Rusland weigert deelname aan besprekingen Slang (1 meter) tussen aardappelen van JDe Meester" Oostenrijkse kwestie wederom in impasse Vrijdag komen de Hollandse Nieuwe Weiter noch Ruygers reageerden Klop-signalen onbeantwoord Nederlandse eieren Westelijke Grote Drie stelden antivoord op BEWAKER GEARRESTEERD Wapenstilstand nabij Weg uit het gevaarlijke Egypte De 87 e lijst Mau-Mau-leider gedood In verkiezingsrecle te Breda Drie ton erbij Gevecht met verfpotten, stokken en een rioleringsbuis r DAGBLAD VOOR ZEELAND Reynaud aanvaardt opdracht ,Via normale diplomatieke weg" DE „TOOS'' AAN DE GROND GEZET Nederlandse Loggervloot voer in noodweer uit BRITTEN SLOPEN EGYPTISCH DORP Het woord van Mgr Alfrink In het Rampenfonds In 974 gemeenten Tropische sensatie in een rustig Zunderts tuintje Dapperheids- onderscheidingen ROEMEENSE COLLABORATIE Stoel voor de gewone man JAARGANG No. 20732 93e Ifltgavei N. V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerstraat 16. Tel. Redactie: 8181, Admi Histratie: 8778. Verantwoordelijk Hoofd redacteur! J J. H. A. Bruna Redactieraad' G. J. v. Hootegem. Mr. Dr. A. J. J. M. Mes, Mr H. B. L. de Rechter L J 1 Westende. P. V. M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per posr f 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- ibestell.) f 0.42 Incasso wordt berekend. Lx>sse nummers 13 ct. Postrek. no. 278841» Voor Cod, Koningin en Vaderland WOENSDAG 27 MEI 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0 30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contraet aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35) De Franse crisis pAUL REYNAUD heeft de hem door president Auriol verstrekte op dracht aanvaard. Hij deelde mee, dat hij Woensdag de Nationale Vergade ring zal vragen, zijn benoeming tot Minister-President te bekrachtigen. Reynaud verklaarde, dat hij met het oog op de internationale toestand „en onze economische, sociale en fi nanciële moeilijkheden" de opdracht niet kan weigeren. „Wij moeten op schieten", aldus Reynaud, die te ken nen gaf, dat hij niet het gebruikelijke overleg met partijleiders zal voeren alvorens zich bij het Parlement aan te dienen. Politieke waarnemers zijn van me ning, dat Reynaud een vrij goede kans heeft om de 314 stemmen te be halen, die nodig zijn voor zijn inves tituur. DE PLAATSVERVANGENDE MINISTERS van de Westelijke Grote Drie hebben gisteren in Londen vergaderd, om eën antwoord op te stellen op de brief, die zij Maandag ontvingen van de Russische ambassadeur te Londen, Jacob Malik. In deze brief werd meegedeeld, dat de Sovjet-Unie weinig nut zag in de bijeenkomst, die de plaatsvervangers van de Grote Vier vandaag in Londen zouden hebben gehouden betreffende het Oostenrijk se vredesverdrag. Daarom wezen de Sovjets de uitnodiging voor de conferentie van de hand. 75 GENERAAL ROMULO heeft een nieu we liberale partij op de Philippijnen gesticht. Zelf stelt hij zich candidaat als president. De verkiezingen zijn in November. OP HET STRAND in Scheveningen raakten tijdens de Pinksterdagen 263 kinderen hun ouders of begeleiders kwijt. In 87 gevallen moest de E.H.B.O. optreden en uit de zee moest één drenkeling worden gered. DE ONBEWAAKTE op de lün Amers- foort-Ede heeft een slachtoffer geëist: de 69-jarige ongehuwde heer V. uit Achterveld, die op zijn bromfiets pas seerde, werd door de trein gegrepen en gedood. DE LEIDER van de Amerikaanse COWP~ mumsten, de 72-jarige William Fos ter, mag