Nieuwe dijk bij Sirjansland brak r De herstelwerkzaamheden op Schouwen-Duiveland Grote animo Axel Teleurstelling voor cifgetobde arbeiders EEN GAT VAN TIEN METER O Ontsnapte gevangene Ex-premiers bij Auriol Pinksterdrakte en extra-treinen Na vijf uur Koninklijk Paar weer thuis Scheepsdrama in Pakistan DE EIÊRTRIJS I 8 DAGBLAD VOOR gearresteerd STADION TE ROME GEPLUNDERD Het Rampenfonds Nu 112.9 millioen Dertig doden Jongetje dronk nico tine-extract v. S. betalen 40 WARM WEER Universitair Kankercentrum Nijmegen Zware brand achter dorpsstraat te Putte -j Breigoederenfabriek en deel van woonhuis in as gelegd Meer dan een ton schade HAMID WIL GRATIE VRAGEN Chef Luchtmachtstaf I. Aler gaat heen Daling verwacht CANADESE LOF VOOR ONZE BOTER Moderne Robinson Crusoè "N proble- 93e JAARGANG No. 20730_ Uiteave N V. Uitgevers Mij. Neerlandia v Lhnni elke werkdag Bureaux: Breda -tr^at 16 Tel Redactie: 8181, Admi Reigers Verantwoordelijk Hoofd mstra Bruna Redactieraad c d/vHootegem Mr. Dr. A.J.J. M Mes, Mr H B L de Rechter. L J. v. t Westende, P. v M Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.46 per kwartaal, per post f 0 15 per week (uitsluitend bi) niet-post- L-i-ii) f 0.42 Incasso wordt berekend S nummers 13 ct. Postrek. no. 278841 Voor God, Koningin en Vaderland ZATERDAG 23 MEI 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f OM per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezondan Mede delingen f 0.30 per m/m>. Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingei 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41. Tel. no. 35) Opname van het werk aan de dijk bij Sirjansland. Toen deze foto werd ge maakt, bereikten de arbeiders (naar ze meenden, helaas!) het laatste sta dium: de dijk was bijna dicht! (Luchtopname A.N.P.-foto). TWEE ZWEEDSE SCHEPEN zitten bij Archangel vast in het ijs. Twee ijsbrekers en vliegtuigen van Sovjet- Rusland verlenen sinds Donderdag hulp. AAN DE DUITSE militaire adviseurs in Egypte is door de Regering van Bonn de raad gegeven niet deel te nemen aan oorlogshandelingen of zelfs het opstellen van operatie-plan nen. - ACHT EN TWINTIG Australische boe ren, die een wereldreis maken, ko men vandaag in ons land. Ze blijven tot 28 Mei. NOGMAALS zij meegedeeld, dat voor een reis naar Oostenrijk, geen visum nodig is. Een geldig paspoort is vol doende. ONS BERICHT over het grensverkeer niet België behoeft in zoverre wijzi ging, dat met „persoonsbewijs" (reeds lang niet meer geldig!) een Bewijs van Nederlanderschap is bedoeld. OVERSTROMINGEN in de Ameri kaanse staat Louisiana maakten te Lake Charles 1250 gezinnen dakloos. Elders moesten 4000 gezinnen hun huizen verlaten. De schade wordt op 100 millioen dollar geschat. DE BEROEMDE „lopende mannetjes" zeven Keurvorsten die met een drie maal herhaalde buiging hulde bren gen aan keizer Karei IV (veertiende eeuw), zijn weer op de toren van de Frauenkirche te Neurenberg versohe nen. YY/OENSDAGNACHT is uit de bij- zondere strafgevangenis te Sche- veningen de 26-jarige van O. ont snapt. Gistermiddag om half twee heeft de gemeentepolitie te Hooge- veen hem weten te arresteren. Van O- zal op transport naar Schevenin- gen gesteld worden. De F ranse crisis DRESIDENT Auriol van Frankrijk is besprekingen begonnen om een nieuwe premier te vinden als opvol ger van Mayer. Hij heeft Vrijdag een aantal voormalige premiers ontvan