Front-verbreding voor Sovjet-vredesoffensief Wijziging in Bezettingsstatuut aangekondigd Zelfs vrije verkiezingen VEROORDEELDE STUURDE EEN PLAATSVERVANGER r „Geef de Rosenbergs gratie Sovjet-stunt in Britse haven Plunderaars „Ontdekking" in Middelburg TWEE DODEN BIJ T.T. RACES OP MAN Het vlot goed J r- Employé van de K.L.M. vermoord Defensief pact WEINIG KANS VOOR MARIE De „Tirpitz" als een schrootberg boven water Het Vlaamse zangfeest verboden Ruim 858 millioen „Wat doe jij hier 6 r. VAN DER STEEN Het eb-treintje hciast zich vóór de vloed opkomt Her-zuivering Aanvaardbare vrede voor Oostenrijk De Franse crisis Kardinaal Feltin vraagt Eisenhower Nederlanders in Lourdes onderscheiden Kapitein Roedakov: Geen loods nodig Weinig wind Tegast in het Huis van Bewaring Oppervlakte zaaiuien Leslie Graham en Walker verongelukt G. J. SEEGELAAR OVERLEDEN Geen streeklaborato- rium te Middelburg Huwelijksreis van 40.000 km. 1 naakt. Dan is die V niets J uitstekend comen s een en het lekker Het melkvet eren de groei 03e JAARGANG No. 20747 Uitgave; N. V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerstraat 16, Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778. Verantwoordelijk Hoofd redacteur! J. J. H. A. Bruna Redactieraad: CL J. v. Hootegem. Mr,Dr. A. J. J. M. Mes. Mr. H. B. L. de Rechter. L J> k 1 Westende. P. vj M. Vercauteren. Abonnementsprijs bü vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 6.15. per week (uitsluitend bij niet-post- besteü.) °-42- incasso wordt berekend, Xxisse nummers 13 ct. Postrek. no. 278841. Voor God, Koningin en Vaderland ZATERDAG 13 JUNI 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan* zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra» Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd» (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, O0STBURG: Nieuwstraat 41, TeL no. 35) Onveilig Djakarta ■"TWEE BANDIETEN hebben Don- derdagavond om 9 uur een em ployé van de K.L.M.. die verbonden was aan het technisch bedrijf van de Garuda Indonesian Airways, bij een rampokpartij in zijn huis te Djakar ta vermoord. De rampokkers hebben polshorloges, een vulpen en andere voorwerpen gestolen. Een hunner werd dezelfde avond nog gevat. EEN ARABISCH LEGER van 150.000 (manschappen van alle landen van de Arabische Liga) zou belast worden met de bezetting van de Britse basis aan het Suezkanaal. Zo'n voorstel zou door een der leden-staten zijn gedaan. OM ONBEKENDE redenen heeft kei zerin Soraja, de 20-jarige echtgenote van de Sjah van Perzië, haar reisplan gewijzigd. Ze heeft plotseling besloten vanavond uit Nice naar Perzië terug te kerjin. PROF. DR. J. J. VAN LOCHEM. is gisteren, ter gelegenheid van de her denking van zijn promotie cum laude, 50 jaar geleden, benoemd tot Com mandeur in de Orde van Oranje-Nas- sau. H. M. DE KONINGIN en Prins Bern- hard zullen aanwezig zijn bij de ope ning van het Holland Festival op Maandag 15 Juni in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen in Den Haag. KANSELIER ADENAUER heeft de Britse minister van Defensie, lord Alexander, uitgenodigd een bezoek aan Bonn te brengen. Wat het doel is, kon nog niet worden meegedeeld. IN LEIDEN viel, bij het uit de grond trekken van een damwand, een hei stelling omver. De twee gebroeders Zwaan uit Leidendam werden ge troffen. De jongste, 23 jaar oud, is gisteren aan de gevolgen overleden. IN EEN RADIOBOODSCHAP tot de Soedanezen heeft de Egyptische eer ste minister Naguib aangedrongen op een unie met Egypte, met het oog op het gevaar dat de Soedan zou bedrei gen. EEN 18-JARIGE jongeman, die 'n bal wilde ophalen, toen die over het hek van een Amsterdamse pa pierfirma was gegaan, ontmoette de portier van die firma, die hem wilde verwijderen. Korte tijd la ter lag de portier, die K. O. heet, zwaar gewond in het Wilhelmina- gasthuis. DE NIEUWE RUSSISCHE Hoge Commissaris in Oost-Duitsland Semjonov, heeft een belangrijke wijziging van het Bezet tingsstatuut aangekondigd. Er worden maatregelen voorbereid om de rechten en plich ten der Sovjetstrijdkrachten, alsmede die van de burgerlijke Sovjet-autoriteiten en -bestuursorganen in Oost-Duitsland op nieuw vast te leggen. Volgens het W.