Nieuwe maatregelen tegen MAU MAU Italiaanse rovers belagen toeristen Afzonderlijk Oost-Afrikaans legercommando FENS WAARSCHUWT Souvenir jacht in Londen Het begint met een lekke band Algemeen offensief ingeluid Piccard gaat 3.000 meter diep Weer drie ton Atoom kanon naar Europa Gemotoriseerde eenheden Voor Middelburgse abdij KALVERLIEFDE.. ,.Sta, of ik schiet Moeder of Korea? DE GENERALE Hand verbrijzeld Strijd om de macht in het leger Mendes France informateur Ongeweten op de kiek „CORONATION"-TELEVISIE Groepering S.O.S. Even helpen.... eer datum voor executie DAG-RECORD DAlfiBLAD VOOR ZEELAND Amerika wordt ongeduldig In Middellandse Zee bij Capri Het Rampenfonds Bij veldoefening VOOR AMERIKAANSE BATALJONS Syngman Rhee gaat het menen Koud weer Dc Franse crisis DE leider der Franse Radicale Par tij, Mendes-France, heeft presi dent Auriol geantwoord te zullen po gen een nieuwe Franse Regering sa men te stellen. McCarran achter Taft „ZUIDERKRUIS" WINT HARINGRACE Periscopen en opblaasbare boterhammenzakjes DE ROSENBERGS De vluchtelingen r Britse kinderen worden dikker 93e JAARGANG No. 20735 Uitgave) N> V. Uitgevers Neerland». Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerstraat 16. Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778. - Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J J. H. A. Bruna Redactieraad: C.J.V. Hootegem. Mr. Dr. A. J. J. M Mes. Mr. H B L de Rechter. L J. v. 1 Westende. P. V M- Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 615. Per week (uitsluitend bij niet-post- besteli.) f 0.42 Incasso wordt berekend i naë nummers 13 ct. Postrek. no. 278841. Voor God, Koningin en Vaderland ZATERDAG 30 MEI 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f OW per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezondan Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd*. De BRITSE REGERING heeft besloten een afzonderlijk Oost- afrikaanse legerleiding in te stellen, die rechtstreeks onder het Ministerie van Defensie zal komen te staan. Luitenant-generaal sir George Erskine is tot opperbevelheb ber van het commando benoemd. Hij zal 4 Juni a.s. naar Kenya vertrekken. De gouverneur van Kenya heeft een oppervlakte van 16000 vierkante kilometer tot gesloten gebied verklaard. Alle districten, waar Mau-Mau-activiteit is gesignaleerd, val len binnen dit gebied, dat voortaan door niemand zal mogen worden betreden zonder speciale vergunning. Donderdag heeft in de Veemarkthallen te Den Bosch de overdacht plaats gehad van vee aan door de watersnood getroffenen in Noordbrabant. Deze geschenkzending, die bestaat uit ruim 200 dieren, is georganiseerd door 'n comm. van veehouders in Kampen en omgeving. Dit kalfje wordt liefderijk onthaald door twee meisjes, afkomstig uit het getroffen gebied. Volgens betrouwbare kringen te Nairobi luidt de order een algeheel offensief tegen de Mau Mau in. Alle militaire eenheden hebben in de af gelopen veertien dagen nieuwe posi ties ingenomen in het thans afgezette gebied. In de laatste twee dagen hebben le den van de Mau Mau in de reservaten van de Kikocjoes, met name in het gebied van Fort Hall, nieuwe aan vallen gedaan. Bovendien zijn drie nieuwe specia le gebieden ingesteld, waar „ook Mau-Mau activiteit is waargenomen". De veiligheidstroepen in deze re servaten zouden in het vervolg ge machtigd zijn op iedereen te schie ten, die geen gehoor geeft aan een bevel om stil te blijven staan. VOOR ORDE EN RUST Wysjinsky naar Moskou I ]IT gewoonlijk betrouwbare V. N.- kringen te New York wordt ver nomen, dat de Russische permanente vertegenwoordiger bij de Verenigde naties, Wysjinsky, volgende week Woensdag naar Moskou gaat „voor I een bezoek aan zijn moeder". In sommige kringen van de V. N. verbindt men dit bezoek met moge lijke ontwikkelingen in de Koreaanse kwestie. De laatste weken heeft Wy sjinsky nauw contact onderhouden met andere V. N.