Salaris Overheidspersoneel verbeterd TWEEDE KAMER KEURT GOED BAARLE-HERTOG dreigt één speel gemeente te worden r Spoed beloofd voor leraren Onze Lieve Vrouw van Breda Generale repetitie op Soesterberg Opperbevel V. N. eist spoedig Bestand Duizend gevangenen vrij Meteor neergestort Mgr. Baeten reikte prijzen uit op Seminarie Ypelaar Weigert Arcadia belasting te betalen? DAGBLAD VOOR ZEELAND In Korea Tegenoffensief Maatregelen in Kanaal-zone verzacht ,JtOOSJEN" MEN „ROOSJEN" MET Kans op buien WINKELS BLIJVEN TOT 22 UUR OPEN KritHMi „Er valt niets meer te bespreken" Opstandelingen bezet ten stad in Nepal Zuivering in Estland en Oekraine Zwitserland wil „Grote Vier" ontvangen Piloot ongedeerd Weer tomaten naar Engeland Gave opvoering van twee schetsen Grote belangstelling Als autoriteiten geen paal en perk stellen: Een'„eercle privé' K.V.P. sprak met C.V.P. Vliegveld op poolsneeuw 93e JAARGANG No. 20776 Uitgave! N. V. Uitgevers Mij. NeerUndia. Verschijnt elke werKdag Bureaux; Breda, Reigerstraat 16, Tel. Redactie; 8181, Admi nistratie! 8778. Verantwoordelijk Hoofd redacteur! J. J, H. A. Bruna. Redactieraad: C^J v. Hootegem. Mr, Dn A. J> J. M. Mes. Mr. H. B. L. de Rechter. L J> w 1 Weslende. P. V# ML Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per posr t 6.15, per week (uitsluitend bij met-post- Bestellf 042. Incasso wordt berekend, nummers 13 cl Postrek. no. 278841. Voor Cod, Koningin en Vaderland VRIJDAG 17 JULI 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/mi. Bij contract aan-j zienlijke reductie: volledig tarief en Alge-; mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra, nzendingen op advertenties, welke de uil-j gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES. Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35> J~)E VERBONDENEN zijn gisteren tegen het aanbreken van de dag een tegenoffensief begonnen. Men spreekt aan het front van „het grootste offensief in twee jaar". Het is ingezet tussen „Sluipschut tersheuvel" en de rivier de Boek- han. Er wordt „bevredigende voortgang" gemeld. Het tegenoffensief wordt ge steund door tanks, artillerie en vlieg tuigen. Dit tegenoffensief wil de Chi nezen terugdrijven, voor zij ge legenheid hebben gehad hun nieuwe stellingen te consolide ren. Aan het tegenoffensief in de cen trale sector nemen minstens drie Z. Koreaanse divisies deel. Over de toe stand is weinig nieuws binnengekomen De Zuidkoreanen hebben krijgsgevan genen gemaakt en terreinwinst ge boekt. Ontspanning in Egypte rvE BRITSE commandant in Egyp- te, generaal Festing heeft de Egyptische autoriteiten meegedeeld dat de controle van het verkeer van en naar Ismailia zal worden ge staakt. Enkele van de extra con' troleposten, die Maandag zijn inge steld, zullen uit veiligheidsoverwe gingen worden gehandhaafd. De verkeerscontrole is dus niet ge staakt, doch alleen maar verzacht. De Britse militaire overheid behoudt zich het recht voor om een onderzoek naar de aanwezigheid van wapens in te stellen als dat nodig wordt geoor deeld. (Van onze parlementaire correspondent). DOOR GOEDKEURING te hechten aan een extra uitgave van ruim 23.5 millioen gulden aan salarissen over 1953, heeft de Tweede Kamer vanmiddag de nieuwe regeling onderschreven, die door Minister Beel is ontworpen voor het burgerlijk rijks personeel. De burgemeesters en leden van de rechterlijke macht ko men nu ook nog aan de beurt, minister Beel heeft dat reeds toe gezegd. Kunnen zij alvast een voorschot krijgen? vroeg de libe rale heer Ritmeester (oud-burgemeester van Den Helder). Mi nister Beel antwoordde, dat dit inderdaad mogelijk zal zijn, na dat het onderhevige wetsontwerp ook door de Eerste Kamer zal zijn goedgekeurd. TN het bedrag van ruim 23.5 millioen zit namelijk ook een post van 400.000 gld. voor toelagen aan top functionarissen. Er is voor 1953 reeds een toelagenbesluit in voorbereiding. De salariëring van de topfunctiona rissen is geen onderwerp van bespre