Ontroering inde kathedraal, gejuich daarbuiten Het prinselijk huwelijk in Luxemburg ,1 Iet is beter vredesduif jes te houden Arsenaaltje van vuurwapens r "TiTMiri—— Het Belgische legioen: ..Leve Leopold" •J DE GASPRIJS De 53ste lijst Stand 101,7 millioen Desnoods treedt het leger op Rumoer in Teheran Minister Algera en Kamerleden bezochten Schouwen-Duiveland PROCES Concrete plannen voor Bestand De onbewaakte VOOR ZEELAND f AN VAN LUXEMBURG, in Naam van den Almachtige vraag ik U of het U vrije en weloverwogen wens is Josephine Charlotte van België tot echtgenote te nemen en of gij bereid zijt volgens de geboden Gods haar onder alle omstandigheden trouw te blijven, zoals een goed echtgenoot dat betaamt". „Ja, Monseig neur". Luid en vast weerklonk de stem van Prins Jean, toen mgr. Cento, pauselijk nuntius in België en Luxemburg, deze vraag ge steld had. INCOGNITO OP REIS Slechte nering VRI J ZONNIG Definitief duurder In het Rampenfonds Grote moeilijkheden voor Peron Bij Panmoendjon BLOEDIG GEVECHT Vruchtbare dag met Breda als slot Amerika en het Verre Oosten De herstelwerkzaam heden in Stavenisse Amerikaanse vliegtui gen boven China Noord-Korea Iaat Britse burgers vrij Roemeense premier ernstig ziek Oude man (78) dreigde met pistool „IK SCHIET, HOOR" Eén dode Rilland wacht op herbevolking No. 20694 93e JAARGANG TT n V Uitgevers Mij. Neerlandia v 8aVhL, elkè werkdag Bureaux: Breda, Verschijnt Tel Redactie: 8181, Adrm Reigerstraa verantwoordelijk Hoofd- instratie A Bruna Redactieraad' ^d,aveHrootegem. Mr. Dr. A. J. J. M Mes. Mr B L de Hechter. L J v. 't Westende. P. v M Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling I 5.45 pex_ kwartaal, per post f KID per week (uitsluitend bij niet-post- Jjl i 0 42 Incasso wordt berekend. nummers 13 et PosUek. no. 278841. Voor God, Koningin en Vaderland VRIJDAG 10 A'PRIL 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage I 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen I 0.30 per m/m". Bij eontram aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon nu. -236 Bureau voor Zeeuw sch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nfeuwstraat 41, Tel. no. 35» (Van onze speciale verslaggever). „Ja, monseigneur". Teder en zacht was hetzelfde antwoord van de lieftallige bruid. Ontroering maakte zich van allen 'mees ter. Ruisend daalden de tonen Les Augustes Maries, een nocturne van Faure, over de devote menigte. Groots en overweldigend was dit moment, was deze ganse plechtigheid. Overweldigend en groots was eveneens de triomfale tocht, die daarna volgde. V/ELE Luxemburgse handelaars l schenen Donderdagnamiddag S wat ontgoocheld. Hun zaken zijn S niet zo lonend geweest als zij J haddon verwacht. Ofschoon Lu- J xemburg 100 a 150 duizend be- zoekers verwachtte, stonden er J Donderdagochtend slechts 50.000 langs de weg, die de stoet moest volgen. Het gevolg was. dat de kramen in het begin van de na- 5 middag nog ruim voorzien waren van belegde broodjes, die tegen verlaagde prijs werden verkocht. H/" LATERE ND EN JUBELEND golf- de de vreugde door de stad. Dui zenden, tienduizenden vlaggetjes werden juichend in de hoogte gehe ven. En daar daverde het eerste van (1e honderd-een saluutschoten over de oude vesting Luxemburg: het prinse lijk bruidspaar verliet de kathedraal. Schril was de tegenstelling tussen de gewijde stilte die daar heerste en het uitbundig feestbetoon, dat gans Luxemburg zijn erfprins bereidde. Maar de intentie, die uit de toespraak van mgr. Cento en uit de bijvalsbe tuigingen van do overvolle, rumoeri ge straten weerklonken, waar de mensen vijf tot zes rijen dik stonden opgesteld, was .dezelfde. Zo ook tijdens de rijtoer. Het enthousiasme was niet te do ven en haar geestdriftig wachten werd-rijkelijk beloond. Zij zagen hun koninklijke hoogheid, érfgrootherto- gin van Luxemburg, zoals thans de officiële titel van prinses Josephine luidt. Zij zagen haar. omringd door wolken tule over de bruidsjapon van THOREZ. de Franse communisten leider, is op doorreis naar Parijs aan gekomen in Helmstedt (W.