Uitlevering door Nederland gevraagd Nationale strijd van 38 bekroonden Na de arrestatie van oorlogsmisdadiger v. d. Neut PROCEDURE VERTRAAGD D' Ned. nota te Bonn in studie polder Hij moest blijven Indonesië heeft nieuw Kabinet Een serie Roocle Kruiszegels TWEE OUDE DAMES OMGEKOMEN Zij zullen weer echte boter proeven Rode beschuldiging Manifest van de werknemers Premier ontslagen Massale berechting Maandag referendum in Perzië Gebrek aan geschoold personeel Zuid-Afrika schenkt anderhalf millioen PNDRE1S I DAGBLAD VOOR ZEELAND De kwestie der Rijnscheepvaart „Helper" de Jong in arrest RODE KRUIS Door gasverstikking te Utrecht In Korea MEER WOLKEN Straatrover te Breda slaat Rotterdammer bewusteloos Rel in het huis van Kasjani 's Hertogenbosch krijgt tweede veemarktdag Jonge metselaars meten hun kracht NAGUIB WIL MET CHURCHILL PRATEN STAATSLENING Geen spelletje OPOE KOPPENHOL (Poortvliet) wordt honderd jaar f S* t-Polder is een uden, de selectie- wereldkampioen- dit jaar voor het al worden gehou- t geklasseerde Ne- van de 16 deelne- ectiewedstrijd, zul- ardigd naar Cana- jds moest er een 20 meter worden van de ploegvoor an 18 cm. en niet cm. bedragen. r „INDRAPOERA" ■erdam - Hamburg - enhagen - Rotterdam 14 Sept. - 280.— Boeking bij SONE - LINDEMAN Ginnekenstraat 43 BREDA. Telef. 4951/2. ;1. voor de Zeeuwse age 4 regels of minder 90. iedere regel meer pent. Bij 3 achtereen- ?ende plaatsingen dt de derde plaatsing n halve prijs berekend ^etters, cijfers of lees- :ns gelden voor een el. CRSONEEL GEVR. Sept. zelfst. meisje gevr. f d.e.n. V.g.g.v. In gezin gr. kind., grote was bui- uis, flink loon.. Mevr rt, Fr, Rooseveltlaan 71. 4217 dienstbode gevraagd in ge. iet 2 kinderen. Kunnende I De Baré, v. Schoonbeke- 129, Antwerpen. Wil K KOOP AANGEB. io a hand te koop: 1% Gemet wassen rogge. Bevr. bij P. Boek, Zeildijk 35, Hon- bij Hulst. 810 appelen, moesappelen en len te koop. Bij J. C. Sit- Iluybergsebaan 137, B. o. U aan het woonhuis. 8339 li z.g.a.n. bromfiets te koop J.L.O. voor f 485, bij A. U I Schepper, Klompenfabr., |1 ;traat B G9a, Tel. 49, Clin&e HUIZEN vbouw, vrije vestiging. J f 10.950. Makelaars v. ö- Co., Nieuwe Ginneken- 43, Breda. Tel. 4951-4952. Ie hand te koop een nett* derswoning gelegen in de rstraat 22. Te bevr. bii ;er Houtenkwartier 10 Hulgl enstandswoning in of nabij a te koop gevraagd. Brie met opgave van ligging, eer vrij te aanvaarden en prijs onder no. 4317. HUUR AANGEB. on aangeboden met eigen aapkamer, m. of z. huise. r, te Breda. Brieven onder i286. is voor student aangeb. gen zit-slaapkamer en volK on te Breda, Brieven on- no. 4287. intie Scheveningen, 1*""' I Zit-slaapkamer met gc*| c van keuken voor ecnt* of 2 dames, f 30,- PerI F. v. d. Wiel, Renbaan* 69, Scheveningen. 10 I VVON1NGRUIL ruilen voor de laatste 1 n van Aug. vrij bovenhuis, imers, badkamer, keuken, dicht aan zee, voor ong eenzelfde huis in Breda^." dicht bij het b°s; - Wij met 2 dames - 3 kinderen. iren onder no. 4297. ntie. Woningruil. Te aangeb. v. 10-22 AU«- woning. 5 slaappL» m woning te Breda, of 6 ng zonder ruil, 4-5 siaa^n=' j. p.o. Rijswijkseweg 2öo. Haag.