TWEEDE UITKERING VAN 50°lo OP OUDE BASIS VINCENTIANEN IN UTRECHT BIJEEN 30.000 Chinezen naar Formosa terug Twee nieuwe besluiten van het Nat. Rampenfonds R.K. Middenstand teleurgesteld Slot-uitkering (zonodig) houdt rekening met woonmilieu Duitse resolutie Koningin Juliana punterde in Giethoorn MOBILISATIE IN CAMBODJA? Engelsen wachten Duits onderzoek af Een krans voor overleden vliegers BOM OP IERSE SPOORLIJN HEILIG JAAR IN 1954? Redder verdronken Franse regering publiceerde besluit na uitvoering r Twee Nederlanders ontvoerd Twee gevangenen ontsnapt DAGBLAD VOOR ZEELAND Ook regeling voor weduwen, wezen en invaliden Weinig verandering De uitlevering van Willem Polak Herdenking Frederic Ozanam Er zijn thans 661 conferenties in ons land Wijziging bij Kath. Filmkeuring Na een jarenlang verblijf in Indo-China Ex-eilandbewoners Hoe warm het was in Zweden In Makassar: V.S. STELLEN EISEN Opmars van Mau-Mau? 83e JAARGANG No. 20764 Voor Cod, Koningin en Vaderland Uitgave: N. V. Uitgevers Mij Neerlandia. Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerstraat 16, Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie' 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur! J. J. H A. Bruna Redactieraad: (XI v. Hoolegem. Mr. Dr. A. J.J. M Mes, Mr. H_ B. L. de Rechter L J v '1 Weslende. P. V» M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post t 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- bestell f 0.42 Incasso wordt berekend. .Losse nummers 13 ct. Postrek. no. 278841. VRIJDAG 3 JULI 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/rrv (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contra«t aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Tel. 102 (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, O0STBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35» r\E VAKRAAD van de Ned. R.K. Middenstandsbond heeft het com plex van voorstellen tot compensatie van de huurverhoging hoogst teleur stellend genoemd. Hij dringt aan op aanvullingen en veranderingen, waar door niet alleen de komende lasten gecompenseerd zullen worden, maar tevens, volgens het aan de regering aangeboden belastingprogram voor 't midden- en kleinbedrijf, een basis wordt gelegd voor een gezond finan cieel beleid binnen de middenstands onderneming, hetgeen van grote be tekenis zal zijn voor de verruiming van de werkgelegenheid. HET HONGAARSE kabinet is afgetre den, zo heeft radio-Boedapest Donder dagavond bekend gemaakt. ZEVENHONDERD BOEREN uit Due- ren, nabij de Limburgse grens, heb ben een mars naar Bonn ondernomen, om te protesteren tegen de aanleg van een vliegveld voor straaljagers, waardoor landerijen verloren dreigen te gaan. OP MIDDEN-JA VA vielen 22 doden bij een gevecht tussen een bende van de Darul Islam en een legerbataljon. Het bataljon werd gesteund door be volking en politie. Negentien slacht offers waren bendeleden. LANIEL, de Franse premier, heeft de samenstelling van zijn regering vol tooid door de benoeming van 16 Staatssecretarissen, nl. M.R.P. 3, Gaullisten 2, dissidente Gaullisten 2, gematigd Conservatieven 5 en radi calen 4. SOCIALISTISCHE LEDEN van het Brusselse trampersoneel zijn gisteren voor de tweede maal in een maand in 24 uur-staking gegaan voor loons verhoging. De katholieke vakbonden steunen de staking niet. IN VOORBURG, waar onlangs de ka tholieke wethouders aftraden omdat zij meenden, dat er politiek in anti katholieke geest werd gevoerd, zijn twee nieuwe wethouders benoemd, 1 Chr.-Historische en een P. v. d. A.- VANDALEN hebben in het Middel- heimpark te Antwerpen het veelom streden beeld ,.De Zeehond" van Bran- cusi van zijn voetstuk geworpen, waardoor het werd beschadigd. RUSSISCHE SOLDATEN en Duitse meisjes hebben in de straten van Pots dam gedanst na afloop van een rede van Ulbricht, secretaris-generaal van de Oost-Duitse „S.E.D.". 