Alle 518 opvarenden werden gered Vier Hultense zusjes op één dag getrouwd DE ONDERGANG VAN DE öina. Mientje, Anna en Nolda Broers Schip wordt weggesleept Taart voor de Koningin MATR0ZENSHAG Stadion bezet mg f ;er 20 V2 Jeert orS ^Koningin en Prins in Noorwegen^ V. S. willen Laos aan V. N. voorleggen „Egypte republiek In wolken hemelsblauwe stof De slachtoffers r Renault-fabriek gaat dicht UES 28.30 PASTA DAGBLAD VOOR ZEELAND Generaal de Gaulle ontbindt R.P.F. NACHT VAN VERSCHRIKKING Overleg met bondgenoten gaande DE KOHINOOR BLIJFT IN LONDEN Banketbakkers naar Soestdijk Feestelijke anjer ^CELESt* VRIJ KOUD Totaal: 1794 De jacht op een oervis 93e JAARGANG No. 20717 Voor Cod, Koningin en Vaderland bij zijn uitziet, kijken ortering billende g-werk 33.75 39." 42.SI 44.- dig 52.- MS idellravg. Telefoon 11 tón óók mond- irzaak van vele eve chlorophyl ng van schade- terkt de weef- Isvermogen te- dgeur weg ok door roken, jebruik neemt >phyl alle oor. igeuren gega- is Uitgave: N V. Uitgevers Mij Neerlandia. Verschijnt elke werkdag Bureaux. Breda, Heigerstraat 16, Tel. Redactie 8181. Admi nistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J J. H A. Bruna Redactieraad: C.J. v. Hootegem. Mr. Dr. A. J.J. M Mes. Mr. HL B L de Rechter U J v. t Weslende P. V M Vercauteren Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 615 per week (uitsluitend bij niet-post- bestell.) f 0.42 Incasso wordt berekend. Losse nummers 13 ct Postrek. no. 278841. DONDERDAG 7 MEI 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend m de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. fBureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35) Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau vw GENERAAL de Gaulle heeft meegedeeld, dat zijn partij, de Franse Volkseoncentratie (R. P.F.), niet meer als een georga niseerd lichaam zal deelnemen aan verkiezingen, of aan het par lementaire leven. De partij heeft bij de jongste verkiezingen ernstige verliezen geleden. De Gaulle zeide: 1. „Het staat de R.P.F.-leden in de Nationale Vergadering, Senaat en plaatselijke raden voortaan vrij te handelen overeenkomstig hun eigen oordeel. Zij kunnen echter niet lan ger zeggen te handelen of te spreken namens de ..Franse Volksconcentratie" R.P.F.-leden kunnen zich candidaat stellen voor alle verkiezingen in Frankrijk, doch niet namens de Be weging. 2. De R.P.F. zal voortaan onder mijn leiding de speerpunt zijn van de cam pagne in Frankrijk tegen het slechte bewind. EEN BUS en een bestelauto kwamen gisterenavond in Amsterdam met el kaar in botsing. Vier bus-passagiers en beide chauffeurs werden licht ge wond. DE DADER van dc moord op dc 16- jarige Annie B. uit De Bilt is gear resteerd. Het bleek haar 20-jarige ver loofde tc zyn, die in zwaar overspan nen toestand naar een inrichting is vervoerd. DE NOORDELIJKEN hebben een V.N.-voorstel om alle Koreaanse ge vangenen vrij te laten na het sluiten van een Bestand met vrije keuze van woonplaats, gisteren verworpen. OOK DE REGERING vindt het on juist in officiële stukken een andere dan de eigen taal te gebruiken, ten zij daartoe noodzaak aanwezig is. Dit als ministerieel antwoord op vragen over een in het Frans gesteld Staats- i naar België. DE QUAGGA is een aan de zebra verwante uitgestorven wilde woud-ezel. Een Amerikaanse ex peditie gaat onderzoeken, of er gens in Afrika toch niet nog een levend exemplaar te vinden is. JN EEN gedeelte van onze oplage konden we gistermorgen reeds melden, dat op 45 mijl afstand van de Britse kust de nachtboot van Hoek van Holland naar Harrich (142 passagiers, waarvan 72 Nederlanders), na een