op vrije voeten blijven. Hij is beschuldigd van samenzwering te gen de Regering. Het proces is uitge steld, omdat Foster een hartkwaal heeft. TOT DIRECTEUR van het Europees Jeugdwerk in Nederland is als opvol ger van de heer drs. Schiphorst be noemd de heer M. Debats te Maas tricht. DE „LANDELIJKE Organisatie voor de kankerbestrijding" en het Univer sitaire Kankercentrum te Amsterdam zijn ten overstaan van notaris J. Ge luk gisteren in de hoofdstad officiéél gesticht. Staatssecretaris dr. Munten dam hield een rede. IN VELE STEDEN van Oost-Duits- land is een groot gebrek aan brood, j De mensen staan in lange rijen voor de winkels, zoals reeds maanden lang 't geval is voor vlees, groente en mar garine. EEN BELANGRIJKE militaire confe rentie met het doel „een algemeen beeld te krijgen van het potentiëel der nationalistisch-Chinese strijd krachten wordt gehouden op Formosa Amerikaanse „raadgevers" zijn daar bij aanwezig. PDE BRIEF, die Malik overhandig de, werd voorgesteld, aldus radio- Moskou, dat „de aangelegenheid via de normale diplomatieke kanalen zal worden behandeld". In hun schriftelijk antwoord betui gen de plaatsvervangende Grote Drie hun spüt over de Russische weigering en geven als hun mening te kennen, dat het met de goede wil van de Sov jet-Unie nog steeds mogelijk is tot een verdrag met Oostenrijk te komen. Zij wijzen er op, dat de Westelijken op de laatste bijeenkomst der vier plaatsvervangers, in Februari, duide lijk lieten uitkomen, dat zij bereid waren elk verdrag te aanvaarden, dat politieke en economische onafhanke lijkheid voor Oostenrijk zou waar borgen. HANDEL OOST-WEST? F)E FRANSE ambassadeur in Mos- kou, Louis Joxe, die op het ogen blik in Parijs is, heeft, naar van be trouwbare zijde bericht wordt, aan zijn ministerie van Buitenlandse Za ken gerapporteerd, dat hem niets is gebleken van een Russische bereidheid om met het Westen tot een vergelijk te komen. Franse Ruslandkenners zeiden gis teren, dat zij hoe langer hoe meer geneigd zijn aan te nemen, dat het hoofdmotief achter het Russische vre desoffensief de wens is om de handel tussen Oost en West weer op gang te brengen, zulks met het oog op de toe nemende economische moeilijkheden in de communistische landen, met in begrip van China. '"TWEE kleine bergingsvaartuigen hebben het gekapseisde kustvaar tuig „Toos" naar de Noorse kust ge sleept. Zij zijn er in geslaagd het schip drijvende te houden en het, vermoe delijk met het achterdek, op de rot sen te zetten. De zee is daar 5D me ter diep. Uit Bergen is thans zwaar der bergingsmateriaal in aantocht. De ontsnapping in Scheveningen ]~NE politie heeft de 43-jarige stoker- gevangenbewaker J. G. gearres teerd, die de gedetineerde van der O., die de vorige week uit de gevange nis ontsnapte, doch inmiddels weer gegrepen is, bij zijn ontvluchtingspo ging behupzaam is geweest. G. had van der O. de gelegenheid gegeven zich in zijn kerenkast te verbergen. Toen van der O. vermist werd, is de gevangenis geheel afge zocht. Gekomen bij de kast van G. bleek deze afgesloten te zijn, zodat men niets onregelmatigs vermoedde. Nadat de duisternis was ingevallen, kwam van der O. uit zijn schuil plaats te voorschijn en wist met een ijzeren haak, die hij van te voren had klaar gelegd, over de muur te komen- Zuid-Korea blijft zich verzetten /"OMTRENT de nieuwe voorstellen inzake het krijgsgevangenen- vraagstuk wordt officieel de grootste geheimhouding betracht. Ze zijn op gesteld