Middelhuishuurverhoging volledig compenseren door loonsverhoging K. A.B. stijgt op naar de 400.000 leden rwpitw Hoofdbestuur K.A.B. weer compleet WIM VAN EST: ,,Onze kans ligt de eerste étappes...." Classificatievraagstuk vraagt dringend om oplossing S. U. laat 34 Nederlanders vri j Rapport-Beaufort op komst JULI: CANADA'S NATIONALE DAG De kinderen Finaly zijn terug De verjaardag van de Prins BONN KRIJGT AMBASSADEURS BU GROTE DRIE „Ik zal trachten de Gele Trui te veroveren!" m Nu 122,6 millioen GOEDKOPER.. DAGBLAD VOOR ZEELAND Clark vraagt hervat ting Bestandsbespre kingen VOORCONFERENTIE „GROTE DRIE?" mmm In Finland PARLEMENT ONTBONDEN Jan Mertens kreeg Sociale Verzekering MINDER ZONNIG 1 i 0 „Ik begrijp wat het zeggen wil Bordeaux-Parijs niet te hebben gereden!" I Het Rampenfonds Slechts 600 schoenwin keliers in staking Oost-Duitsland Salisbury neemt waar voor Eden JOHN CHRISTIE NIET IN BEROEP in Kabinetscrisis Italië Inbraak in kluis met examenopgaven r T ruman: Dat kan niet in de krant* 98e JAARGANG No. 20761 Uitgave» N> V. Uitgevers Mij» Neerlandi». Verschijnt elke werkdag Bureaux; Breda. Reigerstraat 16, Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778. Verantwoordelijk Hoofd redacteur! J. J. H. A. Bruna. Redactieraad: G-iv. Hoolegem. Mr.Dr.A.J. J.M Mes. Mr. H. B. L. de Rechter. L. J» v. t Westende, P, V. M- Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- besteÜ.) f 0.42- Incasso wordt berekend. nummers 13 ct. Postrek. no. 278841* Voor Cod, Koningin en Vaderland DINSDAG 30 JUNI 1953 t Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0-75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan» zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers pm redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. an v^»r rt. Eilanden- POES. Westsingel 98. Telefoon no. 2236 - Bureau voor Zeeuwsch-VIaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 - (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, TeL no. 35) FNE REGERING van de Sovjet-Unie heeft aan de Nederlandse ambas sade te Moskou medegedeeld, dat een groep van 34 personen van Neder landse herkomst, die zich sinds het einde van de oorlog in de Sovjet-Unie bevonden als gevangenen of geinter- neerden, tussen 1 en 10 Juli a.s. in Berlijn zal aankomen. In verband met medisch onderzoek en administratieve formaliteiten kan de groep eerst enige dagen later in Nederland worden verwacht. De fa milie werd verwittigd. /^EN MARK CLARK, de gealliëerde opperbevelhebber in Korea, heeft Maandag in een schrijven aan de com munisten voorgesteld de bestandsde legaties onmiddellijk te laten bijeen komen ter bepaling van een datum, waarop de neutrale bestandscommis sie met haar werk zou kunnen begin nen en ter vaststelling van een datum voor een Bestand. Generaal Clark schrijft verder, dat het geallieerde opperbevel blijft trach ten de ontsnapte krijgsgevangenen weer in handen te krijgen, maar voegt daaraan toe, dat het onmogelijk is, meer dan een klein deel hunner op te sgoren. p\E WAARNEMENDE premier van Engeland, Richard Butler, heeft in het Lagerhuis meegedeeld, dat be sprekingen worden gevoerd over een spoedige vóórconferentie tussen de Westelijke Grote Drie over de lopen de problemen. Engeland zou daarop vertegenwoor digd worden door de markies van Sa lisbury. Een woordvoerder van het Witte Huis heeft verklaard, dat deze bijeen komst informeel zou zijn. TTET LEDENTAL van de K.A.B. bedroeg op 1 April 1953 niet ■Vl minder dan 345.568, wat sinds October van het vorig jaar een vooruitgang van 12.512 leden betekent. Een speciale commissie is thans bezig plannen uit te werken, met als inzet, het ledental van de KAB zo mogelijk tot 400000 op te voeren. Het was een van de mededelingen, welke voorzitter Middelhuis op de Verbonds