Ook de BOEREN krijgen een stem De herverkavelingswet voor de rampgebieden BERIA AFGEZET D Engeland weigert Nederlandse tomaten TOCH NAAR BERMUDA Feest in Eindhoven Jacques Goddet en de „benentour van ROOSENDAAL r gint Ï-KINDT ie Successen voor Engelbertink (K.V.P Geen hulp meer Woninkjes voor ouden van dagen Slechts het leven rest hen.... mm Nieuwe regeling Eerste samenkomst "N ctor op wacht DAGBLAD VOOR ZEELAND .Jlsf niet... I'M fidrkeer/ichtjes... Vergoeding in vreemde valuta Enorme strop voor onze tuinders Buien Tomaten conserveren KERNREACTOR IN NEDERLAND Kan tweede T. H. in September 1955 beginnen Tweede Kamer wijzigt Reglement van Orde De zoveelste étappe Damstraat-Emmastraat... v> „En ge ontkomt niet aan het maken van die nummer plaat!" Een klein ventje.... JEAN ROBIC Goed en slecht in de Tour Carbol voor de „beesten" eegde haar ogen ir. Er stond een e kleren te ruim [gevallen gezicht ernstige, grijze bonsde alsof het noest zich vast- rpost. Annie, zei r iets in haar en als hij haar niet leidde haar naar r voetje, en zijn en teder. Lang arm om haar een bundel zon- i het was voor ste zonlicht was ;ag hij het pakje p tafel. Hij nam ikte er twee siga- ig, alsof ze van ssen haar lippen, zijne. Hij streek de rook uit hun zich warrelend in inlicht. van de Cocktail- Maar ze kon niet sloot haar mond lange, sterke zoen, van de Cocktail- 83e JAARGANG No. 20770 Voor Cod, Koningin en Vaderland differentieel ;n-aandrijving, Telefoon 4. Z. VI. 729-0 in Ottgavei N> V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerstraat 16. Tel. Redactie: 8181, Adrnj. nistratie: 8778. - Verantwoordelijk Hoofd redacteur! J, J. H. A. Bruna. Redactieraad" r*, .l v- Hootegem. Mr< P*» A. J» J. M. Mes. Mr. H. B. L. de Rechter. L J. v. "t Westende. P V M- Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 615, per week (uitsluitend bij met-post- Kestelit 0.42. Incasso wordt berekend Losse nummers 13 cL Postrek. no. 278841. V R IJ D A G 10 JULI 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Zeeuwse Eilanden: GOES. Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35» AN DER STEEN Het Russische persbureau Tass meldt, dat Beria is afgezet. Beria wordt beschouwd als vijand van de communistische partij en het Sovjetvolk, aldus Tass. (Van onze parlementaire correspondent). E GEHELE TWEEDE KAMER bleek het er vanavond over eens te zijn, dat de herverkavelingswet, die indertijd voor Walcheren was gemaakt, thans ook van toepassing wordt ver klaard op Schouwen-Duiveland, Tholen de Zak van Zuid-Beve land en de Polder Waarde. Nochtans wilden de heren Engelber tink (K.V.P.)Biewenga (A.R.) en den Hartog (V.V.D.) nog we ten, of de gewone ruilverkavelingswet, desnoods met enige wij zigingen, ook niet voldoende effectief had kunnen werken. Tenslotte was er nog een succes voor de heer Engelbertink. Hij had nl. aan de Minister gevraagd of degenen, die bereid zouden zijn te emigreren eii hun ondergelopen land wilden verko pen aan de Stichting Beheer Land bouwgronden, de uitbetaling zouden kunnen krijgen in de valuta van het land, waarheen ze wensen te emigre ren. Het zal mogelijk zijn, aldus de heer Engelbertink. omdat er toch ver scheidene giften in buitenlandse va luta zijn binnengekomen. Minister Mansholt vond dit idee zeer aantrekkelijk. HU zal er onmid dellijk overig over plegen met zijn ambtgenoten van Sociale Zaken en Financiën. Dit