-Duits- land). GRIEKENLAND heeft gisteren zijn munt gedevalueerd. De waarde van de buitenlandse valuta is daardoor in Griekenland verdubbeld. H AMMAKSKJOELD, de opvolger van Trygvg Lie, is in New-York aangeko men. Hij wilde geen enkele politieke verklaring afleggen. DE STAKING in Brazilië duurt nog voort. Men vreest voor uitbreiding over nog andere districten. Er wordt gestaakt in 1300 ondernemingen. DE „BESCHERMING Burgerbevol king' heeft tot nu toe 93.000 aanmcl dingen gekregen. Er moeten in totaal 210.000 deelnemers komen. DE „SIBAJAK" zal wegens een de fecte stuurinrichting drie weken la ter dan verwacht was met .emigran ten naar Australië vertrekken. HET ONGELUK van de treinbotsing der Londense Ondergrondse heeft, naar thans blijkt, aan negen mensen het leven gekost. Er zijn 48 gewon den, waarvan 8 ernstig. Oorzaak van het ongeluk is waarschijnlijk een de fect aan het signalensysteem. DE EMMABLOEM-collecte zal dit jaar worden gehouden van 13 tot en met 26 April (ten bate van de t.b.c.- bestrijding) EEN NIEUW Afrikaans-Engels woor den boek zal ongeveer 20.000 nieuwe woorden bevatten. Het (oude) mili taire woordenboek bevatten 16.000 woorden. ADENAUER heeft de Amerikaanse Regering steun gevraagd voor de vluchtelingen. Toegezegd is hem (nog) niets. DE ALGEMENE Ned. Agr. Bedrijfs- bond eist van „De Ommelanden" een schadevergoeding van 264.000 gulden, wegens overtredingen van het bin dende arbitrale advies. DE BEMANNING van de „Neeltje Jacoba" ontving een gouden ere medaille van Frankrijk als dank voor de hulp bij de redding van de opvarenden van het Franse s.s. ..Carthage" op 2 Februari jl. IN PANMOENDJON verlopen de be sprekingen nog steeds gunstig. Men is regjs overgegaan tot het bezien van de détails. Ambulancelreinen worden gereed gehouden om direct na het te kenen van een overeenkomst dienst te kunnen doen. DE K.L.M. zal op 12 April een eerste vlucht ondernemen naar Cayenne, de hoofdstad .van Frans Guyana. Cayenne is hiermee de honderste stad in het ruim 200.000 km. lange K.I.M.-lucht- net. geldig JN AANSLUITING op de publica* tie omtrent de kolenprijzen in het kolenjaar 1953-1954 is meege deeld, dat door de verhoging van de prijs van de gaskolen de maxi mumprijs voor het leveren van gas met 1 cent per M3 wordt verhoogd. NedRode Kruis LIET Informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis heeft een 53e lijst van gebor gen en geïdentificeerde slachtof fers van de watersnood uitgege ven. Daaraan ontlenen we: KRUININGEN: W. Rijkse, 9 jaar. OOSTERLAND: K. Meerman, 72 jaar. OUWERKERK: A. de Valk, 62 jaar. STAVENISSE: W. Oostdijk-de Vos, 29 jaar; p. Wielaard, 5 jaar 's GRAVENDEEL: P. F. Kraak- Stolk, 21 jaar. TOT EN MET gisteren is it, het Nationaal Rampenfonds in totaal f 101.700.000 bijeenge bracht. Woensdag was de stand 99.8 millioen gulden. Na de geschenkzending steen, die onlangs in ons land is aangekomen als gcscnenk van de lezers van het En gelse blad „The Times" is nu in de vluchthaven te Bruinisse weer een geschenkzending stortsteen voor de Nederlandse dijken gearriveerd, dit maal geschonken door Zwitserland. faille organza met een sleep van Brusselse kant. Zij konden de fonke lende. prachtige diadeerrt, rijk bezet met diamanten aanschouwen. Maar, meer bewondering nog had men voor de schuchtere wijze waarop zij, ken nelijk diep ontroerd, de hulde van haar toekomstig