na raadpleging van de be vriende naties, ook van Nederland. In Den Haag heeft men verklaard er volledig mee in te stemmen. Pandit Nehroe heeft verklaard goede hoop te bezitten, dat nu spoedig een regeling zal worden bereikt. Intussen blijft de Zuid-Koreaanse regering zich beslist verzetten tegen deze wending in de onderhandelin gen. President Syngman Rhee heeft zelfs gedreigd met het verbreken van de betrekkingen en het zelfstandig voortzetten van de oorlog. Langs Zuid-Koreaanse kanalen druppelen ook gegevens door omtrent het jongste voorstel. De duur van het neutrale toezicht op krijgsgevangenen, die niet willen repatriëren, zou nu op drie, inplaats van op twee maanden worden ge steld, Men zou toegestemd hebben in de communistische eis, dat een poli tieke conferentie over het lot der on- willigen moet beslissen. De V.N. zou den hiervoor echter ook een tijdsli miet willen stellen en na afloop daar van hun lot in handen van de alge mene vergadering der V. N. willen stellen. Er is nog steeds gevaar, dat de ,,Toos" verloren zal gaan. Indien de lading cellulose te zeer aan het zee water wordt blootgesteld dan zal de ze gaan werken, waardoor het schip kan barsten. De bergers hebben getracht met klopsignalen vast te stellen of zich in het met de kiel naar boven drij vende casco, dat vol lucht zit, nog overlevenden bevinden. Men heeft geen antwoord gekregen. Omtrent de oorzaak van het kap seizen van de „Toos" staat nog niets met zekerheid vast. Door Canada geweigerd A MBTENAREN van het Canadese Ministerie van Landbouw hebben meegedeeld, dat een hoeveelheid van byna een millioen eieren uit Neder land niet is aanvaard, omdat de eieren niet voldeden aan de normen die door Canada worden gesteld. Er heerst op het ogenblik in Ca nada een schaarste aan eieren, die waarschijnlijk eerst in September a.s. zal zijn overwonnen. DRITSE troepen hebben Dinsdag op 16 k.m. ten Zuiden van Fayid in de Suez-kanaalzone een onbewoond Egyptisch dorp. dat grensde aan een Britse installatie voor het zuiveren van water, met de grond gelijk ge maakt. De operatie, die de grootste in de kanaalzone sinds 1951 wordt ge noemd, had ten doel het terrein rond om de installatie met het oog op eventuele aanvallen van Egyptische zijde vrij te maken. Het dorpje was sinds de onlusten in 1951 door de bewoners verlaten. Het bestond uit 400 hutten, die eerst door gewapende manschappen werden onderzocht om zeker te zijn dat er zich niemand, meer bevond. Daarna werden de hutten door vier bulldozers met de grond gelijk gemaakt. IN PARIJS zijn tijdens de Pink sterdagen door verkeersongevallen 55 personen om het leven gekomen en 106 gewond. Er zijn 21 perso nen verdronken en drie overleden er tengevolge van een zonnesteek. NOORD-KOREA heeft Dinsdag zeven Australische burgers, die in Noord- Korea-geinterneerd waren, aan de Sovjet-autoriteiten in Antoeng over gedragen. DE ADVOCATEN van bet echtpaar Rosenberg, dat wegens atoomspionna- ge ter dood is veroordeeld, hebben gisteren een nieuw verzoek tot uitstel van de terechtstelling ingediend. Het is onmiddellijk afgewezen. DE ZESDE BEDEVAART naar Rome, uitgaande van de stichting „Het graf van Sint Servaas" vertrekt op 13 Augustus a.s. Ze staat o.l.v. prof. dr. L. Rood S.J. NED. RODE KRUIS LIET Informatiebureau van het Ned- Rode Kruis heeft een 87e lijst van geborgen en ge- identificeerde slachtoffers van de watersnood uitgegeven, waarop voorkomen: NIEUWERKERK: H. Peute, 9 jaar; A. Sies, 11 jaar- DE BEURS van Berlage bestaat van daag 50 jaar. In verband daarmee zal burgemeester d'Ailly van Amsterdam een tentoonstelling inleiden die dat feit en wat ermee samenhangt in het licht stelt. DR. HUBERT BLOCH, een Zwitserse bacterioloog, heeft een door de t.b.c.