De Amerikanen zullen mij wel redden Rhee nog steeds tegen wapenstilstand: Voedsel schaars en duur Wat wacht de kinderen FIN AL Y? Drie blinden Ineke Uil kreeg een taart Lof en critiek voor Regering Dom of sluw LAMEL wil 60 milliard Bonn deblokkeert twee millioen D. M. Liquidatie M. S. A. Sovjet-plan voor „neutraal" Duitsland Wout je komt Gerrit gelukwensen Hulp voor Oost-Duitsland Mukarto geeft op Bus met voetballers door trein gegrepen Naar Israël óf blijven.... DAGBLAD VOOR Waar blijft de koper Noordelijken worden ongeduldig Invloed in Centraal-Europa als ruil Iets warmer Veertig arrestanten BIJNA 17% R. K. R. K. Ambtenaren congresseren Vacantie-toeslag met (kinder-)progressie De economische crisis in Hongarije De strijdvragen zijn nog niet ten einde Afwijkingen Raadsevrkiezing te Bruinisse Speciaal Bureau voor Maatschappelijk Blindenwerk r Schoten op bruiloftsfeest 93e JAARGANG No. 20767 Voor God, Koningin en Vaderland Uïtgavet N. V. Uitgevers Mij. Neerlandi». Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerstraat 16, Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteurs J. J. H. A. Bruna Redactieraad' f ,t v. Hootegem. Mr. Dr. A. J. J. M Mes, Mr. H. B. L. de Rechter L. J v. "t Westende. P V» M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- toestell.) t 0.42. Incasso wordt berekend. Losse nummers 13 ct. Postrek. no. 278841, DINSDAG 7 JULI 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage t 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen l 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan* zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. ~£^Tau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 - Bureau voor Zeeuwsch-VIaanderen: HULST, Dubbele Poort 7. Tel. 102 - (Bijbureaux: TERNEUZEN. Noordstraat 56, Tel. 2601. OQSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35) iMÈüSaÈ tl-lpP OF DE ZUID-KOREAANSE president Syngman Rhee al dan niet een „handig koopman" moet worden genoemd, staat niet vast. Helaas staat wel vast, dat hij stijfhoofdig is: nog steeds is hij „geheel en al" tegen een wapenstilstand. De besprekingen Rhee-Robertson hebben ook nog geen posi tief resultaat gehad, al zou een compromis-voorstel door Rhee zijn overhandigd. De Noordelijken worden ongeduldig en willen van geen hervatting der besprekingen weten, alvorens duidelijk blijkt, hoe de verhouding is tussen Rhee en Robertson. gelegenheid hebben om tijdig het land te verlaten. Deze strijdkrachten zouden dan met de Zuidkoreanen mee strijden en ter zelfder tijd zou de pu blieke opinie in de Ver. Staten en de wereld zich ten gunste van de Zuidko reanen wijzigen, aldus deze medewer kers van de Zuidkoreaanse president. Is dit nu een bewijs van domheid of van sluwheid? Voor 20.000 dollar kunt U de eigenaar worden van deze geweldige kop van Lincoln, die volgens zijn eigenaar, de filmproducer Don McQuade (foto) wel niet de grootste is van Amerika, maar toch zelfs de afmetingen van de kop in het Lincoln Memorial verre overtreft. Don McQuade, die deze kop in zijn bezit kreeg, toen hij het ge hele atelier kocht van Alonzo Victor Lewis, een Amerikaanse beeldhouwer die in 1946 stierf beweert, dat slechts een kop van Lincoln die van hem overtreft, en dat dit degene, die is in gehakt in de rotsen van Mount Rush- more. Hoewel het materiaal waaruit Lincoln werd vervaardigd slechts kalk is, denkt Don McQuade, gezien de af metingen, dat 20.000 dollar voor de kop, die volgens Lewis zijn beste werk was, niet overvraagd is. Hij wacht echter al zo lang op een koper. T)E REDEN, waarom Syngman Rhee nog altijd geheel en al tegen een wapenstilstand is, zou gelegen zijn in het vertrouwen, dat de Amerikanen ,hem wel zullen redden", als dat no dig mocht zijn, indien hij zijn soldaten bevel gaf naar het