Geen integrale ver^oedin^ voor huisraad Winkelier herkende „£oede" klant Rampschadewet wordt weldra ingediend De Benelux op drift M.U.Z. eist stopzetting Klopjacht op ladelichter in Maastricht r Ruim 40 winkeldiefstallen Arie Biever weer bij de zijnen Vorstenpaar in Noorwegen woont toneelvoorstelling bij ZES DODEN Dodelijk ongeval te Biezelinge Middenstand laat wensen horen WEER TWEE TON Canadese jeeps DAGBLAD VOOR ZEELAKO PRINS BERNHARD candidaat Commissaris VREEMDE VISITE Draagkracht buiten beschouwing Afwikkeling in twee jaar Mr. Roolvink bedankt als Kamerlid Rustige en heftige stemmen In Juni wordt weer een conferentie gehouden De werken op Schouwen-Duiveland yJDiike of York" KOUD DE 77ste LIJST Het Rampenfonds Sinds donderdag is bij 't VASTE METHODE Middel tegen alle slangengif Nieuwe gevangenis maatregel Atoomdeskundige was communist 43 DODEN Bende-gevechten in Midden-Java 93e JAARGANG No. 20719 Vu«< Uo<i. Koningin en Vaderland ZATERDAG 9 MEI 1953 Uitgave: N V Uitgevers Mij Neerlandia Verschijnt elke werkdag Bureaux Breda, Reigerstraat 16. Tel Redactie 8181. Admt nistratie 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur. J J. H A. Bruna Redactieraad' C. J v. Hoolegem. Mr. Dr. A. J. J. M Mes. Mr H B L de Rechter L J v "t Westende P. V. M Vercauteren Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.48 per kwartaal, per post t 6.15, pei week (uitsluitend bij niet-post- bestell.) f 0.42 Incasso wordt berekend Losse nummers 13 ct Postrek no. 278841. 1 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.73 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend tn de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezondan Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contraat aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41. Tel. no. 35) nAis fiernrto wpf Irnmf «rol wil Eur. vluchtelingen JN WELINGELICHTE kringen te Straatsburg noemt men Prins Bernhard als eerste candi daat voor de functie van Com missaris voor Europese Vluch telingen. In de Raad van Europa zou een grote meerderheid voor zijn benoeming zijn. De Belg Spaak wordt als tweede candidaat ge noemd. Een later bericht meldt, dat de Mi nisters reeds besloten Prins Bernhard te benoemen en wel voor de duur van één jaar. Garry Davis TAE 31-JARIGE Garry Davis, „We- reldburger nummer één", is gis- 1eren door de politie opgepakt, nadat hij in de tuin van Buckingham Palace was doorgedrongen bij een poging de Koningin te spreken te krijgen. Hij had haar willen vragen zijn verblijfs vergunning voor Engeland te verlen gen. Davis is later ter observatie in een ziekenhuis opgenomen. (Van onze redacteur). GEEF ME EEN SALOMON", verzuchtte Minister v. d. Kieft, toen we dank zij de welwillende tussenkomst van de Com missaris van de Koningin in Zeeland met hem een on derhoud mochten hebben opde Kruiningse Zand dijk. De bewindsman doelde daarmee op de wanhopig- makende problemen terzake de schadeloosstellingen voor huisraad. Evenals dr. Drees wees hij het denkbeeld van integrale vergoeding van de hand, omdat men dan louter af hankelijk wordt van de aangever. Dit nu zou waarschijnlijk meer en ernstiger moeilijkheden met zich meebrengen dan de gevolgde (Belgische) methode. dan de van hun grond beroofden en de Zuiderzee-polders schadeloos gesteld zouden kunnen worden. Bepaalde toezeggingen voor een of ander, kon de Minister natuurlijk niet doen, al schemerde genoeg door, dat hij oog heeft voor de belangen der ge dupeerden. VOLGENDE WEEK waarvoor een aparte wet komt, zal vrij ver gaan. Met adopties zal geen reke ning worden gehouden, zolang ze niet boven de 100 procent uitkomen. Het bezoek aan Zeeland had geen wijziging gebracht in zijn opvatting, zei de Minister, al had hij veel belang rijke dingen gehoord. De toon der be sprekingen vond hjj plezierig