595 Malenkov: Bestendige vredespolitiek De verrader van Ts j echo - Slo wakij e de democratie in De weg van Lenin en Stalin Nu 7 doden VAN AGITATOR TOT DICTATOR Opperste Sovjet keurt Regeringswijzigingen goed SRS President Gottwald overleden Eerbiediging van verdragen GROTER DRUK Geheime organisatie met dollars Lijn Utrecht-Arnhem was versperd De Japanse Regering gevallen Langzaam of.... niet Nereus" traint Narriman naar Zwitserland Nu 81,4 millioen WILDE JACHT OP MILITAIR De 34ste lijst xNegen dagen later gestorven dan Stalin, wiens vertrouweling hij was r VAN GILS gaat jubileren De Amerikaanse compagnon van Stalin 8 DAGBLAD VOOR ZEELAND Tito drijft in Brits vaarwater Ike en het Verre Oosten De Poolse Mig in Denemarken Het verkeer via Moer- dijkbrug ïn het Rampenfonds Geen „verlofpassie" maar passie voor verlof De Amersfoortse Kei overleefde een aanval SCHRAAL WEER Groot „zuiveraar" 60 jaar priester De Kleine Jr. titelhou der le klasse „groot" 93e JAARGANG No. 2U673 Vuur uoa. Koningin en Vaderland MAANDAG 16 MAART 1953 9/5 OON 56 149-o Uitgave! N. V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerslraat 16, Tel. Redactie 8181, Adrru pistratie: 8778. Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J. H. A. Bruna Redactieraad G- J. v. Hootegem. Mr. Dr. A. J. J. M Mes. Mr H. B. L. de Rechter. L J. v. 1 Westende. P V. M. Vercauteren. Abonnementspriis bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- bestell.) f 0.42 Incasso wordt berekend. Losse nummers 13 ct. Postrek no. 278841. Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezondan Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureautc: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, O0STBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35) RADIO PRAAG heeft bekend gemaakt dat pres. Klement Gottwald van Tsjecho-Slowakije Zaterdagochtend te 11.00 plaat selijke tijd is overleden. Professor Zdenek Nejedly, vice- premier en lid van het negen man sterke presidium der Praagse Re gering, zal vermoedelijk president Gottwald opvolgen. ZONDAG HEEFT de Opperste Sovjet de Regeringswijzigingen goedgekeurd. De zitting van Zondag was de eerste buitenge wone zitting sinds de oorlog. De opperste Sovjet heeft 1300 leden, waarvan er 678 aanwezig waren. De opvolger van Stalin, Georgi Malenkov, hield een toespraak waarin hij o.m. zei: „Ieder land in de wereld, dat opkomt voor de belangen van de vrede, de Verenigde Staten inbegrepen, kan ver zekerd zijn van de standvastige vredespolitiek van de Sovjet- Unie." den. De Sovjet-Unie zou de vriend schap met China en de volksdemocra- tiën consolideren. De Sovjet-Unie zou de beproefde politiek blijven volgen van „het handhaven van de vrede, samenwerking met andere landen en versterking der handelsbelangen op basis van wederzijds belang." De buitenlandse politiek, alsdus Ma lenkov, had het strikte nakomen van alle verdragen tot grondslag. J^E GEZAMENLIJKE zitting van de Raad der nationaliteiten en de Sovjet duurde een uur en tien mi nuten en werd gehouden in de witte marmerzaal van het Kremlin. Rechts van Malenkov zat Beria en links Molotof. Toen Malenkof en de andere leden van de regering binnen kwamen stond men op en juichte. Voorzitter was Jasnof, burgemeester van Moskou. Beria stelde voor Malenkov, „een talentvolle volgeling van Lenin en Stalin", tot premier te benoemen. De afgevaardigden juichten daarop luid. Beria, minister van Binnenlandse Zaken, zei, dat de Regering alles zou doen, om het communisme op te bou wen zoals Lenin en Stalin dat geleerd hadden. De politiek was er op gericht het uitbreken van een nieuwe oorlog te verhinderen en in vrede te leven met alle landen. VREEDZAAM. DREMIER MALENKOV zei verder, dat de regeringsveranderingen de consolidatie van het