-Berlijnse blad „Nachtdepesche' zal het be zettingsstatuut voor Oost-Duitsland door deze wijzigingen een sterke overeenkomst met het in de Westduitse Bondsrepubliek geldende bezettingsrecht vertonen. TN AMERIKAANSE kringen verwacht men binnenkort voorstellen met betrekking tot het herstel der Duitse eenheid. Deze verwachting is gegrond op berichten uit betrouwbare bron, die te Washington zijn ontvangen. Men acht het mogelijk, dat de Sov jet-Unie het beginsel van vrije verkie zingen als uitgangspunt voor hereni ging van Oost- en West-Duitsland aan vaard heeft. Volgens bepaalde inlich tingen zouden de Westelijke Hoge Commissarissen in Duitsland binnen kort door de onlangs benoemde Sov jet-Hoge Commissaris worden uitge nodigd deze kwestie te komen bespre ken. HET ONDERWIJS F5E OOST-DUITSE premier, Grote- wohl, heeft bekend gemaakt, dat de op ideologische gronden gebaseerde zuivering van het onderwijzend per soneel in Oost-Duitsland zal worden stopgezet. Grotewohl verklaarde voorts, dat al le onderwijzers, die werden gedwon gen ontslag te nemen, weer tot de scholen moeten worden toegelaten. HOTELS TN ALLE HOTELS en pensions in O. Berlijn, mogen krachtens een ver- De drie „tvestelijke Balkanlanden" T5E GRIEKSE Minister van Defen sie, Kanellopoelos, heeft bekend gemaakt, dat militaire vertegenwoor digers van Griekenland, Turkije en Zuid-Slavië die een week lang over plannen voor een gemeenschappelijke verdediging van de drie Balkanlan den hadden gesproken, op alle pun ten algehele overeenstemming hebben bereikt. De Griekse Eerste Minister, veld maarschalk Papagos, zal Maandag voor een officiëel bezoek van zes da gen naar Turkije vertrekken. ordening van het Oost-Berlijnse stads bestuur, weer maaltijden, dranken en genotmiddelen aan West-Berlijners worden verkocht. De maatregel treedt onmiddellijk in werking. Ook mogen handwerkslieden en in dustrieën weer opdrachten voor West- Berlijners uitvoeren. De bepaling, dat het West-Berlijners verboden is levensmiddelen en ande re waren in Oost-Berlijn te kopen, blijft van kracht Westen vraagt S.U. jTNGELAND, Frankrijk en de Ver, Staten hebben de Sovjet-Unie verzocht een voor Moskou aan vaardbare tekst voor een vredes verdrag met Oostenrijk aan hen voor te leggen. De desbetreffende nota's zijn Don derdag te Moskou overhandigd. Zo als bekend heeft de Sovjet-Unie vo rige maand geweigerd aan een con ferentie van plaatsvervangers van de Ministers van Buitenlandse Zaken der „Grote Vier" te Londen deel te ne-1 men. r\E RADICALE candidaat voor het Franse premierschap, André Ma rie, heeft, naar men te Parijs aanneemt slechts weinig kans van slagen een Re gering te vormen. Een van de redenen van de onze kerheid over de kansen van Marie, is, dat de Volksrepublikeinen van oor deel zijn nog een rekening met de Ra dicalen te moeten vereffenen. Bij de stemming over de ambtsvestiging van de Volksrepublikein Bidault, stemden slechts 27 van de 75 Radicalen voor hem. Ook hebben de Gaullisten en de ge matigde Conservatieven hun houding jegens het premierschap van Marie nog niet bepaald. De Socialisten zullen waarschijnlijk niet voor de Radicale candidaat stemmen. Een