Overeenstemming in Korea spoedig verwacht Rudolf-in-Rijksdienst was de grote man" Na jongste bespreking optimistische geluiden Varkens en eieren teveel Ook Syngman Rhee accoord? ELFDE ATOOMPROEF VAN DEZE LENTE Spionnage-affaire in Zweden Kleurenfoto Een „Koningin der Nacht" OM LEVEN EN DOOD Goes 3 Juni Enig voorbehoud Elisabeth II Begin 29 Juni Proefvordering van auto's OPENBARE PROCESSIES Rond 115 millioen Oudercomités Onverwachte getuigen brachten rumoer in de zaal r Faillissement gevraagd Atoom-brandstof Groeiende onrust DAGBLAD VOOR ZEELAND Mendès France Geen investituur Generaal RIDGWAY NEEMT AFSCHEID IN WOESTIJN TE NEVADA Schijnsel op 2000 kilometer zichtbaar Een 19-jarige jongen in arrest OPKLARINGEN In Augustus Twee wethouders (K.V.P.) traden af Het Rampenfonds Beperkende maatregelen nodig Hardnekkige Tilburger hoorde 12 maanden tegen zich eisen „Droeve stoet" >m het lang nage- reiken. De mannen n verkenningsop. ■eiding voor een j ontdekten inder- ïogelijkheden langs - die tot dan toe Deze hebben des gekregen, daar on- ing van Tibet door nisten de vroegere afgesloten, althans i de vrije wereld. groot belang 93e JAARGANG No. 20740 Voor God, Koningin en Vaderland itember was het 'n die de eerste na- ed op de bergreus. klimmers, die bo tend materiaal wa- et leek er op, dat zouden slagen de oen zij echter in t •winning waren rs van hun doel jke orkaan op, die rug te keren. Nog (editie zo hoog ge- tel de voornaamste i de Engelsen, die ilaja-gebergte heb- met zulke op- htingen zijn ver- op de vele erva- n en van de Zwit- ■an een uitstekende ij het deze keer in- ar. waarom 1 zich de vraag, hoe r telkens weer men- len die zich aan le- blootstellen en alle gen op de koop toe maar hun vlag te op een plaats, die geen enkel prak- et is de zucht naar tr, die deze mannen •Joord- en de Zuid- derd, heeft de we- veinig geheimen te is begrijpelijk, dat en „onbereikbare" rote aantrekkings- Mallory drukte in treven uit dat deze zielt: „Wij gaan om- MERCATOR De snelst iver wollen emaakt van lat rillerige ïouding tot LLING A. an 19-21.30 u. worden ver- uden. irbinding met :n f 0.50. ol Wemel- itskerke en 's lol Terneu- iol Tholen land ioI Kortgene >ol Axel Uitgave! N- V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerstraat 16. Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteurs J. J. H A. Bruna Redactieraad C. A v. Hootegem, Mr. Dr. A. J. J. M Mes. Mr. h. B L. de Rechter. L J. v. 1 Westende P V. M Vercauleren. Abonnementsprijs bü vooruitbetaling I 5.45 per kwartaal, per post f 6.15, Per week (uitsluitend bij niet-post- bestell.) f 0-42 Incasso wordt berekend Losse nummers 13 ct. Postrek. no. 278841, VRIJDAG 5 J UNI 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.3D per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeliM niet verlangen af te geven, worden vernietigï Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. a VOLGENS een on-officiële stemming is de Franse radi cale leider Pierre Mendès-Fran- ce, er niet in geslaagd het ver eiste aantal stemmen voor zijn investituur te verwerven. De eerste on-officiële cijfers toonden aan, dat er 308 stem men op hem waren uitgebracht, dat is zes minder dan het ver eiste aantal. "yAN BETROUWBARE ZUIDKOREAANSE ZIJDE wordt ver- nomen, dat de Noordelijke afgevaardigden gisteren te Pan- moendjon slechts enkele kleine bezwaren hebben ingebracht te gen het jongste nog geheime plan van de Verenigde Naties voor een Bestand en dat elk ogenblik overeenstemming kan wor den verwacht. De Zuidkoreaanse zegsman wilde zich niet