Kardinaal van Boey bezocht de Koningin Willem Polak in Hannover gepakt Kromstafviering met Academische Zitting besloten r Krachtig Nederlands protest Franse aanval Hij noemde zich Reffert Contracten gaan normaal cloor Met drieën lurkend aan de vliegende benzinepomp Consultatieve Raad Besmette worst Oatis op doorreis op Schiphol Hulp aan vruchtboomkwekers Zes ton meer Biimeiil. Zaken: militair DAGBLAD VOOR ZEELAND Maandagochtend om elf uur heeft kardinaal van WETENSCHAP EN LEERGEZAG Infiltratie-poging in Nieuw-Guinea VRIJ WARM Vaste arbeiders in rampgebieden m. Ut Geen crediet als „extra last" „METEOR" VERONGELUKT JONGE BOEFJES Communistische sprookjes Indo-China DE VIERDE ONTSNAPTE MISDADIGER UIT BREDA .NETTE HEER.. Het Rampenfonds T De dodenherdenking te Kapelle Bacteriologisch labo ratorium naar Goes Schiet maar door mijn hart! f 93e JAARGANG 'No. 20726 Uitgave N. V. Uitgevers Mjj. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerstraat 16, Tel. Redactie: 6181, Admi nistratie' 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J. H. A. Bruna. Redactieraad! C J v Hoolegem. Mr. Dr. A. J. J. M Mes, Mr. H.' B L de Rechter. L. J. v> 1 Weslende, P. v M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1 5.45 per kwartaal, per post J 61b per week (uitsluitend bij met-pust- Vw~nel'l f 0.42. Incasso wordt berekend nummers 13 ct. Postrek. no. 278841. Voor God, Koningin en Vaderland DINSDAG 19 MEI 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f Ü.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezondan Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contra*t aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. rTUT voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35» Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 223b Bureau vooi Roey, aartsbisschop van Mechelen en Pauselijk Legaat bij de eeuwfeestviering der bisschoppelijke hiërarchie in Nederland, 'n bezoek gebracht aan Koningin Juliana. Hare Majesteit ontving de Belgische Primaat in de Waterloo-zaal van het Paleis Socstdijk, welke zaal zijn naam ontleent aan het schilderij van de slag bij Waterloo, dat een gehele muur beslaat. Na een ongeveer twintig minuten durend onderhoud, tijdens welke door lakeien koffie werd geserveerd, stelde de kardinaal de leden van zijn gevolg voor: Mgr. L. v. d. Eijnde, Huisprelaat van Z. H. de Paus en Vica ris-Generaal van Mechelen, Mgr. E. Leclef, Geheim Kamerheer van Z. h. de Paus en secretaris van Kardinaal van Roey, en Graaf Willem Dreesmann, Geheim Kamerheer van Z. II. de Paus met kap en degen. Vóór Kardinaal van Roey zich naar de Waterloozaal begaf, begroette hij de katholieke personeelsleden van het paleis Soest- dijk, die zich verzameld hadden in de Stuc-zaal, en wisselde enkele hartelijke woorden met hen. de Academische Zitting te Nij- megen, waarmee de landelijke Kromstafviering werd besloten, is het woord gevoerd door de rector-magni- ficus Prof. Petit, door Prof. Carp uit Leiden, door Prof. Asselbergs en door de Aartsbisschop-coadjutor Mgr. Al- frink. Allen stelden vast, hoe de weten schap het leergezag niet als een knel lende band voelt. Pas de samensmel ting van kennis en katholieke geloofs visie vormt een kracht die de Kerk kan dienen en de wereld kan hervor men in christelijke geest, zo betoogde Mgr. Alfrink- Dat is de verheven taak van de katholieke wetenschapsbeoefe ning: persoonlijk God dienen door in zicht te verdiepen en kennis te ver rijken de Kerk dienen door haar glans en luister te verhogen de maatschappij dienen door de kerste- EEN VLIEGTUIG van de Amerikaan se Luchtmacht is te Marshall neer gestort. Van de 19 inzittenden bleef er slechts één in leven. MAARSCHALK JUIN bracht een kort bezoek aan ons land. Hij woonde een oefening in „aanvoer-problemen" bij en had een gesprek het Minister Staf. JEAN MONNET, voorzitter van de Hoge Autoriteit der K.S.G. zal begin Juni voor enkele dagen naar Wash ington gaan. Hij zal o.a. besprekin gen voeren met Eisenhower. DE DADER van de aanslag op de 63- jarige weduwe T.