Rhee kondigt Staat van Beleg af Zuid-Korea „desnoods alleen" naar het Noorden NOODKERK op een dorsvloer in CADZAND Nieuwe stap Ultimatum aan Ver Naties „Leven of dood" Pieck in ongenade Leeuwerik" kiest het luchtruim DUITS PROTEST De start van de Internationale Autoraces te Zandvoort Waar komt liet atoom-centrum Wordt Pakistan REPUBLIEK Bestuur gesplitst Een ton „schade Groot en onvergetelijk vriend van de militairen "W est-Europees televisie-net Dodelijk schot Spoedige beslissing over bromfiets DAGBLAD VOOR ZEELAND Nederland, volmaakt in alles Syngman Rhee Woensdag waagt Bidault zijn kans TYPHOON OVER JAPAN Nederland maakt nog kans Bij het gouden priesterfeest van Majoor Huys Mobilisatiebeelden 1914-1918 Minder zon MGR. G. HUYS N°1 Defensie-conferentie 93e JAARGANG No. 20742 Uftgavei N. V. Uitgevers Mij. Neerland!». Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerstraat 16, Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778. Verantwoordelijk Hoofd redacteur! J. J. H. A. Bruna Redactieraad: G.A v- Hootegem, Mr. Dr. A. X J. M. Mes. Mr. H. B. L. de Rechter. L- J. v, t Westende, P. V M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post 1 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- besteli.) f O-42- incasso wordt berekend, jT-osie nummers 13 ct. Postrek. no. 278841. Voor Cod, Koningin en Vaderland MAANDAG 8 JUNI 1953 .j Advertentieprijs voor de gehele oplage f 030 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan* zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. aiTrpaïr~voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, O0STBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35» DR. SYNGMAN RHEE, president van Zuid-Korea, heeft Zon dag de Staat van Beleg in Zuid-Korea afgekondigd. Voor alle troepen zijn de verloven ingetrokken. Stafchef Paik Soen Joep, die in de V. S. is, moet onmiddellijk, evenals alle in het bui tenland verblijvende officieren van leger, vloot en luchtmacht, naar huis komen. De 15 generaals, die op het punt stonden naar de V. S. te gaan, moeten hun reis annuleren. „Indien de V.N. mijn tegen-voorstellen, die ik aan Eisenhower heb gezonden, niet aannemen", aldus Rhee voor de radio, „heb ben wij besloten over 't lot van Korea ten goede of ten kwade te beslissen door alleen Noordwaarts te marcheren". Dit ultimatum is in Washington met verrassing ontvangen. Officiéél was in de V. S. nog niets bekend. r)E BERICHTGEVING uit Seoel en uit Tokio was dit weekeinde bij zonder verwarrend al was overigens maar al te duidelijk, dat president Rhee momenteel van geen overeen stemming met Amerika en van geen wapenstilstand op de geallieerde voor waarden wil weten. De Amerikaanse presid. zond hem zowel Zaterdag als Zondag een speciale boodschap. Het heeft niet mogen baten. Nadat Rhee de Staat van Beleg had afgekondigd, zei hu: „Ik doe een beroep op het volk het besluit van de Regering te volgen. Dit is een tijd van leven of dood". De narigheid begon het een verkla ring van Rhee, die „alle voorfagaan- de verving", zodat tenminste aan de verbijsterende tegenstrijdigheden in de verklaringen der laatste dagen een einde kwam. Toen kwam dus vast te staan, dat niet aanvaarden van Rhee's tegenvoorstellen betekende, dat Z. Korea geen wapenstilstand zou aan vaarden. De voorstellen, die Eisenho wer aan Syngman Rhee deed, zijn in Seoel „onbevredigend" genoemd. DE BEZWAREN. TNE BEZWAREN