en rede- Ijk, terwijl niemand had geklaagd over treuzelen met de schade-opname. BIJ DE KAMER is ingediend een wetsontwerp terzake de wederopbouw (sober, zegt de Minister) van het wa- tersnoodgebied. DE BONDSDAG zal volgende week te Bonn bijeenkomen om te praten over de ratificatie van de verdragen met het Westen. Men vermoedt, dat er kans is de impasse te verbreken. GENERAAL H. C. Navarre is be noemd tot opperbevelhebber in Indo- China. Hij was staf-chef van gene raal Juin. EEN STEEDS GROEIEND ongeduld is in de Antillen het gevoig van het nog steeds niet hervatten van de R. T. C„ aldus de voorzitter van de Re-- geringsraad rar. Da Costa Gomez. DE LABOURPARTIJ heeft bij de pro vinciale gemeenteraadsverkiezingen in Engeland een winst van 234 zetels ge boekt. De conservatieven verloren 130 zetels netto. NA DRIF. DAGEN dienst bij de N.S. werd de 35-jarige J. D. bij zijn werk op het station te Roermond gegrepen door een trein uit Sittard. Hij was op slag dood. D. was gehuwd en vader van 2 kinderen. RENAULT is weer begonnen met de productie van kleine wagens. Er wer ken nu 1000 man. Als de achterstand is ingehaald gaat de hele fabriek weer draaien (40.000 man). QAAR de Rampschadewet nog niet ingediend is, kon de Minister niet helemaal vrij-uit spreken. Wel kon hij vertellen dat de Regering een belangrijke concessie wil doen: men zal bij de vaststelling van de vergoeding (in tegenstelling dus tot weleer) geen rekening houden met de draagkracht van de getroffenen. Verrekening der achterstallige be lastingen met de schadeloosstelling was technisch onmogelijk, meende de Minister. P)E SCHADEVERGOEDINGEN wil de Regering in twee jaar doen af lopen met uitzondering voor eventueel langer durende bedrijfsschade. Aangedrongen is nog ora in de ge teisterde streken de krotwoningen zo veel mogelijk ter hand te nemen en zwaar beschadigde oude huizen niet op te lappen, maar grondig te vernieu wen. Ter sprake kwam voorts de vernie tiging van landbouwgronden door af spoeling van de kleilaag of door de hier en daar opgetreden kreekvorming. Door ruilverkaveling en Iandbouwher- stel is misschien nog iets te redden en de kreken kunnen mogelijk door Do meinen worden overgenomen, terwijl QP DE WINDERIGE dijk deelde de Minister nog mee, dat de ramp schadewet volgende week bij de Ka mer ingediend zal worden. Ze is in grote lijnen afgestemd op de wet materiële oorlogsschade en kent dus alleen vergoeding naar vervan gingswaarde. Zij, die een nieuw pand of nieuw materiaal verloren, krijgen vrijwel integrale vergoeding in tegen stelling met degenen, op wier eigen dommen een hoger afschrijvings-per- centage moest worden toegepast. De huisraadvergoeding komt voor rekening van het Rampenfonds; zou dit tekort komen, dan pas zorgt het Rijk voor aanvulling. Over de imma teriële schade, als derving van inkom sten en winst, liet de Minister zich niet positief uit, maar we kregen de indruk, dat men daar niet al te veel van verwachten moet. Ook over de pachtvergoeding sprak de Minister lie ver niet. REDELIJK J~)E SCHADEREGELING voor de la- gere publiekrechtelijke lichamen, in vereniging met de Rijksvergoeding TV/IR ROOLVINK heeft aan het part(j- bestuur van de K.V.P. mededeling gedaan, dat hij, als gevolg van het be sluit van de Partijraad, ontslag neemt als lid van de Tweede Kamer. Te verwachten valt nu dus, dat Mej. Dr de Vink uit Utrecht in de Tweede Kamer haar intrede doet als opvolg ster van Mej. Dr de Waal. DELGISCHE BLADEN zijn nog druk t-' aan het discussiëren over de Bene lux en alles wat er rondom is gerede voerd in de laatste tijd. De Brusselse „Standaard" vraagt een objectieve beoordeling: „Nederland heeft wellicht te veel de lonen gedrukt doch wij hebben ze te veel boven het gemiddelde Europese peil laten stij gen. In België klagen de werkgevers