K.V.P. haalde wat van haar verlies in P. v. d. A. consolideerde de winst van 1952 ?Jl fl Thermometerstand betreffende 73 grote gemeenten Amsterdamse Beurs van Berlage 50 jaar oud MATROZENSHAG I^DCEllS# Na liet bezoek van een vrachtauto mededelingen"^ WADES. 261 Iti 411 DAGBLAD VOOR ZEELAND A.R. 193.226 7.07 210.334 C.H.U. 171.530 6.28 151.989 P.C.G. 194.947 7.13 181.107 C.P.N. 289.412 10.95 269.896 G.P.V. 6.909 —.25 13.702 K.N.P. 47.732 K.V.P. 720.949 26.38 687.737 P.v.d.A. 828.328 30.31 1.022.774 20.871 —.77 33.864 V.V.D. 253.342 9.27 294.433 Overige part. 53.296 1.95 120.457 2.732.810 100.— 3.034.025 6.93 5.01 5.97 8.90 —.45 1.57 22.67 33.71 1.12 9.70 3.97 196692 172923 194310 243121 16639 28811 737813 1038921 28662 306407 64385 6.5 5.7 6.4 8.0 0.6 0.9 10.1 2.1 100.3028684 Successen voor lokaal dissidentisme AMSTERDAM ROTTERDAM MIDDELBURG Stem-geestdrift VLISSINGEN m BERGEN OP ZOOM 's-GRAVENHAGE UTRECHT Opklaringen BREDA ROOSENDAAL EN NISPEN TILBURG OOSTERHOUT (N.B.) 's-HERTOG EN BOSCH EINDHOVEN v> rilden voor elkaar ai» n. De woedende jacr iet eerst. Met een j de' hoed van het zant, om hem op de Iheid bij te brengen" de gewenste uitw® antwoordde met enl" eldwoorden, waarop p» i degen trok. De ge n voorbeeld, van all» iet staal uit de sche- ste schermutselingen ken enige Haagse bur. Jacobus en mengden ;cht en wel met zoveel gezant terzijde week vrijliet en het hazenJ i wonder, dat deze ge- ril met klachten over s Hollandei's, waarmee 3 kon bewaren. S R. W. S1NNINGHE OOR HERHALINGS LENINGEN litairen, die op Don. 1953 voor herhalingsi er de wapenen moeten kele extra-treinen in. an de dienstregeling mst te Ede en Mill een .msterdam CS v 9.55 v 10.01, Amsterdam Utrecht CS v 10.3s 10 46. Ede-W v. 11.09' !2. Militairen met be-' moeten te Arnhem 1 de extra-trein naar :omst te Ede, Mill en extra-trein: 1) Leeu- Heerenveen v 9j)8 1.30, Meppel v 9.45' 1, Amersfoort v 11.25' I.57, Den Bosch v 12.43,' 3.44. Militairen met be- moeten te Zwolle en tappen op de extra, ichting Arnhem-Ede en bestemming Mill te extra-trein in de rich- ;oxmeer, komende van Groningen v 8 42, As- len v 923, Hoogeveen v 9.55, Zwolle v 10.23, 48, Zutphen v 11.04,' II, Nijmegen v 11,5], i4. Militairen voor Ede rstappen op de hierna- i-trein. Militairen voor olie overstappen op de ir Roosendaal, komen- iarden. 