van Rhee gaan vooral uit naar het voorstel van Eisenhower om een Amerikaans-Zuid- koreaans verdrag te sluiten van we derzijdse bijstand n a het sluiten van een Bestand, terwijl Rhee een derge lijke overeenkomst wenst voor het sluiten van een wapenstilstand. Bo vendien wil Rhee Amerikaanse troe pen in Zuid-Korea doen blijven, ter wijl Amerika dat juist niet wil. Eisen hower stelde nl. een verdrag voor, zoals de V. S. ook sloot met Australië Nieuw-Zeeland en de Philippijnen. In die verdragen wordt met geen woord over het stationneren van troepen ge zegd. Een hooggeplaatste Zuid-Koreaan- se functionaris verklaarde, dat Rhee overweegt maarschalk Tsjang Kai Tsjek te vragen een nationalistische inval in China te laten samenvallen met een Zuid-Koreaans offensief in Noordelijke richting. WAARSCHUWING. EEN KOOPWOEDE heeft de bevol king van de volksdemocratieën over vallen, sinds in Tsjechoslowaküe de munt plotseling devalueerde. Conser ven, textiel en schoenen zijn 't meest gevraagd. HUNT EN HILARY, die de top van de Mount Everest bereikten ontvin gen hoge Britse onderscheidingen. De beloning voor de gids Tensing wordt nog „nader onderzocht". ACHT AFGEVAARDIGDEN hebben in de Perzische Kamer een menings verschil op de vuist uitgevochten. Een van hen werd zwaar gewond. HET EERSTE katholieke emigratie congres zal in Utrecht worden ge houden op 26 Juni. Prae-adviezen zijn van prof. Zeegers, prof. Olden- dorff en drs. Kusters. WAPENS worden in grote hoeveel heden gesmokkeld van Texas (V. S.) naar Latijns-Amerika. Doel: de rege ringen van Bolivia, Ecuador, Venezue la en Columbia omver te werpen. Een onderzoek is gaande. Z. H DE PAUS heeft een encycliek het licht doen zien over Sint Bernar- dus van Clairvaux. Deze heilige stierf 800 jaar geleden. OP EEN LIJST van 162 schepen, die volgens de V. S. handel dreven op communistisch China, komen ook voor de Nederlandse schepen „Meer kerk" en „Hoogkerk". EEN DEMOCRATISCH gemeen- teraalsdid van Valverde op Sicilië kreeg tijdens de verkiezingscam pagne een klap in het gezicht van een politieke tegenstander. De man overleed gisteren. MEDERLAND, volmaakt in het huishouden, overal op lettend en houdend van in de puntjes gedaan werk. Zeer toegewijd aan de kun sten. aan de schilderkunst in het bij zonder, en belangstellend in alle mo gelijke vormen van cultuur (toneel, literatuur, medische wetenschap enz.) Door buitenlanders geliefd om zijn gratie, zijn schoonheid, zijn buitenge wone charme, de volmaakte verzor ging van zijn woningen en ook om zijn vriendelijkheid en behulpzaam heid. Bewonderd om zijn uitstekende karaktereigenschappen, zijn moed en zijn volharding". De auteur hiervan is mademoiselle Henriette Laurence. IN WASHINGTON acht men het mo gelijk, dat binnen enkele dagen een wapenstilstand zal worden geslo ten. De onderhandelaars komen van daag om 11 uur bijeen. In Seoel nam men zelfs Zondagavond aan, dat het Bestand „binnen 24 uureen feit zou zijn. In de straten van Seoel wordt na de afkondiging van de Staat van Be leg gepatrouilleerd door Zuid-Kore- aanse politie, die alle Koreaanse mi litaire voertuigen controleert. Op be langrijke kruispunten staat burger - politie op wacht. Een van Eisenhowers naaste mede werkers, Sherman Adams, verklaarde in een toespraak tot studenten: „Op het ogenblik van een Bestand in Ko rea zullen wij in gevaar verkeren". Hij bracht in herinnering, hoe in 1946 