vet Communistisch voorstelbesprekingen hervatten Verplaatsing van strijd naar Indo-China? PARTIJRAAD bevestigt besluit van Partijbestuur Noordelijken ivillen zieke en gewonde krijgsgevangenen uitwisselen Londen doet Koningin Mary uitgeleide P. v. d. A. bezorgd BRITSE TEGEN-ACTIE Kind beroofd in Kopenhagen V.S. STEUNEN FRANKRIJK De 46ste lijst Vijfde lijk in Londense moordzaak Ontspanning Amnestie in de S.U. Dertig verpleegden dood Ruim vijf millioen voor „Beurzen open dijken dicht" Mr, Roelvink nam nog geen beslissing 8 98.75 5.95 49.95 59.75 9.75 it... dagblad voor zeeland Minder wind Ned. Roode Kruis Christie in een pension gezien Italiaanse Senaat aanvaardt Kieswet FRANSE BOERENPARTIJ W ie volgt mej. Dr.de Waal in de Kamer op? De voer geschiedenis Thorez zal de leiding hernemen Schotse aanvalsplannen initialing, iDERS V ruuMS kamgaren tinten (USES kunstzijde, GGERS elegante DNNEN asie jersey, DNNEN stzijde e nieuwe afdeling ED ING. WHÊMI a-K- |nparig 93e JAARGANG No. 20685 Uïlgavei N. V. Uitgevers Mij, Neerlandia, Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerstraat 16, Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778. Verantwoordelijk Hoofd redacteur! J. J. H. A. Bruna Redactieraad: C-J. v. Hootegem. Mr. Dr. A. J. J. M Mes, Mr. H. B. L. de Rechter. LJ.v.1 Westende, P. V. M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 6.15, per we«* (uitsluitend bij niet-post- bestell.) f 0.42. Incasso wordt berekend. Losse nummers 13 ct. Postrek. no. 278841. Voor God, Koningin en Vaderland MAANDAG 30 MAART 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen t 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie t 0.12 per m/m. (Ingezondan Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen aJUe geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel, 98, Telefoon no. 2236 Rureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7. Tel. 102 (Bijbureatac: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel, O.a. over interne ontivikke' TVE NOORD-KOREANEN en de Chinezen hebben het voor- stel van de Ver. Naties aanvaard om zieke en gewonde krijgs gevangenen uit te wisselen. Ook stellen zij voor de sinds Octo ber 1952 geschorste Bestandsbesprekingen onmiddellijk te her vatten. Het Westen ziet in deze houding van de Noordelijken het eer ste positieve teken, dat het Moskou ernst is met het nu reeds en kele malen geuite voornemen een einde te maken aan de „Koude Oorlog". voor de vrije landen gevaarlijke sta ten. Tenslotte wordt erin gezegd, dat een Duitse militaire bijdrage aan de verdediging van Europa dringend noodzakelijk is en dat het nodig is „met de geringst mogelijke vertra ging"' de E.D.G. tot stand te brengen. DE REM weigerde van een tram (Lijn 3) in Amsterdam. Een botsing volgde met een andere tram. Negen passagiers werden niet-ernstig ge wond. MGR. ADAMSKI zou volgens een blad uit Warschau nog in leven zijn. Enige dagen geleden werd het bericht verspreid, dat, degearresteerde Pool se Bisschop in de gevangenis overleden. De Mau-Mau-terreur •"POT DUSVERRE zijn in Kenya bij het onderzoek in de nederzetting Lari de lijken van 71 mannen, vrou wen en kinderen gevonden, die bij het bloedbad door leden van de Mau-Mau het leven hebben gelaten. Er worden nog 51 perscncn vermist. Het merendeel der slachtoffers be staat uit vrouwen en' kinderen.