vergadering van de K.A.B. te Utrecht deed. Verdere mededelingen waren, dat er concrete plannen wor den uitgewerkt om de K.A.B. op verantwoorde wijze in de aether te brengen, alsmede dat we niet lang meer zullen behoeven te wachten op het rapport van de commissie-Beaufort inzake de be- drijfsbonden. bestaan rekken dank zij een minimale contributie en die sociaal-economisch meestal slechts wat kwakzalverij be- drijven. LOONPOLITIEK QVER de eenheid in de K.A.B. zelve zei de heer Middelhuis, dat die weliswaar en gelukkig niet van kraakporselein is. Zij kan wel tegen een stootje. Doch het verdient aanbe veling de spanningen niet al te hoog op te voeren. Met name betekent zulks, dat wij ons over en weer heb ben te onthouden van grievende en prikkelende uitingen en daden. Voor wat betreft het toporgaan der P.B.O., de S.E.R., zag de spreker reden tot tevredenheid en optimisme. Minder bevredigend vond hij de gang van zaken met betrekking tot de totstandkoming van bedrijf- en productschappen. De heer Middelhuis keerde zich te gen volwaardige erkenning van de categorale bonden en bondjes, die, uit zonderingen daargelaten, slechts het A/IITS door de centrale organisaties gecoördineerd en mits redelijke minima gegarandeerd blijven, kan volgens de heer Middelhuis, een ver legging van de verantwoordelijkheid bij de loonvorming behalve voor de ontplooiing van de menselijke per soonlijkheid, ook belangrijke voorde len hebben voor de welvaart van ons land. De conclusie van prof. van den Brink, dat het loonpeil niet te laag is, wilde de spreker in elk geval zon der meer nog niet onderschrijven. HUURVERHOGING met gelijktijdige ingang van de huur verhoging. Met de verdwijning van de investc- ringsbeperking dient ook de consump tiebeperking op te houden, waarbij aan de hand van de laatste cijfers van het nationaal budgetonderzoek nader bepaald dient te worden of deze wer kelijk nog maar 2.2 pet. bedroeg en in werkelijkheid niet meer bedraagt. Vanzelfsprekend dient hierbij volop rekening te worden gehouden met wat wel eens de vergeten groepen worden genoemd, waarbij vooral de noodwettrekkers en de gepension- neerden de aandacht dienen te heb ben. CLASSIFICATIE ("NOK sprak de heer Middelhuis over het nog altijd dwars zittende, on opgeloste vraagstuk van onze sterk verouderde gemeenteclassificatie. De regering brenge nu eindelijk eens hetj noodzakelijke overleg tot stand om' althans een begin te maken met de opruiming van de meest schreeuw en- de wanverhoudingen. LIET standpunt van de K.A.B. is con- n form het standpunt van de Raad van Vakcentrales, dat de huurverho ging volledig door loonsverhoging ge compenseerd dient te worden en wel 17 EN stralende dag begroette gister- morgen op Soestdijk een 42-jarige prins Bernhard en duizenden Neder landers liepen vandaag met een witte anjer in hun knoopsgat als teken van medeleven met deze belangrijke dag in het koninklijk gezin. De prins stelde er prijs op zijn ge boortedag als een zuiver privé-aange- legenheid beschouwd te zien. De enige die (bij hoge uitzonde ring) door de mazen van het net slip te, was een delegatie van de gemeen te Willemstad: de burgemeester, de secretaris en twee wethouders, die als dank voor wat de prins tijdens de wa tersnood gedaan heeft een oud boek werk uit de stad en een oude prent van Willemstad aan kwamen bieden. DE REGERING van Albanië heeft be sloten de boeren ontheffing te ver lenen van de plicht tot nalevering van te weinig afgeleverde landbouwpro ducten. Een vredesduif je. DE ZUIDKOREANEN hebben in de jongste vier dagen ruim 19.000 Chi nees-communistische militairen ge dood of gewond. BIJ EEN BRAND op vijf schepen in de haven van Beira kwamen vijftig Afrikaanse arbeiders, die beneden- deks op het Belgische schip „Steen- strate" waren, in de vlammen