een stemming van „laat maar gaan" zich meester maakte van de V. S. Hij waarschuwde, dat een ver slapping der inspanningen voor veiligheid en defensie „de Sov jets zou kunnen opwekken ons aan te vallen met atomische en andere wapens, die zij reeds hebben gemobiliseerd". INE president van Zuid-Korea, Syngman Rhee. werd geboren in 1875 te Seoel. Op een Ameri kaanse Missieschool maakte hij kennis met de Westerse denkbeel den omtrent vrijheid en democra tie. Toen hij 19 jaar was, sloot hij zich aan bij een illegale organisa tie, de „Onafhankelijkheidsclub". De Koreaanse vrijheidsbeweging kende verschillende stromingen. Rhee en zijn vrienden richtten zich op Amerika. Maar toen in 1945 na de capitulatie van Japan Rhee zijn geloofsbrieven aan het1 State Department aanbood, wer den ze botweg geweigerd. Eerst toen het maanden later tot Was hington was doorgedrongen, welk1 een grote invloed Rhee in Korea had als „symbool van de vrij heidsstrijd", werd de verstandhou ding beter. Rhee kreeg ECA-hulp, hetgeen een zeer welkome bijdra ge was, al slaagde hij er niet in de netelige economische situatie, van Korea te redden. In de Na-, tionale Vergadering won Rhee bij de verkiezingen 49 zetels, terwijl 40 „onafhankelijken" hem open-! lijk steunen. Van de 210 afge vaardigden zijn er 34 zijn uitge-' sproken tegenstanders. Portret verbannen LJET West-Berlijnse blad „Telegraf" meldt Zondag, dat portretten van de Oost-Duitse president, Wilhelm Pieck, volgens een aanwijzing van de Oost-Duitse Regering uit openbare ge bouwen, de onderkomens van de Volkspoiitie en scholen moeten wor den verwijderd. Pieck is enige weken geleden ..voor medische behandeling" naar de Sov jet-Unie gegaan. EORGES BIDAULT, minister van Buitenlandse Zaken in de aftre dende Franse Regering, heeft het verzoek van president Auriol om te trachten een nieuwe regering te vor men, aanvaard. Bidault heeft meegedeeld, dat hij Woensdag a.s. voor de Franse Natio nale Vergadering zal verschijnen. Hij zal, evenals twee zijner niet geslaagde voorgangers, om speciale volmachten verzoeken ter behande ling van de toestand op economisch en financieel gebied, waarvoor Frank rijk zich thans ziet geplaatst. Zij won daarmede een week gratis verblijf in ons land, de eerste prijs in een door het Informatie-bulletin van de Ned. ambassade te Parijs uit geschreven prijsvraag. DE ROSENBERGS P\E advocaat van het echtpaar Ro- senberg, Bloeh, heeft bij het Ge rechtshof te New York een verzoek ingediend om een nieuw verhoor. De Rosenbergs zullen op 18 Juni door middel van de electrische stoel wor den terechtgesteld. De advocaat verklaarde, nieuwe bewijzen in handen te hebben, waar uit zou blijken, dat de kroongetuige a charge, David Greenglass, meineed zou hebben gepleegd. Meer dan 20 doden JCEN WERVELWIND heeft op Kijoes- joe, het meest Zuidelijke Japanse eiland, aan minstens 21 personen het leven gekost, terwijl er vijf worden vermist. De aangerichte schade beloopt on geveer 75.000.000 gulden. Later wordt gemeld, dat een tweede typhoon Kij- oesjoe en het Japanse eiland Honsjoe heeft getroffen. De zaak de Jonge OROF. Hallstein, hoofd van het Westduitse Ministerie van Bui tenlandse Zaken, heeft schriftelijk bij de Britse Hoge Commissaris ge protesteerd tegen de uitlevering op Brits bevel van de Nederlandse oor logsmisdadiger de Jonge. Sir Ivone Kirckpatrick, de Britse Hoge Commissaris, zal binnenkort