Maatregelen inzake het concurrentie- :em problei G Raad van Vakcentralen betreurt.... Nijmegen: wandelende bloementuin Dit weekeinde een Bestand Veldslag in Silezië Compensatie in het loon Controverse aers Gat in Veerhaven van Krainingen gedicht Laatste hinderpaal voor volledige economische unie weggenomen knapt CHURCHILL weer op \erklaring inzake verdwenen meisjes Zaisser ontslagen „METEOR" NEERGESTORT De kwelduivels zijn vergeten En maar dansen... HERHALINGS OEFENINGEN Salaris-formule voor onderwijzers Si lerij IINE n. DAGBLAD VOOR ZEELAND C)v6T€61lStCTTll?lffl£ Op BoTlBlllX-COTlfsTCÏïtlC lïl Doïl m Interparlementaire Benelux-Raad WARMER De Poolse opstand NEDERLAND laat 12 Japanners vrij Nieuwe successen der Nederlanders Nieuwe successen J J 1V1ET GROTE voldoening_zal in Nederland vernomen zijn, dat J de zeven landgenoten het er i gisteren, in de zware en moeilijke tijdrit van Lyon naar St. Etienne, J schitterend hebben afgebracht. J Wim van Est, de beste van onze ploeg, bezette de tweede plaats J achter Bobet, die een goede mi- nuut sneller heeft gereden dan de t St. Willebrorder. Woutje Wagt- mans, van wie niet direct opzien- 5 barende dingen werden verwacht, t verbaasde vriend en vijand door Werkgeversverklaring over lonen Afwijking van gebruikelijke gedragslijn ANNA PAUKER OVERLEDEN Hulde aan 9,250 overwinnaars op het tippelfront EVERT VERMEER over de houding- der oud-cadetten 93e JAARGANG No. 20783 ZATERDAG 25 JULI 1953 Voor GodKoningin en Vaderland ca-bespe- anisten; 2 kere ver- logd door ig en in- i de jeug- loor hun te" wordt voorzitter dezer da- tfeest blij- binnen, uisen en [en grote ibevelend ndijk 36 1953 alages z. enz. kocht. enheid kerk. eden Irukwerk, nsus-dag- bevelends serenhoek 119 84 >or- 15 0 30 IJ- NG L.70 .25 100 ;nz. frisse kleu_ ze opruimnng Volkswinkel, in Zeeland, EN Sfteling „Dat rdag 25 Juli Guytenaere, 4.30 uur. Uitgave.' N> V. Uitgevers Mij Neerlandi». Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerstraat 16, Tel. Redactie. 8181, Admi nistratie: 8778. Verantwoordelijk Hoofd redacteur! J. J. H A. Bruna Redactieraad! C- X v. Hootegem. Mr.Dr. A. J. J. M Mes. Mr. H. B. L. de Rechter. L X w t Weslende. P. V, M. Vercauleren Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- besteÜ.) f 0.42. Incasso wordt berekend. Iv.sse nummers 13 ct Postrek. no. 278841. Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezondqn Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contrjat aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor 'Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG, Nieuwstraat 41, Tel. no. 35) kunnen en in bepaalde gevallen, moe- vï 8È5SS "■V TVTA AFLOOP van de ministeriële Benelux-conferentie in Den •i-7 Haag werd een communiqué verstrekt. Daaraan ontlenen we: De ministers van België, Luxemburg en Nederland hebben een accoord bereikt over een protocol betreffende de coördinatie van de economische en sociale politiek, waarin beginselen wor den vastgesteld, waardoor hun actie op deze terreinen voldoen de op elkaar kan worden afgestemd. De drie regeringen zijn overeengekomen tijdelijke veilig heidsmaatregelen te treffen, wanneer ernstige industriële moei lijkheden oprijzen. bepaalde gevallen, ten inwinnen. Die raad bestaat uit 35 leden, waar van er 15 zullen worden aangewezen uit en door het Belgische, 15 en door het Nederlandse en 5 uit en door het Luxemburgse Parlement. Over de wijze, waarop deze aanwijzing ge schiedt, beslist elk land zelfstandig. Ieder jaar wordt aan de Raad rap port