3) Enschede v v. 9 53, Borne v 9.59, Wierden v 10.16, Rijs- iventer a 10.43. Militai. e Deventer overstappen ein naar Boxmeer, mi- Ede te Deventer en appen op de extra-trei. em-Ede. Militairen voor venter overstappen op 'enoemde extra-trein ;er en te Nijmegen de trein van de nor- ■iohtingen Den Bosch- >or de opkomst te Ede a-trein: Arnhem v 11.35 or het vervoer van alle van of via Arnhem genoemde treinen moe militairen, woonachtig rengenoemde plaatsen, itairen, die via een de- ar hun bestemming rei- e op een dusdanig tijd- woonplaats moeten ver- ij op het betreffende ting hebben op de ex- overige militairen moe- Kim lastgeving, reizen of bussen van de nor- elingen, per eerste reis- 7.00 uur. 637-oo •••••«•••••••••••••••«•I A natuur met teden begun- lijsvertering. ARDEERD. sse 9e lijst 1 6282 11274 14929 16426 93 20791 266 1301 201» 9820 12683 12696 13400 >226 20564 21335 J 323 358 371 L 9 517 565 «60 5 505 878 758 3 510 596 703 3 728 730 931 9 406 505 600 544 553 670 778 837 846 862 896 657 722 670 677 786 888 17 341 536 602 605 702 3 542 656 668 3 925 6 605 702 764 2 554 570 573 621 9 800 815 842 893 947 2 311 318 328 335 338 7 459 484 544 556 5S0 9 726 727 729 732 778 5 905 923 946 13000 4 134 181 259 277 335 1 426 480 521 543 556 7 695 697 716 724 819 9 078 082 087 094 13J 2 188 230 256 308 327 !3 406 437 441 476 477 19 699 700 775 793 796 >1 254 5 522 f2 789 3 994 9 246 >S 349 528 3 766 8 910 249 367 582 816 117 0 333 589 6 856 171 658 5 851 251 16 698 O 853 19 13 296 494 57 806 iao 860 266 280 406 408 602 612 827 834 998 osl 7°0 726 919 l®2 Uk 729 913 916 319 341 374 471 672 708 757 7o» 866 906 937 996 282 304 335 393 708 724 738 777 855 912 917 918 222 238 282 303 510 513 517 531 843 901 953 991 256 274 567 571 796 804 254 259 370 376 533 548 780 791 976 983 251 259 385 409 624 673 823 849 142 146 342 345 636 700 895 907 93c JAARGANG No. 20733 Uitgave- N. V. Uitgevers Mij. Neerland). Verschhnl elke werkdag Bureaux: Breda, erscnii Redactie: 8181, Admi <Üge'n H778 Verantwoordelijk Hoofd- nistratie. 8no. Redactieraad: ^XvXte'gem.Mr Dr.A.J.J.M Mes. Mr. H_ B L de Rechter. L J- w *t Westende. P. V M Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 Per "«f*?»1- per week (uitsluitend bij niet-post- ,f 0 42. Incasso wordt berekend ^"nummers 13 ct Postrek. no. 278841. Voor God, Koningin en Vaderland DONDERDAG 28 MEI 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f OJO per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/mi. Bij contract aan-J zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Rl,rMl. voor z«euwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35) Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES. Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureauvoor vee Gemeenteraad 0/0 Tweede Kamer 0/0 1949 1952 Gemeenteraad 0/0 1953 S.G.P. 1.0 24.4 34.3 100.