Met vertrouwen de winter tegemoet MtkoV* Minister Algera over het dichten der dijken Radiorede Bomaanslag op Péron Zo wordt de nieuwe spoorbrug bij Moerdijk AANDACHT VOOR ONDERWIJZERSSALARIS In KENYA: oorlogstoestand In Middelburg woont een 100-jarige r Vragenuurtje Regering wil oplossing zoeken MATR0ZENSHAG Souvereiniteit Generaal Ridgway in de bloemetjes In 1955 dubbelspoor Nu 105 millioen Boot dreef 11 weken op Oceaan De 58ste lijst Nationale feestdag en Koninginnedag MASSA-,.SPIEKEN" Streefdata voor laatste dichting Tijdens toespraak van Argentijnse president KNIL-militairen contra Staat Hetzelfde Minister Cats in de Senaat MINI Algemene Benelux-conferentie „CAPELLA" VLOT GEKOMEN Collecte van dankbaarheid NIEUWE BEZEMS VEGEN SCHOON Ik eet goed en ik heb altijd geregeld geleefd Mevr. wed. J. van Oosten-de Fouchier werd in de Segeerstraat geboren DE GEZAGVOERDER van de Itali aanse tankboot „Montallegro" heeft gemeld dat hij in het Noord- Westelijke deel van de Indische Oce aan het motorjacht „Marie-Jeanne" heeft aangetroffen, dat reeds elf we ken ronddreef. Tsjang de machtigste! Ned. Rode Kruis Schoolstaking in Dinxverlo 93e JAARGANG No. 20699 Uitgave: N. V. Uitgevers My. Neerl*"d!"' Verschijnt elke werkdag bureaux. R^gertra87786,-eVerRan-èèerdelyk' Hoofd- nistratie. 8778. na Redactieraad- redacteur: J J. j M Mes, Mr C.J.v.Hootegem.Mr.Dr.^^ Westende p fvL BML Veercauteren. Abonnementspriis bij s 45 oer kwartaal, per post n^'tbpe" wfek (uitsluitend bij niet-post- J. ,i f 0 42 Incasso wordt berekend, ^"nummers 13 ct Postrek no. 278841. Voor God, Koningin en Vaderland DONDERDAG 16 APRIL 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bij bureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, CKDSTBURG: Nieuwstr,aat 41, Tel. no. 35) H. M. DE KONINGIN fVP DE Internationale Roode Kruis- dag, 8 Mei, de geboortedag van Henri Dunant, zal van Genève uit een internationale radio-uitzending worden verzorgd. Daarin zal worden gesproken door H. M. Koningin Julia na. door de schrijver Franqois Mau- riac en door de zendeling-arts dr Al- bert Schweitzer. Indonesië UVENALS HET vorig jaar en in 1951 L" zijn in Indonesië de opgaven voor de eindexamens van de middelba re scholen uitgelekt. De examens zijn in verband daar mee uitgesteld tot een nader te be palen datum. De politie is begonnen met enkele ambtenaren van het Mi nisterie van Onderwijs te verhoren en huiszoekingen bij hen te doen. De uit gelekte examenopgaven zijn nietig verklaard. (Van onze parlementaire correspondent). OFSCHOON MINISTER ALGERA het grootste voorbehoud maakte, omdat zich allerlei tegenslagen kunnen voordoen, wilde hij in de Tweede Kamer toch de streefdata noemen, waar op men de nog resterende dijkgaten gedicht hoopt te hebben. In Zuid-Holland is per 1 October alles hersteld behalve in de hals van Goeree; hier moeten vele kilometers nieuwe dijkvakken worden aangelegd. Noord-Brabant: omgeving Moerdijk 1 Juli gereed, Steenbergse Vliet 1 Augustus, ten Zuiden daarvan 1 Sep tember. Kruiningen: 15 Augustus voorlopig dicht, tot 15 October werkzaamheden voor definitief herstel. Duiveland: midden-zomer de dijken dicht. Schouwen: sluiting ongeveer October. St. Philips- land: eind September. Overig Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen: tegen eind September. GENERAAL FAULKES heeft oor spronkelijke afschriften van de Ca- pitulatie-actc van 5 Mei 1945 uit Ca nada meegenomen als geschenk voor de burgemeester van Wageningen. CHARLEY CHAPLIN heeft de hem uitgereikte vergunning om de V. S. weer in te reizen aan de Amerikaan se autoriteiten teruggestuurd. Hij wenst in Europa te blijven. DE AMERIKAANSE schrijver Ste- phan Heym is uitgeweken naar Oost- Duitsland. „In de V. S. is het onmo gelijk als schrijver werk te publice ren", beweert hij. Merkwaardig.... ALS DE PERZISCHE Tweede Ka mer do voorstellen om de bevoegdhe den van de Sjah te beperken niet goedkeurt- zullen 29 leden van het Nat. Front aftreden. DE RES.