antwoorden. mw-r '-p.. Op het circuit te Zandvoort xijn Zon dag Internationale auto-races om de grote prijs van Nederland gehouden. Winnaar werd Ascari met Ferrari. We zien hier de start: voorop wereld kampioen Ascari, daarachter Villo- resi, die op moest geven en rechts ach ter hem Farina, die tweede werd. Alle drie berijden zij een Ferrari. Dit is de eerste officiële vrijgegeven foto van de „Lark" het bestuurbare luchtdoelprojectiel van het Amerikaanse leger, dat door de strijdkrach ten te land, ter zee en in de lucht gebruikt zal worden. De foto werd ge nomen aan boord van het schip „Norton Sound", dat speciaal voor het af vuren van deze projectielen ingericht is. Het wapen wordt eerst met be hulp van twee raketten „op gang" gebracht; daarna vallen deze automa tisch af, het projectiel beweegt zich dan verder met de eigen raket voort. NOG ALTIJD bestaat de mo gelijkheid, dat Nederland plaats zal mogen bieden voor het atoomcentrum, waarvoor aanvankelijk Genève werd uit gekozen. yOLGENS Radio-India heeft de Pakistaanse Minister voor de minderheden en parlementaire aan gelegenheden, Brohi, in Lahore verklaard, dat binnen enkele dagen de Republiek Pakistan uitgeroepen zal worden. Pakistan zou echter de banden met het Gemenebest in stand houden. Sovjets in Oostenrijk r\E RAAD van Ministers van de Sovjet-Unie heeft de functies van bevelhebber van de Sovjet-Russische troepen en van Hoge Commissaris in Oostenrijk gescheiden. De ambassadeur Ilitsjev is tot Sov jet-Russische Hoge Commissaris in Oostenrijk benoemd. Dit is een soortgelijke verandering, als onlangs in Oost-Duitsland is inge voerd. Tot nu toe was luitenant-generaal Vadin Sviridof bevelhebber van de Sovjet-Russische troepen en Hoge Commissaris in Oostenrijk. •>1 Bezoek bij Sonja CONJA HENIE, de Amerikaanse schaatsenrijdster die op het ogen blik in Londen optreedt in een ijsre- vue, kreeg Zaterdagochtend de schrik van haar leven, toen zij in haar wo ning in West-Londen ontwaakte en een man over haar bed gebogen zag staan. De man schrok klaarblijkelijk ook, want nauwelijks had mej. Henie haar eerste hulpkreet geslaakt, of hij ijlde de kamer uit en verliet snel het huis. Hij wist in een auto te ontkomen. Het ziet er naar uit, dat de indrin ger geen overijverige bewonderaar was, maar een inbreker; uit het huis worden juwelen en bont ter waarde van 100.000 gulden vermist. HET TROMMELEN op de Koop mansbeurs in Amsterdam is Zaterdag in ere hersteld. In 103 werd dit „pri vilege" afgeschaft. EEN ONTPLOFFING in een vuur werkfabriek te Houston kostte aan vier personen het leven. Er werden 75 mensen gewond. TWEE TANKERS op de rivier Dela ware botsten en vlogen in brand. Er zijn tenminste 40 vermisten. HET VLIEGTUIG van de Italiaanse journalist Lualdi kwam bij Tromsoe in een rukwind en stortte neer. Hij zelf bleef ongedeerd. Lualdi poogde om over de Noordpool te vliegen. OOK DE KAPITEIN van de Turkse duikboot „Dumlupinar" is thans (evenals de Zweedse kapitein Lorent- zon) in arrest gesteld. De duikboot zonk 3 April na een aanvaring met de „Naboland" in de Dardanelles DENEMARKEN zal de Amerikaanse Regering binnenkort doen weten, dat het geen dollar-hulp meer nodig heeft. ONZE GEZANT te Wenen, Jhr. P. A. van Buttingha Wichers, is tijdens een soirée aldaar plotseling overleden. Hij was 63 jaar oud. IK zie de foto van Majoor Huys in het Dagblad De Stem en de dagen van weleer staan