2f.K.H. PRINS BERNHARD heeft gisterenavond, als voorzitter J van het Nat. Rampenfonds via de radio een toelichting gege ven op twee nieuwe principiële besluiten van het Fonds. Hij deel de in de eerste plaats mee, dat er een uitkeringsregeling komt voor weduwen en wezen van watersnoodslacMoUe mede voor hen, die door de ramp invalide zijn geworden en twee de, dat besloten dat de getroffenen voor het totaal van wat verloren ging een vergoeding krijgen, volgens een nieuwe rege ling, die nog niet helemaal gereed is. In afwachting van deze nieuwe regeling, waarbij rekening zal worden gehouden met de verschillen in woonmilieu, zal een tweede uitkering van 50 pet. geschieden op basis van de oude regeling. over te gaan tot een tweede uit kering van 50 pet. op basis van de oude regeling. Voor hen die daarvoor in aanmerking komen zal nog een slot-uitkering vol gen die uitgaat van het nieuwe systeem. DE SLOT-UITKERING EEN MAN IN ESSEN, 72 jaar oud, zat twee dagen voor een raam aan de straat voordat voorbijgan gers ontdekten, dat hij dood was. Hij bleek aan een beroerte te zijn overleden. PRESIDENT PERON van Argentinië heeft vrijlating gelast van alle con servatieven, die na een poging tot re volutie in September 1951 werden ge arresteerd. Ook democratische leiders zijn vrijgelaten. CLARENCE HUNTER, het scheidend hoofd van de Amerikaanse M.S.A. in ons land, is begiftigd met het Groot kruis in de Orde van Oranje-Nassau. EEN 20-JARIG MEISJE, dat met haar ouders naar Australië zo emigreren, was niet aanwezig by de inscheping op de „Johan van Oldebarnevelt". Men vermoedt dat de jongedame, afkom stig uit Oirschot, met haar verloofde in België verblijft. DE FRANSE bezettingstroepen in Duitsland hebben 45.000 D.M. aan de Nederlandse ambassade te Bonn aan geboden voor onze watersnoodslacht offers. DE TWEEDE KAMER heeft zonder discussie een wetsontwerp goedge keurd, waarby wordt bepaald, dat de nieuwe gemeenteraden, die in Sep tember hun zittingsperiode beginnen niet vier maar vijf jaar gehandhaafd' blyven. IN HET GEBIED van Antwerpen zal een kern-physisch laboratorium wor den gebouwd ter bestudering van het gebruik van atoomenergie voor in dustriële doeleinden. PRINS BERNHARD heeft t.g.v. het 40-jarig bestaan van de Kon. Lucht macht een herdenkingsbord ontvan gen, dat werd aangeboden door ltn.- generaal vlieger I. A. Aler. p\EZE oude regeling was in de eer- ste plaats afgestemd op snelle af doening van zaken, en men was ervan overtuigd, dat de regeling lang niet volledig kon zijn. Aan de hand van de ingevulde lijsten van verloren ge gaan huisraad werd 50 uitgekeerd tot aanschaffing van het eerst noodza kelijke. Degenen die weer zelfstandig woonden kregen het gehele bedrag toegekend, de overigen konden naar behoefte een voorschot opnemen. Bij de berekening van het bedrag hield men zich aan eenheidsprijzen, dit al les om zo snel mogelijk hulp te bie den. Thans heeft het N.R.F. zich hera den over een nieuw systeem, dat vol ledig herstel verzekert van het huis- raadbezit in de toestand vóór de ramp, rekening houdend met de ver schillen in woonmilieu van de ge troffenen. Men meent dit nieuwe sy steem te verkrijgen door een aan vullende regeling neerkomend op een verfijning van het oude stelsel. Het zal uiteraard nog wel even duren vooraleer dit nieu we systeem tot in détails is uit gewerkt, maar aangezien vast staat, dat geen der getroffenen minder zal ontvangen dan 100 pet. van de oude regeling, heeft het N.R.F. besloten reeds thans S AAR-BESPREKINGEN rjE WESTDUITSE BONDSDAG (met uitzondering van de communisten) heeft een resolutie goedgekeurd, die drie voorwaarden voor toekomstige bespreking met Frankrijk over het Saargebied bevat. De resolutie verklaart, dat de re- geringspolitfek op de volgende begin selen moet gebaseerd zijn: 1. De Saar is volgens Duits en in ternationaal recht een deel van Duits land, binnen zijn grenzen van 31 De cember 1937. 