Ontploffing met kracht van 15.000 ton dynamiet Vrees voor zijn kind (8 jaar) deed hem vluchten De 35ste Amerikaanse atoomproef sinds 1945 Nog geen overeenstemming De militaire missie TITO (streng bewaakt) IN LONDEN NIEUW NED. ELFTAL Belgische belasting bij invoer verhoogd Koningin Juliana in Brabant Tliorez ingestort ZUIL VAN HET APPARAAT VERDAMPTE Wolk van 13 k m. Kanalenkwestie in Eerste Kamer De 36e lijst PRINS OPENT BERNHARDBAL Beschoten bij Kamtsjatka „Wrecle aanval" Nu 82 3 millioen Noodvoorziening Dijkherstel „Zet die radio af, verrader" DAGBLAD VOOR ZEELAND Een GROOT verblindend oranjerood schijnsel flitste Dins dagochtend om 5.20 uur plaatselijke tijd (14.20 uur Neder landse tijd) over de Yucca-vlakte in de Amerikaanse staat Ne vada, toen op een honderd meter hoge toren een „atomisch appa raat" tot ontploffing werd gebracht. Functionarissen noemden het apparaat met nadruk geen wapen. Het gebeuren werd per te levisie uitgezonden. Op slechts 3 km. van de plaats, waar de ont ploffing werd teweeggebracht, waren duizend militairen opge steld in loopgraven. Dit was dichterbij dan ooit in vredestijd het geval is geweest. SCHELDE-RIJNVERBINDING VIA BERGEN OP ZOOM EN MOERDIJK Het Rode Kruis i" n AMERIKAANSE BOMMEN WERPER Drie wijzigingen in achterhoede Premies voor kleine boerenbedrijven Heinz Krause (52) woonde rustigin Dresden In Rampenfonds de KRONING van de Koningin van Engeland zal op 2 Juni van 's mor gens 10 tot 's middags 5 uur via de Nederlandse radio te beluisteren zijn. Reeds op 3 Juni zullen er films van Ih onze bioscopen draaien. Op school geleerd r Hij streed nog in de Am. tl Burgeroorlog "N 93e JAARGANG No. 20675 Uitgave: N, V. UitgeveTs Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag Bureaux; Breda, Reigerstraat 16, Tel. Redactie 8181, Admi nistratie: 8778. Verantwoordelijk Hoofd redacteur; J J. H A. Bruna Redactieraad c. J. v. Hootegem. Mr. Dr. A. J. J. M Mes, Mr H. B. L. de Rechter. L. J. v, 't Westende, P V, M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post I 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- bestell.i f 0.42. Incasso wordt berekend osse nummers 13 ct. Postrek. no. 278841. Voor Uoa, en Vaderland WOENSDAG 18 MAART 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bu' 7TT~7 n,,-oe.il voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Tel. e Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor 102 (Bt'jbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35) Eind Maart bespreking F*\E NEDERLANDSE en Indonesische Regeringen zijn overeengekomen, tussen 20 en 31 Maart te Djakarta besprekingen te voeren over de pro blemen, welke verband houden met het feit, dat de overeenkomst krach tens welke de Nederlandse militaire missie ter beschikking is gesteld van de Indonesische Regering, op 31 De cember 1953 afloopt. Bij deze bespre kingen zal voor beide Regeringen uitgangspunt zijn, dat deze overeen komst n i e t zal worden verlengd. Duclos opvolger LIET FRANSE blad „Paris Presse" meldt, dat de Franse communis tische leider Maurice Thorez, die reeds meer dan twee jaar, om gezondheids redenen in de Sovjet-Unie vertoeft, twee maanden geleden weer een her senbloeding heeft gehad. Het wordt uitgesloten geacht, dat hij naar Frank rijk terugkeert om de leiding van de partij weer op zich te nemen. Duclos heeft dit bericht, uit Moskou meege bracht. Tenslotte weet liet blad te melden, dat binnenkort het centrale comité der Partij bijeen zal komen om over de opvolging van Thorez te spreken. ZEVEN OPVARENDEN van het s.s. „Akkrumdijk" werden gearresteerd, toen het schip de haven van Rotter dam binnenliep. De