Noorden op te ruk ken. Wat „het redden" aangaat, in alle gezaghebbende militaire kringen te Tokio is men van oordeel, dat hij stellig „gered zal m o e t e n wor den", in geval van een opmars naar het Noorden. Medewerkers van Syngman Rhee zeiden, dat Zuid-Korea misschien wel een paar divisies zou verliezen in het eerste stadium van de veldtocht. Vol gens deze medewerkers zouden de strijdkrachten van de Ver. Naties geen Nieuwe belastingen FAE FRANSE Ministerraad heeft de financiële voorstellen goedgekeurd, welke onder meer inhouden: nieuwe belastingen, welke per jaar een bedrag van 60 milliard francs moeten ople veren. Voorts het toekennen van speciale volmachten aan de Regering, de op richting van een fonds ten behoeve van verbeteringen in de landbouw en voor economische uitbreiding en ten slotte verhoging met 110 milliard fr. van het bedrag der voorschotten van de Banque de France aan de Staat. De nieuwe belastingvoorstellen hou den in een verhoging met 30 procent van de belasting op alcohol, verhoging van de heffing op benzine met 5 franc le NED. ETAPPEZEGE IN DEZE TOUR "7 IE ZO, de eerste etappe-over- winning in de 40e Ronde van frankrijk is een feit! Gerrit Voorting, uit Roosendaal, behaal de haar met groot machtsvertoon in de eindsprint van de 4e rit, die gisteren van Rijssel naar het uit de jongste wereldoorlog bekend geworden Dieppe voerde. De tweede aankomende Nederlander was ditmaal Jan Nolten (6e) en Wim van Est eindigde daar ginds aan de Kanaalkust in 11e positie. Onze landgenoten hebben de eerste plaats in het landenklasse- ment opnieuw geconsolideerd! De reportages van deze rit, met diverse andere interessante bizon- derheden, vindt de lezer elders in dit blad. Voor rampgebieden FNE DUITSE Bondsregering, heeft, op voorstel van de Nederlandse Rege ring, twee millioen Duitse Mark uit geblokkeerde tegoeden vrijgegeven voor verdere hulp aan de watersnood- gebieden in Nederland. Zoals bekend heeft de Bondsrepu bliek ons land indertijd grootscheepse hulp met werkkrachten en materiaal aangeboden, waarbij aan Nederland 't recht werd gelaten zelf over de aard der hulp te beslissen. Universitair examen r\RIE BLINDE studenten uit Barce- lona hebben aan de universiteit al daar hun candidaatsexamen filosofie, letteren en rechten, met succes afge legd, ter gelegenheid waarvan zij zijn gehuldigd. De drie blinde jongelui zijn tegelij kertijd begonnen met hun studie, waartoe zij in de gelegenheid werden gesteld door de nationale blinden-or- ganisatie. Behalve het Braillesysteem, pasten zij een speciaal soort stenogra phic voor blinden toe. TAFT ADVISEERT SENATOR TAFT heeft Harold Stassen, de directeur van het bureau der M.S.A. aangera den, bij de volgende Congres zitting een plan tot liquidatie van het program voor weder zijdse bijstand in te dienen. Taft zei niet te geloven, dat de Congreszitting van 1954 zou willen stemmen vóór voortzetting zelfs van militaire bijstand, behalve dan voor het voltooien van reeds overeengeko men leveranties. De Senaat .heeft vorige week ge stemd voor beëindiging van economi sche en militaire leveranties respec tievelijk in 1956 en 1957. yOLGENS welingelichte kringen, die zich beroepen op Sovjetrus- sische kringen in Oost-Berlijn, zou de Sovjet-Unie bereid zijn de Wes telijken grotere invloed in uitge strekte gebieden van Centraal- Europa te laten in ruil voor „neu tralisering" van Duitsland. Te Moskou zou een proefplan zijn opgesteld, volgens hetwelk de Sov jets hun bijzondere positie in Oosten rijk en Tsjecho-Slowakije zouden la ten varen om tot een overeenkomst met de Grote Vier te kunnen komen over een „neutraal" Duitsland. Het nieuws over dit plan heeft W. Berlijn bereikt via leden van de O.