f is Kleurrijk défilé langs SOESTDIJK Koninginnedag bracht feest in heel het land Regering eerde het EPISCOPAAT De spionnage-ontdekking te LIER r Atoomkracht >m bij |per >pen. antels HERBOUWD Aziatisch land afgewezen BEZORGDHEID OM DE KONING Europees staal Britse bommen Nederlandse film bekroond in Cannes Verwoeste stad Milliarden-plan Plechtigheid in het Aartsbisschoppelijk paleis Wrdgespreid net Links Parlement DAGBLAD VOOR Hoge onderscheiding Parades in vele steden voor prof Romme ËJjL. versierselen dezer ho- flfih ge kerkelijke onder- BkËam scheiding door Z.H. Y jMJMExc. Mgr. J. B. Hui- bers, bisschop van Prof. Romme Haarlem, te zijnen huize namens het Hoogwaardig Episcopaat aan Prof- Romme overhandigd in het bijzijn van de vice-minister-president Z.Exc. Prof. Dr. Beel. van Z.Exe. A. C. de Bruyn, Minister van Publiekrechtelij ke Bedrijfsorganisatie, Dr. Korten horst. Voorzitter der Tweede Kamer, en enige vrienden en medewerkers van Prof. Romme. Bloementapijt PANMOENDJON Minder wind KOFFIE voor grensreizigers OTTO STRASSER weer Duits burger Minister Donker en Mgr Al f rink wisselden toespraken bij uitreiking hoge onderscheiding Goed katholiek is goed staatsburger Verbitterde Belgische militair wilde zich op het Leger wreken VERTAKKING te ANTWERPEN Oudste echtpaar ter wereld Brits Guiana |r-prijsvraag. li a.s. 93e JAARGANG No. 20712 Uitgave N V. Uitgevers Mij. Neerlandia Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda. Reigerstraat .6. Tel. Redactie: 8181. Admt- nistratie: «778 - Verantwoordelijk Hoofd redacteur/ J. J. H. A. Brum. Redactieraad' CL J v Hootegem. Mr. Dr. A. J. J. M. Mes, Mr. HB L.de Rechter L J v. 1 Westende, P v M Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 615. per week (uitsluitend bij niet-post- bcctrlit 0.42 Incasso wordt berekend. X>oss* nummers 13 ct. Postrek. no. 278841. Voor Cod, Koningin en Vaderland V R IJ D A G 1 MEI 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen t 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezondan Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES. Westsingel 98, Telefoon no. 2236 voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601. OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35Ï j Verjaarsbezoek uit rampgebied üwr LIET heeft Z.H. de Paus behaagd n te benoemen tot Commandeur met grote, zilveren ster in de Orde van de H. Gregorius de Grote, Prof. mr. C. P. M. Romme. Lid der Tweede Ka mer van de Staten Generaal, te Over- H r veen. -:f|V Gisteren werden de i- *s-benoemingsbul en de „Regina Coeli DEGINA COELI" te Vught, het meisjespensionaat, dat op 2 Juli van het vorig jaar voor een belangrijk deel uitbrandde, is thans zo goed als hersteld. In September a.s. zal het ge bouw officieel weer in gebruik wor den genomen. In record-tempo is de herbouw uitgevoerd. Reeds worden de lessen weer in het gebouw gegeven. IN ONS LAND, in Indonesië, op Nieuw-Guinea en in de West is de verjaardag van H. M. Koningin Juliana met geestdrift en luister gevierd. In Amsterdam werd evenals in vele andere steden een militaire parade gehouden, in Amsterdam echter „de groot ste na de bevrijding." De jarige Koningin, Prins Bernhard en de Prinsesjes waren op Paleis Soestdijk getuigen van een uitgebreid défilé, waarmee een bloemenhulde gepaard ging, die waarlijk „groots" genoemd kan worden. Na dat défilé ontving de Koningin ruim honderd afgevaar digden vanuit de rampgebieden, waarover u elders in dit blad een uitvoerige reportage kunt lezen. AAN HET militaire