king in het georganiseerd overleg tus sen regering en organisaties, maar er is geen twijfel over, aldus de minister, dat ook hiervoor een nieuwe regeling moet komen. Daar wordt dan ook aan gewerkt. BUITEN DE ORDE BIJ DE VERKIEZINGEN in West- Duitsland zullen geen Saarlanöers candidaat gesteld worden, omdat deze in dat geval hun nationaliteit zouden verliezen. DE SUBCOMMISSIE voor toewijzing van het Am. Huis van Afgevaardigden den besloot de door Eisenhower ge vraagde fondsen voor hulp aan het buitenland met 1.1 milliard dollar te verminderen. MCCARTHY benoemde Carr, hoofd van de New-Yorkse federale recher che, tot directeur van zijn commissie van onderzoek naar on-Amerikaanse activiteit. VAKBONDLEIDERS in Engeland mogen titels en onderscheidingen aan vaarden. Aldus werd gisteren vastge steld in een vergadering in Southwea In DRIE DAGEN tijds zijn in de om geving van de Franse stad Rijssel drie personen overleden aan kinder verlamming. IJ dreigt buiten de orde te raken", waarschuwde kamervoorzitter dr. Kortenhorst de afgevaardigde mr. Roosjen, toen deze bij een interpella tie over het lange uitblijven van een nieuwe salarisregeling voor de lera ren tevens de mate van salarisverho ging zélf bij het debat wilde betrek ken. Tóch probeerde dat ook mevr. Fortanier-de Wit en met vrouwelijke handigheid wist zij de minister snel 'n vraag te stellen: of hij bereid was de leraren alvast een voorschot te ge ven. Nog een derde poging werd ge daan, en wel door de communist Gortzak. Maar hij werd zo grof, dat de voorzitter hem dreigde het woord te zullen ontnemen. Geketend als de Kamer zich voelde, toch is er Iets uit de interpellatie voortgekomen, n.1. de nieuwe beves tiging door minister Cals, dat hjj er zijn uiterste best voor doet nog vóór het nieuwe schooljaar af te komen met een nieuwe salarisregeling voor de leraren. Een door mr. Roosjen ingediende motie, die betreurde dat de hele kwestie zo slepend was gehouden en waarin op een salarisregeling vóór DOOR CHIRURGISCH ingrijpen is men er in Madrid in geslaagd een naald uit het hart van een 9- jarig meisje te verwijderen. Het kind had de naald ingeslikt. COMMUNISTISCH CHINA maakt zich ernstig bezorgd over de toename van absenteïsme tijdens de laatste maanden onder de fabrieksarbeiders. DE SENAAT van België heeft de vast legging van de taalgrens, Frans voor Wallonië en Nederlands In Vlaande ren voor de administratie, aangeno men. DE naasting van particuliere radio distributiebedrijven is gisteren door de Tweede Kamer goedgekeurd. EEN DRONKEN 40-jarige monteur bedreigde in de nacht vrouw en doch ter. Een ter hulp geroepen brigadier schoot noodgedwongen de woesteling driemaal in de benen. Daarna kon hij worden gearresteerd. EEN KORPORAAL ontmoette in Den Haag een zakenman. Zij gingen sa men aan de zwier en het eind van het lied was een taxi, waaruit de korpo raal tijdig verdween. Toen de zaken man de volgende morgen in een cel wakker werd, miste hij 2200 gulden! EEN VLIEGBOOT van een Ameri kaanse fabriek stortte voor de kust van San Diego in zee. Van de 9 inzitten den konden er maar 4 worden gered met een helicopter. geldig tot bewolkt met en Weersverwachting, hedenavond: „i1.'1," ,-.t.ot zwaar Bewolkt i 5 sel(Jk enkele buien. Hier ei I tige 7mL?ï5Veer" Zwakk® tot ma" Oosten ,1 "ï6 Wind' In het Zuid" elJers L" 'and *ets warmer, :rat:„0rvsrednezelfde I andaag; Zon onder 20 52 uur £nön°4n2,er 2244 Morgen: J op 441 uur- Maan op het nieuwe schooljaar werd aange drongen, werd door de bewindsman zelf „weinig aantrekkelijk" genoemd. Pater Stokman verklaarde, dat zijn fractie na de ministeriële toezegging geen behoefte aan de motie had. Mr. Roosjen trok haar in. „GRAPJES" LIET verwonderlijke was, dat Kamer 1 en minister het over het onder werp van de interpellatie zélf roerend eens waren! Het tempo van overleg is in een vroeger stadium traag ge weest. Fel gebeten was de bewinds man echter op de publicaties in de vaktijdschriften