Bespreking in Panmoendjon op Paasmaandag Noordelijke brief over het uitwisselingsvoorsteL: Wie erft fortuin van de Hobbels? Ned. Bank verlaagt diseonto Tongen gedood Ook datum gevraagd voor volledige bespreking Kamp in aanbouw Academische zitting te Nijmegen De 50e lijst Weer 21 doden HALVE DAG VRIJ ader stak zelf zijn hele gezin in Paasbeste kledij Twee jongens onder zand bedolven Russisch vredesschip" Eén millioen erbij Raadsel rond nalatenschap in Oude Tonge Het gaat er om wie het eerst en wie het laatst verdronken Hoe de Florentijnen Pasen inluiden In Korea gesneuveld De „oudste" Stockholmer r DAGBLAD VOOR ZEELAND Hammerskjoeld NU OOK V. S. EN FRANKRIJK Ned. Rode Kruis IN KENYA Koninginnedag Wolken In het Rampenfonds Twee jaar geëist tegen hoofdverdachte DE MERAPI BLIJFT ROMMELEN John Christie in het gevangenisziekenhuis Kostbare portefeuille Directeur Rotterdamse Bank Waalwijk in arrest Veevoeder- distributie wordt opgeheven Griezelen in drie dimensies &3e JAARGANG No. 2068S VoorGod, Koningin en Vaderland M V. Uitgevers Mi}. Neerland!» Breda, UTtgavei werlldag Bureaux: Verschunt elk Redact,e; 8181, Admi- rt8atfe- 8778. Verantwoordelijk Hoofd- nistratie: 8778. Redactieraad! Mes Mr. B L. de Rechter. U J. w t Westende, P v M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij ^.riiïtbetaling f 5.45 per kwartaal, per post TTm. per week (uitsluitend bij niet-post- K-t-n f 0 42. Incasso wordt berekend, Losse nummers .3 ct. Portret no. 278841. V R IJ D A G 3 APRIL 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel. 98. Telefoon.mo. .2236 iRiirpnnv.voor'lZeeuwsch-Vlaandercaü-iHULSTffDubbele Poort..'7. TeU 102(Bijbureau*: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, Q6STBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35) Keuze door schrapping T~vE GROTE VIJF zijn het over de benoeming van Hammerskjoeld tot secretaris-generaal der V. N. eens geworden op een bijeenkomst, waar op namen van een lijst met candida- ten werden geschrapt. Op de door Groot-Brittanme en Frankrijk ingediende lijst stond Les ter Pearson als nummer een. De Rus sische afgevaardigde Zorin schrapte de namen met inbegrip van die van Pearson, maar liet die van Hammers kjoeld staan. Op een vraag van een van de afge vaardigden, of er betekenis moest ge hecht worden aan het feit, dat de naam Hammerskjoeld niet was doorge haald, zei Zorin, dat dat inderdaad 't geval was. De Westerse mogendheden besloten toen de candidatnur van Hammers kjoeld te steunen. 99' MOSJE SJARET, de Israëlische mi nister van Buitenlandse Zaken, is Donderdag naar de V. S. vertrokken, waar hij zal spreken met Eisenhower en Dulles. HET BRITSE KÓNINGSPAAR, dat volgend jaar Australië gaat bezoe ken, hoopt op de terugreis Aden, Oeganda, Malta en Gibraltar te be zoeken. DE KINDEREN FINALY, wier ver dwijning in Frankrijk zoveel deining veroorzaakte, zullen, als zij gevonden zijn, niet naar hun tantes in N.-Zee- land, maar naar Israël gaan. De da mes in N.-Zeeland hebben afstand van de kinderen gedaan. DE INDONESISCHE minister van Verbindingen, de heer Djuanda, zal onderhandelingen aanknopen om te komen tot nationalisatie van particu liere spoorwegbedrijven. PRINS BERNHARD zal op medisch advies wegens een lichte maagaan doening enkele dagen het bed moe ten houden. DE BIKINI-ATOL in de Stille Oceaan zal weer bestemd worden voor atoom proeven. Het gebied voor deze proe ven diende noodzakelijk te worden uitgebreid. THOREZ, de Franse communisten leider, zal een doorreisvisum voor West-Duitsland ontvangen. Hij wordt