om. HET HOOGGERECHTSHOF te Dja karta onderzoekt de 13 voor Hamid II binnengekomen verzoekschriften om gratie. De procureur-generaal heeft zijn advies reeds uitgebracht. DE BEKLIMMERS van de Mount Everest kregen van de president van India gisteren een gouden medaille. ZUID-AFRIKA heeft de Britse auto riteiten in Kenya militaire hulp aan geboden bij de strijd tegen de Mau Mau. DRESIDENT PAASIKIVI van Fin land heeft besloten, het Parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Besprekingen met premier Kekko nen (Agrarische partij), die Maandag ochtend zijn ontslag indiende, de so cialistische oud-premier Fagerholm, wie gevraagd was een nieuwe regering te vormen en met de leiders van an dere partijen overtuigden de presi dent er van, dat onder de huidige om standigheden geen nieuw Kabinet kan worden gevormd. F, UTRECHT werd gisteren het hoofdbestuur van de K.A.B. bij verkiezing aangevuld met de heer Jan Mertens als gesalariëerd hoofdbestuur der voor de tak sociale verzekering. De aftredende bestuursleden P. Vriens en J. Grasso werd herbenoemd en in de vacature Lelieveld werd ge kozen de heer H. Vink. Hiermee is het Verbondsbestuur weer compleet. Er zijn nu in totaal zeven gesalariëer- de bestuursleden. Het besluit is geno men in dit najaar dit aantal op te voeren tot acht. Het thans gekozen zevende lid, de heer Jan Mertens, is geboren te Don gen in 1916. Hij doorliep daar de la gere school en verwierf zich alle ver dere ontwikkeling door zelfstudie. Gedurende vijf jaar (1939-1944) legde hij zich voornamelijk toe op de stu die van sociale problemen, waarover hij verschillende cursussen volgde. Zijn loopbaan bij de K.A.B. begon in Dongen, toen hij als jong graficus i (letterzetter) ..gegrepen" werd door De Jonge Werkman (1933). In Dongen werd hij achtereenvolgens 'plaatselijk DE AANVRAGE van de den" failliet te verklaren Arrondissementsrechtsbank ningen afgewezen. .Ommelan- is door de te Gro- DE PORTOFOON, gebruikt bij de T.T.-races in Assen, heeft in ons land als kleiner en jonger broer tje van de mobilofoon zijn intrede gedaan. Het is een handig, draag baar, instrument. DE AMSTERDAMSE BANK, die aan de fiscus weigerde een inlichting te verstrekken, is door de politierechter veroordeeld tot een boete van 100 gul den. DE ERVEN EMAN op Aruba kre gen van de Rotterdamse Rechtbank 180 duizend Ant. gulden toegewezen als schadevergoeding vpor de ont eigende electriciteitsmaatschappij op Aruba. TUINDERS die slachtoffer werden van nachtv'orstschade, kunnen zich op gemakkelijke voorwaarden van crediet voorzien bu het Borgstellingp- fonds. Robert en Gerald Finaly, de twee jongens resp. van 12 en 10 jaar van Joodse afkomst, die^ nadat hun ouders tijdens de oorlog werden weg gevoerd, door een Fran^aise werden opgevoed, en Katholiek werden ge doopt, zijn weer teruggekeerd in Frankrijk. De jongens werden nl. naar Spanje „ontvoerd". Op de foto: Gerald en Robert Finaly begeven zich naar de auto in gezelschap van Pater Jean Pierre Inda, pater in de orde van de Benediktijnen en hun verzorgster, mejuffrouw Germaine Ribière. FAE V. S., Groot-Brittannië en Frank rijk hebben West-Duitsland Maan dag toestemming gegeven zijn zaakge lastigden in Washington, Londen en Parijs tot ambassadeurs te benoemen. De Hoge Commissarissen in West- Duitsland krijgen de persoonlijke rang van ambassadeur. De persoonlijke benoemingen wij zigen echter niet de status van de missies. West-Duitsland is op het ogenblik in de drie Westelijke hoofdsteden vertegenwoordigd door zaakgelastig den, wier missies consulaten-generaal worden genoemd. De geallieerde hoge commissie zal Weersverwachting, geldig tot hedenavond: Licht tot half bewolkt met toe nemende kans op onweer, voorna melijk in de Zuidelijke helft van het land. Overwegend matige Oostelijke wind. Aanhoudend warm. Vandaag: Zon onder 21.04 uur. Maan op 22.58 uur. Morgen: Zon op 4.24 uur. Maan onder uur. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9.51 5 0 0 (Van onze redacteur) JN DE HUISKAMER van zijn kleine woning: aan de Rozenkransstraat van Sint Willebrord, zit Wim van Est achter een vorstelijk glas bier. De renner drinkt maar zelden dit geestrijke vocht. Nu echter door de hitte zo ongeveer alle mussen van de daken komen vallen, „vat" Wim zijn pilske en verhaalt hij, dat dit beetje bier hem toch geen kwaad kan doen. ,Ik voel me fit" zegt de coureur. „Ik zit reeds maanden in vorm en ik ben op de Tour de France tot en met voorbereid. Ik heb met de verschillende ploegmakkers een hele macht ervaring opgedaan in de Ronde van Italië en ik geloof, dat er een redelijke kans is, dat de Nederlanders dit jaar in de Tour een belangrijke rol gaan spelen. Ik meen, dat mijn papieren persoonlijk een stuk beter liggen dan de vorige jaren. Ik begin thans te begrijpen wat het betekent een Bordeaux-Parijs niet te hebben gereden j^JOOR over Bordeaux-Parijs te spre ken zit Wim van Est midden in de wielersportproblemen, die hem dage lijks bezig houden. „Ik heb drie jaar achter elkaar in de maand Mei Bordeaux-Parijs be twist. Iedereen weet, dat ik tweemal deze wedstrijd zegevierend beëindigde en dat ik eenmaal tweede werd. Het is niet in getallen uit te drukken hoe veel krachten daar een Bordeau- Parijs worden opgeslorpt, maar dit is me toch wel duidelijk geworden, dat ik ook in de drie voorafgaande jaren meer wielersuccessen zou hebben ge boekt als ik niet aan de monsterrace had deelgenomen. Ik stemde mijn hele seizoen op deze wedstrijd af. Met Bordeaux-Parijs was mijn hele seizoen goed: een reden, waarom ik tot drie maal toe aan deze derby van de weg heb deelgenomen. Ik zou dit jaar vóór alles op Bor deaux-Parijs hebben gezet, als er niet een wonderlijk toeval tussen was ge komen. De organisatoren beslisten na melijk. dat de wedstrijd pas in Sep tember verreden zou gaan worden. Ik moest dus mijn seizoen geheel anders gaan instellen en ik heb dat ook ge daan. Ik begon me degelijk voor te bereiden op de Ronde van Vlaande ren en met succes, want ik kon zege vieren door Dis Keeteleer in de spurt te verslaan. Ik dacht er echter nog niet aan, dat deze zege iets te maken had met een Bordeaux-Parijs, maar.." LATER IN HET SEIZOEN. „]\/IAAR", zo vervolgde Wim van Est, „later in het seizoen werden me toch verschillende dingen erg dui delijk. Ik beschouwde de kermiskoer- sen, waarin ik tot nu toe maar weinig had gepresteerd, als best „betaalde trainingswedstrijden", totdat ik voel de, dat ik kermiskoersen kon winnen. Ik probeerde het en warempel ik ze gevierde in diverse wedstrijden zoals ik dat zelf wilde. Dit bracht me tot nadenken en iedereen met wie ik sprak was van mening, dat ik thans oo kin dit genre wedstrijden successen kon halen, omdat ik me niet stuk had ge reden in de monsterrace Bordeaux! Parijs. Ik geloofde het aanvankelijk maar half, maar toen ik nadien naar de Ronde van Italië vertrok, die door geen buitenlander mag worden ge wonnen en toen ik ook in deze ritten- wedstrijd mee bleef tellen tot het ein de toe (ik klom bijvoorbeeld een stuk gemakkelijker!) besefte ik, dat het niet-deelnemen aan een Bordeaux- Parijs, het niet kunnen starten voor deze wedstrijd me een enorm aantal voordelen had bezorgd. Ik weet daarom nog niet heel zeker nog niet worden afgeschaft. Evenmin krijgen de Duitsers het recht te Washington, Londen of Parijs am bassades te betrekken zolang de Con verities van Bonn niet van kracht zijn secretaris en voorzitter. Hij klom op tot Kringleider en werd in 1938 ge kozen tot diocesaan voorzitter. Een jaar later werd de heer Mertens be noemd tot gesalariëerd propagandist