gen, o.w. Bidault, Queuille, Marie, Pi- nay en Reynaud. Ex-premier Pinay verklaarde, dat een nieuwe premier „grote bevoegd heden voor bezuinigingen en hervor mingen" nodig zou hebben. Hij gaf te kennen, dat deze groter moesten zijn dan de door Mayer gevraagde. Dinsdagmorgen vervoer van ruim 50.000 militairen QP DINSDAGOCHTEND 26 Mei be- staat de kans, dat in de eerste uren na 7 uur niet in alle treinen van de normale dienstregeling voldoende plaats zal zijn. In die uren moeten na melijk ruim 50.000 militairen per trein naar hun garnizoenen worden terug gevoerd. Voor dit omvangrijke ver voer is het spoorwegmaterieel nodig, dat de N. S. anders hadden kunnen gebruiken voor het in die ochtenduren eveneens omvangrijke burgervervoer. Buiten dez- uren zullen op Dinsdag 26 Mei en ook reeds op Zaterdag 23 en Maandag 25 Mei (2e Pinksterdag) ten behoeve van het burgervervoer extra treinen worden gereden op tal van lijnen. PNIEUW had men in Zeeland een belangrijke overwinning op het water behaald. Gisterenmorgen half acht kwam het gat bij Sirjansland dicht. Hiermee waren de beide gaten in de zeewering van de polders Oosterland en Sirjansland, die ruim 1700 H.A. groot is, gedicht, doch 's middags is omstreeks een uur opnieuw een gat van ongeveer 10 meter in het pas opgespo ten dijklichaam ontstaan. rjE OPGESPOTEN zandmassa bleek niet vast genoeg om de druk van het water te weerstaan. De teleur stelling hierover is natuurlijk bijzon der groot. Alle werkers die het er op hadden gezet het gat gisteren dicht te krijgen zijn door het dag en nacht werken van de laatste dagen zo afge tobd dat thans niet verder meer wordt gewerkt om nog voor Pinksteren op nieuw een poging tot afsluiting te wagen. De sluiting zal nu na Pink steren geschieden. Men wijt de oorzaak van de misluk king aan het zand, dat bij de dich ting is gebruikt, dat te fijn zou zijn. Om goed zand te vinden heeft men vroeger reeds verscheidene weken moeten zoeken. Het weer en het getij waren de laatste dagen zo gunstig, dat men geen tijd had om de nieuwe vinding van de heer Zanen, die men aanvan kelijk had willen toepassen, in prac- tijk te brengen. Deze uitvinding, die beoogt het opgespoten zand vast te houden door middel van een lucht ledige buis, was niet nodig omdat de zandzuiger overvloedig zand gaf en dat zand ook op zijn plaats bleef. J-J-M. KONINGIN JULIANA en Z. K. H. Prins Bernhard zijn gis terenmiddag om half twee, na een prachtige tocht met mooi weer uit Denemarken op Soesterberg aange komen. Het Koninklijk Paar is di rect na de landing naar het Paleis Soestdijk vertrokken. (~\NGENODE gasten hebben zich toe- gang verschaft tot het pas in ge bruik genomen Olympische stadion te Rome en grote hoeveelheden scha kelaars, kranen, electrische lampen en andere onderdelen van de lichtlei- ding zoals koperdraad buit gemaakt. Ze gebruikten verversingen in het restaurant waarna ze de benen na men. Maar toen zag het stadion er uit als een door de vijand ontruimde kazerne in de eerste dagen van de bevrijding. rFOT EN MET gisterenmiddag was bij het Nationaal Rampenfonds een bedrag van 112.9 millioen gulden binnen gekomen, hetgeen f 100.000 meer is dan bij de vorige opgave van gisteren. Het Rampenfonds heeft een be drag ontvangen van ruim f 30.500, dat bijeengebracht is door de ver schillende detachementen der V.N. in Korea. Hiervan is f 10.000 geschon ken door het Nederlands detache ment, terwijl