regeringsgezag beogen. Er waren geen vraagstukken in de wereld, zo ging hij voort, die niet op vreedzame wijze opgelost konden wor- TWEE DODEN, kinderen van 2 en I 14 maanden zijn te betreuren, als ge- gevolg van een gasvergiftiging kam I boord van bet Nederlandse echip\ „Rossini", gelegen te Duisburg. DE COMMUNISTEN in Oost-Duits- land hebben in hun persorganen de socialisten in West-Duitsland (weer eens) opgeroepen tot „een gemeen schappelijke strijd". EEN MASSAGRAF, ontdekt bij Wei- mar, bevatte de stoffelijke resten van ongeveer 700 mensen, waarschijnlijk eertijds gevangenen van Buchenwald. DE BESPREKINGEN tussen Egypte en Engeland zijn begonnen. De daar over uitgegeven verklaringen zijn nog uiterst vaag. Zeker is, dat Naguib de V. S. niet wil aanvaarden als „mede partij in het gesprek". RENE RENCKENS, journalist te Am sterdam, is benoemd tt>t pers-attaché bij de Kolen- en Staalgemeenschap te Straatsburg. EEN JONGEN van 9 jaar klauterde in de Geraniumstraat ondanks her haalde waarschuwingen van de chauf feur telkens weer op een af en aan rijdende vrachtauto. Hij viel eraf, kwam onder 'n wiel terecht en was op slag dood. EEN VLIEGTUIG van de Egyptische militaire luchtmacht is bij Cairo neer gestort. Alle 14 inzittenden kwamen om het leven. DRESIDENT TITO van Joego-Slavië is Zondag in de Britse wateren aangekomen. Hij zal een bezoek van vijf dagen aan Groot-Brittannië bren gen. Het schip, waarop Tito de reis maakte, de „Galeb", is Zondag' zes mijl van Sheerness voor anker ge gaan. Het zal Maandag de Theems opvaren. Uit overwegingen van veiligheid zal Tito overal door gewapende mannen worden begeleid. Om dezelfde rede nen zijn slechts weinig gegevens over het programma van het bezoek ver-1 strekt. Zelfs het ogenblik van de land. aankomst is niet bekend gemaakt. I PRESIDENT EISENHOWER en zijn militaire leiders hebben een stra tegie—op-lange-termijn opgesteld voor het versterken van alle strijdkrach ten der verbondenen in het Verre Oosten, ten einde grotere militaire druk op de communisten te kunnen uitoefenen. Het kernpunt van deze nieuwe stra tegie wordt gevormd door Eisenho wers beslissing, dat de Koreaanse oor log van nu af aan niet meer moet wor den beschouwd als een op zichzelf staande strijd, doch als een onderdeel van het anti-communistische front in Azië. De voornaamste punten ervan zijn: 1. Nauwer samenwerking tussen de strijdkrachten, die de communisten in Korea, Indo-China en Malakka be strijden. 2. Gestadige versterking der Chi nees-nationalistische strijdkrachten op Formosa, die onder meer meer sche pen ter beschikking zullen krijgen voor aanvallen op het Chinese vaste- De Britse bommenwerper r\E LAATSTE overlevende van de omlaaggeschoten Britse „Lincoln"- hommenwerper is in een Oost-Duits ziekenhuis overleden, zodat het aantal slachtoffers thans zeven bedraagt. Russische autoriteiten hebben Za terdag de stoffelijke overschotten van de vijf leden van de Britse Luchtmacht aan Britse militaire functionarissen overhandigd. De lijken werden aan de grens overgedragen. VY/ILLIAM PRESTON LANE Jr., oud landse Zaken heeft verklaard, dat de W «.ftmromonr a mavHraanca piloot bij zijn verhoor nimmer op een geheime organisatie heeft gezinspeeld. Functionarissen te Kopenha- gouverneur van de Amerikaanse staat Maryland, heeft meegedeeld, dat hij met „verscheidene andere Ameri kaanse burgers" een organisatie finan- cëel heeft gesteund, die het mogelijk heeft gemaakt, dat vorige week de Poolse luitenant Jarewski met een straaljager van het Russische type MIG-15 naar het Deense eiland Born- holm is uitgeweken. Volgens Lane was het plan op touw gezet door luitenant-kolonel b.d. Ulius Amoss, voormalig hoofd van de Oosteuropese afdeling van het bureau voor strategische diensten der V.S. De