T ONTZETTING van Hemmes één week voor kapitein f Het Nederlands Hoogwaardig Episcopaat TOTAAL: 85 WEZEP 165 HALF-WEZEN I K.V.P.: Ook economische éénwording „Ruys-Oranje" voor Raad van de Scheepvaart ereldda DOODSTRAF Zonder verder overleg Pijnlijk geval Het verlies aan boomgaarden voor vluchtelingen Dertig kinderen omgekomen We zijn in oorlog VIJF DODEN HET LOOPT MIS TWEE TON Residentie bedreigd Vandaag proces Goede sfeer Engels-Egyptische besprekingen de Ruys Kapitein van niet schuldig geacht Zitting van IV2 uur r en plank AAT 38 DAGBLAD VOOR ZEELAND woensdag 29 april 1953 Een ZELDZAME en zeer recente foto van het Nederlands Hoog waardig Episcopaat. Van links naar rechts: Mgr. J. W. M. Baeten, Bisschop van Breda; Mgr. J. P. Huibers, Bisschop van Haarlem; Mgr. dr. B. J. Alfrink, Aartsbisschop-coadjutor van Utrecht; Zijne Eminentie dr. Johannes Kardinaal de Jong, Aarts bisschop van Utrecht; Mgr. dr. J. H. G. Lemmens, Bisschop van Roermond; Mgr. W. P. A. M. Mutsaerts, Bisschop van 's-Hertogen- bosch; Mgr. dr. J. M. J. A. Hanssen, Bisschop-coadjutor van Roer mond. Het aantal wezen in rampgebieden Buien D\. Zuidslavische Regering heeft besloten de betrekkingen tussen Kerk en Staat te regelen zonder ver dere pogingen tot overleg met de R.K. Kerk. SENAAT OVER SCHELDE-RIJN HERHALINGS OEFENING De Europese Grondwet in de Kamer Maria-Congregaties Kom en zie, Malenkov 83e JAARGANG No. 20710 Voor Cod, Koningin en Vaderland s eigen n jok milieu en niet mentaliteit verdient het inheemse d, moge wei dat hij bij zijn grote schare „En nou» ,nou ja, 't is een dat 't gemeend door :waardeerd, feit, een zeer d gedaan, 'ns, „1 vóelt chter te veel „mede. is de wijze, waarop de uiten ten opzichte van g, daar aan de grenzen weinig sportief, kt John ons als mens ■dreven goed getekend opkomende rennertjes lad de faam „wat voor ben". Een veelal gun. ing in dit milieu. :eft het geheel op ons kunnen uitoefenen levensbeschrijving iguur verwacht te zul- let boek riekt te vee! daaraan lijkt ons te veel tege- skomen. met ingang 703-O J Ie lijst 11 12186 13630 13 19338 20718 21665 5781 6284 6328 9006 9112 9197 12239 12331 12815 17077 17155 17176 !8 211 213 217 222 8 353 365 398 405 712 714 722 784 1 117 175 206 223 4 486 504 531 557 770 787 817 832 8 949 954 965 984 096 098 102 113 O 322 339 342 344 8 393 401 415 445 549 622 658 666 762 773 800 852 8 073 297 18 572 2 721 9 949 2 123 365 518 682 861 n lis >0 253 >4 617 ■7 966 148 8 379 613 815 969 127 0 376 6 517 .9 840 121 140 165 304 316 41(5 587 595 603 755 763 779 991 136 178 180 367 371 373 525 537 616 687 688 694 891 907 954 124 125 148 258 269 331 711 749 769 980 173 221 247 413 417 440 621 641 649 831 860 871 138 210 234 406 428 436 525 531 534 865 873 895 8 098 113 168 185 316 321 360 395 557 574 610 619 7 749 751 769 846 1 980 226 239 287 300 436 442 455 479 576 614 657 668 939 946 00.— 18443 moet zijrvt 13399 moet zijn: 13393; n: 17150. Irukte n, maar en! 3.60 Uitgave- N, V. Uitgevers Mij. Neerlandia. uitgave. werkdag Bureaux: Breda, 8181, Admi- Verschijnt elke Re^8entra87786'-TeVeranlwoordelijk Hoofd- «ustratie. 8778 Redactieraad. C /vHootegem.Mr.Dr.A.J.J.M. Mes Mr. H B L de Hechter. L. J. v. 1 Westende. P. V M Vercauteren Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 615 Per week (uitsluitend bij niet-post- besteli.) f 042 Incasso wordt berekend Losse nummers 13 ct. Postrek. no. 278841. Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. -(Ingezondari Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contra*! aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de Uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau Zeeuwsch-Vlaanderen; HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41. Tel. no. 35) HET AANBOD van de „Daily Sketch", een Engels blad, om de Rus sische „Prawda" enkele kolommen af te staan om „een sfeer van wederzijds begrip te scheppen" is door de „Praw da" afgewezen. IN AMERIKA £al binnenkort een proefneming geschieden met drie-di mensionale televisie. HET HOOFDBESTUUR van de Na tionale Partij Suriname is afgetreden nog voordat over ingediende moties van wantrouwen kon worden gestemd. OP 4 MEI zal in Pretoria (Z.-Afrika) een monument worden onthuld tot nagedachtenis aan do Ned. militairen, die tijdens de wereldoorlog sneuvel den en voor hun dienstneming in Z. Afrika woonden. MINISTER EDEN, die 12 April aan de galblaas werd geopereerd, zal bin nen enige dagen nog een tweede ope ratie moeten ondergaan, „met het oog op het hardnekkige karakter van de geelzucht". GELD WISSELEN bij automaten door of vanwege de eigenaar is volgens een arrest van de Hoge Raad niet strafbaar. STORINGEN in de radio worden (vaak) veroorzaakt door de aan trekkingskracht van de maan. Dit heeft de Amerikaanse prof. Mc- Nish verklaard. Hij beveelt spe ciale golflengten van hoge fre quentie aan ter „genezing". DE ARBEIDERS in de Italiaanse kle dingindustrie zijn van plan 11 en 12 Mei te staken. Eis: hoger loon. DE VERKOOP van zomerzegels 1953 begint Vrijdag a.s. Er komt een Stich ting voor het voeren van de propa ganda en de besteding van de gelden. TWINTIG JAAR werd in Utrecht gis teren geëist tegen de 26-jarige repe titor F., die door middel van vergifti ging zijn vader en jongere broer van het leven beroofde. DE WET op de vervreemding van landbouwgronden werd door de Twee de Kamer aangenomen met 66 tegen 11 stemmen. Van de K.V.P. stemde alleen de heer Lucas tegen. EEN ONTPLOFFING op het Ameri kaanse vliegdekschip „Bennington" kostte aan elf opvarenden het leven. DRIE Belgische journalisten zijn op weg naar Moskou. De reporter van de rechtse „Standaard" kon niet ver trekken, omdat hij geen visum had gekregen. HET VLEESRANTSOEN in Engeland is verhoogd tot 2 shilling (ongeveer 1 1.20) per persoon per week. DE TABAKFABRIEK van Kossem te Rotterdam ontving bij gelegenheid van het 200-jarig bestaan het prae- dicaat „Koninklijk". ENGELAND gaat afzonderlijke (niet- ambtelijke) organisaties oprichten voor kernsplitsingsonderzoek en de toepas sing der daaruit voortvloeiende moge lijkheden. ROBERT MURPHY, onder-minister van Buitenlandse Zaken in de V. S., is benoemd tot diplomatiek raadgever van generaal Mark Clark in Korea. HEGER, een bekend figuur in Oosten rijk, ging 25 Maart naar een vergade ring van oud-strijders te Salzburg. Sindsdien is niets meer van hem ver nomen. Bij onderzoek bleek, dat de uitnodiging voor de vergadering vals was. JN DE GEBIEDEN, die onder de watersnood hebben geleden zijn 85 wezen en 165 halfwezen in 35 ge meenten, waar slachtoffers zijn ge vallen. Deze cijfers zijn te verdelen in: wezen: Noordbrabant 10, Zeeland 38, Zuid-Holland 37. Halfwezen: Noordbrabant 32, Noord-Holland 10, Zeeland 49, Zuid-Holland 74. In enkele gevallen heeft het Roode Kruis geen signalement van nog ver miste personen kunnen krijgen. Het zou voor de arbeid van het Informa tiebureau van groot belang