-delegaties, vooral met die van India. TIJDENS politieke studiedagen van de Ned. R. K. Middenstandsbond, heeft het Tweede Kamerlid J. J. Fens het een groot gevaar genoemd, dat Amerika tegenover het treuzelen met AARDOLIE is in voldoende mate om exploitatie lonend te maken gevonden in het Zuid-Hollandse dorp Rijswijk BRAND verwoestte te Groesbeek de kazerne van de Kon. Maréchaussee. Het begon in een schuurtje met mu nitie. Oorzaak onbekend. PANDIT NEHROE, op weg naar de Kroningsfeesten, heeft in Cairo enke le uren geconfereerd met generaal Naguib. DE HOUDERS van een rijbewijs kun nen les krijgen in „slip-techniek" aan de „Eerste Nederlandse anti-slip- school" in Amsterdam, Damstraat 38. EEN DOUGLAS DC-3 heeft de af stand Californië-Parijs zonder tussen landing afgelegd in 20 uur 31 minu ten. De afstand bedraagt 9173 km. Een record voor handelsvliegtuigen. DE SOVJETS zijn bereid de onvol tooide electriciteitscentrale te Ypps Persenbeug aan de Donau te verkopen het verdrag inzake de Europese De fensie Gemeenschap ongeduldig zou kunnen gaan worden, om dan het heft helemaal zelf in handen te gaan ne men. Het zou dan zeker gaan onderhan delen met West-Duitsland. „En dat willen wij nu juist niet", aldus de heer Fens. Duitsland zou dan n.I. de boventoon gaan voeren. Het was in leider gebleken, dat de Amerikaanse autoriteiten sinds enige tijd met deze gedachte spelen. DE KRONING WRIJDAG IS IN Westminster Abbey te Londen een generale repetitie, met costuums en al, van de aanstaan de kroningsplechtigheid gehouden. Daarbij is de plaats van de Konin gin ingenomen door de hertogin van Norfolk, de echtgenote van de Earl Marshal, die de organisatie der plech tigheid in handen heeft. De Koningin en de Hertog van Edinburgh waren bij deze repetitie niet aanwezig. Een der herauten, Sir Thomas Innes of Learney, Lord Lyon King of Arms, werd na de repetitie op een baar de kerk uitgedragen en per ziekenauto naar liuis gebracht. De 59-jarige edel man is aangewezen om in de kronings stoet in de Abdijkerk voor de Hertog van Edinburgh uit te gaan. VY/AT het Oost-Afrikaanse leger- commando betreft nog het vol gende: Generaal Erskine wordt belast met het nemen van alle militaire maatre gelen, die nodig zullen zijn om orde en rust in Kenya te herstellen. Daar toe zal hij alle koloniale hulppolitie en de veiligheidstroepen in Kenya on der zijn bevel krijgen. De huidige algemene bevelhebber in Kenya, luitenant-generaal sir Alexander M. Cameron, zal tot plaats vervangend opperbevelhebber worden benoemd. De gouverneur van Kenya zal de volledige verantwoordelijkheid behou den voor de regering en het bestuur van de kolonie. DE NEGER JOE, bewaker in het Nat. Krugerpark te Pretoria, werd bij een poging om een vogel te be vrijden gegrepen door een slang, een python van 4 meter. De slang omstrengelde zijn gehele lichaam. Tien minuten lang beet hij het dier in neus en ogen. Toen was het pleit beslecht: de slang vluchtte. Joe had geen hele rib meer over. aan de Oostenrijkse Regering. DE POLITIE in Tunis heeft 60 leden van een geheime organisatie gearres teerd. Zij hadden, een lijst van per sonen, die terwille van de onafhanke lijkheidsstrijd moesten worden „geli quideerd". „WANNEER EUROPA niet binnen 1 jaar verenigd zal zijn, dan zullen de Europese staten Amerikaanse satel lieten worden". Deze uitspraak was van Paul Henri Spaak. EEN COMET" met straalaandrijving is m de recordtijd van ongeveer tien uur van Londen naar Canada gevlo gen. DE LOONBEREKENING in 't bouw- bedrijf, waarvoor twintig becüfcrin- gen nodig waren, is dank zij een han dige tabellenreeks teruggebracht tot vijf eenvoudige handelingen. PHILIPS heeft voor 3.750.000 gulden aandelen in Engeland geplaatst. EEN ZWARE STORM heeft in Chili A^l1T^e ac^lt mensenlevens geëist. Acht bruggen werden door overstro mingen verwoest. T~\E 69-jarige Zwitserse professor Auguste Piccard zal midden