volk wilde incasse ren. Een stralende bruid naast een stralende prins. DE STOET A/RIJWEL ALLE auto's van de stoet waren toen open. Men zag de kostbare toiletten van koningen en prinsen, van Koningin Juliana bij voorbeeld, die gekleed was in een ja pon van parelgrijze satijn de Floren ce, met een grijze hoed van paradijs veren. Aan haar zijde had thans, na dat op weg van het paleis naar de kathedraal koning Leopold naast haar was gezeten, prins Olaf van Noorwe gen plaats genomen. Men zag prins Bernhard, minzaam wuivend in zijn uniform der blauwe huzaren, aan de zijde van koningin Marie Josc. nadat hij op de route voor de aankomst aan de kathedraal gezeten was geweest naast de charmante prinses de Rethy. 77 J"NE Argentijnse president. Juan Pe- ron, heeft in een radiorede o.m. „de stelselmatige campagne" van praatjesverspreiders gehekeld, die re geringsambtenaren van omkoperij en corruptie hadden beschuldigd. Peron verklaarde, dat hü een onderzoek had gelast, „te beginnen bij mijzelf Hij had de Ministers opgedragen hetzelf de te doen in alle ministeries. Hij deed een beroep op het volk, zich aaneen te sluiten, daar het land zich geplaatst zag voor een grote aanval van binnenlandse vijanden op economisch, politiek en sociaal ge bied. „Wanneer ik van gevoelen ben, dat ik niet langer door werkelijke mannen gesteund wordt, zal ik heen gaan", aldus Peron. De Argentijn e -'president waar schuwde. dai. indien de maatregelen der regering tegen de duurte en de prijsopdrijving niet het gewenste re sultaat zouden hebben, het leger hem te hulp zou komen. JUAN DUARTE OVERLEDEN TM-IINEZEN en Amerikaanse mari niers hebben Donderdag een felle strijd geleverd om het bezit van Carson, een bergstelling in de om geving van Panmoendjon. De Chi nezen wisten de stelling in een ver rassende aanval te nemen, maar la ter gaven zij haar weer prijs. In ge vechten van man tegen man werden 150 Chinezen gedood. Slechts een derde van de Amerikaanse verdedi gers van Carson bleef ongedeerd. Zestien gewonden A ANHANGERS van de Sjah van Perzië en voorstanders van pre mier Mossadegh zijn Donderdag voor het Parlementsgebouw te Tehe ran slaags geraakt. Vijftien aanhangers van de Sjah, be horend tot de Arya-partij, werden ge wond, een Paniraan (pro-Mossadegh) liep eveneens verwondingen op. Ze ven personen werden aangehouden. De Madjlis (Tweede Kamer) kon niet vergaderen, daar het quorum ont brak. DE KAJOTTERS gaan in 1954 ter bee vaart naar Lourdes. Een spaaream- pagne is begonnen. Maximaal zullen er 10.000 mee kunnen van de jongens en 2500 van de meisjes. De prijs ligt niet hoger dan 200 gulden. JUAN DUARTE, de zwager van pre- J sident Peron, die Dinsdag als se cretarls van de president aftrad, is overleden. Duarte was 39 jaar, zijn chauffeur vond hem dood in zijn woning met een kogelwond aan het hoofd. Men neemt aan, dat hij zichzelf doodde. De minister van Arbeid en Sociale Verzekering trad gelijk met Duarte af en het aftreden van nog drie Mi nisters om dezelfde reden werd Woensdag bekend gemaakt. DE 15 DOKTERS U)E „IZWESTIA", het blad van de Russische Regering, schrijft, dat alle functionarissen die de vijftien vorige week vrijgelaten dokters „val selijk hadden beschuldigd", voor een Hof voor strafrechtelijke zaken zullen worden gebracht Dit is de eerste maal, dat een Rege ringsorgaan er melding van maakt, dat verscheidene personen berecht worden voor het arresteren van de artsen. vive weerklonken WIVE.vive. rappe cadans spreekkoren. Maar in die cadans kwam een nieuw geluid, zodra de auto van ko- ■ning Leopold en de Groothertogin in zicht kwam. Toen liet het machtige Belgische legioen, dat hier aanwezig was, zich van zijn beste zijde ken nen. ..Leopold.Leopold.vive