— Namen der partijen JN BOVENSTAANDE STAAT vindt men vergelijkenderwijze uitge drukt, hoe het Nederlandse volk zich heeft uitgesproken bij de ge meenteraadsverkiezingen van 1949, de Kamerverkiezingen van 1952 en de gemeenteraadsverkiezingen van 1953. Hierbij zijn opgeteld de behaal de stemmencijfers in 73 van de 79 gemeenten boven 20.000 inwoners. Hierdoor is 55.4 procent van de stemmen der bevolking in boven staande vergelijking verwerkt. Als men deze vergelijking nagaat, ziet men, dat er sinds het vorig jaar toch weer enige verschuiving gaande is. Voor de K.V.P. zelfs een gunstige verschuiving. Het verlies in 1952 ten opzichte van 1949 thans weer voor de helft goedge maakt. Dat geeft de burger moed De doorbraak heeft zich niet verder doorgevreten. Als het dissidentisme In een aan tal Zuidelijke steden we denken o.a. aan Breda en Tilburg de po sitie der K.V.P. niet sterk had aan getast, dan zou het eindcijfer er waarschijnlijk nog gunstiger uit zien. Het is veelal dissidentisme, dat zich buiten de Welterpartij om voltrok en dus ook waarschijnlijk gemakkelijker herstelbaar. De K.N. P. liep overigens procentsgewijze flink terug. De P. v. d. A. kon haar winsten van het vorig jaar consolideren en zelfs een weinig uitbreiden. Waar schijnlijk in hoofdzaak ten koste van de communisten, die al verder in invloed wegzakken. Toch wijzen in enkele Zuidelijke gemeenten de cijfers op enige verbreding van de doorbraak. We mogen te dezen aan zien niet in gerustheid inslapen. Het gevaar blijf reëel. We willen hopen, dat er nu gelegenheid is voor rustige bezinning op de belangrijke woorden, door onze geestelijke her ders gesproken. Die woorden kun nen het vertrekpunt worden voor een nieuwe samenbundeling der eenheid. De liberalen hebben ook nog al tijd de wind in de zeilen en vooral de Protestants-Christelijke groepen merken dit in lichte teruggang. Re geringsverantwoordelijkheid bezorgt in dit opzicht altijd risico's. Oppo sitie is toch voordeliger! Alles samenvattend kan men niet zeggen, dat deze verkiezingen na de verrassing van 1952 ons in nieu we verbazingen hebben gestort. Wel blijft er de bezorgdheid voor ontwikkelingen, die desintegrerend werken op de katholieke solidari teit. Het is overigens zó, dat we niet alleen op het politieke vlak naar de genezing moeten zoeken. De politieke eenheid kan slechts worden versterkt, als ook op het vlak van de maatschappelijke orga nisaties saamhorigheid hervonden wordt. Aantal stemmen Percentages Zetels 1949 1953 1949 1953 1949 1953 la P.v.d.A. lb P.v.d.A. 2a C.P.N. 2b C.P.N. 3 K.V.P. 4 P.C.G. 5 V.V.D. 6 K.N.P. Rev. Comm. Partij >132399 168227 >111874 103435 81850 79716 61929 58156 44759 56136 7578 2206 30.5 35.5 14 17 25.7 18.8 14.2 10.3 21.9 16.8 12.3 11.9 1.6 12 9 6 4 10 8 5 5 435017 473248 100 100 45 