houdt echter van zjjn kant nog geen definitieve toezegging in. HET AMERIKAANSE ministerie voor het Leger zal waarschijnlijk een be langrijke vermindering van militaire orders, betrekking hebbend op auto's, bekend maken. EEN POTVIS van 15 m. lang en met een gewicht van 30 ton, is aangespoeld het Texelse strand. Hoewel het dier in staat van ontbinding verkeert, zat het door de conservator van het Texels museum worden ontleed. DRIE BRITSE straaljagers van het type „Meteor" zijn Woensdag neerge stort. De drie piloten kwamen om het leven. HET VERBOD om communistische boeken op te nemen in bibliotheken van de Amerikaanse voorlichtings dienst geldt niet meer voor die com-1 munistische boeken, die „de belangen van de democratie dienen". DE VLEESPRIJS in Engeland zal met drie pence per pound worden ver laagd. Dit een gedeeltelijk succes voor de Engelse slagers en huisvrouwen, die een verlaging met zes pence had den gevraagd. DE KATHOLIEKE mijnwerkers in ons land zullen op 3 en 4 October van dit jaar het gouden bestaansfeest van hun bond vieren. Op de eerste dag Hoog mis en receptie te Heerlen, daags daarna feestvergadering te Sittard. OP HET Spaanse eiland Majorca is een hoeveelheid munitie ontploft, waardoor acht leden van de Spaanse luchtmacht werden gedood en drie gewond. De hittegolf zou oorzaak van de explosie zijn. T"NE Herverkavelingswet werkt na- melijk nogal autoritair. De Her- verkaveïingscommissies en de Minis ter kunnen beslissingen nemen, zonder dat de belanghebbende boeren er in betrokken worden. Bij de Ruilverka velingswet ligt dat geheel anders. Dan kan geen verkaveling plaats hebben tegen de zin van de direct betrokke nen. Het was een stevig succes voor de heer Engelbertink, dat minister Mans- holt bereid bleek, om zijn wet tijdens de behandeling zodanig te wijzigen, dat er agrarische subcommissies van de Herverkavelingscommissies zullen worden ingesteld, waarin ook belang hebbende boeren kunnen worden be noemd en bun stem kunnen doen gel den. Het werd toegejuicht, dat voor de boeren die voor de agrarische sane ring de plaatsen moeten ruimen, nieuw land beschikbaar is in de Noordoost- Polder, de Braakman en de Quarles- polder. Minister Mansholt deelde voorts mede, dat aanvankelijk gedacht was meer gebieden onder de Herverkave lingswet te brengen, maar dan zou het werk der commissies worden over spannen en de sanering in gevaar kunnen worden gebracht. 17R IS nog enige aandacht gewijd aan het aanvankelijk verzet uit dc polder Waarde (80Ó H.A.) tegen hcrveiT-aveli ïg. Er is een proefstem- ming gehouden, die dat benadrukte. Deze stemming had echter geen waar- r de, aldus de Minister, omdat de boe ren niet voldoende voorgelicht wa ren; zij dachten namelijk, alles kwijt te raken. Later is dit geredresseerd blijkens een schrijven aan de Kamer van de Dijkgraaf en de Ingelanden van de polder. Overigens heeft de Minis ter het gebied van de polder Waar de voor herverkaveling nog iets uitgebreid; hij trok er ook nog bij de kadastrale percelen in de pol der Kruingen, welke zijn door sneden door de Kadijk. De V. S. en Perzië PRESIDENT EISENHOWER heeft de Perzische premier Mossadeq mee gedeeld, dat Amerika geen economi sche hulp meer aan Perzië zal geven en geen olie van Perzië zal kopen, omdat geen overeenstemming met En geland over de oliekwestie is be reikt. Eisenhower spoort Mossadeq aan de kwestie der schadeloosstelling