zelf over de hoge lonen en zij redene ren niet anders dan de heer Twijn- stra". Tenslotte merkt het blad op, dat het misplaatst is op de Nederlanders af te geven. Het „Handelsblad" (Antwerpen) zegt: „Natuurlijk is het ook hier wel zoals in elk betwist geval: er is zowel pro als contra in elke stelling. En wan neer België in zijn afweermaatrege- len te ver zou gaan, dan zouden wij tenslotte zelf het slachtoffer worden van deze politiek, doordat ook onze uitvoer zou aangetast worden: het ver schijnsel van de algemene economi- csche verschrompelingDaarom lijkt het ons, dat een halfwegformule moet bestudeerd worden". Het „Volk" uit Gent oordeelt, dat Minister van de Kieft voor Nederland het recht opeist in West-Europa een dumping-positie in te nemen en dan TWEE BOEREN kregen in Erfurt (Oost-Duitsland) levenslang, om dat zij „bewuste vijanden zijn van de socialistische opbouw van het land". noge wel een sociale dumpingpositie. Want tenslotte komt alles hierop neer, aldus dit blad: Nederland eist het recht op door een stelselmatige poli tiek van lage lonen en lage levens standaard de andere West-Europese landen 'n abnormale concurrentie aan te doen. EEN OPLOSSING? T"\E „METROPOLE" (Antwerpen) ziet de beste oplossing in een compen satiebelasting, welke gedurende een bepaalde periode op die producten zou worden geheven, waarvan de concur rentie in sommige Belgische indus trieën het hevist wordt gevoeld. Volgens hetzelfde blad is men in be voegde Belgische kringen van oordeel, dat de agenda der Benelnxeonferentie, die in Juni zal worden gehouden, zich niet mag beperken tot het uitwerken van beschermende maatregelen. Op de ze conferentie, aldus het blad, zullen tevens de etappes moeten worden uit gestippeld naar een volledige Econo mische Unie. Arie Biever, de Nederlandse Korea-vrijwilliger uit Den Haag, die na een verblijf in een communistisch krijgsgevangenenkamp onlangs is uitgewis seld, is op Schiphol aangekomen. De verwelkoming door vrouw en kinde ren was uiteraard allerhartelijkst hoewel een van de kleintjes eerst wat moest wennen aan de grote belangstelling. Op pag. 3 van dit nummer geven wjj Arie's verhaal. INE POLITIE heeft Vrijdag te Har- wieh bekend gemaakt, dat nog 'n passagier van de „Duke of York" een officier van de Amerikaanse Lucht macht, wordt vermist. Men neemt aan dat hij is verdronken na de botsing van de „Duke of York" met het Amerikaanse vrachtschip „Haity Vic tory". Het totaal aantal slachtoffers van het ongeval is daardoor gestegen tot zes. In het wrak van de „Duke of York" zijn de lijken van drie Ame rikaanse vrouwen en een Dnitser aan getroffen en in een ziekenhuis is la ter een zwaar gewonde Britse vrou welijke passagier overleden. LIET LID van de Raad van Beheer van de Maatschappij tot uit voering van Zuiderzeewerken, de heer A. H. Looyen te Den Dolder, heeft mede namens zes deelheb bers de M.U.Z. gesommeerd de uit voering van de werken op Schou wen en Duiveland onmiddellijk te staken. De heer Looyen heeft deze sommatie via zijn raadsman doen uitgaan. Eisers baseren zich bij deze som matie op het feit, dat de M. U. Z. is opgericht uitsluitend om werken in de voormalige Zuiderzee te verrich ten. Krachtens de statuten mogen wer ken daarbuiten alleen worden uitge voerd, wanneer alle aandeelhou ders daaraan hun goedkeuring hech- DR. SCHMAL heeft als Nederlandse afgevaardigde het debat te Straats burg geopend met een felle critiek op belangrijke onderdelen van het ont werp „Europese Grondwet". IN NEVADA is gisteren een atoom bom tot ontploffing gebracht. Vijf tien Congresleden waren bij de proef, die door 2000 soldaten werd bijge woond. MEER DAN 60 leden van de Mau- Mau zijn in de afgelopen dagen ge dood of gewond bij Fort Hall en Njeri in Kenya. TJOKROAMINOTO, de Indonesische Minister van Sociale