aanvaring met de Amerikaan „Haiti Victory" ernstig werd beschadigd. De bemanning telt 76 koppen. Alle opvarenden konden, zover thans bekend is, worden gered. Het Britse schip, de „Duke of York", werd zwaar beschadigd door 2 sleep boten naar Harrich gesleept. Men heeft het drijvend kun nen houden. De kapitein en enkele leden van de beman ning hieven aan boord. QNMIDDELLIJK na de botsing, waardoor de boeg tot aan de com mandobrug van de „Duke of York" werd afgerukt, kwamen op de nood seinen verschillende schepen toegeva ren. De „Haiti Victory" begon vrijwel onmiddellijk met pogingen om passa giers aan boord te nemen. Het Ame rikaanse s.s. „American" snelde toe en nam 91 passagiers, waarvan sommi gen in pyama, aan boord. Drie van hen waren ernstig gewond. Een te Dover ontscheepte geredde passagier, Thomas Ferraro, luitenant van de Amerikaanse luchtmacht en arts in het burgerleven, hielp bij de reddingswerkzaamheden. „Het was 'n nacht van verschrikking", aldus Fer raro. De vrouwen en kinderen werden eerst in de reddingboten geplaatst, maar de boten waren zo vol, dat het niet mogelijk was te roeien. De boten dreven hulpeloos in zee en degenen die erin zaten wachtten tot zij werden opgepikt". MOEDIGE VROUW. CEN AANTAL van de geredden moest naar het ziekenhuis wor den overgebracht voor een behande ling van een plotselinge zenuwaan doening. Een geredde opvarende deelde mee, dat een zeventigjarige vrouw een touw om haar middel bond en een ladder aan een van de zijkanten van het schip afdaalde. Het scheen haar niets te kunnen schelen Vele passagiers moesten bij het lo pen van de haven naar de speciale trein die hen naar Londen zou bren gen, worden gesteund. Een Amsterdamse zakenman, J. Blokker zei, dat hij en zijn reisgenoot Luchtfoto van de „Duke of York" met in de nabijheid een sleepboot (rechts) en een motorsloep. De voorsteven van het Engelse schip is geheel weggesla gen. (Telefoto-luchtfoto A.N.P.). de avond voor de ramp de instructies voor de sloepenrol hadden gelezen. Maar zij hadden gelachen en gezegd dat er op deze reis niets zou gebeu ren „Maar even vier uur voelden wij twee klappen en wij sprongen uit on ze bedden. Wij herinnerden ons de in structies, trokken snel onze kleren aan en deden de reddingsgordel om. Toen wij in de gangen kwamen hing er rook en stoom en wij dachten dat het schip in brand stond. Pas toen wij op het sloependek waren wisten wij wat er gebeurd was". De heer F. J. Peters uit Maastricht beschreef, hoe t en jongen uit een patrijspoort van de „Duke of York" klom en in zee sprong. Een van de leden van de bemanning van het schip dook de jongen na en slaagde erin de jongen te redden. MEVR. WEISGA-MELSEN. Woensdagmorgen arriveerden Koningin Juliana en Prins Bernhard op het vliegveld Fornebu in Noorwegen, waar zij werden begroet door de 80-jarige Koning Haakon, 's Middags legden zij een krans bij het monument voor de Noorse strijders uit de tweede wereldoorlog in het Akershus-fort te Oslo. Koning Haakon (rechts) woonde deze plechtig heid bij. JV/IEVROUW WEISGA-MELSEN uit Bergen op Zoom wist slechts met een koffertje met tijdschriften te ont komen. Zij droeg een gele mantel en een blauwe pyama. Mevrouw Weisga- Melsen was op weg naar Schotland, waar zij een week vacantie zou door brengen. Mevr. Weisga-Melsen zeide, dat dame met wie zij de hut deel de, haar om vier uur had gewekt, om te vragen, hoe Iaat het was. „Ongeveer tien minuten later voel den wij twee klappen, het licht ging uit en er kwam water in de hut". Wij forceerden de deur, aldus mevrouw Weisga-Melsen en snelden door de gang om op het sloependek te ko men, maar toen wij