ZETEL - meerderheid voor Centrum GEORGE DE NEVE is al een flink stuk onderweg Producten van een stervende industrie Groei voor de extremisten Weer 85 doden door noodweer Taak der Kruisverenigingen Nederlaag voor Adenauers ontwerp-kieswet De Gasperi kwam niet aan absolute meerderheid „OPROER ONDERDRUKT /Vclitervolging MATR0ZENSHAG Minder dollars BETER APPARAAT NODIG OFFICIEREN ZWOEGEN AAN DEMARCATIE-LIJN Katholiek Frans comité gevormd Na elke étappe een briefkaart „Een wolf is een wolf Kanselarij-chef van Pieck gevlucht RUIM 4 MILLE Toenadering tussen Kerk en Staat f DAGBLAD VOOR ZEELAND Rede van Zapotoeky: Ruim 1 millioen betwiste stemmen Zwaar bewolkt J In de Ver. Staten: Zuid-Slavië vraagt goud terug "7 ETD-SLAVIë heeft Amerika, Enge- land en Frankrijk verzocht om te ruggave van het Zuidslavische goud, dat in de tweede wereldoorlog door de Duitsers is geroofd. Nog geen „groot nieuws" uit Korea De Rosenbergs Fietsende wereldreiziger uit Zuiddorpe Liberalen ontrouw aan regeringscoalitie India sluit legatie in Portugal IN OOST-DUITSLAND Een millioen ivas hem te machtig 93e JAARGANG No. 20745 Voor God, Koningin en Vaderland Uitgave N, V. Uitgevers Mij. Neerlandia Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerstraat 16. Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteurs J. J. H. A. Bruna Redactieraad: C. J. v. Hootegem. Mr. Dr. A. J. J. M. Mes. Mr. H B. L. de Rechter. L J v. 't Westende, P. V,. M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 6.15, per week tuitsluitend bij niet-post- besteil.) f 0.42. Incasso wordt berekend. Losse nummers 13 ct. Postrek. no. 278841. DONDERDAG 11 JUNI 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. rnirQ Woctcmo^ Qft ivipfnnn no 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen; HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35) Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: IrUbS, westsingei vo, ïtiemun nu. 7APOTOCKY heeft in een rede voor Radio Praag toegegeven, dat „een wijd-vertakt oproer" in Tsjechoslowa- kije is onderdrukt. Er waren op vele plaatsen ongeregeldheden en protest bewegingen tegen de herziening van het geldwezen. Ook zijn er vele tekortkomingen geconstateerd tegen de uitvoering van de herziening, zo vertelde Zapotoeky, die de vijanden van ons regiem gele genheid hebben gegeven voor het be ginnen van een tegen de Staat ge lichte activiteit. De geruchten, dat de bakkers waren gaan staken en dat het leger voor de broodvoorziening moest zorgen, sprak de president tegen. TE MAASTRICHT zal van 31 Juli t. xn. 2 Augustus een Pauscongres wor den gehouden. Het is bestemd voor het grote publiek en er zullen ver schillende lezingen over de Paus wor den gehouden. KONING BOUDEWIJN van België is in Oostenrijk aangekomen. Men meent, dat hij in de streek van Salz burg vertoeft. De politie neemt maat regelen om hem een rustige vacantie te verzekeren. DE NEPALSE regering heeft op Brits verzoek ingestemd met het verlenen van de George-medaille voor moedig gedrag aan de Sherpa-gids Tensing, die samen met Hillary de top van de Mount Everest bereikt heeft. DE BRITSE kroningsfilm zal misschien in de bioscopen van Moskou worden gedraaid, aldus Kenneth Rive, een Britse autoriteit op filmgebied, die 'n bezoek aan de Sovjet-Unie heeft ge bracht. OVERSTROMINGEN in het Westen van Sardinië hebben het kustplaatsje Bosa, dat achtduizend inwoners telt, van de buitenwereld afgesneden. Per boot en vliegtuig krijgt men levens middelen en medicijnen. EEN BUS EN EEN TRAM kwamen op het Droogleever Fortuynplein te Rot terdam door de gladheid met elkaar in botsing. Door de botsing werden 25 passagiers