uitgebracht over problemen van gemeenschappelijk belang. Dit rap port zal worden gepubliceerd. De drie regeringen zijn overeenge komen in het begin van de maand October bijeen te komen, om hun economische politiek op een aantal terreinen te coördineren. DIJ HET vertrek van de Britse pre- mier. Sir Winston Churchill, naar Chequers, is een officiële verklaring over zjjn gezondheid uitgegeven. Hier in wordt gezegd, dat Churchill zeer veel baat heeft gehad bij de rustpe riode van een maand, die zijn artsen hem hadden voorgeschreven. Churchill zal veertien dagen in Chequers blijven. Maandag zal ook Eden, die Zondag uit de V. S. wordt terug verwacht, zich naar Chequers begeven. De Britse Minister van Volkshuis vesting, MacMillan, heeft Vrijdag het ziekenhuis in Londen verlaten. Hij zal Dinsdag naar Londen terugkeren. BENDEN in de omgeving van Tjila- tjap staken in de laatste zes weken 285 huizen in brand. Elf leden van dorpswachten werden vermoord. DEMONSTRATIES in verscheidene Zuid-Slavische kustplaatsen keren zich tegen de Katholieke Bisschoppen, „die dienaren zijn van het Italiaanse im perialisme". DE SENAAT van de V. S. keurde Eisenhowers (verlaagde) militaire be groting van 34.5 milliard dollar goed. DE UITVOER van Nederlandse eieren beliep in de eerste helft van dit jaar 677.009.450 stuks. Ruim 550 millioen gingen er naar Duitsland. EEN KLEINE 800 emigranten ver trokken gisteren van Rotterdam per „Waterman" naar Canada. Zij komen 31 Juli aan. HET TWEEDE Congres van Europa wordt van 8 tot 10 October a.s. ge houden in de Ridderzaal te Den Haag, Ook het eerste Congres (1948) vond daar paats. EEN GROTE BRAND, oorzaak onbe kend, vernielde in Appingedam een grote stro-loods van de cartonfabriek „De Eendracht". De door de verzeke ring gedekte schade is zeer aanzien lijk. r\EZE moeilijkheden worden vast- gesteld aan de hand van criteria, en wel: 1. hetzij, dat de productie in een van de deelnemende staten in 'n bepaalde mate zou zijn gedaald inge volge de concurrentie vai een andere deelnemende staat, 2. hetzij dat de invoer van een van de deelnemende staten in de andere merkbaar zou zijn gestegen, 3 hetzij tenslotte, dat in een sector van een der deelnemende landen een ernstige crisis aan het licht is getre den, wanneer bovenvermelde voor waarden niet zouden vervuld zijn. De bepalingen van dit protocol dra gen een wederkerig karakter. De veiligheidsmaatregelen worden normaal in gemeenschappelijk overleg en bij gebreke van een accoord bin nen een bepaalde termijn, kan tot een arbitrage-procedure worden overge gaan. In uitvoering van deze beslissing zjjn voorlopige veiligheidsmaatregelen getroffen, die in bepaalde sectoren on middellijk toepasselijk zijn. Het in het Landbouw-protocol van 1950 voorgeschreven arbitragestelsel zal parallel met het bovenvermelde arbitragestelsel worden toeepast. 35 LEDEN. ""TENSLOTTE hebben de ministers 'n protocol opgesteld tot Instelling van een adviserende interparlemen taire Beneluxraad, waarvan de leden door de Parlementen der drie landen zullen worden benoemd. De Regerin gen zullen het advies van deze raad EEN Roemeen (immigrant) stond in Australië terecht op beschuldi ging van moord op een Zuid-Sla vische immigrante. Hij bekende ter zitting nog vier andere moor den; een vrouw, zijn eigen vrouw, zijn schoonmoeder en zijn stief zoontje. DE TANKER „Pan Georgia" is op de Amerikaanse rivier de Delware in brand gevolgen na een ontploffing aan boord. De tweede machinist van de tanker verdronk. DE DRIE Amerikaanse soldaten, die