- bacterie afgescheiden stof ontdekt, die aanwijzingen zou kunnen geven voor de chemische bestrijding van de ziekte. BIJ EEN ONTPLOFFING in een ko lenmijn te Kajreh, aan de kust van de Kaspische Zee in Noord-Perzië, zijn vijftig mensen gedood of gewond. Veel bewolking geldig tot J Weersverwachting, f hedenavond: ,„Ha,U t,ot ™aar bewolkt met J ri1J en'Se regen. Matige t \Vp«t XT', krachtige wind tussen «ifi 2uid-West. Ongeveer de- J gisteren.10 als >an«laag: Zon onder 20 44 uur ,oP„,2,?'04 aur' Morgen: Zon Maan onder 3.39 NJOODWEER begeleidde de uitva- rende loggervloot die gisteroch tend IJmuiden heeft verlaten voor de jacht op de eerste Hollandse Nieuwe. Met de „Sakina" K 32 voorop zijn de schepen tegen negen uur naar het Noorden gekoerst, de zwakke broe ders op sleeptouw genomen door de sterke schepen. In de loop van Woensdagavond zullen de eerste drijf netten over boord gaan in de buurt van de 57ste breedtegraad, onder de aloude bede „Op hoop van zegen, de Here voorziet". Donderdagmorgen wordt dan voor de eerste maal „gehaald". De kantjes zullen dan direct aan de jagers wor den overgegeven, tenzij een logger die eerste nacht reeds genoeg vangt om er zelf tussenuit te kunnen gaan. In de loop van Vrijdag kan men de eerste groene maatjes op de markt verwachten. ETE beruchte leider van de Mau Mau, „Brigadier Simba", is door vei ligheidstroepen doodgeschoten, toen hij met zijn aanhangers terugkeerde van een overval op een door blanken geleide boerderij, 50 k m. ten Noord- Westen van Nanjoeki. Bij deze over val was een Somali onthoofd, terwijl vier inheemsen, onder wie twee vrou wen, waren gewond. „Simba", wiens naam „Leeuw" be tekent, was gekeed in een Brits leger uniform en droeg de rangtekenen van kolonel. De eerste vrouwen en kinderen, die op aanraden van de Britse regering Egypte hebben verlaten in verband met de strubbelingen tussen En geland en Egypte zün in Engeland aangekomen. Zij zijn allen echtge noten en kinderen van personeel van de „Imperial Chemical Industries" of de „Shell Company". £)E HEER WELTER heeft het in zijn gisteren te Breda gehou den verkiezingsrede niet nodig ge vonden te reageren op het ernstige woord van Mgr. Alfrink, Aartsbis schop coad-jutor van Utrecht, dat hij Zondag jl. sprak op een Krom- staffeest te Oldenzaal een waarvan u de inhoud op pag. 3 van dit blad kunt vinden. Wel vond de heer Weiter het noodzakelijk met nadruk zijn reeds eerder afgelegde verklaring te her halen, dat de oproep tot eenheid van de Kardinaal „op de eerste plaats gericht was tot de K.V.P." Merkwaardig is, dat bij de behan deling van de schriftelijk ingediende vragen juist de vraag over het voor bijzien van het woord van Mgr. Al frink n i e t in behandeling werd ge nomen. Nog merkwaardiger is, dat de vragensteller daarop attendeerde en tot antwoord kreeg, dat de heer Wei ter in zijn rede die vraag reeds vol doende had beantwoord en er dus verder het zwijgen toe deed (wat hij ook in zijn rede reeds had gedaan!) en dat daarna de vergadering met op vallende spoed gesloten werd ver klaard! fpOT GISTEREN is er een be- drag van f 114.2 millioen in het Nationale Rampenfonds bij een gebracht. Dit betekent sinds Zaterdag