- Zes leden der Mau-Mau werden ge was! dood. Van de 1000 Kikoejoes, die naar j aanleiding van het gebeurde zijn aan gehouden, heeft men van 200 tot 300 KARDINAAL MINDSZENTY, Pri- r,eeds kunnen vaststellen, dat zij aan maat van Hongarije, herdacht giste ren zijn 61ste verjaardag in de een zaamheid van een cel. Hij wordt nu reeds 4 jaar gevangen gehouden. DE EIGENAARS van 242 Griekse koopvaardijschepen besloten het han delsverkeer'met Korea en communis tisch China geheel te verbreken. EEN BOTSING tussen twee personen treinen in Ohio (V.S.) had tot gevolg dat minstens 22 mensen het leven verloren. Er waren 61 zwaar gewon den. BIRMA wenst geen technische hulp meer van Amerika. Voortzetting van die hulp, welke tot nu toe 30 millioen dollar bedroeg, zal naar men in Ran goon vreest de neutraliteit van het land in gevaar brengen. EEN KIND (5 jaar) van de fami lie Kamp te Schiedam kwam thuis vertellen, dat het „iets vies" ge dronken had. Na wat melk te heb ben gedronken, ging het weer spelen. Even later kwam het kind echter wankelend binnen. Toen de dokter kwam, was het al dood. Later vond men in de buurt een leeg medicijnflesje. EEN STOKER in Den Haag verloor Zaterdag zijn loonzakje met f 65. en een ziekenbon. Laat nu diezelf de avond eerlijke mensen het gevon den loon bij de politie brengen! DRIE ONBEKENDE werken van Vin cent van Gogh kan men zien in een expositie, welke in het Vlaardingse raadhuis wordt gehouden. PRINS BERNHARD zal Dinsdag a.s. terugvliegen naar Nederland. Hij zal dus niet aanwezig zijn by de begrafe nis van Koningin Mary. DE VEILIGHEIDSRAAD zal waar schijnlijk aan de Assemblée meedelen dat men geen opvolger voor Trygve Lie kan vinden. Mogelijk zal aan Lie worden verzocht zijn ontslag-aanvra ge in te trekken. GROTE VREUGDE was er in Bonn naar aanleiding van een (tweede) brief van Koningin Juliana inzake hulp voor de vluchtelingen. In die brief staat o.a.. dat Nederland 100.000 gulden ter beschikking stelt. EEN OPSLAGPLAATS tussen twee kruitmagazijnen ging in de nacht van Zaterdag op Zondag in vlammen op. Oorzaak: een raadsel. Er waren geen persoonlijke ongelukken en een ont ploffing bleef gelukkig uit. geldig tot Weersverwachting, hedenavond: Zwaar bewolkt met tijdelijk enige regen. Krachtige tot vrij krachtige wind tussen Zuidwest en West. Dezelfde temperaturen als gisteren of iets lagere. Vandaag: Zon onder 19.10 uur. Maan op 19.35 uur. Morgen: Zon op 6.18 uur. Maan onder 6.05 uur. Gevolgd door de Koninklijke Herto gen van Edinburg, Gloucester, Wind sor en Kent gaat de koets met het stoffelijk overschot van Koningin Mary langs de met duizenden zwij gendc toeschouwers omzoomde weg naar Westminster Hall, waar de kist opgebaard zal worden opdat de Engel sen van liun Vorstin afscheid zullen kunnen nemen. (Telefoto). de massamoord hebben deelgenomen.' De Britten hebben een tegenactie ingezet. Honderden politie-mannen arresteerden Zondag duizenden nog slapende inboorlingen. De arrestanten werden in de laad bakken van vrachtauto's, die met prikkeldraad waren afgesloten, naar 'n speciaal interneringskamp in Nai robi vervoerd, waar speciale onder zoekgroepen onmiddellijk aan het werk togen. Door 12-jarige cowboy ~7 ATERDAG is in Kopenhagen een zevenjarig meisje overvallen en beroofd van haar moeders beurs met 100 kronen ongeveer 50 gulden. Het meisje was door haar moeder naar de bakker gestuurd om brood te halen. Bij de bakker werd haar ge zegd, goed op haar beurs tepassen, omdat cr veel geld in zat. Vlak bij haar woning werd zij weg gelokt en de overvaller ontworstelde haar de beurs. De dader van deze roofoverval is nog niet gevonden. Vast Staat, dat het een ongeveer 12-jarige jongen is in 'n cowboy pak'. LJET NIEUWS van het aanbod der Noordelijken kwam zelfs voor de Russische gedelegeerden bij de V. N. en voor de Sovjet-ambassadeur in Washington als een verrassing. „Dit is zeer goed nieuw", zei deze laatste tot verslaggevers. Men is van mening, dat zeer snel met de voorgestelde uit wisseling zal worden begonnen, waar schijnlijk zelfs al over enkele dagen. Generaal Clark heeft verklaard het Noordelijke antwoord op V. N.