zijn, in dien allen die signalementen kunnen geven van personen, die nu nog ver mist worden, deze aan het Informa tiebureau verstrekten. Ook degenen, Weersverwachting, geldig tot hedenavond: Veranderlijke bewolking met enkele buien. Matige, af en toe krachtige Zuifl-Westelijkc wind. Weinig verandering in tempera tuur. Vandaag: Zon onder 20.01 uur. Maan op 21.05 uur. Morgen: Zon op 5.13 uur. Maan onder 5.08 uur. Bulgaarse wet T ORD VANSITTART heeft in het Hogerhuis de aandacht der Britse Regering gevestigd op een door de Bulgaarse Regering uitgevaardigde wet, welke de doodstraf stelt op wei gering door een Bulgaarse uitgeweke ne, indien hij daartoe wordt opgeroe pen, naar zijn land terug te keren. „Bovendien voorziet deze wet in ge welddadige en onmenselijke straffen voor bloedverwanten van dergelijke uitgewekenen in Bulgarije", verklaar de Vansittart. Lord Reading, onder-minister van Buitenlandse Zaken, antwoordde: „Buitenlandse vluchtelingen staan onder volledige bescherming der Brit se gerechtshoven. Lord Reading besloot: „De Britse Regering heeft stappen genomen om ook deze nieuwe schending der men selijke rechten door de Bulgaarse Re gering ter kennis van de V. N. te brengen". De vulkaanuitbarsting IWIEN vreest, dat dertig kinderen om A het leven zijn gekomen in de kra ter van de vulkaan Aso Kioesjo op het zuidelijkste Japanse eiland. Op het ogenblik van de uitbarsting, Maandag, bevonden zich 400 school kinderen, die uitstapje maakten, op de berg. De politie heeft meegedeeld, dat het nog wel twee dagen zal duren voor reddingsploegen de krater zul len kunnen betreden. Tot nu toe zijn vijf lijken geborgen en vast staat, dat tenminste tien kinderen zijn omgeko men. Men vreest echter, dat het aan tal slachtoffers tot dertig zal stijgen. In de zin van de wet: TN de zitting van de Hoog Militair Gerechtshof van 14 April werd door de advocaat-generaal aan het Hof ge vraagd uit te maken of wij nog in de tijd van oorlog leven of niet. Zulks in de zin van het Wetboek van Militair Strafrecht en ten behoeve van een richtlijn voor de krijgsraden te velde. Het Hof heeft naar aanleidiag van dit verzoek thans meegedeeld op het standpunt te staan, dat wij nog in tyd van oorlog leven- die een aanvankelijk geredde drenke ling droge kleren hebben gegeven, terwijl deze persoon achteraf toch vermist wordt, zou men het Informa tiebureau een grote dienst bewijzen als zij gegevens omtrent deze kleding zouden willen verstrekken. Adres: Jan Evertsstraat 9, Den Haag. Tunnel slortte in TE Swinton in Noord-West-Enge- 1 land is Dinsdagochtend vroeg een niet meer in gebruik zijnde spoorweg tunnel ingestort, waardoor twee hui zen werden vernield en vijf personen in hun slaap om het leven kwamen. De slachtoffers, vier vrouwen en een man, werden met het puin van hun huizen in de tunnel bedolven. Twee vrouwen werden gewond door de gedeeltelijke instorting van een derde huis. De tunnel loopt over een lengte van een mijl onder Swinton door en werd gedurende de oorlog gebruikt als munitie-opslagplaats. Tito regeltKerk en Staat De besprekingen tussen de regering en de R.K. Bisschoppen werden vori ge week afgebroken, omdat het Va- ticaan volgens de Regering de bis schoppen opdracht had gegeven tot het stellen van onmogelijke eisen. De Regering is bezig met het op stellen van een wetsontwerp tot re geling van de betrekkingen tussen Kerk en Staat- Dit ontwerp garandeert iedere inge zetene „vrijheid" van godsdienst, maar verbiedt het geven van gods dienstonderricht op school of in par ticuliere woningen en het houden van religieuze processies buiten de terreinen van een kerk zonder spe ciale toestemming van de burgerlijke autoriteiten. (Van onze parlementaire correspondent). ("MSTEREN is de Eerste Kamer be- gonnen met de behandeling van de begroting van Verkeer en Water staat. "Hierbij toonden enige leden zich ongerust over de ontwikkeling van de besprekingen inzake de Schelde-Rijn- verbinding. De C.H.