défilé in de hoofdstad namen in totaal 4250 man en 512 voertuigen deel. De drum band van de grenadiers en jagers als mede de Kon. Militaire Kapel gingen de indrukwekkende stoet vooraf. Daarna volgden de troepen te voet van de Luchtmacht en Marine, afge wisseld door het khaki veldtenue van de Landmacht. Daarna kwam het rollende materiaal, vanaf de grote Centurion-tanks tot en met de hou witsers, de mitrailleurs en de zoek lichten. Precies om kwart over elf daverden 166 vliegtuigen in 8 gesloten formaties over de colonne, die in het geheel 7.5 km. lang was. Het défilé werd afgenomen door Minister Staf, staande voor het Concertgebouw. Hij was vergezeld van de beide Staatsse cretarissen van Marine en Oorlog en der drie Chefs van Staven. DUIZENDEN. DE GENERAALS Zahedi en Bayan- dor zijn in Teheran gearresteerd op verdenking betrokken te zijn bij de moord op de politie-commissaris van de Perzische hoofdstad. EEN GEDENKTEKEN, dat Zaterdag onthuld wordt, zal de gedachtenis aan de ruim 500 Russische soldaten die 6 April 1945 in een opstand tegen de Duitsers werden gedood, levendig houden. J. A. KOOPS, landelijk voorzitter van de Kath. Middenstandsbond werd bij gelegenheid van het zilveren ju bileum van de afd. Limburg, waar van hij eveneens voorzitter is, be noemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. KAPELAAN VONCKEN. directeur van het Basilica-koor te Meerssen, is als opvolger van Pater Vollaerts be noemd tot directeur van de kerkmu- ziekschool te Utrecht. EEN BRITSE onderneming bouwt een radiotoestel, dat tegen water en tegen de golven van een bom ontploffing bestand is en dat op elke soort electrische stroom werkt. Het is bestemd voor de NAVO. DE „VENLO" van de K.L.M. is 23 Maart 1952 bij Bangkok verongelukt tengevolge van een gebroken schroef blad. Na eén geslaagde noodlanding konden alle inzittenden worden gered. Dit is een conclusie van de Raad voor de Luchtvaart. HET AANDELENBEZIT van de erf genamen van de in 1951 overleden Duitse groot-industriëel Fritz Thijs- sen zal voor elk der erfgenamen tot 40 pet. in één der staalfabrieken blij ven. De rest wordt verkocht. Elk der erfgenamen krijgt ongeveer 150 mil- lioen DM. EEN NIEUWE veelomvattende zuive ring is aanstaande in de Oost-Duitse communistische partij. MINISTER ALGERA heeft te Rot terdam 734 naar Canada vertrekken de emigranten ten afscheid toege sproken. - RUIM DUIZEND zakenlieden zijn tot nu toe in Argentinië gevangen geno men tijdens de campagne tot het ver lagen van de kosten van levensonder houd. DE 52-JARIGE F. uit Holtum-Born (Belg.) reed in volle vaart met zijn motor tegen de douane-slagboom te Hoogcruts. Zijn 18-jarige zoon zat op de duo. Beiden werden zwaar ge wond. OVER FRANKRIJK gaat weer een stakingsgolf. Het betreft de scheep vaart, de banken, het Beurswezen en de auto-industrie. ULBRIC1IT, de Oost-Duitse vice-pre mier heeft verklaard, dat het „hoog tijd wordt een Oost-Duitse weermacht in het leven te roepen". Dit ter gele genheid van «1e 1 Mei-viering P)E GEALLIEEREN hebben de Noor- delijken meegedeeld, dat een Aziatisch land ongewenst is als neu traal ontvangstland voor krijgsgevan genen, die niet naar huis willen terug keren. Generaal Harrison zei, dat de lig ging in de nabijheid van communisti sche landen de Aziatische landen blootstelde aan communistische in vloed. Op verzoek van de Verbondenen werden de besprekingen tot Vrijdag verdaagd. De V. N. leveren iedere dag nog een 500 gevangenen uit. De strijd in Laos TN SAIGON is uit gewoonlijk