Vandaan wordt de overeenkomst getekend De vuilnis -optocht trok uit... Op 21 April begint de uitwisseling in Korea Amerikaans journalist kreeg welkomstkus Eén corridorv Nieuw Noordelijk voorste! OLIE-PROCES over ALLE gevangenen Een onzer medewerkers cloor electrisehe trein gedood De werkloosheid I Nu 102.1 millioen Uitgebreid spionnage-complot Ook Japan klant Z.-Rhodesia vóór H. Vader ontving Arabische vorsten De 54ste lijst Michael wilde de eerste zijn DAGBLAD VOOR ZEELAND TERUG UIT MOSKOU DRIE NEDERLANDERS „Ze willen allemaal ZONNIG Belangrijke daling In Rampenfonds Vijf en dertig W.-Duitse arrestanten Afrik. Federatie De dichting van de dijk gaten op Schouwen- Duiveland THOREZ IN FRANKRIJK TERUG Ned. Rode Kruis Internationaal verschijnsel Heitje-Karweitje Al dat gebel.... r De rechter had neen antwoord Gift van Franse fosfaatfabriek De bus- en treinverbin ding met Brabant Dijkgat bij Bath nog niet gesloten P. Z. E. M. gaat weer kabels leggen deur de Schelde 93e JAARGANG No. 2069o Uitgave: N V. Uitgevers Mij Neerlandia. Verschijnt elke werkdag Bureaux. Breda, Heigerslraat 16, Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J J. H. A. Bruna Redactieraad' LLJ.v. Hootegem. Mr. Dr. A.J.J. M Mes. Mr. H. B. L de Rechter. L J. v. 1 Westende. P. V. M Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 6.45 per kwartaal, per post I 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- bestell.) f 0.42 Incasso wordt berekend. Losse nummers 13 ct. Postrek. no. 278841. Voor God. Koningin en Vaderland Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. -^-36 ZaxxsxvOAG 11 A f R I L 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage t 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contr:««t aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staalwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601. OOSTBURG: N'ieuwstraat 41, Tel. no. 351 Communistische officieren begeven zich na een bespreking met de dele gatie van, de Verenigde Naties te Panmoendjon naar hun auto oin naar hun feigcn kamp te vertrekken. De 9 journalisten WREDE is het meest populaire woord in de Sovjet-Unie", zei een der negen Amerikaanse journa listen ide tiende is in Bremen geble ven), die zo juist een bezoek van ze ven dagen aan Moskeu hebben ge bracht. Ze zijn op de terugreis naar de V. S. en bleven een half uur op Schiphol. Zij vertegenwoordigen bla den on radiostations uit diverse ste den in de V. S., doch niet een der grote bladen te New York. IN AMERIKA: [NE Amerikaanse Regering zal een proces tegen grote Amerikaanse en andere oliemaatschappijen aanhan gig maken en deze beschuldigen van overtreding van de antl-trustwctten wegens vorming van een internatio naal olickartel. Er zijn aanwijzingen, dat ongeveer 20 oliemaatschappijen in staat van beschuldiging zullen worden gesteld. Het besluit om een civiel proces te beginnen is genomen na overleg tus sen president Eisenhower, andere le den van de Regering en generaal Bradley. De eis zal binnen drie weken wor den ingediend. Wanneer de Regering het proces wint, kan zij de rechter verzoeken de betrokken maatschap pijen te bevelen onwettige combina ties te ontbinden. GENERAAL NAM IL, de voornaamste Noordkoreaanse ondei handelaar, heeft Vrijdag voorgesteld nieuwe besprekinger te beginnen over de uitwisseling van alle krijgsgevangenen het enige punt, dat het sluiten van een wapenstilstand in Korea in de weg staat. Het hoofdkwartier van de Verenigde Naties maakte bekend, dat het verwacht, dat de overeenkomst betreffende de uitwisse ling van zieke en gewonde krijgsgevangenen Zaterdag zal wor den getekend. :end, I isse- l wor- I QENERAAL LIE deelde de geal- lieerden mee, dat op de uit- wisselingslijst vijftien niet-Kore- anen: Turken, Grieken, Canade zen en Nederlanders voorkomen. Er .bevinden