- - Ibrsum - Breda. Heb.W,ÏÏaP^ 2 kamers ensuite, ^eider ?rs. zolder, tuin, lagd dito woning Brieven onder no. te Hilver- 4292. DIVERSEN dag naar de Efteling is vacantie!" „D^ U in het be^ van dit blad. Wij U alle soorten rnerkerr •er. Rondo, moeders wilt f »n •*-* -13 :n van een wasmachine, slag. Schrijf ^ojider^ o.a. HHHB VV3SC0. MarjO' 5; Edy." enz', enz. De betal.ns geregeld orden per 42 jaar, oer jaar. goede jazz-band gevraz uit 3 man. Aanmc aansen. Korenbeurssir. Zoom. 8340 en °P I Nieuw Hulst". Start 0 ,ekl op Zaterdag n lag 2 Augustus de Ko« amateurs en nieuwe - 3 vanaf de Bagijne :ekerde deelname van ,g .nde renners. Zat r uulst' ids dansen in -Nieuw. Huis .v. van een goed orkest- JAARGANG No. 20788 USlgavei N-. V. Uitgevers Mij. Neerland». Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerstraat 16, Tel. Redactie; 8181, Admi nistratie: 8778. Verantwoordelijk Hoofd- redacteur. J. J. H. A. Bruna Redactieraad' C-X v. Hoolegem. Mr. Dr. A.J. J- M- Mes Mr. H. B. L. de Rechter. L. J» v. 1 Westende, P V. M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post 1 6.15 per week (uitsluitend bij met-post- 1 I 0 42 Incasso wordt berekend, nummers 13 ct Postrek. no. 278841. Voor God, Koningin en Vaderland VRIJDAG 31 JULI 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0-3O' per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan-j zienlijke reductie: volledig tarief en Alge- mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: Terneuzen, Noordstraat 56, Tel. 2601. OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35). Jeari Boiteux F)E 19-JARIGE Franse Olympische zwemkampioen Jean Boiteux, die zoals bekend het ouderhuis heeft ver laten, heeft op het Parijse vliegveld Le Bourget een vergeefse poging ge daan aan boord van het lijntoestel naar Algiers te komen. De politie verbood het hem aange zien Boiteux als minderjarige toestem ming van zijn ouders moet hebben om zich naar het buitenland te bege ven. FNE NEDERLANDSE nota inzake de Rijnscheepvaart vormt thans het onderwerp van besprekingen tussen de Westduitse Ministeries van Bui tenlandse Zaken en van Scheepvaart. Opgemerkt wordt, dat over de Rijn vaart sedert lang besprekingen tussen belanghebbende groepen uit de be trokken landen plaats vinden, die naar de opvatting van het Ministerie niet gestoord zullen mogen worden. De Bondsrepubliek moet, zo wordt verklaard in elk geval blijven waken voor het bestaan van haar eigen ver- keersapparaat. Dat functioneert thans op de grond slag van een coördinatie van de vrachttarieven van scheepvaart en spoorwegen. Deze grondslag mag naar Duitse opvatting, in geen geval worden verstoord en een voldoening aan de Nederlandse wensen zou dan de Westduitse Regering de uitlevering gevraagd van de Dins dag in Uslar gearresteerde Bredase vluchteling van der Neut, bijgenaamd „de beul van Amersfoort". Van der Neut werd pas vier en twintig uur na zijn arrestatie ontmaskerd als een van de vluchtelingen. De Nederlandse ambassade heeft zich ook met de Britse bezettingsautoriteiten in verbinding gesteld, teneinde te verzekeren, dat van der Neut door de bezettingspolitie zal wor den uitgewezen indien van Duitse kant geen uitwijzing zou wor den toegepast. V/AN DER NEUT is ter beschikking gesteld van het Landsgerecht te Goettingen en voorlopig in Goettin» gen in hechtenis genomen. Hij zal door het gerecht in deze stad echter slechts kunnen worden vervolgd we gens het leven onder valse naam. Wanneer het tot een gerechtelijke procedure over een uitwijzing van de gearresteerde zal komen, hetgeen uiteraard