goed- ingelichte bron vernomen, dat de Australische en Amerikaanse Rege ring koning Sisavong Vong, die heeft gezworen in zijn hoofdstad te zullen blijven, hebben verzocht Loeang Pra- bang te verlaten om te voorkomen, dat hij in Vietminh-handen zal vallen. De Fransen geloven, dat de koning toch nog zal besluiten zich in veilig heid te stellen. Burgers en militairen bouwen koortsachtig aan de versterking van Loeang Prabang. Sommige Vietminh- troepen zijn de stad reeds tot op 18 km. genaderd. In Franse militaire krngen meent men, dat de opstande lingen door hun lange opmars uitge put zijn, hetgeen de hoop, dat de ver dedigers de eerste aanvallen zullen kunnen afslaan, vergroot. Te heet voor Monnet.... r\E eerste Mei, de dag van de arbeid in West-Europa, is voor de Euro pese Kolen- en Staalgemeenschap de tweede gedenkwaardige datum in haar korte geschiedenis geworden, die op 10 Augustus van verleden jaar een aanvang nam. Nadat op 10 Fe bruari van dit jaar de gemeenschap pelijkc markt werd ingesteld voor kolen, ijzererts en schroot, hebben de zes landen van het Schumann-plan met ingang van vandaag deze ge meenschappelijke markt uitgebreid tot het staal. Gistermiddag heeft de Hoge Auto riteit onder leiding van voorzitter Jean Monnet in het feestelijk versier de hoogovenbedrijf van de A.R.B E.D. te Esch in Luxemburg het nieuwe Europese kolen- en staaltijdperk op symbolische wijze geopend. Met een hamer, welke versierd was met de kleuren van de Europese ge meenschap verrichtte hij de eerste handeling voor het openen van de tapgoot van een der modernste hoog ovens in Luxemburg. Een ogenblik later stroomde in een vonkenregen en een hitte, die alle leden van de Hoge Autoriteit en de honderden journalis ten en fotografen een snel heenko men deden zoeken, het eerste wit gloeiende Europese ijzer naar buiten. Geheel anders van „aard" was het défilé voor het Paleis Soestdijk. Om half elf arriveerde een studenten estafette in de Paleistuin. Toen reeds waren vele dnizenden toegestroomd Op Mau-Mau-schuilplaats PJRIE R.A.F.-vliegtuigen hebben Don- derdag acht bommen geworpen op een vermoedelijke schuilplaats van ,Mau-Mau"-leden in de Aberdare-ber- gen in Kenya. Dit was de eerste maal, dat bommen werden gebruikt bij de bestrijding van de geheime inheemse organisatie. De schuilplaats werd ook door vlie gers beschoten. Het resultaat van de aanval is nog niet bekend. en geleideljjk vulden zich de treden van de Paleistrap met een schat van Na het défilé voor het Palcis Soest- de meest uiteenlopende soorten bloe- dijk, heeft H. M. de Koningin een de- men. i putatie ontvangen uit de rampprovin- Toen volgde een kleurig lint van J cies die Haar op haar verjaardag heeft mensen: Scheveningse vissersvrouwen bedankt voor de betoonde belangstel- verpleegsters, leerlingen van het ''ng en het medeleven van het Ko- doofstommen-instituut te St. Michiels- ninkliik Huis. De deputatie bestond gestel, jeugdelftallen en leden van al- uit ongeveer 35 personen uit Zuid- lerlei verenigingen met vaandels en t Holland, circa 40 uit Zeeland en on- spandoeken. Toen de duizenden, eer- fe,vef5 Noordbrabant. Oji de biedig groetend, het bordes waren ge- f°to hieronder: de groep in de Paleis- passeerd geleek het een veelkleurig J tuin. In het midden de Koningin, de bouquet als treffend bewijs voor de Prins en de drie Prinsesjes. Naast grote plaats, die de Landsvrouwe in Prinses Beatrix Opa Kip (102 jaar), de harten van alle Nederlanders in- In Zeeuws costuum mevrouw v. Oeve- neemt. ren uit