V.S. ernstig bezorgd over Z.-Koreaanse oppositie Spaarpenningen worden gedecimeerd Besprekingen in Korea uitgesteld tot 4 Juni Vier zwaar gewonden bij aanrijding te Breda A*n aooA d N3B WfM Prins Bernhard naar Londen Groot verlof Eten wordt „Russisch duur" Incident te Berlijn Nu 114.7 millioen v°r, Prof. dr. P. van der Hoeven overleden Ingrijpende geldhervorming in Tsjechoslowakije s EUM D3P' sfud 8£ n3P' :sfjid ag aa sfud ai DAGBLAD VOOR ZEELAND Heeft minister Pjoen „geschertst" Dodelijk ongeval te Breskens TWEE BOOD SCHAPPEN WOENSDAG TERUG Drukte rond liet Buckingham Palace te Londen Kardinalen danken Nederl. katholieken Kolonel van der Trappen overleed Hij waagt het! Franse soldaten te Kapelle herdacht Duitse dienstplicht WINKELS DICHT f Naar Londen ofverdrinken! DRIE DODEN Japanse ambte naren oom, n in aan: van oom. De HULST c. H.B.S.- elsschool EN Juni. Aanmel- r. De inschry- f jooa sfu4 u** itf J333q 'jdoipSf svj2 puitu 9dCf U99 2fUUQ )J30.538 uapjoM p J3aq 'najojc (tz laig pistny U33J3{OJ13q 5jOO ?[TJ3J pj335}3?3in >Z '3T uauun^ SJEBUUIMSflJd if 09 <fou ajjoo^ ITttOl A\n 93e JAARGANG No. 20736 UTlgave- N. V. Uitgevers Mij, Neerlandia Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerstraat 16, Tel. Redactie: 8181, Admi- nistratie: 8778 - Verantwoordelijk Hoofd redacteur J J. H A. Bruna Redactieraad' CXJ. v. Hootegem. Mr. Dr. A.J.J.M Mes, Mr. H. B L de Rechter L J v. 't Westende. P. V M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling I 5.45 per kwartaal, per post f 615 Per week (uitsluitend bij niet-post- bcsteli,f 0 42 Incasso wordt berekend Losse nummers 13 ct. Postrek. no. 278841. Voor God. Koningin en Vaderland MAANDAG 1 JUNI 1958 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie t 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contra*! aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56. Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35) Ondeugdelijk? stelling ■ZATERDAGMORGEN is te Breskens bij een in aanbouw zijnde graan silo een ongeluk gebeurd, dat aan de 51-jarige G. Lambooy uit Eindhoven het leven kostte. Zijn 15-jarige zoon Antoon en de 31-jarige L. Dijkers uit Terheyden werden levensgevaarlijk gewond. De heer Dijkers is nog steeds niet bij bewustzijn gekomen. Beide laatstgenoemde slachtoffers bevinden zich in het ziekenhuis te Oostburg. Tijdens het storten van beton reden de drie slachtoffers met een wagentje over de stelling, die was aangebracht voor het storten van beton voor de trechters in de silo. Plotseling begaven het de planken van de Celling, waar door de drie mannen een val maakten van 15 meter. Vader Lambooy was vrijwel op slag dood. Het duurde on geveer een uur, aleer het gelukte de eerste gewonde uit de trechter naar boven te halen en eerst anderhalf uur daarna kon men de tweede gewonde en het stoffelijk overschot van de heer L. bevrijden. Naar de oorzaak wordt een onderzoek ingesteld. DE Noordelijken hebben Zondag de Verbondenen in Korea ver zocht om verlenging van de schorsing van de wapenstilstands onderhandelingen te Pan Moen Djon tot Donderdag 4 Juni. De Verbondenen willigden het verzoek in. De conferentie duurde twee minuten. In gealliëerde kringen gelooft men, dat de communisten uit stel hebben gevraagd om de verdere ontwikkeling van het ge schil tussen de Verbondenen en president Rhee van Zuid-Korea te kunnen afwachten. P)E Amerikaanse Nationale Veilig- heidsraad besprak Zaterdag de „dreigende breuk in de gealliëerde eenheid" als gevolg van de Zuid-Ko- reaanse oppositie tegen de jongste voorstellen der Verbondenen. Amerikaanse functionarissen zeiden, dat het voornemen der Zuid-Koreaan- se Regering om de strijd voor te zet ten, indien er een wapenstilstands overeenkomst wordt gesloten op voor haar