uit de onderwijzers wereld, waarbij minister Beel werd aangeduid met „minister „Leep(b>". Als men humoristisch had willen zijn, had men beter mijn naam kunnen om draaien, aldus mr. Cals, men zou dan „slak" hebben uitgesproken, wat ten minste iéts met een trage gang te maken heeft! Mr. Roosjen maakte er minister Cals een compliment over, dat de be windsman een roosje in het knoops gat droeg, „zeker ter ere van deze in- terpellatie-Roosjen". De minister ant woordde: „Heel vriendelijk, maar ik voel, dat er nog een paar doorntjes aan dit roosje (Roosjen) zitten!" TOUR BLIJFT VOL VERRASSINGEN PR KOMT blijkbaar geen eind aan de verrassingen in deze 40ste Ronde van Frankrijk. In drie dagen tijds ging de gele trui in andere handen over. Ditmaal werd ze om de schouders van de Fransman Mallejac gehangen. Het merkwaardige toeval wilde echter dat het lucratieve shirt in het be zit b 1 c c f van dezelfde ploeg, waartoe de vorige dragers: Robic en Mahé óók behoorden. Voor de andere (Ned.) verrassing zorgde Woutje Wagtmans. In na volging van Wim v. Est daags te voren, eindigde de kleine Breda- naar op zijn beurt in de voorste gelederen èn, evenals van Est Woensdag, met zódanige voor sprong, dat hij een luchtsprong de hoogte in maakte. Wagtmans is nu weer de best geklasseerde Ne derlander in de Ronde geworden. En zo blijft dat maar schomme len! Een gelukkig verschijnsel is, dat de Nederlandse équipe in goede betekenis van 't woord mee blijft schommelen!! Bij Nijmeegs feest D. EN W. van Nijmegen hebben be- sloten tegenover het telegrafisch verzoek van de Staatssecretaris voor de middenstand om de winkels ge durende de feestweken van 9 tot 25 Juli des avonds na zes uur niet open te laten, hun standpunt te stellen, dat de winkels des avonds wel later en wel tot 10 uur mogen open blijven. B. en W. beroepen zich op het recht in de wet vastgelegd, volgens welke de winkels des avonds na zes uur ge opend kunnen blijven, indien er spra ke is van plotseling opkomende „bij zondere omstandigheden". G' DE „NIEUWE KOERS FAE OOSTBERLIJNSE burgemeester Friedrich Ebert, heelt Donderdag meegedeeld, dat 1017 personen, die op beschuldiging van economische mis daden tot gevangenisstraffen waren veroordeeld, zyn vrijgelaten. Hij kondigde ook maatregelen aan om de betrekkingen tussen Kerk en Staat in Oost-Berlijn te normaliseren en plannen voor grotere productie van verbruiksgoederen. Sedert de „nieuwe koers" in Ost- Duitsland waren 842 vluchtelingen uit West-Duitsland teruggekeerd, zei hij. ZEVENHONDERD personen, naar men gelooft communistisch geïn spireerd, hebben de stad Billauri, een handelscentrum in West-Nepal bezet. De leider van de aanvallers zou een zekere Pant zijn, een volgeling van de Nepalse rebellenleider dr. Singh, die anderhalf jaar geleden naar Tibet uit week, nadat hij uit de gevangenis van Katmandoe was ontsnapt. Pant is ook onlangs uit een gevangenis ontvlucht. Na de verovering van Billauri maakten de opstandelingen zich ge reed voor een aanval, op de naburige stad Dhanghari, die dicht bij de grens met India ligt. De Indische grenspoli tie is in dit gebied versterkt, tenein de infiltratie te voorkomen. 12.57 DADIO-KIEF heeft Donderdag ge meld, dat Strokatsj is benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken van de Sovjet-Republiek Oekraïne. De radio maakte geen melding van Stro katsj' voorganger, Mesjik, die tot op heden deze post bezette. Strokatsj werd in April j.l. door Mesjik vervangen. In April werd te vens Pirogof ontheven van zijn func tie als Minister van Staatscontrole. Dit is de derde regeringswijziging in een Sovjet-republiek sinds de val van Beria. Woensdag is de Minister van Binnenlandse Zaken van Geor gië, Dekanozof, ontslagen als lid van het partijbestuur. Donderdag werd Oessenko als Mi nister van Justitie in Estland vervan gen door Raudsaloe, een Est van ge boorte. F)E Zwitserse Bondsraad heeft geen bezwaar tegen een bijeenkomst van de Ministers