Russisch Klein Bermuda" over Duitsland De Nederlandse Tourploeg met een glimlach vertrokken Bonn heeft reeds plannen voor herenigd Duitsland J Twee straaljagers boven België verongelukt V) OOK SOVJET-HOGE COMMISSARIS NAAR MOSKOU Oorlogsslachtoffers na 10 jaren in gewijde aarde Naar werkelijke oorlog? Interpellatie toegestaan Joris v. d. Bergh overleden Rhee verlangt het onmogelijke Wat n prijsvraag BLIKSEM TROF LANDBOUWER TE RUSBERGEN Zonnige taferelen op Roosendaals station Troepenbewegingen in Cambodja AANVAL OP C. D. U. en watn fantastische prijzen...! Troonopvolger van Tunesische Bey vermoord Schaduw over jubileum Kon. Luchtmacht Hevig onweer boven ons land Kans op onweer Duizelige Wim van Est vol goede moed naar 't dolle rennersavontuur De wens van een Sinjoor Doodstraf wordt niet opgeschort 93e JAARGANG No. 20763 Uitgave; N. V. Uitgevers Mij Neerlandia, Verschijnt elke werkdag Burea"*: ®^.eda' Reigerstraat 16, Tel. Redache: 8181, Admi. nistratie; 8778. - Verantwoordelijk Hoofd- redacteur! J. J. H A. Bruna, RedacHeraadt G. J. v. Hootegem. Mr. Dr-A. J. J. M. Mes, Mr. H. B L de Rechter. L J. v. t Westende. P. V M. Vercauteren. Abonnementsprtjs bij vooruitbetaling 5.46 per kwartaal. per post f 6 15 per week (uitsluitend bij met-post- t 0 42. Incasso wordt berekend £^enummers 13 ct. Postrek. no. 278841, Voor God, Koningin en Vaderland DONDERDAG 2 JULI 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage 0.30 per m/m. (ingezonden Mededelingen l 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezondan Mede delingen t 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. PI CAMBODJA blijft een gespannen toestand heersen. Koning Norodom Sihanoek heeft zich in de verwoeste stad Siem Reap, 225 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad geves tigd. Hij verzamelt personen van alle po litieke richtingen om zich heen, wat het voorspel zou kunnen zijn van het vormen van een nationale regering of in ieder geval het aannemen van een nieuwe houding tegenover Frankrijk. Besloten is Franse versterkingen aan te voeren en de 3.000 Franse bur gers in Cambodja, die wonen te mid den van 20.000 gewapende Cambodja- nen, te bewapenen om voor eigen per soonlijke veiligheid te kunnen zorgen, ingeval er iets zou gebeuren. Een woordvoerder van Cambodja te Bangkok heeft verklaard: „Indien de Fransen hun troepenbewegingen niet staken, kan het tot een werke lijke oorlog komen". De leraarsalarissen TN de Tweede Kamer is aan de heer Roosjen (A.R.) verlof verleend tot het richten van vragen tot de Rege ring over het uitblijven van de toe gezegde nieuwe salarisregeling voor leraren bij het voorbereidend Hoger en Middelbaar onderwijs. De interpellatie zal op een nader te bepalen tijdstip nog vóór het zomerreces worden gehouden. O TVTIET ALLEEN de Sovjet-ambassadeurs bij de Westelijke „Gro- -1 te Drie" doch ook Semjonov, de Russische Hoge Commissaris in Duitsland, is naar Moskou ontboden. Algemeen neemt men aan, dat het gaat om belangrijke besprekingen over Duitsland. Men spreekt over een „Russische Klein Bermuda". Diplomatieke kringen geloven, dat men hier te maken heeft met een Sovjet manoeuvre om te pogen het initiatief in de hangende wereld kwesties aan de Westelijken te ontnemen. A LLES bijeen staat nog steeds Duits- land fel in de belangstelling, niet in 'het minst inDuitsland zelf. In de Westduitse Bondsdag is het debat over de buitenlandse politiek begon nen. in hoofdzaak over de opstand in Oost-Duitsland. Dr. Adenauer zei, dat de Regering al plannen gereed heeft voor het ge val Oost- en West-Duitsland herenigd worden. Eerst moesten er echter vrije verkiezingen in het Oosten worden gehouden en moest de grens worden geopend, zodat vrij verkeer in het gehele land mogelijk was. Iedere bur ger moest gevrijwaard worden tegen willekeur. Het moest aan een aantal Oostduitse vertegenwoordigers worden toegestaan zitting te nemen in de nieuwe Bondsdag, die 7 September zal worden gekozen. Ofschoon geen definitieve