van de doelen van Marie is Bi dault, Mendes-France en Reynaud er toe te brengen deel uit te gaan ma ken van zijn Regering als het Parle ment hem in zijn ambt bevestigt. f ISTERMIDDAG heeft graaf de Beauchamp, de 95-jarige voorzit ter van de Hospitalité te Lourdes, vier Nederlanders onderscheiden wegens hun grote verdiensten voor de ver pleging der zieken. De graaf de Beauchamp, die zelf reeds 70 jaar aan de Hospitalité ver bonden is, verleende de zilveren me daille aan de heren Heynens uit Meerssen en aan de heer Korst uit Den Bosch. Deze laatste is voortrek ker. De bronzen medaille ontvingen de heren L. Jansen uit Breda en S. Middendorp uit Haarlem. r\E RUSSISCHE kruiser „Swerdlof' die Maandag a.s. zal deelnemen aan de vlootparade ter gelegenheid van de kroning van Koningin Eliza beth, heeft veel opzien gebaard, toen hij Donderdagavond de haven van Portsmouth binnenvoer. Zonder een blik op de kaart te werpen bediende kapitein Roedakof met enkele knoppen en hefbomen het schip en feilloos werd de kruiser naar de ligplaats gestuurd. Tevoren had de kapitein de diensten van een loods afgewezen. Hij wist, dat hij op zijn in- l strumenten kon vertrouwen. Geduren de de gehele manoeuvre behoefde de gezagvoerder van de Russische krui ser geen enkel mondeling bevel te ge ven. Ieder commando werd na 'n druk op een knop of na het overhalen van een hefboom automatisch door het schip opgevolgd. De technische uitrusting van de „Swerdlof" heeft dan ook een diepe indruk gemaakt op de autoriteiten van de „Royal Navy", aldus schrijft het Franse blad „De Monde". RADIO MOSKOU heeft meegedeeld, dat tussen Perzië en de Sovjet-Unie een handelsverdrag is gesloten. Mimmirfflunni s iL' DE TOESTAND van de Britse Minis ter van Buitenlandse Zaken, Eden, blijkt na de operatie in Boston be vredigend te zijn. Ook zijn de behan delende geneesheren tevreden over de vooruitgang. EEN DRIELING is geboren in het ge zin Sikkink-Roetgers te Winterswijk. Het zijn drie meisjes, die Margarete, Bertha Theodore en Vrouwgien he ten. Moeder en dochters maken het uitstekend. OPNIEUW is een top van de Himala- ja overwonnen. Het is de 6795 meter hoge Pantsj Tsjoeli, die door een groepje van vijf Indische bergbeklim mers werd „genomen". Vorig jaar moest een Duitser zijn pogingen sta ken. BERIA, eerste vice-voorzitter van de Raad van Ministers in Rusland heeft opnieuw een verzoek ontvangen om een onderzoek toe te staan in de Rus sische concentratie- en slavenkampen. „EEN FLAUWE GRAP" noemt de Amersfoortse bevolking de geslaagde poging van de huzaren van Prins Alexander om de Amersfoortse kei van zijn voetstuk te stoten. IN NEW-YORK gaan geruchten, dat onze oudste Prinsessen Beatrix en Irene hun zomervacantie gaan door brengen in Cape Cod in Massachu setts. In Den Haag werd het bericht nog niet bevestigd. „DE BEREIKTE resultaten zijn maxi maal", zo werd gezegd tijdens een plechtigheid, die het werk van de Ne derlandse militairen in de artillerie sector in Indonesië afsloot. OM DRIE BEKERS weer te veroveren die Groningse studenten uit de Nij meegse studentensociëteit hadden meegenomen, deden twee eerstejaars studenten uit Nijmegen een geslaag de „gasaanval" op de Groningse so ciëteit. 