-MAJOOR J. de G. gehoor-1 zaamde niet aan een schildwacht. Deswege hoorde hij zich gisteren door de Krijgsraad twee maanden detentie opleggen. BINNENKORT zullen de besprekin gen tussen Engeland en Egypte be ginnen over de ontruiming van de Suezkanaal-zone. DE MELKPRIJS in Zuid-Holland,, Utrecht en een deel van Noord-Hol land zal per 19 April (datum waarop de maximum-prijzen vervallen) niet worden verhoogd. EEN VLIEGTUIG van de Britse RAF mag de vrijgelaten burgers uit Korea komen afhalen in Moskou. P EEN volledig herstel mag dit jaar nog niet gerekend worden, zo zei mr. Algera. maar wel verloopt de dichting zo, dat met vertrouwen de winter tegemoet kan worden ge zien. Tevoren had de minister dezelfde gegevens verstrekt, die we Dinsdag reeds in ons blad vermeldden naar aanleiding van de mededelingen van ir. Maris en prof. ir. Thijsse. Minister Algera stond achter de re geringstafel, omdat de communist Gortzak hem en andere bij de bestrij ding van de ramp betrokken minis ters aan een kanonnade van vragen onderwierp. Nogal zuur merkte de communistische afgevaardigde op, dat hij hiertoe wel verplicht was, omdat de communisten geen deel uitmaken van de Watersnoodcommissie van de Kamer, in welke commissie regelma tig inlichtingen worden verstrekt. Vóór minister Algera had staatsse cretaris dr. v. d. Berge enkele vra gen op fiscaal terrein beantwoord. Zo als hii reeds eerder had meegedeeld, komen voor belastingaftrek alleen in aanmerking giften, die middels het Rampenfonds en het Rode Kruis aan de getroffenen zijn aangeboden. Later is hierbij gekomen vee en landbouwwerktuigen, die langs de co- ordinatie-commissie van de Land bouw hun weg vinden naar de getrof fen gebieden. Dergelijke schenkingen van particulier aan particulier kun nen niet worden afgetrokken. gen, wanneer niet een groot gedeelte van de tot hem gerichte vragen (over schadevergoedingen, uitkeringen, aan tal bureaux en ambtenaren voor taxatie, enz.) ressorteerden onder Fi nanciën. De minister van Financiën was echter niet binnenslands, maar ook als hij er was geweest, dan zou hij op een zo korte termijn (binnen tweemaal 24 uur) het uitvoering cij fermateriaal niet hebben kunnen ver zamelen. Gortzak zal de vragen nu schriftelijk tot minister v. d. Kieft richten. Wel kon minister Van Thiel de af gevaardigde verzekeren, dat de ge troffenen alle hulp krijgen, die mo gelijk is. De verstrekking van Rode Kruis-pakketten is bij tot op de dag van aanvrage. Gortzak had gezegd, dat er zeer veel klachten waren. „Dien ze allemaal bij me in en ik zal be middelen", antwoordde mr. Van Thiel en hii voegde eraan toe: „Ditzelfde aanbod heb ik enige tijd geleden ge daan aan uw fractie-genoot Haken, maar die deelde me toen mee, dat een en ander inmiddels was geregeld'." LANDBOUW. •"TENSLOTTE was minister Mansholt aan de beurt. Wordt in de getrof fen gebieder^ een herverkaveling doorgevoerd, waardoor onrendabele bedrijven dienen te verdwijnen en is het wel gepast daardoor sommigen der zo zwaar getroffenen opnieuw van huis en hof te verdrijven? Minister Mansholt had hierop niet meer be hoeven in te gaan, omdat er inmiddels een ontwerp tot herverkaveling bij de Kamer is ingediend. In het kort deelde de minister echter toch mee: het is de bedoeling de slachtoffers door herverkaveling te helpen en niet te treffen. Ze krijgen er grond van anderen bij. Een en ander kan zonder dwang, evenals op Walcheren. Ge tracht zal worden voldoende gega digden te vinden voor andere stre ken, b.v. de N.O.