Goes, die de dank van alle 4 aanwezigen overbracht. Op de foto d j elders waren erparades.I hiernaast de Koningin in gesprek met Breda, Den Helder. Tilburg, Leiden t J Orveren en Ooi Kin en Apeldoorn trokken de militairen 4 mevrouw van Oeveren en Opa Kip. stram en feestelijk tegelijk langs de autoriteiten om aldus een duidelijke en officiële hulde te brengen aan Haar, die land en volk zo wijs en lief devol bestuurt. „Hpuen zo", realistische film fNP het zesde internationale filmfes- tival te Cannes heeft in de afde ling korte films Nederland een prijs gekregen met de realistische film „Houen zo" en Frankrijk kreeg de Grartl Prix in deze klasse met de film „Crin blanc". Onze filmmedewerker, die op pag 3 een indruk van ziin bevindingen te Cannes geeft en z|jn artikel vóórdat de uitslag bekend was, schreef, gaf wel een juiste prognose! De Franse film ,.Le salaire de la peur" (van Clouzot) heeft de Grand Prix behaald. Van de verdere uitslagen noteren wij nog: Spanje won de prijs voor de humo ristische film met „Bienvenida mr. Marshall", met een speciale vermel ding voor het scenario. Amerika won de prijs voor de film met de meeste ontspanningswaarde, met „Lili", met een speciale vermel ding voor de charme van het acte ren. De eerste prijs van de critiek ging naar „Les vacances de Monsieur Hu- lot". Op de tweede plaats kwam de Spaanse film „Bienvenu monsieur Marshall", zoals de Franse titel luidt. De prijs van het Katholiek Interna tionaal Filmbureau ging naar de Franse film „Horizon sans fin". Beeld in Rotterdam f Weersverwachting, hedenavond: geldig tot Vrij veel bewolking met kans op J enige regen. Zwakke tot matige i wind overwegend tussen Zuid en Zuidwest. Over het algemeen wei- J nig verandering in temperatuur. Vandaag: Zon onder 20.04 uur. J IVÏaan op 23.30 uur. Morgen: Zon i op 5.09 uur. Maan onder 6.25 uur. i VV v oru/^tpurp üTtin VV IIET IN BRONS uitgevoerde beeld „Verwoeste Stad ontworpen door de beeldhouwer Ossip Zadkine te Pa rijs, is gisteren uit de Lichtstad te Rotterdam aangekomen. Op 15 Mei wordt het beeld aan de Leuvehaven onthuld. De auto, die het 6500 kilogram wegende beeld vervoer de, vertrok Woensdagochtend om zes uur uit Parijs en was, na een opont houd van vijf-en-een-half uur aan de Frans-Belgische grens, om acht uur 's avonds in Antwerpen. Daar werd gistermorgen om 8 uur vertrokken. De Nederlandse grens bij Wernhout gaf geen moeilijkheden. Naar Duitsland F)E DUITSE autoriteiten hebben een nieuwe regeling ingevoerd voor wat betreft het vrij van invoerrechten importeren van koffie door bewoners van de Duitse grensstrook. Tot dusver mochten deze grensbewoners, als zij van een reis naar Nederland of Bel gië terug kwamen, in het geheel geen accijns-vrije koffie invoeren. Voortaan mogen zij eenmaal per maand een half pond koffie mee naar huis nemen, doch alleen in het kader van het grote grensverkeer en als hun B.P.M. in Indonesia P)E N.V. De Bataafse Petroleum Maatschappij Is van plan, haar in Indonesië geïnvesteerd kapitaal in de tijd van 10 jaar met 4 milliard rupiah te vermeerderen. Daarmee hoopt men de huidige olieproductie met 3 millioen ton op te voeren. De uitvoering van dit plan hangt echter af van verschillende voorwaar den, die de B.P.M. aan de Regering heeft gesteld: zekerheid over het rechtsherstel aan de maatschappij over haar eigendommen en concessies in Noord-Sumatra en Midden-Java, handhaving van de orde en veiligheid in het binnenland en een fiscaal kli maat, waarbij de winstverdeling vast gesteld