Zaken, heeft ont slag genomen. Er dreigt (nog) geen Kabinetscrisis. EEN „CANBERRA"-straalbommen- werper, bestuurd door piloot Gibb, verbeterde in Engeland het bestaande hoogterecord. Het is nu 19.406 meter. NAGUIB is gisteren onmiddellijk na ontvangst van een Britse „Boodschap" naar zijn hoofdkwartier vertrokken om te confereren met de Revolutio naire Raad. JAPAN heeft met drie vrachtschepen de directe handel overzee met com munistisch China hervat, DRS. J. DE LEEUW uit Aalst (N.B.) is benoemd tot bedrijfsleider bij de medische faculteit van de Nijmeegse Universiteit. Weersverwachting, geldig tot hedenavond: Wisselend bewolkt met plaatselijk enkele buien. Matige tot vrij krachtige Noordelijke wind. Aan houdend koud weer. Vandaag: Zon onder 20.17 uur. Maan onder 15.44 uur. Morgen: Zon op 4.55 uur. Maan op 3 15 uur Zon onder 20 19 uur. Maan onder 17.11 uur. Maandag: Zon op 4.53 uur. Maan op 3.31 uur. QP DE RIJKSWEG te Biezelinge is gisterenmiddag de 76-jarige E. Kant, gepensionneerd Atjeh-strijder, door een personenauto uit Wemeldin- ge aangereden en zeer ernstig gewond De aangeredene, die zonder op het verkeer te letten de Rijksweg over stak, werd enkele meters door de auto meegesleurd. Hij is op weg naar het ziekenhuis overleden. De heer K. was drager van de Militaire Willems orde. Ned. Rode Kruis IJET Informatiebureau van het Rode Kruis heeft de 77e lijst van geborgen en geïdentificeerde slachtoffers van de watersnood uitgegeven. Daaraan ontlenen we: OOSTERLAND: L. Koopman, 41 jaar. STRIJEN: T. Verrijp, 56 jaar. Koningin Juliana en Prins Bernhard hebben als onderdeel van het bezoek aan Noorwegen een toneelvoorstel ling bijgewoond in de nationale schouwburg te Oslo. Het koninklijk gezelschap voor de aanvang voor de voorstelling van Schillers „Maria Stuart" op het balcon in de schouw burgzaal. Voorste rij: H.M. Koningin Juliana (rechts) en haar gastheer Ko ning Haakon. Tweede rij: Prins Bern hard (rechts) gekleed in het gene- raals-uniform der huzaren en Prinses Martha. Gisterenavond keerden de Koningin en de Prins in Nederland terug. Hun vliegtuig landde even voor half acht op Soesterberg. Regeringsplannen onvol' doende /"\MDAT DE middenstandsbonden de belastingherzieningen, zoals die door de Regering nader zullen wor den uitgewerkt en zijn aangekondigd in de nota over de huurverhoging en belastingherziening n, niet voldoende doelmatig achten, hebben zij zich in een gezamenlijk rappor' tot de Rege ring gewend en voor het midden- en kleinbedrijf een belastingprogram overgelegd met verscheidene aanbeve lingen. Deze aanbevelingen hebben ten doel de financiële structuur der on dernemingen te verbeteren, de bedrijfs uitoefening na het overlijden van een ondernemer door diens weduwe en/of kinderen gemakkelijker te maken en tenslotte om algemene verlichtingen te brengen. O.m, vragen de bonden, dat het in de onderneming blijvende deel van de winst voor d® helft, niet zal worden be- last. dat »vtra inkomsten'"» la tmg, I verseh"1 van bédr'ifswinst zal! worden af'*aft dat de detail' a-d0! spoedi** wordt vrijgesteld van omzet- I belastin? en dat de vereveningsheffing i wordt verlaagd. 1 Nationale Rampenfonds een bedrag van tweehonderd duizend gulden ontvangen. In totaal is tot nu toe f 111.1 mil- lioen ontvangen. De hoofdstad van West-Australië, Perth heeft aan het Nationale Ram penfonds een bedrag van ongeveer 45.000 gulden overgemaakt. Een gelijk bedrag zal aan de slachtoffers van de jongste overstromingen in andere W. Europese landen ten goede komen. Thans heeft het Rampenfonds uit de hoofdsteden van alle Australische Staten belangrijke sommen ontvangen. P)E MAASTRICHTSE POLITIE heeft Woensdagmorgen na een span nende achtervolging door enkele straten een jongeman aangehouden, die zich in de laatste maanden te Maastricht aan ruim