-fractieleider, mr. Kolff, maakte er bezwaar tegen, dat de mi nister in de schriftelijke stukken nog altijd grote geheimzinnigheid betracht en evenals de liberale baron de Vos van Steenwijk vreest hij, dat bij de voorbesprekingen verwachtingen wor den gewekt in België, die volgens hen straks niet de goedkeuring van de Staten-Generaal kunnen krijgen. Ook de heer Tjalma (A.R.) vroeg nadere inlichtingen over deze kwes tie. Hij pleitte verder o.m. voor snel lere uitvoering van de Biesboschplan- nen en een verkeersbrug bij Gorcum. LIET TWEEDE KAMERLID Beer- ninck (C.H.U.) heeft aan de Mi nisters van Binnenlandse Zaken en van Maatschappelijk Werk schriftelijk het volgende gevraagd: 1. Is het de Ministers bekend, dat door „iemand van de Woningcommis sie" in de gemeente Havelte aan een in een stookhok wonend gezin, waar van de kinderen de Christelijke school te Havelterberg bezoeken, is medege deeld, „dat ze wel konden begrypen, dat er geen kans was ooit een woning te zullen krijgen, zolang de kinderen naar de Christelijke school gaan?" Panmoeiidjon IN RAMPENFONDS N HET Nationaal Rampen fonds wals tot gisteren in totaal f 108.7 millioen bijeenge bracht. Maandag was de stand f 108.5 millioen.* F\E bestandsbesprekingen te Pan- moendjon duurden gisteren 39 mi nuten. Op verzoek van de Noordelij ken werden zij tot Woensdag ver daagd. Generaal Harrison, het hoofd van de gealliëerde delegatie, heeft ge dreigd de besprekingen te zullen ver dagen, als de Noordelijken niet met iets „constructiefs" komen. „Wij zijn niet van plan mee te doen aan lang durig nutteloos gepraat", zei hij. De strijd in Laos rjIPLOMATIEKE missies in Laos maken zich ernstig bezorgd over de mogelijkheid, dat Loeang Prabang in Vietminh-handen valt. Wanneer de Vietminhstrijdkrachten de rivier de Mekong zouden bereiken, zouden zij toegang hebben tot Siam en Birma. Een waarnemer zei, dat de val van Loeang Prabang zelfs van invloed zou kunnen zijn op de militaire situatie in Malakka, daar de weg door de lucht dan vrij zou zijn voor de aan voer van Chinese voorraden naar de grens van Malakka. Een ander belangrijk punt is het psychologisch effect, dat de val van zo'n historische zetel als Loeang Pra bang, van waaruit tot nu toe de strijd tegen de Vietminhopstandelingen werd geleid, zou hebben. Een functionaris zei Dinsdag „On gelukkigerwijs zijn er mensen in Vietnam, die niet weten welke zijde zij moeten kiezen. Terwijl de Viet- minh aan de winnende hand is, zijn ze geneigd hun zijde te kiezen". Kon. Marine TN de loop van dit jaar zal personeel van de Kon. Marine worden opge roepen voor herhalingsoefeningen Deze oproepen geschieden individueel en de tijdsduur, dat de betrokkene in werkelijke dienst blijft, is voor ieder in de oproep vermeld. Geen van de opgeroepenen blijft langer dan 31 da gen in werkelijke dienst. Bij deze oefennigen zijn ongeveer 2000 mariniers betrokken en 500 man vlootpersoneel van de