zich drie Nederlan ders in communistische gevan genschap. Twee Nederlanders wor den vermist. De gevangenen zijn: soldaat Arie Biever uit Den Haag, soldaat Lamberti uit Maastricht on sergeant van de Snepscheut uit Best. Voor zover bekend zijn deze niet ziek of gewond. QENERAAL MARK CLARK, de op- perbevelhebber van de strijd krachten van de V. N„ keurde de ontwerpovereenkomst goed, kort na dat de officieren tc Panmoendjon haar hadden opgesteld. De communisten deelden mee, dat zij ongeveer tien minuten na het slui ten van de overeenkomst betreffende de uitwisseling van zieke en gewon de gevangenen met de uitwisseling kunnen beginnen. Zij beloofden 600 mannen van de V. N. terug tc zullen zenden, onder wie 120 Amerikanen, 20 Britten en 15 andere niet-Korcanen, onder wie Nederlanders. De geallieerden hebben toegezegd 5800 gevangenen terug te zenden. De geallieerde en communistische officieren konden het aanvankelijk niet eens worden over de plek waar de V. N. haar mannen zullen ontvan gen. (De plek waar de communisten zullen worden uitgeleverd was reeds vastgesteld.). Tenslotte kwam men overeen dat de uitlevering zou plaats vinden op een plaats enige honder den meters van Panmoendjon gelegen. Een gealliëerde woordvoerder deel de mee, dat er nog bepaalde bijzon derheden zijn, waarover nog niet is beslist. HET VOORSTEL. "TENSLOTTE nog iets over de Noor- 1 delijlce brief: Nam II schreef, dat de communis ten bereid zijn onmiddellijk na het l'RINS BERNHArd is met zijn par ticulier vliegtuig voor een bezoek van enige dagen in Venetië aangekomen. Hij is vergezeld van de prinsessen Beatrix en Irene. MCCARTHYde Amerikaanse com munisten-jager". heeft verklaard dat communistische spionnen in de V S hun inkomsten ten dele putten uit 'ri illegale handel in verdovende mid delen. DUARTE, de broer van Evita Duarte- Peron, is gisteren in Buenos Aires begraven. President Peron ging aan liet hoofd van de door een sterke po litiemacht beschermde begrafenis stoet. GENERAAL HINDE, de voormalige commandant van de Britse sector in Berlijn, is benoemd tot leider van de actie tegen de Mau-Mau in Kenya. canada is bereid voor honderd pro cent medewerking te geven aan de emigratie van Nederlandse ramp slachtoffers. Ook niet-landbouwers kunnen emigreren, mits zij voldoen aan de algemene eisen. HET GOUVERNEMENT van Austra lië zal een onderzoek instellen naai de landbouw-mogelijkheden in Aus tralisch Nieuw-Guinea. Men begint met 1100 vierkante km. te onderzoe ken. KONING FEISAL II van Irak zal zich gaan verloven met de dochter van Sheik Abdullah van Koeweit. Trou wen zij, dan zijn twee van de rijkste olie-gebieden ter wereld „verbonden". VOOR HET EERST na de oorlog zal Aarhus worden bezocht door Russi sche toeristen: de bemanning van een Russisch schip. Stypeur van Enschot, toon beeld van plichtsbetrachting FNE 42-JARIGE Johannes van En- schot uit Prinsenbeek, een rusti ge en bescheiden werker aan ons dagbladbedrijf is, toen hij per fiets op weg was naar onze drukkerij te Breda, door de electrisehe trein e;> de onbewaakte overweg onder het ge hucht Kesteren (op het traject Brcda- Dordrcchl) gegrepen en gedood. De overledene, die ruim een jaar was gehuwd, was voor degenen die hem kenden een voorbeeldig man met hoge idealen. Zwijgzaam en plichtsge trouw verrichtte hij vele jaren ach tereen zijn min of meer prozaïsche arbeid in de gieterij, waar de lood- vormen voor de rotatiepci-3 gereed worden gemaakt. De trein waardoor het slachtoffer werd aangereden was een zgn. tus- IN EEN BRIEF, die in 23 ver schillende talen naar alle diplo matieke posten ter wereld is ge zonden. heeft Prins Bernhard „de vrienden van Nederland" gedankt voor betoonde hulp bij de waters nood. MINISTER EDEN zal Zondag in een Loudens ziekenhuis een ernstige ope ratie ondergaan. Tenminste