daar kwamen, be merkten wij dat de trap weggeslagen was en dat er slechts twee treden overgebleven waren". Mevrouw Weisga-Melsen vertelde, dat twee heren haar en haar reisge note aan dek hadden geholpen. „In dien zij ons niet g. holpen hadden zou den wij ons leven Va«bben kunnen ver liezen, want ik denk niet, dat wij door de opening hadden kunnen klim- DE COMPONIST Jurriaan Andriessen heeft in opdracht van de K.R.O. de Missa „Deo Gratias" geschreven voor gemengd koor en orkest. De mis zal worden uitgevoerd op Hemelvaartsdag in de kathedraal van Utrecht. DE EERSTE KAMER heeft thans ook haar goedkeuring gehecht aan de af schaffing van de superiveeldcbelasting op een groot aantal artikelen. In- plaats van 30 procent omzetbelasting zal daarvan voortaan 15 procent wor den geheven. DE NIEUWE Duitse ambassadeur, dr. Hans Muehlenfeld, zal op 12 Mei a.s. zijn geloofsbrieven aan H. M. de Ko ningin overhandigen. DE BESPREKINGEN tussen Enge land en Egypte over de Suezkanaal- zone zijn verdaagd. DE BEMANNINGEN van alle sleep boten in de haven van Duinkerken zijn in staking gegaan. Het verkeer ligt volkomen stil. DE REGERING van Indonesië zal het Parlement geen vertrouwensvotum vragen ten aanzien van haar beleid in dc 17 October-affaire. DE MONTEUR, die in de zaak tegen de kankerspecialist (3 maanden werd hij geschorst) dr. Samuels uit Am sterdam na de uitspraak is beschul digd van meineed, werd door de Am sterdamse Rechtbank vrijgesproken. DERTIEN Nederlandse verzetsstrij ders of hun nabestaanden zullen wor den onderscheiden met de Ameri kaanse „Medal of Freedom". Ónder hen is onze medewerker dr. W. J. Schuijt uit Amstelveen. VAN DE 1689 straaljagers, die volgens Amerikaans plan voor de NAVÖ in Europa zullen worden gebouwd, wor den er 424 in Nederland vervaardigd. Advertentie) J^ULLES heeft verklaard, dat Amerika overleg pleegt met verscheidene bondgenoten over een mogelijk beroep op de Verenigde Naties inzake de invasie van Laos. „Ik maak mij ernstig ongerust over de communistische inval in Laos en de daardoor voor Thailand geschapen militaire bedreiging", vervolgde Dul les. jy^AULANA Aboel Kalam Azad, In disch Minister van Onderwijs, heeft verklaard, dat India niet van Engeland zal vragen de Kohinoor-dia- mant, die deel uitmaakt van de kroon van de Koningin-Moeder, te rug tc geven. Eerder deze week heeft de plaats vervanger van Azad, Malaviya, ge zegd, dat de Regering vele der ju welen en andere kostbaarheden, die tijdens het Britse bewind waren ver dwenen, tracht terug te krijgen. In Engeland vreesde men, dat er voor de kroning van Koningin Elizabeth twist over de Kohinoor zou ontstaan. Azad verklaarde, dat de Regering van plan is de kwestie van het terugkrij gen der kostbare voorwerpen in over- weging te nemen, wanneer er een in ventarisatie van de verdwenen juwe len is opgemaakt. „Indien de communisten er in zou den slagen Thailand in hun macht te krijgen, zou de positie van Birma een „bijzonder dringend vraag) tuk" worden. Voorts zou de Indonesische posit'^ geschokt worden en Japan zou zich op de lange duur voor ernstige economische moeilijkheden zien ge steld", verklaarde hij. De Amerikaanse Minister besloot met: „De Vietminh-inval in Laos heeft meer betekenis dan die van een Frans koloniaal vraagstuk. Het is een recht streekse militaire aanval door troe pen, die voor verreweg het grootste gedeelte in communi;disch China zijn opgeleid en uitgerust' 55 GENERAAL NAGV1B: pENERAAL MOHAMED NAGUIB, premier van Egypte, heeft ver klaard, dat hij voorstander is van een republikeins bestuur in Egypte. Hij voegde er aan toe, dat hij niet als premier, maar als