spoedig per trein in Parijs verwacht. DE OOSTENRIJKSE regering Raab, waarin zes katholieke, vier socialis tische en een partijloze minister zit ting hebben, is gisteren door presi dent Koerner beëdigd. PREMIER MAYER van Frankrijk is na zijp bezoek aan de V. S. met het passagiersschip „Ile de France" op weg naar huis. DE NOORDELIJKEN hebben generaal Mark Clark, opperbe velhebber van de V.N. in Korea, verzocht om een bijeen komst van verbindingsofficieren te Panmoendjon op Tweede Paasdag voor een bespreking van de uitwisseling van zieke en ernstig gewonde gevangenen. Het verzoek is vervat in een brief, die werd overhandigd in een bijeenkomst van twee minu ten van de verbindingsofficieren te Panmoendjon. trekkingen gezegd, dat de Sovjet- Unie"thans poogt „Amerika van zijn Europese bondgenoten te scheiden", en dat de grootste wijsheid en begrip gevorderd worden om deze poging te weerstaan. Gruenther zei, dat „de grondslag van de bedreiging van W.- Europa" niet veranderd was, dat de Sovjets vier millioen man onder de wapenen hadden, dat de doeltreffend heid van hun land- en luchtstrijd krachten verbeterde en dat de strijd krachten van hun vazalstaten mate- riëel waren vergroot. TN HET SCHRIJVEN is ook voorge- steld, dat op de bijeenkomst van Maandag ook een datum wordt vast gesteld voor het hervatten van vol ledige onderhandelingen over een wapenstilstand. Een officier van het opperbevel der V.N. heeft verklaard: „Wij hebben er nog niet mee ingestemd, nu reeds volledig de onderhandelingen te her vatten. Eerst moeten we er zeker van zijn, dat de communisten bereid zijn hetzij toe te geven in de kwestie van vrijwillige repatriëring of zelf een bevredigende oplossing aan de hand te doen." Inmiddels zyn Amerikaanse genie- Soldaten begonnen bij Moensan een groot gebied in orde te maken voor de bouw van een doorgangskamp voor zieke en gewonde krijgsgevan gen militairen der V. N. GRUENTHER. P)E STAFCHEF van het Atlantische leger, generaal Alfred Gruenther, heeft tegenover de Amerikaanse Se naatscommissie voor buitenlandse be- De lucht-conferentie "TOT DEELNEMING aan de confe rentie van Britse en Sovjet-Rus sische luchtvaartdeskundigen over de veiligheid in de luchtcorridors naar Berlijn zijn thans ook de V. S. en Frankrijk uitgenodigd. De uitnodiging is vervat in brieven van generaal Tsjoekov aan de Hoge Commissaris sen. De Russisch-Engelse besp. -kingen zijn twee dagen geleden te Berlijn be gonnen. Tot dusver ziin er geen bij zonderheden over uitgelekt. De uitno digingen zijn aanvaard. Honderd jaar Kromstaf P)E Pauselijk Legaat, Z. Em. Joseph- Ernest Kardinaal Van Roey, en de aartsbisschop-coadjutor van Utrecht, Mgr. Dr. B. J. Aifrink, zullen aanwe zig zijn bij de academische zitting, die Maandag 18 Mei in Nijmegen ter her denking van 100 jaar Kromstaf wordt gehouden. Deze sessie, die onder auspiciën staat van Rectoren en Senatoren van Nijmegen en Tilburg en van het hoofdbestuur van het Thijmgenoot- schap, (Katholieke Wetenschappelijke Vereniging), is belegd in de grote zaal van De Vereniging aan het Keizer Ka- relplein. Het algemeen thema dezer zitting is Kerkelijk Leergezag en Wetenschap. De opening geschiedt door de rector- magnificus van Nijmegen. Sprekers zijn Prof. Mag. Dr. G. Kreling O.P. uit Nijmegen over: „Verhouding tus sen kerkelijk leergezag en weten schap", Prof. Dr. E. A. D. E. Carp uit Leiden over: „Kerkelijk Leergezag en natuurwetenschappen" en Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinker ken) uit Nijmegen over: „Kerkelijk Leergezag en geesteswetenschappen". LI ET INFORMATIE-bureau van het Ned. Roode Kruis heeft een 50e lijst van geborgen en geïdentificeerde slachtoffers van de watersnood gepubliceerd. Daaraan ontlenen we: DREISCHOR: C. J. Kip van der Maas, 38 jaar. FIJNAART: G. M. Mackay, 30 jaar. KORTGENE: M. de Regt, 4 jaar; F. J. Timmerman-v. Strien. 