- OVERSTROMINGEN in Zuid-Korea door zware regenval veroorzaakt hebben 300 woningen en 37 brucopni- verwoest, de spoorlijn op 140 plaatsen Per rr-,en v-n franc per liter verbroken en 10.000 mensen dakloos j TJS ™°r benzlne tj.^ gemaakt. Er zijn 41 vermisten Inis zal hiercioor 641 franc PeI hter KINDERVERLAMMING heeft in de V. S. gedurende de laatste dagen reeds 170 slachtoffers geëist, voornamelijk in het district Caldwell en in Alaba ma. Er werden 42.000 kinderen inge ënt. DE DIRECTEUR T. van de Sittardse firma „Plurifort" is wegens poging tot oplichting gearresteerd. Onlangs wer den twee klanten van de firma ver oordeeld tot betalen van afbetalings wissels, waarmee manipulaties waren verricht. BURGEMEESTER mr. van Walsum van Rotterdam is, in gezelschap van wethouder van Tilburg, naar Antwer pen gegaan ter kennismaking met het gemeentebestuur. Ze zullen o.a. de havenwerken gaan bezichtigen. VERPLICHTE studieverzekering is onderwerp van een wetsontwerp, dat in Spanje wordt bestudeerd. Het gaat over sociale voorzieningen voor stu denten die in moeilijkheden verkeren. STOBART, zoöloog en filmfotograaf, die de Everest-expeditie heeft mee gemaakt, heeft toestemming gevraagd om nu met de Coelacanth-expeditie mee op diepzee-onderzoek te mogen gaan. DE PREMIERS van India en Pakistan zullen 25 Juli a.s. te Karatsji bijeen komen om te spreken over de netelige kwestie Kasjmir. gaan bedragen. Voorts zullen do ze gelrechten worden verhoogd en wor den de kosten voor een paspoort ver dubbeld van 1000 tot 2000 francs. PRESIDENT PERON van Argen tinië heeft verklaard, dat zijn land op het gebied van de ont wikkeling van atoomenergie „een interessante fase" is ingegaan. „Wij beginnen nu met concrete toepassing", zei hij. TWEE AMERIKAANSE militairen zijn in Amsterdam gearresteerd in verband met de overval op de Amster damse taxichauffeur Olij. De Ameri kanen waren met verlof in ons land. HET ECHTPAAR WIERSMA (de man 79 en de vrouw 81 jaar) is Zondag morgen te Tjamsweer dood in hun huiskamer aangetroffen. De oorzaak bleek gasvergiftiging te zijn. Een kraantje van 't gaskomfoor had open gestaan. LAOS en Vietnam zyn (tot nu toe) tamelijk tevreden over de Franse voorstellen tot verruiming van hun onafhankelijkheid. Cambodja daaren tegen vindt de voorstellen „onvol doende". Weersverwachting, geldig tot hedenavond: Aanvankelijk opklaringen, maar later op de dag weer toenemende bewolking met op de meeste plaat sen lichte regen. Matige t«t vrij krachtige wind tussen West en Zuidwest. Iets hogere temperatu ren. Vandaag: Zon onder 21.00 uur. Maan onder 18.04 uur. Morgen: Zon op 4.30 uur. Maan op 1.28 uur. Amerikaans plan V°LGBNS de „New York Times" is aan de Amerikaanse autoriteiten in Duitsland verzocht, aanbevelingen te doen inzake een „psychologisch of- fensief tegen de Sovjet-Unie in Oost- Duitsland. Amerikaanse functionarissen in Duits land zouden o.m. willen voorstellen, grote voorraden overtollige boter vlees, tarwe e.d. uit de V. S. naar O. Duitsland te zenden met het oog op de daar heersende voedselschaarste. Het doel van dit plan zou zijn. de Sovjet-Unie in verlegenheid te bren gen en Adenauer te helpen om de ko mende algemene verkiezingen te win nen. Botsing in Calcutta JTEN VEERTIGTAL personen Is gls- teren gearresteerd na een botsing met de politie in de buurt van Cal cutta. De ongeregeldheden ontstonden na een botsing voor Djiban Kisjan Khara, die 45 dagen in hongerstaking is ge weest om de eis te steunen, dat be paalde gebieden van de staat Bihar waar Bengali gesproken wordt bij W.