2. De huidige orde in de Saar maakt deel uit van de binnenlandse organi satie van Duitsland, zoals ingesteld door de bezettende mogendheden. 3. Bij onderhandelingen en het slui ten van verdragen aangaande de Saar moet het recht worden hersteld, waar door vrije en democratische omstan digheden in het gebied worden ge schapen en de feitelijke afscheiding van 't Saargebied van Duitsland wordt beëindigd en erkend wordt, dat de Saar tot uitsland behoort. De weersverwachting tot heden- avond luidt: Over het algemeen veel bewol- J king met voornamelijk in de mid- dag enkele verspreide regenbuien en een kans op onweer. Zwakke J tot matige wind, in de kustpro- t vincies uit Noordelijke richtingen, elders veranderlijk. Ongeveer de- zelfde temperaturen als gisteren. f Vandaag: Zon onder 21.02 uur. J t Maan onder 12.41 uur. Maan op t i 23.43 uur. Morgen: Zon op 4.26 uur. r\EZE laatste slot-uitkering zal voor- namelijk ten goede komen van hen, wier oude woonmilieu met de 100 van de oude regeling niet ge heel kan worden hersteld, aangezien zij artikelen bezaten die in de nor matieve lijst niet voorkwamen, ter wijl voorts hun huisraad van een kwaliteit was, die met de eenheids prijzen van de normatieve lijst niet kan worden aangehouden. De slot-uitkering nu zal worden be rekend aan de hand van de volgende factoren: le. een op te stellen aanvullende normatieve lijst (met eenheidsprijzen) van practisch alle goederen, die in de eerste lijst ontbraken. 2e. een waardering van het verlo ren gegane huisraad naar enkele prijs klassen, gebaseerd op het woonmilieu. Om deze prijsklassen vast te stel len zullen er plaatselijke commissies worden gevormd door o.a. de burge meesters en representanten van plaat selijke organisaties, alsmede verte genwoordigers van het vrouwelijke element. Tenslotte zal er een beroeps instantie worden ingesteld, die na de slot-uitkering klachten over onvol doende schadeloosstelling zal behan delen. De nieuwe uitkeringen zullen ge heel in contanten worden gedaan. Daarbij zal in overweging worden ge geven om pas na gedegen overleg tot aankoop over te gaan. Bovendien zal gewezen worden op de wenselijkheid de eveneens zwaar getroffen plaatse lijke middenstand in de aanschaffing te betrekken. ETEN TWEEDE belangrijk besluit van het N.R.F. betreft de verzorging van de nagelaten betrekkingen van de rampslachtoffers en van hen, die door de ramp invalide zijn geworden. Er is besloten tot periodieke uitkeringen aan personen, wier echtgenoot, vader, verzorger of kostwinner door de ramp zijn omgekomen of invalide zijn ge worden alsmede aan de invali den zelf. Dezelfde regeling zal ook gelden voor slachtoffers van het reddingswerk. Met spoed worden de vereiste ge gevens voor de uitkeringsregeling verzameld om zo spoedig mogelijk tot een schema te komen. Koninklijke radioboodschap r\E KONING van Cambodja, Noro- dom Sihanoek, heeft in een radio boodschap bekend gemaakt, dat hij van plan is binnenkort een mobilisa- satie te beginnen. Hij lichtte zijn plan nen toe met te zeggen, dat de enige reden voor Frankrijks weigering om Cambodja onafhankelijkheid te ver lenen, Cambodja's militaire zwakheid is. Zijn mobilisatieplan zou deze be lemmering wegnemen. ,Mijn opzet is", zo verklaarde de koning, „het verkrijgen van onafhan kelijkheid voor het land en een dienst te bewijzen