gewond, gelukkig niet ernstig. WANNEER DE COALITIE van centrumpartijen bij de Zondag en Maandag in Italië gehouden verkiezingen de helft plus één van het aantal uitgebrachte stemmen zou hebben behaald, dan zou die coalitie twee derde van de zetels hebben gekregen. Er kwamen echter 57.000 stemmen aan tekort, zodat de coalitie met de „troostprijs" van een gewone meerderheid (303 van de 590 zetels) genoegen zal moeten nemen. De linkse oppositie ver wierf 218 zetels en de rechtse oppositie kreeg er 69 in handen. Nog is er voor de groepering van De Gasperi een kleine kans: het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft meegedeeld, dat 1.300.000 stemmen „betwist" worden en dat aan de competente Kamer-commissie is verzocht een onderzoek in te stellen. de Kamerverkiezingen zijn daar om het bewijs te leveren. Een overzicht voor de Kamer le vert het volgende op, uitgedrukt in zetels: J~)E VERKIEZINGEN brachten aan de centrum-coalitie dus geenszins een onverdeelde vreugde. Wanneer we na de strijd het slagveld overzien, dan komen we tot een volgende beeld: Voor de Senaat: (in percentages): CHR. DEMOCRATEN SOC. DEMOCRATEN REPUBLIKEINEN LIBERALEN TOTAAL COALITIE COMM. EN SOC. MON. EN NEO-FASC. DISSIDENTEN 1948 1953 48.1 42.2 4.2 4.1 2.6 0.9 5.4 3.0 60.3 50.2 30.8 34.7 2.8 13.2 0.0 1.9 DE JEUGD 1948 1953 CHR. DEMOCRATEN 305 262 SOC. DEMOCRATEN 33 19 LIBERALEN 19 14 REPUBLIKEINEN 9 5 ANDERE PARTIJEN 5 3 TOTAAL COALITIE 371 303 COMMUNISTEN 0.0 143 SOOTALISTEN 183 75 TOTAAL LINKS 183 218 MONARCHISTEN 14 40 NEO-FASOISTEN 6 29 TOTAAL RECHTS 20 69 QM TE BEGINNEN blijkt hieruit, dat de coalitie voor de Senaat even over de streep kwam, hetgeen door deskundigen wordt toegeschreven aan de omstandigheid, dat men in Italië 25 jaar moet zijn om zijn stem voor de Senaat te kunnen uitbrengen. Voor de Kamer ligt de leeftijdsgrens op 21 jaar. Nu is de Italiaanse jeugd, schijnt het, extremistisch van aanleg en (wat in dit geval erger is) ook ex tremistisch in daden. De uitslag voor DE SENAAT WOOR DE volledigheid geven we tenslotte nog de zetelverdeling in de Senaat (243 zetels): de Regerings partijen en enkele kleine onafhanke lijke (de Regering welgezinde) groe pen: 125 zetels, de communisten: zetels (dit was 73), de monarchisten 16 (was 3) en de neo-fascisten: 9 ze tels (dit was 1). Partijlozen: 1 zetel en dan nog 6 Senatoren .voor het le ven". Ook hier dus een vooruitgang voor de extremisten, zij het in min dere mate dan voor de Kamer. DE BETWISTE STEMMEN DE SMOKKELARIJ bij Aken loopt iets terug. In Mei werd daar slechts 3900 kg. in beslag geno men, terwijl het maandgemiddel- de voor 1952 6100 kg. is. In Mei werden 273 smokkelaars samen tot 402 maanden veroordeeld. DE V. S. en elk fatsoenlijk land moe ten de Ver. Naties verlaten, als Com munistisch China wordt toegelaten, verklaarde Knowland, republikeins lid van de Amer. senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen. DE OUD-DIRECTEUR van De Om melanden, de heer F. de Boer, is tot f 600 boete veroordeeld, omdat hij tijdens de staking aan een deel van het personeel te hoge lonen heeft uit betaald. ROBERT TAFT, de Amerikaanse se nator, lijdt aan een ernstige heupaan doening. Niettemin hoopt hij zijn werk als .leider van de republikeinen te kunnen blijven doen. PRINS FAROEK is met zijn gevolg te Genève aangekomen. SINDS het afkondigen van de nood toestand in Kenya, nu 8 maanden ge leden. zijn ruim 1000 leden van de Mau-Mau gedood en meer dan 400 ge wond, verklaarde een Regerings woordvoerder. TWEE NEDERLANDSE acteurs, Jan Retel en Henk Richters hebben een beurs gekregen, om zich in Engeland op de hoogte te gaan