-polder. De herver kaveling zal slechts in een gedeelte van het getroffen gebied (voorname lijk Schouwen) worden doorgevoerd; men kan dus niet zeggen, dat alle on rendabele bedrijven zullen verdwij nen. De hele aangelegenheid komt breedvoerig aan de orde, als het ge noemde wetsontwerp in behandeling wordt genomen. THIJDENS een toespraak van President Péron van Ar gentinië tot een grote menigte, is op het Piazza del Mayo te Buenos Aires een bom ontploft. De openluchtbijeenkomst werd bij eengeroepen door de Alg. Vakbond en werd gehouden voor de ambtswo ning van de president. Do eerste berichten maken geen melding van slachtoffers. Alle afde lingen van de vakbond waren opge roepen om een betoging van trouw aan de president te houden. De minister van defensie en het le ger, de vloot en de luchtmacht had den een verklaring uitgegeven, waar in zij de bijeenkomst steunden. Men nam aan, dat deze verklaring werd uitgegeven om de geruchten van een verwijdering tussen de president en de strijdkrachten tegen te spreken. TN DE ZAAK K.N.I.L.-militairen con tra de Staat, terzake de eis van uitbetaling van achterstallige sol dij over de tijd in Japanse gevangen schap doorgebracht, werden gisteren voor de Haagse Rechtbank de plei dooien gehouden. Voor de K.N.I.L.- mensen pleitend, stelde mr L. Bouma, dat de ex-krijgsgevangenen inderdaad recht hebben op betaling (hetgeen overigens niet betwist wordt) en dat in het licht van de z.g. Verband-actie de Nederlandse Staat wel degelijk voor de uitbetaling garant is. Voor de Staat werd het pleidooi T\E MINISTER van Maatschappelijk gevoerd door mr J. Hoogewegen. Hij Werk mr. Van Thiel, zou het 't betoogde, dat de Staat der Nederlan- zwaarst te verduren hebben gekre-den geen enkele juridische verplich ting heeft tegenover de oud-K.N.I.L.- militairen, echter wel morele, die door de Regering dan ook volkomen wor den erkend. Op 30 Maart is vertrou welijk een rapport aan de Kamer voorzitters ter hand gesteld en op ba sis van dat rapport zal de Regering, zo zei hij, die morele verantwoorde lijkheid zwaar laten gelden. De Regering is bereid in overleg te treden met de Staten-Generaal om te komen tot een oplossing binnen de grenzen van het mogelijke. Met na druk echter wees hy nog op het ver schil tussen oolitieke en financiële verantwoordelijkheid. De uitspraak is 12 Mei a.s. KINDEREN namen uit een vuil nisbak in Tilburg repen chocolade mee, die vergiftigd waren met rodent (rattenkruid). De politie is op jacht en de ouders zijn zo ver mogelijk was tegen het ge vaarlijke snoepgoed gewaar schuwd. Het is niet bekend, of er slachtoffers zijn. JOHN CHRISTIE is behalve van de moord op zijn vrouw, nu ook beschul digd van de moord op drie vrouwen, wier lijken in de omgeving van zijn huis werden gevonden. OVER BEIDE ZENDERS van dc ra dio zal op 5 Mei weer een „dropping programma" worden gegeven ter her denking aan de voedseldroppings in 1945. Er is een prijsvraag aan verbon den. IN SMYRNA hebben zich de laatste 36 uur aardschokken voorgedaan. Er is paniek ontstaan. Er was één dode (van de schrik) en weinig schade. MR. A. STRUYCKEN, Gouverneur van de Ned. Antillen, komt in de eer ste helft van Mei naar ons land voor „periodiek overleg" met de Regering. LAOS wil protest indienen bij de Ver. Naties wegens het binnendringen van zijn grenzen door de Vietminh. HET VOORMALIG hoofd van de Luchtmachtaanschaffingsdienst, luit.