Deense Regering gaf Vrijdag te kennen, dat zij Maandag de Poolse Regering zal meedelen, dat het toestel weer te harer beschikking staat. Het Deense Ministerie van Buiten- - •*-. DE POLITIE te Llobregat, een dorp nabij Barcelona, heeft de 39- jarige Cusco Bofill aangehouden, die sedert 1936 zijn vrouw en zijn twee kinderen, resp. 15 en 5 jaar oud, in een kamer van zijn huis hield opgesloten. De slachtoffers lijden in ernstige mate aan Qnder- voeding. T^E JAPANSE liberale Regering is gevallen. Het Lagerhuis heeft een motie van wantrouwen in de Regering aangenomen. Meer dan 20 „rebellen" zijn uit de liberale partij van premier Josjida ge treden, voordat de motie in stemming kwam. Hierdoor verloor Josjida de meerderheid. De motie van wantrouwen beschul digt de Regering-Josjida er van, geen oncrete plannen gemaakt te hebben voor de wederopbouw van Japan als een onafhankelijke natie. Josjida heeft besloten het Parlement te ontbinden in plaats van af te tre den. Nieuwe verkiezingen zyn op 19 April. EISENHOWER staat gunstig tegen over het denkbeeld een reizend eco nomisch ambassadeur te benoemen. Dol: de buitenlandse handel te verbe teren. DE KAPPER Jo van Antwerpen, wo nend in Eindhoven, is in New-York wereldkampioen geworden in de af- Doel: de buitenlandse handel te verbe- pen werd hij tweede. DE INREIS-VISA naar West-Duits land voor personen beneden de 25 jaar zijn met ingang van 1 April 1953 gratis. MEER DAN 90.000 kiezers stemden in 1952 bij volmacht. In de hoop, dat bepaalde misbruiken dit jaar niet zul len voorkomen, wil Minister Beel de Kieswet terzake de „machtigingen" nog niet wijzigen. DE BRITSE minister van Overzeese Handel, M. R. Mackeson, brengt een bezoek aan ons land. Hij gaat van daag naar de Jaarbeurs en zal ook naar het Rampgebied gaan. DE SENAAT van de staat New-York is van mening, dat automobilisten, die te langzaam rijden, een even groot gevaar betekenen als zij, die te snel rijden. Te langzaam rijden zal voort aan worden gestraft. P)E DIRECTEUR-GENERAAL van de Rijkswaterstaat deelt ons me de, dat een deel van het autorijdend publiek geen gevolg geeft aan de dui delijk kenbaar gemaakte aanwijzing de Rijksweg ten Zuiden van de Moer- dijkbrug langzaam te berijden. Het ontstaan van nieuwe scheuren in het wegdek is mede daaraan toe te schrij ven. Tegen snelle rijders wordt door de politie proces-verbaal opgemaakt. Er wordt nogmaals een drin gend beroep gedaan op het pir bliek zich aan de aanwijzing te houden. Indien hieraan geen ge volg wordt gegeven, zal moeten worden overwogen de weg voor het auto-verkeer te sluiten. Zaterdagmorgen werd het doorgaande treinverkeer tussen Arnhem en Utrecht gestremd, doordat even buiten Arnhem een aantal boomstam men van een goederenwagen gleden en dwars over de spoorbaan kwamen te liggen. Het opruimingswerk nam veel tijd in beslag, doordat de on geveer 20 meter lange stammen moesten worden doorgezaagd, voordat men ze kon verwijderen. gen zijn van mening, dat het be- p d bewaakt richt, waar of niet, vele Poolse verzetstrijders in moeilijkheden E,XiKOrJI1SLGIï+ ILAR.RIMAN van J J Egypte heeft te Geneve tegenover ZOU kunnen brengen. journalisten verklaard, dat zij om lou ter persoonlijke redenen van ex-ko ning Faroek wil scheiden. Zij zal zo gauw. mogelijk naar Egypte vertrek ken. Zij moet nog wachten op geld uit Egypte: ze zat namelijk in financiële moeilijkheden. Inmiddels wordt in Heliopolis, een voorstad van Cairo, een huis voor haar gereed gemaakt. Dit huis met 14 kamers werd aan Narri man indertijd door haar vader ge schonken. UPOT Zaterdagavond was in het Nationale Rampenfonds 'n bedrag van 81.4 millioen gulden bijeengebracht. Dat betekent ten opzichte van Vrijdag een voor uitgang van vier ton. Dit is de bijzondere hulde voor de ze