te verwachten is, dan zal het „Oberlandesgericht" in Celle een uitspraak moeten doen over de vraag of aan van der Neut asylrecht kan worden verleend. Van der Neut is van het dorp Uslar overgebracht naar de gevangenis te Goettingen, omdat er geruchten lie pen, dat men hem met geweld uit het politiebureau in Uslar wilde bevrij den. Van der Neut had zich sinds Mei in het dorpje Vale bij een landbou wer Lesemann verborgen gehouden. Hij gaf zich uit als een Sudeten-Duit- ser en had een vals persoonsbewijs gekregen van een vroegere collega uit de S. S., de Duitser Stellenberg. Sedert de Jonge na de uitspraak ook zeker niet kunnen plaats hebben, zonder dat ook buitenlandse deelne mers aan het binnenlandse Duitse veerkeer op de Rijn zich verplichten zich aan het Duitse vrachtenpeil aan te passen. Daarenboven wordt opge merkt, dat Duitsland deze buitenland se deelneming aan het Duitse ver keer aan een maximum-quotum zou willen binden teneinde de belangen van de Duitse particuliere scheepvaart voldoende in acht te kunnen blijven nemen. DE OEFENING „Coronet" heeft tot nu toe aan zes piloten het leven ge kost. Twee andere liggen in een zie kenhuis. Er gingen zes toestellen ver loren. DE AMER. SENAAT keurde na 15 uur debat bet ontwerp goed, dat voor ziet in hulp aan het buitenland ten bedrage van 6.745.318.202 dollar. NEHROE heeft over de politieke conferentie in Korea gezegd; 1. niet teveel omvattend. 2. informeel van karakter en 3. allereerst de Koreaan se kwestie afhandelen. Dit bij wijze van goede raad aan beide partijen. ULBRICHT heeft in een rede ver klaard., dat in het verleden Oost- Duitsland „te slaafs de Sovjet-Unie heeft nagebootst". DE VERLIEZEN van Groot-Brittan- nië in Korea zijn 749 gesneuvelden, 209 vermisten, 937 gevangenen en 2556 gewonden. EEN VERDAG tussen Engeland en Libye verschaft aan Engeland mili taire faciliteiten in ruil voor finan- tiële hulp. EEN VLIEGTUIG van de Amerikaan se marine is in de Chinese Zee ge stort. Tien van de 15 bemanningsle den worden vermist. KEIZER BAO DAI van Vietnam zal Zondag voor besprekingen met de Franse Regering in Parijs aankomen. IN RENNES (Fr.) is in het museum een gravure ontdekt, die waarschijn lijk van de hand van Rembrandt is. De gravure was voor een klein be drag aangekocht. Zij stelt de opwek king van Lazarus voor. DE MILITAIR H. Schinkel, 21 jaar, dook in een uitgebaggerde kolk op het Kampereiland. Hij kwam met zijn hoofd op een ondiepe plaats, brak een wervel en overleed enige tijd later. DE TANKER „SALOS" is met 8972 ton Perzische olie aan boord in de naven van Venetië aangekomen. Men begon overwijld te lossen. VT/ONGSONEGORO is er op het laatste ogenblik tegen veler ver wachting in geslaagd een Indonesi sche Regering te vormen, die steunt op P.N.I., P.I.R., Nahdatul lllama en P.S.I.I. De Masjumi, P.S.I., Katho lieken en Parkindo nemen niet aan de Regering deel. De Parkindo zou, hoewel niet aan de regering deelnemend, deze wel steu nen. Hetzelfde geldt voor de demo craten fractie. De nieuwe Regering, de vijfde sinds de souvereiniteitsoverdracht wordt geleid door Ali Sastroamidjojo van de P.N.I., thans ambassadeur in de V.S. Vice-premiers zijn Wongsonegoro van de P.I.T. en Zainul Arifiri van de Nahdatul Ulama. De Kabinetscrisis in Indonesië heeft 58 dagen geduurd. De poging van Wongsonegoro om een nieuw Kabinet te