kapitein had ont dekt, dat ze onderweg gestolen had den uit de lading. UIT DE KATHEDRAAL van Se villa (Spanje) zijn sieraden gestolen ter waarde van 350.000 gulden. FRANCOIS MAURIAC en Georges Duhamel, twee Franse schrijvers, heb ben een petitie getekend voor gratie aan de Rosenbergs „in naam van lo gica", gerechtigheid en monselijk- heid". ONBEKENDE VLIEGTUIGEN, waar schijnlijk Russische, maken nu en dan verkenningsvluchten boven Alaska en Noordelijk Canada, zo wordt uit Amerika gemeld. DE DOMINICAANSE republiek heeft aangeboden troepen naar Korea te zenden om samen met de V. N. het communisme te bestrijden. Zeer bin nenkort zal het aanbod door Zuid- Korea officiéél worden aangenomen. DE K.L.M. zal dit jaar bij het ingaan van haar zomerdienstregeling vliegen op 103 steden in 66 landen. In 1952 vloog zij op 88 steden in 61 landen. 'TWEE HUIZEN, een aantal auto's en vele dieren: schapen, geiten en varkens, werden aan de gevolgen der explosie blootgesteld. Spoedig na de ontploffing vormde zich de bekende paddestoelwolk. Na vijf minuten kregen de militairen be vel. hun loopgraven te verlaten. Zij trilden toen nog van de schok der ontploffing, aldus een televisiever slaggever, die bij hen was. De twee huizen en alle auto's die zich nabij de toren bevonden ston den in brand, lange tijd voordat de rook- en stofwolken zich hadden gevormd. Volgens een officiële me dedeling had de ontploffing een kracht van 15.000 ton gewone ex plosieven. Het was de 35ste Amerikaanse atoomontploffing sinds het einde van de oorlog. TOESCHOUWERS ONGEDEERD ALLE MILITAIREN en de twintig iournalisten, die zich het dichtst bij ue toren hadden ingegraven, ble ven ongedeerd. De schok der ontplof fing werd tot op twaalf km. afstand gevoeld, doch het warmte-effect was daar niet merkbaar. De twee houten huizen, die door de organisatie voor de burgerlijke ver dediging waren geconstrueerd zijn verwoest, terwijl de metalen toren, waarop de ontploffing plaats vond, verdampte. De paddestoelwolk be reikte een hoogte van 13.000 meter. De gloed van de vuurzuil was in San Francisco, op 900 km. afstand, waar neembaar. Brede visie en besluitvaar digheid gevraagd r\E EERSTE KAMER heeft gisteren de begroting van Economische Zaken aangesneden. Vele onderwer pen kwamen daarbij aan de orde o.a. de industrie-financiering, het mid- denstandsbeleid, de trage gang met de Bênelux, de kolen- en staalgemeen schap. De heer Regout (K.V.P.) had het ook over de kanalenkwestie. Hij hoop te, dat men daarover tot een bin dende afspraak zou komen binnen Be- neluxverband. Hij betoogde, dat Rot terdam in deze een brede visie moet tonen en dat de regering besluitvaar dig moet zijn. De heer Sassen (K.V.P.) vroeg zich af, of een suspensief veto van een grote mogendheid in de kolen- en staalgemeenschap niet de oorzaak kon zijn van het nog niet tot stand ge komen zijn van een gemeenschappe lijke markt voor staal. Minister Zijlstra komt vanmorgen aan het woord. LIET MINISTERIE van buitenlandse zaken deelt mede: De juistheid van het in de pers ver schenen bericht nopens een accoord over een theoretisch Moerdijkkanaal moet worden ontkend. Er zyn inder daad tijdens de loop van de onder handelingen verschillende tracé's over een mogelijke Antwerpen-Rijn- verbinding naar voren gekomen, doch een accoord over een zodanig tracé zou alleen tussen de onderhandelaars mogelijk zijn, indien ook over de an dere aanhangige vraagstukken over eenstemming ware verkregen. Dit is nog geenszins het geval, zodat op dit ogenblik nog geen nadere mededelin gen over de loop van de onderhan delingen kunnen worden gedaan. Dit bericht is kennelijk