31 jaar; N. C. Wijs-Maartense, 40 jaar. KRUININGEND. Balkenende, 52 jaar; J. B. J. Kosten-Paasse, 68 jarr; A. Goetheer, 35 jaar; J. J. Goetheer, 1 jaar. NIEUW VOSSEMEER: F. J. Raamsdonck. 71 jaar. NIEUWERKERK: O. A. H. van Nieuwenhuijzen, 64 jaar; D. Sies, 72 jaar. OUWERKERK: G. van Dam me, 13 jaar. ST. PHILIPSLAND: L. Vroeg- op, 2 jaar. TN HET Noordelijke deel van het Kiamboe-reservaat hebben de Ki- koejoe-troepen 21 terroristen gedood en drie gewond. Te Nakoeroe zijn twee Kikoejoes ter dood veroordeeld, wegens moord op een Britse boer. De Paasverloven van troepen, poli tie en politiereservisten zijn in ge heel Kenya ingetrokken met het oog op het gevaar voor terreuraanvallen van de Mau-Mau. LJET COLLEGE van Rijksbemidde laars heeft bepaald: Het is aan werkgevers toegestaan op Koninginnedag, voorzover het werk zulks toelaat, in afwijking van de normale werktijd van 1 uur des namiddags af vrij te geven met be houd van loon. Deze vrije uren zullen niet in mindering worden gebracht op de vacantie, waarop de werknemer recht heeft. Indien men niettemin de vrije mid dag op de 5de Mei wenst te handha ven, dient een eventuele vrije mid dag op Koninginnedag in mindering te worden gebracht op de vacantie, waarop de werknemer recht heeft. SCHEERWOLDE is een gloed nieuw dorp in de „kop van Over ijssel". De eerste acht gezinnen zijn er gisteren gearriveerd. On der hen bevindt zich een lid van de Rijkspolitie, die al dadelijk werk had, toen een bromfietser een ongeluk overkwam. DE VROUW in Kerkrade, die beken de haar man met arsenicum te hebben vergiftigd, blijkt gefantaseerd te heb ben. Een maagonderzoek bij het „slachtoffer" leverde geen arsenicum- sporen op. De vrouw is vrijgelaten. EGYPTE wil pas praten met Enge land. wanneer Londen eerst officiëel verklaart het gehele Suez-kanaalzone gebied te zullen ontruimen. DE VERENIGING van Ned. kunst schilders heeft een protestbrief ge stuurd aan de directeur van het Haag se Museum, omdat geen der leden is uitgenodigd bij de opening van de Van Gogh-expositie. K.S.C1.-DESKUNDIGEN zullen einde April in Luxemburg confereren over de vraag: Hoe komt de K.S.G. los van de invoer van Amerikaanse co keskolen. GRAAF VAN RECHTEREN Limpurg. die gisteren wegens het verborgen houden van ex-KNIL kapitein Wes terling voor het Arnhemse Gerechts hof moest verschijnen, hoorde hoe ook hier de eis luidde: vrijspraak. PROF. DR. J. GTELEN zal Woens dag a.s. van 20.00—20.05 uur in de Va ra-rubriek van Evert Vermeer „Op de korrel" de gelegenheid krijgen de heer Vermeer te antwoorden op diens aanval van 25 Maart. Vader Brennan (rechts), een olie handelaar in Chicago heeft ervoor ge zorgd, dat zijn hele gezin kan deelne men aan de Paasparade, die ook in zijn stad wordt gehouden, in keurige, zelfgemaakte kleding. Hij vervaardig de voor zijn vrouw (links) en zyn vijf dochters mantelpakjes, terwijl hij zichzelf en z'n zes zoons stak in cos- tuums, die er zijn mogen. De heer Brennan heeft 200 uur gewerkt aan de kleding voor zijn uitgebreide ge zin. Hy gebruikte 29 meter stof. Weersverwachting, geldig tot hedenavond: Vrij veel bewolking met hoofd zakelijk in het Westen van het land enige regen. Over het alge meen iets hogere maximum-tem