-voor- stellen nauwkeurig te zullen bestu deren, maar het hoofdkwartier te To kio is reeds bij voorbaat zeer opti mistisch over de uitslag van deze studie. Alleen het Zuid-Koreaanse Ministerie van LandsWdediging is gereserveerd. Met spoed is een ver klaring uitgegeven, waarin wordt ge zegd, dat alle terugkerende zieke of gewonde Zuid-Koreanen eerst op po litieke betrouwbaarheid zullen wor den onderzocht: men is bevreesd voor een invasie van communistische agen ten. VREUGDE. TI ET informatiebureau van het Ned. Roode Kruis heeft uit gegeven de 46e lijst van ge borgen en geïdentificeerde slacht offers watersnood. Daaraan ontle nen we. FIJNAART: C. Geilings, 35 jaar; W. P. Lukas, 32 jaar; G. P. van Mourik. 40 j.; I. van Mourik-Ge- lens, 32 jaar. NIEUWERKERK: J. Koopman- Brouwer, 61 jaar; A. G. Meijering, 31 j.; J. J. Wandel-Nederhand, 86 jaar. OOSTERLAND: M. C. Bolle, 4 jaar; L. M. Bolle, 15 jaar; W. P. Bolle, 7 jaar; A. Hendrikse, 3 jaar. STAVENISSE: A. Hage, 34 jaar; J. Hage. 12 jaar; J. M. Leenhouts. 6 jaar; M. S. Oosdijk, 77 jaar; J. J. Vermaas, 16 jaar; N. M. Wie- laard-Hendrikse, 26 jaar. T"5E WESTERSE landen zijn ver- heugd. Men ziet in dit Noorde lijke gebaar" een voortzetting van de ingeslagen Moskou-politiek na Sta- lins dood. Manlenkov verklaarde im mers met het Westen in vrede te wil len leven, althans zag hij de mogelijk heid daartoe. Kort daarop werd het zo belangrijke Mittellandkanaal. de verbinding tussen West-Duitsland en West-Berlijn, heropend. Vervolgens bood generaal Tsjoeikov aan om problemen betreffende het luchtverkeer boven Duitsland te be spreken. Dit nu gaat morgen te Ber lijn gebeuren tussen Britse en Sovjet gedelegeerden. Tenslotte zegde de Sovjet-Unie Engeland en daarna ook Frankrijk hulp toe bij de pogingen om in N. Korea vastgehouden burgers van die landen vrij te krijgen. Al met al kan men zeggen, dat het Westen verheugd is en voorzichtig tevens! ONGEWIJZIGD. JN DE TUIN bij de woning van John Christie te Londen, waar in het be gin van deze week de lijken van vier vrouwen zijn gevonden, heeft de po litie de stoffelijke resten van mogelijk een vijfde slachtoffer ontdekt. De stoffelijke resten werden gevon den in een vuilnisemmer, die in de tuin was begraven. Het schijnt dat er pogingen waren gedaan om de beende ren te verbranden. De politie wacht thans het rapport van een patholoog af. dat, naar men hoopt, opheldering zal geven over de vraag, hoe lang de beenderen reeds begraven waren. Gevecht met boeken en inktpotten J~)E ITALIAANSE Senaat heeft na een vergadering, die zonder onder breking 77 uur geduurd heeft, de nieuwe Kieswet goedgekeurd. Vóór de wet werden 174 stemmen uitgebracht. De communisten en de met de communisten verbonden so cialisten, de neo-fascisten alsmede een aantal van hun medestanders, hadden de stemming genegeerd. In de wet wordt o.m. bepaald dat, indien één of meer (verbonden) par tijen in een bepaald kiesdistrict meer dan de helft van het aantal uitge brachte stemmen verwerven, haar twee derde van het aantal zetels wordt toegekend. Toen de voorzitter verklaarde, dat de wet was aangenomen, ontstond een oorverdovend lawaai. Neo-fascisten en linksen stampten en schreeuwden en sommige senatoren liepen klappen op. Boeken en inktpot ten vlogen door de lucht en er ont stond een algemene verwarring, toen de protesterenden naar de zetels van de Ministers stroomden doch opgevan gen werden door de Senatoren van liet centrum. De zaalwachters grepen in, om de worstelende senatoren te scheiden. DE SOLDAAT HOLLA, een der slachtoffers van de ontploffing te