Nederland herdacht zijn doden Herinneringen aan de Roosendaalse pomp ER111 overgedragen Een winterjas van stro en ijspegels aan de „tuut" wedstrijd ng hoofdpijn Kransen teerden gelegd op vele graven Op slag gedood door A'damse tram Ook bij Hoge Raad 12 jaar geëist Bijna 1 millioen Nog 252 verborgen steentjes-prijzen Soldaat Arie Biever kwam terug Helft bleef thuis Meine Pot niet weg m 't nippertje in 't Kort RKTEN DAGBLAD VOOR ZEELAND IN KOREA GESNEUVELD IN DE RIDDERZAAL Risico van varkens houders Bejaard Engels echtpaar overreden De moord op Keesje Schreurs NOORDENWIND OORZAAK: HUISVLIJT DE 73ste LIJST Ook werd wel een bepaalde dorstgelest! Luidruchtige tapperij r Preekstoelen voor Ambon KLEINE GESCHEN KEN TOEGESTAAN Kardinaal Stepinac ernstig ziek Hoestdrankje bevatte vergif ystadion te Londen /an de Engelse beker- eld tussen Blackpool lerers. Blackpool won t 4-3 en daarmede de lortensen, de midvoér maakt zwaar ge- verdedigers van B»4- d^lpunt ch> voor zijn wint turnwed- legen Bazel ebouw te A'dam werd 1 onder grote beland- wedstrijd Nederland- Togen de verwaeh Ie Nederlandse turn- ne, maar verdiende uiald op de Zwitsers, ploeg bracht het in punten, precies één Ie Zwitsers die het tot achten. verd de Zwitser Oskar met 19.4 p. Klaas e op liet paard vol- maar het derde was weer voor de Vetzel met 19 punten, n de Nederlander Jac. vrije oefeningen voor et 19.6 p. en het laat- k. bracht twee win- Soot en Oskar Wetzel, p. klassement luidde: •ni (B) 94.3 p.; 2 KI. Granz Binggeli (B) .11 Galen 93 p.; 5 Os- 92,9 p.; 6 jac. v. d. 7 A. Meynen 91.9 p.; (B) 91.7 p.; 9 en 10 n Max Ammann (B) 2 A. Hoogers en Hans p.; 13 W. Grogneveld Win.fhds 91 p.; 15 M. 16 Paul Keller (B) ikcompetitie) *g kampioen klasse C :>se G van de Zeeuwse :ie zal de wedstrijd :uzen II niet meer ge- want slechts bij een ting van Terneuzen II de titel moeten af- dau uit Axel. Dit be- •ractisch tot de onmo- aar Terneuzen II een ad laten gaan in Oost- Let bovendien twee mindering. h (lamkaiwpioen Zeeland en om het persoonlijke chap van Zeeland ien beëindigd. Had vo- Rijkse uit Ierseke nog de titel dus in eigen )oband jr. maakte aan een einde door hem te bezorgen. Anderson ;n Maas beter en de iraöht hem tevens het ioensc'hap. rcuit van de .Chaitó*. werd het int. crfte- Polymultipliee" gereden ld van 154.350 km. De ivese werd winnaar in 18 Juni zal in New laaktweekamp worden ■n een team van Ru«- n Amerika. Ieder land ers aan de strijd deel- let eerste bord komen Botwinnik en Res- -nerikaanse ka|iPioeIl< it. Van de Russische oorts o.m. Geiler. Ke- rosian. Smyslov en Ba- uit. advertentie) 1/ dag niet te bederven. Iv Is altijd makkelijk bij U te hebben, lie helpen direct! 03e JAARGANG No. 20715 Voor God, Koningin en Vadertand ^JBOSCH, 2 Mei 1953. 'eemarkt van heden wer- circa 11.760 stuks. Kippen tot 2.15; Kippen (rode) 95: Jonge hanen witte) Jonge hanen (rode) van es per kg levend gewicht; en van 4,00 to' 7.50 per onijnen van 1,85 tot 1.95 gewicht. •er van kippen. Handel iets t hogere prijzen. Iets gro in jonge hanen. Witte voor*- ere prijs. Mindere soorten met staande prijzen. Wei- in konijnen, vlugge han- ven stationair. Mei 1953. i na zie 824: Rabarber 10; Aardappelen 88al- alotten 9; Rammenas 1512Radijs H, alles Per -13; Bloemkdbl 32, beide lpen: 3045 per bos. UTtgavei