weer duidelijk voor me. Was het 1914 of 1915? Ik weet het niet meer. Ik was nog heel jong en maakte de indrukken van die tijd mee. Later pas, veel later wist ik ze te verwerken. En zo werd het een beeld waarin de majoor een centrale figuur bleef. J Weersverwachting, geldig tot J t hedenavond: t J Half tot zwaar bewolkt met J t voornamelijk in het Zuiden en het t Oosten van het land enkele ver- J spreide regen- of onweersbuien. J Overwegend matige Noordoostelij- kc tot Noordelijke wind. Onge- veer dezelfde temperaturen als gisteren. t Vandaag: Zon onder 20.57 uur. Maan onder 17.46 uur. Morgen: i Zon op 4.21 uur. Maan op 2.18 uur. i pike Zaterdagmiddag kwam hij op een hoge fiets aangereden met 'n klein driehoekig zadel. Wij waren de enige R. Katholieken in Cadzand, dus a.h.w. aangewezen om een centrum voor de katholieke soldaten te zijn. Een vrij grote dorsvloer moest wor den ingericht tot noodkerk. Waar al les vandaan kwam weet ik niet, maar het nodige was aanwezig. We waren thuis met veel kinderen en allen hiel pen we mee de dorsvloer schoon te maken, stro te verwijderen, banken aan te sjouwen, enz. Ik herinner me nog een Belgische dame, een vluch telinge, zoals dat heette, een onge trouwde, echt christelijke helpster, die prompt elke week aanwezig was. Op een keer liet iemand per ongeluk de staldeur, die op de dorsvloer uit kwam, open en heel toevallig (zo iets gebeurt misschien eens in de vijf jaar) was de stier los. Deze kwam kwispelend met de staart de kerk-in- spé binnengehuppeld, tot voor Er nestine, zoals ze heette. Een kreet van ontzetting klonk uit haar mond en de stier keerde tegelijk rechtsom keert in de stal terug. Hoe zoiets iemand bijblijft! Voorin de dorsvloer bleef een klein model dorsmachine staan en daarvoor werd dan een stoel geplaatst, een soort bidstoel, waaruit een rek werd om hooggetrokken. En de biechtstoel was er! Hoe vaak hebben wij tijdens de week, dat de stoel daar bleef staan, bij elkaar „gebiecht", waarbij we om de beurt poeniteit waren. De poeniten- tie was meestal nogal zwaar van kali ber, beginnende met knikkers tot stokslagen, toe. Het altaar werd op een tafel ge monteerd en ook de communiebank was aanwezig. De gehele Zaterdag middag en -avond hoorde de majoor dan biecht voor soldaten en vluchte lingen. En voor ons natuurlijk. Daarna verzamelde de majoor steeds een massa soldaten, om zich heen, zelf gezeten op het „ros", een kruisrad, waaraan de paarden moes ten trekken om de dorsmachine te bewegen bij het dorsen. EEN LIEDERBUNDEL Tederéén kreeg of kocht (dat weet ik niet) een door de majoor ge maakte en uitgegeven liederbundel, genaamd: ONS DOZIJNTJE: liederenbundel voor R.K. soldaten, samengesteld door aalmoezenier G. A. Huys. Dit stond er voorop. En met zijn toentertijd mooie en heldere stem zong hij voor, en de sol daten zongen mee. Deze liedjes ik ken ze nog allemaal gingen er in als koek, o.a.: Maria - Sterre der Zee! enz. Neerlands mannen - Chris tus vazallen, enz. Roomse blijdschap. En als wij thuis samen de paternoster baden, kwam de aalmoezenier meest al binnen en bad gewoon met ons mee. En daarna ging hij slapen op de „hoogkamer", zoals die heette, in 'n „ingebouwd" bed, vrij hoog, maar (zoals hij later wel eens zei) er was halfweg een richel aan het bed, waar op hij kon afzetten. 