NOORDELIJKEN willen over Bestand praten Zeer bemoedigende" ontwikkeling in Korea Ook Zuid-Korea loyaal Brommers naar rijwielpad Het N.A.T.O. vliegfeest te ARCADIA" WERD VOOR 6000 FRANCS VERKOCHT MOORDENAAR SCHREEF AAN ZIJN ZOON Nieuwe overstroming in Japan Goederentrein ontspoorde Poolse Pater in Engeland ontvoerd weg terug Koninklijke belangstelling Mgr Kaczynski DAGBLAD VOOR ZEELAND Zes Nederlanders in Djakarta vrijgelaten Spoedig Ruim 600 doden, 5.000 vermisten Nieuwe regeling per 1 Augustus ROOD CHINA ontdekte spionnen Wolken O. L. Vrouw waakt over Volendamse haven Bescherming van Belgische industrie COLORADOKEVERS Ook dit kan men Baol Draaiomnoemen Gisteravond draaide de roulette weer.... Speeltafel voor f 40 „GA EEN BETERE WEG OP!" Briefje in cel te Hoogstraten gevonden Er was vreugde in St. Willebrord NU ZUIVERING IN AZERBEIDSJAN it TOUR DE FRANCE POSTZEGEL 93e JAARGANG No. 20778 Otlgavei N. V. Uitgevers Mij Neerlandii. Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerstraat 16, Tel. Redactie: 8181. Admi nistratie: 8778. Verantwoordelijk Hoold- redacteuri J. J. H. A. Bruna Redactieraad: Civ. Hoolegem. Mr.Dr. A. J.J.M Mes. Mr. H. B. L. de Rechter. L J. v. 1 Westende. P. V. M. Vercauleren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- bestell.) f 0.42. Incasso wordt berekend. JLo&se nummers 13 ct. Postrek. no. 278841, Voor God, Koningin en Vaderland MAANDAG 20 JULI 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage t 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezondan Mede delingen t 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tariel en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35) DE COMMUNISTEN hebben Zondag op de bestandsbesprekin gen te Panmoendjon medegedeeld, dat zij bereid zijn onmid dellijke onderhandelingen te beginnen over het tekenen van een Bestand. In een door de V. N. vrijgegeven verklaring van de commu nisten wordt gezegd, dat indien de V. N. de uitgebroken gevange nen niet in krijgsgevangenschap kunnen terugvoeren, de commu nisten zich het recht voorbehouden om deze kwestie op de na het ondertekenen van een bestand te houden politieke conferentie te berde te brengen. De verklaring voegde er aan toe, dat beide partijen het Zuid- koreaanse verzet tegen toelating van Indische troepen moeten wegnemen. TTIT HET K.L.M.-toestel „Gouda" uit Indonesië stapten Zaterdagmiddag: op Schiphol zes Nederlanders, die al vorens de douane te passeren, werden toegesproken door lt.-generaal B. D. D. C. Buurman van Vreeden. Het waren de heren F. Asbeek Brus- se, P. H. Altman, W. Merghart, alle drie vroeger commissaris van politie in Indonesië, F. van Haastert, A. W. de Zwart en F. Frederiks; de laatste van de twaalf Nederlanders, die in Februari 1950 bij Bandung door de In donesische Regering gevangen werden genomen op beschuldiging van deel genomen te hebben aan de aanval van Westerling op Bandung. De vrijgelatenen behoefden geen ga rantie te geven, dat zij naar Djakarta voor een eventueel proces zullen te rugkeren, indien men dat in Indone sië nodig acht. 9? Generaal Harrison had de commu nisten verzekerd, dat de strijdkrach ten van de V. N. het Zuidkoreaanse leger niet zouden steunen, indien het zou overgaan tot een militaire actie. Harrison zei, dat het opperbevel van de V.N., met inbegrip van Zuid-Korea, bereid is de voorwaarden van een be standsovereenkomst uit te voeren. Harrison verzekerde eveneens, dat de Zuid-Koreanen