van Prins Bernhard. Een aantal leden van de Tweede Kamerfractie van de KVP heeft een bezoek gebracht aan de Staatsmijnen in Limburg. Op dc foto, welke ge maakt werd tijdens een bezoek aan het ondergronds bedrijf van d« Staatsmijn Emma te Treebeek, zien we van links naar rechts: Hoofd, ingenieur E. J. Gerards, bedrijfsleider van de Staatsmijn Emma, mej. dr Marga Klompé, ir A. Hellemans. directeur Staatsmijnen, de heer E. Visctt en de heer Th. Koersen. het station in Potsdam een groot scheepse propaganda-actie ingezet, waarbij door redenaars en met vlug schriften scherp tegen de verdeling van de levensmiddelen in West-Ber- lijn werd geageerd. A CHTTIEN LEERLINGEN van la- van de landen der Gemeenschap ge- gere en middelbare scholen uit toond voor de Europese vraagstuk- Duitsiand, Frankrijk, Italië, België, ken. Luxemburg en Nederland zullen Zon dag in Luxemburg bij elkaar komen voor het begin van hun reis door de zes landen van de Europese Kolen- en Staalgemeenschap, welke reis hun is aangeboden door de Hoge Autori teit. De Hoge Autoriteit geeft met het toekennen van deze reis uiting aan haar waardering voor de belangstel ling door de leerlingen in het afge lopen jaar bij hun studie en bij de opstelwedstrijden in verschillende Onder leiding van beambten der Hoge Autoriteit zullen de jeugdige reizigers gedurende drie weken een ontdekkingsreis ondernemen door het nieuwe Europa, dat groeiende is. Van de reis wordt een film opge nomen, waarin de verschillende be zoeken worden vastgelegd. De film kan later in de klassen worden ver toond, zodat ook de minder-gelukkige leerlingen de reis in gedachten kun nen meemaken. VOOR de eerste maal sedert het uitreiken van de le vensmiddelenpakketten in W. Berlijn aan Oost-Duitsers, heb ben de Oost-Berlijnse autoritei ten strenge maatregelen geno men tegen met levensmiddelen uit West-Berlijn terugkerende personen. Volgens mededelingen van de West- Berlijnse politie heeft de Oost-Duitse Volkspolitie in Potsdam de voedsel pakketten van de terugkerenden in beslag genomen. Ook op andere plaat sen zou de Volkspolitie tot deze maat regel zijn overgegaan. Op het in de Amerikaanse zone ge legen station Wannsee, het laatste West-ISerUjnse station voor de zone- grens, maakte dc WestBerlijnse poli tic de reizigers er door middel van luidsprekers op attent, dat de Volks politie het station in Potsdam had af gezet. Alle in West-Berlijn ontvangen levensmiddelen zouden daar in beslag worden genomen. Volgens mededelingen van reizigers hield de Volkspolitie na ongeveer 2 uur op met het in beslag nemen van de levensmiddelen. Daarna werd op Chirurgen op hun best QMTRENT DE TOESTAND van het 8-jarige jongetje, dat te Hein- kenszand gegrepen werd door een zelfbinder, vernamen we, dat het ventje zijn voetjes behoudt. Beide lichaamsdelen waren nog niet geheel van de benen gescheiden en dit was voor de twee Goese chirur gen aanleiding om al het mogelijke te proberen. Zes uur zijn zij bezig geweest met het bijtrekken en hechten van de doorgesneden spieren en gehoopt wordt, dat hun inspanning beloond wordt met de genezing: bemoedigen de tekenen wezen in die richting. Mocht dit inderdaad gebeuren, dan zou men mest recht van een chirur gisch kunststuk kunnen spreken. Zwaar heeft Zierikzee te lijden gehad van de overstromingen, waarvan de puinhopen op verschillende punten van de stad getuigen. Het leven gaat echter verder. Ten behoeve van hun klanten zijn door neringdoenden bor den met aanwijzingen geplaatst. A LLE KROONJUWELEN en de snuifdoos van de