4 4 4 tot J met 4 4 Weersverwachting, geldig 4 hedenavond: t Veranderlijke bewolking 4 kans op een enkele regenbui. J Zwakke tot matige wind uit uit- f eenlopende richtingen. Dezelfde 4 temperaturen als vandaag of iets J hogere. t Vandaag: Zon onder 21.00 uur. 4 Maan onder 22.53 uur. Morgen: Zon op 4.19 uur. Maan op 6.54 uur. f Zon onder 21.01 uur. Maan on i der 23.17 uur. Maandag: Zon op J 4.19 uur. Maan op 8.10 uur. I^ARDINAAL Maurice Feltin, Aarts- bisschop van Parijs, heeft presi dent Eisenhower een telegram gezon den, waarin hij dë wens tot uitdruk king brengt, dat het proces tegen het echtpaar Rosenberg wegens atoom- spionnage tot de electrische stoel ver oordeeld wordt herzien, of dat de veroordeelden gratie wordt verleend. Kardinaal Feltin heeft dit telegram verzonden, ook in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Internationale De tornado in de V. S. V/IELITAIREN die patrouilleren in de drie dagen geleden door een storm getroffen gebieden, in de Amerikaan se Staat Massachusetts, hebben order gekregen het vuur te openen op plun deraars. Militairen grepen zes mannen die van plundering werden verdacht. In hun auto werden juwelen en andere kostbaarheden aangetroffen. Door de storm kwamen in Massachu setts 83 personen om het leven; 243 ge wonden bevinden zich in het zieken huis, waaronder 43 in levensgevaar. Ruim 2500 huizen werden zwaar be schadigd. In de eveneens door de storm ge troffen stad Flint in Michigan zijn 113 personen om het leven gekomen. Van de 700 gewonden zijn er nog 36 in le vensgevaar. COLLEGE VERWOEST 17 EN' COLLEGE in Worcester is gc- ■*-" heel verwoest. Twee Nederlandse paters bleven ongedeerd en keren zo spoedig mogelijk naar ons land terug. Twee zusters en een piter vonden on der het vallende puin de dood. Studen ten waren niet aanwezig, omdat zij juist op vacantie waren. j~)E BURGEMEESTER van Brussel, heeft besloten in het belang van de openbare orde het Vlaamse Zang feest, dat Zondag a.s. te Brussel zou worden gehouden, te verbieden. Hjj heeft deze beslissing genomen, nadat hem gebleken was, dat zich on der de zangers Vlaamse extremisten i bevonden, die voornemens waren van dit zangfeest een demonstratie te ma- j ken voor de amnestie der collabora teurs, zoals dit ook verleden jaar reeds gebeurde. De leiders hadden de burgemeester de vaste verzekering gegeven dat zich geen ordeverstoringen zouden voor doen, met welk doel zij een orde dienst van 400 man sterk hadden op gericht. De Verzetsbeweging had er van haar kant op gewezen, dat men bij le zing van het programma bevangen wordt door een gevoel van onbeha gen over de aard der liederen en de negatie van het Belgische vaderland. De burgemeester heeft gemeend 't zangfeest uiteindelijk toch te moeten verbieden, omdat hij bang is, dat Vlaamse extremisten en elementen der Verzetsbeweging met elkaar slaags raken. De bonafide Vlaamse zangers hebben thans besloten „De dag van het Vlaamse lied" op een an dere datum en waarschijnlijk in een andeï£ plaats te houden. Op 12 November 1944 werd de trots van de Duitse Marine, het enorme slagschip „Tirpitz", door Britse bom menwerpers tot zinken gebracht in 't Alta Fjord, nabjj Tromsoe. Direct na de oorlog kreeg een Noorse firma de opdracht het schip te lichten en alle delen ervan te bergen, die weer ge bruikt zouden kunnen worden. Dftb werk is nog steeds niet afgelopen, en naar schatting zal het nog wel tot 1955 duren voordat men er geheel mee gereed is. Gedeelten van het wrak van het vroegere slagschip ste ken boven het wateroppervlak uit. ONS EBU-TEGOED DLIJKENS de definitieve cijfers heeft het overschot van Nederland in het betalingsverkeer met aan de Europese Betalings Unie deelnemende landen in de maand Mei 1953 32.444.400 gulden (8.538.000 dollar) bedragen. Van dit bedrag heeft Nederland f 16.222.200 (4.259.000 dollar) in dol lars ontvangen en voor een gelijk be drag crediet verleend aan de E.B.U. De vordering van Nederland op de E.B.U. bedraagt thans f 858.051.400 (225.803.000 dollar). ^EKERE S„ afkomstig uit Zuid-Beveland, is onlangs door het Ge rechtshof te Den Bosch veroordeeld tot veertien dagen