dag: De radio-actie „Beurzen open, dij ken dicht" heeft tot nu toe in totaal f 3.660.934.57 opgebracht. Tijdens het program dat Zaterdagavond te En- bedrag; van'V Tt§03l^d6Fnnen.QiYie£fflj was een gift van de gemeente Henge lo (O.) ten bedrage van een half mil lioen gulden, dat is ongeveer f 10. per inwoner. Zo arriveerde ex-koningin Narriman bij het vliegveld te Rome, vanwaar zij, tezamen met haar moeder, de reis naar Zürich (Zw.) aanving. Koning Faroek, zo zeggen de be richten, loopt in die tussentijd al maar te ijsberen in zijn villa even huiten Rome. Aan zijn Albanese ly/wacht gaf hij bevel „speciale aandacht te schen ken aan de bewaking van zyn zoon tje", koning Foead II. Faroek is er van overtuigd, dat Naguib de kleine koning; in Egypte wil hebben. Ned. Rode Kruis LIET Informatiebureau van het Ned. Rode Kruis heeft de 34e lijst van 15 geborgen en geïdenti ficeerde slachtoffers „Waters nood" uitgegeven. Daaraan ont lenen wij: KRUININGEN: J. C. Lodiers, 59 jaaf. NIEUW-VOSSEMEER: H. E. WIJMANS, 6 jaar. NIEUWERKERK: F. van Dom melen, 58 jaar. M. Kik, 2 jaar. A. Kik, 3 jaar. J. Kooijman, 7 jaar. G. J. ter Riet, 8 jaar. W. van Steyn-Smit, 72 jaar. J. Stoutjes- dijk, 75 jaar. N. van de Zande, 77) jaar. j~5E BOLSWARDER beroepsmilitair R. V. weigerde steeds na verlof naar zijn garnizoen terug te keren Tot vijfmaal toe moest hij door de po lish"PvoflF aWSkr4#A„°°„A.ir?.L ,hiJ Februari bij de ramp te helpen. In af wachting van het vonnis van de Krijgsraad bevond V. zich te Ossen- drecht in voorarrest, maar hy wist te WAN DE HUZAREN van Boreel, die v on afzwaaien staan, zijn gisteren nacht' in Amersfoort ongeveer vijftig man, met schoppen gewapend, over de afrastering van de Prins Willem Ill- kazerne geklommen. Zij begaven zich in marscolonne op weg naar „De Kei" om hem een graf te delven. Er was alleen een vrij diepe kuil naast de kei gegraven, toen een sur veillerende agent van politie een ein de aan de pret maakte. De kei bleef op zijn voetstuk. Vier huzaren wer- de in arrest gesteld. In de vroege morgen lichtte de Kon. Maréchaussée ongeveer 50 man van hun bed. Zij werden overgebracht naar kamp Wa terloo. Inmiddels is een aantal van hen op vrije voeten gesteld. ontvluchten en werd spoedig te Bols* ward gesignaleerd. Toen hij op straat door de gemeen tepolitie van Bolsward werd aange houden^ ^ing V. er vandoor. Maar de dook van het Hoog Bolwerk'de graclit in en zwom naar de overkant. Tijdens zijn vlucht ontdeed hij zich van <Ie meeste kleren. In een nek-aan-nek- race achtervolgde de politie V. dwars door de weilanden, totdat V. ook over de brede Kloostervaart bij Hartwerd zwom. Hiervoor deinsde de politie te rug. Bij het dorpje Burgwerd, waar V. vrijwel naakt arriveerde, werd hij door een boer van droge kleren voor zien. Hier gaf hij zich gewillig aan de politie over. V. is op transport gesteld naar Leeu warden. geldig i i Weersverwachting, hedenavond: i i tot i i i Zonnig maar schraal weer. Mati- 4 i ge tot vrij krachtige wind tussen J J Oost en Zuid-Oost. Iets hogere f temperaturen dan gisteren. Vandaag: Zon onder 18.46 uur. J Maan onder 20.46 uur. Morgen: J Zon op 6.51 uur. Maan op 7.08 i uur. t TZ LEMENT GOTTWALD werd op 23 November 1896 geboren te Dedice, een plaatsje in Oostelijk Moravië, waar zijn ouders enkele stukjes grond bewerkten. Zijn ouders waren van Tsjechi sche afkomst en Rooms-Katholiek. Zij hadden gaarne gezien dat hun zoon de priesterlijke loopbaan koos, doch Klement gevoelde er niet voor en ging op veertienjarige leeftijd naar Wenen om het timmervak te leren. Daar kwam hij in contact met socialisten. Al spoedig belandde hij in de politieke actie en hij verwisselde het het timmermansvak voor het werk in een fabriek. geen zin langer hier te blijven. We kunnen even goed