bedoeld als tegenspraak op een in de Telegraaf verschenen bericht, dat de heren van Cauwelaert en Steenberghe overeen stemming zouden hebben bereikt over een advies inzake een nieuwe Schel- de-Rijnverbinding. Die overeenstemming zou dan be treffen een kanaal, dat blijkens een bijgevoegde kaart loopt van de Ant werpse dokken ten W. van Bergen op Zoom, dan naar het Oosten om buigt en via Moerstraten, Zuidelijk van Kruisland, Oostelijk van Oud- Gastel, via Standdaarbuiten, tussen LIET NED. RODE KRUIS heeft de 36e lijst van 15 ge borgen en geïdentificeerde slacht offers van de „Watersnood" uit gegeven. Daaraan ontlenen we: KLUNDERT: J. Brandt, 32 j. J. van Emden, 19 jaar. STAVENISSE: A. C. Hage, 32 jaar. Klundert en Zevenbergen door loopt en dichtbij Moerdijk het Hollandsch Diep bereikt. Er zouden twee sluizen in zitten en het zou een voor Noordbrabant aan vaardbaar lager peil krijgen dan een rechtstreeks Moerdijkkanaal. rAFFICIEEL wordt medegedeeld, dat op 15 Maart ter hoogte van de Oostkust van Kamtsjatka een Ame rikaanse bommenwerper van het type B-50 die van een vliegveld in Alaska was opgestegen om weerkundige waarnemingen te verrichten is be schoten door een uit een formatie MIG's. De bommenwerper beant woordde het vuur, maar kon niet zien dat daardoor schade werd aangericht. Karr/sjatka maakt deel uit van de Sovjet-Unie en wordt door de Bering- zee van Alaska gescheiden. De juiste plaats van het incident is niet bekend gemaakt. Gesproken wordt van ongeveer 40 km. ten Oos ten van het Siberische Schiereiland. EEN RUBBERBUISLEIDING in de Franse plaats Mantes, die door de politie werd ontdekt, bracht aan het licht, dat drie mannen via deze leiding van 50 m. lang duizenden liters wijn hebben ge stolen uit een wijnvat op een schuit. De leiding mondde uit in de kelder van een der gearresteer den. DE WILDSTAND heeft in het ramp gebied veel geleden. Overwogen wordt om in de drooggevallen polders de jacht niet te openen, behalve op wa terwild. OP DE BOERENLEENBANK aan de Rott. Rijweg te Rotterdam pleegden twee mannen gisteren een overval. Twee rechercheurs kwamen toevallig langs. Zij hoorden hulpgeroep. Een der aanvallers werd gepakt. DE R.K. STANDSORGANISATIE van de werknemende middenstand opende te Utrecht aan het St. Janskerkhof een Bondsbureau. CHURCHILL wees het Hongaarse aan bod de Brit Sanders (13 jaar) uit te wisselen tegen de Chinese vrouw, (die (levenslang in Mallaka gevangen zit, van de hand. DE TWEEDE KAMER keurde een wetsontwerp goed. waardoor de ge meenteraadsverkiezingen in de ramp gebieden kunnen worden uitgesteld. DE BUSDIENST van de N. S. Gorin- chem-Rotterdam en de treindienst Gorinchem-Dordrecht zullen 19 Maart weer volgens de reisgids worden uit gevoerd. AMERIKAANSE vliegtuigen hebben bevel gekregen om bij vluchten bo ven West-Duitsland tenminste zestien kilometers van de zonegrens af te blij ven. Alleen voor patrouille-vluchten mag die afstand verkleind worden. oooooooooooooooooooooooo Droog weer o O Weersverwachting, geldig tot ©hedenavond: O Q Droog weer met aanvankelijk Xbijna overal laag hangende be- ©wolking en hier en daar mist. La- Q Oter op de dag echter op de meeste O ©plaatsen brekende bewolking. Ma- O ©tige wind tussen Noord en Oost «Dezelfde of iets lagere tempera- ©turen dan gisteren. X O Vandaag: Zon onder 18.49 uur. O ©Maan onder 23.46 uur. Morgen-O ©Zon op 6.46 uur. Maan op 7.53© guur. OQQQQOOO©0000000000©©©©© Churchill over de „Lincoln' P^HURCHILL heeft in het Lagerhuis verklaard, dat de Britse „Lincoln" die cioor Russische „MIG"-straalja gers *is neergeschoten, mogelijk „op een gegeven ogenblik" boven Oost- Duitsland