N. V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerslraat 16, Tel. Redactie: 8181, Admi- gratie: 8778 - SlTHootJegemHMrADrB™J. Me, Mr. H. B L de Rechter. L J. v, t Westend W M- Vercauterem ■TO per'1 «uitbuitend bij met-post- ■v^nell t f 0 42 Incasso wordt berekend j^osse nummers .3 ct. Postrek. no. 27884!. DINSDAG 5 MEI 1988 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.39 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties vaai plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contrpet aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra! Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd! Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41. Tel. no. 35) e Het nationale legermonument I J§ - GISTEREN HEEFT NEDERLAND de gevallenen uit de laatste wereldoorlog herdacht. De belofte „Nederland zal niet ver geten" is piëteitvol en waardig nagekomen: voor de negende maal werd de viering van de Bevrijding ingezet met herdenkings plechtigheden in het gehele land. In de Ridderzaal vond gisteren middag de Nationale Herdenking plaats met o.a. redevoeringen van mr. J. A. Jonkman en mevr. Prof. G. van der Molen. In de morgen werd op de Grebbeberg plechtig het monument, opgericht dank zij de massale inzameling van koperen centen en thans bijna gereed, overgedragen aan de Staat. Dit was het hoog tepunt van de jaarlijkse herdenking op de Grebbeberg. Minister ir. Staf legde aan de ingang van het kerkhof een krans. BU liet monument „Voor hen die vie len" te Den Helder leggen familiele den van gevallenen bloemen ter na gedachtenis aan allen, die tydens de tweede Wereldoorlog het leven lie ten in de strijd tegen de vijand. NOG DIT JAAR zal de E.H.B.O. een zeer sensationele attractieve actie lan ceren om kapitaal voor de opbouw van een Gedachteniskerk aan de Grebbe bijeen te brengen. DE VAN GOGH-tentoonstelling in Den Haag werd tot nu toe bezocht door 50.000 mensen. OOK DE BAKKERS in Zweden gaan sluiten. De productie van gist wordt stilgelegdMaar de P.egering acht het nog niet nodig om maatregelen te nemen tegen de stakingsgolf. NAAR MOSKOU-voorbeeld is nu ook in Tsjechoslowakije amnestie afge kondigd op grote schaal. DE VOORZITTER van de West-Duit se Chr. democratische partij meent, dat de Bondsraad de verdragen van Bonn en van Parijs alsnog zal goed keuren. Hij zei dit na een vergadering van Adenauer met de fractieleiders der Regeringspartijen. DE BAMANGWATO'S in het Britse protectoraat Beetsjoewanaland zullen vandaag en nieuw stamhoofd, opvol ger van de in 1950 met een Londense typiste getrouwde Seretse Khama, rijk zijn. DE O.E.E.S. organiseert van 7 tot 12 September een congres te Stuttgart over de productiviteit in de bosbouw en de houtindustrie. T~AE Regering deelt mee, dat tot haar leedwezen, tengevolge van een op 18 Maart 1953 tijdens gevechtshande lingen in Korea bekomen verwon ding, op 2 Mei j.l. is overleden, de soldaat J. W. Verbon, geboren op 20 November 1927. Soldaat Verbon behoorde oor- spronkelük tot het R. I. Oranje Gel derland. Hij was ongehuwd en af komstig uit Utrecht. R.l.P. r\E NATIONALE HERDENKING in de Ridderzaal te Den Haag werd bijgewoond door een groot aantal na bestaanden van gevallenen. De zaal was versierd met witte en paarse bloemen en met teer groen. Nagenoeg het voltallige Kabinet was aanwezig. H. M. de Koningin had zich officiéél