cijfers beschikbaar zijn, aldus de Bondskan selier, hebben wij reden om aan te PT zijn woning DE SJERPA TENSING, die de top van de Mount Everest bereikte, is door Koningin Elisabeth begiftigd met de „Koning George-medaille". HET ACCOORD tussen Nederland en België inzake de sigarenindustrie is voor de periode van een maand ver lengd. MINISTER KERNKAMP is uit Bang kok per vliegtuig te Manilla aangeko men. Vandaag vertrekt hij naar Australië. DE SPOORWEGEN in Engeland (ge nationaliseerd) zullen ruim 170 mil- lioen gulden uitgeven aan de installs tie van een automatisch waarschu wingssysteem op alle belangrijke spoorlijnen. DE PROVINCIES Zuid-Holland, N.- Holland en Utrecht hebben besloten een gemeenschappelijke regeling vast te stellen voor hun taak inzake de Bescherming Bevolking. CHURCHILL zou volgens de „France Soir" tot zijn rustkuur hebben moe ten besluiten, omdat hij na een Ka binetsvergadering een beroerte heeft gehad. Volgens dit blad was de Britse premier een uur lang buiten bewust zijn. NAGUIB, de president van Egyp te heeft besloten de helft van zijn inkomen van 61.000 gulden af te staan voor „het welzijn van zijn land". HET AANTAL DODEN ten gevolge van de watersnood in Japan is reeds gestegn tot boven de 600. Men vreest, dat vele van de 630 vermisten even eens zijn verdronken. DE UITBARSTING van een vulkaan op het eiland Santa bij Timor heeft aan vijftien mensen het leven gekost. Ook is er aanzienlijke materiële schade. MGR. DR. B. ALFRINK, Aartsbis schop- coadjutor van Utrecht, ont ving de onderscheiding van Grootoffi cier in de Groothertogelijke Orde van de Eikenkroon van Luxemburg. Advertentie) Haag is Woensdagmorgen op 71-jarige leef tijd ten gevolge van een hartverlam ming overleden de heer Joris van den Bergh. De overledene was vooral bekend als sportjournalist met de wielersport als zijn specialiteit. Hij schreef het be kende boek „Te midden der kampioe nen", samen met K. J. J. Lotsy „My sterieuze krachten in de sport", „Cir cusleven" en een bekend werkje over het drama aan de Vloeiweide, De heer van den Bergh is vóór deni oorlog en er na, in 1947 en 1948, als' ploegleider opgetreden van de Neder landse renners in de Tour de France. Hij had voor deze deelname altijd fel gestreden. Nu kwam zijn dood juist aan de vooravond van de dag, dat voor het eerst een voltallige ploeg naar de Tour vertrekt. Aanvankelijk was de heer van den Bergh ambtenaar in Den Haag, maar al spoedig stapte hij in de journalis tiek en werd daarin een markante figuur met zijn onvervaarde, vaak geestige pen. Ook in Brabant heeft hij jarenlang gewoond, eerst in Hui ten, later in Ulvenhout. Toen hij verleden jaar 70 jaar werd, is hem nog een grootse huldiging be reid. EGYPTISCH VOORSTEL Arabisch commando voor Suez-kanaal CGYPTE heeft de vorming van een gecombineerd Arabisch militair commando, dat acht divisies van 19.000 man elk zou omvatten, voor het gebied van het Suez-kanaai voorge steld. In kringen, die bij de kwestie be trokken zijn, gelooft men echter, dat strategische moeilijkheden het voor stel onuitvoerbaar zullen maken. Men verwacht, dat het voorstel in Septem ber te Cairo zal worden besproken op de conferentie van de Arabische Liga, nemen, dat als gevolg van de onlus ten in Oost-Duitsland 62 personen ter dood zijn veroordeeld en 25.000 in de gevangenis geworpen. „EGOÏSME" r\E president van de Westduitse LJ Bondsraad, Reinhold Maier, heeil eens te meer een politiek storm doen opgaan. In een rede op het congres der liberale partij in Luebeck, her haalde hij de vroeger reeds door de socialistische leider Schumacher ge uite beschuldiging aan katholieke Duitse politici, dat zij „uit confessio neel egoïsme" niet voldoende zouden hebben gedaan voor het herstel der Duitse eenheid. Maiers rede, die hier als een recht streekse aanval op dr. Adenauer wordt opgevat, werd door het gehele liberale congres stormachtig toege juicht. Ook de socialistische partij heeft zich terstond bij de critiek aan gesloten. De