heeft gevlogen. Hy noemde de beschieting overi gens een „wrede en ongemotiveerde aanval". De „Lincoln" was ongewa pend, zo voegde de premier hieraan toe. LJET NEDERLANDS ELFTAL, dat Zondag 22 Maart in het Olympisch Stadion te Amsterdam tegen Zwit serland uitkomt, is door de Keuze- Commissie van de K.N.V.B. als volgt samengesteld: Doel: Landman (Sparta). Achter: Odenthal (Haarlem), Te bak (Eindhoven). Midden: Van Schijndel (SVV), Hen driks Vitesse), Klaassens (VVV). Voor: Van der Kuil (VSV), van der Bogert (DOS), Clavan (ADO), Len stra (Heerenveen) en Luiten (DOS) Reserves: Van Raalte (Blauw Wit), Boskamp (Ajax), Terlouw (Sparta), Biesbrouck (RCH) en van Ede (Spar ta). VOOR HET GEVEN van premies aan kleine boerenbedrijven zal dit jaar 3.5 millioen gulden uit het te genwaardefonds van de voormalige Marshallhulp beschikbaar zijn. Het kleine bedrijf kan premie voor rationalisatie-doeleinden krijgen, mits het bedrijfsoppervlak van een veehou der of landbouwer niet groter dan 10 H.A. is. *TITO, de dictator van Joegoslavië, heeft gisteren het officiële ge deelte van zijn bezoek aan Engeland voortgezet. Hij nam 'n kijkje in het British Museum en vertoefde onge veer twee uur lang op Buckingham Palace, waar hij het noenmaal ge bruikte met de Koningin van Enge land. Voor het paleis bevond zich een grote menigte. Plotseling weerklonk luide de stem van een jongeman, die „beledigende woorden" riep. Hij werd gearresteerd. De jongeman, Kenneth Thompson geheten en werkzaam bij een Amerikaans reisbureau, verklaar de tegenover de politierechter: „Ik dacht aan de ellende en de verschrik kingen, waaronder mensen geleden hebben, die tegen Tito waren. Ik liet me gaan". Hij kreeg een boete van 5 pond en moest nog 25 pond betalen als waarborg, dat „hij zich een jaar lang goed zal gedragen". In de middag bezocht Tito Dow- ningstreet 10, waar hij een bespreking had met Churchill. Ook de Ministers van Buitenlandse Zaken van Enge land en Joegoslavië waren daarbij aanwezig. In de avond werd door Eden een diner aangeboden. Vandaag zal Tito o.a. een vliegdemonstratie buiten Londen bijwonen. Amerikaanse kringen in Londen ne men aan. dat de mogelijkheid groot is, dat Tito zal worden uitgenodigd een bezoek te brengen aan Washing ton. Op de foto: (links) Maarschalk Tito (links) en Churchill na aankomst in gesprek. (Rechts): Tito vergezeld door de Hertog van Edinburgh (links) in specteert de wacht. Op de achter grond de Big Ben. Z. K. H. Prins Bernhard heeft gisteren te Utrecht de „Bernhardhal" op het terrein van de Kon. Ned. Jaarbeurs officiéél geopend. De Prins liep, o.a. in gezelschap van mr. W. Fockema Andreae, door een erewacht van jongens van ambachtsscholen naar de nieuwe hal. Nog dezelfde middag hield Prins Bernhard een toespraak tot dc jonge middenstanders, die in Utrecht een bijeenkomst hadden belegd. Meest courante artikelen vallen er onder LIET BELGISCHE staatsblad Moni- teur bevatte dezer dagen een Kon. Besluit, waarbij de zgn. Overdraag- taks en Weeldetaks op koopwaren, vallende onder de Benelux douane overeenkomst zijn verhoogd. Men houde er dus rekening mede, dat men bij uitvoer naar België met verhoog de kosten te maken krijgt. Hieronder laten wij materialen en producten volgen uit de zeer uitge breide lijst met de procenten die men moet tellen bij de tot nog toe gelden de procenten. Het nieuwe tarief is in middels ingegaan. Vijf procent komt o.a. op meube len, diverse houtwaren, pakpapier en behangsel, sommige papierwaren en drukwerken-. Vier procent o.a. op zeep- en was middelen, lucifers, rijwielbuitenban den, gereedschappen en huishoudelij ke artikelen