onaanvaardbare voorwaarden, 'n zeer ernstige crisis heeft geschapen. Bevolking Rilland-Bath ^AN DE BEWONERS van de ge- meente Rilland Bath en omge ving (wonende ten Oosten van de Nooddijk, vierde weg), is het toe gestaan om van 3 Juni a.s. af in hun woning terug te keren. NOODWEER heeft twintig procent van de oogst in het gebied van Asti (Italië) vernield. ADENAUER zal aan Eisenhower meedelen, dat naar zijn mening een conferentie van De Grote Vier de kansen voor het Europese Leger ge heel zal vernietigen. Dit bericht de New-York Times. DE ONTRUIMING van Birma door de nat. Chinese troepen is nog maar een kwestie van (weinig) tijd. De on derhandelaars hebben overeenstem ming bereikt. UIT PROTEST tegen de onlangs ver hoogde „prestatie-normen" is in ver scheidene Oostduitse industriecentra een staking uitgebroken. DE 49-JARIGE VROUW L. N. van D. viel in haar schuurtje te Vianen Za terdagmiddag over 'n brandend petro-1 leumstel. Naar kleren vatten vlam en toegesnelde buren wisten haar niet meer te redden. DE KUNSTSCHATTEN uit het Vati- caan zijn in Den Haag aangekomen, waar ze (voor het eerst) geëxposeerd zullen worden. BIJ HET HERSTELWERK aan de dij ken bij Middelharnis is een zandbak omgeslagen. Een van de twee opva renden, de 47-jarige A. Visser uit Lemmer, wordt vermist. Twee politiemannen ver dwenen LEN WOORDVOERDER van de West-Berlijnse politie heeft mee gedeeld, dat Zondagochtend twee West-Berlijnse politiemannen. die langs de grens tussen de Britse en de Sovjet-sector van Berlijn patrouil leerden, zijn verdwenen. Een onderzoek is gaande. Tot dus ver is niet bewezen, dat de mannen door de Oost-Duitse politie zijn ont voerd. President Eisenhower heeft twee boodschappen aan Syngman Rhee ge zonden om de crisis op te lossen. Hoewel de besprekingen zeer ge heim waren gaf men in Washington te kennen, dat Eisenhower vastbe sloten is „zich zowel tegenolcr de communisten ais tegenover de Zuid- Koreanen krachtig te betonen". „Het gaat in beide gevallen om de veiligheid van de Amerikaanse strijdkrachten in Korea", zo zei men. MERKWAARDIG ENE Zuidkoreaanse Minister van Bui- tenlandse Zaken, Pjoen Joeng T-i, heeft volgens het Zuidkoreaanse Nieuwsbureau geschertst, toen hij zei, dat Zuid-Korea zich met kracht te weer zou stellen tegen Indische troe pen, die zouden worden ontscheept om de bewaking van krijgsgevange nen op zich te nemen. Een secretaris van Pjoen beweerde, dat minister Pjoen had gezegd „Wij zullen schieten op militaire cn bur gerlijke vertegenwoordigers uit Tsje cho-Slowakije of Polen, die in Zuid- Korea landen zonder toestemming van de Regering". Rhee verklaarde, dat het Zuid koreaanse leger alle communistische militairen zal bestrijden, die het land binnenkomen om „toezicht te hou den" op de behandeling van de krijgs gevangenen. Zij is de eerste Zaterdagochtend is z. Prins Bernhard, in gezelschap van mr. g. c. d. baron van Hardenbroek, - opperceremoniemeester van H. m. dc pen 73-JARIGE Engelse dame, PU nuinor W. F. Bischoff mevr. Zoe Naame, heeft Zon- dagmorgen om 9 uur ais eerste Koningin, en majoor W. F. Bischoff van Heemskerck, eerste stalmeester, voor een officieel bezoek naar Lon den vertrokken als vertegenwoordi ger van de Koningin bjj de kroning van Koningin Elizabeth. Terwijl werklieden de laatste hand leggen aan tribunes en versieringen in de Londense straten, arriveren thans de officiële gasten van de koningin in de Britse hoofdstad. Een stroom van befaamde persoonlijkheden uit alle delen der wereld, die tot Maan dag zal blijven vloeien. De afgelopen dagen zijn reeds gro te menigten op de been geweest om de versieringèn in Londen te bekij ken. zodat het verkeer menigmaal ge stagneerd werd. Steeds ook stonden groepen mensen bij Buckingham Pa lace te wachten op