vormen was de vijfde na de laatste kabinetscrisis. van een rechtbank in Oldenburg, die hem recht op asyl toekende, door de Britten over de grens is gezet, is over een voortzetting van de gerechtelijke procedure tegen Polak, Faber en Bik ker niets meer vernomen. Er is reden om aan te nemen, dat deze procedures vertraagd zijn door het vooruitzicht dat de bezetting na een uitspraak van de rechterlijke in stanties in staat zal zijn ook tegen de ze vluchtelingen in te grijpen. DE JONG QP last van de minister van Justitie is de Amsterdamse rijwielherstel ler F. de Jong gearresteerd. Zoals be kend, werd de Jong er van verdacht de oorlogsmisdadigers uit de Bredase gevangenis geholpen te hebben bij hun ontvluchting. Op 9 Juli is de Jong gearresteerd en naar de strafge vangenis te Norg overgebracht, waai hij, omdat hij motorhersteller is, in de smederij werkt, waar ook Manus Oly te werk is gesteld. De Jong werd na de oorlog als col laborateur veroordeeld en in 1949 weer in vrijheid gesteld. Enige tijd later werd hij opnieuw gearresteerd omdat hij zich zeer actief toonde met hulp aan oud-politieke delinquenten. Hij werd ook hiervoor weer vrijgela ten, maar kreeg een proeftijd van 3 jaar. In verband met de Bredase af faire moest hij opnieuw worden ge arresteerd, omdat hij niet aan de voorwaarden van goed gedrag vol deed. Hij was niet meer op het adres van de zaak op de Leliegracht te vin den, maar was ondergedoken bij een familielid op de Leidsegracht. Daar werd hij door een rechercheur van de Rijkspolitie gearresteerd, nadat De Jong nog pogingen ondernam om via het dak te ontvluchten. Hij gleed echter uit, zodat de politieman hem in de meest letterlijke zin slechts voor het oprapen had. Van 24 Augustus t.m. 23 October 1953 zal P.T.T. speciale Rode Kruispost zegels met een toeslag boven de frankeerwaarde verkrijgbaar stellen. De toeslag komt ten bate van het Nederlandse Roode Kruis. De zegels worden bij de fa. Joh. Enschede en Zonen te Haarlem gedrukt. De grootte van de beeldrechthoek is 21,25 x 28.55 mm., de grootte van de zegel 24.25 x 31.55 mm. De kamtanding is 12.5 12. IN BOCHUM, een der grootste mijnwerkerssteden in het Ruhr- gebied, is een dorp voor grote ge zinnen ingewijd. Dank zij vrijwil lige bijdragen van katholieken zijn thans 144 gezinnen gelukkig met een ruime woning, een grote tuin en een lage huur. DOOR HOOIBROEI ontstond brand in een boerderij te Winsum. De brand weer stond machteloos, de boerderij ging geheel verloren. DE EERSTE Braziliaanse ambassa deur in ons land, J. R. de Maeedo Soa- res, wordt morgen op Schiphol ver wacht. RUSLAND heeft in een nota aan Oos tenrijk verklaard te willen praten over een Staatsverdrag, mits het z.g. ..verkorte verdrag" (van de Westelij ke Drie) door Oostenrijk wordt af gewezen. Bovendien is bekend ge maakt, dat de S.U. de bezettingskos- ten in Oostenrijk zelf gaat betalen. £)E COMMUNISTEN hebben Don derdag op een bijeenkomst van de militaire bestandscommissie te Pan- moendjon de V. N. van nog twee schendingen van de orde» „Staakt het vuren beschuldigd. Geallieerde vlieg tuigen zouden Woensdagochtend bo ven de bufferzone hebben gevlogen. Een woordvoerder van de V.N. deel- de mee,, dat de geallieerden alle be schuldigingen zullen onderzoeken. Geallieerden in de militaire be standscommissie hebben toegestaan, dat met-militaire politie