wagen aan een voorspelling over het al of niet tekenen van zulk een wapenstil stand door de Zuidkoreaanse president Syngman Rhee. JN PARIJS is officieel meegedeeld, dat de opperbevelhebber der NAVO-strijdkrachten in Europa, ge neraal Ridgway, het opperbevel op 12 Juli a.s. zal overdragen aan generaal Gruenther, thans chef van de NAVO- staf. Generaal Ridgway begint 8 Juni met het brengen van afscheidsbezoeken aan de hoofdsteden der NAVO-staten. Zijn eerste bezoek geldt Ankara. De volgende dag wordt Athene bezocht en de daarop volgende Rome. QNDANKS de officiële geheimhou ding is het duidelijk, dat men in hoge Regeringskringen te Washington ook verwacht, dat overeenstemming op handen is. Er zjjn aanwijzingen, dat de jongste communistische reactie neerkomt op een aanvaarding van de hoofdzaken van het voorstel der V.N. De voornaamste onderhandelaar van Zuid-Korea, generaal Tsjoi Doek Sjin, maakte gisteren geen deel uit van de delegatie der Verbondenen. Volgens berichten uit Tokio is hij dezer dagen afgetreden, nadat hij gewag had ge maakt van een Zuidkoreaans protest tegen de jongste voorstellen der V.N. De enige Zuidkoreaan in de delegatie der V.N. was Donderdag kolonel Lee Soo Yoeng, die reeds sinds het begin der onderhandelingen deel van de delegatie heeft uitgemaakt. De afwezigheid van generaal Tsjoi wordt algemeen uitgelegd als een protest tegen de voorstellen, welke de Verbondenen op 25 Mei hebben inge diend. TEGENVOORSTELLEN. maakt en tegenvoorstellen hebben ge daan, hetgeen de Verbondenen er toe zou hebben gebracht tot Zaterdag uit stel te vragen om Washington te kun nen raadplegen. Men is voorts van mening, dat Syngman Rhee, ondanks het feit, dat de voornaamste Zuidkoreaanse onder handelaar niet aanwezig was op de bijeenkomst, reeds heeft besloten zjjn instemming te betnigen met de gang van zaken bij de wapenstllstandson- derhandelingen, maar dat hij zich voor het ogenblik buiten de besprekingen wil houden. rvE ELFDE EN LAATSTE atoom- L' proef In de huidige serie in de woestijn van de Amerikaanse staat Nevada is Donderdagochtend vroeg gehouden. Het was tevens de grootste ontploffing in de lopende reeks, dui delijk zichtbaar in Los Angeles, op 300 kilometer afstand, en ongewoon helder te Las Vegas op een afstand van 120 kilometer. Zelfs in San Fran cisco, op 2000 kilometer afstand, was het lichtschijnsel zichtbaar. Ongeveer vijf seconden baadde de woestijn in een spookachtig wit licht, waarna zich in de kern van de explo sie de bekende vuurbal vormde, die ditmaal ruim 30 seconden verblindend schitterde, driemaal zolang als bij de DE TWEEDE KAMER ging gisteren verder met de behandeling van de eerste reeks vraagpunten over een nieuw Burgerlijk Wetboek. TUSSEN CORSICA en de Franse kust zijn waterhozen waargenomen. Zij worden veroorzaakt door botsingen van onderzeese stromingen. DE 11EER KAAK. uit Den Haag zag een aanrijding tussen een auto en een wielrijder. Hij snelde toe en werd prompt door een andere auto overre den. Met een gebroken knieschijf moest hij naar een ziekenhuis: DE POLITIE van Hilversum deed een inval in een speelhuis. De 12 aanwe zigen moesten mee, er werd een groot bedrag in beslag genomen. Drie per sonen blijven voorlopig in de cel. ER ZIJN PLANNEN om van het Am sterdamse Leidseplein in de zomer een openlucht-museum te maken. PRINS BERNHARD leidt 8 Juni voor de radio de verkeersdagen in, die zul len staan in het teken van de voor rang. CANADA zal deze maand 124 leger- vrachtauto's naar Europa verschepen. Ons land ontvangt 30 drie-tonners. DE SENAAT van de V. S. zal alle wetsontwerpen „met internationale inslag" met de grootst mogelijke spoed behandelen. TN KRINGEN der V.N. te Tokio is men van mening, dat de Noorde lijken zeker voorbehoud hebben ge- DE PAPEGAAI „Jerry" heeft 20 duizend dollar geërfd van zijn eigenaar, Luther Sawyer, die on langs op 82-jarige leeftijd te Cam bridge (Massachusetts) is over leden. Een zuster van de overle dene verklaarde, dat zij de laatste wens van haar broer zal respec teren. DE HEER LUCAS, K.V.P.