-D. te IJmuiden, dc invalide thechnicus S., heeft zich te Leeuwarden bij de politie gemeld. Hij legde een bekentenis af. VANMORGEN om 8 uur is H.M. Ko ningin Juliana in gezelschap van Prins Bernhard van het vliegveld Soesterberg vertrokken voor een of ficiéél bezoek aan Denemarken. BIJ RELLETJES in Kano in N.-Nige- ria werden 20 personen gedood en 145 gewond. In het Noorden is de Staat van Beleg afgekondigd. EEN FOTOGRAAF van het Belgische blad „Le Peuple" knipte Zondagavond op weg naar huis even een „vliegen de schotel". Het kan ook iets anders geweest zijn.... Maar het plaatje staat "levensgroot in zijn dagblad! DE EUROPESE Radio-Unie zal plan nen bestuderen om te komen tot re gelmatige uitwisseling van televisie programma's tussen de deelnemende landen. DE STAKINGEN van de scheepsoffi cieren in Frankrijk zijn beëindigd. Ze hebben drie weken de scheepvaart verlamd. SPOEDIG zal de Stichting voor de Landbouw een advies naar de Rege ring zenden tot het instellen van een Landbouwgemeenschap. TVTINISTER LUNS heeft aan de wnd. Hoge Commissaris van Indonesië te Den Haag meegedeeld, dat de Nederland se Regering krachtig protes teert tegen de op Nieuw-Gui nea door Indonesische militai ren gedane poging tot infiltra- trie. De Minister verzocht de Indonesische Regerihg een KONINGIN SALOTE TOEPOE, heerseres van de Tonga-Archipel (een Polynesische eilandengroep) is de enige buitenlandse vorstin die voor de Kroningsplechtighe den in Londen is genodigd. Zij is 53 jaar, regeert al 35 jaar, is 1.90 meter lang en weegt 127 kilo. W. SULLIVAN, Minister van Arbeid in Nieuw-Zeeiand, is voor besprekin gen over de emigratie in ons land. Zijn bezoek zal een week duren. KOLENEL NASSER (de „sterke" man) is benoemd tot vice-president van de uit 11 man bestaande Egypti sche revolutionnaire Raad. EEN DEENSE fabriek zal nylons gaan maken in Emmen. Ongeveer 100 arbeidskrachten zullen voorlopig werk krijgen in de nieuwe fabriek. geldig tot Weersverwachting, hedenavond: Half tot zwaar bewolkt met en kele regen- of onweersbuien. Over het algemeen vrij warm. Zwakke tot matige wind, draaiend naar Zuid of Zuidwest. Vandaag: Zon onder 20.33 uur. Morgen: Zon op 4.39 uur. Maan op 11.40 uur. Maan onder 1.31 uur. diepgaand onderzoek te willen instellen en maatregelen ter bestraffing te willen nemen te genover hen, die verantwoorde lijk kunnen worden gesteld. De infiltratie-poging vond begin vorige week plaats ten Zuiden van de „Vogelkop". Een kleine groep goed gewapende Indonesische militairen kwam met prauwen aan land. Ne derlandse troepen zetten een prach tige actie in een maakten de groep Woensdag onschadelijk. ning van haar normen. De katholieke wetenschap zal nooit vergeten dat zij een dienende taak heeft. Zij buigt zich eerbiedig voor de gegevens van de Openbaring en de richtlijnen van het kerkelijk leergezag en wordt juist daardoor deelachtig aan de ware wijsheid. De zitting werd opgeluisterd door het ..Collegium Musicum Carolinum" en door het studentenkoor „Alphons Diepenbrock". Toen mgr. Alfrink het slotwoord had gesproken, werd hem een sponta ne en langdurige aubade gebracht, aan het slot van de zitting is een kort dankgebed uitgesproken door de rec tor magnificus, prof. mr. Ch. Petit. Na afloop verlieten de hoge gasten de zaal en in de foyer van het ge bouw ..De Vereniging" was vervol gens gelegenheid tot onderlinge ont moeting. Het vertrek van de hoge gas ten uit Nijmegen werd door duizen den gade geslagen. GEDENKPENNING AANGEBODEN TIJDENS de onofficiële lunch in ho- tel „Esplanade" te Utrecht, Zon dagmiddag geoffreerd door de Stich ting 1853-1953, is aan alle kerkelijke en wereldlijke autoriteiten, die de eeuwfeestviering ter gelegenheid van het herstel der kerkelijke hierarchic hebben bijgewoond, een bronzen ge denkpenning aangeboden. De penning, 7 c.m. groot, werd ont worpen door de kunstenaar Niel Steenbergen te Teteringen, en stelt aan de ene zijde een herder, die zijn kudde leidt, voor, aan de keerzijde zijn de wapenen der zeven leden van het Nederlandse Episcopaat gegra veerd. TN VERBAND met enige vragen over het diefistverband van vaste arbeiders in de rampgebieden, moge er nadrukkelijk op worden gewezen, dat, indien in p.e land- en tuinbouw vóór de contractuele datum geen op zegging van bfet dienstverband van vaste arbeider.