45 3 A.R., 3 C.H.U. Namen der partijen Aantal stemmen Percentages Zetels 1949 1953 1949 1953 1949 1953 Namen der partijen Aantal stemmen Percentages Zetels 1949 1953 1949 1953 1949 1953 1 P.v.d.A. 2 A.R. 3 C.H.U. 4 V.V.D. 5 K.V.P. 6 S.G.P. Middenstandspartij Vrije Lijst (C.P.N.) 4191 4628 36.1 38.2 2228 2390 19.2 19.7 1876 1872 16.2 15.5 1030 878 765 430 201 1367 1041 811 8.9 7.6 6.6 3.7 11.3 8.6 6.7 8 4 3 2 1 1 1.7 „Mijnheer, J Mijn zoontje wil stemmen en hü t geloof niet dat dat niet mag J Zeg Uw het hem is. Bij voorbaat J dank". t Dit briefje werd door een zes- t jarig knaapje overhandigd aan de J voorzitter van het Bredase stem- bureau no. 16 (Middellaan). Het kostte de voorzitter moeite de t i jonge enthousiasteling ervan te overtuigen, dat hij nog 17 jaar J moet wachten. Hij vond dat erg lang. 11599 12109 100 100 19 19 Namen der partijen Aantal stemmen Percentages Zetels 1949 1953 1949 1953 1949 1953 la P.v.d.A. lb P.v.d.A. >133323 167111 19 21 19 21 2 K.V.P. 53843 56117 7 7 7 7 3 A.R. 41156 41237 6 5 6 5 4 Gemeentebelangen Comm. Partijlozen 40393 31008 5 4 5 4 5 V.V.D. 35330 40952 5 5 5 5 6 C.H.U. 26779 27699 3 3 3 3 7 Ger. Pol. Verbond 1444 2337 8 S.G.P. 6410 7172 Rev. Comm. Partij 960 Middenstandspartij 1839 Partijlozen 535 342012 373633 100 100 45 45 1 P.v.d.A. 5032 6174 45.4 46.1 9 11 2 P.C.G. 3188 3446 28.8 25.8 6 6 3 K.V.P. 1374 1605 12.4 12.- 2 2 4 V.V.D. 1108 1272 10.- 9.5 2 2 5 C.P.N. 383 403 30.4 3.- 6 Middenstandspartij 485 3.6 11085 13385 100 100 19 21 3 A.R., 3 C.H.U. Namen der partijen Antal stemmen Percentages Zetels 1953 1949 1953 1949 1953 Namen der partijen Aantal stemmen Percentages Zetels 1949 1953 1949 1953 1949 1953 la P.v.d.A. >86701 lb P.v.d.A. 108842 30.5 34.5 15 16 2 K.V.P. 61884 61894 21.8 19.6 10 9 3 A.R. 39706 40577 14.- 12.9 6 6 4 V.V.D. 38671 47586 13.6 15.1 6 7 5 C.H.U. 28477 26191 10.- 8.3 4 4 6 C.P.N. 23412 18520 8.2 5.9 4 2 7 S.G.P. 3342 1.0 8 Vrijz. Dem. Bond 1046 0.3 9 K.N.P. 6506 2.1 1 10 Ger. Pol. Verbond 606 1009 0.2 0.3 Onafh. Soc. Lijst 1684 0.6 Middenstandspartij 3052 1.1 284193 315513 100 100 45 45 In 1949 met S.G.P. S.G.P. geen zetel Namen der partijen Aantal stemmen Percentages Zetels 1949 1953 1949 1953 1949 1953 (Advertentie VAN ROSSEM'S J h'<^naTond:1ChtinS:' gC'd'g t0t slprhiteli?1''e bewolking met nog I tiee hi en daar een bui. Ma- liikè winü jachtige Noordweste- tempèra"uui^e verandering in 5 Maanm/ju™ oml" 20.45 uur. on 4 2q uur* Morgen: Zon uur UUr" Maan onder 4.20 1 K.V.P. 29544 31783 30.6 30.6 13 13 2 P.v.d.A. 30253 37645 31.3 36.3 13 15 3 A.R. 12291 12198 12.7 11.8 5 4 4 V.V.D. 6881 7902 7.2 7.6 3 3 5 C.H.U. 8692 7700 9.