- kol. W. B. is wegens „manipulaties bij de aanschaffing van goederen" ver oordeeld tot V/2 jaar gevangenisstraf. DE V.S. zijn bereid de besprekingen over een wapenstilstand in Korea te hervatten. Ook zullen zij voorstellen doen over de krijgsgevangenen, die niet willen repatriëren. Advertentie) VAN ROSSEMS Weersverwachting, geldig tot hedenavond: Veranderlijke bewolking met enkele verspreide buien. Matige tot zwakke wind, in hoofdzaak uit Noordelijke richting. Dezelf de temperaturen als gisteren of iets hogere. Vandaag: Zon onder 19.39 uur. Maan onder 23.59 uur. Morgen: Zon op 5.40 uur. Maan op 7.05 uur. Oostenrijkse Regering: F)E nieuwe Oostenrijkse coalitie-re- gering heeft zich aan het Parle ment voorgesteld. Kanselier Julius Raab (Volkspartij) heeft verklaard, dat zijn Regering even als haar voorgangers zal streven naar het sluiten van een vredesver drag en het herstel der souvereiniteit. Ook zou zij streven naar het beëindi gen van de bezetting. In het land zelf zouden de anti- Naziwetten afgeschaft worden, daar men het proces der democratisering als voltooid beschouwt. Tijdens het bezoek van Generaal Ridgway aan de bollenvelden, de „Keu kenhof" en de „Flora" hing een Volendams meisje hem een narcissen- krans om. In het midden Mevrouw Ridgway. AVI r-. Belgisch voorstel WOLGENS „De Nieuwe Gids" be- V reidt de Belgische Regering thans het antwoord voor op de brief, die de Nederlandse minister Zijlstra kort geleden met betrekking tot de Be nelux aan Minister Duvieusart heeft gezonden. De Belgische regering zal volgens het blad voorstellen een algemene Beneluxconferentie op ministeriëel niveau bijeen te roepen, een conferen tie die zou worden voorgezeten door de Eerste Minister van het land waar zij wordt gehouden. NJA wekenlang tobben is men er thans in geslaagd om het voor schip van het tankschip „Capella" - het achterschip was reeds wegge sleept - dat in de rampnacht in de Kruiningerpolder was geslagen, vlot te trekken. Het is naar de werf Zeeland te Hansweert getrokken, waar beide helften aan elkaar gelast zullen wor den. TIEN MILLIOEN bedroeg de schade, toen een 16-jarige scheepsjongen een verkeerde kraan opende waardoor de Japanse walvisvaarder „Settsoe Ma- roe" in het Zuidpoolgebied zonk. fISTER CALS vertelde in de Eerste Kamer ter beantwoording van de sprekers over zyn begroting, dat de salarissen van het onderwij zend personeel zeker de volle aan dacht verdienen. Hij toonde zich een voorstander van paedagogische cen tra. Van de leraren vroeg hij terzake de salarissen om vertrouwen. Hij kon zich hun ongeduld indenken, maar hij herinnerde eraan, dat de formulering van hun wensen van zeer recente da tum is. Hij hoopt, dat de Regering in staat zal zijn nog vóór het nieuwe schooljaar een beslissing te kunnen nemen. De Minister zei volledig achter het afschaffen van de schoolgelden voor Lager Onderwijs te staan. Verder wilde hij echter thans niet gaan. Verlaging van de leerlingenschaal zag ook de Minister als een vereiste. Het Hoger Onderwijs is onderwerp van toenemende zorg voor de Rege ring. meende hij. Een zekere auto nomie achtte hij voor die instel lingen een voorwaarde. Een grotere soepelheid bij Finantiën voor wat be treft het toekennen van subsidies, zag hij voor de toekomst als „wel moge lijk". Opstellen van algemeAë normen voor subsidiëring van de Kunst, zo betoogde hij, is moeilijk. In overleg