verbindingS' dienst. De eerste groep zal in de maand Juni te Doorn opkomen. Een tweede groep in September, eveneens te Doorn. Kapitein Lorentzon TE CHANAKKALE (Turkije) begint vandaag het proces tegen de ge zagvoerder van het Zweedse vracht schip „Naboland", kapitein Lorentzon, die ervan wordt beschuldigd de dood van 101 Turkse zeelieden op zijn ge weten te hebben. Het Zweedse schip ramde onlangs de Turkse duikboot „Dumlupinar", die tengevolge hier van zonk. De rechtzitting vindt plaats in een schoolgebouw, aangezien het Paleis van Justitie onlangs door een aardbe ving is verwoest. Indien Lorentzon schuldig wordt be vonden, kan hy tot vijf jaar gevange nisstraf worden veroordeeld. Hij be vindt zich op het ogenblik in arrest in het plaatselijke ziekenhuis. (Van onze parlementaire correspondent) U)E TWEEDE KAMER hield een won- derlijke bijeenkomst: er werd „in de lucht" gedebatteerd, alleen om el kanders mening te horen over het ont werp van de Europese Grondwet. Het is aanvaard door de afgevaardigden van de zes landen, die meedoen aan de Kolen- en Staalgemeenschap. Op 8 Mei a.s. zullen de Ministers van Bui tenlandse Zaken in Straatsburg bijeen komen om over het ontwerp te con fereren. Minister Beyen woont de debatten in de Tweede Kamer bij. We beleef den de figuur, dat de kamervoorzit ter, dr Kortenhorst, zijn hamer over gaf aan een-der ondervoorzitters (de heer Weiter) en zelf op het spreekge stoelte klom om een rede te houden. Hij gaf daarin zijn eigen visie, maar op één punt vertolkte hij formeel het standpunt van de K.V.P.-fractie, toen hij verklaarde, dat de debatten naar het inzicht van de K.V.P. niet zouden moeten uitmonden in een motie, om dat de Minister anders straks in Straatsburg zich daaraan gebonden zou kunnen voelen. De Minister moet vrij zijn in zijn conferentie-positie. Het standpunt van Minister Beyen is overigens voldoende duidelijk bekend en dit wordt ook door de Nederlandse volksvertegenwoordi ging gedeeld: de politieke eenwording van Europa moet zoveel mogelijk ge paard gaan met een economische een wording. DE INHOUD VF/AT BEVAT het ontwerp-Grond- wet? Ingesteld zullen worden een Kamer der volkeren (de eerste ka mer), die rechtstreeks door de Euro peanen zou moeten worden gekozen. Deze kamer heeft 268 leden: 63 Duit sers, 30 Belgen, 70 Fransen, 63 Italia nen, 12 Luxemburgers en 30 Nederlan ders. Voorts: een Senaat (tweede ka mer), samengesteld uit parlementsle den van de zes deelnemende landen: 21 Duitsers, 21 Italianen, 21 Fransen, 10 Nederlanders, 10 Belgen, 4 Luxem burgers. De Senaat wijst een voorzit ter van de Raad van Ministers aan; deze „premier" kiest zelf zijn Minis ters (het Franse systeem dus). De bei de kamers hebben recht van amende ment bij de wetgeving. POSITIES tingsperiode zijn ze niet afzetbaar. De leden van de Kamer der Volkeren zijn afhankelijk van de kiezers. Er is internationaal en nationaal nogal meningsverschil over de kwes tie van de directe verkiezingen van de leden voor de Kamer der Volke ren. Is de tijd hiervoor rijp? Mej. dr Klompé (K.V.P.) zegt ja, haar fractie genoot mr Blaisse, eveneens Straats- burgdeskundige, wil nog 5 a 10 jaar wachten. Dr Kortenhorst lanceerde de gedachte, om ten aanzien van deze kwestie een blanco artikel in het ont- werp-Grondwet op te nemen; de bei de Kamers kunnen dan t.z.t. zelf be slissingen nemen over verkiezingen. Na de stormvloed ■yiJDENS dc vergadering van de Ned. Fruittelersorganisatie in