aan Frankrijk en de vrije wereld". In Frankrijk wordt instemming met deze maatregel van de Koning ge toond. TN de Landdag van Neder-Saksen is de minister van Justitie door een afgevaardigde der liberale partij ge- interpelleerd over zijn voornemen in zake een eventuele uitlevering van de Bredase vluchteling Willem Po lak. De liberale afgevaardigde vroeg of maatregelen waren getroffen om te verhinderen dat Polak evenals de Jonge door de Engelse bezettings autoriteiten over de grens zou wor den gezet. De minister zei, dat de Britse auto riteiten hebben toegezegd, dat zij eerst het resultaat van het Duitse on derzoek zullen afwachten. Polak kon volgens hem echter slechts zo lang in een Duitse gevangenis blijven als er een Duits bevel tot inhechtenisne ming bestond. De minister gaf de verzekering, dat Duitse beambten niet hadden meege werkt om de vluchteling de Jonge na zijn vrijspraak door een Duitse rech ter in Britse handen over te geven. Rumoer bij koninklijk bezoek LJET BEZOEK van Koningin Elisa- beth van Engeland aan Noord-Ier- land heeft nogal wat rumoer teweeg gebracht. Ierse nationalisten hebben op verscheidene wijzen gedemon streerd. Reeds in de nacht van Woens dag op Donderdag waren er procla maties verspreid en aangeplakt, waar in Koningin Elisabeth het recht werd ontzegd over welk deel van Ierland dan ook te heersen. De voornaamste spoorwegverbindin gen tussen Dublin en Belfast, waar over extra treinen zouden gaan die reizigers naar Belfast zouden brengen voor het koninklijk bezoek, werd door een ontploffing beschadigd. Rondom elf uur in de ochtend trad er plotseling een electriciteitsstoring op, waardoor het contact met de poli- tie-auto's, de de koninklijke stoet be geleidden, werd verbroken. De storing duurde twee uur. TTET EERSTE EEUWFEEST van de sterfdag van Frédéric Oza- nam, de stichter van de Sint Vincentiusvereniging, is giste ren in Utrecht op bijzondere manier herdacht. J~NES MORGENS kwamen hoofdraad, presidenten, leden v. gewone con ferenties. maar ook van de jongeren- en bedrijfsconferentie bijeen in de fraai versierde kerk van Maria Ten hemelopneming, waar Z.H.Exc. Mgr. Dr. B. J. Alfrink een pontificale H. Mis heeft opgedragen. Tijdens de mid dagvergadering in Tivoli hebben ver schillende sprekers het woord ge voerd, onder wie de aartsbisschop coadjutor, de voorzitter van de hoofd raad Mr. H. G. J. Morshuis, Prof. Mr. J. J. M. van der Ven, die de eigenlijke hedenkingsrede hield, alsmede minis ter Van Thiel. Uit het woord van Mgr. Alfrink kwam de dank van het Hoogwaardig Episcopaat naar voren^ dat zich zo zeer verheugt over de bloei van de Sint Vincentiusvereniging, die momen teel 661 conferenties of plaatselijke afdelingen telt met een totaal van 9200 leden. De bijeenkomst, die mede werd bij gewoond door de Pauselijke Internun tius, Mgr. Paolo Giobbe en mr. J. H. J. Schouten, vertegenwoordiger van de minister van Justitie, werd opge luisterd door muziek, uitgevoerd door het zangkoor van de Kathedrale Kerk te Utrecht en door de Arnhemse Or kestvereniging. Vermeldenswaard is nog, dat loco burgemeester Ploeg bij een ontvangst door het gemeentebestuur in de St. Michielskapel de nadruk erop legde, dat het particulier initiatief zeker zijn taak heeft op het gebied van de so ciale zorg, welke vooral op geestelijk gebied nooit door de overheid kan worden overgenomen. Mr. Morshuis heeft op de bijeen komst aan ieder der Nederlandse bis schoppen. alsmede aan Mgr. Giobbe een herinneringswandbord overhan digd, dat in fraaie afbeeldingen de samenwerking tussen episcopaat en de Vincentuisvereniging symboliseert. WOLGENS de Maasbode zou de H. v Vader op 15 Augustus het jaar 1954 tot buitengewoon Heilig Jaar