-Kamerlid, heeft aan de Minister van Binnen landse Zaken gevraagd, of hij wil be vorderen, dat aan de te verlenen va- cantietoeslag 1953 aan het Rijksper soneel geen maxima worden gesteld. DE MIJNENLEGGER Hr. Ms. Willem van der Zaan zal binnenkort uit de Ned. Antillen thuisvaren. Voor vlag vertoon zal aan de thuisvaart een reis om de wereld worden verbonden. het nederlandse motorrtftui- genpark omvat momenteel o.a. bijna 200.000 auto's en 300.000 bromfietsen. VOOR HET EERST sinds 1932 is op Urk ansjovis aangevoerd. In 1931 werd daar yoor enkele duizenden guldens ansjovis verhandeld. VIER JONGELUI uit Amsterdam zijn vertrokken met een „jeep" (een leger voertuig) naar Portugees W.-Afrika. Zij gaan (bijzondere) levende en do de dieren verzamelen. DE ITALIAANSE dirigent Toscanini, die in New-York woont, zal dezer da gen naar Italië vliegen om deel te nemen aan de algemene verkiezingen. BRITSE DESKUNDIGEN hebben een waarschuwingssignaal geconstrueerd, waardoor er in de cockpit een lampje gaat branden of een signaal gaat wan- onM Crgens in het vliegtuig brand is Weersverwachting, geldig tot hedenavond: Veranderlijke bewolking met flinke opklaringen en vrijwel overal droog weer. Over het alge meen iets hogere temperaturen dan gisteren. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Vandaag: Zon onder 20.54 uur. Maan onder 13.29 uur. Morgen: Zon op 4.23 uur. Maan op 1.21 uur. TN STOCKHOLM is een nienwe splonnagezaak ontdekt.. De reik wijdte ervan kan op het ogenblik ech ter nog niet worden overzien. De Stockholmse politie heeft de 19- jarlge Lars-Henrtk Torselius, die van goede hnize is doch met zijn familie heeft gebroken, aangehouden, ver dacht van pogingen om militaire ge heimen uit te leveren aan de Sovjet ambassade in de Zweedse hoofdstad. Torselius heeft reeds bekend ver trouwelijke gegevens te hebben ge stolen uit een militair depót, doch hij ontkent gepoogd te hebben spionnage te plegen. De politie meent te weten, dat hij zelf contact had opgenomen met de Sovjet-ambassade, waar hij mondeling militaire geheimen omtrent de* verdediging van Stockholm uitle verde. Torselius zou. zo meent zij, nog geen gelegenheid hebben gehad de persoon, met wie hij op de ambassade betrekkingen had aangeknoopt, docu menten te overhandigen. De officiële foto van Koningin Elisa beth II, die werd gemaakt, na de Kroningsplechtigheid, in Buckingham Palace. De Koningin draagt haar kro ningsrobe, die werd ontworpen door de speciale hof-mode-ontwerper Nor- man Hartnell. In Amerikaanse krant: P\E „Chicago Tribune" heeft Don- derdag op de voorpagina een grote foto in kleuren van de Britse kroning afgedrukt, die de eerste zou zijn, welke in een courant is versche nen. Op de foto ziet men het staatsie rijtuig, dat de Mali in draait. De foto werd per vliegtuig van Londen naar Chicago gebracht, waar lithografen van het blad er in zes uur een cliché van maakten, een werk dat normaal ongeveer twee weken vergt. De Bermuda-conferentie T. H. Bonham Carter, vertegenwoor- diger van het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken, die