stellen van de ontwikkeling van het toneel. EISENHOWER heeft het Congres verzocht het zenden van een millioen ton farwe naar Pakistan mogelijk te maken. Zoals bekend, heerst er voed seltekort in Pakistan. DE BRITSE minister van Buitenland se Zaken Eden is gisteren te Boston weer geopereerd voor zijn galaandoe- ning. Zijn toestand na de operatie wordt bevredigend genoemd. (Advertentie^ VAN ROSSEM S t Weersverwachting, geldig tot i J hedenavond: t i Zwaar bewolkt met verspreide J opklaringen, maar hier en daar nog enige lichte regen of motre- t gen. Zwakke tot matige Noord- westelijke wind. In het binnenland J iets hogere temperaturen. Vandaag: Zon onder 20.59 uur. J Maan onder 21.31 uur. Morgen: Zon op 4.20 uur. Maan op 4.31 uur. VFf OORDVOERDERS van linkse en rechtse partijen gaven te kennen dat hun partijen alles in het werk zullen stellen om te voorkomen, dat de aangekondigde zetelverdeling dras tisch wordt gewijzigd. Waarnemers geloven, dat de nieiu we Regering, naar zoals zeker wordt aangenomen onder leiding van de Gasperi, een botsing op dit punt zal vermijden door de speciale commissie van het Huis van Afgevaardigden toe te staan 'het onderzoek van de be twiste stemmen maandenlang te rek' ken. MADAT wervelstormen Maandag avond vele doden en gewonden hadden geëist in de Amerikaanse staten Michigan en Ohio, is Dins dag de staat Massachusetts geteis terd door storm en hagel. De eer ste berichten spraken slechts van 3 doden en talrijke gewonden, doch gisterenmiddag werd bekend, dat het aantal doden gestegen was tot 85 en dat van de gewonden tot 800. De schade bedraagt naar schatting 50 millioen. Het waren vooral de omgeving van de stad Worcester en het cen trum van Shrewsbury, die ernstig werden getroffen. In Shrewsbury wer den verscheidene gebouwen geheel verwoest. Honderden huizen werden zwaar beschadigd. Meer dan 2500 per sonen zijn dakloos. Tien uur na de ramp waren nog niet alle doden geborgen. De ver wachting is dan ook, dat het aantal slechtoffers nog aanzienlijk zal stij gen. Het aantal slachtoffers van de re cente natuurramp is thans gestegen tot 423. Voor buitenlandse hulp ENE SENAATSCOMMISSIE voor Bui- tenlandse Zaken heeft Woensdag besloten de door Eisenhower ge vraagde 5474 millioen dollar voor economische en militaire hulp aan het buitenland te verminderen met 150 millioen. Dit bedrag komt geheel in mindering van de som, die gevraagd is voor de vervaardiging van speciale wapens ten behoeve van de bondge noten. Deze was 250 millioen dollar. In nota's aan de Amerikaanse, Britse en Franse regeringen, verklaar de het Zuidslavische ministerie van Buitenlandse Zaken, dat slechts 226 van de volgens raming gestolen 3.335 kilo goud zijn teruggegeven. n ENERAAL JOEP, de Zuid-Ko- reaanse chef van de generale staf, is uit Washington teruggekeerd. Zijn eerste verklaring „mocht er z«n": „Het Zuid-Koreaanse leger zal alle anti-communistische gevangenen, die onder zün bewaking staan, vrijlaten voordat de repatriëringscommissie van de V. N. in Korea aankomt. Dit is een bevel van president Rhee". Hiermee is dus bewezen, dat de ge neraal zich in Amerika niet van zijn „nationale standpunt" heeft laten praten. Zwitserland heeft wel de nei ging vertoond om op een eenmaal in genomen standpunt terug te komen. In Washington heeft men (en niet zonder een grondige reden natuur lijk), de hoop uitgesproken, dat Zwit serland nu toch weer zal willen deel nemen aan het werk van de neutrale commissie voor de repatriëring van Koreaanse krijgsgevangenen. Hiermee is dan vertraging van het tot stand komen van een wapenstilstand voor een aanzienlijk deel voorkomen. De besprekingen