veertig lade-lich tingen had schuldig gemaakt en daarbij een buit maakte van verschil lende duizenden gulden. AL verschillende maanden lang wa ren en bij de Maastrichtse politie klachten binnengekomen van gevallen van ladelichtingen, zonder dat het ingestelde onderzoek aanvankelijk ook maar één spoor van de dader op leverde. De lade-diefstallen in de vele win kels te Maastricht volgden elkaar zo snel en regelmatig op en de omstan digheden waren vaak zo volkomen gelijk, dat de politie zich langzamer hand een vaag beeld kon gaan vor men van de schuldige- Toen de reeks diefstallen zich niet tegenstaande dc verscherpte waak zaamheid toch in hetzelfde tempo voortzette, werd het hele politie-ap- paraat recherche zowel als surveil lerende straatpolitie op volle toe ren gezet. politie-mannen in zijn nabijheid op doken en hij ging aan de haal. SENSATIE LIET werd een sensationele en span- 1 nende jacht achter de vluchte' Ug aan, die tenslotte in de Maastrichter Grachtstraat kon worden aangehou den. Hij werd direct naar het politiebu reau overgebracht en aan een scherp verhoor onderworpen. De jongeman W. A. H. K., oud 19 jaar, magazijn knecht van beroep, afkomstig uit Haarlem en sedert korte tijd werk zaam cn woonachtig te Maastricht, bekende al dra zich aan een formida bele reeks-ladelichtingen te hebben schuldig gemaakt. Hij gaf toe in de loop van slechts enkele maanden zeker dertig met adres en datum aangeduide winkel diefstallen alleen al in Maastricht te hebben gepleegd. Daartussendoor had hij zich ook nog aan drie lade-lich- terijen in Meerssen, drie in Amby, drie in Heer en nog één winkeldief stal in Cadier cn Keer en in Grons- I veld schuldig gemaakt. En in zekere zin nog onverwacht kwam de arrestatie van de dader, toen een zeer pientere winkelier de aandacht vestigde op een jongeman, die een paar keer op verdachte wijze zich in zijn zaak had opgehouden. Onro Hel lijk toog de recherche er- Zijn buit bedroeg in totaal een paar op uit "n zij kreeg de door de win-j luizend gulden, want op sommige keiier aangeduide verdachte jonge- j olaatsen had hij tot zelfs f 200.— buit man op de Grote Markt in het vizier gemaakt. Toch koos deze ladelichter. Deze had direct argwaan, toen de I heel voorzichtig slechts die winkels, waarvan hij wist dat er zich geen vast winkelpersoneel bevond. TERREIN WERD VERKEND QOK nam hij als operatie-terrein voor zijn diefachtige practijken zaken, die in niet tè drukke zijstraten van grote winkelstraten lagen, zodat hij zich snel en ongemerkt uit de voeten kon maken, als hij ergens zijn slag kon slaan. De jongeman legde omstandige be kentenissen af over de wijze waarop hij te werk ging. Meestal vroeg hij in de winkels naar artikelen, waarvan hij kon ver moeden dat die niet in de zaak voor-1 radig waren. Van de gelegenheid dat hij dan alleen in de winkel was om de „klant" te gerieven maakte hij dan gebruik óf om de situatie in de zaak nader te verkennen of van toevailig- gunstige omstandigheden profiterend onmiddellijk zijn slag te slaan. De knaap heeft tenslotte te slim aanvankelijk achterwege bleef, hoe langer hoe brutaler worden, en ten slotte liep hij in de fuik. De Maastrichtse politie heeft met de aanhouding van de jonge Haar lemmer een goede vangst gedaan: de arrestatie heeft een einde gemaakt aan een reeks misdrijven, welke de politie van Maastricht irriteerde en tot scherpe waakzaamheid leidde. Van het gestolen geld kon de politie een bedrag van totaal rond f 2000.