van Buitenlandse Za ken der „Grote Vier" op Zwitserse bodem. De Raad deelde dit mee, na een speciale bijeenkomst, die belegd was, nadat de Franse ambassadeur Chauvel het Zwitserse Ministerie van Buiten landse Zaken om zijn mening hier over had gevraagd. De leerlingen van de Academie „Sint Joost" te Breda zijn verheugd en trots, dat het geschenk uit Innsbrück, een in hout gesneden reproductie van „Onze Lieve Vrouw van Breda", een plaatsje krijgt in hun expositie zaal van de toekomstige school. Directeur Slee ziet bij de plaatsing op lettend toe, dat er „geen ongelukken gebeuren". LIET opperbevel van de V.N. heeft in krachtige bewoordingen van de Noordelijke onderhandelaars geëist, dat zij onmiddellijk hesluiten tot het doen van de nodige stappen voor het tekenen van een wapenstilstand. Van gezaghebbende zijde is Don derdag verklaard, dat de geallieerde onderhandelaars de Noordelijken heb ben meegedeeld, dat zij voldoende waarborgen van het opperbevel der V. N. hebben gekregen, dat president Syngman Rhee van Zuid-Korea zal meewerken bij de naleving van de be- standsvoorwaarden en dat er niet langer reden is om het sluiten van een wapenstilstand uit te stellen. Verder is aan de Noordelijken mee gedeeld, dat het geallieerde opperbe vel niet van zins is, de Noordelijke eis in te willigen, dat meer dan 27.000 Noordkoreaanse krijgsgevangenen, die de vorige maand op bevel van Rhee zijn vrijgelaten, weer gevangen geno men moeten worden. pISTERMORGEN om half twaalf is een Metcor-straaljager boven Bilthoven (gemeente De Bilt) uit een vrille neergestort. De piloot, de eerste luitenant-vlieger R. Smidt Crans, heeft zich per parachute gered. Het toestel kwam terecht in een verversingsvijver van de gemeentelij ke zweminrichting „Brandenburg" te Bilthoven. De piloot is met zijn parachute be houden op de vliegbasis Soesterberg neergekomen. De straaljager was ook van deze vliegbasis afkomstig. Volgens Amerikaanse functionaris sen te Washington zou aan de Noord- delijken duidelijk gemaakt zijn, dat het opperbevel der V. N. van gevoe len is, dat er niets meer te bespreken valt en zijn standpunt definitief is. QISTERMIDDAG om kwart voor vier was het ademloos stil op Soesterberg, nadat de microfoon „con tact" gemeld had met de Britse in- vlieger Neville Duke in zijn Hawker Hunter. Dan volgden twee scherpe knallen, alsof op korte afstand een klein kanon werd afgevuurd: voor het eerst was boven Soesterberg de geluidsbarrière doorbroken. Op dat moment bereikte Duke een snelheid van tenminste 1.100 k.m. per uur! Dit was een onderdeel van de ge nerale repetitie voor het grote Navo- vliegfeest, dat Zaterdag op Soester» berg wordt gehouden. Op de hierbij afgedrukte foto's ziet u twee andere momenten vereeuwigd: vliegend in formaties van vier de Thunderjets F 84 van de V.S., in de linkerbovenhoek drie Sabres F 86 van Canada en op de grond Seafury's van de Ned. Ma rine. Op de foto hiernaast aanschouwt u een „duik door de wolken" van een Gloster Meteor, die loodrecht opstijgt naar de blauwe oneindigheid. LIET Engelse ministerie van Handel heeft meegedeeld, dat besloten is, dat de tomateninvoer uit West-Euro pa en bepaalde andere landen met in gang van middernacht van 17 op 18 Juli hervat mag worden. gEMINARIE YPELAAR, dat nog glanst van de nieuwe stenen, waar mede men dit mooie bouwwerk in elkaar heeft gemetseld, beleefde gisteren de „schone voleinding" van een vruchtbaar studiejaar. Semi naristen, vele ouders en burgerlijke en kerkelijke hoogwaardigheids bekleders woonden in de smetteloos propere toneelzaal de prijsuitrei king bij, die Mgr. J. Baeten, bisschop van Breda, er verrichtte. CR wordt werk gemaakt op deze jaarlijks terugkerende plechtig heid. Zij speelde zich gisteren af in aanwezigheid van Dr. J. L. M. de Lepper, regent van het seminarie, Mgr. Sweere, de vorige regent Mgr. van Gils, president van het Groot seminarie, verschillende kanunniken van het Kathedrale Kapittel, verte