zelf zijn practisch ten einde. Men heeft de bijeenkom sten voor onbepaalde tijd verdaagd. Dit betekent, dat men overeenstem ming bereikte over de laatste alge mene kwestie en dat staf-officieren nu de taak hebben de bijzonderheden uit te werken. Dit houdt ook in, dat thans wordt gezwoegd aan het vast stellen van een nieuwe demarcatie lijn. Tenslotte dan nog het gerucht, als zou Rhee naar Amerika gaan. Feit is, dat enkele senatoren met dat denkbeeld zijn gekomen. Feit is even wel ook, dat Rhee daarover met geen woord heeft gerept en dat er alles bij elkaar geen grote kans op een derge- lijk bezoek schijnt te bestaan. F\R. W. WECKERS heeft voor een vergadering van besturen der Nationale Federatie van het Wit-Gele Kruis te Utrecht betoogd, dat gezond heidszorg in deze tijd eerst dan ge heel voltrokken zal zijn, indien zij preventief gericht is. Ingevolge de verhoudingen dienen de specifieke verenigingen dienend te zijn aan de Kruisverenigingen, zoals dat in Nij megen gerealiseerd is. Vóór alles die nen de Kruisverenigingen te helpen in hun hulpwerk, hun moederschaps- zorg, kraamzorg en de zorg voor het schoolkind. De stem der Kruisver enigingen moet gehoord worden in de schoolartsendienst. Voorts moet de zorg van de Kruisverenigingen in de toekomst ook uitgaan naar zieke mensen, arbeiders en bejaarden. Mr. de Vreeze, directeur van het Nationaal Bureau, zette uiteen, dat •het Wit-Gele Kruis met haar half millioen leden, niet langer kan vol staan met een amateurachtig gebouwd apparaat, doch kundige krachten die nen op alle terreinen te worden aan getrokken. Voorts zullen plaatselijke verenigingen omwille der efficiency in kringverband moeten gaan samen werken, terwijl in de steden juist op decentralisatie moet worden aange drongen. Contact met de vakbewe ging, standsorganisaties en de sociale instellingen van allerlei aard is een onmisbaar vereiste naast een innige verbinding tussen het werk van be sturen en zusters. Werkzaamheden in het algemeen belang zo zei mr. de Vreeze ten slotte moeten persé uitgevoerd kunnen worden en van overheidswe ge geholpen, voor zover de particu liere middelen te kort schieten. Er werden ook bijeenkomsten ge houden voor verpleegsters, waarvoor de zusters, Bors, Goossens en Kamp- schoër het woord voerden. In Japan worden de bekende parasol letjes,* van geolied papier en bamboe, in groten getale gemaakt. Zij worden geheel met de hand vervaardigd, en het kost een maand tijd, voordat één parasol de werkplaats kan verlaten, om te worden verkocht. Er ligt in de prefectuur van Wakayama (Jap.) een stad, Kainan, waar bijna een-vierde gedeelte van de bevolking werkt in de parasol-industrie. En toch is deze in dustrie gedoemd tot ondergang. Zelfs al zou men bij de fabricage van de parasolletjes overgaan op moderne methoden, men zou deze industrie niet kunnen redden. De oorzaak hier van is, dat het afzetgebied, voor de aardige maar voor de Westerling, on nuttige parasolletjes steeds meer in krimpt. Japanse meisjes (Westers ge* kleed) zetten de zo juist beschilderde parasolletjes uit, om ze te laten dro gen in de zon. pEN GROEP katholieke intelleetue- len heeft te Parijs onder voorzit terschap van de schrijvers Francois Mauriac en Gabriel Marcel een „co mité voor de herziening van het pro ces Rosenberg" gevormd. In een communiqué heeft het co mité valle Christenen en mensen van goeden wille in Frankrijk" verzocht „alles in het werk te stellen, opdat het onherroepelijke wordt voorko men". Kopenhagen is in rep en roer ge bracht door een 24-jarige bewoner van het tehuis voor behoeftigen al daar, die om 8 uur op een 45 meter hoge schoorsteen is