ervan beschuldigd worden op 3 Juli bij Schiphol de 64-jarige taxi-chauf feur Oljj te hebben overvallen en be roofd, zullen voor hun eigen krijgs raad komen. KOOLHOVEN, de in 1940 door de Duitsers verwoeste vliegtuigenfabriek gaat weer vliegtuigen bouwen en wel de Franse Sipa 200 jet-straaljager, het keinste straalvliegtuig, dat er is. TOT VERHOGING van de producti viteit, zo werd gisteren op de minis teriële Benelux-conferentie vastge steld, moet de wenselijkheid worden erkend van stichting van een Bene- lux-fonds. (Advertentie) tot Weersverwachting, geldig hedenavond: Aanvankelijk opklaringen, mor gen later op de dag kans op en- kee verspreid optredende on- weersbuien. Overwegend matige wind, tijdelijk krimpend naar Zuid tot Zuidoost. Hogere middag- temperaturen. J Vandaag: Zon onder 20.41 uur. Maan op 20.16 uur. Morgen: Zon i op 4.52 uur. Maan onder 4.28 uur. Zon onder 20.40 uur. Maan op J 20.43 uur. Maandag: Zon op 4.53 f uur. Maan onder 5.58 uur. i „Geen plicht tot achter- houden Joodse instanties overleggen met geestelijkheid A AN DE DAMES VAN MOORST te Hilversum is van kerkelijke zijde medegedeeld, dat zij aan hun katho lieke levensovertuiging niet de plicht tot achterhouden van Anneke Beek man behoeven te ontlenen. Dit blijkt volgens het A.N.P., uit het antwoord dat de Opperrabbijn voor Nederland, de heer J. Tal, van de Aartsbisschop coadjutor van Utrecht, dr. B. J, Al- frink, heeft ontvangen, op zijn voor enige weken gezonden telegram, waarin een beroep werd gedaan op de invloed van hoge autoriteiten der R.K. Kerk bij het doen terugkeren van twee verdwenen Joodse meisjes. De Deken van Hilversum heeft zich onlangs in overeenkomstige zin uitge laten over de kwestie van het ver dwenen meisje Betty Meljado. Vertegenwoordigers van het Ne derlands en Portugees-Israëlitisch kerkgenootschap plegen overleg over de wijze, waarop het contact over de ze aangelegenheid met de katholieke geestelijkheid verder zal worden on derhouden. De directeur van de vereniging ter verzorging van Joodse oorlogspleeg kinderen, de heer C. Friedman, wees de aansprakelijkheid af voor een on langs gepubliceerd bericht over een geheel denkbeeldige inval in een Noord-Brabantse inrichting, die het terogvinden van de verdwenen meis jes tot doel zou hebben gehad. „Wij staan in voortdurend contact met jus titie en politie en doen ook zelf wat wij kunnen, maar voorlopig is er nog niets bereikt", zo verklaarde hij. FUNCTIONARISSEN te Washington hebben Vrijdag verklaard, dat zij er op vertrouwen, dat, onvoorziene omstandigheden daargelaten, in het komende weekeinde de bestandsover eenkomst zal worden ondertekend. Inmiddels heeft Rhee weer een van zijn beruchte en vermoeiende verkla ringen afgelegd. In Seoel is verder officieel bekend gemaakt, dat de Zuid-Koreaanse Re gering een nieuwe wet inzake de Na tionale Garde heeft afgekondigd. De ze wet beoogt alle mannen tussen de twintig en veertig jaar, die nog niet zijn ingedeeld bij het Zuid-Koreaanse legr dat onder gezag van de V.N. staat te recruteren. Deze troepen komen onder het bevel van generaal- majoor Sjin Tai Joeng. Volgens een regeringsfunctionaris hoopt men op deze wijze binnen drie jaar te be schikken over een reserve van drie millioen geoefende militairen. HET Westberlijnse sociaal-de mocratische blad „Der Te- legraf" schrijft, dat Russische gepantserde en infanterie-een- heden Poolse verzetsstrijders hebben omsingeld in een nog steeds aanhoudende veldslag in de tot Polen behorende land streek Silezië. In totaal 