genwoordigers van de semenaria van Hoogstraaten (B.) Wemhoutsburg en Apeldoorn en deputaties van diverse congregaties. dok de burgemeester van Nieuw-Ginneken gaf van zijn be langstelling blijk. Hij was vergezeld van zijn echtgenote. Dit uitgebreide, uitgelezen gezel schap begroette de bisschop met luid _.T 'i'?" onie bijzondere correspondent). J LGISCHE PERS verschenen voor een paar dagen weer enige beschouwingen over de roulette-affaire te Baarle- v e, ,ez(j beschouwingen gaven zodanig blijk van onkunde betreffende het administratief en rechtelijk apparaat in België dat men met kan nalaten even te glimlachen over zoveel fantasie VpiJ LEZEN o.m. in een Antwerps blad dat de gemeentesecretaris van Baarle-Hertog, vergezeld van twee rijkswachters, een inval had ge daan in het speelhuis „Arcadia" al daar. En terstond vroegen de bevoeg de Belgische instanties zich af, op grond van welk recht een gemeente secretaris beslag zou kunnen leggen. Het gaat hier dan ook niet om de secretaris van de gemeente, die wel w-feet dat hij geen macht bezit om be slag te leggen of een vonnis ten uit voer te leggen. DEURWAARDER W/AT MAG er dan wel gebeurd zijn? De zaak is voor meer ingewijden tamelijk eenvoudig. De gemeente Baarle Hertog die tussen haakjes gezegd nooit toestemming heeft gege ven om een speelhuis op te richten omdat zij daartoe eenvoudig geen macht bezit heeft op 28 November 1952 een voorstel ingediend bij de ge meenteraad óm een belasting te hef fen ten bedrage van 240.000 Fr. per jaar op de speelhuizen. In België wordt daarna aan het gemeentehuis een mededeling genaamd „onderzoek van commodo en incommodo" aange plakt. Vanaf dit ogenblik tot een be paalde datum kan men dan bezwaren indienen tegen een voorstel tot hef fing van een belasting. Is die datum verstreken, dan wordt het voorstel doorgezonden aan de Gouverneur der provincie (Antwerpen) of aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Welnu, tegen dit voorstel werd geen protest aangetekend noch ging men er tegen in. Een Koninklijk Besluit in dato 24 Maart 1953, keurde de hef fing der hierboven bedoelde belas ting goed. Toen dat besluit was goedgekeurd verkreeg de gemeente het recht de belasting te innen en het is al te dwaas gelijk sommige kranten in België het voorstellen, als zouden de heren directieleden van de „Arcadia" nog kunnen weigeren om die belas ting te betalen, of gaan marchande ren over het bedrag. Dat is eenvou dig niet mogelijk. De belasting is vastgesteld en dient te worden vol daan. Ze wordt ingeschreven op de rol ten laste van de betrokken per soon of rechtspersoon en nadat deze het belastingbiljet heeft ontvangen moet de belasting op een bepaalde datum vereffend zijn. Gebeurt het niet dan kan inbeslagname der voor werpen worden bevolen. WÜ> naar 't schijnt de heren van „Arcadia" niet genegen zijn de belas ting te betalen, werd een deurwaar der gezonden die verbonden is aan het beheer der belastingen. Het kan in geen geval de secretaris zijn ge weest, daar deze terzake geen enkele bevoegdheid bezit. De deurwaarders kunnen de hulp inroepen van alle Belgische politie-instanties om hun taak af te werken. LEDENTAL ONBEPERKT TNE SCHRIJVER van de in de Bel- gische krant verschenen bijdrage schijnt bovendien moeite te hebben gehad met verschillende andere be grippen. Hij schrijft o.m. over een Cercle Privé die naar de Belgische wetgeving zou bepalen max. 300 le den mag tellen! Dit is volkomen uit de lucht gegrepen. De Belgische wet geving bepaalt geen aantal leden en een Cercle kan zowel 2 als 10.000 be dragen. Alleen bepaalt de wet wat dient verstaan en hoe moet tewerk gegaan worden om als Cercle Privé te worden beschouwd. De wetgeving is ook te dezer zake niet ingewikkeld. Er moet een register bestaan waarin de leden zijn ingeschreven en de le den moeten een stuk kunnen verto nen (b.v. lidmaatschapskaart) dat zij ingeschreven zijn, en enkel deze per sonen hebben toegang tot de z.g. Cer