ons ontslag aan bieden". Gottwald bezwoer de heren echter mee op audiëntie te gaan bij Stalin. Deze toonde zich zeer verstoord: „U hebt te kiezen", zei hij tot de twee ministers, „tussen het pact van vriend schap en bijstand met ons en tussen deelneming aan de Parijzer conferen tie". Men stelde zich dadelijk in verbin ding met Praag. Daar kwam het ka binet in spoedzitting bijeen. Men durf de niet anders te doen dan zwichten. Geen Tsjecho-Slowaak ging naar Pa rijs. DE STAATSGREEP. Om tijdens roeiwedstrijden een goed figuur te slaan is een gedegen trai ning nodig. De roeiers van de Stu dentenroeivereniging „Nereus" heb ben dat begrepen en zo kon onze fo tograaf ze het afgelopen weekeinde op de Amstel snappen, waar ijverig oefenbaantjes werden getrokken. MA DE eerste wereldoorlog keerde hij voor enkele weken naar het werk in de fabriek terug, doch toen ging hij naar Bratislave, om daar re dacteur te worden van het uiterst links-socialistische partijblad „De Volksstem". Hij schoof al meer naar links op en ging een grote rol spelen in de communistische partij, die een wide agitatie ontketende tegen het bewind van Masaryk en Benes. In 1943 week hij uit naar Moskou en werd daar met Thorez. Togliatti en anderen in petto gehouden voor com munistische actie in de verschillende landen, als de wapens zouden rusten. In 1945, na terugkeer in zijn land, speelde hij eerst op het thema van het Volksfront de samenwerking met alle anti-fascistische partijen. Hij werd vice-premier in een kabinet- Fierlinger, waaraan katholieken, so cialisten en liberalen ook deelnamen en in 1946 werd hem het premierschap van zulk een kabinet toebedeeld. De communisten hadden relatief de sterk ste fractie in het parlement, doch wa ren verre in de minderheid tegenover de andere partijen samen. Maar onder leiding van Gottwald en gerugsteund door Rusland begonnen ze de politiek van het koekoeksjong. IN MOSKOU. LIOE de verhoudingen eigenlijk la- gen. werd het eerst goed duidelijk, toen Marshall in 1947 de landen van Europa uitnodigde voor een conferen tie te Parijs, teneinde daar het door hem ontworpen plan van hulpverle ning te bespreken. Het kabinet in Praag nam eerst met algemene stem men de invitatie aan. Diezelfde dag vertrok Gottwald met zijn minister van buitenlandse zaken Jan Masaryk en Drtina, de ministers van Justi tie naar Moskou, om de weg te be reiden voor een nieuw handelsverdrag met Rusland. Men zou met drieën op audiëntie gaan bij maarschak Stalin. Op het afgesproken uur was Gottwald echter niet in de anti-chamhre. De twee anderen wachtten geruime tijd, toen ineens Gottwald uit de ka mer van Stalij te voorschijn kwam en verklaarde „Alles is in orde. We behoeven niet naar Parijs te gaan. We kunnen alles wat we wensen van Rus land krijgen. De generalissimus heeft het me net medegedeeld". Masaryk was woedend „Het heeft f OTTWALD en zijn trawanten wroetten verder. Ze begonnen aan een „zuivering" van de politie en de veiligheidsdienst. Anders gezegd: ze stopten die vol communisten en tracht ten alle niet-communisten eruit te werken. De niet-communistische mi nisters begonnen zich almeer te ver zetten en boden tenslotte in 1948 hun ontslag aan. Toen verscheen de Rus sische onderminister Zorin ten tonele. Hij kwam over „graanleveringen" pra ten! In werkelijkheid kwam hij met het dreigement van een Russisch in grijpen, als Gottwald en de zijnen niet de vrije hand kregen. Ook president Benes zwichtte tenslotte. Tsjecho-Slo wakije was verloren voor de demo cratie. Na de dood van Benes, enkele maanden later, werd Gottwald in- plaats van premier president. INTERNE STRIJD. tijcongres, verklaarde de minister van Oorlog, Kopriva, Gottwalds schoon zoon, dat Rudolf Slansky, Vladimir Clementis en Otto Sling terecht zou