Pruisische ko ning Frederik de Grote, de maar schalkstaven en de gewaden van de Duitse keizers en andere kostbaar heden zijn in de nacht van Donder dag op Vrijdag uit het museum van liet slot Holienzollern bij Hechingen in Wuerttemberg gestolen. De dieven hebben alleen de kroon van de Duitse keizers laten staan. De politie zei, dat de dieven zich waarschijnlijk 's avonds in het mu seum hadden laten opsluiten. Zij verlieten het slot door een raam cn ntkwamen in de omringende bossen. LTET IERSE Republikeinse leger, een verboden militaire organisatie die de Britten uit Noord-Ierland wil ver drijven, is van plan haar activiteit te hervatten, zo meent de politie te Bel fast. Men gelooft, dat de organisatie V) JJM BEGON HEEL ARGELOOS aan het loket van een postkantoor. Fn „'L u l!vSren van tien postzegels vroeg de ambtenaar minzaam: wisten oma f aap?" Toen llebhcn w« gezegd, dat wij dat nog niet heiirJp uitzoekerij op volle toeren was. Wat er daarna ge nii vere juffie,™*" P,en te bescbr'jven, maar het is zo gelopen dat onze zich niet Simkes, die bij tijd en wijle de archiefzolder aanveegt, meer op straat durft vertonen vanwege de overlast. c Als ik win, 't liefst een nieuw pakkie. Kan dat??? J Weersverwachting, geldig tot van- J avond: t Opklaringen, maar ook enkele J t verspreide buien. Op de meeste f t plaatsen hogere temperaturen dan f t gisteren. Matige, nu en dan vrij i krachtige wind tussen West en 5 Noord. J J Vandaag: Zon onder: 20.31 uur;; i Maan op: 22.27 uur; Maan onder: 13.18 uur. J Morgen: Zon op: 5.03 uur; Maan i t op: 22.53 uur; Zon onder: 20.29 i uur; Maan onder 14.43 uur. J Maandag: Zon op: 5.04 uur. i IJ HEEFT het begrepen, wij hebben het over onze Tour de France prijsvraag. Er zijn weer zo omme.„- ende bij tachtigduizend inzendingen kan steken of een of meerdere lieden geteld, hetgeen in de richting ligt van schiten op hem of haar af met de vraag, wie dat ameublement en wie die fiets en wie die aap en die fles wijn van Woutje heeft. En het kistje sigaren van Wim, niet te vergeten. MAN IN DONKER het vorig jaar. De animo om ameuble menten en fietsen en apen en worsten en flessen wijn en de hemel mag we ten wat allemaal meer te winnen is nu zó overstelpend, dat het geduld dei- inzenders als zijnde tè zenuwslo pend uitgeput raakt. Vandaar dat geen onzer zijn neus buiten de deur |N een kromming van de School straat is dezer dagen juffrouw Sim kes in de avondschemering na haar werkzaamheden aangeklampt door een man, die haar vroeg wie de bont mantel kreeg. Juffrouw Simkes, die eerst in haar confusie mededeelde, dat zij een fatsoenlijk meisje was, ver telde daarna dat „ze nog aan 't uit zoeken" en nog „belangenanie" klaar waren. Deze en dergelijke avonduurlijke avonturen hebben wij ongeveer alle maal beleefd, zodat we samen met juffrouw Simkes slechts zwaar ver momd onze bureaux durven verlaten. BOBETJES pierwinkel in ons gebouw. Dat kon niet, zei hij, omdat zijn filmpje niet groot genoeg was. Wel kon hij een hoekje vereeuwigen, waar zo enkele tienduizenden formulieren al uitge zocht en gebundeld lagen en enkele nijvere bijen uit ons bedrijf zich be graven hadden in de rest. „Maar ik moet op tafel staan", zei de fotograaf, hetgeen een storm ont ketende onder onze vrouwelijke helpsters, die juist allerlei stapeltjes hadden gesorteerd en vreesden, dat de voeten van de fotograaf drie dagen uitzoekwerk ongedaan zouden maken. Tenslotte stónd de fotograaf op ta fel en ontstond de kiek, die u hierbij vindt afgedrukt. De achtergrond wordt gevormd door de „Bobètjes", d.w.z. de pakketten formulieren, op seconden geordend, waarbij Bobet als overwinnaar was voorspeld. JEROMMEKES Het hoekje van de Tour-uitzoekers dat wèl op de foto kon met op de ALS..overtuigend materiaal hebben achtergrond een stapel van tienduizenden gesorteerde Bobètjes. _?