aan een neutraal internationaal orgaan voor te leggen. Als Perzië dat wenst is Amerika zo mogelijk wel bereid technische en militaire hulp te blijven geven. Wetsontwerp gereed N/TINISTER WITTE heeft bij de ope- ning van een complex bejaarden- yvoningen te Haren (Gr.) meege deeld, dat er een ontwerpwet klaar ligt, waarin voorzieningen worden getroffen voor de bouw van kleinere woninkjes voor ouden van dagen, wier inkomen beneden een bepaald minimum ligt en die uiteraard niet in staat zijn een woning te kopen of zich in te kopen in een bejaarden complex. Ook deelde hij mee, dat het woning- contingent binnenkort weer voor drie jaar zal worden vastgesteld. Het accent zal bij de komende ver deling meer nog worden gelegd op de compensatie voor krotwoningen. Tenslotte zei de minister, dat ook bij het vaststellen van het volgend contingent woningen een bepaald ex tra bouwvolume voor industriewo ningen zal worden gegeven. Dit zal voornamelijk gelden voor die gebieden, die tot ontwikkelings gebieden zjjn verklaard. „Schandalig en in strijd met iedere fatsoensnorm De vóór-conferentie F)E FRANSE Minister van Buiten landse Zaken Bidault, zal zijn Britse collega Lord Salisbury van daag steunen, als deze er bij presi dent Eisenhower op zal aandringen zich accoord te verklaren met het spoedig houden van een conferen tie der Grote Vier. Het Franse standpunt is, dat een bespreking met de Russen vooraf dient te gaan aan de bekrachtiging van het E.V.G.-verdrag. DUITSE NOTA. ENE WESTDUITSE Regering heeft in een nota Engeland, Frankrijk en de V. S. verzocht, de Sovjetrussische Regering mededeling te doen van de voorwaarden, die zij noodzakelijk acht voor het houden van vrije ver kiezingen in geheel Duitsland. De voorwaarden behelzen o.m. open stelling van de grens tussen Oost- en West-Duitsland. opheffing van de „do- denzone" aan de Oostduitse zijde van de glens en volledige vrijheid van be weging in geheel Duitsland. MAAR SCHATTING ruim 300 ton Nederlandse tomaten tot een waarde van minstens 200.000 gulden liggen aan boord van schepen in En gelse havens en mogen niet worden ingevoerd. Dit is het gevolg van een plotselinge maatregel van het Engel se Ministerie van Voedselvoorziening dat Dinsdagavond onverwacht de in voer van tomaten stop zette. En dit, terwijl Nederland aan En geland Maandag voorstellen deed, om die invoer aan minimumprijzen te binden, teneinde de Engelse tomaten- kwekers niet te „dumpen". Deze voor stellen werden Maandag met grote sympathie ontvangen. Ondanks dit voorstel is het plotse linge invoerverbod Dinsdagavond laat met ingang, van Dinsdag middernacht afgekomen. De Nederlandse ambas sade hoorde het via de radio. Toen het bericht in Nederland door drong, waren Woensdagmorgen nog Engelse orders normaal binnengelo pen, de veilingen gehouden en de schepen met de bestelde tomaten, maar liefst 300 ton, reeds onderweg. De Engelse importeurs, die in de loop van Woensdag met expresse- brieven van de maatregel op de hoog te waren gesteld, konden hun gegeven bestellingen niet annuleren, omdat de tomaten reeds onderweg waren. De Engelse douane kreeg Woensdag be- TURKSE MEISJES worden door een Nederlandse chef-stewardess van de K.L.M. opgeleid in hun gastvrouwelijke taak. Mogelijk zullen de Turkse meisjes hun op leiding in ons land komen vol tooien. ENGELAND heeft te Washington ge protesteerd tegen het Amerikaanse