gevangenis straf. Getrouw, zo meende men in het Huis van Bewaring te Middel burg, meldde de man zich dezer dagen aan voor het ondergaan van zijn straf. VV/OENSDAG kwam men evenwel tot de onaangename ontdekking, dat niet de veroordeelde S„ maar een zekere van den B„ een plaatsgenoot van S„ zich op kosten van de Staat het verzorgen. S, had een plaatsver vanger gestuurd. Een nieuwe klant, die Donderdag in 't Huis van Bewa ring werd ondergebracht, herkende van den B. en verbaasde zich over diens aanwezigheid, waardoor de zaak aan het rollen kwam. .Nog dezelfde dag is de ware schuldige aangehouden in N. Brabant, waar hij, om niet in het oog te laten lopen, dat hij niet in de gevangenis zat, zijn vacantie doorbracht. Van den B. zal zich dus thans moeten verantwoorden voor het be hulpzaam zijn bij pogingen om aan gevangenisstraf te ontko men en S. wegens uitlokking daartoe. Kort voor de oorlog deed zich in ons land een soortgelijk geval voor, waarbij eveneens een Zeeuw als plaatsvervanger was betrokken. Deze werd toen veroordeeld wegens op lichting van de Staat der Nederlan den. Katholieke „Pax-Christi"-beweging. Mgr Feltin seint, dat het hem diep beroerd heeft, dat de echtelieden Ro senberg terechtgesteld moeten worden „enkele dagen voor de conferentie van Bermuda, waarvan de toekomst van de vrede gedeeltelijk afhangt" Een beslissing ten gunste van dé veroordeelden zou over de gehele we reld een weerklank vinden „die ge tuigenis zou afleggen van de door U, Mijnheer de President, op 16 April 1953, onder aanroeping van Gods Hei lige Naam, gesproken woorden van naastenliefde en vrede", aldus het te legram van Kardinaal Feltin. TT ET AMERIKAANSE Federale Hof van Beroep heeft Donderdagavond opnieuw geweigerd de terechtstelling van het echtpaar Rosenberg op te schorten. Het Oppergerechtshof te Washington kan de terechtstelling nog opschorten, maar het heeft een vorige keer gewei gerd dit te doen. Het Ministerie van Justitie heeft het Oppergerecht doen weten, dat het voor een uitstel van de terechtstelling is. ~i Tweemaal per dag loopt de Kruinin- gerpolder en daarmede de spoorlijn geheel onder water, doch laatstge noemde is door de Nederlandse Spoor wegen zodanig opgehoogd en met kistdammen beschermd, dat het mo gelijk is, tijdens eb gedurende één uur een goederentrein in beide rich tingen te laten rijden, waarna het op komende water opnieuw bezit van de spoorlijn en de poldér neemt. Een goederentrein komt te Krabbendijke aan over de geheel nieuw aangelegde versterkte baan. In Zeeland 2350 ha LJet Centraal Bureau voor Statistiek n deelt ons mede, dat volgens de voorlopige uitkomst van de inventari satie van land- en tuinbouw 1953 de oppervlakte zaaiuien oogst 1953 in Nederland ongeveer 6100 hectare be- draag. Dit is 1100 hectare meer dan in 1952. Voor de onderscheiden provincies bedragen deze cijfers respectievelijk in Noord-Holland: 1200 ha., vorig jaar 600. in zuid-Holland 1520. vorig jaar 2038, Zeeland: 2350, vorig jaar 1850, overige provincies tezamen: 1100 ha, voorig jaar 500. WRIJDAG 12 JUNI zal in de geschie- 1 denis van de motorsport bekend blijven als een zwarte dag in een droe ve week op een dodelijk circuit van het eiland Man. De befaamde Engelsman Leslie Gra ham, rijdend op een Augusta, werd op slag gedood, toen hij tijdens de race in de 500 cc-klasse aan het eind van de steile afdaling van de Bray Hill tegen een muur vloog, kort nadat hij aan de tweede ronde was begonnen. Zijn snelheid bedroeg op dat moment 160 k.m. per uur. Ooggetuigen vertelden, hoe zij zagen, dat Graham zijn machine niet door de bocht kon krijgen en zich te pletter reed tegen de muur. Hij werd 39 jaar oud. Graham zou ook op de T.T.