- Bengalen worden ingelijfd. Zaterdag is Khara in 't geheim door de politie naar een ziekenhuis ge bracht in verband met de achteruit gang van zijn gezondheid. Emigranten sinds 46 ""pUSSEN 1946 en 1952 zijn uit ons land 143.000 personen geëmigreerd. Het grootste aantal ging naar Canada (62.000), vervolgens Australië (38.000), terwijl de overigen naar Zuid-Afrika, de Ver. Staten, Nieuw-Zeeland en en kele andere landen trokken. Wat de godsdienstige verhoudingen betreft behoorde 24 procent tot de Her vormde kerk, 16.9 procent tot de R.K. kerk, 26 procent was Gereformeerd en van byna 29 procent was geen ker kelijke gezindte bekend. NOORSE FJORDENPAARDEN zou den eens moeten worden gebruikt op kleine proefbedrijven in ons land, vindt de commissie voor kleine boe- renvraagstukken van de Stichting voor de Landbouw. In Denemarken voldoen ze goed. ZATOPOCKY, de president van Tsje cho-Slowakije, heeft in een redevoe ring aangedrongen op grote productie van landbouwmachines. EEN OOSTENRIJKS-Duitse expeditie heeft de top van de 8120 meter hoge Nanga Parbat in de Himalaya bereikt. De eerste poging werd gedaan in 1895 In totaal mislukten zes expedities. Dat de speeltuin „Rozenoord" te Bergen op Zoom de tienduizendste be zoeker verwachtte, meldde we vorige week al. Inmiddels is die gearriveerd. Het was Ineke Uil uit de Nicolaas Beetsstraat en zjj werd verblijd met een pracht van een taart. De rest van het gezin mocht er natuurlijk ook van mee-eten. Na jongejuffrouw Ineke kwamen er nóg 2000 bezoekers langs het loket, zodat het aantal inmiddels de 12000 heeft overschreden. Duitse liberale partij en het plan zou de grote Westelijke mogendheden langs de gewone diplomatieke kanalen onder ogen gebracht worden. Een der voorwaarden zou zijn dat ed Westelijke Grote Drie afzien van eni ge voorconferentie. De Indonesische crisis IWfUKARTO, die van de Indonesi- sche president, Sukarno, opdracht had ontvangen om een nationaal za kenkabinet te vormen, is er niet in geslaagd een nieuwe Regering samen te stellen. Maandagavond gaf hij zijn mandaat aan Sukarno terug. Hij faalde op het laatste ogenblik in het bereiken van overeenstemming met de Masjumi over de samenstelling van het Kabinet en de keuze van Mi nisters. Sukarno hoopt spoedig een of meer nieuwe formateurs te kunnen aanwij zen. TWINTIG DODEN AAN de route van de Pan-Ameri- kaanse spoorweg, 4 kilometer van 'het plaatsje Trujillo in Peru, deed zich een ernstig ongeluk voor toen bij een spoorwegovergang een autobus werd gegrepen, door een trein, die uit de richting Ascope kwam. In de bus bevond zich het voetbal elftal van de club „Juan Aurich" uit Lambatecano en een aantal suppor ters. Twintig personen werden bij dit ongeval gedood, terwül 16 personen verwondingen opliepen. Toen de vierde étappe van de Tour de France gewonnen was door onze landgenoot Gerrit Voorting in de tijd van 5 uur 20 min. 19 sec. was een der eersten die gelukkige Gerrit kwam feliciteren Wout Wagtmans. FAe Algemene R. K. Ambtenaren- Vereniging (ARKA) houdt te Utrecht een druk bezocht tweedaags congres, waar diverse actuele proble men, de positie van de ambtenaren be treffende, onderwerp van bespreking uitmaken. De vice-voorzitter, mr G. Boot, hield de openingsrede. Hij bestreed de doorbraakgedachte op sociaal terrein, daarbij erkennend dat samenwerking met andere organi saties nodig is, maar deze mag nooit een overgangsstadium naar een een heidsorganisatie betekenen. De ARKA wenst te behouden de vrijheid zich uit te spreken over actuele problemen. Inzake de loonvorming bepleitte spreker evenals de KAB een grotere vrijheid. Mr Boot was erkentelijk voor de bereikte resultaten bij de jongste sa larisonderhandelingen met de Rege ring. Vooral aan minister Beel werd dank gebracht voor zijn initiatief om de nivellering te doorbreken. Voor de lagere ambtenaren zou vol gens spreker de oplossing moeten wor den gezocht in een verhoging van het loonniveau. Dankbaar is de ARKA de Regering voor de vervulling van de jarenlang in het urgentieprogram opgenomen wens: een vacantietoeslag van 2 pet. zonder plafonds. Als