Juni bjj de eilanden Capri en Ponza een poging ondernemen tot een duik van 3.000 meter in de Middellandse Zee. De professor heeft te Castella Mare di Stadia toezicht gehouden op het verrichten van de laatste werkzaam heden aan de „bathysphere", de dui kerklok, waarmede hij de poging zal ondernemen. Vijf jaar geleden deed Piccard een poging aan de Afrikaanse Westkust om tot 4.000 meter af te dalen. Nadat zijn duikerklok bij een proefduik, waarbij zij onbemand was, werd be schadigd, zag Piccard van de diep- zeeduik af. Bij deze pogingen is hij niet meer dan 23 meter onder de zee spiegel geweest. SINDS WOENSDAG is drie honderdduizend gulden binnengekomen bij het Nationa le Rampenfonds. Het totaal-be drag is nu f 114.6 millioen. Tot nu toe is de Amerikaan Beebe het diepst in zee afgedaald. In 1934 bereikte deze nabij de Bermuda- eilanden een diepte van 923 meter. Prof. Piccard steeg 21 jaar geleden in een stratosfeerballon tot een hoog te van 16.201 meter. TIJDENS een Donderdag in de buurt van Soesterberg gehouden veld- oefening, waarbij voor herhalings oefeningen opgekomen Luchtmacht- personeel was betrokken, heeft zich een ernstig ongeluk voorgedaan. De 22-jarige ongehuwde dienstplich tige korporaal A. Versteeg uit Heer len, verloor bjj een ontploffing van springstoffen zijn linkerhand en werd bovendien in het gelaat gewond. Le vensgevaar is echter niet aanwezig. \fOLGENS Benjamin Welles, Pa. rijse correspondent van de New-York Times, zullen de strijd krachten van de N.A.V.O. in Euro pa het eerst het nieuwe Ameri kaanse atoomkanon krijgen. De nieuwe met atoomartillerie uit geruste bataljons zouden eind 1953 of begin 1954 voor dienst hij de Ameri kaanse troepen van de NAVO-strijd- krachten naar Europa worden gezon den. Het besluit was genomen door de Amerikaanse commissie van staf chefs. Dit is een b,ewijs, dat de rege ring van Eisenhower de verdediging van West-Europa nog steeds als de sleutel voor de veiligheid van de pRESIDENT SYNGMAN RHEE van Zuid-Korea heeft twee van zijn nauwste medewerkers in het Zuid- koreaanse leger bevorderd tot sleutel posities in het leger, volgens politieke waarnemers om zijn macht in het le ger te vergroten en om in een betere onderhandelingspositie te komen met het V.N.-opperbevel. Rhee bevorderde de chef der mili taire politie, generaal-majoor Won Joeng Doek, tot luitenant-generaal en kolonel Kim Tsjang Joeng, hoofd van de geheime dienst, tot brigade-gene raal. Waarnemers menen, dat de bevor dering van Won Joeng Doek bedoeld is als maatregel tegen een vermeende Amerikaanse poging om de steun van de opperbevelhebber, luitenant-gene raal Paik Soeng Joep, te winnen. De ze heeft een bezoek van zes weken 4 4 4 J Weersverwachting, geldig tot s hedenavond: J Veel bewolking en tijdelijk enige t regen. Matige tot krachtige wind tussen West en Noordwest. Weinig J verandering in temperatuur. Vandaag: Zon onder 20.48 uur. J Maan op 23.11 uur. Morgen: Zon op 4.27 uur. Maan onder G.27 uur. Zon onder 20.49 uur. Maan op I J 23.48 uur. Maandag: Zon op 4.26 uur. .Maan onder 7.49 uur. Mendes-France had aanvankelijk de opdracht geweigerd. Waarnemers geloven, dat hij maar weinig kans van slagen zal hebben. Hij staat bekend als voorstander van een versoberingsprogramma en heeft verscheidene malen verklaard, dat Frankrijk niet terzelfder tijd de oor- ln Indo-China kan voeren en kan bijdragen aan de Europese verdedi ging. ee" verklaring aan de pers be- ofde Mendes-France meer tranen an vrolijkheid als hij premier zou worden. Er zou harder moeten wor- gewerkt en meer belasting be- xaaia. aan de Ver. Staten gebracht. De aanhangers van de president willen, dat Zuid-Korea de oorlog voortzet, als de verbondenen met de communisten tot een bestandsovereën- komst komen op voorwaarden, waar Zuid-Korea het niet mee eens is. P)E DEMOCRATISCHE Senator Mc- Carran heeft meegedeeld, dat hij het eens is met de