-races in Assen zijn uitgekomen. Tijdens de vierde ronde van de 500 cc-race is de Australiër Walker dode lijk verongelukt. Dit brengt het aan tal doden in deze ene wedstrijd op 2, het totaal van deze week op 4 en het totaal aantal doden in de T.T. op Man K.N.V .B.-functionaris met grote verdiensten "TL Breda, waar hij woonachtig was, is op 76-jarige leeftijd overleden de heer G. J. Seegelaar, een vooral in voetbalkringen zeer bekende fi guur. De meeste bekendheid verwierf de overledene als secretaris der Protest commissie van de K.N.V.B., waarvan hij gedurende 35 jaar deel uitmaak te. In deze functie was hij wekelijks dan hier, dan daar in het land om kwasties te beoordelen; zijn nauwge zetheid en kermis der reglementen waren befaamd. Ook als hoofdconsul van de K.N.V.B. te Breda heeft de heer Seegelaar vele goede diensten aan de voetbalbeweging verleend. Hij behoorde tot de oude garde van de Bond en werd herhaaldelijk geraad pleegd in alle mogelijke voetbalaan gelegenheden. Kortom hij was een gezaghebbend man in de K.N.V.B. Jarenlang fungeerde de overledene als hoofd van de gemeenteschool aan de Keizerstraat, als hoedanig hij werd gepensioneerd. De begrafenis zal plaats hebben, heden Zaterdag 13 Juni, te 14.15 uur op de begraafplaats ,.De Bieberg" "te Breda. sedert wereldoorlog nummer twee op zestien. Walker raakte in een bocht met zijn voetsteun de trottoirband. Zijn Norton maakte een salto en sloeg toen tegen een boom te pletter. Walker was op slag dood. Pan Moen Djon £)E NOORDKOREAANSE radio- Pjongjang heeft Vrijdag meege deeld, dat die onderhandelingen te Panmoendjon vlot verlopen en dat 't ondertekenen van een wapenstilstand alleen nog een kwestie van tüd is. Het voornaamste onderwerp van de onderhandelingen van de stafofficie ren is op het ogenblik de demarcatie lijn, waarlangs het vuren zal moeten worden gestaakt. Er moeten, aldus de radio, enige wijzigingen worden aangebracht in de in 1951 vastgestelde lijn. Terwijl de bestandsbesprekingen te Panmoendjon aan de gang waren, werd er tachtig kilometer ten Westen van deze plaats hevig gevochten. De Verbondenen poogden hier door de communisten bezette voorposten te heroveren. In een communiqué der leiding van het Achtste Leger, waarin dit wordt meegedeeld, wordt voorts nog gezegd dat de communistische aanvallers zware verhezen hebben geleden. LJET college van B. en W. van Mid delburg heeft de Prov. Staten medegedeeld, dat het verzoek om gel den te verschaffen voor de aankoop van de inventaris ten behoeve van een op te richten gemeentelijk Streek- laboratorium voor de Volksgezondheid wordt ingetrokken. Dit betekent, dat het Middelburgse gemeentebestuur ervan afziet verdere pogingen in het werk te stellen om bedoeld laboratorium bestemd voor bacteriologisch-serologische onder zoekingen in deze gemeente gevestigd te krijgen. Het is gebleken, dat alle ziekenhui- Zé11 in Zeeland, uiteraard met uitzon dering van het Middelburgse zieken huis, de voorkeur geven aan Goes. Verwacht mag daarom worden, dat binnen afzienbare tijd in deze ge meente het laboratorium zal worden geopend. JN KOPENHAGEN zal Dins dag a.s. het huwelijk wor den voltrokken tussen mej. Sylvia van Lennep, dochter van jhr. W. F. van Lennep, in leven gezant te Kopenhagen, en de houtvester Niels Juel. De heer Juel is een zoon van Kathe Juel, die deel uitmaakt van de Deense hofhouding. Het jonge paar zal een huwelijks reis per auto maken over een afstand van 40.000 km. In Van couver en Alaska wil de heer Juel studie maken van de Ca nadese bosbouw. Daarna staat nog een autotocht naar Califor- nië op het programma.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1