wordt op een „fifty-fifty"- basis. E'EN KEULS Gerechtshof heeft dr *-■ Otto Strasser. een der eerste me dewerkers van Hitier en later leider van de rechtse oppositie „Zwart Front" zijn Duits staatsburgerschap terugge geven. Strasser woont sedert 1939 in Cana da en ijvert sinds 1945 om weer in Duitsland toegelaten te worden. Hij verklaarde, dat hij van plan is naar Duitsland terug te keren zodra de Re gering te Bonn hem een paspoort zal hebben uitgereikt. Naar D.P.A. meldt, wil de West- Duitse Minister van Binnenlandse Za ken, Lehr, het Kabinet vragen of zijn 1 Ministerie tegen de uitspraak van het Keulse Hof beroep dient aan te teke nen. In diplomatieke kringen in Londen is men over de uitspraak bezorgd. De niet-officiële indruk is, dat terugkeer van Strasser wellicht een groter poli tiek gevaar zou scheppen dan de groep voormalige Nazi's onder leiding van Naumann. rjINSDAGAVOND 28 APRIL jl.. is op het aartsbisschoppelijk paleis te Utrecht in besloten kring aan Z.H. Exc. Mgr. Dr. B. J. Alfrink, aarts bisschop-coadjutor, de hoge onderscheiding tot Groot-Officier in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt, door minister Donker, die zeide, dat de Regering hierdoor zowel de persoon van-Mgr. Alfrink ais het Nederland se Episcopaat in zijn geheel heeft willen onderscheiden, dit laatste in verband met het eeuwfeest ter zake van de herdenking van het herstel der bisschoppelijke hiërarchie. Minister Donker was vergezeld van de ministers Beel, Van Thiel en Luns. Bij de plechtigheid waren ook tegenwoordig Mgr. Mutsaerts en Mgr. Baeten. Voorts de vicaris-generaal Mgr. Huurdeman en de beide secretarissen van het aartsbisdom. het geestelijk en ook van het stoffe lijk welzijn van de bevolking, kan de Regering niet anders dan met de grootste belangstelling het wel en Wee der kerkgenootschappen volgen en TN zijn toespraak zei minister Don- Zlch verheugen in de toegewijde ar- ker o.m.: De Staat der Nederlanden beid van hen, die geroepen zjjn daar- is weliswaar los van formele banden aan leiding te geven, met enige Kerk Doch gezien het be-1 Zo bpzi„n spreekt het vanzelf, dat langrijk aandeel van de Christelijke jer gelegenheid van het kerkgenootschappen in de zorg van JX SAMENWERKING met ambtenaren van de Belgische Staatsveilig heidsdienst, is de Bijzondere Opsporings Brigade van Mechelen er te Lier toe overgegaan drie personen aan te houden die ervan verdacht wer den via clandestiene zenders belangrijke inlichtingen over de Belgische luchtmacht doorgeseind te hebben naar communistische landen. In ons nummer van gisteren hebben wij hierover reeds een bericht gepubliceerd. van de 22-jarige beroepsmilitair Willy de Laet, vervolgens van» Jules Bastijn, beiden uit Lier. De eerste bad een be trekking als staatsbeambte bij de luchtmacht te Meisbroek. Toen hij en kele maanden geleden gezakt was voor zijn examen officier-vlieger be sloot hij zich te wreken op het leger. De tweede was een student aan de hogere technische school van Lier. Bijzonder interesseerde hij zich voor vliegtuigen en radio. Uit een verder onderzoek zou ge bleken zijn, dat de Laet, die verbitterd was, contact zocht met een zekere Walter van Zeeborg uit Lier, iemand die in nauwe verbinding stond met communistische organisaties. De Laet bezorgde van Zeeborg allerlei inlich tingen over de Belgische luchtmacht, het vliegveld, enz. Beiden overhandig den die toen aan Bastijn die een ra diozender had en ze wilde doorzenden aan communistische landen, via zen ders o.m. een te