^heeft plaats gehad, dit dienstverband de gebruikelijke wijze met een jaarjs verlengd. Voor vaste ^arbeiders in de land bouw moest t-Jen dit jaar uiterlijk op 31 Januari a] lebben opgezegd, indien men het dienstverband voor het con tractjaar 1953-1954 niet wilde verlen gen. Voor de tuinbouw moest de op zegging uiterlijk geschieden vóór 1 April 1953 in Zeeland en vóór 1 December 1952 in Westelijk Noord- Brabant. Een per 1 Februari 1953 aangegaan of gecontinueerd vast dienstverband is door de watersnood niet verbroken, tenzij de arbeider zou zijn overleden. De dienstbetrekking eindigt echter niet door de dood van de werkgever. Niettemin zal in het algemeen van de werkgever, die door de watersnood werd getroffen, over de afgelopen maanden redelijkerwijze geen betaling van loon kunnen worden gevorderd. De verplichting tot Joonbetaling her leeft eerst, wanneer de werkgever de vaste arbeider, die zich na terugkeer P»— Drie Meteor straaljagers nemen hier tegelijk brandstof in van een KB-29, terwijl zij in volle vlucht zijn. De foto werd gemaakt tijdens proefne mingen door de luchtmacht der V.S. boven Engeland. Een Amerikaanse maatschappij, de „Flight Refuelling Inc. uit Danburry (Conn.) ontwikkel de dit systeem van brandstof inne men in de vlucht van meer dan een toestel tegelijkertijd. weer bij hem heeft aangemeld, weder om de gebruikelijke landbouwerk- zaamheden kan laten verrichten. De werkgevers mogen in dit geval hun vaste arbeiders, die zich bij hen aanmelden, dus niet wegzenden. Omgekeerd rust op alle vaste werk nemers de verplichting naar hun oude werkgever terug te keren of met deze contact op te nemen. Benelux-comité adviseert: |~)E algemene Drielandenraad van het comité voor Belgisch-Neder lands-Luxemburgse samenwerking is van oordeel, dat, indien moeilijkheden ontstaan in een economische unie, zij steeds ondervangen moeten kunnen worden door gepaste maatregelen, eventueel van tijdelijke aard. Zij wijst op de wenselijkheid van een institutioneel gezag, met de nodi ge bevoegdheid om bij te dragen tot de overeenstemming van de economi sche, financiële en sociale politiek der drie landen en spreekt zich uit voor een consultatieve parlementaire Drie landenraad. Typhus in Schoonhoven gACTERIOLOGISCH onderzoek heeft uitgewezen, dat besmette worst de oorzaak is geweest van een aantal vergiftigingsgevallen, die zich in Schoonhoven en omgeving hebben voorgedaan. Alle vlees en vleeswaren van de slager van S., die de worst voor een groot gedeelte gratis verstrekte, zijn in beslag genomen en zullen vernie tigd worden. Tot op het ogenblik zijn zes patiën ten, beide kinderen, in het van Iter- son-ziekenhuis te Gouda opgenomen. In het geheel hebben tot nu toe on geveer 80 patiënten zich bij de artsen gemeld. Gistermorgen zijn er slechts weinig patiënten meer bijgekomen. De ziekte, waaraan de patiënten lijden, is paratyphus. William Oatis, de Amerikaanse journalist, die in Juli 1951 op beschuldi ging van spionnage en andere tegen de veiligheid van Tsjechoslowakije gerichte activiteiten te Praag tot 10 jaar gevangenisstraf werd veroor deeld, heeft gratie gekregen. Zondagavond laat arriveerde William Oatis per stratocruiser van de P.A.A. op Schiphol. Na zijn aankomst stond hij de verzamelde journalisten even te woord. '"TUSSEN vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw en van de afdeling „Boomkwekerij" van de Stichting voor de Landbouw is over leg gepleegd inzake hulpverlening aan de in moeilijkheden verkerende vruchtboomkwekerij Het verzoek om van overheidswege het overtollig geworden surplus aan vruchtbomen door afkoop uit de markt te nemen is door de Minister van Landbouw niet aanvaard. De Minister heeft een regeling goed gevonden, krachtens welke speciaal die kwekers