zich binnen twaalf uur na het tekenen van een Bestand uit de bufferzone zullen terugtrekken en het vuren zullen staken. DE GEVANGENEN TN geval van schending van de be standsovereenkomst door de Zuid- Koreanen zullen de V. N. de Zuid- Koreanen geen „militaire steun, uit rusting of voorraden" verschaffen. De V. N. zullen haar poging tot het terugvinden van de gevangenen voort zetten. De overgebleven gevangenen zullen worden overhandigd aan de Noord- Koreaanse repatriëringscommissie. De geallieerde en communistische onderhandelaars zijn uiteen gegaan zonder een datum voor een volgende bijeenkomst te hebben vastgesteld. Onmiddellijk na afloop van deze overeenkomst kwamen de verbin dingsofficieren bijeen. Generaal Mark Clark, noemde de jongste ontwikkelingen „zeer bemoe digend". „Hoewel er nog enige pun ten moeten worden geregeld, moet de bijeenkomst van Zondag wel leiden tot een spoedig ondertekenen van een wapenstilstand", RHEE ETEN adjudant van Rhee zei later op de dag: De Zuid-Koreaanse Re gering heeft de wereld duidelijk ge maakt, dat indien de V. N. vasthou den aan de bepalingen van de be standsovereenkomst, de Zuid-Korea nen in de tijd van ongeveer zes maan den na het sluiten van een wapen stilstand geen acties zullen onderne men. p\OOR zware regenval in de laatste dagen zijn ten Zuiden van Osaka, op het Japanse eiland Honsjoe, drie rivieren buiten haar oevers getreden, waardoor in het district Wakajama honderden hectares bouwland onder water staan en talrijke dorpen en steden zijn geïsoleerd. Tot dusverre zijn ruim 600 doden geteld. Ongeveer 5.000 personen wor den nog vermist. DER 1 AUGUSTUS 1953 zal een re geling voor de rijwielen met hulp motor, die de naam van „bromfiets" hebben gekregen, in werking treden. Onder bromfietsen dienen te worden vestaan: fietsen met een verbrandings motor met een cylinderinhoud van ten hoogste 50 cm3. Onder de definitie vallen ook de rij wielen met hulpmotor met meer dan twee wielen, alsmede invalidenwagens met hulpmotor. Bromfietsen worden op de weg ge lijkgesteld met rijwielen, d.w.z., zij moeten in beginsel gebruik maken van het rijwielpad. De bromfietsen op meer dan twee wielen, geen invalide wagens zijnde, moeten zich gedragen als onbespannen wagens. Bromfitsen mogen met ingeschakel de motor geen gebruik maken van rij- wiglpaden, aangeduid met het recht hoekige zwarte bordje „rijwielpad", de zogenaamde „toeristische rijwielpaden" tenzij onder dat bordje een tweede rechthoekig blauw bord is aange bracht met het opschrift: „Rijwielen met hulpmotor toegestaan". Verplichte rijwielpaden (ronde blauw bord met witte fiets) moeten door de bromfietsers worden gebruikt, tenzij bij de rijbaan het bord „rijwielen met hulpmotor toegestaan" is aangebracht. Dan mag de bromfietser ook van de rijbaan gebruik maken. Voor de bromfietsers op het rijwiel pad is, mede met het oog op de moei lijke controle, geen maximumsnelheid voorgeschreven. LJET RUSSISCHE Persbureau „Tass" meldt uit Peking, dat te Sjanghai op 25 Maart en 15 Juni contra-revolu- tionnaire organisaties zijn ontdekt, „waarvan katholieke missionarissen deel uitmaakten". „Tass" schrijft, dat op 25 Maart „twee Belgische missionarissen, teza men met acht medeplichtigen, zijn aangehouden. Op 15 Juni werden drie Ameri kaanse missionarissen, een Belg, een Fransman en 26 anderen aangehou den, verdacht van spionnage, zo voegt „Tass" hieraan toe. Bij huiszoeking zouden vuurwapens, zenders en do