secretaris, welke functie hij bekleedde tot aan de tijdelijke opheffing in 1941 Hij werd toen diocesaan secretaris van de Kath. Actie, daarna leken-leider bij de K.A. en keerde onmiddellijk na de Bevrijding - terug naar de Beweging. Samen met Dré de Wolf richtte hij al om afdelingenop van de K.A.B. en de Ka jotters. In Februari 1945 volgde zijn benoeming tot gesalariëerd be stuurder van de K.A.B. in het diocees Breda en in October van dat jaar werd hij tot diocesaan voorzitter gekozen Deze functie heeft hij tot nu toe met grote verantwoordelijkheid en met bewonderenswaardige tact, ge paard aan een helder inzicht vervuld Zijn benoeming tot gesalariëerd lid van h£t hoofdbestuur kunnen we dan ook beschouwen als een kroon op met groot succes verrichte arbeid. N DE LOOP van de vorige week is een bedrag van f 5.800.000 in het Nationaal Rampenfonds gestort, waardoor de totale som, waarover 't fonds thans kan beschikken, is geste gen tot 122.6 millioen gulden. (Van onze correspondent). FJE LEDERBEURS in Utrecht is gis teren geopend. De heer Mannaerts hield als voorzitter van Interleder een recfè, waarin hij niet op de hangende kwestie rond de aangekondigde schoenwinkeliersstaking in wenste te gaan. Van de zijde der Beurs vernamen we nog, dat deze staking „slechts een gering aantal manifesterende winke liers, nl. 600 van de 3500 betreft. Verwacht wordt, dat de weigerach- tigen tenslotte toch nog naar de Le derbeurs zullen komen, eerstens we gens de bestaande behoefte en boven dien, omdat uitstel van zaken doen wel eens zou kunnen leiden tot prijs verhoging met 1 gld. per paar schoe nen wegens de-te verwachten stijging van de grondstoffen-prijzen". of ik in Bordeaux-Parijs, die nu in September vereden gaat worden, nog wel zal starten. Ik denk er ernstig over na, om eens een jaar over te slaan en te kijken hoe het dan ver loopt." DE TOUR DE FRANCE. "W/IM VAN EST, die door dit alles te verhalen zoveel als een ana lyse had gegeven van dit seizoen, zou nu niets liever willen dan enkele da gen getooid te zijn met de gele lei derstrui in de Tour. „Als ik in de Giro in de tweede etappe niet met zoveel pech af te rekenen had gehad, was het best mo gelijk geweest ,dat ik een weekje met het rose shirt rondgereden zou heb ben. De tweede étappe zette echter een streep door de rekening, die de ploeg had gemaakt. In de Ronde van Frankrijk zullen we dit allés eens mogen overdoen. Ik geloof vast, dat er dit jaar een goede mogelijkheid is om met het gele shirt getooid te worden. Nu de Tour meer is afgestemd op de niet-klimmers, hebben wij meer kansen. Voor een col min of meer ben ik echter, in deze vorm verkerend, niet bang meer. Ik denk dat wij, Nederlanders, in de eerste étappes onze slag zullen moe ten slaan. Die slag zou, als er niet al te veel tegenslagen komen, wel eens harder kunnen zijn dan de meeste op dit ogenblik denken. Ik heb zo het gevoel dat Woutje Wagtmans, die er dit sei zoen bijna nog nooit is geweest, voor verrassingen zal zorgen. Hij zou zich ook eens een Tour-étappe moeten winnen. Bovendien verwacht ik, dat Jan Nol ten ook tot iets bijzonders in staat zal zijn. Er wordt allerwegen gezegd, dat Nolten niet in vorm is, maar velen vergeten toch, dat Jan Nolten ook onberekenbaar is. Hij komt plotseling i uit de hoek. Je hebt er geen erg in. Burgemeester Alberts: „Schrijft brieven, stuurt kaarten DURGEMEESTER P. ALBERTS 2 van Rucphen heeft op zijn 2 manier een kleine bijdrage gele- 2 verd, die zou kunnen bijdragen 2 tot het succes, dat de Nederland- 2 se ploeg in de .Ronde van Frank- rijk zou kunnen boeken. Hij heeft namelijk zijn gemeentenaren ver- zocht tijdens de Tour veel brie- ven en kaarten te sturen naar Wim van Est, Woutje Wagtmans en Thijs Roks, drie mannen, die in de gemeente Rucphen uiterst