met de provinciale colleges kon een voorlopig schema worden opgesteld, dat de bouw van schouwburgen ech ter niet kon omvatten. Tot de com munisten zei hij nog. dat ook zij een eigen stem in de aether kunnen krij- Advertentie) DENKT U ER OM |_|ET PLAN bestaat om in de ko mende twee jaren de enkelspo- rige brug over het Hollandsch Diep bij Moerdijk te vervangen door een nienwe spoorbrug, die zal worden in gericht voor dubbel spoor. Deze nieuwe overbrugging zal bestaan uit vijf bruggen van tweehonderd meter, elk op drie steunpunten en een brug van dertig meter op twee steunpun ten. Er zal gebruik worden ge maakt van de bestaande pijlers, die voor het dragen van een dubbelsporige brug geschikt zijn. Het assembleren van twee van de vijf bruggen zal op een fabrieksterrein te Dordrecht geschieden. De overige drie bruggen worden op een, nabij de Moerdijkbrug te bouwen montagestelling geassembleerd. IN HET RAMPENFONDS IN HET Nationale Rampen fonds is tot gisteren 105 millioen gulden binnengekomen Sinds Dinsdag is er dus een millioen bijgekomen. In de Belgische Congo hebben de Belgen ten bate van het Noodfonds Nederland een bedrag van meer dan anderhalf millioen francs ingeza meld. Te Brazaville (Frans equatori aal Afrika) hebben de „Vrienden van Nederland" aan het plaatselijke Rode Kruis een bedrag van fr. 342.000 over handigd ten bate van het Nood fonds. Het Centrale Comité in Nieuw- Guinea heeft weer f 70.000 aan het Rampenfonds in Nederland overge maakt. Het ligt in de bedoeling in de loop' van 1954 drie bruggen op de pijlers te plaatsen en in 1955 de overige twee Elk der vijf bruggen zal in twee helf ten worden ingevaren, zodat in to taal tien brugdelen met tussenpozen door invaring op hun plaats zullen worden gebracht. De overige over spanningen zullen eerst worden ver wijderd door ze uit te varen. Naar Foto van een schilderij, vervaardigd naar een perspectieftekening van de nieuwe Moerdijkbrug. verwacht wordt, zal de nieuwe over brugging in 1055 dubbelsporig bere den kunnen worden. Het gehele werk zal worden uitgevoerd door veertien Nederlandse bedrijven. QENERAAL W. HINDE, pas benoemd directeur-geleraal der operaties tegen de Mau-Mau, heeft nood maatregelen van kracht verklaard, waardoor in feite een oorlogstoestand in Kenya is ingetreden. De nieuwe maatregelen dienen om zo krachtig mogelijk te kunnen ontreden tegen de Mau-Mau, met als uiteindelijk doel vernietiging van de geheime organisa tie. TTET MOET op z'n minst veertig jaar geleden zijn, dat er in Middel- burg een honderdjarige woonde. Maar vandaag zal, in alle stilte, de honderdste verjaardag worden gevierd van mevr. wed. J. van Oosten de Fouchier, die inwoont bij haar zoon en schoondochter in de Nieuwe Poortstraat. Opoe v. Oosten gelooft er zelf niets van, als haar wordt ver teld, dat zij de eeuw gaat volmaken. Zij is wat in de war, al kan zij nog tot in de kleinste détails vertellen over wat zij in haar lange leven zoal heeft meegemaakt. Op 16 April 1853 werd zij in een huis aan de Segeeri straat in Middelburg geboren. En nu zal zij, menselijkerwijze gesproken, haar leven eindigen niet zover van deze plaats. Opoe van Oosten weet waar zij heengaat. Met haar beverige, zwakke stem heeft zij voor ons gezongen van de hemel, rijk en schoon. En van het avondlied, waarin zij God haar dank wilde betalen. Over het gezicht van deze oude vrouw, waarop de zorgen en het verdriet Van het leven hun diepe sporen hebben achtergelaten, kwam een glimlach, toen zij, naar boven wijzend, zei: „Daar wordt op mij gewacht!" streng naar het oordeel