voornemen om wapens te leveren aan Egypte. De Britten zouden deze kwes tie ter sprake willen brengen op de conferentie te Washington. DE TOESTAND van Kardinaal Stepi- nac, die man een bloedziekte lijdt, is volgens een Joego-Slavische woord voerder verbeterd. De Kardinaal be hoeft het bed niet te houden en is ook niet in een ziekenhuis. IN FRANEKER is gisteren een vrouw zwaar gewond in haar woning aan getroffen. Kort daarna vond men het lijk van haar man in een kanaal vlak bij de woning. Men denkt aan moord en zelfmoord. DANIEL MAYER, de Franse socialis tenleider, die sterk gekant is tegen het E.V.G.-verdrag, is gekozen tot voor zitter van de commissie van Buiten landse Zaken in de Nationale Verga dering. PRESIDENT PAASIKIVI van Fin land heeft een nieuwe coalitie-rege ring van 13 Ministers goedgekeurd. Kekkonen is premier. NOORWEGEN heeft een Vierjaren plan tot grotere productie, volledige werkgelegenheid, hogere levensstan daard en een redelijke inkomensver deling. Weersverwachting, geldig tot t hedenavond: Wisselende bewolking met plaat- J selijk enkele buien en een kans op onweer. Matige, af en toe vry krachtige wind aanvankelijk tus- J sen Zuidwest en West, later tus- 4 9 sen West en Noordwest. Koel t weer. 4 Vandaag: Zon onder 20.58 uur. J J Maan onder 20.52 uur. Morgen: 4 t Zon op 4.33 uur. Maan op 4.36 4 uur. TWEE PROEVEN met het sys- 1 teem-Dubbelboer-Vos om ver- j se tomaten voor lange tijd houdbaar te maken, zijn vrucht baar gebleken. De eerste proef betrof een zen ding Amerikaanse tomaten, die in verse toestand van Florida naar Nederland werd gestuurd. De uit vinders behandelden deze zending, die in niet al te beste staat was. Na terugzending per vliegtuig naar Florida bleek, dat de kwaliteit van de tomaten niet verder ach teruit was gegaan. De krachtproef kwam, toen op 11 Juli geplukte en behandelde to maten met de „Veendam" naar New-York werden gezonden. De tomaten maakten de terugreis met hetzelfde schip onder ongunstige weersomstandigheden, als bijv. 'n hittegolf. Na aankomst is de verzegelde zending te Wagcningen beoordeeld. Het bleek, dat de met het systeem Dubbelboer-Vos behandelde vruch ten nog in goede staat waren. vel geen buitenlandse tomaten meer binnen te laten. Zo liggen dan enkele schepen voor de Engelse wal met een inhoud, die met het uur in waarde vermindert. Nu de Engelse maatregel goed en wel in de Nederlandse tuinbouw is doorgedrongen, is een storm van ver ontwaardiging opgegaan. Men acht de maatregel „schandalig en in strijd met iedere fatsoennorm!" F)RS M. BOGAARDT. leider van de te Kjeller werkende Nederlandse „kernphysische équipe", is gisteren in Utrecht gepromoveerd. Desgevraagd deelde hij aan de pers mee, dat naar zijn mening toepassing van industriële kernenergie tot de mogelijkheden be hoort. Hij bevestigde, dat er omlijnde plan nen bestaan tot de bouw van een nieu- we reactor. De kans, dat deze reactor in Nederland verrijst, noemde hij „in derdaad behoorlijk". De industrie zal financiële steun moeten verlenen en dienovereenkomstig sterker leiding kunnen nemen. Slechts het leven hebben deze Koreaanse vluchtelingen uit de oorlogs- hel weten te redden; met een ongewisse toekomst vluchtten zij naar het veilige Zuiden, doch in de overbevolkte steden is geen woonruimte meer beschikbaar Het gevolg is, dat velen van hen, evenals deze familie in Poesan, niet eens tijdens