het verschijnen van de Koningin, die in de afgelopen nacht pas tegen het aanbreken van de morgen terugkeerde van een bal in Hampton Court Palace. Dit weekeinde heeft Koningin Eli zabeth in rust doorgebracht in het kasteel te Windsor. De weerprofeten blijven inmiddels bij hun weinig vrolijke voorspellin gen van een tamelijke koude kronings dag „met mogelijk regen of stort buien". KON. LUCHTMACHT Het Rampenfonds BIJ HET Nationale Rampen fonds is sinds Vrijdag weer honderddduizend gulden bin nengekomen. Het totaalbedrag is nu f 114.7 millioen. de dienstplichtigen van de le. 2e, 3e en 4e ploeg van de lich ting 1952 der Kon. Luchtmacht is de tijd vastgesteld, -waarop zij met groot verlof zullen gaan. De korporaals en dienstplichtigen van de le ploeg zwaaien 30 Septem ber van dit jaar af, die van de 2e ploeg 31 December, die van de 3e ploeg op 31 Maart 1954, die van de 4e ploeg op 31 Juni 1954. Voor sergeanten en korporaals der le klasse zijn deze data resp. 31 De cember 1953, 31 Maart 1954, 30 Juni 1954, en 30 September 1954. haar plaats ingenomen op de tri- S bunes langs de route, die de kro- S ningsstoet Dinsdag a.s. zal gaan. S Zij verklaarde, dat zij voldoende J levensmiddelen had meegenomen J en warm genoeg gekleed was om J het tot Dinsdagmiddag te kunnen uithouden. Mevrouw Naame is er van overtuigd, dat ze „best zal kunnen slapen" op de houten ban- ken van de tribunes. £)E KARDINALEN FRINGS uit Keulen en Griffin uit Westmin ster hebben na hun terugkeer uit Nederland, waar zij de herdenking 100 Jaar Kromstaf hebben meegemaakt, een schrijven aan de Katholieken van Nederland gericht. ,,Diep onder de indruk ben ik van de verheffende plechtigheden in Utrecht teruggekeerd", zo schrijft Jo seph Frings ,Wat mij vooral ontroerd heeft, was de blijde fierheid van de Nederlandse Katholieken, leden van de Heilige Katholieke Kerk te zijn, hun trouw jegens de Heilige Vader, jegens het Episcopaat en vooral jegens hun grote Kardinaal de Jong, en tenslotte de uitnemende prestaties van de Neder landse Katholieken op het gebied van het onderwijs tot aan de Katholieke Universiteit toe. .Ik was opgetogen tijdens mijn ver blijf in Utrecht de gelegenheid te hebben een bezoek te brengen aan mijn beste vriend, Kardinaal de Jong, met wie ik een zeer gelukkig half uur doorbracht. Ik ben er zeker van, dat de Katholieken van Utrecht mijn vreugde deelden, toen zij Zijne Emi nentie zagen in de kathedraal bij gelegenheid van de ontvangst van de Legaat en toen zij zijn bezielende radiorede tot de in het Stadion aan wezigen hoorden. Ik hoop het genoegen te hebben, in een niet al te verre toekomst na Nederland terug te keren", zo schrijft Kardinaal Frings. BIJ EEN AANRIJDING in Rotter dam was gisteren één dode te be treuren. Een aanrijding in Den Haag had tot gevolg, dat drie men sen zwaar gewond in een zieken huis terecht kwamen. Bij Leiden werd een wielrijdster door een auto gedood. Te Swalmen (L.) kwamen twee inzittenden van een auto om het leven. HET PARLEMENT van de Libanon is bij decreet ontbonden, omdat volgens het Kabinet „de reputatie van het Parlement" tezeer was gedaald. Bin nen 3 maanden zijn er verkiezingen. DE „ZILVEREN TULP", de ere-prijs van het (derde) internationale orgel concours. zal muzikaal worden be twist op 16, 17 en 18 Juli te Haar lem. HAGELSTENEN ter grootte van ten nisballen zijn neergedaald over de stad Detroit in de V.S. Des ondanks was de aangerichte schade betrekke lijk gering. DE MOEDER van de Argentijnse president, mevrouw Juana C. Peron, is op 77-jarige leeftijd te Comodoro Rivadivia overleden. RUIM 150 liefhebbers van zwemsport namen in de stromende regen deel aan de traditionele ren naar de zee in Scheveningen. En ze sprongen er nog in ook (13 graden!) Oorlogsinvaliden