acht we ken zal hij niet kunnen werken. DE AMERIKAANSE communisten hebben plaatsvervangende leiders ge kozen voor het geval de huidige lei ders zouden worden gearresteerd. IN DE ZAAK ADONIS is nu uitvoe rig (nieuw) materiaal uit de V S binnengekomen. Er kan spoedig 'een beslissing over de uitlevering worden verwacht. EEN BEDRAG van 40.000.000 dollar is door de V. N. beschikbaar gesteld voor een ontwikkelingsplan van het Jordaandal, waar 20.000 uit Palestina gevluchte Arabische gezinnen een toe vlucht zullen vinden. Weersverwachting, geldig tc t hedenavond: t Droog en zonnig weer. /wakke tot matige wind uit Zuidelijke J J richtingen. Zachter dan gisteren. 4 Vandaag: Zon onder 19.30 uur. J Maan onder lfi.40 uur. Morgen: f i Zon op 5.51 uur. Maan op 4.55 t uur. Zon onder 19.32 uur. Maan onder 18.10 uur. Maandag: Zon op J 5.49 uur. Maan op 5.11 uur. piND MAART bedroeg het aantal bij de Arbeidsburcaux geregistreerde werkloze mannen 86.522 tegen 120.670 op 28 Februari. In dit cijfer van 86.522 zijn 2349 geëvacucerden uit de noodgebicden begrepen. Deze zeer belangrijke daling van de werkloosheid moet vooreerst worden toegeschreven aan de verschillende in uitvoering genomen openbare wer ken. Voorts werd de gewone verrui ming der werkgelegenheid in ver band met het seizoen nog versterkt door het bijzonder gunstige voor jaarsweer. Tenslotte bleek er grote behoefte aan arbeidskrachten te be staan voor het herstel in de noodge- bieden en voor reparatie der water schade aan machines, meubelen en andere goederen. De relatieve werkloosheid was eind Maart het hoogst in Noord-Holland met 32 werklozen per 1000 mannelijke beroepsbeoefenaren en het laagst in Zeeland met 10. Het Rijksgemiddelde bedroeg 28, in Noord-Brabant 29. sentrein; een goederentrein met die- seltractie in de richting Dordrecht. De machinist moet niets van het on geluk bemerkt hebben, want de trein is gewoon doorgereden. Blijkens ver kregen inlichtingen is dit verklaar baar daar de bouw van de betrokken locomotief zodanig is dat het zicht onmiddellijk vóór de machine prac- tisch niet mogelijk is. Het slachtoffer moet diep in ge dachten verzonken zijn geweest, want naar beide zijden is het zicht op de spoorbaan zeer goed tc noemen. Hij is dusdanig verwond, dat hij op slag moet zijn overleden. Hoe leven of dood van toevalligheden afhangen moge blijken uit de omstandigheid, dat de trein 4 minuten te laat uit Breda is vertrokken. Ware dit niet het geval geweest, Jan zou, prompt op tijd als steeds, aan zijn werk zijn gegaan. Aan deze spoorwegovergang is dit thans het derde dodelijk ongeval. Een opmerkelijke bizonderheid mag worden genoemd, dat destijds de grootvader van het slachtoffer in de directe nabijheid eveneens door een werd gegrepen en gedood. Moge God hem na zijn arbeidzaam leven de rust in het eeuwigdurend geluk schenken. Wij zullen hem blij ven gedenken als een voorbeeld van goedheid en trouw. van kracht worden van de wapenstil stand alle gevangenen die zulks wen sen, naar hun land te laten teruggaan en de overigen naar een neutraal land over te brengen. Nam II voegde er aan toe, dat de Chinezen en de Koreanen van oor deel zijn. dat er geen krijgsgevange nen zijn die niet naar hun land willen terugkeren. N HET Nationaal Rampen fonds is tot gisteren een be drag gestort van 102.1 millioen gulden. Sinds Donderdag is er dus weer f 400.000 bijgekomen. De minister van Buitenlandse Za ken van Venezuela, heeft dezer da gen 30.000 dollars overhandigd als bijdrage voor de getroffenen. Reeds eerder was '.uit Venezuela een bedrag overgemaakt van f 538.000 waarvan meer dan de helft was bij- I eengebracht door de bevolking van I dat de Italiaanse tankboot „Miriella Venezuela en de rest door daar woon-1 met een tweede lading olie uit Aba- achtige Nederlanders. dan is