Leopold!" Wat er in deze ogenblikken in deze vorst moet zijn omgegaan, is moeilijk te zeggen. Stram saluerend, doch met een ronde lach om de lip pen, reed hij door de zee van zwart- geel-rode vlaggen, die 'ri wild en thousiaste menigte driftig heen en weer zwaaide. LeopoldLeopold Dat gejuich en dat imponerend spreekkoor was nog te horen, 'toen zijn zoon Boudewijn, een honderd meter achter hem rijdend, passeerde. „Napoleon is toch ook uit Elba terug gekeerdzo gaf een ronde Vla ming te verstaan. DE AVOND TN 'S AVONDS baadde de stad in een zee van duizenden lichtjes, schuifelden tienduizenden door de bevlagde straten, over de geïllumi neerde pleinen, genoten. Toen geno ten wel honderdduizend man van het grandioos vuurwerk, ontstoken op de hoogte van het Trois Glands. Het bruidspaar was niet meer in Luxemburg: incognito vertrokken met onbekende bestemming! r-)E AMERIKAANSE Regering is be- zig aan een plan ter beëindiging van de oorlogen in Korea en Indo- China en ter regeling van de status van Formosa en andere problemen in het Verre Oosten. Dit plan zou in étappen moeten worden uitgevoerd, opdat na elke stap de oprechtheid van de commu nisten kan worden beproefd. De maatregelen zijn: 1. Een bevredigende voltooiing van de uitwisseling van zieke en ge wonde krijgsgevangenen in Korea. 2. Overeenstemming over de rege ling van het gehele krijgsgevange- nenvraagstuk. 3. Een wapenstilstand in Korea. 4. Het beleggen van een conferen tie, binnen 90 dagen na een wapen stilstand, ter afdoening van het Ko reaanse vfaagstuk niet alleen, maar ook ter regeling van de kwestie-Indo- Gemeenteraad is voor vrije concurrentie ]~NE raad der gemeente stavenisse heeft het voorstel van burge meester en wethouders behandeld om medewerking te verlenen aan de vor ming van een aannemers-combinatie in de gemeente stavenisse. De gemeente Stavenisse kan als opdrachtgeefster en financierster der herstelwerkzaamheden fungeren met financiële hulp van de adopterende gemeenten. Na uitvoerige bespreking bleek de gemeenteraad van oordeel te zijn. dat de voorkeur moest worden gegeven aan een vrije concurrentie. Ook aan nemers van buiten Stavenisse moest de gelegenheid worden gegeven aan de herstelwerkzaamheden deel ts ne men. De voorzitter deelde mede, dat er van enkele grote aannemers reeds aanbiedingen waren ingekomen. De raad besloot verder met de gÊ- meente Alkmaar een renteloze kas geldlening ten bedrage van f 30.000.— aan te gaan, met welk bedrag de eerste herstelwerkzaamheden zullen worden gefinancierd. China en andere belangrijke vraag stukken in het Verre Oosten, zoals de grenzen van het nieuwe Korea, de status van Formosa, de burgeroor log tussen de Chinese communisten en nationalisten en de vertegenwoordi ging van China in de V. N. Als de pogingen om vrede in Azië tot stand te brengen slagen, hopen dc Amerikanen een oplossing van de ge schillen in Europa tot stand te kun nen brengen. DADIO PEKING meldt, dat j.l. Dins- dag vier Amerikaanse Sabrc- straaljagers liet Chinese luchtruim hebben geschonden en dat eeix ervan is neergeschoten. De radio voegt hier aan toe, dat de piloot van het neergeschoten toestel met zijn valscherm ongedeerd de grond heeft kunnen bereiken en ge arresteerd is. VEN in het begin van de Kore aanse oorleg door de Noordkorea- nen gevangen genomen Britse bur gers zün in vrijheid gesteld. Dit is bekend gemaakt door hel Noordkoreaanse departement van Buitenlandse Zaken. Onder de in vrijheid gestelde Brit se burgers bevindt zich Vivian Holt. Brits gezant in Korea in het begir. van de oorlog. \/OLGENS „Yugopress", het semi-of- V ficiëlé Zuid-Slavische Persbureau. is de Roemeense premier, Gheorgiu Dej, ernstig ziek. Dej heeft de