gewoon burger sprak, die de mening van een deel van het volk uitsprak. Een republi keins stelsel zou het best alle gezag in handen van het volk leggen. Het laat ste woord berust echter, wat de vraag republiek of monarchie betreft, bij het volk, aldus Naguib. „Ik ben bereid alles op te geven en een kluizenaarsleven, evenals Ghandi te leiden, indien dat zal bijdragen tot de welvaart van het volk. zo zei hij. INE KATH. Ncd. Banketbakkersver- eniging heeft dit jaar de eer om in de persoon van haar voorzitter, de heer A. J. van Arendonk uit Breda, een Moederdagtaart op Paleis Soest dijk aan te bieden namens alle Neder landse banketbakkers Voorzitter en penningmeester van de reclame-commissie van de twee landelijke verenigingen, resp. de he ren Haasbroek uit Den Haag en Ro denrijs uit Delft, zullen zich van morgen naar Amsterdam begeven om het werkstuk van de R. K. Banket- bakkersvalkschool af te halen. Daarna gaat het naar Soestdijk, waar om half elf de secretaresse van H. M. waar schijnlijk in gêzelschap van de Prin sesjes, de taart in ontvangst zal ne men. ]y|OEDER BROERS en misschien vader Broers ook wel maar vaders doen dat gewoonlijk niet zo gauw heeft stillekens heel wat traan tjes weggepikt op deze 6e Mei, die voor de wederzijdse families tot in lengte van dagen een gedenkwaardige zal blijven en zeker óók voor Hui ten, dat zo'n grote belangstelling toonde voor het huwelijk der vier doch- teren Broers, die gisteren in de gezamenlijke huwelijksboot stapten, en dat niet konden doen zonder de lenzen van een dozijn fotografen te zijn gepasseerd. Het was dan ook de moeite waard: vier huwelijken tegelijk, van vier meisjes uit cén gezin, met bruidegoms uit Gilze, Dongen en Til burg. Het werd ongetwijfeld het plaatje van de dag! Misschien zelfs van het jaar! VAN ROSSEM'S tot O O Weersverwachting, geldig hedenavond: Aanvankelijk veel bewolking en enkele verspreid optredende bui en, later van het Noordoosten uit opklaringen. Matige tot krachtige Noordoostelijke wind. Koud weer. Vandaag: Zon onder 20.14 uur. Maan onder 12.52 uur. Morgen: Zon op 4.58 uur. Maan op 2.45 uur. |_JET WAS DUS helemaal niet abnor maal, dat Moeder Broes, die ons nu wel vertelde „dat je je kinderen toch nitt voor altijd bij je aunt hou den' het p.mt.e var haar zakdoek 'n paar keer moest aanwenden. Eerst op het gemeentehuis te Gilze, waar Dina en Mientje, Anna en Nolda haar vier meisjes plechtig „ja" zegden, toen de gemeente-secretaris, de heer A. Hoevenaars, die als Ambte naar van de Burgerlijke Stand fun geerde. de bekende wettelijke vraag stelde en hetzelfde antwoord ontving van de even zovele echtgenoten, de feestelijke anjer in het knoopsgat van het officiële zwart. NOG MOEILIJKER J^ATER IN DE parochiekerk van de II. Gerardus Majella te klein bijkans om alle inwoners, familie, vrienden en bekenden te bevatten was het voor moeder Broers nog een beetje moeilijker om de ogen droog te houden. Het was dan ook machtig indruk wekkend, toen de vier bruidsparen de dochteren gehuld in wolken van hemelsblauwe stof, het ingetogen hoofd bedekt met smetteloze witte sluiers, in de handen een werkelijk prachtige huwelijksbouquet begeleid door plechtig klinkende orgelmuziek, naar het priesterkoor schreden, een lieve stoet van bruidsmeisjes vooraf. Later in de parochiekerk, toen het j 4-voudige huwelijk door pastoor v. d. Brüle werd ingezegend en de beminne lijke herder in een korte toespraak al leen maar goeds van de vier meisjes nu vrouwen kon zeggen en de nieuwe parochieherders slechts kon benijden om de voorbeeldige wijze, waarop zij waren opgevoed en in de parochie Huiten deel hadden genomen