van hout, gedraaid hout, pantoffels, naalden en spelden, be zem -en borstelwerk, kwasten en penselen. Drie procent o.a. op verf en verf stoffen, drukinkten, zacht harszeep, schoensmeer, zool- en drijfriemenleer, zeemleer, verschillende leerartikelen, rubberplaten, -buizen en -riemen, fietsbinnenbanden, rubbermatten, -zo len èn -hakken, karton, papier, ga rens van wol, katoen en vlas, verschil lende wollen weefsels en producten (o.a. dekens), div. katoenen weefsels en producten, leren schoeisel en klompen, glaswerk, weefgetouwen, naaimachines, auto's behalve perso nenauto's, chassis en carosserieëën, motor- en rijwielonderdelen. Twee procent o.a. op: sigaren en sigarrillos, courantenpapier, kant, lint crêpe, borduur- en passementswerk, pluche, versch. woll. weefsels en pro ducten, diverse weefsels en producten van katoen en vlas, hennep en rameh watten, vilt, touw, kabels en bindga ren, brei- en tricotwerk, boven- en onderleding, tafel-, bed- en huishoud- linnen, petten, mutsen en baretten, vuurvaste stenen producten, stenen sanitair, porselein en aardewerk (vaatwerk), flessen, ijzeren buizen, kachels, haarden, sloten en ijzergarni turen, ijzeren en aluminium keuken gerei, koperen producten, lepels, vor ken en ander metalen tafelgerei, land bouwmachines, electr. kabels, moto ren, bromfietsen, zijspannen. TN HET Nationale Rampen- fonds is tot gisterenavond een bedrag gestort van 82.3 mil lioen gulden. Sinds Maandag is er weer f 300.000 bijgekomen. Vandaag moet Indonesië onze ere plaats innemen: Van het Hoge Commissariaat der republiek Indonesië in Den Haag heeft ons Ministerie van Buitenland se Zaken het volgende schrijven ont vangen: „De Regering van Indonesia, diep getroffen door de nood van de bevol king in de rampgebieden, heeft be sloten, ter leniging van deze nood een zending koffie, thee, suiker en kapok, ten bedrage van 375.000 rupiah aan te bieden". Ttveede Kamer over machtiging aan minister (Van onze parlementaire corres pondent). L5E TWEEDE KAMER is bijna klaar met de behandeling van een nood wet, waarbij de verantwoordelijkheid en het toezicht der provinciale bestu ren bij het dijkherstel in de rampge bieden wordt overgeheveld naar het Rijk, dat in deze zelfde wet ook de herstelkosten voor zijn rekening neemt. Deze noodwet heeft slechts betrek king op de buitendijken. Er komen binnenkort nog twee wetten voor overige herstelwerkzaamheden. De thans goedgekeurde noodwet is van kracht tot uiterlijk 31 December '54 en kan bij Kon. Besluit eerder buiten werking worden gesteld. Minister Al- gera krijgt deze machtiging zonder bezwaren dank zij de overtuiging van de Kamerleden, dat hij er niet langer gebruik van zou maken dan strikt nodig is. Een bewindsman met meer socialiserende inslag dan deze anti revolutionaire voorstander van hand having der bevoegdheden van lagere bestuurslichamen en publiekrechte lijke organen, zou er heel wat meer moeite mee hebben gehad. Door de noodwet zullen de provin ciale besturen en waterschappen niet totaal worden uitgeschakeld, want er is een delegatie van bevoegdheid mo gelijk en daarvan wil de minister zo ruim mogelijk gebruik maken. Bo vendien worden ze in hun bestuurlij ke positie hersteld, zodra in een ge heel gebied de oude toestand is her kregen. Dat zal b.v. in Brabant bin nen enkele maanden kunnen zijn. Vandaag worden de duplieken nog gehouden. HET BRITSE LAGERHUIS heeft met 304 tegen 271 stemmen het wetsont werp, krachtens hetwelk de genatio naliseerde staalmaatschappijen aan particulieren zullen worden terugver- kocht, aangenomen. JN een grote fabrieksloods in West-Berlijn heerst een onbeschrij felijk