op de Ber muda-eilanden voorbereidingen heeft getroffen voor de komende bijeen komst van de minister-presidenten van Groot-Brittannië en Frankrijk en de president der Verenigde Staten, heeft verklaard, dat de besprekingen waar schijnlijk 29 Juni a.s. zuilen begin nen. Herbert Blankenhorn, die zich thans als vertegenwoordiger van de West- duitse bondskanselier, dr. Adenauer, te Washington bevindt, heeft van Foster Dulles de verzekering ontvan gen, dat West-Duitsland volledig op de hoogte zal worden gehouden van het verloop der komende besprekin gen op de Bermuda-eilanden. TN AUGUSTUS zal voor de 3e divisie een proefmobillsatie gehouden wor den, met daaraan verbonden proefvordering van auto's. Deze proefvordering zal in totaal 600 motorrijtuigen omvatten, verdeeld als volgt: 56 personenauto's, 352 be stelauto's en 213 vrachtauto's uit 40 gemeenten. Het tijdstip van de proefmobilisatie zal een dag tevoren via aanplakbil jetten en radio worden bekend ge maakt. De auto's zullen bestuurd worden door de eigenaren of hun gemachtig den. Men zal zich 's morgens om ze ven uur moeten melden en als regel kan men dan om 12.00 uur die dag weer over zijn wagen beschikken. De vergoeding die men hiervoor ontvangt is voor personenauto's gesteld op f 2.50 per uur en 0.17 per km., terwijl dit bedrag voor vrachtwagens, naar het laadvermogen, variëert van f 3.10 en 0.21 tot en met f 4.20 en f 0.41. De verdachte had geen vaste woon plaats en een wisselende werkkring en de politie gelooft, dat geen politie ke, doch financiële overwegingen hem tot zijn spionnage-pogingen hebben gebracht. bom, die Hirosjima verwoestte, het geval was. De bom werd uit een vliegtuig ge worpen. De paddestoelvormige rook wolk, die na de ontploffing oprees, scheen ongewoon groot. Bij de proefneming van Donderdag waren geen troepen betrokken, wel waren op verschillende afstanden van de ontploffingshaard honden en mui zen geplaatst. Aan de proefneming werd voorts deelgenomen door vlieg tuigen van de luchtmacht. Om een RK. school in Voorburg FVE TWEE K.V-P.-wethouders in Voorburg zjjn Woensdagavond af getreden, nadat de gemeenteraad een voorstel van B. en W. tot bouw van een R.K. school had verworpen, met alle stemmen van de nlet-katholleke fracties tegen. Het voorstel was te voren in de commissie voor Openbare Werken en de commissie voor Financiën in meer derheid goedgekeurd, zodat algemeen werd verwacht, dat ook de niet-Ka- tholieke raadsleden met het vporstel zouden instemmen. Op de vergadering werd het voorstel echter verworpen, met alleen de stemmen van de K.V.P.- fracties alsmede de vier wethouders, dus ook die van de V.V.D. en van de P.v.d.A. vóór. Aan het einde van de vergadering, nadat de gehele agenda was afge werkt, legden de beide K.V.P.-wet- houders, mr. L. A. J. M. Jonkergouw en drs. J. K. A. van Nooy, resp. wet houder van Openbare Werken en van Sociale Zaken, de verklaring af, dat zij aftraden, daar zij het verwerpen van het voorstel als een motie van wantrouwen beschouwden. Sacramentsdag in Duitsland CACRAMENTSDAG is dit jaar in geheel West-Duitsland volgens al oude traditie als een der hoogste feestdagen gevierd. Overal trokken openbare Sacramentsprocessies door de straten der steden en op het plat- teland langs de velden. In Keulen zijn er zelfs twee processies gehouden, beide even groot en indrukwekkend. Te Bonn namen naast de Aposto lisch Nuntius Mgr. A. Muench ook alle in de West-Duitse hoofdstad aan wezige leden van het kabinet en vele leden van het Corps Diplomatique aan de