het slapen een dak boven het hoofd hebben..., TT ET BESLUIT van de Eerste Ka- A mer, waardoor do weg vrij werd gemaakt voor dc stichting van een tweede Technische Hogeschool in Eindhoven, Jfëeft in de Lichtstad veel vreugde verwekt. Aanstonds ging de vlag uit op vele industriegebouwen en het gemeentebestuurbesloot op Za terdag 25 Juli een groot feest te laten vieren. In de Eindhovense kranten komen verschillende vooraanstaande perso nen aan het woord, die allen hun vreugde uitten over het gewichtige besluit. Als alles meeloopt, verwacht men, dat in September 1954 de eerste spa de in de grond zal gaan van de ge bouwen, waarvoor reeds een terrein aan de Dommel is bestemd. In Sep tember 1955 zou dan een aanvang ge maakt kunnen worden met de les sen voor het eerste leerjaar voor 25 a 50 studenten. BILOCATIE ("NOST-BRABANT belde burgemees- ter van Kolfschoten op in zijn va- cantieverblijf te Sils Maria in het En- gadin. De burgervader sprak door de draad natuurlijk ook zijn blijdschap uit. Hij meende, dat de stichting van een tweede T.H. nu ook de stichting van een Stadsschouwburg onontbeer lijk maakte. Hoogst merkwaardig is het daaren tegen dat een redacteur van de Maas bode het klaar speelde eerst in Eind hoven de vlaggen te zien wapperen en daarna meteen Burgemeester mr. H. A. M. T. Kolfschoten te gaan op zoeken na het in de Eerste Kamer gévallen besluit en uit diens mond 'n heel betoog op te tekenen. Hij ziet de burgemeester ook een boekje voor de BIJ DE FOTO: Het ging er allemaal nogal ingewikkel toe bij de start van de Voorting's en van Est'en, het man neke Robic en „Mallejak". Maar ge start werd er door de Roosendaalse jongens van de Damstraat, gegrepen door de Tourkoorts, die mijnheer Jacques Goddet over West-Europa bracht, inclusief het Atlantisch Pact. (Van onze parlementaire correspondent) MA een ruim driejarige voorberei ding heeft de Tweede Kamer twee middagen gedokterd aan haar eigen reglement van orde. Er was een van het voorjaar 1950 daterend voorstel van jhr. v. d. Goes van Na- ters (P.v.d.A.) om het voorbereiden de werk als gewoonte aan vaste com missies te gaan toevertrouwen. Hier door zouden de gebruikelijke „afde- delingen", die bij loting worden vast gesteld, „met pensioen" worden ge stuurd. In dat voorstel zette prof. Romme (KVP) het mes en toen viel aan de andere kant van de Kamer uit de mond van de socialistische dr. Posthumus het woord: „elegante moord". Toen werd het een beetje rommelig. De jeugdige dr. Posthumus was erg heet aangelopen over het operatiemes van prof. Romme. Toen hij deze ge routineerde politicus ..bedrijfsblind heid" verweet, kreeg hij prompt ten antwoord: „Ik- heb ook wel eens ge hoord van kamerblindheid, (lat wil zeggen, dat de ogen nog niet geheel zijn open gegaan". Deze afstraffing deed de Kamer in lachen uitbarsten. Ook de heer R. Ti- lanus was door dr. Posthumus zozcei geprikkeld, dat hij op een belangrijk punt zei: „Ik ben er vóór, ofschoon j bestuderen van de woorden, die de dr. Posthumus me er bijna van zou weerbarstige Syngman Rhee tot zijn weerhouden voor het voorstel van volk heeft gesproken, wordt ge ge- zijn fractiegenoot te stemmen". stoord door Uw zoontje van zeven y MAAKT DIE NUMMERPLAAT MAAR. Ge hebt in deze dagen ver- n>oedelljk w'cl eens gehoord van mijnheer Jacques Goddet, een allerwon derlijkst en allermachtigst heerschap, eigenaar van een knots