cumenten gevonden zijn.... DE GRENSOVERGANG Walken- riecl-EUrich in Neder-Saksen is gis teren weer gesloten. HELLWEGE, hoofd van de rechtse „Duitse Partij" heeft in een rede plotseling verklaard, „dat men op moet passen voor elk soort nationa lisme". HARARAP (Masjumi-partij) heeft aan president Soekarno van Indonesië de opdracht tot het vormen van een nieuw Kabinet teruggegeven. BALEN OUD PAPIER bleken bij grensoverschrijding te Venlo niet minder dan 1370 kilo koffie te herber gen. Naar de herkomst is een onder zoek gaande. De balen werden per trein vervoerd. GROTEWOHL, de premier van Oost- Duitsland heeft zo maar gepleit voor nauwere samenwerking tussen Pers en Regering. Hij brak een lans voor „vrijheid van meningsuiting".... 51 ;rT.- DE DOCHTER van Stafford Cripps, wijlen de socialistische oud-minister van Financiën in En geland.. trouwde Zaterdag met Joe Appiah, een neger van de Ashanti-stam. Het paar gaat dit najaar aan de Goudkust wonen. DE EGYPTISCHE Minister van Voor lichting, majoor Salem, verklaarde, dat zijn land verlangt naar 'n „spoe dige oplossing van het geschil met Engeland". De spanning is vermin derd, zei hij. SEMJONOV, de Russische Hoge Com missaris in Duitsland, heeft geprotes teerd tegen „het dagelijks laag over vliegen van Amerikaanse vliegtuigen, die vlugschriften uitwerpen". DE ZILVEREN TULP, wisselprijs voor orgelimprovisatie, werd te Haar lem veroverd door Piet Kee uit Alk maar. EEN PAPIEREN ROL van 6 meter lang met de handtekeningen van 5000 scholieren uit New-York werd Zater dag ais groet op het Amsterdamse stadhuis aan de Amsterdamse school- jeugd aangeboden. TITO overweegt de particuliere on- dernemersvorm weer toe te laten. Een plan is bij deskundigen reeds in stu die. HET PARLEMENT van Noorwegen is door Koning Haakon ontbonden. Op 12 October zullen algemene verkie zingen worden gehouden. TWEE BOMMENWERPERS van de t S. kwamen met elkaar in botsing boven de luchtbasis Williams (Arizo- 2 ?en. der toestellen stortte neer, Ge 8 inzittenden kwamen om. i i i tot J t Weersverwachting, geldig vanavond: f Veel bewolking met voorname- "JK m het Noorden en Westen Een beeld van het N.A.T.O. vlieg feest, dat Zaterdag te Soesterberg is gehouden: met oorverdovend lawaai davert een formatie Boeing B-46 straalbommenwerpers over. Prinses Margriet is de enige, die laat blijken, dat het hartverscheurende geluid niet bepaald prettig is om aan te horen.... Met stjjf dicht geknepen ogen leunt zij tegen de Koningin, die bijna van haar stoel geduwd wordt.... Meer dan 200 mensen hebben ver wondingen opgelopen. Troepen en hulpploegen van het Rode Kruis zijn bezig om 12.000 daklozen onder te brengen en er voor te zorgen, dat er geen dysenterie-epidemie ontstaat. Bij Rotterdam. ZONDAGOCHTEND om 4.20 uur is op het goederenemplacement Rot- terdam-IJsselmonde een buurtgoede rentrein van Dordrecht naar Rotter dam bij goede stand van de wissel en seinen, ontspoord. De locomotief is gekanteld, evenals drie wagens, ter wijl twee wagons ontspoord zjjn. Er deden zich geen persoonlijke ongeluk ken voor. De electrische bovenleiding is bo ven vijf sporen vernield, waardoor de hoofdlijn tussen Rotterdam en Dor drecht buiten gebruik kwam. Gisteravond en vannacht is aan het herstel gewerkt, zodat vanmorgen, tussen Rotterdam en Dordrecht, weer normaal met electrisch materiaal kon worden gereden. Het ongeluk is door een zeer merk waardige samenloop van omstandig heden ontstaan: Een voorgaande