laatste wens bleef hier over de medetelling van 't aantal kinderen voor de berekening van de toeslag. TN FRANSE diplomatieke kringen te Parijs is Maandagavond ver klaard, dat „een acute economische crisis" de voornaamste reden voor de ommekeer in de Hongaarse politiek schijnt te ztfn. Een correspondent van het Zweed se liberale blad „Expressen", Horn, QE VRAAG, welke toekomst de kinderen Finaly tegemoet gaan, wordt in de kringen der belangstellenden op twee manieren beantwoord, maar zo dat er zich hier en daar enige tekenen tot ongerustheid voor doen. De heer André Weill, penningmeester van de Hulpactie der Ver zetsorganisatie, heeft over de toekomst van de beide jongens Robert en Gérald verklaard, dat zij zich na vier maanden verblijf in de Villa „La Mousonnière" met hun tante naar Israël mogen begeven, krachtens de overeenkomst van 6 Maart. Doch datzelfde verdrag bepaalt, dat de jon gens in een Frans college Katholiek zullen worden opgevoed, tot zij 18 jaar zijn en dan zelfstandig hun weg kunnen gaan. Hun tante, Mevr. Rosner, die zo juist uit Tel Aviv in Frankrijk is aan gekomen, ziet de naaste toekomst der jongens op geheel andere wijze. Tijdens het weekeind heeft Mavr. Rosner een nadere toelichting gege ven op haar plannen met de beide kinderen. Hoewel zij zeer tevreden was over de toestand, waarin zij de kinderen heeft aangetroffen, meende zij te kunnen vaststellen, dat zich ze kere „afwijkingen" voordoen, die zij eens nader moest onderzoeken. Zij verklaarde dit met te zeggen, dat er 'n aanslag op het geweten der kinderen gepleegd was en dat zij geen tweede wilde bedrijven. „Robert en Gérald zullen temidden van hun familie le ven", zeide zij, „en ik realiseer mij ten volle, dat de aanpassing aan dat nieuwe milieu een proces van lange duur zal zijn". „Ik hoop", verklaarde Mevr. Ros ner voorts, „dat zij, omringd door de liefdevolle zorgen van hun familie, zoals zij tot nog toe niet hebben ge kend, zich tenslotte zullen aanpassen aan het geestelijke milieu, dat het mi lieu van hun ouders geweest is". Over de mentaliteit van de kinde ren doen andere geruchten de ronde. Zij zouden voorzover men heeft te weten kunnen komen, zelf een beetje angstig zijn voor de dingen, die hen te wachten staan. Ook zouden zij het zelf op prijs stellen hun studies in het Frans voort te zetten. Van de an dere kant echter is in de overeen komst van Maart bepaald, dat de Itfn- deren in de vier maanden verblijf te St. Leonard de beginselen van het Hebreeuws moeten leren. GELUKKIG GEVOLG h F hiermede de vraagstukken rond de beide kinderen ten einde zul len zijn, is zeer de vraag. Enerzijds heeft men de verklaring van de op perrabbijn Kaplan, die schrijft, dat de oplossing van de kwestie Finaly een opmerkelijk resultaat is, die van religieus standpunt uit een gelukkig gevolg heeft gehad. De betrekkingen tussen Katholieken en Joden zijn, nadat zij sinds de laatste oorlog zo sterk waren verbeterd, niet bedorven door de zaak Finaly. Maar van de andere kant verklaren enige geeste lijken in kranten, welke in Basken land verschijnen, o.a. in „Basque Soir", dat het er niet meer om gaat of deze kinderen hun vrijheid heb ben gekregen, maar of zij haar zullen behouden. En er wordt aan toege voegd, dat de priesters te veel be lang hebben gekregen bij deze zaak, dan dat zij er zich nu plotseling van zouden terugtrekken. „Heeft men met name aan de kin deren gevraagd zo wordt dit stand punt toegelicht of de kinderen lie ver in Frankrijk zouden willen blij ven, dan wel of zij naar Israël willen gaan. En als hun die vraag niet ge steld werd. dan zou dat toch een groot misbruik van vertrouwen zijn tegen over de Spaanse regering, de Baski- sche priesters en deze arme wezen zelf" schreef Maandag, dat de Hongaar se arbeiders op „het laagst moge