en grauwlclijk dagbladgebouw in de Rue Montmartre van Parijs en ge weet, ofschoon die hele wielersport U geen cent kan schelen, dat deze heer het presteert om gedurende een maand lang een dikke honderd wielrenners van stad tot stad te laten racen en ge bent er ook achter, dat dit allemaal erg belangrijk is, ornaat er nog zo iets bestaat van een algemeen klassement en wat vaderland se trots Ge bent echter geen vriend van de wielrennerij! Ge haat de gesprekken, die aan de meeste Nederlandse eettafels worden ge voerd, over die karavaan, over de heer Frits Schaer, die zijn "ele trui is kwijt geraakt en over Monsieur Roger Hassenforder,&die als een fietsende gek de karavaan geheel op stelten zet. Ge haat die gesprekken en het zegt U allemaal niets! jyiaar op een zeker ogenblik, terwijl ge Uw krant zit te lezen en ter wijl ge verdiept in de Koreaanse I geschillen, dié oneindig veel belangrij- I ker zijn dan de hele fietsende wereld, I terwijl ge juist bezig bent met het mijnheer Jacques Goddet over de West-Europese wereld en het Atlan tisch pact heeft gebracht. Ge hebt op dit ogenblik opnieuw een hartgrondige hekel aan die hele Tour de France maar ge kunt niet weerstaan aan de aandrang van Uw zoon en ge helpt hem, nadat er gedu rende tien minuten is gezocht naar een helrood potlood, aan de nummer plaat en ge weet na deze handeling te hebben verricht, dat Uw zoontje over enkele ogenblikken als nummer zes, zijnde Gerrit Voorting, aan de start zal verschijnen voor een „Tour de Benen". Bij de start jaar, die vriendelijk, maar dringend komt vragen of papa misschien bereid is een nummerplaat te maken. U bent volkomen uit het lood gesla gen, want U weet meestal wel direct wat door Uw bloedeigen zoon wordt bedoeld, maar ditmaal hebt ge er geen notie van. „Wat voor een nummerplaat?" vraagt U. En terwijl U denkt, dat Uw zoontje met enkele kameraden voornemens is auto'tje te gaan spelen, wordt het U inmiddels wel duidelijk, dat ook hij is gegrepen door de Tourkoorts, die Vonder dat ge het dan zelf weet en nadat ge Uw spijt nogmaals hebt betuigd over de organisatie van die Tour, staat ge daar ergens in de Roo sendaalse Damstraat, niet ver van het Gildenhuis verwijderd, en ziet ge een stel vriendjes van Uw bloedeigen zoon, allemaal van nummerplaten en rennersnamen voorzien en glimlacht ge tevreden, omdat Uw zoon tenmin ste zo verstandig is geweest Gerrit Voorting op zijn plaat te laten schrij ven: de naam van een renner, die, en daar bent ge door de nieuwsdienst service ook achter geraakt, tenminste één étappe voor het vaderland en de centenzak van de équipe heeft ge wonnen. Ge begint wat belangstelling voor dit spel te vertonen, temeer, omdat de start niet het gewenste en vlotte verloop heeft. Ge kijkt zo eens rond en ge ontdekt, dat Joske Braat rug nummer zeven draagt, zijnde Willem van Est. Ge ziet Keesje Breuglemans. nummer twee, eveneens Willem van Est. Ge ontwaart het zoontje van Ja nus de Beer, rugnummer zes, Jan Nol ten. Iets verder valt Uw oog op num mer vijf, warempel.... Gerrit Voorting. Het wordt ingewikkelder, want daar staat nummer tien, Jan Mathijssen, alias Fausto Coppi. Het wordt wat onbegrijpelijk voor U, want Fausto deed immers niet mee, maar goed, ge rekent er maar op, dat de jongens dat beter zullen weten. Ge hebt daar dan nog Leo Mastbooms, een klein vent je... Jean Robic. Tinus Braat, nummer 14, is Wout