's Zondagsmorgens was het al vroeg druk op onze boerderij. Belgen en soldaten, allen waren present om de H. Mis bij te wonen. Heel spoedig was de dorsvloer tjokvol. Of de Mis gezongen was of stil, weet ik niet meer. Wel weet ik dat er de eerste Zondag een misdienaar werd ge vraagd.. Twee soldaten traden naar voren, maar brachten er weinig van terecht. De volgende Zondag en later werd dit opgedragen en geleerd door mijn broer'en een Belgisch vluchtelingetje, Liefried genoemd, die echter Wilfried heette, zoals zijn vader zei. RUMOERIGE OMGEVING. 7 O ALS STEEDSen nu nog droeg de Majoor de H. Mis zeer devoot op. Dat de omgeving wat ru moerig was, was niet zijn schuld. In een „onderlat" naast de dorsvloer stond een lange rij legerpaarden, af geschermd met een zeil. En dan moet men zich kunnen voor stellen hoe zo'n situatie is: stilte tijdens een H. Mis en ineens twee paarden die met de bekende geluiden aan het vechten slaan, de zware stem van 'n oppasser ertussen al of niet vergezeld van een gepeperde krachtterm. Of, juist is het Gloria ingezet en daar be gint me een paard te hinneken zon der ophouden. Of de priester heeft juist ae woorden gesproken: „Domine non sum dignus"en als echo klinkt het kukelureku steeds maar door, tot ten laatste de majoor tegen een soldaat zei: „Toe, jaag die haan eens weg!" Eén keer sprong tijdens het Credo een kat op het altaar, om aldus de dorsvloer over te steken. Wie het meest schrok, de majoor of de kat, heb ik nooit gehoord. DE VROLIJKE NOOT. QOK de vrolijke noot ontbrak soms niet. 's Winters, als de oogst was opgestapeld, wierpen aanwezige da mes angstige blikken naar deze „Tas" waarin het wel eens rtiselde en waar uit ze ieder ogenblik een muis te voorschijn dachten te zien komen. Een soldaat stak dan ineens krijgs haftig zijn hand in het stro, deed net alsof hij de muis had en kwam dan langzaam eruit. De meisjes schoven angstig opzij, ineens ging dan de hand open en deze was leeg. Ja, meerdere voorvallen gebeurden t QISTEREN VIERDE Rector Huys J te Etten zijn gouden priester- J t feest en hij werd te dier gelegen- heid tot Geheim Kamerheer van J Z. H. de Paus benoemd. Naast J hetgeen we over deze jubilerende i priester reeds mochten publiceren geven we thans nog gaarne plaat- J sing aan bijgaande herinneringen, J door een oud vriend opgehaald, t er. De meesten gingen aan mij voor bij. Maar wat wel bleef hangen was de grote godsvrucht die in de schuur heerste, niettegenstaande alle dingen die konden en moesten afleiden, en de grote invloed die de priester Huys op allen had. Zover ik mij herinner ging bijna iedereen te communie. Ook na de Mis bleef hij met de soldaten samen, om hun moeilijkheden te helpen oplos sen. Een paar jaar geleden ontmoette ik iemand, die toentertijd als soldaat dit alles had meegemaakt vel beter dan ik dus en zijn opinie was: Wat was dat een fijne priester, wat hebben wij veel aan hem te danken!!! 's Middags vertrok hij dan weer Waarheen dat weet ik niet, maar prompt elke Zaterdag was hij weer terug, weer of geen weer, koud of warm. BIJNA 40 JAAR GELEDEN. IJD GAAT SNEL, veel te snel: Zo gaarne beleven we sommige ogenblikken zo lang mogelijk. En dus danige ogenblikken waren de dagen, dat de majoor bij ons kwam biecht hoorde. Mis las en daarna weer ver trok. Bijna 40 jaar is dat reeds gele den. Hij is dus ouder geworden maar als je hem ziet, nee, dan zeg je: Hij is nog dezelfde, een militaire fi guur, een edel mens. Het zal nooit mogelijk zijn hem anders voor