lijke bestaansniveau" leefden. Volgens Horn kostte een kilo brood, indien tenminste brood te krijgen was, 1.20 gulden, een kilo aardappelen 1.80 gulden, een kilo kaas ruim 15.50 gulden en een kilo boter ruim 21.50 gulden. Een ei kostte bijna 1.50 gulden per stuk en een liter melk bijna 1,40 gulden. Het gemiddelde loon van een Hon gaarse arbeider was, volgens Horn, bjjna 250 gulden per maand. Hom zei deze cijfers te hebben kun nen opstellen aan de hand van gege vens uit gesprekken met Hongaarse arbeiders. Op 27 Augustus F\E minister van Binnenlandse za- ken heeft bepaald, dat de candi- daatsstelling voor de gemeenteraads verkiezingen van Bruinisse zal plaats hebben op 14 Juli a.s. De stemming zal volgens die bepaling gehouden worden op 27 Augustus. Spreker oefende ernstige critiek op het uitblijven van door de Regering toegezegde verbeteringen voor gepen- sionneerden. Ernstig bezwaar heeft spreker ook tegen het uitblijven van een ziektekostenregeling voor het rijkspersoneel en ander overheids» personeel, dat niet onder een gemeen te- of provinciale regeling valt. ACHTERSTELLING gpreker hekelde vervolgens de aeh- stand In de benoeming van R.K. ambtenaren en sprak In dit verband van achterstelling. Mr Boot constateerde, dat het aan» tal katholieke ambtenaren in verschil^ lende sectoren van het ambtelijk le» ven veelal buiten redelijke verhou* dingen blijft. Hij besloot met de woorden van Kardinaal von Faulhaber: „Wie God voor 30 zilverlingen verkoopt, ver koopt zijn overheid voor 20", daarmee doelend op het belang van een sterke confessionele ambtenarenorganisatie. Het overige deel van de eerste con gresdag werd besteed aan een bespre» king over het bestuurs- en redactie- beleid. Telegrammen van trouw werdep verzonden aan Kardinaal de Jong en H. M. de Koningin. pLANNEN voor de oprichting van Tt Bureau voor Maatschappelijk Blin denwerk zijn in een vergevorderd sta dium. Weldra wordt de indiening van een wetsontwerp door Minister van Thiel verwacht. Verder zijn de onderhandelingen over de totstandkoming van een Blinden- wet gaande en vermoedelijk zal met ingang van 15 Augustus het merk „Blindenhandwerk" een gedeponeerd handelsmerk zijn, dat ook door zelfstandige blinden mag worden ge bruikt. Voorts is Philips zeer ver ge vorderd met het .Sprekende Boek" dat de blinden een grote hulp zal zijn hij hun moeilijke werk. De cursus blin- den-onderwijzer, welke vorig jaar te Utrecht begonnen is, heeft succes op geleverd en zal dit jaar worden ver volgd. Ook zal hier en daar begonnen worden met het geven van kook- en naaicursussen aan blinden. Van al deze mededelingen namen de honderden af gevaardigden op een congres van de Katholieke Blindenbond Sint Odilia, te Maastricht met belangstelling ken nis. Teleurstelling werd uitgesproken over het feit, dat er nog altjjd geen wetsontwerp is om de blindenrente te regelen. En ook was men van mening, dat de Staat en de gemeenten meer zou den kunnen doen voor werkverschaf fing aan de blinden. TWEE SCHOTEN klonken Zater dagnacht tussen de huizen blokken aan de Vrolikstraat te Amsterdam. Bijna tegelijkertijd sneuvelden twee ruiten van een woning, waar een 30-jarig brui loftsfeest werd gevierd. Niemand werd gewond. Aan deze Wild-West-scène was het een en ander voorafgegaan. De bruiloft werd aldus de politie nogal luidruchtig gevierd. Er wer den platen gespeeld op een elec- trische gramofoon. Een buurman, een 35-jarige teke naar-constructeur, zag zijn nacht rust bedreigd en schreeuwde naar de feestvierenden, dat die gramo foon afgezet moest worden. Toen dat niet gebeurde, pakte de teke naar een windbuks en loste twee schoten. Veel nachtrust heeft hij daarna niet meer genoten, want hij werd door de politie aangehouden.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1