van zijn enig overgebleven dochter. „Maar ik was ook de grootste kat!" vertelde zij nog maar kortgeleden tegen haar zoon. z~\poe van Oosten heeft al ver de leeftijd der zeer sterken over schreden. Van ziekte heeft zij nooit weet gehad. Een keer heeft zij haar polsen gebroken. Ook nu mankeert zij nog niets, behalve dat zij wat doof en slecht van gezicht is. Ik eet goed en ik heb altijd geregeld geleefd", zo zegt zij. Dan is zij ineens weer in het verleden met haar gedachten. „Hebt u mijn vader ook gekend?" vraagt zij. Naar eer en geweten ver klaren wij. dat dit niet het geval is geweest.... Hij heeft nog onder Napo leon gediend! De opvoeding van zijn kinderen (er waren zeven meisjes, van wie er zes reeds gestorven zijn) was ZAKDOEKEN EN TAART "Toen opoe van haar honderdste ver jaardag werd verteld en haar ge vraagd werd, wat zij wilde hebben, was het antwoord: „Zes zakdoeken eii niet van die grote. Een taart lust ik cok wel!" Haar eetlust is nog best. Warm eten wil zij niet meer hebben. Maar met het brood weet zij goed raad. Al vraagt zij soms 36 keer op een dag wanneer er nu weer gegeten wordt. De krant lezen gaat niet meer. Maar het gebeurt nogal eens. dat opoe van Oosten informeert, of er bekenden zijn overleden en of er nog wat bijzonders is gebeurd. Af en toe stelt zij voor eens een wandeling naar „het Abeeltje" te maken. Maar dat zou voor haar niet zo eenvoudig zijn. want buiten komt zij al geruime tijd niet meer. Haar man is ongeveer vijf jaar geleden gestorven. „EEN GROTE ZEGEN" Al is het dan niet mogelijk een nor- maai gesprek met deze honderd jarige te voeren, uit hetgeen opoe van Oosten zegt, blijkt duidelijk, dat zij precies weet waarover zij het heeft. Belangstellend informeert zij bij de verslaggever, waar deze woont en ge boren is. Als hij zijn naam noemt en vertelt Middelburger te zijn, blijkt zij zijn familie goed te kennen. Want een zwager van opoe was een naamgenoot van de verslaggever! En dat schept een bijzonder contact. Opoe vertelt verder en, wat vermoeid van het staan, vraagt zij vriendelijk, of zij haar hand op des verslaggevers knie mag leggen. Als het verhaal uit is, gaat zij weer in haar leuningstoel zit ten. Haar rimpelige hand glijdt dooi de witte haren en zij zegt: „Vraagt u maar alles wat u weten wilt. Wat ik vertel is allemaal waar!" Nog even hebben wij meegeleefd met hetgeen deze sterke vrouw aan blijdschap en verdriet heeft ondervonden in dit lan ge leven. Het laatste, wat zij zei, was: ..Mijnheer, het is een grote zegen, dat ik zó oud ben mogen worden!" „Eind April moeten wij zo ongeveer op volle kracht tegen de Mau-Mau in actie zijn. Ik heb goede hoop, dat de tegen haar gerichte actie niet erg lang zal behoeven te duren", verklaarde generaal Hinde. De nieuwe maatregelen omvatten 87 punten, o.m. het sneller doorgeven en verwerken van berichten over Mau- Mau-optreden, nauwere samenwerking tussen provinciale en districts-bestu- ren. Het opzij zetten van alle per soonlijke en politieke geschillen, een herziening van de organisatie der po litie en een zover mogelijk doorge voerde versterking der Kikoejoe-bur- gerwachten. Voorts: het vestigen van .krachtige operationele bases" in verschillende gebieden. Het verzekeren van een ma ximale veiligheid voor de inwoners van Kenya, hetgeen gepaard moet gaan met een offensief optreden, het verwijderen van onbetrouwbare in heemse telefonisten en het aanleggen van nieuwe telefoonverbindingen ten dienste van operaties tegen de Mau- Mau. Twee overlevenden Van de 11 opvarenden, onder wie twee vrouwen, hebben slechts