in het com: munistische deel van de bufferzone patrouilleert, mits zij duidelijke ken tekenen draagt. De politie mag de zo ne 36 uur nadat een begin is gemaakt met het aangeven van de demarka- tielijn het gebied betreden. Over be wapening is niet gesproken. Het vervoer op de weg P)E WERKNEMERSORGANISATIES zullen zo spoedig mogelijk door middel van een manifest tot de bij haar aangesloten leden in het weg vervoersbedrijf wenden. Daarin zal 'n overzicht worden gegeven van de huidige stand van zaken. Het manifste bevat o.m. een ant woord op de dienstorders, die ver schillende ondernemingen hebben uit gevaardigd. Er is nog geen beslissing genomen over eventueel te onderne men stappen of acties. De werkne mersorganisaties hebben van de werk gevers nog geen officiële mededeling ontvangen over de resultaten van de Woensdagmiddag in Den Haag gehou den bespreking tussen de N.V.T.O. F.N.O.P. en B.B.N. Het college van rijksbemiddelaars voerde gisteren een oriënterende be spreking met de werkgeversorganisa ties. geldig i Weersverwachting, geldig tot J hedenavond: J Toenemende bewolking met hoofdzakelijk in de Zuid-Weste- lflke helft van het land enige re- J f gen. Zelfde temperaturen als gis- t t teren of iets hogere. Zwakke tot i i matige wind uit Zuidelijke rich- J tingen. J i Vandaag: Zon onder 20.32 uur. t t Maan op 22.07 uur. Zon op 5.01 uur. Maan onder 13.18 uur. Op vele plaatsen in West-Berlijn zijn uitreikingsposten voor levensmidde len ingericht ten behoeve van de mensen uit Oost-Duitsland, die van deze gelegenheid tot het verkrijgen van voedsel gretig gebruik maken. Hon derdduizenden Oost-Berlijners zyn reeds om voedsel naar West-Berlijn gekomen. De drukte in een van de uitreikingsposten. TN UTRECHT zijn de 78-jarige me vrouw de Wed. E. M. Kragten- de Groot en haar schoonzuster, die bij haar logeerde, de 82-jarige me vrouw Reeder-Kragten, wonende te Leeuwarden, door gasverstikking om het leven gekomen. Dit ongeval werd als volgt ver oorzaakt. Woensdag is in de Vossegatselaan een deel van de hoofdgasbuis door 'n nieuwe vervangen. Dit bracht met zich mee, dat de verbinding met de z.g. dienstleiding in het huis van de weduwe moest worden overgebracht naar de nieuwe hoofdbuis. Vermoede lijk is door trilling in die dienstlei ding bij het verrichten der werkzaam- Wit-Rusland A LEKSEI KLESTJEV is ontheven van zijn functie van premier van Wit-Rusland. De Opperste Sovjet van Wit-Rusland heeft Kiril Mazoerov tot zijn opvolger benoemd. Mazoerov was tot dusverre eerste secretaris van de afdeling Minsk van de communistische partij. Kletsjev is premier geweest sinds 1948. De aardappelmoeheid UAE Kantonrechter te Delft, de heer C. W. de Rochefort, behandelde een zaak tegen een groot aantal tuin ders uit het Westland. Aan 110 tuin ders was n.l. ten laste gelegd, dat zij het besluit tot bestrijding van de aardappelmoeheid hadden overtreden door in 1952 en 1953 aardappelen op dezelfde percelen grond te verbou wen. De Ambtenaar van het O.M. hoop te, dat deze massale berechting de tuinders er voldoende van zal door dringen, dat zij zich aan de bepalin gen dienen tc houden. De boeten wel ke hij eiste varieerden van vijf tot honderdvijftig gulden. De Kantonrechter legde de meeste straffen op conform de eis. heden een scheur ontstaan. Donder dagmorgen bleek, dat de gasleiding in het bedoelde