10.000 anti-communis tisch partijgangers, onder wie Duitsers, zouden de steden Bunz- lau, Lauban, Schweidnitz Hirsch- berg hebben bezet. Zuivering in O-Duitsland YV7ILHELM ZAISSER is ontslagen als Oostduits Minister voor Staats veiligheid. Het Ministerie voor Staatsveiligheid wordt opgenomen in het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hiervan zal het een staatssecreta riaat worden, dat onder leiding komt van Ernst Wolweber. Verdere bijzonderheden zijn niet bekend. Het is b.v. niet duidelijk of Zaisser een andere functie krijgt. Toen in het begin van deze maand Beria in ongenade viel, deden te Ber lijn geruchten de ronde, dat Zaisser van wie bekend is dat hij in nauw contact met Beria stond, door een zelfde lot zou worden getroffen. Wollweber is bekend geworden doordat bij in de tweede weredoorlog als agent van de Sovjet-Unie in het bijzonder betrokken was bjj sabotage daden tegen de Duitse scheepvaart in de Oostzee. Piloot kwam om (GISTERMORGEN om ongeveer 6.15 uur is op de Deursensesteeg tussen Bergen en Ravenstijn 'n Gloster-,JVIe teor"-straaljager neergestort. Het toe stel, dat niet tot de Kon. Ned. Lucht macht behoort, werd gevlogen door een Engelse piloot. Hij heeft nog getracht per schiet toestel de machine te verlaten, maar de parachute heeft zich niet geopend. Het lichaam van de verongelukte vlie ger heeft men op enige kilometers van het vliegtuigwrak aangetroffen. De machine werd totaal vernield. De Gloster „Meteor" nam deel aan de NATO-luchtmachtoefening „Coro net". Het toestel zou landen op Vol- kei. Brandstofgebrek is vermoedelijk de oorzaak van het ongeluk. EENSTEMMIG ADVIES: F.A.B., Alg. Kath. Werkgeversvere- niging, Kath. Midenstandsbond, Kath. Boeren- en Tuindersbond, St. Adelbert en Werknemende Midden stand, hebben overeenstemming be reikt over een program van maatre gelen met betrekking tot huurverho ging, compensaties, consumptiebeper king en belastingverlaging. In dat program komen o.m. voor: volledige compensatie van huurverho ging door algemene loonsverhoging zonder loongrens, evenredige verho ging van de kinderbijslag, algehele op heffing van consumptiebeperking, zo nodig verlaging of afschaffing van vereveningsheffing om de hogere loon lasten voor het bedrijfsleven te com penseren, overdracht van verantwoor delijkheid voor de loonvorming aan de S. E. R. Speciaal wordt ook nog gewezen op het rekening houden met de positie van middengroepen, huiseigenaren, gepensioneerden en zelfstandigen. F VEN ALS verschillende anderen ge- alliërde staten waarmee Nederland in de tweede wereldoorlog tegen Ja pan heeft gevochten, heeft thans ook ons land enige Japanse oorlogsmisda digers onder zekere bepalingen in vrijheid doen stellen. Dit is geschied nadat de strafzaken van de betrokke nen op hun mérites waren onder zocht. Het betreft hier twaalf Japanners, die, door Nederlandse rechters ver oordeeld, in de Sugamo-gevangenis In Tokio hun straf ondergingen. In tijdrace: Lyon-St. Etienne (70 km.) i i x x beslag te leggen op de 4e plaats. J Een brillante prestatie! Gerrit Voorting werd de derde Neder- lander, in een tijd. die iets langer was dan men had durven verwach- J ten, maar evengoed nog een prach- t tige is. Ook de vier anderen: Nol- ten, Thijs Roks, Adriaan Suyker- J buyk en van Breenen, deden wat i van hen verlangd werd. Eigenlijk méér, maar een feit is, dat onze J equipe de eerste plaats in het al- i gemeen ploegenklassement heeft behouden en dat zal ze volgens in- J siders kunnen blijven doen tot Zondag in Parijs