goederentrein ver loor een buffer, die door de veronge lukte goederentrein is meegesleept. Deze buffer is tussen een wissel ge slagen, waardoor locomotief en wa gons ontspoorden en omsloegen. DATER BORYNSKI, een katholieke geestelijke van de PocHe gemeen schap in de Noord-Engelse stad Brad ford, wordt sedert Maandag vermist. Men neemt aan, dat hjj is ontvoerd door „vijanden van de geestelijken en de Kerk in ons land". Aldus Czorni, de hoogstgeplaatste geestelijke in het Engelse graafschap Yorkshire. Czorni zeide te vrezen, dat men pater Borynski niet levens weer terug zal zien. Pater Borynski verdween na twee maal te zijn opgebeld. Aan het einde van het laatste gesprek heeft men Bo rynski horen zeggen: „Goed, ik kom nu". Y^OLENDAM heeft thans zyn O. L. Vrouw als havenwacht, evenals Marseille zijn Notre Dame de la Gar de. De BeneluX'Conferentie: AAN DE Benelux-conferentie, die og 24 Juli Den Haag zal worden gehouden, wordt deelgenomen door de Minister-presidenten, de Ministers van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Financiën en Landbouw van ,de drie landen. - Verwacht wordt, dat de conferentie, die nog dezelfde dag zal worden be ëindigd, zich voornamelijk zal bepa len tot het treffen van eventuele be schermende maatregelen ten behoeve van de Belgische industrie. De con ferentie duurt maar één dag. In Tsjecho-Slowakije F)E TSJECHO-SLOWAAKSE minis- ter van Landbouw Nepomucky, heeft in een radio-rede gewezen op de noodzaak van bestrijding van de coloradokever. De invasie van kevers is cjit jaar veel ernstiger dan vooraf gaande jaren en de gehele aardappel oogst dreigt verloren te gaan, zo zei hij. gAARLE-HERTOG EN BAARLE-NASSAU hebben sisterenochtend de 1 "i he,e 'nventa"s van de veelgenoemde speelclub „Arcadia" kunnen be kijken. Die stond nl., in de voile betekenis van het woord, tentoongesteld Zondagavond, toen de zon reeds de ^"e^r V,?0r M Stuk* NedeHands en voor een ander stukje Belgisch is. De spullen van „Arcadia" stonden op het grondgebied van onze Zuiderburen en aan de andere kant van de „meet" dromden de kijkers en kopers samen. De kijkers waren ver in de meerderheid. Ruw geschat zowat vijfhonderd. Kopers waren er ondanks de fancy-prijzen, maar enkele. Het waren „vreemde heren" De Baarle naren kenden ze niet. Maar zo vreemd konden ze toch niet ziin of de roulette draaide gisterenavond weer in „Arcadia". Ondanks de 300 nnn francs belastingschuld, ondanks de verkoop in het openbaar horizon der vroegere Zuiderzee begon te naderen, heeft de bisschop van Haarlem, Mgr. J. P. Huibers, het blan ke Mariabeeld op zijn hoge voetstuk, dat juist bij de havenlichten de in varende en uitgaande schepen en de botters der Volendamse vissers schijnt te zegenen, op plechtige wijze inge wijd. ^«wrucn en wesien !aand Plaatsclijk enige re- J I lp* batige tot vrii kraehtie-e 99 't 7iiifi M,atMe tot vrjj krachtige j nier wmd. Iets war- Maaand^S;-??n onder 2#'48 uur- 23 7fi ,iJt Uur' Maan onder t 23.36 uur. Morgen: Z„n „p 4.45 J f HONGARIJJE 99 Y/IER Hongaarse ministers, die in het begin van de maand werden ontslagen toen Nagy premier Rakosy opvolgde, zijn weer in de Regering opgenomen. Vier andere ministers, die een belangrijke rol hebben gespeeld in de regering-Rakosi, worden echter niet genoemd. LJET is geen wonder dat er gister- ochtend, direct na de verkoop, en gistermiddag in Baarle gefluisterd en geglimlacht werd. Was het dan soms geen rare vertoning, dat de hele in