perceel niet in orde was Onmiddellijk is toen aan de achter zijde een ruitje ingeslagen en nadat men zich op deze wijze toegang had weten te verschaffen tot de woning vond men bij de gasmeter het stoffe lijk overschot van de bewoonster. Het tweede slachtoffer werd levenloos op haar bed aangetroffen. In verband met een Zomer- 2 uitstapje van het personeel I van het Dagblad De Stem J zullen onze kantoren a.s. Zaterdag 1 Aug. j GESLOTEN ZIJN J Het Hoofdkantoor te Breda sluit die dag om 10 u u r. Dader reeds ingerekend VIlilden in de drukte van het fees- 1V1 tende Breda is Woensdagavond een man aangehouden, die een Rot terdammer aldaar op straat had be roofd en bewusteloos geslagen. De aangehoudene is zekere Van B.. die voorheen te Breda woonachtig was en thans te Uden domicilie heeft. De man blijft ontkennen iets met de be roving te maken te hebben. Dinsdagnacht werd de politie aan het hoofdbureau gewaarschuwd, dat een man ernstig gewond in de Igna- tiusstraat te Breda was aangetroffen. Ter plaatse gearriveerd, vond men zekere K. uit Rotterdam, die dusdanig was toegetakeld en geheel bebloed was, dat hij moest worden overgebracht naar het Sint Ignatiusziekenhuis. Uit zijn verklaringen bleek, dat hij de gehele avond met een onbekende op stap was geweest. Toen het laat geworden was. zou de onbekende voor logies voor de Rotterdammer zorgen. In de afgelegen Ignatiusstraat viel de ..vriend" hem aan en beroofde hem van een portefeuille, waarin een be drag van f 80.Deze portefeuille werd. in stukken gescheurd, terugge vonden op de Oranjesingel. Het slachtoffer was in staat een behoorlijk signalement van de dader op te geven en met behulp van de herkenningsdienst wist men de dader te identificeren. Dit signalement werd in Breda en omgeving verspreid. Een agent, die in de Korte Brug straat te Bréda de volgende dag op surveillance was, herkende de man in de drukte en bracht hem naar het bureau over. Hier is hij door verschil lende getuigen herkend als de man, met wie de Rotterdammer die avond uit is geweest. p\E Perzische premier, dr. Mossa- degh. heeft besloten Maandag een referendum te houden om het Perzi sche volk te vragen of de Tweede Ka mer de Madjlis al of niet moet worden ontbonden. In de woning van de Perzische re ligieuze leider Kasjani, tegenstander van Mossadegh, is Woensdagavond 'n handgemeen uitgebroken tussen aan hangers van Kasjani, die een toe spraak van hun leider kwamen aan- Belangrijk feit voor stad en veehandel Tn de raadsvergadering te 's-Herto- A genbosch werd mededeling gedaan van de koninklijke goedkeuring van het raadsbesluit van 1 Juli 1952 tot instelling van een tweede marktdag voor het gemeentelijke Bossche vee- marktbedrijf. Burgemeester mr. H. J. M. Loeff sprak zijn vreugde over het verkregen resultaat uit en noemde de instelling van een tweede marktdag een zeer belangrijk feit voor de stad en voor de veehandel. Het ligt in de bedoeling van het ge meentebestuur om deze 2e markt-dag, welke in de loop van October a.s. voor het eerst, gehouden zal worden, met enig ceremonieel te openen. horen, en aanhangers van Mossadegh, die zich met geweld toegang tot de woning hadden verschaft. Drie perso nen werden zwaar en een tiental licht gewond. Te hulp geroepen militairen hebben in de lucht moeten schieten om de aanvallers te verdrijven. Het Kabinet bepaalde, dat in