vorige woek de offici ële receptie op de Hongaarse ambas sade te Boekarest, ter gelegenheid van de Hongaarse nationale feestdag, niet bijgewoond. £)E 78-JARIGE DE G. uit'Bergen op Zoom stond voor de Kanton rechter, omdat hfj in het bezit bleek te zijn van een wapenarsenaal- tje, bestaande uit pistolen en een dnbbello'opsjachtgeweer. Bovendien bad hij met deze wapens levensgevaarlijke situaties geschapen: hij had op 8 Februari met een revolver gedreigd. Aan de politie verklaarde hij, dat deze niet geladen was geweest, wat later en wel zeer onverwacht tóch het geval bleek te zijn. Weersverwachting, hedenavond: t Op de meeste plaatsen vry zon- 4 nig weer met een overwegend matige Noordoostelijke wind. Ge- t matigde temperaturen. 4 1 Vandaag: Zon onder 19.29 uur. Maan onder: 15.11 uur. Morgen: Zon op 5.53 uur. Maan op 4.40 uur. i AUTO'S, BUSSEN, ducks en de boot „Prinsesseplaat", ziedaar de ver keersmiddelen waarmee de Minister van Verkeer en Waterstaat als gast heer zijn schare van ongeveer 50 ge nodigden voerde door en over de ramp gebieden van Schouwen en Duiveland, waarbij het oude Zierikzee als start punt was gekozen. De genodigden waren de leden en plv. leden der Watersnoodcommissie, de leden van de Commissie van Rap porteurs der Eerste Kamer voor de begroting van Verkeer en Waterstaat, dc Leden der Commissie van de Eer ste Kamer voor de Noodwet Dijkher stel, secretaris-generaal Spitzen, di recteur-generaal ir. Maris, ir. v. d. Wall, hoof ingenieur der Zuiderzee werken e.a. Daarbij voegden zich nog de Com missaris der Koningin, jhr. mr, de Casembroot. die later het gezelschap tot in Breda uitgeleide zou doen, en kele leden van de Zeeuwse Gedepu teerde Staten e.a. Het doel van de tocht was, te zien hoe het stond met de stroomgaten, eens van gedachten te wisselen over dc problemen op waterstaatkundig gebied en den Kamerleden mogelijk te maken, zich een oordeel te vormen van hetgeen nog moest worden ge daan. De „Prinsesseplaat" voer niet al leen in de bestaande waterwegen, maar de boot passeerde ook de be ruchte Schelphoek en stevende zo de polder in. Na een vermoeiende dag werd eerst rust gevonden in Princeville te Bre da. waar de met kaarslicht beschenen dinertafels de gasten wachtten. Hier was het, dat mr. Burger uit naam van allen Minister Algera dank bracht. Het had hem verheugd, dat de Minister en zijn staf de Kamerle- c n op d'.' üzp op de hoogte van .ie loc."-'/.!!'gebracht. TVJET ZIJN PET in de rechterhand stond hij vooroyergeleund over het hekje. Z'n linkerhand hield hij achter zijn oor om de kantonrechter goed te kunnen verstaan. De edelacht bare moest alle stemvolume dat hij bezat aanwenden om zich verstaan baar te kunnen maken. Hetgeen ech ter veelvuldige dubbelzegging niet kon voorkomen. Op 8 Februari was de krasse grijs aard in het café van L. geweest. Daar was ruzie ontstaan. Een nog jonge ke rel stond tegen hem te schelden, aan één stuk dooi'. De oude man trok er zich echter niets van aan en liet de spreker voor wat hij was. Hij nodigde rustig een ander uit om een partijtje te wippen of te biljarten. Toen daar geen liefhebbers voor bleken te zijn, nam hij aan de toog een biertie. Het vocabularium van de schelden de man bleek nog niet uitgeput, want toen de grijsaard zich omdraaide, zei hij tegen hem: „Ja, dat heb ik tegen jou, smeerlap". De oude man bleek niet op zijn mond gevallen en gaf zijn opponent de raad zijn schplden maar eens af te betalen. Dit was olie op het vuur. Het kwam echter nog niet tot een vechtpartij, want de oude man nodig de hem uit om het thuis „nog eens verder te bespreken". TWEE MANNEN en een vrouw kwa men zijn huis 's avonds Iaat bin nen; maar ze hadden buiten de waard gerekend, of