twee personen de ontberingen overleefd, de 16-jarige zoon van" de eigenaar van 't jacht en een lid van de bemanning. De Italiaanse tankboot was op weg naar Ahmedi aan de Perzische Golf, gen, wanneer ze „voldoende leden" hebben en aan „bepaalde voorwaar den" voldoen. Klachten aan het ddres van de VARA (teveel politiek in de programma's) zijn ter kennis van de ze Omroepvereniging gebracht. Staatssecretaris mej. dr. A. de Waal deelde mee, dat over een wetsont werp tot verbod van fabrieksarbeid voor meisjes onder 14 jaar met het Departement van Sociale Zaken over leg gaande is. De begroting werd tenslotte met algemene stemmen aangenomen. Voorspelling: ETEN CHINESE astroloog, de kolonel Lin Wen Kwei van de Chinees- nationalistische luchtmacht, heeft verklaard, dat „in de sterren staat te lezen, dat generalissimus Tsjang Kai Sjek vanaf 1954 voor een aantal jaren de machtigste man in Azië zal zyn". Kolonel Lin Wen Kwei viel drie jaar geleden in ongenade, toen hij voor spelde dat één van de generaals der Chinees-nationalistische luchtmacht zich tegen Tsjang Kai Sjek zou keren. Toen zijn voorspelling werd bewaar heid, is hij kortgeleden uitgenodigd uit Hongkong, waar hij zich bevond, naar Formosa terug te keren. IJET Informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis, heeft de 58e lijst van gebor gen en geïdentificeerde slachtof fers „Watersnood" uitgegeven. Daaraan ontlenen we: NIEUWERKERK: G. v. d. Berg 14 jaar; M. van der Bijl. 16 jaar; N. van Dienst, 52 jaar; C. L. Ge luk, 41 jaar; C. Lodewijk, 56 jaar; J. van der Maas, 56 jaar; J. Mol de Feijter, 52 jaar; L. Nikerk, 40 jaar; P. Overbeek, 83 jaar; G. ter Riet, 65 jaar; J. Schoenmaker, 28 jaar; K. van Strien, 42 jaar; C. Timmerman, 32 jaar; K. van der Weijde, 14 jaar. OOSTERLAND: N, van de Vin- Cashoek, 75 jaar. jyjINISTER DREES heeft op vragen van de heer Nederhorst inzake de viering van 5 Mei als bevrijdingsdag (in feite dus het „minder vieren" als zodanig) o.m. het volgende geant woord: Na een veelzijdig overleg hierom trent heeft de Regering gemeend, dat aan de door de vertegenwoordiging van het bedrijfsleven geuite wens ge volg ware te geven. Het College van Rijksbemiddelaars heeft dienovereen komstig beslist. Al wordt hierdoor op de 30e April als feestdag een sterker accent ge legd. dit sluit geenszins in, dat de 5e Mei niet meer als bevrijdingsdag zal worden herdacht. Het is de bedoeling, dat op die dag zal worden gevlagd en dat het radioprogramma het karakter van de dag zal weerspiegelen, terwijl ook feestelijkheden zullen plaats heb ben. Een groot deel van het land is be vrijd maanden voor de 5e Mei. In ve le gevallen wordt daar eerst de dag van bevrijding der eigen omgeving gevierd. In de tweede plaats worden op de 4e Mei vrijwel overal op ontroerende wijze de gevallenen herdacht. Tenslotte valt sedert de troonsbe stijging van H.M. Koningin Juliana de Koninginnedag enkele dagen voor de bevrijdingsdag. Er is geen reden te vrezen, dat de herinnering aan de bevrijding uit on derdrukking en terreur zal verflau- TN HET kleine dorp Dinxperlo is onder het katholieke deel van de bevolking een schoolcon- "lict uitgebroken. Van de ruim londerd leerlingen van de nieuwe R.K. school verschenen er giste ren slechts veertig in de klassen. De overige kinderen worden dooi de ouders thuis gehouden. Men is het niet eens over de houding van het schoolbestuur tegenover de on derwijzeres. die zeer bij de ouders in de gunst staat, maar die nog steeds geen vaste aanstelling heeft ontvangen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1