toe! t Ongelooflijk, zoals die landgeno- ten in deze Jubileum-Tour blijven fietsen. Nog twee dagen klaar i wakker blijven en de zeven rijden triomfantelijk de Ville Lumière J binnen!! J^ADAT DE VOORZITTERS van K.A.B. en C.N.V. reeds hun voorlo pige mening omtrent de werkgeversverklaring inzake de loonpoli tiek hadden ten beste gegeven zie Van Hak op de Tak is er nu een verklaring verschenen van de Raad van Vakcentrales, waarin N.V.V., K.A.B. en C.N.V. samenwerken. \/OLGENS die verklaring betreurt de Raad het in hoge mate, dat de werkgeversverbonden deze verkla ring over zulk een belangrijke zaak hebben afgegeven zonder daarover enig overleg pleegd te hebben met de werknemersvakcentralen. De Raad acht dit een betreurens waardige afwijking van de sedert de bevrijding gevolgde gedragslijn om vraagstukken van deze aard in de daarvoor bestemde Instantie, namelijk de Stichting van de Arbeid, te behan delen. De in deze verklaring voorkomen de uitspraak, dat de centrale werkge versverbonden na 1 Januari 1954, be houdens uitzonderlijke omstandighe den, niet meer kunnen medewerken aan algemene loonmaatregelen, wekt de indruk, dat de werkgeversorgani saties zich nu reeds losmaken van de huidige vorm van loonpolitiek. De Raad acht dit in strijd met het advies van de S.E.R. inzake de in de naaste toekomst te voeren loonpoli tiek, hetwelk op het desbetreffende punt unaniem was. TN Wenen zijn berichten ontvangen, dat familieleden van de vroegere Roemeense minister van Buitenlandse Zaken, Anna Pauker, die in ongenade is gevallen, al sinds vele maanden geen brieven meer van haar hebben ontvangen. Een vooraanstaande communiste te Wenen, een vroegere vriendin van Anna Pauker, zegt dat zij dood is. Voorts heeft de Raad met grote ont stemming kennis genomen van de eveneens in deze verklaring voorko mende mededeling omtrent het stand punt van de werkgeversverbonden met betrekking tot de per 1 Januari a.s. te nemen loonmaatregelen. Met name ook dit gedeelte van de verklaring acht de Raad niet slechts in strijd te zijn met de tot dusver ge volgde methode van overleg, maar bovendien niet in overeenstemming met de feitelijke resultaten, waartoe dit overleg in de Stichting van de Arbeid reeds heeft geleid. Grotewohl-Ulbricht V/OLGENS berichten uit Oostberlijn zjjn er belangrijke geschilpunten gerezen tussen de Oost-Duitse pre mier, Grotewohl en zijn plaatsvervan ger, Ulbricht. Ulbricht zou streng willen optreden tegen ieder oppositie, en strenge von nissen verlangen voor de betogers van Voorts zou hij het gezag van de com munistische SED over de Oostduitse bevolking willen herstellen. Grotewohl zou daarentegen een milder optreden voorstaan. Hij wordt in zijn opvatting gesteund door voor aanstaande politici van de CDU en van de liberaal-democratische partij Volgens gewoonlijk goed ingelichte kringen van de SED zou Ulbricht op de komende plenaire zitting van het centrale comité van de SED materiaal tegen Grotewohl overleggen. (Van onze speciale correspondent). VICTORIEDAG van deze 37ste Vierdaagse is een stralende dag en een uitbundig succes geworden voor de negenduizend tweehon derd en vijftig overwinnaars van het wandelfront. Na een koud, herfst achtig begin in de prille ochtendstond is deze Vrijdag bijna nog zo heet geworden als de beruchte dag van Eist. Tienduizenden Nijmegenaren en ontelbare vreemdelingen uit alle windstreken des lands omzoomden tegen het middaguur de grote verkeersweg vanaf Malden tot diep in het hart van Nijmegen en staken hun bewondering en respect