een vooruitgang van drie ton. i op 4.30 uur. uur. De verkiezingen TN 974 gemeenten van ons land wor den vandaag nieuwe gemeentera den gekozen. Echter wordt niet in al deze gemeenten gestemd, omdat er enkele zijn, waarin slechts één can- didatenlijst is ingediend met evenveel namen als er leden van de Raad zijn. Ook zijn er 39 gemeenten, waarvoor bepaald is, dat de stemming op een latere datum zal geschieden. Deze plaatsen liggen in het watersnoodge- bied. Het aantal kiezers is niet precies bekend, maar wel te schatten. Het zal ongeveer zo groot zijn als bij de jong ste verkiezing voor de Tweede Ka mer. Toen bedroeg het aa&ial 5-792.679. J7EN GEPENSIONEERDE Zundertse hoofdonderwijzer, de heer van Meulen- broeck, beleefde in het voorbije weekend de sensatie van zijn leven. Stel U eens voor: U bekijkt met een bezorgd gelaat de van dorst versmach tende aardappeltjes achter in Uw tuintje en in Uw gezichtsveld ontwaart U dan plotseling een slang, een ongewenste indringer, die zün lenig lichaam door Uw proper hofje kronkelt. Het is schier ongelooflik, büna fantastisch en wij dachten eerst ook met een late April-mop te doen te hebben, maar als we vertellen, dat de Rot terdamse Diergaarde Blpdorp wat blü was met de aanwinst, dan zegt dat, dunkt ons, toch wel genoeg.. schilders zijn slechte slangenbezweer- rJllLertrkli l izv T*rr\T» ders- Gewapend met verfpotten en J P WOU stokken wilden ze het beest te lijf V/OORDAT de slang echter in Blij- De slang kon zich maar moeilijk met dorp begroet werd, zijn er heel h€? standpunt van de schilders ver wat verwikkelingen geweest, want de ^nl§en en met hevig kronkelen voor oude hoofdonderwijzer stelde het on- .m ze de kennismaking met een aangediende bezoek helemaal niet op sulzend hout. prijs! Hij riep dan ook direct assisten- Na lang aandringen van een buur- tic in van buren. Schilders, die in de man vond men -enslotte toch maar nabijheid aan het werken waren, kwa- beter het di' Ie geseldood te men hun diensten aanbieden. Maar vrijwaren. H-. ivc natuurlijk ook niet in 's meesters moestuintje zün levenslustig bestaan voortzetten en daarom vond men in het opbellen van de burgemeester de juiste oplos sing. Zunderts eerste burger bleek ech ter onbereikbaar en de gemeente-se cretaris was ook niet „ter stede". De politie was er wel. IN RIOLERINGSBUIS. LIET GEVECHT tegen de slang kon dus met de dienaar van Herman dad opnieuw beginnen en nu zat alles vlug in kannen en kruiken, of beter gezegd, in een rioleringsbuis, want het dier werd in zo'n buis geloodsd met behulp van een lange stok. Met plavuizen sloot men daarna vlug de openingen. De belangstellenden, die ondertussen als paddestoelen uit de grond waren verrezen, zagen daarna hoe de slang uit de rioleringsbuis in een kist ge gleden werd. Hiermede was dus al 'n belangrijke handicap genomen: de slang zat veilig. Nu was er nog een netelige kwestie: waar moeten we met het beest blijven? Fluks zocht men daarom verbinding met de diergaarde Blijdorp te Rotter dam, die de slang gaarne in ontvangst nam. PROBLEEM. lyjEN STAAT in Zundert echter voor een raadsel, want hoe komt er in dit dorp een slang terecht? Nu is het waar, dat de temperatuur in het voor bije week-end zou doen vermoeden dat het Bloemencorso-dorp in de tro pen ligt, maar Zundert staat op de landkaarten toch nog steeds aangege ven in het lage Nederland met zijn „mild zeeklimaat. Iedereen in Zundert gist nu naar de herkomst van het dier, maar