te stel- len. v. In Zwitserland zijn nl. bezwaren gerezen tegen het feit, dat het atoom onderzoek ook ten dienste zou staan, van militaire doeleinden. Men vreest in sommige kringen, dat hier de neu traliteit van Zwitserland geschonden zal worden. Aan deze vrees is uiting gegeven in een petitie, die is aangebo den aan de kantonnale Regering. Het bestuur van het kanton is thans ver plicht een referendum over deze aan gelegenheid te doen houden. Als da tum daarvoor is 28 Juni a.s. vastge steld. l\og dit jaar definitief dit najaar zal het West-^uro- pese televisienet, dat voor de uit zendingen vanuit Engeland op zulk een bijzonder verrassende wijze heeft gefunctionneerd, grotendeels een de finitieve vorm aannemen. Zodra België een aanvang maakt met televisie-uitzendingen, hetgeen eind September zal zijn, zullen de Nederlandse toestelbezitters naast de eigen programma's ook die van Brus sel-Vlaams, Brussel Waals en de Franse programma's kunnen zien en beluisteren. Voor dit doel wordt een defintieve verbinding tot stand ge bracht. Technisch zijn er geen bezwa ren om ook de Duitse programma's binnen het bereik van de Nederland se kijkers te brengen, terwijl er ge gronde verwachtingen bestaan, dat de verbinding met Engeland permanent zal kunnen worden. Het opmerkelijke resultaat van de uitzendingen van de laatste week wordt door T.V.-deskundigen des te hoger aangeslagen, omdat de gehele apparatuur in nauwelijks tien dagen werd opgesteld en op de kroningsdag gedurende meer dan twaalf uur onaf gebroken heeft gewerkt. De kwaliteit van de ontvangst in de verschillende landen heeft dan ook de bevestiging gegeven, dat het technisch mogelijk is dit najaar van een permanent goed functionnerend West-Eurcüees televi sienet reeds enkele belangrijke delen te verwezenlijken. Vit eigen jachtgeiveer "JTJDENS EEN jachtpartij te Doorn is Zaterdagavond tegen half negen de tandarts J. H. Lunshof uit Ame- rongen door een schot hagel uit zijn eigen jachtgeweer in de buik getrof fen en kort daarop overleden. Op verzoek van de heer Bleyenberg, landbouwer te Doorn, waren op zijn landgoed de heren Lunshof en Cor- nelissen, beide uit Amerongen, op jacht gegaan om konijnen te schieten Op het ogenblik, dat een konijn in de nabijheid van de heer Lunshof ge zien werd, nam deze zijn jachtgeweer om met de kolf het dier te doden. Het geweer brak doormidden en op het zelfde moment drong een schot hagel in de buik van de heer Lunshof. Kort na aankomst van een dokter is het slachtoffer overleden. Over Stille Oceaan £)E premiers van Groot-Brittannië. Nieuw-Zeeland en Australië, resp. Churchill, Holland en Menzies, sul len deze week te Londen besprekin gen houden over vraagstukken be treffende de verdediging van het ge bied van de Stille Oceaan en Ma- lakka. In Londen acht men het niet onmo gelijk, dat men zal streven tot een overeenstemming tussen Nieuw-Zee land, Australië, Groot-Brittannië, Amerika en Frankrijk. ENE MINISTER van Verkeer en Wa terstaat heeft medegedeeld, dat een ontwerp met betrekking tot de status van de bromfiets thans gedrukt is en gereed ligt om naar de Raad van State te worden gezonden. Het betreft hier een ontwerp van Algemene Maatregel van Bestuur, dat na goedkeuring door de Raad van State in werking zal kunnen treden. Over de inhoud van het ontwerp kon de Minister geen mededelingen doen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1