Kopenhagen. Toen werd ook van Zeeborg aan gehouden. Bij een huiszoeking bij de drie gearresteerden werden lijvige pakken militaire documenten gevon den en in beslag genomen. Te Lier werden nog twee zenders opgespoord, een bij R. Pluym in de Sinte Anna- straat en een bij F. van Hoecke in de Gasthuisvest. Deze zenders echter zou den echter niets te maken hebben met de hier beschreven spionnagezaak. IN ANTWERPEN. £)E GEHELE spionnagezaak schijnt te zijn op touw gezet door een beroeps-militair, die gezakt was voor zijn examen voor officier-vlieger en besloten had, weerwraak te nemen. Op Zondag 19 April kwam een auto van de Bijzondere Opsporings Brigade van Mechelen naar Lier gereden. Men had bericht ontvangen, dat te Lier verschillende zenders aan het werk waren. Het duurde niet lang of men kon beslag leggen op vier clandestiene zenders. Een bij de 20-jarige Bastijn, een zekere Schorrewege, een bij van Looy en een bij Veen. Toen de bijzondere opsporingsbriga de te Mechelen was teruggekeerd, met het in beslag genomen materiaal bleek, dat er een zeer modern leger- toestel bij was. Groter nog werd de verbazing der politiemannen, toen zij vaststelden, dat een pak documenten, tegelijk met de zenders in beslag ge nomen. militaire gegevens bevatte. Terstond stelde men de veiligheids dienst van de staat op de hoogte. AANHOUDINGEN. reisdoel niet in de grenszone van het i Uf/OENSDAG reeds hadden twee aangrenzende land ligt. aanhoudingen plaats. Allereerst LIET VERDER onderzoek leidde naar Antwerpen, waar de speur ders gisteren nog drie geheime zen ders hebben ontdekt die in handen waren van drie militairen van de luchtmacht. De verdachten zijn ser geant Jos. van Goethem, candidaat- officier te Berchem, wonende aan de Stijphoflaan 135. Hij behoort tot de vliegbasis van Goidsenhoven, Paul Morel uit Mortsel, Mechelse Steen weg 45, behorende tot de basis van Evere en Cyriel Collard uit Borger- hout, Sterlingerstraat 1. verbonden aan de technische school van de luchtmacht te Brussel. OOK WAPENS. P)EZE drie militairen stonden in verbinding met de spionnagezen- der Bastijn te Lier Een vierde geval trok de aandacht van de opsporings ambtenaren, nl. dat van de militair F. v. H. die eveneens tot het vtieg- wezen behoort. Hij beschikt over een zender, waarvoor hij een vergunning heeft, maar hij maakte gebruik van een golflengte die buiten het hem toegewezen bestek ging. Tijdens een huiszoeking bij hem werd een geheime opslagplaats van wapens gevonden. eeuwfeest dat thans in de kring van het R.K. Kerkgenootschap wordt ge vierd, uitdrukking heeft willen geven aan haar waardering voor dit kerk genootschap. Niet alleen omvat dit kerkgenootschap een belangrijk deel van het Nederlandse volk, doch het gevoelt zich ook één met dat vslk. Als voorbeeld van dit laatste wil ik slechts memoreren de ondubbel zinnige en moedige houding van het Episcopaat onder de bezielende lei ding van Monseigneur de Jong, thans Kardinaal de Jong, in de donkere da gen van de bezetting. Hij besloot: Uit deze onderscheiding spreekt niet alleen hoezeer de Neder landse regering de samenwerking met Uw kerkgenootschap op prijs stelt, doch tevens wordt Uw persoon daarin geëerd. ANTWOORD MGR. ALFRINK TN zijn antwoordtoespraak zeide Mgr. 1 Alfrink te veronderstellen, dat de Nederlandse regering door deze al lervriendelijkste geste tegenover het Nederlandse Episcopaat bedoelt Uit te drukken, dat zij waardering heeft voor datgene, wat de Katholieke Kerk in Nederland in de afgelopen honderd jaar voor het