openbare processie deel. In West-Berlijn trok de Sacra mentsprocessie door de hoofdstraten van Berlijn-Schöneberg, nadat tevo ren de bisschop van Berlijn, Mgr. Wilh. Weskamm, in de openlucht een plechtige pontificale hoogmis had op gedragen. Zelfs in de Vrije Hanzestad Ham burg, waar onder de ruim 1.7 millioen inwoners maar 100.000 Katholieken leven, dus ca. 5% pet., wordt dit jaar voor het eerst sedert de Hervorming weer een plechtige Sacramentsproces sie in het openbaar gehouden. Zij zal echter met het oog op het Protestant se karakter van de grote havenstad pas a.s. Zondag door de stad trekken. TN TOTAAL is thans bij het Nationale Rampenfonds een bedrag van f 115 millioen bin nengekomen. Sinds Woensdag jl. is er nl. weer honderdduizend gulden bijgekomen. Een initiatief van Sint Adelbert ANDER auspiciën van de St. Adel- bert-Vereniging heeft zich een studiecommissie gevormd, die in nau we samenwerking o.m. met het Ka tholiek Centraal Bureau voor Onder wijs en Opvoeding te 's Gravenhage zoekt naar middelen om het verant woordelijkheidsgevoel van de katho lieke ouders voor het onderwijs van hun kinderen te verlevendigen en een harmonisch samenspel ten bate van het eigen katholieke onderwijs te be vorderen met de reeds bestaande in stanties van Kerk, Staat en leer krachten, o.m. door het in het leven roepen van oudercomité's, die hun ad- vlezen en aanwijzingen zouden kun nen ontvangen van een deskundig landelijk orgaan. De St. Adelbert-Vereniging nodigt alle katholieke ouders uit adhaesie te betuigen met deze plannen. Deze ad- haesiebetuigingen kunnen worden ge zonden aan mevrouw dr. C. A. Mi- chels-Veraart, Middenweg 92 te Am sterdam-C. Enige nachten lang hebben natuur- en bloemenliefhebbers kunnen ge nieten van de stralende schoonheid van een Zuidamerikaansc bloem, de „Koningin der Nacht", die bloeide in het Nationaal Laboratorium van Phi lips te Eindhoven. De „Koningin der Nacht" heeft 8 bloemen gekregen en heeft ook evenzoveel nachten haar bewonderaars in verrukking ge bracht. Eén uur na zonsondergang gaat de bloem open, en voordat de eerste zonnestralen schuchter over de kim schieten, is de „Eénnachts- koningin" gestorven. Het is de heer Nanninck, die de plant opkweekte. (Van onze parlementaire corres pondent) rjE VARKENS- en kippenhouderjj neemt in Nederland zozeer toe, dat het Kamerlid ir. Vondeling het nodig achtte de minister van Land bouw de vraag voor te leggen of er wel voldoende afzetmogelijkheden zullen zijn voor het varkensvlees en de eieren. Op het departement van Landbouw blijkt men inderdaad een overproductie te vrezen, wanneer geen (zachte) beperkende maatregelen wor den genomen. De minister meent, dat de meer- productie van de tweede helft van dit jaar haar weg nog wel zal vinden, maar de varkens- en kippenstapels mogen volgend jaar toch niet groter worden. Vorig jaar werd naar Engeland 32 duizend ton bacon uitgevoerd. Voor dit jaar was dat gesteld op 28.500 ton, omdat Engeland zelf weer een grotere varkensstapel krijgt. Er is echter juist een bericht binnengekomen van de Engelse minister of food, dat nog 7500 ton extra kan worden geleverd. In de 2e helft van 1953 zullen, gezien de toename 53.000 varkens meer moe ten worden geëxporteerd dan in de tweede helft van 1952. Er is een re delijke kans, dat dit mogelijk is, maai de totale Nederlandse productie mag de 3 millioen varkens voor export niet te boven gaan wil men afzetkan- sen houden. £)E SPEURHOND RUDOLF, woonachtig in Waalwijk, was om deze vrijmoedige beeldspraak te gebruiken de grote man in de