fractie van de Christelijke partij in de Bondsdag heeft in een scherpe verklaring tegen de uitingen van Maier geprotesteerd. Geen verdere concessies WALTER Robertson, Eisenho wers speciale vertegen woordiger, heeft Syngrrïan Rhee laten weten, dat Amerika hem geen concessies meer zal doen. Amerika zal voortgaan te on derhandelen over een wapenstil stand, of Rhee het er mee eens is of niet. Hieruit blijkt dus wel, dat de on derhandelingen waren vastgelopen. Amerikaanse diplomaten bestuderen thans 'n brief van Rhee als antwoord op deze aanzegging. Men. hoopt, dat vandaag de besprekingen weer kun nen worden voo-tgezet. Rhee heeft zijn kabinet en militaire adviseurs tegen Donderdagmorgen voor een bijeenkomst opgeroepen. Rhee verlangt, dat de Amerikanen grootscheepse aanvallen zullen doen op de communisten in Korea, als op de politieke conferentie na een be stand in Korea niet binnen 3 maan den overeenstemming zou zijn bereikt Congresleden waren het over het al gemeen eens met Dulles, dat 'n ver drag met een dergelijke verplichting Igeen kans op goedkeuring in de Ame rikaanse Senaat zou hebben. Leest de nadere mededelingen op pag. 5, 6 en 7 van dit nummer. De Senaat van Bremen heeft een kerk hof met graven van 169 Nederlanders en een gedenkteken voor 35 Nederlan ders, die in de oorlog in Bremen en omgeving zijn gestorven, overgedra gen aan de Nederlandse* Oorlogsgra venstichting. De grafstenen en het monument werden vervaardigd in Ne derland, uit Engelse schelpkalk. De aanleg van het kerkhof is verzorgd door *de Gemeentelijke Dienst van Bremen, en is een onderdeel van de begraafplaats in Bremen-Osterhollz. Aalmoezenier P. G. M. Schoonebeek wijdt, na de opening, in het bijzyn van de zeventig familieleden van gevallen Nederlanders, de dodenakker. AZ EDINE BEY, de troonopvolger van de Tunesische Bey, is gister ochtend, toen hij zich in zijn tuin be vond, in de maag en in het linkerdij been geschoten. Hij is aan zijn ver wondingen later op de dag overleden. De dader wist aanvankelijk te ont komen, doch werd later door de zoon van het slachtoffer gegrepen en naar het politiebureau overgebracht. De troonopvolger is zeventig jaar. Hij staat bekend als „Frans-gezind". In 1951 verklaarde hij afstand van zijn rechten op de troon te zullen doen ten behoeve van zijn broer, Prins Za- dok Bey. Deze betuigde reeds bij her haling zijn trouw aan Frankrijk. De Franse resident-generaal in Tu nis, Jean de Hautecloque, de Tunesi sche premier, Salah Eddine Baccouche en Minister van Gezondheid, Ghachem hebben meegeholpen bij het plaatsen van het stoffelijk overschot in de auto waarmee dit naar het paleis van Marsa is gebracht. Van de politie is vernomen, dat de vermoedelijke dader, Ben Brahim ben Ejebaia Djeridi, verklaard heeft 200.000 francs te hebben ontvangen voor de aanslag. Hij had twee dagen om het huis van de Tunesische prins gezworven, om diens gewoonten te le ren kennen. ROND HALF VIJF gisterenmiddag zijn twee „Thunder- straaljagers van de Koninklijke Luchtmacht op grote hoogte boven de Belgische gemeenten Meeuwen en Wijsha gen met elkaar in botsing gekomen. De „Thunderjets" be hoorden tot een groep van dertig Nederlandse straaljagers van dit type, die van het vliegveld Volkel was opgestegen. De wrakstukken der vliegtuigen zijn op daken van ver scheidene woningen terecht gekomen. De slachtoffers zijn de 28-jarige gehuwde eerste luite nant-vlieger G. Voerman uit Amsterdam en de 25-jarige ongehuwde tweede luitenant-vlieger J. Lemstra uit Wit- marsum (Fr.). TOEN ER gistermiddag een hevig onweer boven Rijsbergen losbarst te, gingen tien mensen, die op het land aan het werk waren, een schuilplaats zoeken onder een platte wagen. De landbouwer H. Voeten van Kaarschot, die zich daarbij bevond, werd door de bliksem getroffen, toen hij even onder de wagen uit keek. Dokter P. Koch uit Zundert was spoedig .ter plaatse, maar kon geen hulp meer bieden. Pastoor dr. van Oosterhout te Rijs bergen verleende geestelijke bijstand. Enkele anderen van het gezelschap hadden enige tijd nodig om van een ernstige schrik te bekomen. BOERDERIJ BIJ IJPELAAR AAN het Koolpad nabij IJpelaar (gem. Nw.