geklommen, waar hij zich van zijn kleren heert ontdaan Palle Petersen zat geheel ontkleed op de hoge smalle schoorsteen en dui zenden verzamelden zich aan de voet ervan en werden met afgrijzen ver vuld. Petersen heeft gedreigd naar beneden te springen .wanneer de nieuwsgierigen niet werden verwij derd. Inderhaast uitgerukte politie en brandweercolonnes trachtten (le straat schoon te houden, waarna Palle Pe tersen naar beneden klom. Hij werd naar een ziekenhuis vervoerd, waar een onderzoek naar zijn geestvermo gens wordt ingesteld. Een brandweer man klimt naar de top van de schoor steen om Petersen te bewegen mee naar beneden te gaan. £)E ONDERNEMENDE GEORGE DE NEVE, de pedalerende wereldrei ziger uit Zuiddorpe in Zeeland, is met reuzesprongen op weg zijn doel te bereiken: In 22 dagen heen en weer van zijn kleine dorpje naar het verre Marokko. De tien dagen na zijn vertrek hebben hem tenminste reeds al fietsende tot Madrid gebracht. '5? C" EORGE bewandelt geen zijwegen en kort en bondig is het nieuws, dat hij per briefkaart naar huis stuurt om de zijnen gerust te stel len. Met de regelmaat van de klok valt er een levensfeiten van hem in de brievenbus. Vanuit Parijs seinde hij: Altijd maar regen en wind. Bordeaux: Nog steeds regen. Victoria: Het water staat in mijn schoenen. Madrid: Al les goed. Eindelijk mooi weer. Alleen is het hier erg lastig fietsen, slechts bergen op en af en nooit vlak „Nu komt er nog een kaart uit Se- villa en uit Tanger", wijst de zuster van de Neve op de kaart. ..Dan is hij in Marokko". Maar dan komt de te rugreis nog. t^/TOEDER is daar nog niet zo genist 1 op. „Ziet ge", zegt ze, „ik ben maar over één ding ongerust. Dat is over de bossen. George fietst altijd zo lang door tot het donker is, hoe een zaam het op zijn weg ook is. En als hij geen huis meer kan halen slaapt hij rustig in de bossen". En dan vertelt zij het verhaal uit haar kinderjaren, toen ze nog m Bel gië woonde. Vele mannen trokken in het seizoen uit haar dorpje naar Frankrijk, waar zij diep in de bossen meehielpen aan de oogst. Zij kookten daar hun eigen potje en leefden vol komen geïsoleerd. Daar waren gebu- ren van mevrouw de Neve bij. Twaalf man. Eén dag stelde de boer, bij wie ze werkten, voor bij hem te komen eten. Afwisseling wil heel wat zeggen en 't is ook niet zo leuk elke dag je eigen boontjes maar te doppen. De mannen accepteerden dus graag. WOLVEN 7IJ kwamen met elven, omdat een hunner ziek was geworden. „Hij kan geen vin meer verroeren en is in het bos blijven liggen", legden de mannen uit Zij zagen de boer verbleken. Twee boerenknechten wierpen qe klompen uit en begonnen uit alle macht naai de verblijfplaats in het bos te ren nen. Toen ze er arriveerden was ue plek leeg. Men heeft de man nooit weer terugzien. Er trokken nog verspreide groepen wolven door de streek Zo moet het dertig-veertig jaar ge leden zijn gegaan en moeder de Neve heeft het daar uiteraard niet erg op begrepen. Een wolf is nu eenmaal een wolf en waarom zouden die ook niet in Spanje zitten? „En onze George zal zo diep sla pen van vermoeidheid DRINGEND VERZOEK LIET zal allemaal wel niet zo'n vaart lopen met soortgelijke avonturen. Er zullen stellig wel andere avontu ren wachten, zijn familie is tenminste curieus wat hij op zijn terugweg zal schrijven. Toen hij van Rome terug keerde schreef hij dringend de aard appelen maar vast op te zetten. „Ik heb in geen veertien dagen aardap pelen gezien", luidde zijn commen taar. rjR. ADENAUER heeft een ernstige nederlaag geleden in zijn strijd voor een kieswet, die de regerings coalitie gelegenheid zou geven om ge sloten in "de strijd te gaan, hetgeen