doen vertegenwoordi gen, vele hoge militaire en burger lijke autoriteiten alsmede een aantal leden van het corps diplomatique woonden de plechtigheid bij. De voorzitter van de Eerste Kamer, mr. Jonkman, sprak de officiële her denkingsrede uit en richtte zich in 't Frans tot de buitenlandse vertegen woordigers. Daarna hield mevrouw prof. mr. Gesina van der Molen een rede, welke was gewijd aan de hou ding van de vrouw in het Verzet en haar taak vandaag. Het Röntgenkwartet en de pianist Theo van der Pas verleenden mede werking aan deze plechtige bijeen komst, waarin door Charlotte Kohier enkele toepasselijke verzen werden gezegd. Met een gemeenschappelijk gezonden Wilhelmus werd de bijeen komst besloten. OOK IN HEUSDEN. DE „HENRI DUNANT" steeg op in Saarland en landde in het Fran se plaatsje Essay. Daar snelde de gendarmerie toe om de meegeno men lading post te controleren op ....springstoffen. De ballonvaar der, de heer de Vos, lachte maar eens vriendelijk. FOSTER DULLES heeft in een rede het Amerikaanse Congres gewaar schuwd, dat het oprichten van nieu we of het verhogen van oude tarief muren, die de handel met Europa be lemmeren, ernstige gevolgen zou kun nen hebben. DE GRAFKELDER, waarin leden van het geslacht Brederode in de loop der eeuwen zijn begraven, is bij opgra vingen gevonden in de Ned. Herv. Kerk te Vianen. In totaal zijn er 22 personen bijgezet. DE TWEEDE RONDE in de Franse gemeenteraadsverkiezingen, waarvan de uitslagen nog pas zeer onvolledig bekend zijn, geeft tot nu toe eenzelfde beeld als de eerste ronde: winst voor de Pinay-aanhang en groot verlies voor de Gaullisten. ENGELAND zal een week lang ge meenteraden kiezen. Vorig jaar won nen de socialisten 66 raden op de con servatieven, terwijl zij slechts in één raad verloren. DE 1V£AU MAU doodde bij een over val op een burgerwacht te Njeri ten minste 19 gezagsgetrouwe leden van de Kikoejoestam. PAKISTAN is door de Verbondenen voorgesteld als neutraal land, dat de krijgsgevangenen onder zijn hoede kan nemen. DE HERTOG van Edinburgh, echtge noot van Koningin Elizabeth heeft de onderscheidingstekens van piloot bij de R.A.F. ontvangen DE MINISTER van Justitie heeft in antwoord op vragen verklaard, dat het onderzoek inzake de twee verdwe nen Joodse meisjes voortduurt. Er was gen aanleiding de R. K. kerkelijke Overheid erin te betrekken. TN LOOSDUINEN werd op de be graafplaats Westduin" tot nage dachtenis aan de gevallen leden van de Verzetsgroep Stijkel een monu ment onthuld. De gevallen spoorweg mannen werden herdacht in Utrecht, waarbjj ir. den Hollander een rede uitsprak. In het hoofdstedelijke Paleis van Justitie vond in de namiddag een korte plechtigheid plaats, waarin de Amsterdamse dienaren van het Recht werden herdacht. Er werden kransen gelegd bij de graven der gevallenen op de Oosterbegraafplaats te Amster dam en op de begraafplaats te Loe- nen. In het oude Maasstadje Heusden waar het gemeentehuis in 1944 werd opgeblazen door de Duitsers (134 slachtoffers) werden de gevallenen herdacht met o.a. een rede van kolo nel J. B. Lagaune en burgemeester A. van Delft. Een erecompagnie werd gevormd door een afdeling van de Ko ninklijke Luchtmacht uit Gilze, een afdeling pontonniers uit Geertruiden- berg en een afdeling van de Artille rie Kaderschool te Breda. In de avonduren hadden overal