Nederlandse volksbe staan betekend heeft. Een godsdienstig mens is een goed staatsburger, zo zei de aartsbissc.,op- coadjutor. En een goed katholiek is noodzakelijk een goed lid van de sa menleving. Vanzelfsprekend is het niet de taak van de Kerk om goede staatsburgers te formeren. Zij heeft een hogere roeping en een meer gees telijke taak. Zij heeft niet de op dracht om de mensen op te voeden tot kinderen van de staat, maar ze op te voeden tot kinderen Gods. I Maar juist daardoor leert zjj haar gelovigen alle deugden, die hem ma ken tot goede burgers van het land; zij leert ze eerbied te hebben voor het gezag; zij leert ze onderdanig te zijn aan de wetten van het land; zU leert ze eerlijkheid, naastenliefde en liefde voor het vaderland. Vandaar dat een wijs bestuurder de waarde van de godsdienst voor het land zal weten te begrijpen en aan de Kerk de gelegenheid niet zal onthouden om haar taak te vervullen in rust en vrede tot zegen van het land. Wanneer ook iemand de Christelij ke overtuiging niet met ons kan de len, hij kan toch het inzicht dragen, dat de godsdienstige waarden van de grootste betekenis zijn voor het leven van het individu en voor het leven van geheel de volksgemeenschap. Mgr. Alfrink dankte de regering oprecht voor de goede samenwerking die er in het verleden tussen de re gering en de Katholieke Kerk is ge weest en hij wilde, namens het Epis copaat graag de verzekering geven, dat geen andere bedoeling bestaat dan deze goede harmonie te besten- dingen en te bewaren. Ook sprak Mgr. Alfrink namens het Episcopaat en namens alle katholie ken in Nederland onwankelbare trouw uit jegens de Koningin en het Koninklijk Huis. Voor Ned. industrie \yOLGENS DE „New York Times" heeft een vijftal leidende Neder landse ondernemingen besloten samen te werden hij de uRvoertng van Man nen welke een spoedige toepassing van atoomkracht voor industriële en com merciële doeleinden beogen. De betrokken ondernemingen zijn: Philiris, de B.P.M., de Staatsmijnen, de K.L.M. en de K.E.M.A. Vertegenwoordigers van deze onder nemingen zullen volgende week te Utrecht bijeenkomen met vertegen woordigers van de „Stichting voor 'fun damenteel onderzoek' der materie (F.O.M.)", ter opstelling van de ver eiste contracten. De overeenkomsten zullen waar schijnlijk nog voor September gete kend zijn. TN Anderstorp in Zweden is Nils Peter Jönsson op 102-jarige 'eeftijd overleden. Hij laat een weduwe van 103 jaar achter. De Jönssons zijn 77 jaar getrouwd geweest en waren volgens „Da- gens Nyheter" het oudste echt paar in Europa en misschien wel in de hele wereld- Toen zij twee jaar geleden hun 75-jarig huwe lijksfeest vierden kwamen er ge lukwensen uit alle delen van de wereld. yAN TWEE-EN-TWINTIG van de 24 zetels in het nieuwe Huis van Af gevaardigden in Brits-Guiana is thans de uitslag bekend. De progressieve VolksDartij, die ook communisten in de leiding heeft, veroverde 18 zetels, de Onafhankelijken drie en de Natio nale Democratische Partij één. De progressieve Volkspartij is voor nationalisatie van grote industrieën en openbare nutsbedrijven en voor ver deling van een deel der Kroonlande- rijen onder de boeren. De stichter van de partij, dr Tsjedfti Djagan. een tand arts uit India, heeft in 1951 Oosi-Euro- pese landen bezocht. DE OOSTENRIJKSE schilling zal voortaan gebaseerd zijn op een ver houding van 26 schilling voor een Amerikaanse dollar (ongeveer 3.80». Dus allemaal naar Oostenrijks Tirol. t

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1