door Senator Taft afgelegde verklaring, waarin deze de Amerikaanse Regering vroeg zich voor te bereiden voor het afzonderlijk voortzetten van de oorlog in Korea, indien men niet spoedig tot een wa penstilstand zou komen. Verder heeft McCarran de raad ge geven het atoomkanon en elk ander wapen dat de V. S. bezitten, te ge bruiken om een einde te maken aan de oorlog in Korea. vrije wereld beschouwt, aldus Welles. Verscheidene Amerikaanse 'batal jons (artillerie1) bij de NAVO-strijd- krachten in Europa zullen tegen het einde van 1953 met atoomkanonnen worden uitgerust. Het kanon, dat een kaliber heeft van 280 millimeter kan zowel atoom projectielen als gewone projectielen afvuren. r\E SCHEVEN1NGEN H „Zuider- kruis" heeft Vrijdagochtend om tien minuten voor vijf als eerste ha ringjager te IJmuiden gemeerd. Het vaartuig voer omstreeks half vijf met het rood-wit-blauw fier in top en met de zoutvlag met het oranje herkenningsteken ten teken, dat de logger niet in het buitenland is ge weest, trots tussen de pieren van IJmuiden door met de eerste Holland se Nieuwe in de ruimen. De wachtende auto's reden aan om de haring zo vlug mogelijk naar Sche- veningen te brengen. Om tien minuten voor vijf vlogen de eerste lijnen van het voorschip door de lucht en kon schipper Rog vertel len, dat hij 60 kantjes met duizend haringen in elk kantje aan boord had. Op de eerste dag van het tweedaags bezoek, dat Z. K. H. Prins Bernhard aan de provincie Gelderland brengt, werd o.a. een bezoek gebracht aan een meubelfabriek te Wychen. Vol interesse keek de Prins naar het po lijsten van de meubelen, zodat hij niet merkte, dat de fotograaf hem knipte Mevrouw L. C. de Casembroot-Baronesse van der Feltz, Jhr. Mr. T. A- J. W. Sehorer en Ds. E. Sneller, hebben namens de burgerij van Middel burg een gebrandschilderd raam van de hand van het glazeniersechtpaar Johan en Femmy Schilt-Geesink te Overveen, aanvaard. Het raam, waartn via de figuur van Job symbolisch is uitgebeeld wat het voor een stad alt Middelburg betekende, in de Meidagen van 1940 het prachtige Middel eeuwse Abdijcomplex in vlammen te zien opgaan, is onder grote erkente lijkheid aanvaard door de Kerkvoogdij der Nieuwe Kerk. In October werd deze kerk, waaraan H. M. de Koningin in Juni een bezoek httopt te bren gen officiëel heropend. Het venster is bestemd voor de Consistorie der der Abdijkerken te Middelburg. TWEE Nederlandse omroepers heb- ben gisterenavond van uit Londen hun landgenoten zitten vertellen over hun ervaringen in de laatste dagen voor de Kroningsfeesten. Wii hebben dat zitten bekijken en aanhoren bij de Fa. v. Boxtel op de Grote Markt te Breda, dicht bij de voet van de grijze toren die een der schakels is in de vastelands-televisie- keten. Het beeld kwam niet van die toren maar maakte even een omwegje via Lopik. Eerst hadden wij genoten van het rappe Frans van de vier Parijse om roepers die een verklaring gaven van de kroningfcroute en vertelden op welke plaatsen ze zouden worden „neergepoot". De meest robuste zou zijn post moeten betrekken op de hoek van Hyde Park, waar het ont zaglijk druk moet worden. De man die mag staan in het bassin van een monument vlak voor Buckingham- Palace kan zijn rusttijd tussen ver trek en terugkeer van Elisabeth niet benutten voor een „ommetje", want hij bevindt zich temidden van een enorme massa schoolkinderen. OOK BOUWPLATEN T)E Nederlanders waren de win keis eens langs geweest en toon den merkwaardige dingen die ze op de souvenirjacht hadden ingekocht. Zo was er 'n opvouwbare en papiern periscoop, een koker met spiegeltjes, waarcfoor men boven de omringende menigte kan uitkijken als men wat klein van stuk is of er teveel bolhoe den het uitzicht belemmeren. Er was een boek vol „bouwplaten", zodat de Eingeise kinderen met schaar en plakpot de hele kroningsstoet van papier in elkaar kunnen zetten. En dan een prentenboek waarbij