Stille Tochten plaats naar graven of naar plaatsen, waar een maquette of monument de herinnering aan de do den levendig houdt. Om 20 uur was er een „verkeersstilte", ook de treinen loop werd gedurende twee minuten onderbroken. In 1954 groter FAIT jaar zal in grote lijnen het zelfde beleid ten aanzien van de varkensteelt en de overname van baconvarkens worden gevoerd als in 1952. In 1954 wil de minister echter uit sluitend een garantie geven voor var kens. die in de vorm van bacon naar Engeland zullen worden uitgevoerd. De overheid kan geen garantie ge ven voor alle varkens, omdat zij de productie niet in de hand heeft. Bij te hoog oplopen van de productie zou men voor onoverkomelijke moeilijk heden komen te staan. Uit deze opvatting volgt, dat de varkenshouder in 1954 het overgrote deel van zijn risico zelf zal moeten dragen. Zolang de productie in even wicht blijft met de vraag, zullen geen prijsmoeilijkheden ontstaan. Veel zal er van afhangen, of een behoorlijk baconcontract met Engeland zal kun nen worden gesloten. J7EN BEJAARD Engels paar, dat gis termorgen om 9.15 uur, komende uit de Tesselschadestraat in Amster dam gearmd het Leidsebosje overstak, is daarbij onder een uit de richting van het Parkhotel komende tram van lijn 2 geraakt en daarbij op slag gedood. De slachtoffers zijn de heer en me vrouw W. A. J. uit Twickenham bij Londen. De man, die doof was, is 71, zijn vrouw 75 jaar oud. Zij waren met hun 42-jarige dochter op 28 April voor een vacantie van tw-j weken naar Amsterdam gekomen. Terwijl de doch ter vooruit was gegaan om voor een reis naar Den Haag de treinkaartjes te kopen, verlieten de bejaarde ouders dit pension en keken volgens getui genverklaringen bij het oversteken van het Leidsebosje de verkeerde kant uit. De trambestuurder, die na het. onge luk geheel overstuur naar het Wilhel- minagasthuis moest worden gebracht, zag hen van links naderen, terwijl hij afremde om bij de halte daar ter plaatse stil te staan. Hoewel hij luid t geldig tot t Weersverwachting, i hedenavond: Droog weer met vooral langs de kust veel bewolking of mist. In 't binnenland 's middags flinke op klaringen. Overwegend matige wind tussen Noord en Noordwest. Weinig tuur. Vandaag: Zon onder 20.11 uur. Morgen: Zon op 5.02 uur. Maan op 2.10 uur. Maan onder 11.26 uur. verandering in tempera- TN Augustus 1946 is te Bergen op Zoom de 80-jarige Zeeuwse boer Keesje Schreurs, die in het St. Catha- rinagesticht zijn levensavond door bracht, om het leven gebracht. Zijn lijk werd in een put verborgen. Als verdacht van moord, diefstal en ver berging van sen lijk, werd de 42-ja- rige weduwe J. M. G.H. uit Zierikzee gearresteerd. De rechtbank te Breda veroordeelde haar tot 10 jaren ge vangenisstraf en ter beschikkingstel ling van de regering. De verdachte heeft betoogd, dat haar toen overle den echtgenoot de moord gepleegd heeft en dat zij alleen schuldig was aan beroving en het verbergen van het lijk. Deze ontkentenis hield zij ook vol voor het Gerechtshof in Den Bosch, hoewel zij aanvankelijk tegen over de politie een volledige beken tenis heeft afgelegd. Het Hof heeft haar 12 jaar gevan genisstraf en ter beschikkingstelling van de Regering opgelegd. Gisteren heeft de Hoge Raad deze zaak behandeld. Er waren geen cassa tiemiddelen ingediend. De advocaat-generaal, prof. Lange- meijer, concludeerde