Grave, is in het ziekenhuis te Nijme gen overleden. De andere slachtoffers maken het vrij goed. De gevonden beenderen blijken van een vrouw te zijn. Men heeft nog niet de leeftijd van het slachtoffer kunnen vaststellen, noch het tijdstip van over lijden. Men vermoedt, dat dit ongeveer 6 jaar geleden is. Naar aanleiding van deze ontdek king heeft de politie besloten, de wo ning van Christie en de bijhorende tuin aan een zeer zorgvuldig onder zoek te onderwerpen. Inmiddels is officieel verklaard, dat Christie in het begin van deze week gezien is in een pension in een van de Londense voorsteden. QPVALLEND is naast dit alles het in Washington uitgegeven com muniqué over de Frans-Amerikaanse besprekingen. Daarin wordt gewaar schuwd, dat een wapenstilstand in Korea niet moet worden benut voor het „verplaatsen van de communis tisch Chinese agressie naar Indo-China of andere delen van het Verre Oos ten". Met nadruk wordt vastgesteld, dat de aard van de communistische be dreiging van nict-communistische lan den n i e t is gewijzigd. In het communiqué wordt verder ge zegd. dat de oorlog in Korea en Indo- China met elkaar in verband staan en dat de V. S. grondig bestuderen, hoe men in Indo-China door steun aan de overwinning kan helpen. Het moet uit zijn met verzenden van stra tegisch belangrijk materiaal naar Versoek aan Minister om af te treden EEN CONGRES van de Franse Boerenpartij is Zaterdag een reso lutie aangenomen, die de belangrijkste vertegenwoordiger van de partij in de Regering, de Minister van Land bouw, Canaille Laurens, uitnodigt af te te treden. Het aftreden van Laurens zou „een waarschuwing zijn, dat de anti-agra rische politiek van de regering niet langer kan worden gesteund". De re solutie zegt voorts, dat de partij ook haar drie andere ministers zal verzoe ken, af te treden, indien de regering niet zekere toezeggingen zal doen als het Parlement in Mei weer bijeen komt. De Soetlanese k westie pGYPTE HEEFT Zaterdag de benoe- ming bekend gemaakt van een commissie van vijf leden, die de gouverneur-generaal van Soedan van advies moet dienen. Hierdoor is een moeilijkheid met En geland, waardoor de verkiezingen voor een Soedanees parlement werden op gehouden. uit de weg geruimd. Het decreet werd uitgevaardigd, en kele uren nadat premier Naguib van Egypte en de Britse minister van Staat Selwyn Lloyd „een volledige en open hartige bespreking" van de kwestie- Soedan hadden gehouden. [WfALENKOV heeft met een amnes- tie-decreet het vertrouwen en de genegenheid van een groot deel van het Russische volk veroverd, zo meent een van Reuters vroegere correspon denten in Moskou. Hoe dan ook. hij heeft een daad gesteld, die in de Sov jet-Unie zelden voorkomt. Het is sinds de revolutie (1917) de vierde am nestie van betekenis. Vrijgelaten worden de gevangenen, die veroordeeld zijn wegens „misdrij ven, welke geen groot gevaar voor de Staatsveiligheid hebben opgeleverd". Men is reeds begonnen gevangenen vrij te laten, namelijk vrouwen, die kinderen hebben. Z(j kregen een be wijs van hun vrijlating en een Sov jet-paspoort. ling in K.V.P. DLIJKENS een aangenomen resolutie lieeft het Congres van de P. v. d. A. met bezorgheid kennis genomen van de toenemende neiging om de po litieke strijd opnieuw een confessio neel accent te geven. Tezamen met de stemmen, die op gaan om de politieke samenwerking met de P. v. d. A. te verbreken, kan dit alles slechts leiden tot een terug keer van de antithese-politiek. Onder handhaving van zijn princi piële bezwaren tegen de confessionele partijvorming stelt het Congres vast, dat in de practisch-politieke verhou dingen van ons land een grotere mate van samenwerking is mogelijk