peraturen dan gisteren, maar in het Westen van het land later bin- nen^tromen van koudere lucht. Matig? tot krachtige wind, over- J wegend Zuidelyk tot Zuid-Weste- J lyk. t Vandaag: Zon onder 1*9.17 uur. Morgen: Zon op 6.09 uur. Maan J op 0.32 uur. Maan onder 7.38 t uur. f A HBEIDERS, die aan het werk wa ren aan een nieuwbouw te Hilver sum hoorden zwak hulpgeroep uit een nabijgelegen diepe kuil. Zij zagen een jongen, die tot de hals onder het zand bedolven was. Hij riep, dat zijn broer tje geheel onder het zand lag. Met koortsachtige haast ging men aan het graven, doch het duurde een kwartier alvorens men op het lichaam stootte van de andere jongen. Er was toen bijna drie meter zand weggegraven. Hoewel de knaap bewusteloos en blauw was. gelukte het een inmiddels gealarmeerde arts de levensgeesten op te wekken. Dc jongen was gered, omdat hij on der liet neerstortende zand met het hoofd op de arm was terecht geko men, waardoor onder de borst een met lucht gevulde holte overbleef. De zandmuur was ingestort, doordat de jongens, de 14- en 11-jarige broertjes Z„ in dc steile wand een hol waren gaan graven, waarin zij in de vacan tie wilden spelen. Naar kroningsfeesten r\E SOVJET-RUSSISCHE regering heeft de Britse uitnodiging, om deel te nemen aan de vlootschouw welke ter gelegenheid van de Kro ningsfeesten zal worden gehouden, aanvaard. De Sovjet-Unie zal bij die gelegen heid een Russische oorlogsbodem naar Groot-Brittannië zenden. Een „vredes- schip" dus.... TTET Nationale Rampenfonds heeft tot gisteren een be drag ontvangen van 94.1 mil lioen gulden. Sinds Woensdag is er dus weer één millioen gulden bijgekomen. Gisterenmorgen is bfj het hoofdbe- stuur van de P.T.T. in Den Haag het geld, dat is binnengekomen door de verkoop van de watersnoodpostzegels aan het bestuur van het Nationaal Rampenfonds overgedragen, zijnde f 1.555.000. Aan de verkoop is in hoofdzaak door drie categorieën meegewerkt: de Nederlandse schooljeugd (35.000 kin deren^, de actie-comité's en het per- soneèl van de P.T.T. De luchtmachtaffaire,i 1~\E KRIJGSRAAD te Velde behan- delde gisteren de zaak tegen lt.- koionel W. B„ de hoofdverdachte in de zgn. „luchtmachtaffaire". De audi teur-militair maj. mr. v. d. Dussen vorderde een gevangenisstraf van twee jaar met aftrek, ontslag uit de mili taire dienst en onmiddellijke in ar reststelling van verdachte. De tenlastelegging omvatte niet minder dan negen punten. Hij zou o.a. als hoofd van de luchtmachtaan- schaffingsdienst opdrachten hebben gegeven aan een bedrijf, waarvan hij zelf mede-directeur was. Bovendien zou hij een sergt.-majoor opdracht hebben gegeven geld te verduisteren en dat aan hem af te dragen. Ook liet hij militaire meubels naar zijn kantoor overbrengen enz. De verdediger drong aan op een straf, die het voorarrest niet te bo ven gaat. Het verzoek om onmiddel lijk in arrest stelling werd afgewezen, De uitspraak volgt op 15 April. T"\E MERAPI, een der beruchtste vul- kanen ter wereld, blijft dreigend rommelen. De lavatong aan de noord zijde van de top bereikte een breedte van 50 meter, ook in Oostelijke en Westelijke richting hebben zich lava tongen gevormd. Pi-Aneta, deelde mede, dat het over dreven zou zijn de toestand précair te noemen, maar ernstig is hij zeker. TOHN CHRISTIE, de 55-jarige kan- J toorbediende, wie moord op zijn echtgenote Ethel ten laste is gelegd, is in een gevangenisziekenhuis opgeno men voor algemene observatie. Het is in Engeland gebruikelijk dat personen, die zich in voorlopige hech tenis bevinden, onmiddellijk