tot verwerping van het beroep. Op 12 Mei zal de Hoge Raad arrest wijzen. signaal gaf, liepen de beide Engelsen de tramrails op naar het midden van de vluchtheuvel. Voor zij die bereik ten werden zij door de sterk remmen de motorwagen van de tram gegrepen. Zij geraakten er beiden geheel onder. De motorwagen moest worden op gevijzeld. Het tramverkeer ondervond 45 minuten vertraging. De kinderpostzegels JWIET de kinderpostzegelactie 1952 is de opbrengst van één millioen gulden niet gehaald. Met f 925.000 is niettemin een record gevestigd, want daarmede is met deze actie ..Door en voor het kind" dit jaar toch ruim een ton meer opgehaald dan in 1951. Bij deze actie hebben de Neder landse scholieren zich opnieuw bij zonder onderscheiden. Ruim 350 000 kinderen uit 11.000 klassen van 4.000 scholen hebben tezamen 1.800.000 be stellingen van 75 cent (in totaal 6.000.000 postzegels) uitgevoerd. AUSTRALIË zal in veie landen in schrijvingen vragen voor de bouw van een waterkrachtstation-,,keten" in de bergen. Het project zal in 5 jaar tijd ongeveer 400 millioen en in de daarop volgende 3 jaar nog eens 100 millioen gulden kosten. Over 25 jaar moet al les gereed zijn. Ir. C. Staf begeeft zich naar het Ste nen Kruis aan de ingang van het kerkhof op de Grebbeberg, waar hjj een krans zal leggen. De kranslegging geschiedde na de overdracht van het monument aan de Staat der Neder landen. Ned. Rode Kruis LTET Informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis heeft de 73ste lijst van geborgen en geïdentificeerde slachtoffers „watersnood" uitgegeven. Daar aan ontlenen we: NIEUWERKERK: M. Flikweert, 29 jaar; J. Lievense-Scherpenisse, 88 jaar; J. Stoutjesdijk-Heijboer, 76 jaar. OOSTERLAND: L. Verhoek, 28 jaar. ST. PHILIPSLANDC. Suur- lant, 18 jaar. STRIJEN: C. Verschoor, 25 jaar; H. Verschoor-Stoutjesdijk, 21 jaar; Aa de Baat, 35 jaar; D. Engels, 3 jaar; H. Engels, 7 jaar; J. Engels, 34 jaar; J. Engels-Dekker, 28 jaar. F)E LIQUIDATIE van de Bliksem- loterij der Kromstafsteentjes is in volle gang. De afwikkeling wordt echter belangrijk vertraagd door het feit, dat de kinderen tot 15 jaar, ge ïnspireerd door de K.R.O. via het jeugdprogramma Wampoen, honderd duizenden brieven aan het hoofd kwartier van de E.H.B.O. hebben in gezonden. Verscheidene afdelingen E.H.B.O. zijn echter in deze actie be hulpzaam voor de afwerking ervan. Intussen is reeds gebleken, dat twee hoofdprijzen nog niet zijn gevonden, resp. ter waarde van f 3000 en f 500, terwijl bovendien verder voor twee- hondërdvijftig andere prijzen geen ge gadigden zich hebben gemeld. Talrijke bezitters van. steentjes heb ben deze steentjes niet stukgeslagen, daar ze besloten de herinnering aan 100 jaar Kromstaf te bewaren, terwijl weer andere bezitters fraaie voorwer pen, zoals kruisbeelden, altaartjes enz. van de steentjes vervaardigden. In al deze steentjes kunnen zich plaatjes, die recht geven op prijzen bevinden. De mogelijkheid is# echter ook aan wezig, dat in het overschot niet-ver- Na zeven en twintig maanden in een communistisch krijgsgevangen kamp in Noord-Korea te hebben doorgebracht is soldaat Arie Biever van het Nederlandse Detachement Verenigde Naties in de vrije wereld te ruggekeerd. In het kamp „Freedom Village" vertelt een glunder lachen de Arie Biever (midden), kapitein