de tachtig stemhokjes in Teheran twee stembussen moeten worden geplaatst: een voor de stemmen voor en een voor de stemmen tegen de ontbinding van de Madjlis. De dag van het referendum zal een nationale feestdag zijn. Waarnemers te Teheran waren van oordeel, dat het volk zich voor ontbinding zal uit spreken. QENERAAL NAGUIB, de Egyptische president heeft verklaard, dat hij bereid is met de Britse premier, Sir Winston Churchill, besprekingen te voeren over het geschil tussen En geland en Egypte over de Suez-ka- naalzone. Naguib zei tot verslaggevers: „Het doet er niet toe waar de bijeenkomst worden gehouden in Londen of ergens anders als wij maar tot een oplossing komen die te verenigen is met de souvereiniteit van Egypte. 400 millioen, 3 V2 FNE MINISTER van Financiën heeft besloten tot de uitgifte van een 3procent Nederlandse Staatslening 1953, tegen de koers van 100 procent, Het bedrag van de lening is vast gesteld op f 400 millioen en heeft een looptijd van ten hoogste 30 jaren. (Van onze speciale verslaggever). QNGEVEER 28.000 JONGELUI kwamen dit jaar van de nijverheids- het leven inTe gaan/Slaar daarme^6 TrV," een .dos»s.vakkennis tevreden. De besten en de op ténTa b^f B^steen.n(lustr.e „0g met rrpn vin ,ie ,een-na-besten van de afgestudeerde Ieerlin- kregen de kans om te^en Hk" Wtar het Vak metselen wordt onderricht schoten koiulèn geen ^f^ezantèn ^ture*^V6e Anril waren afirezwiairi 7! i f sturen, omdat hun leerlingen al in tent naast het Bouwcentrum -l^deMa^wa^ gistfe" in e®fo.rs.e aan 3 a 400 geschoolde metselaars 38 ™0™e"te?le™ tekortis 18 jaar te metselen aan hun proefstuk. leeftlJd van 14 tot FAEZE nationale wedstrijd werd een schitterend succes. „Blijft het doen zoals je het vandaag en gisteren ge daan hebt", zei mr. ir. Goote, inspec teur-generaal van het nijverheidson derwijs. „In de maatschappij zijn nij vere en enthousiaste mensen nodig en die zullen altijd met open armen worden ontvangen". Het was niet zomaar een spelletje, dat Jan van der Plas uit Boxtel, de twee gebroeders Vissers uit Breda, Harrie Meeuwissen uit Sittard en die 34 anderen daar in die tent een inge wikkeld muurtje moesten optrekken. Ze zijn al de eerste of tweede van hun school en dat is al een best brevet. Maar nu kregen ze er allemaal nog een certificaat bij, dat werd onderte kend door de Nederlandse Baksteen industrie en het Rotterdamse Bouw centrum. Zoiets zal een aannemer, als hij jonge mannen wil aantrekken, iets zeggen. En de besten uit de kamp kregen er nog een speciale vermel ding bij. VAKLUI NODIG JsJOG altijd is het gebrek aan ge schoold personeel groot en in het metselvak is dat al heel erg. „Waar haal ik de goede vaklui vandaan" verzuchten architect en aannemer, als ze voor grote opgaven worden ge steld, zoals bijvoorbeeld restauratie werkzaamheden aan bouwwerken, die werden opgetrokken in de tijd, toen de mannen van het metselgilde ware kunstenaars waren. Thans komen ze terug. Ze komen uit de nijverheidsscholen en speciaal uit de daaruit geselecteerde groep, die jaarlijks het certificaat van deze metselwedstrijd gaat veroveren. Want dit evenement zal een traditie worden in Nederland. De initiatiefnemers uit de Baksteenindustrie hebben de spits afgebeten voor mogelijk gelijksoorti ge gebeurtenissen in andere ambach ten. Nu ligt het bij de metselaars al heel gunstig, omdat