Wagtmans. Jan van Nas sau, nummer 27. is „Mallejak". Plotseling ziet ge, dat de spurt wordt ingezet. Er is toch blijkbaar goed gestart, want de jongens snellen de van Gilsestraat in. Zij nemen de Emmastraat en keren terug de Dam straat in. Keesje Breuglemans, Willem van Est, komt het eerst aan. Hij wordt niet tot overwinnaar uit geroepen, want hij heeft „gemeen" ge daan! Uw zoontje bracht er al even min iets van terecht! r^e spoedt U nu naar huis. Naar de Koreaanse kwestie en de rede van Syngman Rhee. Naar Ge slaat het blad van Uw krant open. Ge hebt u lekker neergevleid, een sigaar opgestoken en naast U staat een kopje thee. Ge begint te le zen en wiens naam staat daar in de kop van het artikel? Oh.. Jacques Goddet.... die heer van die Tour!!! dag halen, blijkbaar daar in dat verre Engadin, om plotseling weer in Eind hoven te vertoeven en daar de vlag gen en de muziek op te merken. Een staaltje van reporterskunst waarvoor we diep onze hoed afne men Of doet de burgemeester aan bilo catie Ï—IET IS GOED GEGAAN en het is slechts gegaan met de Ne derlanders in de gisteren verre den étappe Le Mans-Nantes. Goed omdat onze ploeg juist zo uitgeba lanceerd reed, dat een maximum aan krachten werd gespaard voor de komende zware étappes en te vens de positie in het algemeen klassement kon worden gehand haafd. Slecht echter, daar Pellenaars zijn tweede man verloor: Sjefke Janssen, de dappere Limburger, die eenzaam en vooral moeilijk de weg naar Nantes aflegde na een pijnlijke val in het begin van de rit. Janssen moest uit de wedstrijd worden genomen, omdat hij ver over tijd arriveerde. DUITS VISUM JJE DUITSE Regering; heeft per 14 Juli een nieuwe regeling voor het in- en uitreizen Van Duitsland getrof fen. De per 1 Juli ingegane regeling komt hiermede te vervallen. Voor het reizen naar en verblijven in Duitsland zal een geldig paspoort, maar in principe geen visum nodig zijn. In tegenstelling tot de eerste re geling echter, zal men na de eerste grensoverschrijding vrijelijk 3 maan den in Duitsland kunnen verblijven ofwel in deze drie maanden ongestoord in- en uit kunnen reizen. Na drie maanden echter volgt een tijdsduur van een maand, waarin men uitsluitend met een paspoort, voorzien van een maand-visum, Duitsland zal kunnen bezoeken. Na deze maand geldt dan weer de termijn van drie maan den, waarin men zonder visum in Duitsland kan verblijven of heen en weer kan reizen. PANMOENDJON T~)E geallieerde en noordelijke on derhandelaars zullen vandaag in Panmoendjon samenkomen. Dit is door de V. N. in Tokio bekend ge maakt. Gisteren zijn de geallieerde en noordelijke verbindingsofficieren bij een geweest. Zij bespraken slechts bijzonderheden van technische aard. CEN drogist in Hoogeveen heeft op 30 Maart voor 35 cent car- bolwater aan een jongetje ver kocht. De moeder van het kerel tje had bij een van haar kinde ren hoofdonreinheid ontdekt en zodoende wilde ze een carbolbe- handeling toepassen. Toen de kin deren er mee wérden behandeld schreeuwden ze het uit van de pijn, terwijl zich meteen brand blaren vormden. Bij onderzoek bleek dat de carbolóplossing veel te sterk was. Voor de politie rechter te Assen excuseerde de drogist zich door le verklaren, da,t het jongetje om carbol voor de ..beesten" had gevraagd. De eis luidde f 100.- of 30 dagen, het vonnis f 75.- of 25 dagen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1