na hun arrestatie medisch worden onderzocht. ^JOTARIS RIS UIT OUDE TONGE zit met een vreemd probleem, dat zo gauw niet is op te lossen. Er ligt een fortuin van meer dan een ton waarde te wachten op de rechtmatige erfgenaam. Wie dat is? Daar gaat het om. Zijn het de achtergebleven betrekkingen van de Hobbels, of die van de Verweys? De enige oplossing ligt in het antwoord op de vraag: wanneer kwam Corrie Verwey in de golven om en wanneer de oude gebroeders Hobbel? Maar tot nog toe kan niemand dit antwoord geven. genaam overleden en verviel de erfe nis aan de in Dordrecht wonende broer van de Hobbels. Verdronken de broers het eerst, dan was Corrie even voor haar dood wettelijk in het bezit der erfenis en verviel deze bü haar dood aan de overlevenden der fami lie Verwey. HET KAPITAAL P)E 25-jarige Corrie Verwey was hulp in de huishouding bij Hendrik en Jakob Hobbel, resp. 73 en 71 jaar oud. Beide broers, die een boerderij onder aan dc Oudelandschedijk hadden, maakten bij hun laatste testament Corrie tot hun universele erfgename. Daarmee leek de toekomst verze kerd van Corrie, die enig kind was van het echtpaar Verwey, dat boven aan de nabije Ztiiderlandschedijk in een klein huisje woonde en het als zeer kleine boeren niet breed had. Maar in de rampnacht van Sint Ig natius kwamen de gebroeders Hobbel in dc golven om en ook het gezin Ver wey verdronk. Verdronk Corrie vóór de gebroeders, dan was de enige erf- en naar schatting voor enige tiendui zenden aan effecten. Met het grond bezit mee gaat het dus om een bezit van zeker meer dan een ton. DE BUURMAN Op de Zaterdag voor Pasen wordt in Florence de Vast uit- en het Paas feest ingeluid door het traditionele „Lo Scoppio del Carro", hetgeen be tekent: „de explosie van de kar". Een prachtig versierde, bijna 9 meter hoge wagen wordt door de stad naar de Dom getrokken door vier witte ossen. Op het plein voor de Dom worden de dieren uitgespannen en een dik koord wordt aan de kar bevestigd en via de ingang van de Dom naar een pilaar voor het altaar geleid, waar het wordt vastgemaakt. Van daar uit wordt met een lont de kar in brand gestoken. Het bijgeloof wil, dat het komende jaar een goed wijnjaar zal zyn, als de kar in brand vliegt. r\E NEDERLANDSCHE BANK heeft met ingang van 7 April 1953 haar rentetarieven als volgt vastgesteld: Wisseldisconto VA pet. (tot dusver 3 pet.). Promessendisconto 3 pet. (tot dusver 3'A pet.). Rente voor voorschotten in Reke ning courant en beleningen: voor par ticulieren 4 pet. (tot dusver 4;<; pet.); voor anderen 3 pet. (tot dusver VA pet.). Met de verlaging van de rentetarie ven heeft de Ned. Bank haar wissel disconto weer gebracht op het oude peil, dat geldig was voordat de ont wikkeling van onze deviezensituatie £^E REGERING maakt bekend, dat tot haar leedwezen op 29 Maart 1953 in Korea gesneu veld is de soldaat W. Mandika, ge boren 12 Mei 1931 en afkomstig uit Makassar. Hy was vroeger in dienst van het K.N.I.L. R. I. P. VY/IJ VERNEMEN, dat de directeur van de Rotterdamsche Bank te Waalwijk, v. R.. door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst te Utrecht in arrest is gesteld. Hij is ingesloten in het Huis van Be waring te 's Hertogenbosch. Op onze informatie bij genoemde dienst, kon den in dit stadium van het onderzoek geen nadere mededelingen worden verstrekt. een ongunstige keer nam. Het was op 26 September 1950, dat de Bank be sloot het tarief van V'. pet. voor het disconto, dat sinds 27 Juni 1941 van ikracht was geweest, te verlaten. Spel met handgranaat P)E negenjarige