Utrecht heeft de voorzitter, C. Boudewijn, een en ander verteld over de gevolgen van de stormramp voor de fruitteelt. In het Zuid-Wes ten van ons land werd een opper vlakte van 2000 H.A. door brak en zout water overstroomd. Een be langrijk deel was jonge moderne aanplant. Een niet onaanzienlijk gedeelte zal gerooid moeten wor den en dus voorgoed verloren zijn. Aannemend, zo zei hij, dat de grond in een of twee jaar weer geschikt ge maakt kan worden voor beplanting, dan duurt het nog 5 of 6 jaar, alvo rens de opbrengst de kosten zal kun nen overtreffen. In de moderne fruit teelt moet ook na de inplant de eer ste jaren nog enkele duizenden gul dens per H.A. worden geïnvesteerd. Hij vroeg tenslotte met het oog op de komende wettelijke regeling de aan dacht van de Regering voor de „lang durige en bijzondere" bedrijfsschade voor de fruittelers. rYR KORTENHORST besprak uitvoe- rig de positie, die de nationale Ministers van Buitenlandse Zaken zul len hebben als er straks een Raad van Ministers van (klein)-Europa zal zijn; vervolgens de positie van de leden van de beide kamers. De leden van de Senaat (parlementsleden uit de di verse landen) kunnen naar zijn me ning in de eigen nationale parlemen ten niet ter verantwoording worden geroepen over hun al dan niet mede werken aan de totstandkoming van Europese wetten. In de vijfjarige zit- De conferentie in Ca'iro U\E BRITS-EGYPTISCHE besprekm- gen over de toekomst van de Britse bases in de zone van het Suez- kanaal, die Maandag begonnen, zijn gisteren voortgezet. De vergadering duurde drie uur, met een onderbre king van drie kwartier gedurende welke de delegaties afzónderlijk con fereerden. In een gezamenlijk communiqué werd na afloop verklaard, dat de de legaties Woensdag opnieuw zullen vergaderen. In een goede sfeer zijn reeds bevredigende vorderingen ge maakt. pjOE IS HET MOGELIJK GEWEEST, zo vroegen velen zich begin Ja nuari af, dat de „Willem Ruys" en de „Oranje" op 6 Ja nuari met elkaar in de Rode Zee in aanvaring kwamen. Welnu, gis teren verschenen de kapiteins Goedewaagen en Hemmes voor de Raad van de Scheepvaart. Hoewel tegen de kapitein van de „Oranje", de heer Hemmes, vier weken ontzetting van het recht om ais kapitein te varen werd geëist, zullen misschien velen het zich nog steeds blijven afvragen... De uitspraak was: één week. L^APITEIN HEMMES kwam het eerst aan het woord. Hij vertelde, dat hij op een afstand van 2 mijl van de „Willem Ruys". die aan het einde van de eerste wacht zou passeren, wilde blijven. Toen hij aan boord kwam, gaf hij order de koers te wij zigen. Hij nam aan, dat de naderende Ruys niet van koers zou veranderen m toen ik een anders-gerichte bewe- (ing op de Ruys waarnam, wilde ik edere twijfel over mijn eigen koers wegnemen en ging nog scherper stuur boord varen. „Wat is eigenlijk de oorzaak van de aanvarig kapitein?"' zo vroeg de pre sident, prof. Offerhaus. Hemmes: „Naar mijn mening is het een verkeerde toepassing van de re gels door mijn collega". Voorzitter: „Dus u bent van me ning. dat de Ruys de koers had moe ten blijven volgen". Hemmes: „Wij waren eerder begon nen met manoeuvreren, zodat de ka pitein van de Ruys niet naar bak boord had mogen gaan, omdat hij kon aannemen, dat wij door zouden gaan". Het raadslid Visser vroeg, waarom van te voren geen overleg is gepleegd met de „Ruys". Kapitein Hemmes antwoordde, dat de afstand nog te groot was om fluit signalen te wisselen. ONVOORZICHTIG. L^APITEIN