dat zal voorlopig wel een raadsel blijven Als Zundert een havenplaats was zou men aan boten uit verre landen kunnen denken, maar nu is het echter een compleet raadsel, waar die meer dan een meter lange slang vandaan is ge komen. Op ongeveer hetzelfde uur hield de heer Geert Ruygers, lid van de katfi. Werkgemeenschap van de P. v. d. A. een verkiezingsrede. Daarin viel het meest op, dat hü met geen woord rep te van de oproep tot eenheid van de Kardinaal en dat hij de woorden van Mgr. Alfrink maar liever geheel over het hoofd zag. Ook in Zeeland en Brabant DIJ K.B. is wederom een aantal dap- perheidsonderscheidingen toege kend aan landgenoten, die zich hetzjj in de Meidagen van 1940, hetzij in het verzet tüdens de bezettingsjaren door moedige daden hebben onderscheiden. De Bronzen Leeuw is toegekend aan de res. majoor J. C. de Werd te Breda, die zich als commandant van de z.g. Biesboschgroep in de 2e helft van 1944 heeft onderscheiden door het onschadelijk maken van 75 doortrek kende Duitse militairen. Het Bronzen Kruis is verleend aan de tijd. res. majoor J. F. J. M. Caspa- rie te Hulst, destijds districtscomman dant O.D. in Oost-Zeeuwsch-Vlaan deren. Hij onderhield contact met de Witte Brigade in België en leverde o.a. op 5 September 1944 een vuurge vecht met de Duitsers. Voorts is het Bronzen Kruis toege kend aan sgt. Ie kl. J. M. C. Elenbaas uit Tholen, die moedig optrad als commandant van de B.S. te Tholen tij dens de terugtocht der Duitsers in No vember 1944, aan sgt. A. D. de Jong uit Mill, die als gids diende bij een geallieerde tankafdeling, waardoor Oosterhout in October 1944 zonder bloedvergieten of bombardement kon worden bevrijd en aan de heer W. Poppe te Vlissingen, die in October 1944 in de z.g. Nieuwe Stad te Vlis singen vuurgevechten leverde met de Duitsers. Tenslotte is posthuum het Kruis van Verdienste toegekend aan wijlen de korporaal M. K. v. d. Beek uit Amers foort die plaatselijk commandant was van de O. D. te Zierikzee. Gezant uit V, S, uitgeivezen DE V. S. hebben Dinsdag de Roe meense eerste gezantschapssecre taris, „Chi'istache Zambeti, opdracht gegeven het land „onmiddellijk te ver laten". Zambetti wordt er van be schuldigd pogingen te hebben gedaan om een genaturaliseerd Amerikaans staatsburger van Roemeense afkomst V. C. Georgescu, te „bekeren". Volgens het State Department was als beloning voor deze collaboratie aangeboden het welzijn van de zonen van Georgescu, die nog in Roemenië verblijven en hun mogelijke terugkeer naar hun ouders te garanderen. jyE DEMOCRATISCHE senator John C. Stennis uit Mississip pi heeft, naar uit Washington wordt gemeld, in zijn kantoor een stoel staan met het opschrift* „Voorbehouden". De stoel is zo geplaatst, dat de senator hem, als hij achter zijn bureau zit, vlak tegenover zich heeft. Dat is de stoel van „de man, die er niet is", vertelde Stennis. In een interview gaf hij hierop de volgende toelichting: „Er komen tal van mensen in dit bureau. Ze vragen dit of ze vragen dat, steunen de een of an dere zaak, enz. Maar 99 pet. van de mensen komen hier niet om van hun inzichten te getuigen. Deze stoel dient om mij aan hen te herinneren. De gewone man be hoort niet tot een of andere be langengroep. Hij is alleen maar een goed burger, hij praat niet veel. hij luistert maar. Ik wil er zeker van zijn, dat ik hem niet vergeet. Deze stoel is voor hem „de man die er niet is".

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1