aangekomen. De Perzische olie £)E BRITS-PERZISCHE Oliemaat schappij heeft opnieuw laten we ten, dat zij van plan Is iedere koper van olie en olieproducten uit Pcrzië een proces aan te doen. De maatschappij stelt, dat de Per zische olie op grond van de in 1933 door Perzië verleende concessie haar eigendom blijft. De verklaring werd uitgegeven naar aanleiding van de mededeling, dat de Japanse maatschappij „Idemitsoe Kón san" met de Perzische Nationale Olie maatschappij een overeenkomst heeft getekend, betreffende dc aankoop van een onbeperkte hoeveelheid oliepro ducten. Do prijs, die Japan voor de olie moet betalen, zal lager zijn dan het internationale peil. Uit Venetië wordt tenslotte gemeld. ]""\E WEST-DUITSE vice-kanselier Dr. Bliiclier heeft meegedeeld, dat dc politic een spionnagecomplot heeft ontmaskerd, dat van de Sovjet- zone uit werd geleid en vertakkingen had in Hamburg, Zuid-Duitsland en het Ruhrgcbied. Het werkte samen met Russische officieren. Vijf en der tig personen, die verdacht worden van samenwerking met het complot zijn gearresteerd. Naar zeven anderen wordt nog ge zocht. Blücher zei, dat dit de derde spionnage-groep is, die door de Ge heime Dienst van de Bondsrepubliek 7 LID-RHODESIA heeft het plan voor een Centraal-Afrikaansc Federatie omvattend Zuid- en Noord- Rhodesia en Nyassaland, aanvaard. De volksstemming heeft het vol gende resultaat gehad: 25.570 stemmen voor (63 procent) en 15.729 stemmen tegen (37 procent). Men verwacht, dat goedkeuring van het plan door Zuid-Rhodesia gevolgd zal worden door goedkeuring in NoordRhodesia en Nyassaland. Waarschijnlijk zal sir Godfrey Hug- gins, premier van Zuid-Rhodesia en een der architecten van het plan, premfer van de nieuwe federatie worden. De inheemsen zijn over het alge meen tegen de voorgestelde federatie gekant, omdat zjj vrezen, dat de blan ken hierin te veel macht zullen krij gen. wordt ontdekt. De vorige stonden in dienst van de Poolse en van de Tsje chische Regering. Een woordvoerder van de Veilig heidsdienst deelde mee, dat de ont dekking mede 'n uitvloeisel was van de arrestatie v. d. handelsvertegenwoor diger der Sovjetzone Weiss, vorig jaar in Frankfort. Weiss' bureau was toen ontmaskerd als het centrum van een. spionnage-organisatie. De thans ontdekte groep werkte onder dc dekmantel van een Instituut voor Economisch Onderzoek, dat on der de opperste leiding van Ministers der Oostduitse Republiek stond. De groep legde zich volgens de woordvoerder niet uitsluitend toe op het verzamelen van economische in lichtingen, doch evenzeer op militaire en politieke spionnage. Onder de ge arresteerden bevinden zich slechts en kele met een in West-Duitsland be kende naam. Een hunner, dl'. Kroth uit Düsseldorf, was leider van een handelscentrale voor de interzonale handel. DIJ de dichting van de dijkgaten op Schouwen-Duiveland. wordt ge bruik gemaakt van z.g. kantelbakken. Door het gebruik van deze bakken is het mogelijk, op zinkstokken, in tijd van een enkel ogenblik, een grote hoeveelheid stortsteen te zinken. Omdat in een stroomrit alles in zo kort mogelijke tijd moet gebeuren, is deze werkwijze zeker van belang. FNE FRANSE communistische leider Maurice Thorez, die lange tijd om gezondheidsredenen in de Sovjet-Unie is geweest, is Vrijdag in Frankrijk te ruggekeerd. Thorez liep moeilijk. Hij had een wandelstok in de linkerhand. Zijn rechterhand was niet te zien door een extra lange mouw. Thorez kwam in St. Quentin, waar hij in een auto overstapte, aan in een speciaal rijtuig van de Poolse Staats spoorwegen, dat een slaapkamer, een zitkamer, een keuken en een badka mer bevatte. Te Saint Quentin werd de achter volgende verslaggevers en politie de pas afgesneden doordat een volgauto dwars over de weg ging staan. Tho rez kon toen in zijn krachtige, kogel vrije auto ongehinderd ontkomen. Honderden Franse communisten drongen de politie op zij en bestorm den het perron van het Gare du Nord in Parijs omde verkéerde man te verwelkomen. Een Amerikaanse journalist, John Roderick, werd voor Thorez gehou den. Een meisje omhelsde hem en an dere vrouwen overstelpte.