boedel van zo'n dure speelclub voor nog geen 6000 francs verkocht werd? Met een vrachtwagen waren de spullen naar de Singel gereden: de roulette- en baccarattafels, de gewo ne tafels en de stoelen, tot zelfs de lampekappen toe. Dit alles moest on der de hamer door, omdat niet aan het ..ultimatum van de gemeente Baarle-Hertog was voldaan. Vóór 12 uur in de nacht van Zaterdag op Zon- ,j3d de sPec'c^ub zij:i belasting schuld moeten voldoen. Het was niet gebeurd en daarom kwam de deur waarder er aan te pas. „ONBEKENDEN" 1TEN klein voorbeeldje van de prij zen illustreert voldoende de gang van zaken bij de verkoop. Er kwam een speeltafel onder de hamer, die 'n waarde heeft van ongeveer f 2.000, Er werd f 40 voor geboden en geen cent meer. Alleen in een paar stoe len, een bureau en wat lampenkap pen zagen de bewoners van de Baar- le's een voordelig koopje. De rest lie ten ze aan de onbekende heren, die alles wat tot de speelbenodigdheden van de club behoort, opkochten en bij elkaar zetten. Dat werd later opnieuw in de vrachtauto geladen en.... terug naar de club gebracht. Gisteravond waren dc spullen weer geplaatst en In orde gebracht en „Arcadia" draaide als voorheen. SCHULD NIET KWIJT DURGEMEESTER Jules Loots, die wij gisteravond nog spraken, had de verkoop op een afstandje gevolgd. Hij kon nog niet precies zeggen hoe van gemeentelijke zijde de verdere gang van zaken zal zijn, omdat alles op een nieuw onderzoek moet wor den gericht. Maar wel verzekerde burgemeester Loots ons, dat „Arcadia" de belas tingschuld niet kwüt is. „Wat de hui dige verkoop heeft opgebracht, zal in mindering worden gebracht", besloot de burgervader. Prins Bernhard gezeten naast H. M. de Koningin filmt de overvliegende vliegtuigen tijdens het N.A.T.O. vliegfeest te Soesterberg. MOG ALTIJD moet de Nederlandse Rijkspolitie antwoorden met „geen nieuws'', wanneer we haar vragen naar de jacht op de man, die uit de gevangenis te Hoogstraten wist te ontvluchten en, voor hij de wijk nam naar Nederland, zijn vrouw te Antwerpen zodanig verwondde, dat zij kort na de ontdekking van het drama overleed. De jacht wordt niet temin onverbiddelijk voortgezet en het lijdt geen twijfel, dat de gezochte op een kwade dag zal vastlopen in het net van de politie. Temeer nog, nu er nadere gegevens loskomen over de gedragingen van Jozef Verstuyft tijdens zijn geslaagde ontsnappingspoging. "TEMEER tragisch wordt deze hele affaire, wanneer men hoort, dat de vluchteling in zijn gevangeniscel een briefje heeft achter gelaten voor zijn zoontje „te openen op zijn 18e verjaardag". Hij schrijft daarin „Ge moet Uw vader en moeder, vlug ver geten, ga een betere weg op". Dit is het laatste wat men van Ver stuyft zelf gehoord heeft. Het onder zoek heeft nog een 'en ander aan het licht gebracht over het verloop van het tragisch gebeuren. Men heeft n.l. in de auto, die de man wegens ben zinegebrek op 500 meter van de grens heeft moeten achterlaten, een pakje boterhammen en de gevangeniskle ren vari de man gevonden. Deze kle ren waren met bloed bevlekt, waar uit men dan kan opmaken, dat Ver stuyft bij zijn bezoek aan z'n woning eigen kleding heeft meegenomen, die hij nabij de grens in de plaats van zijn gevangenispak heeft aangetrok ken. ZENUWACHTIG T'JIT Hoogstraten vernamen wij, Verstuyft nog op j.l. Zondag dat be zoek heeft gehad van zijn vrouw. Sindsdien, zo zeiden zijn medegevan genen, was hij erg zenuwachtig en herhaaldelijk meldde hij zich