W. H. Verbeek (links) en kapitein H. Vader (rechts) zijn belevenissen. Tunesische kiezers 70NDAG, de eerste dag van de ge- meenteraadsverkiezingen in Tu nesië, heeft een groot aantal Tune- siërs in de hoofdstad gehoor gegeven aan de oproep der nationalisten om de verkiezingen, welke onder de Staat van Beleg worden gehouden, te boy cotten. Franse kringen ramen, dat in het binnenland 45 tot, 60 procent van het Tunesische kiezerscorps niet is op gekomen. Volgens de eerste schattin gen heeft slechts 25 procent van de Franse kiezers verstek laten gaan. De verkiezingen van Zondag had den betrekking op de helft van de 64 gemeenteraden in Tunesië. O *er de rest zal op 10 Mei worden beslist. De verdeling van de zetels tussen Fran sen en Tunesiërs is vastgesteld vol gens getalssterkte van beide groepen in iedere gemeente. JK WEET NIET hoe oud de pomp op de Markt is. Toen ik einde 1890 in Roosendaal kwam wonen, stond zij er al en ik had als jongen reeds het gevoel, dat haar ouderdom minstens een eeuw terugging. Ze stond zo ongeveer ter hoogte van de koffiebranderij en tabaks- kerverij der fa. J. A. Laane Czn., waarvan Henri Laanen destijds de beheerder was. 70 werd er door de Marktbewoners, die (nog) niet in het bezit van eer. walerleiding-kraan waren, omdat ze dal te duur vonden nogal aardig Alleen des winters als het vroor, ging het maar slecht. Dan werd het geval met stro omwonden en hingen de ijspegels aan de „tuut". Hoe de „klanten" zich dan redden, weet ik niet precies; vermoedelijk deed dan de eigen „huispomp" die men overal aantrof weer dienst. De zwengels wat gebruik van gemaakt. Vooral om I maakten altijd een scherp piepend ge het als was-water te gebruiken of de luid, dat vooral bij avond in de stilte straat er mede te schuren. over het gehele Marktveld een „ver trouwd geluid" maakte. DE LAATSTE. "TOT SLOT van die geregelde avond klanten behoorde een zekere W. H. van der Piepen, die een schoenwin keltje dreef, zo ongeveer bij de Bank van P. A. G. v. Gilse en Zonen. Prompt 's avonds om 10 uur ver scheen deze lange magere man met twee emmers en een hoepel die het morsen moest voorkomen en opdat zijn pantoffels niet nat zouden wor den. Na deze ceremonie verscheen er ge woonlijk geen mens meer. Ten/ij een of andere laatkomer, die nog een be paalde dorst te lessen had. Natuur lijk zo maar uit de kom zijner beide handen De gas-lantaarn, die het vrij sier lijke geval bekroonde en zo ongeveer de enige lichtmast was op het Markt-,.plein", was nog al eens de fect. Maar op 't gevoel ging de luid ruchtige tapperij ook wel. Ik geloof, dat zo omstreeks de tijd van haar verdwijning, in 1910 naar ik lees, niemand meer taalde naar het eens zo nuttige apparaat. Mis schien zelfs Willem Robart, niet, die eigenlijk Rubert heette en als vrij gezel (zwaar gebouwd!) woonde op 'n paar deuren afstand van Henri Konings aan de ene zijde en de da mes van Weel aan de andere kant. IN OPDRACHT van de Indone- A sische vice-president en Sul tan Hamengku Buwono heeft Su- ba^djo Sjaengasmore van de Aca demie voor Beeldende Kunsten te Djokja preekstoelen vervaardigd ■£oor de Moskee, de protestantse kerk en de katholieke kerk op Ambon. President Sukarno biedt een koran, een protestantse en een kath. bijbel aan waarvan de tèkst geschreven is met goudkleu rige inkt. kochte steentjes, enige