dit nog een van de weinige ambachten is, die geheel is de tekening van een architect waard, wat betekent de kwaliteit van het te verwerken materiaal, wanneer de metselaar er niet het leven aan geeft, dat hij moeten laten uitvloeien uit de toppen van zijn vingers? Zie ze aan het werk, die mannetjes in die tent. De kleine Van Ree uit Maas bergen steeks nog geen kop uit boven zijn muurtje van 17 stenen plus de punt van 6Vt, maar zie hoe hij éven die steen door zijn handje draait en in een seconde de „levendige" kant naar voren heeft liggen'. „Mijnheer!", zei de veertigjarige metselaar, die van zijn bouwvakweek gebruik maakte om even de tent bin nen te lopen, „mijnheer! als ik in mijn jonge jaren eens zó'n opleiding had gehad! Want de klad was er wel een beetje ingekomen in ons vak. Maar nu gaat het de goede kant weer uit." DE WINNAARS A AN een gemeenschappelijke lunch werden de prijswinnaars bekend gemaakt. Th. G. G. Heyne uit Am sterdam had de eerste prijs in groep A (50 gld.), K. Heutink uit Zwolle de tweede (30 gld.), en H. M. Pennings uit Den Bosch de derde (15 gld.). In de B-groep gingen de prijzen naar M. W. Deckers uit Den Bosch (50 gld.), A. G. Sporen uit Amsterdam (30 gld.) en J. H. J. Penders uit Sit tard (15 gld.). Alle 38 deelnemers kregen een certificaat. DANK AAN JE OUDERS de been en levert weer het materiaal, waarmee de metselaar kan werken. Bedank je ouders, je moeder met een zoen en je vader het een stevige hand, dat je een ambacht mocht leren, zei ir. v. Ettinger tot de jongens. Ook de voorzitter van de Nederlandse Bak steenindustrie, de heer O. C. Huisman, wees op de betekenis van een goede vakopleiding. Het gaat hier vooral om een vak, dat door de beoefenaars, als ze het verstaan, bemind wordt. T"NE weduwe Poortvliet Koppenhol-Grijs in wordt Donderdag 13 Augustus honderd jaar. Haar 71- jarige dochter kwam het ons vertel len en ze vertelde erbij, dat opoe Koppenhol zich bet-overgrootmoeder mag noemen. Niet alle familieleden zullen bij het feest aanwezig kunnen zijn, want ze zitten over de hele aardbol verspreid. De eeuwlinge heeft niet alleen klein zoons en kleindochters in Nederland, maar ze heeft er ook in Canada en in. de Verenigde Staten. Van de 10 kinderen, die opoe Kop penhol heeft grootgebracht, zijn er nog9 in leven. Haar oudste zoon is 74 jaar en haar jongste is er 54. Daartussenin komen dan een aantal spruiten, voor wie de wieg eveneens nog slechts een vage herinnering is. De honderdjarige is nog goed ge zond. Alleen haar ogen zijn de dienst een beetje ga^ weigöfen. Dat ze zoals haar dochter zegt nog op eigen kracht in en uit de bedstee stapt mag van haar vitaliteit getuigen. De weduwe Koppenhol is op het eiland Tholen geboren en getogen. UAE voorzitter van de Bouwcentrum, ir. J. v. Stichting Ettinger, herinnerde eraan, dat de Baksteenin dustrie de zwaarst getroffen industrie met de handen worden beoefend. Wat was na de oorlog. Thans is ze weer op Prins Bernhard neemt als voorzitter van het Rampenfonds een cheque van 1.665.164.72 gulden in ontvangst, welk bedrag hem namens het Zuid- Afrikaanse volk en de regering wordt aangeboden door de ambassadeur van dc Unie van Zuid-Afrika, kolonel P. I. Hoogenhout. In het midden op de foto generaal b.d. P. Alons, directeur van het Nationaal Rampenfonds.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1