aan het geestelijk leven. FEESTZAAL DICHTBIJ NIA DE PLECHTIGE gezongen H. Mis, door pastoor Th. v. d. Brüle zelf opgedragen, behoefden de echtpa ren en hun uitgebreide families niet ver te gaan om te bekomen van de zeer ongewone inspanningen, welke deze huwelijksceremoniën hadden ge vergd. Vlak naast de parochiekerk im mers bevindt zich het parochiële ver enigingsgebouw, door de pastoor gaar ne ter beschikking gesteld, en het was bepaald een opluchting, toen allen zich aan de feestelijke dis konden scharen on een korte poos „onder ons" moch- Nog een enkel woord over de sa menstelling van het kunstwerk: het geheel is ongeveer een halve meter hoog en heeft een doorsnee van ruim 40 centimeter. De smakelijke kern van de taart, Orlacta genaamd, bestaat uit lagen boterbeslag met daar tussenin lagen zachte sinaasroomchocolade. Die lagen zijn afgedekt met een dun vlies lichtgeel marsepain. Aan de rand zijn kleine bruinkleurige gartjes aange bracht en loopt een ornamentskrans met hart-motief. Het middenstuk Is een zuiltje van bruin nougat, gevat in krullen van hetzelfde materiaal. Daarbovenop een hart, dat wordt bekroond door het Nederlandse wapen in chocolade. Het zuiltje wordt gesteund door opstaan de cirkels van witte chocolade! f-"" ISTEREN verscheen de 75ste verliesUjst van het Informa tiebureau van het Ned. Rode Krufs. Volgens de tot heden be kende gegevens bedraagt het to taal aantal slachtoffers 1794. Van dit totaal staan 1504 per sonen genoteerd als geïdentifi ceerd en geborgen, en 290 als vermist. Het totaal op 31 Maart ver meldde 1150 geïdentificeerden en geborgenen, en 633 personen, die als vermist te boek stonden, to taal 1783. Aan de 75ste lijst ontlenen we: STAVENISSE; F. F. Hage- Hage, 69 jaar. 100 JAAR KROMSTAF LIET BUREAU tot organisatie der 1 feestviering van 100 Jaar Krom staf deel mede, dat het geen zin meer heeft, plaatskaarten voor de viering in het Stadion aan te vragen, daar alle beschikbare plaatsen zijn uitge geven. Zij. die op de normale tijd plaats- kaarten hebben aangevraagd en deze nog niet ontvingen, behoeven niet on gerust te zijn, aangezien het door hen gevraagde aantal kaarten in de loop van deze week, uiterlijk volgende week, in hun bezit zal zijn. De officiële plechtigheden zijn achter de rug, het is te zien aan de ontspan nen gezichten, vooral van de bruiden: een gulle lach valt onze fotograaf ten deel. ten zijn. Een poos. want rond 1 uur begon de receptie, welke ook door tal loze buurtgenoten werd benut, om de bruidsparen en hun respectievelijke families de traditionele goede wensen mee te geven. Inderdaad: een dag om nooit te vergeten! JDROF. SMITH, de ontdekker van de coelacanth, zal bin nenkort een reis naar de Oost kust van Afrika ondernemen om te trachten een coelacanth, die naar men aannam uitgestorven oervis, levend te vangen. De tocht wordt ondernomen met een spe ciaal uitgeruste motorboot- Aan boord bevinden zich koelruimten om eventueel gevangen vissen te bewaren, terwijl speciale netten met electrische signaalapparaten worden meegenomen voor de vangst van deze zeldzame vissen. De reis zal verscheidene maanden duren, terwijl een afstand van meer dan 3000 mijl wordt afge legd. U)E directie van de Franse Renault- autofabriek heeft besloten de fa briek van Woensdagavond af te slui ten. Indien dit besluit wordt uitgevoerd, zullen ongeveer 37.000 arbeiders zon der werk zijn. De directie verklaarde, dat zij het besluit heeft genomen, omdat de sta kers geweigerd hadden een stemming over hervatting van het werk of voortzetting van de staking te doen houden.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1