de rest door de buiten landse detachementen is verzameld. Reeds vroeger was van het Neder landse detachement een bedrag van f 8.000 ontvangen. z-yP DE RIVIER de Dhalesjwari in Oost-Pakistan is een bark met tal rijke opvarenden vergaan, waardoor tenminste 30 personen om het leven zijn gekomen. Het schip brak in tweeën, nadat, vol gens onbevestigde berichten, de be manning het in hevige storm had ver laten. Talrijke passagiers zaten met het oog op de storm benedendeks opgesloten. Er werden 34 opvarenden gered. Tragisch ongeluk te Bergen op Zoom LIET tweejarig zoontje van de heer 1 Nuijten, aan de Moerstraatsebaan te Bergen op Zoom, dat bij familie leden aan de Halsterseweg was, dronk in een onbewaakt ogenblik van nico tine-extract, dat gebruikt wordt voor het bespuiten van bomen. Het kind overleed vrijwel onmiddellijk daarna. Het ongeluk was te wijten aan een tragische samenloop van omstandig heden. Iemand die meende, dat er in de bewuste fles olie zat, plaatste haar in het bereik van het jongetje. De moeder snelde nog toe, maar kon niet voorkomen dat haar zoontje al van de vloeistof had gedronken, toen zij de fles wegrukte. Het kind stierf in de armen van zijn moeder. De Europese vliegvelden ]")E AMERIKAANSE Regering heeft het Congres meegedeeld, dat de V. S. van plan zijn bijna 40% van de 1.305.000.000 dollar, nodig voor de uit voering van het door de N.A.V.O. voor West-Europa opgestelde infrastructuur programma (d.i. aanleg van vliegvel den en verbindingen, verbeteringen van havens e.d.) voor hun rekening te nemen. De Amerikaanse bijdrage zou dan 490.000.000 dollar bedragen. De volgens dit programma uit te voeren werken staan afzonderlijk van hetgeen de N.A.V.O.-leden op zichzelf aan militaire instellingen bezitten of doen aanleggen. HET PARLEMENT van Zuid-Sla- vië heeft het wetsontwerp betref fende de betrekkingen tussen Kerk en Staat aangenomen. Tevo ren deed vice-voorzitter Ranko- vic een heftige aanval op het Va- ticaan. EEN DIEPGAAND onderzoek wees uit, aldus een verklaring uit Londen, dat de Amerikaanse beschuldiging in zake vervoer van Chinese communis tische troepen door Britse schepen, geheel onjuist is. DE COMMISSIE van Toezicht op de Rijksacademie voor beeldende kun sten te Amsterdam heeft in haar ge heel ontslag genomen naar aanlei ding van de benoeming van dr. Vroom tot directeur. De commissie had een andere candidaat aanbevolen. VRIJWILLIGERS van het Ned. Ko- rea-detachement, 136 in getal, zijn op weg naar ons iand. Zij waren 10 maanden lang op het oorlogsterrein. WEST-DIIITSLAND heeft 1 millioen I)M beschikbaar gesteld voor invoer van Nederlandse groente en een zelfde bedrag voor de invoer van fruit. DE AANVARING van de „Maasdam" en het Duitse schip „Ellen" op de Nieuwe Waterweg (10 December 1952), waarbij zes Duitsers het leven verloren, is de schuld van de „El len", zegt een uitspraak van de Raad voor de Scheepvaart. geldig tot Weersverwachting, hedenavond: Warm en vrtf zonnig weer. Zwakke tot matige wind uit uit- eenlopende richtingen. Vandaag: Zon onder 20.39 uur. Maan op 15.08 uur. Zondag: Zon J op 4.34 uur. Maan onder 2.19 uur. Zon onder 20.40 uur. Maan op i 16.19 uur. Maandag: Zon op 4.33 uur. Maan onder 2.33 uur. Zon - onder 20.41 uur. Maan op 17.32 uur. Dinsdag: Zon op 4.32 uur. Maan onder 2.49 uur. In de aula van de R. K. Universiteit te Nijmegen is de stichtingsacte ver leden van de „Stichting Universitair Kankercentrum te Nijmegen", het vierde Universitaire Kankercentrum in ons land. Tijdens het tekenen van de acte: v.l.n.r.: Prof. Ch. J. J. M. Petit, president curator van de R.K, Universiteit te Nijmegen; dr. J. P. A. Hoefnagels, die als voorzitter van het nieuwe Kankercentrum de acte tekende en als laatste, rechts, notaris F. Wolters. DE BREIGOEDERENFABRIEK van de N. N. Bradford t® Putte is in de vroege ochtenduren van Vrijdag door een zware brand verwoest. Ook de bovenverdieping van de aange bouwde monteurswoning brandde uit. De schade die het vuur teweeg bracht, wordt op meer dan een ton geschat. Over de oor zaak van de brand tast men nog in het onzekere. De foto geeft een beeld van de dijk bij Schelphoek. Op de achtergrond het dijgat, op de voorgrond de nieuwe dijk. (Luchtopname A.N.P.-folto). Even voor drie uur werd de brand ontdekt door de vrouw van de fa- brieksmonteur. Zij hoorde het geluid van brekend glas en meende aanvan kelijk. dat er inbrekers aan het werk waren. Toen zij de ware oorzaak van het gerucht ontdekte, waarschuwde zij onmiddellijk haar man. die op zijn beurt de brandweer alarmeerde. Vrijwel onmiddellijk werd water gegeven. De vlammen sloegen toen echter al door het dak en waar het vuur gretig voedsel vond in de zeer brandbare materialen, die in de fa briek waren opgeslagen, stonden de brandweerlieden voor een hopeloze taak. Een deel van de aangrenzende monteurswoning kon gelukkig behou den worden en veel van het huisraad gered. Het fabrieksgebouw zelf echter, zo goed als alles wat er aan machines en materialen in aanwezig was. ging geheel verloren. Slechts een onbete kenend deel van de wolvoorraad kon naar buiten worden gebracht. ANGSTIGE UREN F\e fabriek ligt viak achter de dicht bebouwde Dorpsstraat en de wind stond juist in die richting. De bewo ners van de huizen in de directe om geving hebben dus eveneens enkele angstige uurtjes gehad. Gelukkig ech ter kon het overslaan van de brand, dank zij het resolute ingrijpen van de plaatselijke vrijwilligers, voorko men worden. Ook de Puttenaren, <jie zich naar de plaats van de brand begaven, bleven niet werkeloos toezien. De di rectie was vol lof en erkentelijkheid over de hulp. die de brandweer van alle kanten gekregen had. In de fabriek, die kinderkousen en kindersokjes fabriceerde en die onder directie staat van de gebr. Wouters te Antwerpen en Brasschaet, vonden on geveer 30 mensen, voornamelijk meis jes, emplooi. Velen van hen kwamen van buiten Bergen op Zoom. Zij hoor den eerst wat er gebeurd was. cöen zij CULTAN HAMID II heeft zijn goed keuring gehecht aan de twee gra tie-verzoeken, welke onlangs voor hem zijn ingediend. Zij kunnen dus nu in overweging genomen worden. Men hoopt in de loop van de volgende week de over wegingen van de procureur-generaal in deze te ontvangen. Tezamen met die van het Hooggerechtshof zullen zij dan via het Ministerie van Justitie aan president Soekarno worden over gebracht. LIET ligt in de verwachting, dat de luitenant-generaal-vlieger I. A. Aler per 1 November a.s- zijn functie van chef luchtmachtstaf zal neerleg gen. Reeds vorig jaar was zijn diensttijd verstreken, doch op verzoek van de Minister van Oorlog verklaarde hij zich bereid aan te blijven. Welke functies luitenant-generaal-vlieger Aler na genoemde datum zal vervul len is, nog niet bekend. Wel staat vast, dat hij zich ter