tienduizenden stuks, zich ook plaatjes bevinden. Daft overschot zal via de Röntgen-Tectërii- sche dienst in Overschie worden on derzocht, waarbij steentjes met plaag» jes zullen worden verwijderd, zefctet verwacht mag worden, dat ook dit geheim spoedig tot het verleden mag gaan behoren. De doorgelichte steeri tjes, waarin zich dus geen plaatjes meer zullen bevinden, zullen worden verkocht ad f 0.25 per stuk. Rëeds thans kan men aanvragen richten tot het Bureau van de Katholieke Natio nale "Èond voor E.H.B.O. hetwelk ge vestigd is te Rotterdam West, Heem raadsingel nr. 303 - postbusno. 691. Postzegel-uitvoer r\E NEDERLANDSCHE BANK ver- leent aan ingezetenen een algeme ne vergunning tot het uit- of invoeren van postzegels: a. by persoonlijke grensoverschrij- ding tot een waarde van f 25.-; b. door middel van briefpost, anders dan pakketpost: 1 als geschenk tot een waarde van f 25.-; 2. ter zake van normale ruil tot een waarde van f 200.-. Deze vergunning wordt voor onbe paalde tijd verleend. Zij kan te allen tijde worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken. Voor het berekenen van hogerge- noemde waarden dient men zich ten aan van ongebruikte courserende postzegels te baseren op de nomi nale waarde. Ten aanzien van alle an dere postzegels op de Nederlandse winkelverkoopprijzen. Hij neemt ergensrust TyiEINE POT is niet in het buiten land, maar vertoeft met zijn vrouw ergens in Nederland op een boerderij, waar hij op verhaal tracht te komen van de gebeurtenissen der afgelopen maanden. Hij was wat overspannen, maar is niet voornemens zich te onttrekken, aan zijn berechting. Dit deelde de heer W. Kicken, voorzitter van de Lande lijke Organisatie Oud-illegale Strijders (L.O.O.I.S.) mee. De heer Kicken voegde hieraan toe, dat hij de enige is aan wie Meine Pot zijn huidig adres heeft toevertrouwd. DEEDS enige tijd doen geruchten de ronde, dat Kardinaal Stepinac, aartsbisschop van Zagreb, ernstig ziek zou zijn. Het K.N.P. heeft hiervan bevestiging ontvangen van betrouw bare zijde in Joegoslavië. Deze meldt, dat de aartsbisschop lijdende is aan longaandoening, welke een gevaarlij ke vorm heeft aangenomen. Het is echter niet bekend, of de Kardinaal in levensgevaar verkeert. Kardinaal Stepinac. die zwaar be waakt wordt, vertoeft in zijn geboor testad Krasic, was pas hersteld van een gevaarlijke beenontsteking. HET INNEMEN van een hoest drankje, dat op recept in een apotheek was gehaald, zijn de twee kinderen van de heer P. van S. te Eindhoven onwel geworden. Eén der kinderen begon daarop hevig te bra ken. De gemeentepolitie stelde een onderzoek in. Hieruit bleek, dat het hoestdrankje vergif bevatte. Ook bleek, dat de grondstoffenle- verancier van de apotheek een ver keerd extract had afgeleverd, dat uiterlijk gelijk was aan de voor de hoestdrank benodigde grondstof. Eén der kinderen is in ernstige toestand in het Binnenziekcnhuis opgenomen. ONDER de in Korea vrijgelaten Fran se burgers bevindt zich „bij vergis sing" een Duitse vrouw, die in 1938 met een Koreaan huwde en bij het uitbreken van de oorlog geïnterneerd werd. DE BEKENDE Oostenrijkse zweef vlieger Franz Linher is Zaterdag bij een ongeluk zwaar gewond geraakt. Op ongeveer hetzelfde uur kwam zijn broer Otto om tijdens een skitocht in Tyrol.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1