zullen worden geholpen, die door het ongunstige verloop bij de afzet van vruchtbomen in zodanige financiële moeilijkheden zijn geraakt, dat zij hun bedrijf niet of slechts zeer gebrekkig kunnen voortzetten. Van overheidswege kunnen deze kwekers worden geholpen bij de aan koop van materialen, grondstoffen e.d., opdat zij van hun bedrijf weer een rendabel geheel kunnen maken. Het is daarbij geenszins noodzakelijk, dat de kweker zich in even sterke mate als voorheen toelegt op de vruchtboomkwekerij. Er zal nauwlettend op worden toe gezien, dat alleen zij voor hulp in Piloot gedood MAANDAGMIDDAG omstreeks drie uur is een Gloster-„Meteor"- straaljager van de jachtvliegschool Twenthe hij een start- en landings oefening even buiten de vliegbasis neergekomen en verongelukt. De vlie ger, de 23-jarige sergeant-vlieger Sijm Abel uit Rotterdam, kwam hierbij om het leven. TN TERNEUZEN ontdekte men, dat indringers het lokaal van de ten nisclub hadden bezocht. Het raampje van de snoepkast was verbrijzeld en een behoorlijke voorraad chocolade, sigaretten en kauwgom was spoorloos verdwenen. Helemaal „spoorloos" toch ook weer niet, zo bleek spoedig na de ontdekking. De politie slaagde <!r namelijk in de daders op te sporen: een meisje van 11 jaar met haar 8- jarige broertje bleken schuldig te zijn aan deze diefstal met braak WOLGENS de Amerikaanse autoriteiten in Berlijn heb ben de Oostduitse communisten de herschrijving van de sprookjes van Grimm en Andersen gelast. De sprookjes dienden gezuiverd te worden van kapitalistische ele menten en verrijkt met ..socialis- tisch-realistische waarden". „Neues Deutschland", het blad van de Oost-Duitse (communistische) SED geeft een aantal voorbeelden, hoe het sprookje van „Assepoester" herschreven is. De koning wordt bijvoorbeeld ..ontmaskerd" als een domme kleine despoot" en zijn raadgevers als „belachelijke bu reaucraten." J7RANSE troepen onder rechtstreeks bevel van generaal Salan, de Franse opperbevelhebber in Indo- China, hebben de plaats Xieng Khoe- ang, ongeveer 140 k.m. ten Zuid-Oos ten van de koninklijke residentie Pra- bang, heroverd. Xieng Khoeang werd op 19 April door de Vietminh bezet. Deze mede deling is de eerste aanduiding van een Frans tegenoffensief in Laos. De heroverde plaats is de hoofdstad van de Meo-stam. Volgens in Parijs ontvangen berich ten hebben Franse troepen de eerste grote aanval van de Vietminh op de „Delattre-linie", die de Tonkinese delta en Hanoi beschermt, afgesla gen. W7ILLEM POLAK, een der zeven ontsnapten uit de gevangenis van Breda, is in het afgelopen weekeinde te Hannover gearresteerd. Polak was in 't bezit van valse papieren, ten name van Reffert. Behalve Polak zijn ook Bikker, Faber en de Jonge in handen van de politie. DEEDS enige tijd had de plaatselij- Iijke politie aanwijzingen, dat Po lak zich in Hannover moest bevin den en dat hij bij S. woonde. Zater dag trok de politie erop uit om te on derzoeken of de man, die bij S. zijn intrek had genomen inderdaad Polak was, zo vertelt „Het Parool". Toen men de betrokkene echter voor het eerst zag, ontwaarde men een keurige, bijzonder netjes aan geklede heer, die weliswaar enige gelijkenis vertoonde met het in dertijd door de Nederlandse politie van Polak verstrekte signalement, maar die toch in uiterlijk en voor komen weinig weg had van de man op het boef-achtigc portret, dat bij het signalement van Polak was gevoegd. Na enige aarzeling besloot men toch de zaak nader te onderzoeken. Met een overvalwagen trok de Duitse politie er 's nachts op uit cn deed een inval bij S. aanvankelijk trachtte Polak door een enster te ontsnappen. Dit mislukte. Zijn poging tot ontvluchting was voldoende aan leiding om hem mee te nemen, hoe wel de man aanvankelijk bleef ont kennen, dat hij Polak was. Qe kantonrechter in Hannover heeft inmiddels een bevel tot in hechtenishouding tegen hem uitge vaardigd, wegens het voeren van een valse naam. ZELFDE PROCEDURE. NTAAR het schijnt, heeft de man, die hem heeft geherbergd inmiddels al wel verklaard, hoe