gewor den met de Protestants-Christelijke politieke partijen. Het Congres acht het in het lands belang. dat de interne ontwikkeling in de K.V.P. niet anderzijds zal leiden tot een beperking van de mogelijkhe den van politieke samenwerking in progressieve geest. Bij brand in Florida ~7 ODNAGOCHTEND is in een ver- pleeginriehting bij Largo (Flori- da-Amerika) brand uitgebroken. Er waren 70 patiënten van wie er 30 om gekomen zijn. De inrichting was ondergebracht in een houten huis van één verdieping. Een proviciale ambtenaar is omge komen bij een auto-ongeluk: hij bracht met zijn auto overlevenden naar een andere inrichting. MUNITIETRE1N ONTPLOFT. 7ATERDAG is bijna de gehele stad Lewis, een kolenmijnstad in In diana (Amerika), tengevolge van het in de lucht vliegen van een munitie- trein in een ruine herschapen. De wa gons ontploften de een na de ander. De schokken waren op een afstand van vijftig km. te voelen. Een grote brand was het gevolg van de explo sies. Twee mensen worden vermist. Men vreest, dat zij In hun brandende wo ningen zijn omgekomen. EEN INSTORTING in de uranium- mijn te Aue (O.-Duitsland) kostte aan 18 mijnwerkers het leven. Er waren ruim 30 gewonden. jy^ET 65 TEGEN 22 STEMMEN en 2 blanco heeft de Partijraad der KVP ook te kennen gegeven, dat in de vacature Mej. A. de Waal niet Mr Koolvink maar Mej. Mr de Vink zitting behoort te nemen in de Tweede Kamer. Hiermede werd dus een afwijzend antwoord gegeven op het beroep van Mr Roolvink, die meende de zetel fc moeten aanvaarden en dan ook reeds beëdigd werd. ondanks het ernstig verzoek van het Partijbestuur om te bedanken. De heer Roolvink is van dit besluit telegrafisch op de hoogte gesteld: Naar hij ons mededeelde, wacht hij de motivering af. alvorens te beslis sen, of hij aan deze nieuwe uitnodiging om heen te gaan gevolg zal geven. ter van de Kring Ove.rijsel, Drs Hor- bach. aanwezig was. Daar zijn de argumenten van het D. B. uitgesproken, welke later door het hele P. B. ook waren aanvaard. Aan de heer Roolvink is toen nog eens een onderhoud aangeboden, maar hij liet bij voorbaat weten: Ik neem toch zitting en ga in beroep. Zulk een on derhoud werd dus nutteloos Aan de juristen in het P. B„ Pater Beaufort en Mr Aalberse, alsmede aan Profes sor Romme, heeft Mr Roolvink toen nogmaals een juridisch pleidooi voor zijn standpunt toegezonden. Pijnlijk was het P. B. echter getrof fen door het feit, dat een afschrift aan de Kamerleden van alle oartüen was gezonden, terwijl de heer Roolvink zelf erkende, dat het hier een interne, re glementaire kwestie gold. Gevolg was, jyjR ROOLVINK had een uitvoerige Memorie van Verantwoording aan de Partijraad doen toekomen. Daar tegenover had het Partijbestuur slechts gesteld, dat geest en opzet van de re glementen tot het ernstig verzoek had den genoopt. In de Partijraadsvergadering te Utrecht, welke niet zo druk was als anders, is voorzitter Andriessen na mens het P. B. echter wel uitvoerig op de argumenten in de Verantwoor ding ingegaan, terwijl Mr Roolvink zelf er de voorkeur aan had gegeven niet te verschijnen. De heer Andriessen vertelde, dat 't Dagelijks Bestuur op 2 Februari in De venter een onderhoud had gehad met Mr Roolvink, waarbij ook de voorzit- dat De Waarheid er zich meester van maakte op de wijze van De Waarheid. Voorziter Andriessen betoogde ver der uitvoerig, dat de Verkiezingsraad ook aan plaatsvervangers van kwali- teitscandidatcn een definitieve plaats toekent en dat die daarvoor niet ter veranwoording kan worden geroepen, omdat hij na het volbrengen van zijn taak niet meer bestaat. In het verleden heeft ook niemand aan zulk een op volging getwijfeld. Toen de heer Moor man