uit Engeland en uit ons land zullen Woensdag a.s. de fileren voor H. M. de Koningin op Paleis Soestdijk. TITO, de president van Joegoslavië, heeft twintig Britse oorlogswezen uit genodigd voor een vacantie in zijn land. MINISTER EDEN vertrekt Vrijdag naar Boston (V.S.) om nog een opera tie wegens zijn gal aandoening te ondergaan. QP DE DRUKKE HAAGWEG te Breda vond Zondagavo.nd om streeks kwart voor acht een ernstige aanrijding plaats, waarbij vier perso nen ernstig gewond werden. Op dat ogenblik kwam een oud model Pa ckard, bestuur door de heer C. Mi- chielsen, back van de voetbalclub N. A. C., van de richting Princenhage gereden. Van de andere zijde naderde een volkswagen, waarin zich de he ren J. C. Korteweg en F. J. Keule- rnans uit Breda benevens hun echt genoten bevonden. In de omgeving van de Saval-ap- paratenfabriek begon de Packard van wege het gladde wegdek te slingeren. Zij slipte en kwam zodoende in forse aanraking met de van tegenoverge stelde richting naderende volkswagen. De vier inzittenden van deze auto werden bij deze botsing ernstig ge wond en per ziekenauto overgebracht naar het ziekenhuis. De volkswagen zelf was door de aanrijding aan de neus geheel ver nield". De bestuurder van de Packard mankeerde practisch niets, terwijl ook de wagen zelf slechts licht be schadigd werd. Uiteraard bracht dit ongeval, dat midden in de Bredase kom, op een zeer druk punt geschiedde, honderden Tragisch gebeuren bij roeiivedstrijd CEN DONKERE SCHADUW is Za- terdagmiddag over het roeifeest te Alphen a.d. Rijn van de zeil- en roeivereniging „Hollandia" gevallen door het overlijden van Kolonel Ir. P. H. van der Trappen. Het is een gewoonte om tijdens dit roeifestijn een aantal oud-roeiers bij elkaar te halen en als „prominenten" te laten varen. De 58-jarige kolnel van der trappen had ook in een der vier achten plaats genomen. Op de finish, na een spannende strijd, werd Kolo nel van de Trappen onwel en hij overleed enige tijd later. De vlaggen werden gestreken, het draaien van gramofoonplaten en het geven van ooggetuigeverslagen werd gestaakt, maar de wedstrijden gingen door. De aangekondigde festiviteiten na afloop werden uiteraard afgelast. Het bestuur van de Nederlandse Roeibond heeft i.v.m. het overlijden van Kolonel van der Trappen mede gedeeld, dat het nummer „prominen ten" buiten verantwoordelijkheid van de bond is gevaren. Kolonel van der Trappen was in Breda gestationneerd bij de artillerie Sinds enige tijd was hij echter in D'en Haag gevestigd. Wel bestond het plan hem binnenkort weer naar Breda over te plaatsen. Mendes-France DIERRE MENDES-FRANCE zal Woensdag 3 Juni in de Franse Nationale Vergadering verschijnen om de investituur te vragen. Hij is de vierde Kabinetsformateur, die tracht de nu tien dagen oude crisis op te lossen, en is de tweede die in de Nationale Vergadering ver schijnt. Woensdag j.l. slaagde ex-premier Reynaud er niet in de benodigde 314 stemmen te verkrijgen. de Franse erebegraafplaats te w Kapelle werd Zaterdag de jaar lykse dodenherdenking gehouden van de 234 Franse soldaten, die tijdens de Meidagen in 1940 in Zeeland zijn ge sneuveld. Deze herdenking, die werd bijge woond door leden van de Franse am bassade en het consulaat, door B. en W. van Kapelle, alsmede door lede*» van het comité „Le souvernir Fran cais", dat destijds het initiatief nam tot oprichting van het monument op de erebegraafplaats, droeg een zeer sober karakter. Voor het monument stonden erewachten van de Kon. Ma rechaussee, district Terneuzen, opge steld. De Waalse predikant te Am sterdam, ds Marc Jospin, heeft de doden herdacht. Namens de Franse ambassadeur heeft de consul-generaal, de heer F. Hummel, een krans bij het monument gelegd. Andere kransen volgden. Na afloop van