elke bladzyde zodanig is ingeknipt en ge vouwen, dat zich een heel panorama open met ruiters, schildwachten, pa- peizen, enz. Tenslotte zagen we 'n klein tasje, dat geopend en uitgevouwen een soort boterhammenzakje werd, waarin men zijn lunch kan medenemen, wanneer men de wacht langs de kroningsroute betrekt. En als de boterhammen er uit zijn en men blaast op een ven tiel dan is het ineens een luchtkussen zodat men de hardheid der tribune?, banken niet voelt. Na de Nederlanders kwamen de Duitsers aan de beurt en dat waren de hekkensluiters op deze eerste te levisie-avond in .de internationale re portagereeks. Westerling sticht: fNNDER voorzitterschap van ex-ka- pitein R. Westerling is opgericht de stichting S.O.S. (Steunt Ontred derde Staten). De bedoeing van deze vereniging is, „om van de goedwillende mensen in Nederland een krachtige eenheid te maken en wel een buitenparlementai re eenheid". Volgens de doelstelling van de vereniging moet deze eenheid druk uitoefenen op de autoriteiten, opdat men „als Nederlanders de mo rele plichten nakomt". /"APNIEUW zijn bij enige Nederlandse toeristische organisa- ties klachten binnengekomen over berovingen tijdens vacan- tie-verblijven in Italië. Het betreft hier automobilisten, die door vriendelijke „hel pers" van hun contanten werden afgeholpen. lyiEESTAL is het verloop van deze „procedure" als volgt: Men par keert zijn auto ergens en gaat eten, een museum bezoeken of iets derge lijks. doorgaans op een wat afgelegen plaats. Een vriendelijke man ver schijnt en waarschuwt, dat de auto' met een lekke band staat. De eige naar spoedt zich er heen en besluit het euvel even te verhelpen door het wiel te verwisselen. De familie kan dan immers weer op tijd vertrekken! Dies gaat het colbertje uit, de mou wen worden opgestroopt en dan Dan verschijnt zo kwansuis een be langstellende, natuurlijk per scooter, die dan onopvallend de inventaris van het colbertje van het ontdoet. belangrijkste De vriendelijke waarschuwer de medeplichtige die de autoband lek stak is dan inmiddels reeds (per scooter) verdwenen. ZAKKENROLLERS. £)E ITALIAANSE politie doet, wat zij kan, maar de gemotoriseerde rovers zijn zo onopvallend en snel, dat zij moeilijk te grijpen zijn. De' raad wordt gegeven, geld en waarde papieren, zo mogelijk ingenaaid, in broekzakken te dragen. Het gilde der zakkenrollers is namelijk ook zeer ac tief. Zo kan men voorkomen, dat men zijn vacantie in 't zonnige Zuiden ontijdig moet afbreken en zich om hulp tot een consul moet wenden om de terugtocht te kunnen financieren. T"hE TER DOOD veroordeelde atoom spionnen Julius en Ethel Rosen berg zullen volgens de jongste beslis sing van rechter Kaufmann, in de week van 15 Juni op de electrische stoel in de Sing-Sing worden terechtgesteld. Dit is de vierde maal, dat rechter Kaufmann een datum voor de terecht stelling heeft bepaald. De eerste maal was in Maart 1951. TIET AFGELOPEN etmaal is het re cord-aantal van 3793 Oost-Duit sers naar West-Berlijn uitgeweken. Een West-Berlijnse functionaris schrijft de groeiende stroom toe aan voedselgebrek „Velen vragen eerst om brood en dan om inschrijving als po litiek vluchteling", zei hij. Het aantal Joden, dat dit jaar naar het Westen is gekomen bedraagt ruim 550. £)AT DE BRITSE kinderen in dc laatste vijftien jaar aan om- vang gewonnen hebben, wordt volgens mededelingen op een te Londen gehouden persconferentie fgeleid uit het feit. dat op aan staande 1 roningsdag slechts 33.000 kinderen op het daarvoor bestem de gedeelte van de Theemskade plaats kunnen vinden om de kro ningsstoet te zien. Bij het kronings feest in 1937 waren vierduizend kinderen meer opgesteld. Het plaatsen van de massa kin deren op de Theemskade werd door het Londense Graafschap op de persconferentie vergeleken met het verplaatsen van bijna drie le gerdivisies.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1