staatssecretaris werd, sloeg men op de Limburgse lijst vier prominente Limburgse candidaten over, om zijn plaatsvervanger Visch te laten opvol gen. Fens liet zijn beurt voorbijgaan, toen Sassen minister werd en Mej. Klompé zijn opvolgster in de Kamer werd. Als het P. B. van het reglement zou afwijken, waren de remmen los en de partij werd er de dupe van. Te genover dö opmerkingen van Mr Rooi. vink, dat. aan Mej. de Waal niet het „pasje" van de buitenlandse deskun digheid had mogen worden uitgereikt, citeerde de heer Andriessen een brief van Pater Beaufort, waarin haar on treden als plv. gedelegeerde in de V. N. zeer werd geroemd. Omtrent Mej. de Vink zette hij uiteen, dat zij zich heeft gespecialiseerd in het volken recht. HET DEBAT gIJ HET daaropvolgende debat wa ren er slechts enkelen .die het voor Mr Roolvink opnamen. De Lim burgse afgevaardigde. Mr Dr Sens, deed het met een strikt-juridisch be toog. De Overijselse afgevaardigde Steggink, daarentegen meende, dat het P. B. formeel-juridisch gelijk had, doch dat hier practisch eigenlijk geen sprake was van een kwaliteitszetel, maar van een doodgewone zetel. Drs Horbach, de voorzitter van de Kring Overijsel en tevens van het P. B., meende, dat de Partijraad wel' het recht had om besluiten van de Ver kiezingsraad te toetsen. En Mr van Vlijmen uit Eindhoven stelde: Als de heer Roolvink deskundig is in buiten landse zaken, wordt dit niet te niet gedaan doordat een ander knapper is. Anderen daarentegen, ook de Lim burgse afgevaardigde Hendriks, waren van mening, dat de Partijraad niet te oordelen heeft over de deskundig heid. doch zich alleen moet afvragen, wie als plaatsvervanger was aangewe zen. Drs Schure had liever gezien, dat het P. B. een contra-memorie had in gestuurd, waartegenover de heer An driessen opmerkte, dat men dit had nagelaten, omdat opzet en geest van de reglementen duidelijk genoeg spra ken. Tenslotte kwam dan de stemming, met het bovenvermelde resultaat. In het Amsterdamse Concertgebouw is Zaterdagavond de slotavond gehouden van de actde „Beurzen open dijken dicht". Dat deze actie geslaagd is bewyst het eindbedrag, dat hier op originele wyze door jeugdige deelne mers aan deze avond getoond wordt. Deze jongens^ en meisjes vertegen woordigen blijkens de provinciewa pens die zij om hebben elk een van onze provincies. TN MOSKOU is bevestigd, dat de se cretaris-generaal der Franse com munistische partij, Thorez, naar Frankryk zal terugkeren. De vrou welijke arts Valeri Daviodova zal hem op deze reis vergezellen. In een hoofdartikel in het blad der Franse communistische partij „L'Hu- manité", deelt Auguste Lecoeur onder de titel „Geluk voor Frankrijk" mee, dat Thorez, „in het bezit van al zijn vermogens, binnenkort weer de alge mene leiding van onze partij op zich zal nemen". WOLGENS het Britse weekblad „Reynolds News" bereidt het Schotse „Republikeinse legér" plannen voor. om de kroningsop tocht met roet en meel te „bom barderen". Een van de „gene raals" van het Schotse „republi keinse leger heeft tegenover een verslaggever van het blad ver klaard. dat deze aanval slechts het belangrijkste zal zijn in een reeks van ongeregeldheden, die in de weken voor de kroning veroor zaakt zullen worden. Het bombardement zou uitge voerd worden met een klein vlieg tuig, dat in staat is zeer laag te vliegen. Voor men echter zo ver zou gaan, zou men de ruiten inslaan van winkels, die kroningssouve nirs verkopen en de voorwerpen vernielen, die de initialen van de koningin. E.R. II dragen. Dit alles zou echter niet geschie den, als de koningin zou afzien van haar titel van „Elizabeth II van Schotlaf i".

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1