— achterhalen. De .ionge dief had wel goede sier van zijn buit gemaakt cn zich o.a. in nieuwe kleren gestoken, maar excentrieke uitgaven heeft hij toch niet gedaan. De aangehoudene heeft behoudens enkele jeugdzonden, eigenlijk geen misdadig verleden. Na opgemaakt proces-verbaal is K. in verzekerde bewaring gehouden. Zaterdag zal hij voor de Officier van Justitie geleid worden ter opsluiting willen zijn: hij ging, toen ontdekking in het Huis van Bewaring. "N J^ONDERDAG heeft Jack Pon- tet uit Genève te Sainelegier zich laten bijten door drie adders. Een vierde adder beet een ko nijn. dat korte tijd later dood ging. Pontet's bloeddruk was na twee Uur echter normaal, alleen zijn gebeten arm was enigszins ge zwollen. Pontet deed deze proef neming in een ziekenhuis in aan wezigheid van een aantal artsen, zijn echtgenote en andere waar nemers, om te bewijzen, dat hij 'n effectief middel tegen slangen beet had uitgevonden. Hij verklaart .dat zijn middel voor ieder soort slangengif af doende is. Pontet zegt, dat zijn middel een werking heeft gedu rende zes weken na de injectie. Hij had zich voor deze proefne ming 17 dagen geleden een injectie gegeven. ten. Dit zou volgens eisers bij het aannemen van de werken op Schou wen en Duiveland niet zijn gebeurd, weshalve zij dit besluit, dat volgens hen door een belangengroep binnen de M.U.Z. zou zijn doorgedreven, on rechtmatig achten. Voor Nederland CANADA zal 824 jeeps, die uit de oorlog dateren, naar Nederland zenden als onderdeel van het lopen de program van Canadese hulp aan Europese bondgenoten ten bedrage van 324 millioen dollar. De jeeps zijn opnieuw in goede staat gebracht. Het Canadese Ministerie van De fensie maakte bekend, dat de eerste van de acht scheepsladingen reeds onderweg is. De laatste zending jeeps zal op 18 Mei a.s. worden verscheept. INDO-CHINA „Speciale Amerikaanse hulp" I'VE AMERIKAANSE Regering heeft Frankrijk tot een bedrag van 60 millioen dollar „speciale hulp" ver leend i.v.m. de strijd in Indo-China. Het bedrag is reeds aan de Franse Regering overgemaakt. Het komt ten laste van de Amerikaanse gelden voor de hulpverlening aan het buitenland. Dat besluit is reeds verscheidene weken geleden, ten tijde van de bij eenkomst van de Raad van Ministers der NAVO te Parijs genomen, nadat de Vietminh Laos was binnengeval len. Te verwachten: Ï~)E PUBLICATIE van een nieuwe gevangenismaatregel, ten uitvoe ring van de Beginselenwet Gevange niswezen is spoedig te verwachten. In deze maatregel zullen de beginselen, waarop de nieuwe wet berust, nader worden uitgewerkt. Volgens deze beginselen wordt de tenuitvoerlegging van de vrijheids straffen mede dienstbaar gemaakt van de verbetering van de veroordeelden en de vergemakkelijking van hun te rugkeer in de maatschappij. £)R PHILIP MORRISON, die in de oorlog heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de atoombom, heeft verklaard, dat hij sedert zijn jeugd lid was geweest van de Communistische Partij. Dr Morrison werkt op het ogenblik aan speciale onderzoekingen van de Technische Hogeschool van Massachu setts. Robert Rossen, Amerikaans film-re gisseur en o.m. bekend door de film ..All the kings men", verklaarde Don derdag, dat hij van 1937 tot 1947 lid was geweest van de Communistische Partij en in die periode 40.001 dollar had gestort in de Partijkas. Hij voeg de hieraan toe, dat veel vooraanstaan de personen in Hollywood de Commu nistische Partij met geld' hadden ge steund. Turkse bus in ravijn JgIJ BITLIS in Oost-Anatolië (Tur- k"3e) is een autobus in een ravijn gestort: 43 inzittenden zijn om het le ven gekomen. Men heeft de lijken van vier slacht offers kunnen bergen. De 39 anderen zijn door de rivier, die door het ravijn stroomt, meegesleurd. TN EEN GEVECHT met de „Banten- gralders" heeft een bende van de Darul Islam in M*dden-Java 40 man aan doden verloren. Toen de aanval begon waren de le den van de bende in vergadering met andere kopstukken van de Darul Is lam. H"t le~er legde beslag op belang rijke documenten en ma^M» tevens 'n hoeveelheid wapens buit. Het leger leed geen verliezen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1