-Ginneken) werd de boerderij van de heer Holte door het geldig tot 4 i Weersverwachting, hedenavond: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Veranderlijke bewolking met plaatselijk een regenbui of onweer. 4 Zwakke tot matige wind, in de J kustprovincies hoofdzakelijk uit J Noordelijke richtingen, elders ver- f anderlijk. Dezelfde temperaturen als gisteren of iets lagere. J Vandaag: Zon onder 21.03 uur. Maan op 23.28 uur. Morgen: Zon op 4.25 uur. Maan onder 12.41 uur. (Van onze speciale verslaggever). jyjET HUN BESTE GLIMLACH, hele pakken tuben, een stel koffers, tien- tallen fietsen, een zak met broodjes en enkele dozen sigaren vertrokken, Woensdagmorgen zeven Nederlandse tourrenners plus ploegleider Kees Pel- lenaars, chauffeur Kees Joossen en verzorger Bei-nïird Thomaes vanaf het station Roosendaal naar Straatsburg. Temidden van de snorrende filmcamera's maakte de kleine Bredanaar Woutje Wagtmans de eeuwige Tijl Uilenspiegel van het gezelschap allerlei grapjes, die vermaarde heren ais Danny Kay en Charlie Chaplin niet zouden hebben misstaan. In deze drukte vertelde Wim van Est nog duizelig te zijn als gevolg van de val, die hij Zondag maakte in het criterium van het Belgische stadje Hanret. Dat was het enige, weemoedige schaduw plekje in het zonnige tafereel, dat zich op het station afspeelde. maar tussen de familieleden van de renners door en plotseling bracht hij die ,dat dc Nederlanders die Belgen vooral op hun broek moes ten geven. De aandacht van de cou- naar die bijzondere man uit. Waarom, zo vroeg generaal Pel- lenaars moesten die Beleen er van langs hebben? er Van Awel", antwoordde de stoker, „zij henben onze Stan niet mee willen ne- men". „Sinjoor", riep Woutje Wagtmans, en daarmee kon de stoker het voor vandaag wel doen. ECHTE VERTREK-SFEER WIM VAN EST immers stond een half uur voordat de trein vertrok eenzaam in een hoekje van de in komsthal van het grote station. Heel lang kon deze eenzaamheid niet voortduren, want talrijke Roosenda lers, gehoord hebbende, dat de Tour- ploeg uit het dal der rozen om half elf zou vertrekken, begaven zich naar het station, niet om de renners toe te juichen wei om hen succes toe te wensen voor dat langdurige en dolle avontuur dat Tour de France heet. Er was in die menigte één bijzon der opmerkelijke figuur. De stoker van de Belgische locomotief had zijn machine verlaten. Hij wandelde zo A LS een werkelijke, echte generaal, die zijn troepen ten aanval leidt,* marcheerde Kees Pellenaars (zijn grij ze jasje achteloos over de schouders geworpen) over het perron. Is van Est voldoende fit voor het grote karwei?,' werd hem gevraagd. ,Hij kan tegen een stootje", repli ceerde Pellenaars, die zijn jongens de goede raad gaf nu eens eindelijk naar de heren-douanen te stappen voor de controle van de paspoorten en andere paperassen. De zeven coureurs, Wim van Est, Woutje Wagtmans, Thijs Roks, Adrie en Gerrit Voorting, Adriaan Suijker- buijk en Hein van Breenen wandel den hun ploegleider achterna naar de marechaussée en de douane, die aller vriendelijkst glimlachten en die bij wijze van hoge uitzondering meer om een praatje dan om paspoorten verle gen zaten. Alsof hij daar zo maar ineens uit de lucht was komen vallen verscheen ook weer de Belgische stoker. Allerhartelijkst was het afscheid, dat de Tourrenners in Roosendaal vier den. Voordat zij in de trein stapten moesten zij nog even poseren. Op de foto van links naar rechts Wim van Est met dochtertje Lieske, Thijs Roks, Gerrit Voorting, Kees Pellenaars, Hein van Breenen, Wout Wagtmans, en Adrie Voorting. In bet midden het zoontje van Kees Pellenaars. Adri aan Suykerbuyk was, toen dit plaatje werd genomen, aan het kijken of alle banden wei werden ingeladen. „Ge neemt weerwraak, mannen", riep hij de Tourploeg toe, terwijl hij zich weer uit de voeten