de vork in de steel zit en voor Polak schijnt het dus nauwelijks mogelijk meer te zijn de feiten een voor hem gunstige draai te verlenen. Men verwacht, dat de Nederlandse regering nog vandaag een verzoek om uitlevering bij de Duitse rege ring zal indienen. De procedure is dan weer dezelfde als die in de gevallen van zijn inmiddels gegrepen trawan ten Bikker, Faber en De Jonge: het batrokken „Oberlandesgericihfc" zal hebben uit te maken of de Duitse uitleveringswet uitlevering toelaat. Daarvoor is onder andere nodig, dat de rechtbank onderzoekt of de be trokkene zich met recht beroept op het asylrecht. waarop zij in de ver meende kwaliteit van politiek vluchte ling aanspraak menen te kunnen ma ken. aanmerking komen, die de nodige vakbekwaamheid en geschiktheid hebben om een bedrijf te leiden. De wijze waarop en de mate waar in hulp zal worden geboden, zal van geval tot geval worden bezien. De geboden hulp zal niet geschie den in de vorm van credietverlening, zodat dc kweker geen extra lasten op zich behoeft te nemen. Voor de uitvoering van de hulp verlening zullen in de verschillende districten commissies worden inge schakeld- OT GISTEREN is in het Na tionale Rampenfonds een bedrag bijeengebracht van 112.4 millioen gulden. Dit betekent sedert de laat ste opgave (16 Mei) een Voor uitgang van zes ton. IN O.-DUITSLAND WOLGENS de „Strijdgroep tegen v onmenselijkheid", een West- berliinse anti-communistische organi- satier is het Oostduitse Ministerie van Binnenlandse Zaken op militaire ba sis gereorganiseerd. Het zal een staf van ongeveer 50 generaals en admi raals krijgen. Zoals bekend staat de gekazerneerde volkspolitie onder het gezag van dit ministerie. Bij 'n hergroepering, waarbij 60.000 man van deze strijdmacht, die de ba sis vormt voor een Oostduits leger, betrokken was, zouden 15.000 leden der volkspolitie in een ring met een straal van ongeveer 120 km. rondom Berlijn zijn gelegerd. Voormalige hoge officieren zijn op alle belangrijke posten bij het opper bevel der Oostduitse strijdkrachten in de plaats van leden der communisti sche partij gesteld, zulks in opdracht van Russische functionarissen. Op Zaterdag 30 Mei Vaterdag was het dertien jaar gele- den. dat in Kapelle en Omgeving tal van Franse soldaten de dood von den in de strijd tegen de Duitsers. Voor velen was dit aanleiding om dit weekeind een bezoek te brengen aan de Franse Militaire Begraafplaats in Kapelle, waar vele bekende en onbe kende Franse soldaten een laatste rustplaats hebben gevonden. De officiële herdenkingsplechtigheid is door verschillende oorzaken ver schoven naar Zaterdag 30 Mei a.s. Dan zullen er op de begraafplaats kransen worden gelegd in tegenwoor digheid van de leden van de Franse Ambassade en het Comité Les Sou venir de Francais. Na afloop van deze plechtigheid zal er een samenkomst zijn in het gemeentehuis te Kapelle. Tn een vergadering met vertegen woordigers van alle Zeeuwse zie kenhuizen alleen het Middelburgse Gasthuis had verstek laten gaan te Goes gehouden, is besloten 0111 het bacteriologisch, serologisch laborato rium te Goes te vestigen. Zo men weet, ligt het in de bedoe ling om deze nieuwe instelling te ves tigen in het straks vrijkomende ge bouw van de Gezondheidsdienst voor I dieren in genoemde plaats. £)E INTERNATIONALE prijs voor goochelkunst te Segovia (Spanje) is gewonnen door de goo chelaar André Lefevre, uit Tou ching. die werkzaam is in de Ate liers Ferroviaires" te Hellemmes. Zijn nummer is zinsbegoochelend: de goochelaar laat op korte afstand met een revolver op zich schieten. Hij houdt een speelkaart voor het hart en verzoekt de toeschouwers om te schieten. De speelkaart wordt door de kogel doorboord, die. achter de gooche laar, een spiegel breekt en tenslotte terecht komt in een aardappel, die in zijn richting is geplaatst, zonder de goochelaar te raken. Het is wel degelijk de afgeschoten kogel, want de goochelaar staat de schutter toe zijn kogel te merken en dus te her kennen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1