jongen van der Plas werd gedood en zijn vriendje ern stig gewond bij het ontploffen van een handgranaat die zij hadden ge vonden en. waarmee zij aan het expe rimenteren waren in de omgeving van het openluchttheater te Velden (L.). Een derde jongen werd door de rondspattende scherven van de ont ploffende granaat niet getroffen, doch hij raakte erg overstuur. rNAAR de huidige situatie op de in- ternationale markt de handhaving van de veevoederdistributie niet lan ger noodzakelijk maakt, heeft de Mi nister van Landbouw besloten, mede gelet op de gunstige ontwikkeling van de voederbouw in ons land, de be staande regeling in te trekken en wel met ingang van 28 April a.s. Ook het bestaande menggebod zal na deze datum niet langer van kracht zijn. Omtrent eventueel te stellen kwaliteitseisen en de hieraan verbon den controle wordt met de georgani seerde landbouw overleg gepleegd. Ook wordt thans in overleg met de ge organiseerde landbouw bezien, op welke wijze de ontwikkeling van de veestapel, inzonderheid van de var kens- en pluimveehouderij, in goede banen kan worden gehouden. TACOB en Hendrik Hobbel waren on- J gehuwd gebleven. Zc leefden hun rustige leventje en hadden met hun 30 a 40 gemeten land hun schaapjes op het droge. Hendrik vertoonde zich niet veel, maar Jacob kwam dagelijks in het café zijn borreltje pakken en hij bezocht de beurs. Het was ook op het lyk van Jacob dat men een portefeuille vond inhou dende 65.000 gulden aan bankpapier TN HET DORP weet men ervan te vertellen. De thans geëvacueerde buurman, de heer Buys, was de naas te buurman zowel van de Hobbels als van de Verweys. Toen we hem vroe gen, welk gezin naar hij meende het eerst door het water werd verzwol gen, zeide hij: „Corrie was die nacht bij haar ouders thuis. Of de Hobbels of de Verweys het eerst verdronken, ik zou het beslist niet kunnen zeggen! Naar mijn gevoel kunnen het best 'de Verweys geweest zijn". Maar, als gezegd, de boerderij van de Hobbels stond beneden aan de dijk en bij het stijgen van het water moet die al terstond tot de nok zijn volge lopen. Het huisje van de Verweys stond boven aan de dijk en is door de golven geheel weggevaagd. Gebeurde dit nadat de boerderij van de Hobbels onder was of ervóór? „Een van de Hobbels heeft nog veel strijd gehad", zei ons een bewoner van Oude Tonge. „Hij zou geprobeerd hebben op de dijk te kruipen en heeft met zijn ene been getracht op de rand van de dijk te komen, maar moet met het water zijn meegesleurd". En nu heeft notaris Ris het maar voor het uitzoeken.... Dit 16 maanden oude jongetje, Vilhelm Siefvert, is door de Zweedse om roep, uitgeroepen tot de „oudste" inwoner van Stockholm. Hij is name lijk de elfde generatie in zyn familie, die in Stockholm werd geboren, en in deze stad leeft. Sinds 1508 is de familie Siefvert woonachting in de hoofdstad van Zweden. De „450 jaar oude Stockholmer" interesseert zich uiteraard voor zijn stad. Met de voorzitter van de raad van de stad is hij verdiept in een boek over Stockholm. DINNENKORT zal Metro Gold- wyn Mayer in ons land uit brengen een 3-dimensionale film, geheel met Nederlands gesproken tekst, genaamd „Metroscopix". Deze film bestaat uit twee de len, t.w. ..audioscopiks". geprodu ceerd door J. F. Leventhal en J. A. Norling, een cinematografi sche uiteenzetting van stereosco pic in de film een film dus, die zichzelf verklaart en een 3-di mensionale moord, een griezelver haal in drie dimensies, sarcastisch toegelicht door Jan Brusse.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1