uit roepen in verband met het eeuw feest van de afkondiging van het Dogma der Onbevlekte Ontvangenis. Het zou niet noodzakelijk zijn, om de stad Rome te bezoeken voor het verdienen van de jubileumaflaat. De Paus zou daarentegen met grote klem aan de gelovigen van de gehele we reld aanbevelen om die Maria-heilig- dommen bezoeken, die voor hen het gemakkelijkst bereikbaar zijn. Verder zouden in 1954 de heiligver klaring van Pius X en de zaligverkla ring van Pius IX geschieden. Aan Scheveningse strand JPR ZIJN DAGEN, dat de zee aan het Scheveningse strand een ge vaarlijke trek heeft. Dat was ook Woensdag het geval, hetgeen merk baar was aan het aantal „incidenten", waarvan twee met dodelijke afloop. Niet minder dan tien baders kwa men in de loop van de dag in levens gevaar te verkeren. Een daarvan, een zesjarige Haagse jongen, verdronk. De overige drenkelingen konden worden gered. In verscheidene gevallen moest de G.G.D. er aan tepas komen, omdat de slachtoffers bewusteloos waren. Bij het redden van een 13-jarig meisje uit Leidsendam verdronk de 22-jarige messroombediende S. uit Den Haag. Bij een andere reddingspoging liep een Haagse agent schaaf- en snijwonden op aan beide benen. Tivee plaatsvervangende voorzitters J-)E STICHTING Katholieke Film centrale heeft een nieuwe regeling getroffen inzake de vervulling van het voorzitterschap bij de Katholieke filmkeuringen in eerste aanleg, te Am sterdam. Ter vervanging van de di recteur Drs. K. Briels, is de heer Fr. P. Wienhoven te Breda als eerste en de heer A. L. G. M. van Oorschot te Hilversum als tweede voorzitter aan gewezen. Voor de keuring in tweede instantie te Rotterdam en Den Haag blijft de bestaande regeling van kracht. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Koninklijke Luchtmacht, is op de vliegbasis Soesterberg een plechtige herdenking gehouden ter ere van de leden van de Koninklijke Luchtmacht^ die in deze veertig jaar het leven verloren. Namens H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Bernhard legt de adjudant van H. M., vice-admiraal N. A. Rost van Tonningen, een krans aan de voet van het Monument op het vliegterrein. tische troepen, die gedurende drie jaar de Birmese strijdkrachten heb ben bestreden. Ongeveer 12.000 van van deze guerillastrijders zullen, naar verwacht wordt, eveneens de strijd- QERTIGDUIZEND Chinese Nationalisten, die gedurende een jaar op het eiland Phoe Quoc geïnterneerd hebben gezeten, zijn door de Franse autoriteiten vrygelaten en naar Formosa gerepatriëerd. De repatriëring is al op 26 Mei begonnen, maar er is pas ruchtbaarheid aan gegeven, nu het gehele geval achter de rug is. De terugtocht is geschied met nationalistische schepen. Sedert de nederlaag van Tsjang Kai Sjek zaten de ongeveer 30.000 Chine zen in Indo-China. Aanvankelijk had men hen in kampen ondergebracht, maar toen ze wat te lastig werden, waren ze naar Phoe Quoc overge bracht. waar ze volkomen bewegings vrijheid genoten. Ze hadden er een eigen bestuur en stonden onder lei ding van hun militaire bevelhebber. Hei eiland ligt in de Golf van Siam, 300 k.m. ten Oosten van Saigon. De Franse regering nam haar be sluit om de Chinezen te repatriëren na de resolutie der V.N. aangaande repatriëring van Chinese nationalis- krachten van Tsjiang Kai Sjek ver sterken. GOED GETRAIND ^"NNDER de 30.000 Chinezen, wier vrijlating 26 Juni was voltooid, bevinden zich 25.000 mannen, 3.000 vrouwen en kinderen en 2.000 zieken of oorlogsgewonden. Volgens waarnemers zullen de 25.000 Chinezen, die tijdens hun ver blijf op Phoe Quoc een intensieve lichamelijke training hebben onder gaan, onmiddellijk kunnen worden op genomen in het leger van Tsjiang Kai Sjek. Ongeveer duizend