cle Privé. Indien er zich anderen be vinden kan proces verbaal worden opgemaakt tegen het bestuur. Maar dat alles heeft met de wetgeving op het kansspel niets te maken en ook hier raakt de correspondent het spoor bijster. De Belgische strafwet voorziet in bestraffing van kansspelen, onver schillig waar ze worden gehouden, doch op voorwaarde dat er een ex ploitant bestaat of er een onderne ming van gemaakt wordt. Hieruit volgt dat, als het een on derneming is geworden, het kansspel strafbaar wordt gesteld. Ook zouden door de destijds gevoerde actie tegen de „Arcadia" (nogmaals volgens de zelfde correspondent) de gerechtelij ke autoriteiten te Turnhout „ver veeld zitten met de kwestie". Waar uit hij dat afleidt is ons niet bekend, maar wij geloven er niet veel van. Wanneer hij steunt op het feit dat deze zaak tot heden nog niet op de rol werd gezet, toont de correspon dent dat hij weinig afweet van de ge rechtelijke apparatuur in België. Het komt veelvuldig voor dat een rechts zaak soms een jaar na de opening van het onderzoek voor komt. MAATREGELEN? W" hebben de indruk dat de ge meente Baarle Hertog het verder oprichten van speelhuizen wil verbie den. Er zijn er reeds en men zegt, dat er nog een tweetal zou bijkomen. Als dit waar zou blijken, dreigt Baarle Hertog één speei-gemeente te worden en wij kunnen het standpunt van de gemeentebestuurders begrijpen, wan neer zij ter bescherming van de zede lijke en morele waarden de speel zucht willen beperken. PEN groepje kleine gymnasten bracht vaart in de bijeenkomst. Zij voerden talrijke oefeningen uit, die meer uitmuntten door (hoogge waardeerde) aantrekkelijkheid dan door halsbrekende acrobatiek. Onder de als altijd deskundige re gie van Piet Dircken voerden oudere seminaristen een tweetal schetsen op van Laurence Housman in een ver taling van Wies Moens. Het spel van de dwaze broeder Ju- niperus, die zijn leven slijt onder het misnoegen van zijn medebroeders bood gelegenheid te over de toeschou wers te vergasten op verrassende re- eie-vondsten. Slechts zelden werd het spel onwerkelijk, wanneer het ietwat werd geforceerd. De acteurs hadden er af en toe een kluif aan omdat de aard van het stuk te gecompliceerd bleek om de volle geestdrift van het publiek op de hals te halen. Maar gaaf was het. evenals het vervolgspel, dat na een fleurig intermezzo van een jongenskoor, op de planken werd gebracht. MGR. BAETEN SPRAK MGR. baeten greep de kans om zijn vreugde te betuigen over weer een volbracht studiejaar. Maar de bisschop was toch niet zo optimis- tisch om het daar bij te laten. De zorg om meer priesterroepingen dnngt nog steeds. Met klem pleitte hij voor het bidden van het dagelijks rozenhoedje. Toen ging Mgr. Baeten over tot het hoogtepunt: de prijsuitreiking aan de leerlingen, die uitmuntten door ge drag vlijt of vorderingen. Daarna lokte alleen nog maar hun vacantie [)EZE WEEK voerden de partij-lei ding van de Christelijke Volkspar tij uit België en die der Katholie ke Volkspartij in Den Haag besprekin gen. Behalve de algemene politieke si tuatie in de beide landen, is tijdens deze besprekingen bijzondere aan dacht gewijd aan de grote Europese vraagstukken, die momenteel in West- Europa in het middelpunt der be langstelling staan. T>E Amerikaanse genie is er na vüftien jaar experimenteren in geslaagd, in de buurt van de Noordpool een vliegveld voor zware vliegtuigen aan te leggen, dat gemaakt is van opgehoopte en samengeperste sneeuw Sedert vorige maand kunnen op dit vliegveld, waarvan de juiste ligging niet nader is aangegeven, bombardements-eenheden landen. Het veld is ongeveer 1600 bij 46 meter groot. Men verwacht, dat het nieuwe procédé een omwenteling in de Poolstrategie teweeg zal brengen. De traditionele betonnen landings banen konden tot nog toe in het Poolgebied, zoals op de basis van Thule, niet dan met zeer grote moeilijkheden, worden aangelegd.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1