GOEDEWAAGEN vertel- de, dat hij „er niet aan dacht de „Oranje" te naderen, omdat de af stand te groot was. Toen hij echter de manoeuvre van dat schip zag, wilde hij de afstand tussen de schepen niet verkleinen. Ik meende, dat de „Oran je" voor mij door zou gaan. Nog nooit in mijn leven, zo zei de kapi tein, heb ik een schip zo vreemd zien draaien. Het leek erop, of men op de „Oranje" dacht, dat de Ruys een niet- bewegend eiland was, waaromheen je naar lust kan koersen. De inspecteur-generaal van de Scheepvaart sprak als z'n mening uit: „De kapitein van de „Oranje" heeft zich vergist in de afstand tot het an dere schip. Maar wat veel erger is: hij heeft een manoeuvre willen uit voeren, die niet in overeenstemming is met het goede zeemansgebruik. Hy heeft de voorzichtigheid uit het oog verloren en zijn schip in een po sitie ten opzichte van een ander schip gebracht, waarin het nooit had mogen komen. Ik acht de kapitein van de „Ruys" niet mede-schuldig aan de aanvaring. Ik stel voor de kapitein Hemmes de bevoegdheid om als ka pitein te varen voor de tijd van vier weken te ontnemen." De zitting, waarvoor een ongewoon grote belangstelling bestond, duurde precies zeven en een half uur. De verdediger bracht naar voren, dat de aanvaring mede is veroorzaakt door I een gebrek aan vertrouwen in het goede zeemanschap van kapitein Hem mes. Hiertegenover stelde de verde diger van kapitein Goedewaagen, dat men op de „Oranje" de „Willem Ruys" voor een soort kijkspel had gehou den. De raad voor de scheepvaart heeft nog gisterenavond uitspraak gedaan en de kapitein van de „Oranje", de heer H. W. Hemmes, schuldig ver klaard aan de aanvaring en heeft hem de bevoegdheid om als kapitein te mogen varen ontnomen voor de tijd van één week. De raad is voorts tot de conclusie gekomen, dat de kapitein van de „Willem Ruys". de heer C. C. Goede waagen, onschuldig is aan de aanva ring. Op de foto achter de tafel van links naar rechts: generaal Sir Brian Ro bertson, Sir Ralph Stevenson, de Brit se ambassadeur te Cairo en generaal Naguib. Vóór de tafel, geheel rechts en gedeeltelijk zichtbaar de Egypti sche minister van buitenlandse zaken Mahmoud Fawzi, naast hem luitenant kolonel Gamal Abdel Nasser, één van Naguibs naaste medewerkers. QP DE tweede Zondag van Mei zal weer een Wereld-Congregatiedag werden gehouden. In verband daar mee richt pater L. Paulussen S.J., Al gemeen Secretaris van de Maria Con gregaties, zijn jaarlijkse boodschap tot alle Maria-eongreganisten over de ge hele wereld. Deze boodschap, die door Radio Vaticana in 26 talen wordt uit gezonden, zal in het Nederlands te be luisteren zijn op Zondag 10 Mei des avonds om 8 uur op de kortegolfleng- te in de 59,26; 49,75; 41,31; en 31,10 meterband, en op de middengolf op 196 en 384 meter. U)E VROUWELIJKE burgemees- ter van de Zuid-Engelse bad plaats Margate, mevrouw Giles, heeft premier Malenkov van de Sovjet-Unie uitgenodigd met Pink steren de feestverlichting in Mar gate te komen bewonderen. Dan kan hij zichzelf ervan overtuigen dat de inwoners van Margate niet 's avonds in het halfduister hun weg moeten zoeken, wegens de slechte gasverlichting op straat, zoals radio-Moskou in een uitzen ding had verklaard. Blijkens officiële gegevens zijn in Margate in totaa! 80S electrische lantaarns en2200 gaslantaarns. Deze laatste worden echter gelei delijk vervangen door electrische.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1