zaak tegen de 23-jarige Tilburger J. V., die gisteren aller aandacht in de Bre dase rechtszaal opeiste. Bij iedere getuigenis schudde de verdachte zijn koperkleurige haardos en steeds beweerde hij: „Er klopt niets van"! De speurhond Rudolf evenwel was hem een tikkeltje te machtig. „Wat zeg je daar van?" vroeg de president. „Niet veel", zei V., wat dus practisch op niets neer kwam. knipt. Aan oproepen van de politie gaf de jongeman geen gehoor. Toen was Rudolf, de speurhond in het spel betrokken. Rudolf aarzelde niet, maar gaf de politie gelijk. Tenslotte was er bij al deze bewijsstukken nog een ge tuigenis van Annie, een zuster van V., dat de jongeman rond de tijd van de diefstal van huis was gegaan. GLASHARDE ZUS, UVE DAGVAARDING vermeldde diefstal van f 2.20, enige passers en een aantal trekpennen, maar de Tilburger ontkende zo hardnekkig en vakkundig, dat de temperatuur meteen wat broeierig werd in de zaal, te meer nog omdat de verdachte drie getuigen had meegebracht, die de pre sident, met zijn gedachten bij het ver gevorderde uur, als „de droeve stoet" betitelde. De eigenaar van de gestolen voor werpen was de eerste getuige. Hij had op de bewuste avond in Maart de diefstal 's avonds om even over twaalf bemerkt en spontaan de achtervolging ingezet, die door een struikelpartij een ontijdig einde kreeg. Maar hij had een gedegen signalement in zijn hoofd en daarmee was V. ge- l „Wat voor een pak had hij die avond aan?" wilde de president we ten. Dat werd een wankel ogenblik voor de jongedame, maar tenslotte liep het uit op een ribsfluwelen jasje en een „polderbroek", wat gelijk staat met een plusfour. Toen Annie luid ruchtige instemming kreeg van een huilende zuster op de publieke tribu ne, werd het incident onmiddellijk gesloten en de vader van V. kwam voor. Weer kwam het kledingvraagstuk aan de orde. „Wat voor een pak droeg uw zoon die avond?" vroeg de presi dent opnieuw, nadat papa eveneens had betoogd, dat zijn zoon niet de deur uit was geweest. Tot verbijste ring van iedereen antwoordde vader V.: „Geen"! Het was niet zo onlogisch als het leek. Papa schilderde zijn zoon in 'n overall. De derde getuige a décharge was de vroegere verloofde van Annie. „O", verwelkomde de president hem, „U CEN VOOR EEN kwamen de deel nemers aan de „droeve stoet" de rechtszaal binnen, als eerste zuster Annie, omstreeks 18 jaar, blond en glashard van geest. De president kon aan haar ogen zien, dat hij eerst nog eens duidelijk moest vertellen, hoe erg een meineed wel is. Maar het maakte geen indruk en prompt her riep Annie haar getuigenis voor de politie. Het rechtscollege was stom verbaasd. hoopt familie te worden van deze mensen?" Breedlachend antwoordde de schuchtere knaap: „Neen, Edel achtbare, 't is al over!" en verder hield hij zich wijselijk op de vlakte. DUISTER. yOEN eindelijk de Officier van Jus titie aan de beurt kwam voor zijn requisitoir, toonde hij het meeste ge loof in de verklaringen van de be stolen man en in wat Rudolf-in-Rijks- dienst aan het licht had gebracht. De verklaringen van de familieleden wa ren hem te duister. Hjj kwam tot een eis van 12 maan den, wat zo waarlijk hier en daar wat tranen uitlokte. „Wat heeft U daartegen te zeggen", vroeg de president. „Dat ik in hoger beroep ga", zei V. zo vlug hij kon. De president: „Dat kan niet, want er is nog geen uitspraak". De verd. vond de familieverklaring nogal indrukwekkend en hij vroeg vrijspraak met onmiddellijke invrij heidstelling. Dit laatste voerde de Rechtbank met gemengde gevoelens naar de raadkamer, waar