voor de zegevierende troepen van Breunese niet onder de Donderdag reeds ge reed gezette stoelen en banken. de hand om de triomfators te huldigen. Gladiolen waren als alle jaren favo riet en er viel menig aardig toneeltje te aanschouwen. We zagen een meisje van een jaar of tien haar wandelende opa met een hartelijk kusje een bou quet bloemen overhandigen en elders omhelsde een vrouw haar echtgenoot. Een meemarcherende veertiger riep uit het publiek zijn zoontje te hulp, want alleen kon hij de hem spontaan geschonken bloemen niet meer tor sen. RUIM 300 UITVALLERS TAE SNORREN van de oud-gedienden uit de Atjeh-krijg krulden van trots en genoegen toen de bloem van Nederland, de dappere jongens van onze land-, zee-, en luchtmacht als gold het een parade voor de NATO- opperbevelhebber kwamen aange- marcheerd over deze kilometerslange victorie-baan. Het aantal muziekkorp sen, dat zich aan de grens van de stad had opgesteld ter verwelkoming en op luistering, was eenvoudig niet meer te tellen. Naar schatting honderdduizend mensen hadden zich, soms in tien tot twaalf rijen dik, langs de route opge steld. Eerste rang zaten natuurlijk zij, die gisterenmiddag reeds hun meubi lair op de stoep hadden uitgestald als gold het een openbare verkoping en die gisteravond of vanmorgen bij het krieken van de dag hun besproken plaatsen hadden ingenomen. Vele hon derden stonden klaar met bloemen in TTET WAS werkelijk een intocht der -*--*• gladiatoren, een enthousiaste hul diging van de ruim 9200 die vier da gen lang gestreden hadden tegen ver raderlijke vijanden. Vijanden, die nim mer aflieten hun tegenstanders te be lagen en die er in geslaagd zjjn meer dan driehonderd wandelaars uit te schakelen. Zelfs op de laatste dag zijn er nog slachtoffers gevallen. Reeds in de vroege morgen en nog onder de rook van Nijmegen moest de medische dienst handelend optreden en de klachten over spierpijn, een ge volg van de venijnige koude, waren legio. Grave en Cuyk streden in edele wedijver om het Vierdaagse-leger hun sympathie te betuigen en het is buiten kijf dat de balans ten unste van Cuyk moet doorslaan. Niet dat Grave zich niet dapper geweerd heeft, verre van dat, maar Cuyk heeft nu eenmaal het grote voorrecht om te fungeren als laatste halte op de weg die leidt naar de finish En het was weer oer-gezellig in het stadje aan de Maas. Toen de zon tegen tien uur zoveel veld had gewonnen, dat de nevel weg gevaagd werd, blaakte het oude stad huis, waarvoor zich tal van autoritei ten hadden opgesteld, in de zonne schijn. De minister van Oorlog, ir C. Staf, de generaals Hasselman, Buur man van Vreeden, Roëll en Aler, de generaal der Mariniers de Bruin en admiraal Stam aanschouwden met de militaire attaché's van België, Enge land en Zwitserland en vele burgerlij ke autoriteiten het doortrekken van de duizenden en de kranige houding van onze jongens in 's konings wapenrok kon de toets der hoge critiek stellig doorsatan. DESNOODS KRUIPEN YFIE CUYK had gezien, dacht blaren of niet in de verste ver te niet meer aan sterven. Al moeten we naar Nijmegen kruipen, komen zul len we er, zeiden de artilleristen, maar zelfs het grootste lekenoog kon zien, dat deze knapen de kruipperiode uit hun leven reeds lang te boven waren. En zo ging het in hoog tempo naar Mook, waar nog eens een grote rust Vrijdagochtend is het grote gat in de veerhaven van Kruiningen op Zuid- Beveland gedicht. Dit geschiedde met een 7500 ton metend uit Engeland af komstig caisson. Om kwart over ne gen kondigden de stoomfluiten