de pechtigheid be gaven de genodigden zich naar het gemeentehuis van Kapelle, waar het woord nog werd gevoerd door burge meester H. G. van Suylekom. op de been. De verkeerspolitie was binnen vijf minuten ter plaatse om cfce aanrijding te onderzoeken. Commissa ris A. C. de Bruyn en hoofdinspecteur P. Greve waren eveneens op de plaats van het ongeluk aanwezig, terwijl in specteur J. van Goethem het onder zoek leidde. Ook de voorzitter van N.A.C., de heer J. Meeus, kwam zich ter plaatse op de hoogte stellen van de omvang van het ongeluk en de toe stand der slachtoffers. Uiterst bekwaam medicus Buiig en koud Weersverwachting, geldig hedenavond: tot f i f 9 f Overwegend zwaar bewolkt met enkele buien. Matige tot vrij I krachtige wind voornamelijk tus- t sen West en Noord. Aanhoudend J koud. Vandaag: Zon onder 20.50 uur. J Morgen: Zon op 4.25 uur. Maan t op 0.15 uur. Maan onder 9.14 uur. De grote dag van de kroning van Ko ningin Elizabeth van Engeland staat voor de deur en in de Britse hoofd stad heerst deswege enorme drukte. Grote menigten verzamelden zich ge durende de afgelopen dagen rond Bu ckingham Palace en Westminster Ab bey. Hoe druk het was bij Bucking ham Palace te Londen blijkt wel dui delijk uit deze foto. Tlieodor Blank: TMIEODOR BLANK, de Westduitse federale commissaris voor de vei ligheid, heeft verklaard, dat de rege ring de verzekering had ontvangen, dat Duitsland niet „aan de Maas of aan Het Kanaal" verdedigd zou wor den, doch „aan zijn eigen grenzen". Bij de opstelling van de Europese verdedigingsplannen waren de Duitse eisen voor politieke gelijkheid en mi- J litaire doelmatigheid ingewilligd zo zei hij. Blank, wiens redevoering enkele malen door luid applaus werd onder broken. oogstte echter krachtige af keuring van zijn toehoorder toen hij verklaarde, dat talrijke voormalige Duitse generaals „geschikt waren voor leidende posten in een nieuw Duits leger Hij verklaarde, dat een dienst plicht van 18 maanden voor „elke jonge Duitser" in de Bondsrepu- zou worden ingevoerd. yANDAAG zal de Regering van Tsjecho-Slowakije overgaan tot een ingrijpende geldhervorming en tegelijkertijd de rantsoenering van alle landbouw- en industrieproducten opheffen. Er zullen nieuwe kronen in omloop worden gebracht en de loon- trekkenden zullen 300 oude kronen mogen inwisselen in de verhouding van 5 oude kronen voor een nieuwe. Verder zal al het oude geld kunnen worden ingewisseld in de verhouding van 50 oude kronen voor één nieuwe. bliek pARTICULIERE spaartegoeden kun nen worden ingewisseld in de ver houding van 5 staat tot een voor de eerste 5000 kronen, 6.25 staat tot een van de volgende 5000 kronen, tien staat tot een voor de volgende 10.000 kro nen, 25 staat tot een voor de volgende 30.000 kronen en 30 staat tot een voor alles boven de 50.000 kronen. De waarde van de nieuwe munt is vastgesteld op 0.12342 gram fijn goud voor een kroon. Een Russische roebel is gelijk aan 1.80 kronen. Alle lonen en salarissen worden met ingang van Maandag met 80 pet. ver laagd. De rekeningen, die onder de geld hervorming van 1945 werden geblok keerd, vervallen geheel aan de Staat. Met het oog op de geldzuivering in Tsjecho-Slowakije zijn de winkels tot Woensdag gesloten, met uitzondering van dc winkels waar brood, melk, vlees en sigaretten worden verkocht. „MISDADIGERS". PJE OPHEFFING van de rantsoene ring houdt in, dat van 1 Juni af voedingsmiddelen en industrieproduc ten vrij kunnen worden gekocht te gen door de staat vastgestelde prijzen De prijs van brood is bepaald op 2.80 nieuwe kronen per kilo, die van cu- basuiker op 14 kronen per kg., van rundvlees op 20 kronen per kg., van margarine op 24 kronen, van boter op 44 kronen, van aardappelen op 0.72 tot 0.84 kronen per kg. en van melk op 2 