besloten werd, dat de behandeling een week zou worden geschorst, om dan de ver balisant te confronteren met de om gewaaide verklaringen van de getui gen a décharge. JN HET DIERENPARK VAN SYDNEY hebben twee vrouwtjes, een berin en een chimpansee, beiden een strijd op leven en dood gele verd: de eerste om haar echtgenoot te redden van de verdrinkingsdood, de tweede om het mannetje te wurgen met een der schommeltouwen. De beer was bezig te zwemmen, toen iemand van het publiek hem met een steen trof, waardoor hij bewusteloos geraakte. Het vrouwtje wist hem twee uur met de kop boven water te houden, terwijl de bewa kers, die de beesten niet konden benaderen, in spanning toezagen. Alle moeite was vergeefs. De chimpansee wierp een schommeltouw om de hals van het man netje, sprong op de schommel en wurgde hem al schommelend. De directeur van het park zei: „Dit is de afschuwelijkste moord met voorbedachte rade, welke zich hier heeft voorgedaan". De eierproductie is van dien aard, dat in de tweede helft van dit jaar 325 millioen eieren méér moeten wor den uitgevoerd dan in dezelfde pe riode van het vorige jaar, zodat de export voor het tweede half jaar moet worden opgevoerd tot 1 milliard stuks. In verband met de afzetkans in Duitsland is ook dit mogelijk. In overleg met het georganiseerde bedrijfsleven worden maatregelen overwogen om de varkens- en kippen stapels niet groter te laten worden dan ze zijn, want anders zouden van overheidswege geen prijzen kuimen worden gegarandeerd. Over de te nemen maatregelen zijn nog geen definitieve plannen klaar, maar t.a.v. de kippenhouderij over weegt men o.a. wel om alleen kippen te laten houden op de normale boe renbedrijven. (Dit wil niet zeggen, dat b.v. een ambtenaar of arbeider geen kippen zou mogen houden, maar zij kunnen de eierproductie niet vei len in het kader van de garantieprij zen). Wanneer er in de kippenhoude rij een noodsituatie zou ontstaan, zou men tot afslachten moeten overgaan, maar zover is het nog niet, aldus de minister. „DE OMMELANDEN DIJ de arrondissementsrechtbank te Groningen is gistermiddag het faillissement van „De Ommelanden" aangevraagd. Op de griffie der Arrondissements rechtbank mocht men ons niet mede delen, van welke zijde de aanvrage komt. NIEUWE VINDING £)E VOORZITTER van de Ameri kaanse commissie voor atoomener gie, Gordon Dean, heeft bekend ge maakt. dat men er in geslaagd is een atoombrandstof te fabriceren. Men wist tenminste evenveel of meer nieuw splitsbaar materiaal te verkrijgen dan bij de productie werd verbruikt. Deze ontwikkeling werd een van de meest revolutionnaire in de loop van het gehele atoomprogramma genoemd. Gordon waarschuwde er voor niet te menen, dat deze nieuwe ontwikke ling het economisch gebruik van atoomenergie betekende. Zij houdt, volgons Gordon, wel de belofte in, dat op lange termijn een niet-mili- taire atoomindustrie nog beter moge lijk én aantrekkelijker zal zijn cfan tot dusver. TSJECHOSLOWAKIJE JTET VOORNAAMSTE Tsjecho-Slo- waakse communistische blad „R»do Pravo" schrijft, dat de „huidige maoiliikPrtPej, on het g-bied van het geldwezen" ongerustheid onder de be volking hebben verwekt. In een hoofdartikel oefent het blad in het bijzonder critiek op het feit, dat een ..aantal partijleden, tezamen met resten van de burgerij die onte vreden zijn over de onlangs ingevoer de hervorming van het geldwezen, omdat zij een groot deel van hun ge spaarde geld hebben verloren, trach ten voordelen te halen uit de moei lijkheden."

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1