ïï?e fotograaf verzocht, een MU zijn er verschillende formulieren waardeloos verklaard, omdat er renners op voorkwamen, wier namen wij vergeefs hebben gezocht in de ploegen. Favoriet bleek te zijn een zekere Jerommeke, wiens tijd als „sneller dan het geluid" was aange duid. Op een der formulieren werd voor deze favoriet een nieuw costuum verlangd, aangezien hij zich in het openbaar pleegt te vertonen in een wat rafelige lendendoek en verder niets. Bij plechtige gelegenheden ech ter draagt hij ook nog een ietwat slechtzittend colbertjasje, een strop das en een hoedje. WANNEER IJs en weder dienende, verwachten wij dat Zaterdag a.s. de uitslag be kend zal zijn. Dan zal ;fen regen van prijzen ter waarde van 6500 gulden over de hoofden van onze brave le zers worden uitgegoten. Dus nog éven geduld. Denk om de zvvaargeschokte zenuwen van juffrouw Simkes en de overige huisgenoten van De Stem! verantwoordelijk is voor de wapen diefstallen, die de laatste tijd in Enge land gepleegd zijn. De politie heeft vastgesteld, dat de bom-incidenten. voorafgaande aan ko ningin Elisabeths bezoek aan Belfast in het begin van deze maand, alsme de een poging om een trein met Brit se oudstrijders te doen verongelukken het werk van het Republikeinse leger zijn. Een speciale afdeling van Scotland Yard heeft de afgelopen 48 uur te Londen huiszoekingen gedaan en Ieren ondervraagd. De Britse autoriteiten nemen de activiteit van het Ierse Re publikeinse leger zo hoog op, dat een hoge politieman ander werk in de steek heeft moeten laten om zich met het onderzoek te belasten. ZAP DE drukke verkeersweg tussen Toronto en Montreal, bij Corn wall in de Canadese staat Ontario, is een autobus op een stilstaande vracht auto gereden en in het zes meter die pe Williamsburgkanaal terecht geko men. Twintig van de 37 inzittenden verdronken. Om de wereldbiljarttitel Na de derde dag van het tornooi om het wereldkampioenschap libre te Vigo leidden Domingo, Carreras cn van Hassel met 8 matchpunten vóór Butron en Spielmann, 6 match- punten, Nussberger en Diaz 2 match- punten en Pinto en Gribaud 0 match- punten. LTN wat moeten wij er nu nog verder - ----- ovan vertellen? Laten wij ons aan loto te willen maken van die hele pa- een voorspelling wagen. TEDER die het waagt naar bin- nen te komen,, schiet ik neer". Deze vriendelijke mededeling werd door een inbreker te Rotter dam gedaan aan de hem belege rende agenten in de nacht van Donderdag op Vrijdag. De man werd ontdekt door een buurman, die in het buurhuis (bewoners met vacantie!) gestommel hoorde. Hij waarschuwde de politie, die eeii belegering begon. „Ik zal eerst met mijn maat overleggen", klonk het na onge veer een uur, toen de politie hem verzocht om „nou geen gekheid meer te maken". Maar de man en de maat- beslo ten om dc stoppen van het elec- trische liclit eruit te draaien en de belegerde vesting in het donker te zetten. Weer verliep een uur. Toen vond de politie het welletjes. Een keukenraam werd ingeslagen, een speurtocht door het huis begon en op zolder vond men de inbreker, die zich in het zicht van dreigen de pistolen ijlings overgaf. Eerst op dat moment bleek, dat hij on- gewnnrnd was en helemaal geen maat had

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1