a 2.40 kronen per liter. Sigaret ten zullen 1.80 tot 2.40 kronen per 10 stuks gaan kosten. In de bekendmaking wordt gezegd, dat de economische toestand de Rege ring tot deze maatregelen noopt. Geruchten over een op handen zijn de geldhervorming in Tsjecho-Slowa kije werden op 22 Mei categorisch te gengesproken door het blad, de „Nova Svoboda". Het blad deelde mee, dat de politie maatregelen zou nemen te gen hamsteraars en pogingen in het werk stelde de „misdadigers" te vin den, die deze „valse" geruchten ver spreidden. "ZATERDAGMORGEN te kwart voor zeven is te Zundert in de leeftijd van 82 jaar overleden prof. dr. P. C, T. van der Hoeven. Groot is de rouw te Zundert bü het heengaan van deze vriendelijke, altijd klaar staande, bekwame medicus, die in en rond deze plaats zoveel dank bare moeders achterlaat. Immers, sinds de professor tien jaar geleden vanuit Leiden, waar hij talrijke jaren de medische wetenschappen, speciaal dc gynaecologie had gedoceerd, naar Zundert verhuisde, om daar nabij het landhuis der van der Hoevcns, de laatste jaren van zijn leven door te brengen, heeft hij geenszins de door hem verworven kennis huiten prak tijk gesteld. Bij moeilijke bevallingen werd 'nog zeer vaak de hulp van deze bekwame medicus ingeroepen en de dankbaar heid van de bevolking van Zundert en van de buurtschap, de Moeren, voor deze over het gehele land be kende verloskundige, is dan ook uiter mate groot. Ook op ander gebied kon men hij hem dikwijls te rade gaan. Ongetwij- fed had hij ook iets van de artistieke begaafdheid van zijn nicht. Henriette Roland-Holst, wat tot uiting kwam in de adviezen, die hij vaak gaf bij de bekende bloemencorso's. Het tragische bij dit overlijden is, dat de dag, waarop de professor ter aarde zal worden besteld, de dag is. waarop het vijftig jaar geleden zou zijn, dat hij tot professor werd be noemd. In verband met dit feit wa ren al enige felicitaties binnengeko men. [~)E 24-JARIGE Weense tandarts Gerard Scholz. die poogde met een gehuurde kano van Frankrijk uit Engeland te bereiken voor het bijwonen van de kro ningsfeesten. is Zondag dicht voor de Engelse kust tegen zijn wil door vissers aan boord van haar vaar tuig genomen. Zijn kano was ten gevolge van de hoge golven reeds vrijwel geheel volgelopen, toen de vissers de Oostenrijker ont dekten. Toen hij weigerde zijn poging op te geven, werd hij aan boord van de treiler gehesen, die hem naar Boulogne terugbracht. Tevoren had Scholtz reeds ge tracht, zijn doel zwemmend te be reiken. Deze poging had hij na anderhalve kilometer opgegeven. Explosie in Staatsmijn ^ATEPDAGMORGEN om kwart voor acht is een ingebouwde comnres- sor ontploft bij de zuurstoffabriek van de Staatsmiin Emma II in Beek (L.) Hierbij zijn drie personen gedood. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De slachtoffers zijn: de 53-jarige J. H. Franssen uit Maastricht en de 41- jarige J. H. R. Rouschop uit Meers- Eisloo, beiden gehuwd. Zij waren in dienst bij een aannemingsmaatschap- pij uit Amsterdam. Het derde slachtoffer was de 36- jange M. Noppeney uit Brunssum, ge huwd. bedieningsvakman bij de cokes fabriek van de Emma II. Het ongeluk geschiedde bij het stop zetten van een luchtcompressor, waar bij een onderdeel uit elkaar zou zijn gesprongen. Behalve de drie slachtof fers werd niemand getroffen. 1.568 de cel in pvJAAR DE JAPANSE POLITIE mee deelt, zijn 1.568 ambtenaren aan gehouden op beschuldiging van het schenden van de Kieswet gedurende de algemene verkiezingen in April. Dit is meer dan het dubbele van het aantal, dat in October van het vorige jaar op dezelfde beschuldiging werd gearresteerd. Toen werden slechts weinigen van de 780 aange klaagden schuldig bevonden.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1