-, liem met bloemen. Met enige moeite hielp dc verbaasde journalist zijn aanbid ders" uit (1c droom. Het is niet bekend waar Thorez op het ogenblik verblijft. Het luchtverkeer hoven W .-Duitsland [NE SOVJET-AUTORITEITEN lieb- ben op de Viermogendhedenbe- spreking te Berlijn voorgesteld de drie luchtcorridors van West-Duits land naar West-Berlijn tc vervangen door een enkele corridor, van 90 km. breed. De huidige drie corridors, die elk ruim 32 km. breed zijn, lopen van München. Hannover cn Hamburg naar Berlijn. In deze corridors mogen dc vliegtuigen niet hoger dan ruim 3000 meter vliegen. Sir Abdullah Salim al Sabah (rechts), die regeert over het Arabische Sheikdom Koeweit, een zeer rijk olieland, werd door Z. H. de Paus in audiëntie ontvangen. De Sheik is op doorreis naar Londen ,waar hij de kroning van Koningin Elisabeth zal bijwonen. LIET Informatiebureau van het Ned. Rode Kruis heeft de 54ste lijst van geborgen en ge- identificeerde slachtoffers „Wa tersnood" uitgegeven. Daaraan ontlenen we: KORTGENE: C. P. Nijsse, 5 j. KRABBENDIJKE: J. Verschu- re, 54 jaar. KRUININGEN: M. Rijkse, 47 jaar. NIEUWERKERK: J. Krabbe- Hoogerland, 68 jaar. OOSTERLAND: J. J. de Brui ne, 47 jaar. P. de Bruine, 12 jaar. G. de Jonge, 23 jaar. G. de Jon ge, 64 jaar. STAVENISSE: H. de Vries, 76 igar. Y'.ANDAAG IS HET DE LAATSTE DAG van de actie „Een Heitje voor een Karweitje". Dit is geen specifiek Nederlandse uitvindsel om met het opknappen van een werkje door padvinders, den knanen wat geld te laten verdienen. Jarenlang kende men reeds in Engeland het „A Bob for a Job". Een „Bob" is een shilling, 50 cent. En dus is Nederland met zijn „Heitje" als met zijn vele andere zaken onder de markt in Europa. pR ZIJN twee grote ongemakken verbonden aan deze actie. De lei ders en leidsters van de actieve jon gens en meisjes hebben met hen sa men hun hersens moeten afpijnigen om nuttige karweitjes uit te vinden. En vervolgens zijn er veel pruttelaars geweest, die een hele week lang de deurbel hebben vervloekt. De deurbel die maar niet stilstond omdat hij af wisselend door een welp, een kabou ter, een gids, een verkenner, een pad vinder, een padvindster, een voor trekker en een pionierster in bewe ging werd gebracht. „Ze moesten het in het vervolg niet meer een week achtereen laten du ren, twee dagen is meer dan genoeg," zei een huismoeder die het goed meent en die bang is, dat deze actie anders de publieke sympathie wel 'ns kan verliezen. UITERSTEN. De vuilmsvaten-spoclcrs ploeg in de weer. LIEEL WAT merkwaardige dingen zijn er gedaan. Van de boer die voor oen heitje een flink stuk land wilde laten bewerken, hebben we in 't kort al verteld. Daar tegenover staat de Amerikaanse soldaat die in Amsterdam zijn schoenen liet poetsen en er een dollar (f 3.80) voor gaf. In Breda had de St. Christophorus- groep de gemeentelijke reinigings dienst in het complot betrokken. Een groepje „aanbellers" ging de gemeen telijke vuilniskar vooruit en vroeg aan de mensen, of de jongens niet de vuilnisbak konden buitenzetten en na lediging mochten schoonmaken. Op een bevestigend antwoord kreeg de vuilnisbak een krijtkruisje en daar mee was de waterploeg, die achter de vuilniswagen reed, gewaarschuwd. WIJWATER? Uf/ANNEER de vuilnisman zijn werk had gedaan, kwam de verken nerstankwagen in actie. Daar werd gespoten en geboend en de emmers werden keurig schoon afgeleverd dooi de hekkensluiters, die hun heitje in ontvangst namen. Onderweg moest telkens worden bijgetankt en het