een automatische verlenging der hui dige coalitie zou hebben kunnen be tekenen. De liberalen hebben van het beoog de samengaan der drie partijen afge zien, omdat zij vreesden hierdoor een slechts onbetekenend aanhangsel der Christelijke partij te zullen worden. Het regeringsontwerp was namelijk bedoeld als een stap op de weg naar een twee-partijen-stelsel. Liberalen en socialisten hebben nu in de bij zondere commissie van de Bondsdag het regeringsontwerp verworpen en j zich uitgesproken voor een ontwerp, dat in grote trekken gelijk is aan het in 1949 toegepaste systeem. Behoudens een koerswijziging te elfder ure zal de Bondsdag volgende week het besluit van zijn speciale commissie voor de kieswet aannemen. De liberalen hebben zich namelijk in gesloten verband tegenover de beide andere regeringspartijen gesteld en ondanks menige poging is dr. Adenau er er niet in geslaagd hen van dit standpunt af te brengen. WALTER Bartel, de chef kanselarij van Pieck, is volgens de „Neue Zeitung", het blad der Amerikaanse strijdkrachten in Duitsland, naar het Westen uitgeweken. Bartel is van zijn jeugd af lid ge weest der Duitse communistische partij. "pE LISSABON is officieel meege deeld, dat India besloten heeft zijn legaten in Portugal te sluiten na de weigering van de Portugese rege ring om- de overdracht der Portugese gebieden in India te bespreken. De bezittingen van Portugal in In dia beslaan ongeveer 3.750 vierkante k.m. en tellen 637.000 inwoners. De voornaamste bezitting is Goa. Voor een Van Gogh Q1? een kunst- en antiekveiling in Dordrecht bracht een schilderij van Vincent van Gogh („Scheme ring") een in 1883 gemaakt werk, J SP' Het werd ingezet op f 2000.-. Een mooi paneeltje van Je roen Bosch „Verzoeking van de hei lige Antonius" werd geveild voor f 2000.-. J-JET HOOFD van de Evangelische Kerk in Duitsland, bisschop Otto Dibelius en de Oostduitse pre mier Grotewohl zijn het gisteren eens geworden over een program van negen punten ter beëindiging van het conflict tussen Kerk en Staat. Dit meldt het Oostduitse nieuwsbureau A.D.N. Oost-Duitsland heeft beloofd de ge arresteerde geestelijken in vrijheid te stellen. Het godsdienstonderwijs op de scholen kan weer worden gegeven en de „jonge gemeente", een jeugdver eniging van de kerk, kan haar werk ongehinderd voortzetten overeenkom stig de door de grondwet gewaar borgde vrijheid van geweten. Later zal een officieel communiqué worden uitgegeven. De Kerk heeft harerzijds beloofd, aldus A.D.N.zich te onthouden van „critiek die strijdig is met de grond wet en zich niet te bemoeien met het economische en politieke leven van het land". In geallieerde kringen noemde men de overeenkomst het eerste teken van een nieuwe aanpak van de problemen der koude oorlog door de Oostduitse leiders. KERKHERSTEL. ^NDERE punten van overeenstem ming zijn: Het grootste deel van de eigendommen van de kerk wordt teruggegeven. De om godsdienstige reden ontslagen studenten zullen weer tot de universiteiten worden toegela ten. De staatssubsidies aan de kerk zullen volgens de overeengekomen regels worden betaald. De Oostduitse regering heeft 40.000 Mark beschikbaar gesteld voor her stelwerkzaamheden aan een door bom men beschadigde veertiende eeuwse kerk te Erfurt in Thuringen, zo meldt het Oostduitse nieuwsbureau A.D.N. pEN 24-JARIG lid van de Pakistaanse luchtmacht heeft ruim 1 millioen gul den gewonnen met een wed denschap bij paardenren nen, die zijn broer zonder zijn medeweten op zijn naam had afgesloten. Toen hij te legrafisch bericht kreeg, dat hij dat bedrag had gewon nen, viel hij flauw.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1