Chinezen hebben geweigerd naar Formosa te rug te keren. TN een politiepost te Stockholm werd Donderdag een vat asfalt binnengedragen, waaraan een man zat vastgekleefd. Het was een 25-jarige zeeman, die op het vat was gaan zitten, waarna hij in slaap was gevallen. Door de hoge temperatuur was het asfalt gesmolten en aan zijn broek vastgekleefd. Twee politiemannen hebben de zeeman, na een poging om hem te bevrijden, in een jeep naar een politiepost vervoerd, waar zijn kleren werden losgesneden. Tydens een bezoek van H. M. de Ko ningin aan de Noordwesthoek van de provincie Overijssel maakte Zij per punter een tocht door het schilder- achtige Giethoorn. YJ/OENSDAG zyn in Makassar drie personen, waaronder twee Ne derlanders, door een bende ontvoerd. De ontvoering had plaats, toen de slachtoffers, die van het kantoor van de Javasche Bank kwamen, de be ruchte stadskampong Beroanging pas seerden. De slachtoffers van de ontvoering, die om half elf 's morgens geschiedde, zijn de directeur van de constructie werkplaats „Tello", de heer Muller, de bedrijfsleider de heer van Aalsten de kassier, de heer Thio. Hun auto werd later teruggevonden. Het lag voor de hand, dat het ge zelschap, dat op de laatste dag van de maand van de bank terugkwam, geld bij zich zou hebben voor uitbetaling van lonen. llit straf gesticht Norg T TIT het strafgesticht Norg (Veen- huizen) zijn twee gedetineerden ontvlucht. Zij slaagden erin tijdens het werk aan de bewakers te ont vluchten. Zodra hun afwezigheid bekend werd is er op uitgebreide schaal een onder zoek ingesteld, waarbij gebruik werd gemaakt van politiehonden. De bossen werden aan een nauwkeurig onder zoek onderworpen, maar dit onder zoek heeft tot nu toe niets opgeleverd. Twee weken geleden, zo vernemen wij schijnep ook twee gevangenen te zijn gevlucht uit het strafgesticht Veen- huizen. Eén daarvan is later weer gearresteerd. Besprekingen Rhee- Robertson PRESIDENT RHEE van Zuid-Korea en Robertson, de speciale verte- woordiger van Eisenhower hebben gis teren gedurende een uur en drie kwar tier hun besprekingen onder vier ogen voortgezet. Robertson weigerde na afloop een verklaring af te leggen. Woensdagavond hadden de Amerika nen reeds verklaard, dat zij thans ver der zullen gaan met de onderhande lingen over een bestand, onverschillig of Rhee hiermee zou instemmen of niet. Ook werd in Zuid-Koreaanse krin gen verklaard, dat de V. S. een Zuid- Koreaans voorstel hebben afgeslagen om de oorlog voort te zetten, als de politieke conferentie na een bestand niet tot een oplossing zou leiden. In tegendeel, Zuid-Korea zou door de V.N. als „aanvaller" worden gebrand merkt als het op eigen gelegenheid de oorlog voortzet. Robertson heeft, zo luiden de be richten uit Zuid-Korea. aan Rhee er kenning van de burgerlijke status der vrijgelaten anti-communistische gevan genen, een veiligheidsverdrag, econo mische hulp en een stem in de poli tieke conferentie na een bestand aan geboden. Kenjatla c.s. in beroep •"TE KITALE, in Kenya, dient thans de zaak in hoger beroep tegen. Djomo Kenjatta en vyf medebeschul digden, die tot zeven jaar gevangenis straf zyn veroordeeld wegens „het organiseren en leiden van de Mau- Mau". D. N. Pritt, de verdediger van Ken jatta c.s., heeft verklaard, dat het ho ger beroep op negen of tien argumen ten berust. In verband met een gerucht, dat een onbekend aantal fanatieke Mau-Mau- leden op weg zou zijn naar Kitale. om te pogen de zes arrestanten te be vrijden, worden de politieposten thans met dubbele bezetting betrokken. Voor alle in het gebied van Kitale en omgeving gelegerde politieposten is de I staat van alarm afgekondigd.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1