- 7.4 3 3 6 C.P.N. 5878 4698 6.1 4.5 2 1 7 S.G.P. 939 0.9 8 Ger. Pol. Verbond 439 0.4 9 Rep. Partij 506 0.5 Middenstandspartij 1417 1.5 Soc. Dem. Partij 627 0.6 Bond v. Wereldb. 966 1.- 96531 103810 100 100 39 39 Namen der partijen Aantal stemmen Percentages Zetels 1949 1953 1949 1953 1949 1953 1 A.R., 1 C.H.U. K.V.P. 27187 21411 65.7 46.3 26 18 P.v.d.A. 8724 10769 21.1 23.3 8 9 Kath. Lijst Meijs 6298 13.6 0 5 P.C.G. 2687 2489 6.5 5.4 2 2 V.V.D. 1998 2478 4.8 5.3 1 2 C.P.N. 771 425 1.9 0.9 K.N.P. 1639 3.5 1 Kath. Lijst v. Swol 781 1.7 41367 46290 100 100 37 37 1 R. K. Eenheidslij st 7483 50.9 13 2 P. v. d. A. 1424 2241 10.7 15.0 2 3 3 R.K. Lijst de Moor 198 1035 1.5 6.9 1 4 V.V.D. 267 737 2.- 5.0 1 5 R.K. Lijst Jimkes 589 4.0 1 6 A.R. en C.H.U. 753 735 5.7 4.9 lx) 1 7 K.N.P. 1977 13.3 3 8 x) R.K. partijen 9737 73.5 17 9 Onafh. lijst 719 5.4 1 10 Vrede en Welvaart 162 1.2 13260 14797 100 100 21 23 Namen der partijen Aantal stemmen Percentages Zetels 1949 1953 1949 1953 1949 1953 la R. K. Arbeiders 7294 6350 52.0 39.5 13 10 lb R. K. Boerenpartij 1141 1765 8.1 11.0 2 3 2 R. K. Middengroepen 2608 2107 18.6 13.1 4 3 3 R. K. Roosend. Belang 1194 1472 8.5 9.2 2 2 4 P.v.d. A. 1354 2092 9.6 13.0 2 3 5 Onafh. R. K. lijst 1478 9.2 2 6 Kath. Rechtv. partij 196 1.2 7 R. K. Onafh.v.Alg.Bel. 129 0.8 8 P.C.G. 444 488 3.2 3.0 14035 16077 100 100 23 23 Twee huizen, waaronder 'n café, werden op de Bredase Tramsingel als ondergraven, toen een vrachtauto, bestuurd door v. E. uit Breda er in volle vaart tegen aanbotste. Het ongeluk was te wüten aan slippen op het door de regen gladde wegdek. Er gebeurden gelukkig geen ernstige ongelukken. Overigens werden niet alleen de gevels ernstig beschadigd. Woensdagmiddag heeft burgemeester d'Ailly van Amsterdam de historische tentoonstelling, die door de archivaris van de Nederlandsche Bank, de heer A. M. van de Waal, werd ingericht, in de Koopmansbeurs aan 't Damrak, die vijftig jaar geleden door H. M. Ko ningin Wilhelmina werd geopend, in geleid. De tentoonstelling werd sa mengesteld, om deze opening, en alles wat daarmee samenhangt te herden ken. Tijdens de rondgang, v.l.n.r.: bur gemeester d'Ailly, de heer A. M. van de Waal en de heer H. L. van Eeghen, voorzitter van het College van Beurs- commissarissen bij het schilderij van. Martin Monnickendam, „De oude Beurs van Zocher". Deze beurs heeft maar een kort bestaan gehad en was „meer ingang dan gebouw". Namen der partijen Aantal stemmen Percentages Zetels 1949 1953 1949 1953 1949 1953 1 KVP. 43386 39641 79.7 66.1 2 P.v.d.A. 7916 12674 14.5 21.1 3 P.C.G. 1306 1142 2.4 1.9 4 Vrede en Welvaart 1864 810 3.4 1.4 5 Lijst van Nunen 1478 2.5 6 K.N.P. 3960 6.6 7 „Alles of niks" 256 0.4 32 6 28 8 1 2 54472 59961 100 100 39 39 Namen der partijen Aantal stemmen Percentages Zetels 1949 1953 1949 1953 1949 1953 K.V.P. K.V.P. >8169 8036 R. K. Dissidentenlijst 368 P.v.d.A. 1602 Lijst H. J. Tak 721 91.9 80.3 3.7 16.