aan het bureau, om te vragen of er een brief was van zijn vrouw. Vanwege zijn goede gedrag in de gevangenis was het celregiem van de OCHEELDE het jl. Zaterdag al weinig of Nederland had dooi de Benjamin van de Tour, Adri Voorting, reeds de derde étappe zege in Marseille binnen gehaald, Wim van Est bezorgde ons die de finitief in de gisteren, onder zeer hoge temperaturen verreden 16de rit van de grote Franse haven stad naar het Vorstendommetje Monaco. Eindelijk kon dan Sint- Willebrord èn Brabant ook eens breeduit juichen! Het werd een overwinning, in grootse stijl en op zeer overtuigende wijze bevoch ten, met bijna twee minuten voor sprong op de Franze Z.-Oostploeg- vertegenwoordiger Molineris. Ook de zeven andere landgenoten kwa men op tijd in Monaco door. Adri- aan Voorting het laatst en met dc meeste achterstand, uiteraard een gevolg van de grote inspanningen van daags tevoren. Vandaag genieten de „dwang arbeiders van de weg" een wei- diende rust aan de Cote d'Azur. Morgen gaat het dan de Alpen in. We zullen zien, wat dat wordt, maar in ieder geval staat Neder land er prachtig voor!! ontvluchte niet streng. Hij zag kans om weg te komen via een dak en een raam.- Reeds eerder had hij er tegen over een bewaker op gezinspeeld. Partijsecretaris ontslagen 7 ATERDAGAVOND heeft Radio- Moskou bekend gemaakt, dat Mi chael D. Bagirow, eerste secretaris van de communistische partij in Azerbeid- sjan, van zijn ambt is ontheven we gens „grove verwaarlozing van zijn plichten". Sinds de val vanBeria zijn in Geor gië, Oekraine en Estland, ministers, belast met Binnenlandse Zaken, Vei ligheid en Justitie ontslagen. Bagirow trad op devoorgrond tij dens het 19e congres van de Sovjet- Russische communistische partij, dat verleden jaar October in Moskou ge houden werd. Hij werd gekozen in het centrale comité van de partij. Met Bagirow, een derde lid van het presidium van het centrale comité der Sovjet-Russische communistische par tij te vergelijken met het oude po litieke bureau onder Stalin in on genade gevallen. De twee andere zijn Melnikow, de partijleider in Oekraine en Beria. Pools martelaar JTERST THANS is bekend geworden, dat de vroegere afgevaardigde jn de Poolse Landdag (Sjem), Mgr Sigis unde Kaczynski, in de gevangenis te Warschau is verleden. Volgens de communistische autoriteiten is Mgr Kaczynski een natuurlijke dood ge storven, maar sectie op het lichaam van de overleden prelaat, dat aan fa milieleden was teruggegeven, heeft uitgewezen, dat het hoofd op geweld dadige wjjze van het lichaam was ge scheiden. Mgr Kaczynski, die in 1894 in Polen werd geboren, is in 1950 gedurende een geruchtmakend proces schuldig verklaard aan staatsgevaarlijke acti viteiten en tot twaalf jaar gevangenisij straf veroordeeld. Voor de Katholieke journalistiek in Polen heeft Mgr Kaszynski grote ver diensten gehad. Hij was oprichter en eerste directeur van het Katholieke Poolse Persbureau (K.A.P.) te War schau en werd in 1945 benoemd tot directeur-hoofdredacteur van het kerk blad „Tygodnik Warzawski". - ^*£3$ Wij hebben aangekondigd, dat bin nenkort door dc Franse Posterijen een postzegel ter ere van de 50ste ver jaardag van de Tour de France zal worden uitgegeven. De postzegel van franc toont twee wielren ners: één gekleed in de wielcrkleding Aran 1903 en een modern renner. Een kaartje van Frankrijk toont de Tour, zoals deze dit jaar wordt gereden.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1