van meer dan vijftien sleepboten aan, dat de operatie „klapdeur", zoals deze dichting werd genoemd, was gelukt. Per 3 jaar 60 dagen DIJ de Tweede Kamer is een wets- ontwerp ingediend houdende her. ziening der wettelijke bepalirfgen ten aanzien o.a. van rechten en verplich. tingen van het reserve-personeel der krijgsmacht en van de bevordering en van het ontslag van de officieren van dat personeel. Aan de memorie van toelichting hierop is het volgende ontleend: Het wordt, na afweging tegen el kander van de verplichtingen, welke aan het reserve-personeel redelijker wijze mogen worden opgelegd, ener zijds en de eisen, welke een doeltref fende defensie en daarmede de ge oefendheid der strijdkrachten stellen, anderzijds, noodzakelijk geacht voor dit personeel de duur der herhalings oefeningen te bepalen op ten hoogste zestig dagen in elk tijdvak van drie jaren, verdeeld over ten hoogste drie perioden. gehouden werd, en vandaar over Mal den naar Nijmegen, waar alle detache menten zich aan de grens van de stad een ogenblik onledig hielden met poet sen en wassen. Van twee tot bijna zes uur trokken de zegevierenden daarna naar de finish, waar zij belast en be laden met Flora's kinderen arriveer den om de welverdiende plak in ont vangst te nemen. Vergeten waren toen de kwelgeesten die hen vier dagen lang het leven zuur hadden gemaakt, vergeten was ook de vermoeidheid. Naar huis was het motto: baden, het beste kloffie aan en dan naar het gro te sluitingsbal, dat tot diep in de nacht duurde en waar men hoe gek het ook mag klinken de dansenden niet aanzag, dat zij er vier dagen wandelen hadden opzitten, waarop zo tussen de 120 en 220 kilometer was afgelegd. Vragen aan de Minister van Oorlog LIET Tweede Kamerlid, de heer E. Vermeer, heeft aan de minister van Oorlog schriftelijk de volgende vragen gesteld: 1. Is het de minister bekend, dat een aantal oud-cadetten een actief heeft gevoerd om de burgerlijke plechtigheid, welke ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan der Konink lijke Militaire Academie heeft plaats gevonden, niet te bezoeken, omdat de minister-president dr. Drees daarbij een redevoering zou houden? 2. Is het waar, dat kapitein Wolf ram van de Koninklijke Militaire Academie op een bijeenkomst met journalisten te Breda in verband met deze actie ongevraagd heeft verklaard, dat de militairen met het burgerfeest niets te maken hadden en dus ook niet met de opening van dit feest, en, zo ja, acht de minister het juist, dat een actief dienend officier deze ver klaring aflegt? 3. Kan de minister mededelen, of onder de oud-cadetten, die de in vraag 1 bedoelde actie voerden, ook actief dienende officieren zijn? 4. Indien vraag 3 bevestigend moet worden beantwoord, welke maatre gelen zijn of worden dan tegen dit het gezag ondermijnende optreden ge nomen? J_JET KATHOLIEKE SCHOOLBLAD is er ill geslaagd ergens een for mule te ontdekken, volgens welke de maandsalarissen der onderwij zers kunnen worden berekend. Op deze formule heeft de vinder, naar het blad mededeelt, bereids patent aangevraagd vanwege haar duidelijk heid en eenvoud en de herinneringen, die zij bij de ontdekker oproept aan zijn zesde klasse L.O. De wonderformule is deze: 100 100 10 10 101/4 (max. f 16.651. Deze Ingenieuze formule houdt wel rekening met de „ontknikking" maar helaas niet met de komende huurcompensatie, opheffing consump- tiebeperkmg en andere soortgelijke verrassingen, die nog in het (rege- rings-j vat zitten.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1