- 8.1 18 16 3 1 8890 10006 100 100 19 19 Namen der partijen Aantal stemmen Percentages Zetels 1949 1953 1949 1953 1949 1953 1 K.V.P. 16524 15929 63.8 54.2 21 19 2 Onafh. groep Kuypers (R.K.) 5010 6827 19.4 23.2 6 8 3 P.v.d.A. 2708 2905 10.5 9.9 3 3 4 P.C.G. 1151 1614 4.4 5.5 1 1. 5 K.N.P. 1747 6.- 2 6 C.P.N. 495 365 1.9 1.2 25888 29387 100 100 31 33 C.H.U. Namen der partijen Aantal stemmen Percentages 1949 1953 1949 1953 Zetels 1949 1953 1 K.V.P. 41281 37217 65.5 52.8 26 2 P.v.d.A. 13864 19681 22 27.9 9 11 3 P.C.G. 4105 4142 6.5 5.9 2 0 4 Voor Vrede en Welv. 1753 951 2.8 1.4 1 5 Kath. Dem. Partij 6357 9.0 3 6 V.V.D. 1984 2137 3.2 3.- 1 1 62987 70485 100 100 39 39 1 A.R., 1 C.H.U. NIJMEGEN: K.V.P. 24 (27), Pv d.A. 9 (8), P.C.G. 2 (2), V.V.D. 1 (1)' C.P.N. 1 (1), K.N.P. 2 (0). ENSCHEDE: P.v.d.A. 14 (12) K V.P. 9 (9), C.P.N. 5 (7), C.H.U. en A.R. 6 (7), V.V.D. 4 (4). MAASTRICHT: Aantal zetels: K.V.P. 22 (24). P.v.d.A. 11 (6), Kath. dem. partij 4 (4), C.P.N. 0 (1). VENLO: aantal zetels: K.V.P. 17 (25) P.v.d.A. 9 (2), P.C.G. 3 (0). ROERMOND: Aantal zetels: KVP 12 (12), Kath. Dem. Bond 6 (6), PvdA 1 (1). GRONINGEN: Aantal zetels: P.v.d.A. 17 (16), C.P.N. 3 (5), A.R. 4 (5). K.V. P. 3 (4), V.V.D. 5 (4), C.H.U. 3 (4), Ger. pol. verbond 2 (1), middenstands partij 1 (0), Chr. Volkspartij 1 (0). ZWOLLE: P.v.d.A. 13 (12). C.H.U. 4 (4), A.R. 4 (3), K.V.P. G (6). V.V.D. 3 (3), C.P.N. 1 (1). VOORBURG Aantal zetels: K.V. P. 7 (8), P.C.G. 7 (6). P.v.d.A. 5 (6), I V.V.D. 5 (5), K.N.P. 1 DORDRECHT: Aantal zetels: Pv dA 17 (14), AR 6 (6). KVP 4 (4), WD 4 (4), CHU 3 (3), CPN 1 (2). HEERLEN: K.V.P. 23 (18), P.v.d.A. 6 (3), P.C.G. 2 (2), Lijst Schiks (R.K.) 1(0), C.P.N. 1 (2), Lijst Leemans (R. K.) 0 (0). OSS: Aantal zetels: KVP 15 (15). PvdA 4 (4). HELMOND: Aantal zetels: KVP 16 (18). PvdA 4 (4), Onafhankelijken 1 (1), lijst Overzier 4 (0). LEEUWARDEN P.v.d.A. 18 (16), A.R. 6 (7), V.V.D. 4 (4). C.H.U. 3 (3), K.V.P. 3 (3), C.P.N. 2 (1). ASSEN Aantal zetels: Pv.d.A. 11 (10), A.R. 3 (4), V.V.D. 3 (3), C.H.U. 2 (2), C.P.N. Ger. Pol. Verb. 1, K.V.P, 1 (0). HAARLEM Aantal zetels: P.v.d. A. 16 (14), K.V.P. 11 (12), V.V.D. 4 (4), C.P.N. 3 (4), A.R. 3 (3), C.H.U. 2 (2), K.N.P. ARNHEM: P.v.d.A. 16 (15). K.V. P. 12 (12). C.H.U. 4 (4). V.V.D. 4 (3). C.P.N. en partijlozen 1 (2), A.R: 2 (2), Sport- en Gem. bel. 0 (0).

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1