verschijnen van de watertanks voor de huizen gaf wel eens aanleiding tot merkwaardige misverstanden. Zo vroeg iemand, blij verrast: „Ha, komen jullie wijwater rondbrengen?" Misschien een tip voor volgend jaar! In ieder geval was de originele ge dachte dit jaar goud waard: in één dag hadden de spoelers ongeveer f 80 bijeengewerkt. Verder zijn er dan vele zonen zwart als de kachel bij hun moeder terug gekeerd. Tien- en elf-jarigen moesten een garage bijvegen of een auto schoonmaken. Ouderen hadden de wacht met witte spatbordlak bij rij wielstallingen betrokken. De moge lijkheden waren onbegrensd. STROP. A LLEMAAL voor een shilling", schreef de Daily Express boven het bericht over twee verxenners die in Ilkeston (Derbyshire) in de klok kentoren van de St. Bartholomeus- kerk moesten klimmen om een massa hinderlijke vogelnesten te verwijde ren. En verder kwam uit Engeland het verhaal van de 12-jarige Michaël Learv, die met een heel stel kornui ten stond uit te zien naar een kar weitje voor een groot flatgebouw op Denmark-Hill, Éast-End, Londen. Een dame riep van heel hoog den jon gens toe: „Ik heb wel wat te doen!" Toen begon een ren naar de lift. Mi chaël was de eerste. Hij drukte op de knop, bleef tussen twee verdiepingen steken en moest drie uren wachten eer hij bevrijd werd. PEN AMBONNEES uit het woon oord Geesbrug stond terecht in Leeuwarden, omdat hij een 18-jarige mede-kampbewoner dooi revolverschoten van het leven had beroofd. De aanleiding van de schietpartij was een door hem niet goedgekeurde omgang van het slachtoffer met zijn (14-jarig) dochtertje. De rechter kwam voor een moeilijk probleem te staan De leschuldigde bood namelijk lij- 'ens de zitting aan om de vader an de gedode jongeman een van 'jn eigen kinderen te geven tmeinde een kettingwra^1- te om '-o ^en". dit aanho ad -»e rechter geen antwoord. f 13.500 voor Rampenfonds [Noor het gezamenlijk personeel van de Franse fabrieken van de Cie St. Gobain werd ten bate van de slachtoffers van de Watersnood in Nederland, door een spontane collec te. een bedrag van 1.369.031 Franse francs bijeengebracht. In Nederlandse valuta betekent dit ongeveer ƒ13.500. Buiten deze financiële biidrage wer den ook nog grote hoeveelheden goe deren beschikbaar gesteld Verder werden door de Compagnie Saint Gobain zelf nog zeer belangrijke schenkingen gedaan. De Compagnie Is bij de Nederlandse landbouwers geen onbekende. Zij levert superfosfaat. A. M. Z. ingeschakeld ["Ne werkzaamheden aan de hulpweg tussen Oosteinde Krabbendijke) en Zanddijk (Kruiningen) vorderen goed. Kan men het werkschema aan- nouden. can zal 21 April het rijdek zover ge:eed zijn. dat de spoorwegen hun busdienst Krabbendijke Goes in uuröiei.st kunnen gaan rijden. De di rectie der N.S sloot met de Automij. Zeeland een overeenkomst voor dit traject. De bussen van de „Stoomtram Wal- che.en", een dochtermij. van de Spoorwegen, rijden een aanvullende dienst tussen Goes en Vlissingen. Zo men weet, blijft de Diesel tussen Ka- pelleVlissingen om de 2 uur rijden. ■yZan de dijkdichting bij Bath kon gisteren nog niets komen en ook voor vandaag neett men er niet veel moed op. De straffe wind is tcgen- we, xence factor geworden. Onvermoeid wo.dt eenter met zand- spuicen vcor.gegaan en genoopt wordt cat men vo.gende weeK meer geluk zal hebben en speciaal na het spnng- ^/OLGENDE WEEK, bij springvloed zal de PZEM weer een kabel dcor do Weute. Schelde trekken en wel van Bo.sse.e naar Hoofdplaat, over de zandbank De hoge spr.nger die al leen met zeer hccg water te passeren is D.t voorjaar en deze zomer zullen neg dr:e de.ge'. jke kabels langs dit traject erdc. ge.egd. Is dit karwei a'. ei e „g jan js ce verbin—ng —et dc 30 000 <o ts.e.. ng lussan Vlis singen en Westdorpe voitooid.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1