beschikking houdt. Zijn opvolger wordt generaal-majoor A. Baretta. bij het uitgebrande gebouw arriveer den. Alleen de muren zijn overgeble ven 40 a 50 kleine en grote machines werden door het vuur vernield. VERZEKERD Liet gebouw en de fabrieksmateria- len waren tegen brand verzekerd. De directie hoopt zo spoedig mogelijk met de heropbouw van het verwoeste pand te beginnen, maar het zal na tuurlijk wel enkele maanden duren, voordat de fabriek weer draaien kan. De districts-inspecteur van het brandweerwezen heeft zich Vrijdag eveneens van het gebeurde op de hoogte gesteld. IERHANDELAREN op de Vein- we verwachten, dat over onge- geveer een half jaar de prijs van eieren wel eens belangrijk zou kan nen dalen. Dit jaar zijn namelijk de kuiken» voor het eerst na de oorlog van de bon, wat tot gevolg heeft gehad, dat er aanzienlijk meer kuikens zijn uit gebroed dan vorig jaar. In sommige streken spreken eierhandelaren zelf» van een 80 pet. meer. De eierproductie zal aanzienlijk stij gen. Bovendien zou er aanzienlijk meer pluimvee voor de slacht be schikbaar komen. Men vraagt zich af, of deze hogere productie een afzet gebied zal vinden. De Barneveldse eierhandelaren hou den er rekening mee, dat de prijzen in die mate zullen dalen, dat het pluimveebedrijf voorlopig verliesge vend zal zijn. LIET BEDRIJFSCHAP voor Zuivel heeft van het Canadese Ministerie van Landbouw een zeer lovend schrij ven over de kwaliteit van in het na jaar 1951 geleverde roomboter ont vangen. Uit een partij van 500 ton gezouten boter, bereid uit ongezuurde room, werd om ervaring op te doen, een kleine hoeveelheid achter gehouden en in een koelhuis geplaatst. Een jaar later bleek, dat aan kwaliteit niets was ingeboet.. Nog een half jaar later bleek, dat de kwaliteit niet had geleden. „Het monster is thans opnieuw in het koelhuis geplaatst", aldus de brief. „Wij zijn zeer onder de indruk van de opmerkelijke houdbaarheid van deze boter." Duitsers en Europees leger QNGEVEER zeventig duizend Duitse beroepsmilitairen hebben zich reeds aangemeld voor dienstneming in het ..Europese leger", dat zal wor den opgericht op grond van de E.V.G., wanneer deze haar beslag heeft ge kregen. Voor het kader van het Duitse contingent van dit leger heeft men ongeveer honderdduizend beroepsmili tairen nodig. De laatste tijd komen wekelijks drie duizend aanmeldingen van beroepsmi litairen te Bonn binnen. Ongeveer twintig procent van de gegadigden be staat uit jongelieden, die nog niet ge diend hebben. TN 1950 vertrok Robert Fred Lee 1 uit San Diego Californië) in ton, de zijn schoenertje van vier „Zyklon", voor een tocht om ~v- wereld. Op de Indische Oceaan werd hij door storm overvallen en hij strandde bij een onbewoond eilandje van de Chagos-archipel bij India gelegen. Hier leefde hij als Robinson Crusoë. Hij haalde zijn voedsel, gereedschappen en allerlei voorraden uit het wrak van zijn vaartuigje en bouwde een hut. Tenslotte bouwde hij een vlot met een zeil en vertrok naar Mahe. Het zeil was echter te klein en het vlot dreef met de stromen mee. Na 24 dagen was de voed selvoorraad uitgeput en Lee leef de twee weken van regenwater. Uitgehongerd kwam hij tenslotte bij Alphonse Eiland aan, ongeveer 250 mijl ten Zuid-Westen van Mahe. De eilandbewoners ver zorgden hem. Drie weken later kwam de copraschoener, die Lee meenam naar Mahe.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1