maakte om bij zijn machine te komen. Er resteerden nog slechts enkele mi nuten en dan was het vertrekken. Het wagentje van de stationsrestaurateur werd bestormd. De Tour-renners ver overden een aantal flesjes limonade, generaal Pelle eigende zich enig bier toe, terwijl van Est tenslotte met een forse bos bananen aan de haal ging. „Die verdienen we wel terug", meende Adriaan Suijkerhuijk, die tot op dit ogenblik steeds bescheiden op de achtergrond was gebleven. De reizigers stapten in, de renners nog niet. Zij werden omstuwd door en kele tientallen arbeiders van de spoorwegen. Zij moesten zich een weg banen om nog even de gelegenheid te hebben afscheid te nemen van hun familieleden. Thijs Roks gaf zijn meiske Maria uit Zundert nog een „flinke pakkerd". Aangezien Woutje Wagtmans zijn fa milie maar in Breda had gelaten en hij toch ook mee moest doen met de hoop nam hij op bijzondere wijze af scheid van de vrouw van Kees Pelle naars. Gerrit Voorting zei zijn vrouw vaarwel, terwijl Wim van Est zijn dochtertje Lieske nog eens lekker knuffelde. De jongens stapten op commando van Pelle in. Natuurlijk draaiden zij de ramen open van de coupé's en rie pen zij door elkaar, dat het wel goed zou gaan, dat zij een gele trui mee wil den brengen, dat zij zin hadden in de francs van Vader Goddet en dat zij wel kaarten zouden sturen Toen blies de conducteur het ver treksignaal. De trein zette zich lang zaam in beweging. De zeven renners, de ploegleider, chauffeur en verzorger zwaaiden. De menigte op het perron deed niet minder haar best. Zó vertrok de Tour-ploeg. In een opperbeste stemming. Met de glim lach, die bij alle jongens nog breder zal zijn ais inderdaad de gele trui wordt veroverdétappes worden gewonnennieuwe roem wordt vergaard. hemelvuur getroffen, bij de schoor steen, waardoor het rieten dak vlam vatte. Toen de Bredase brandweer arriveerde hadden de bewoners geas sisteerd door de buren het vuur reeds bedwongen. De schade was gelukkig niet groot. De omgeving van IJpe laar had het overigens nog al te ver duren. Drie naast elkaar staande bo men in de IJpelaardreef werden ge troffen en aan de Heusdenhoutseweg werd een boom totaal versplinterd. GEMEENTEHUIS TE BREDA, OOK in Breda is de bliksem Woens- dagmiddag enkele malen ingesla gen zonder echter schade aan te rich-' ten. Zo kwam hij terecht op het ge bouw van de brandweerkazerne. Via de mobilofoon-antenne verdween zij echter zonder iemand een haar te krenken. Ook op het gemeentehuis is hij neergekomen. Hier is pas sinds en kele maanden een bliksemafleider ge plaatst, die er thans voor zorgde, dat ook hier geen schade ontstond. IN HET OOSTEN TEGEN zes uur woedde boven Gel derland en Overijssel een hevig onweer. In Ettelee brandde een boer derij af en in Olst een grote varkens- schuur. Ook in Voorst (Gld.) ging een boer derij in vlammen op. In Weurt bij Nijmegen sloeg de bliksem in de boerderij van de familie Romviel. De 29-jarige zoon werd op slag gedood, de andere gezinsleden werden tegen de grond geslagen. Zij bleven onge deerd. BRAND IN GILZE. QOK ROND GILZE en Rijen heeft het gespookt. In Gilze brandde een dubbel woonhuis van de familie van Hoek aan de Molenstraat uit en op de vliegbasis kreeg een militair brand wonden aan de benedenarm toen de bliksem in het hek aan de „Bavelse Poort" sloeg. Lagerhuis besluit: J—JET BRITSE LAGERHUIS heeft een voorstel om de doodstraf voor vyf jaar af te schaffen verworpen. De stemverhouding was 256 tegen 195 stemmen. Het voorstel, afkomstig van het La- bourlid Silverman, was gedaan, naar aanleiding van het proces tegen John Christie, die bekend heeft zeven vrou wen te hebben vermoord. Christie liet door zijn verdediger 'n bericht van de „News Chronicle" te genspreken, dat hij in de gevangenis bekend zou hebben ook de dochter van Evans te hebben vermoord. De vgen- spraak kwam vrijwel op hetzelfde ogenblik als de stemming over Silver- mans voorstel in het Lagerhuis.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1