liever, buiten de zeldzame verzameling die de oude man bleekte bezitten. Hij had een ouderwets pistool in de hand en dreigde: „Ik schiet hoor". Men wist hem het wapen te ont wringen. De politie, terstond gewaar schuwd, kwam huiszoeking doen en vond de wapens. De oude man ver-* zekerde de agenten, dat het pistool, waarmee hij gedreigd had, niet gela den was geweest. Op de binnenplaats van het politiebureau probeerde men het wapen verschillende keren zonder resultaat. Het was niet mogelijk om het kogelmagazijn te openen. Later manipuleerde men voor alle zekerheid nog' eeng. met het pistool. Geheel on verwachts ging het af, gelukkig zon der ongevallen te veroorzaken. „Wat doet u op uw leeftijd in Gods naam met dat gevaarlijke tuig?" vroeg hem de kantonrechter. De man vertelde toen, dat hij van zijn 15 jaar af al een bijzondere voor liefde voor schietwapens had gehad en dat hij alles van dien aard verza melde, wat hij maar te pakken ken krijgen. De kantonrechter vond het maar 'n rare en bovendien gevaarlijke lief hebberij. Overigens heeft men daar- voor een vergunning nodig', zei hij. „Ja, maar vroeger niet", wierp de G. tegen, „als men het wapen maar in een foudraal droeg". Hij had altijd een of meer wapens in huis gehad. Daar oefende hij mee op een binnen plaatsje. „Nu schiet ik er niet meer mee", zei hij nog. ZWARE STRAF F)E AMBTENAAR vond het maar gelukkig, dat hel bewuste pistool zonder ongevallen te veroorzaken was afgegaan en eiste f 10.- of 2 da gen en een voorwaardelijke straf van 20 dagen hechtenis met 2 jaar proef tijd, bovendien verbeurdverklaring van de wapens. Het laatste was wel het ergste wat de man blijkbaar kon overkomen, want hij zei: „Die pistolen krijg ik n-tuurlijk niet meer terug". Nee. geen sprake van, zei de kan tonrechter; hebt u verder nog iets tot uw verdediging aan te voeren? De man vond, dat de kantonrechter maar moest beslissen wat hem goed- dunkte. De edelachtbare gaf hem nog de raad. dat hij op zijn leeftijd b'ter vre desduif] es kon houden, dan pi-tolen verzamelen. En toen de veroordeelde wegging, zei de kantonrechter nog hoofdschuddend: „Er zijn toch maar rare schutters op de wereld". Een overzichtsfoto van het priester koor der Luxemburgse Kathedraal tijdens de plechtige H. Mis tijdens welke Prinses Josephine Charlotte van België en Prins Jan van Luxem burg in de echt werden verbonden. (Telefoto) ISTERAVOND rond acht uur is op 'n onbewaakte overweg bij Maar- lant een auto gegrepen door de trein uit Luik. die op weg was naar Maas tricht. Een van de inzittenden van de auto werd gedood, een andere zwaar gewond. Aanvankelijk waren beide sporen van het baanvak versperd, om kwart voor negen was een spoor weer vrij. Omtrent dc toedracht is nog niets bekend. T Tit Rilland vernamen wij. dat, in- dien bij het volgend gunstig springtij op 13 April a.s. geen bijzon dere dingen gebeuren, de bewoners, die nog steeds in Brabant zijn geëva cueerd ongeveer 1800 in getal toestemming zullen krijgen om bij ge deelten terug te keren. Eerst zullen de middenstanders gelegenheid krij gen om hun bedrijven startk'aar te maken en daarna kunnen de andere groepen volgen, 't Dorp en de omge ving zijn thans geheel droog en dc verbinding met Brabant is volkomen hersteld. JET SCHILDERIJTJE, dat de 23-jarige Haagse werkster L. V. bij een van haar werkgeefsters choonmaakte. was na deze be handeling aanmerkelijk in waar- ic gedaald. In feite f 400.-! De oorzaak hiervan was, dat de eigenaresse er f 400.- aan bank biljetten achter had geplakt, die zij kunstig gecamoufleerd had. Niet zo kunstig echter of de werkster keek er achter en nam het geld mee. Zij legde een bekentenis af.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1