geharrewar. Driehonderd mensen wemelen er door elkander. Een kind is verloren gelopen en tracht zijn ouders te rug te vinden. Wat verder ligt een zieke vrouw met hoge koorts op haar strozak. Naast haar zit een jonge man. Hij kijkt doelloos voor zich uit. Ieder van deze ontheemden die de Sovjetzone ont vluchtten, heeft zijn eigen geschiedenis. In een hoek zit een 52- jarige man. Zijn naam is Heinz Krause. Hier volgt zijn geschie denis. geen „ongeoorloofde gedachten" uit drukte tegenover buren of onbeken de personen, die mogelijk overtuigde communisten konden zijn. Ik ging elke Zondag 'naar de Evan gelische Kerk, ondertekende petities voor de vrijlatihg van de Rosenbergs, omdat mijn communistische baas het eiste en trok naar communistische vergaderingen, wanneer ik opdracht kreeg." FNrie dagen geleden woonde ik nog W op een gezellig appartement van vier kamers te Dresden, aldus Heinz Krause, die 52 jaar is, gehuwd en va der van een dochter. „Ik was textielarbeider. De politiek heeft mij altijd onverschillig gelaten. Ik trachtte er mij zo weinig mogelijk mede in te laten. Toen men mij om mijn opvatting vroeg over deze of gene politieke aangelegenheid, moest ik steeds lang nadenken, alvorens te antwoorden. Want ik volgde de ge beurtenissen in mijn land niet van nabij en moest dus oppassen, dat ik NIEUWSGIERIGHEID Jk ben echter nooit een automaat geweest, berpoei me niet met an dermans zaken en kan dan ook niet dulden, dat men zich met de mijne zou inlaten. Daarom vond ik het belachelijk, dat de overheid het luisteren naar de Westerse radio verbood. Vroeger zou ik er nooit aan gedacht hebben, naar deze radio te luisteren, maar wegens het verbod werd ik nieuwsgierig en kreeg aldus de gewoonte naar Radio Vrij Europa te luisteren. Toen mijn dochtertje verleden jaar naar school moest, stelde ik vlug vast dat men haar op school het commu nisme met de macht inpompte. Ik begreep het gevaar, zette mijn radio in mijn kamer en luisterde daar, ter wijl mijn dochter sliep. Verleden week gebeurde het, Plots ging de deur open. Mijn dochter ver scheen, zij had mij betrapt. „Zet die radio af, verrader", beval zij. Ik kon mij moeilijk bedwingen. M'n dochter is nog geen 8 jaar. Ik was als verlamd. Dan schudde ik haar door een, maar liet weldra los. „Ik zal u laten aanhouden", schreeuwde het kind woedend. VREES VOOR HET KIND *~Poen was ik werkelijk uit mijn lood A geslagen. Mijn vrouw en ik spra ken dan samen over het geval. Wij waren bang voor het kind en daarom vluchtten wij naar het Westen, waar ik hoop werk te vinden. Dinsdag bracht H. M. de Koningin een bezoek aan Hooge- en Lage-Zwa- luwe, Nieuw-Vossemeer en Rucphen. In deze laatste gemeente bezichtigde zij de goederensortering in het militaire kamp. Onze foto werd genomen te Nieuw-Vossemeer. Men ziet H. M. in gesprek met Kees van Oirschot en zijn vrouw, die bij de watersnood hun drie kinderen verloren. Naast de Koningin burgemeester Janssens, die de vorstin rondleidde door het dorp. ROCHESTER is James Hard, die op 111-jarige leeftijd is over- leden, begraven. Hij heeft nog in het leger der Noordelijken in de Amerikaanse Burgeroorlog ge streden. Zijn begrafenis kon niet vol gens de traditie voor een derge lijk oud-strijder plaats vinden, daar deze vereist, dat vijf wapen broeders aanwezig zijn: de laat- ste wapenbroeder is de 106-jari- ge Albert Woolson, die niet kon komen. Ongeveer 2000 schoolkinderen en duizenden andere inwoners van Rochester liepen langs het stoffe lijk overschot, dat vijf uur opge baard lag. De Amerikaanse Burgeroorlog was van 1861 tot 1865.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1