po- pulair zijn. 1 Wellicht zal dit beroep van de 2 burgemeester op de bevolking 2 niet tevergeefs zijn, want natuur- 2 lijk* zal er een brievenstroom van 2 Sint Willebrord en Sprundel naar 2 Frankrijk trekken. «•••••••••••••••••••••••••••••••••••••a Het flesje bier had Wim leeggedron ken. Hij stapte naar zijn garage om te zien hoe het met zijn fietsen stond, die gedurende enkele dagen in han den zijn van de reparateurs, die alles nog eens van a tot z nakijken. „We hebben uitstekend materiaal dit jaar", vertelde Wim, wijzend op de drie karretjes, die hij mee naar Frankrijk zal nemen. Op 1 Juli a.s. is het feest in Canada; dan wordt door het gehele land in dë grote steden en in de kleine dorpjes, die liggen in de uitgestrekte vlakten van Canada, de Nationale Dag gevierd Ter gelegenheid hiervan, een lucht foto van Ottawa, de hoofdstad van het uitgestrekte Britse Dominion, H«t grote gebouw, gebouwd aan de Ottq^ wa Rivier, is het parlementsgebouw. Op de achtergrond de „City of Huil", Op de rechteroever van het Rideauj kanaal op de voorgrond, het Unioii Station, en daarachter staat het Cha teau Laurier, het beste hotel in de stad. De brug, die Huil en Ottarvs verbind is de Interprovincial Bridge! Ï~\E Oostduitse autoriteiten hebben nieuwe maatregelen bekend ge maakt, waardoor de levensstandaard van de Oost-Duitsers zal kunnen worden verhoogd. Er zullen goedkopere groenten worden verkocht door de staatswin kels. De chefs van deze winkels, dia voorheen slechts dure groenten ver kochten, zullen worden gestraft, evenals de winkeliers, die de arbef- ders slechte waren hebben verkocht De beste particuliere- en staatsbedrij ven zouden meer opdrachten krijgeii om te verzekeren, dat betere levens middelen en gebruiksgoederen in de handel zullen komen. Functionarissen van de vakverenigingen van de com munistische partij en van de regering bezoeken nog steeds fabrieken om de arbeiders te vragen hun klachten naar voren te brengen. Men hoopt, dat de nu reeds dertien dagen durende uitzonderingstoestand spoedig zal worden opgeheven. De fa brieken werken weer, maar de pro ductie ligt nog ver beneden normaal. QFFICIEEL is meegedeeld dat Lord Salisbury is benoemd 'tot waar nemend Brits Minister van Buiten landse Zaken. Hij zal dit ambt waarschijnlijk tot de komende herfst wanneer naar verwachting. Anthony Eden de porte feuille van Buitenlandse Zaken weer onder zijn beheer zal nemen ver vullen. JOHN CHRISTIE, die bekend heeft J zeven vrouwen te hebben ver moord, zal niet in hoger beroep gaan. Wel zal aan de Minister van Binnen landse Zaken worden verzocht de Ko ning 'te adviseren gratie te verlenen, waardoor dan de doodstraf in levens lange gevangenisstraf zou worden ver anderd. pREMIER ALCIDE DE GASPERI heeft Maandag aan president Ei- naudi het ontslag van zijn Regering aangeboden, ingevolge de uitslag der jongste verkiezingen. Men verwacht, dat hij zal worden belast met de .vorming van een nieu we Regering. J—IET Israëlische Ministerie van On derwijs, heeft bepaald, dat het afnemen der toelatingsexamens voor de hogescholen in Israël zal worden opgeschort, daar bevonden is dat is ingebroken in de kluis, waarin de examenopgaven waren opgeborgen. De leerlingen van Israëlische mid delbare sqholen hebben in de laatste tijd actie gevoerd tegen het bestude ren van Shakespeare en tegen de moeilijke examenopgaven voor het vak Engels. "TOEN HARRY TRUMAN werd gevraagd was hij had te zeg gen omtrent het bericht, dat Mc Carthy voornemens zou zijn hem voor zijn commissie (onderzoek van on-Amerikatanse actviteit) te dagen, antwoordde de oud-presi dent: „Wat ik er over zou willen zeggen, zoudt u niet in uw krant kunnen afdrukken. Ik zal mij daar om van elk commentaar onthou den".

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1