den staan, omdat zij getracht zouden hebben president Gottwald te ver moorden. In Let proces is dit feit later niet meer ter sprake gekomen. Maar de inlichtingen uit Tsjecho-Slowakije klopten precies met deze uitlatingen. Het stond vast, dat door een „vereen voudiging" van de feiten, waarin al len, die voor ingewikkelde politieke machinaties binnen de partij niet in de machtspositie van Gottwald ge plaatst konden worden, moesten ver dwijnen. Het verdwijnen van Slansky echter is toch niet zo ongestoord gegaan: kort na de arrestatie verdween merk waardiger wijs ineens Gottwalds aan hanger, minister-president Zapotocky van het toneel en nam Dolansk zijn plaats in. Inlichtingen hebben uitge wezen, dat Zapotocky bij het Krem lin steun heeft gezocht en gevonden voor hem en Gottwald. Maar nu is Stalin verdwenen, die nauwe betrek kingen met Gottwald onderhield, en een nieuw regime heeft het beleid in de Sovjet-Unie in handen. „Men zou er bijna aan twijfelen, dat hij een natuurlijke dood is gestorven", zei burgemeester Reuter van West- Berlijh, toen hem op Schiphol de dood van Gottwald werd medegedeeld. In ieder geval: ook deze dictator is gestorven. Thans kan de Christen we derom slechts om genade bidden voor de man, die onnoemelijk leed bracht over zijn volk en de godsdienst zijner kinderjaren trachtte uit te roeien in de hoofden en harten. 1V/IAAR NU begon de strijd in de 1V1 rode oligarchie. Bij de staatsgreep in 1948 waren Gottwalds naaste mede werkers Rudolf Slansky en Clemen tis. Maar de onderlinge intriges be gonnen. waarbij de een na de ander steun zocht bij Moskou. Gottwalds macht scheen te wanke len. Doch in November 1951 bleek hij toch de sterkste te zijn. Hij liet Ru- dolf Slansky arresteren, die vele maanden later in het opzientnrende proces te Praag ten offer is gevallen. In Februari 1952, vlak voor het par- OP 18 Maart a.s. zal het zestig jaar geleden zijn dat Mgr. Dr. P. J. M. van Gils tot priester werd gewijd. Mgr. van Gils, werd op 10 Januari 1869 te Waalwijk geboren en in 1893 tot priester gewijd Nog vóór zijn priesterwijding was hij reeds benoemd tot leraar op Rol- duc waar hij tot November 1917 on derwijs gaf in de klassieke letteren. Nadat Mgr. Van Gils aan de Amster damse Universiteit en in Rome klas sieke letteren had gestudeerd, be kroonde hij zijn studie door op 22 September 1902 aan de Gemeentelij ke Universiteit van Amsterdam te promoveren tot Doctor iii de Lette ren en Wijsbegeerte. Een groot deel van zijn leven heeft Mgr. Van Gils geijverd voor de be langen van het onderwijs en bijzon der van het katholiek onderwijs, van bewaarschool tot universiteit, waar door hij Kerk en Staat tot grote dank aan zich heeft verplicht. Achtereen volgens werd hij benoemd tot Offi cier in de Orde van Oranje Nassau Geheim Kamerheer van Z H dê Paus. Ridder in de Orde van de Ne derlandse Leeuw, ere-kanunnik van het Kathedraal Kapittel en Comman deur in de Orde van Oranje Nassau. Van Loon op een na laatst J^E ZWOLLENAAR de Kleine jr. is er door een overwinning op zijn grootste rivaal, de Eindhovenaar Scholte, in geslaagd de titel in het eerste klasse 47-2 groot biljart op zijn naam te brengen. De Rotterdammer van Amen bleef met zijn algemeen gemiddelde van 7 meer dan 10 pro cent beneden de vereiste minimum grens en aangezien dit voor de twee de maal gebeurde, degradeerde hij naar de 2e klasse. Het tournooigemid- delde bedroeg 10.11. De iendstand luidt: De Kleine jr 13 2100 Van Lochem 12 2020 Scholte 10 2052 Eichelsheim 6 1724 Wijdeveld 5 1846 De Jong 4 1754 Van Loon 4 1916 Van Amen 2 1372 188 75 11.17 192 90 10.52 180 95 11.40 158 79 10.91 205 112 9.— 167 100 10.50 184 89 10.41 196 66 7.— TIEN JAAR geleden kocht Bruce Strowd. een autohandelaar te Chapel Hill, in de Amerikaanse staat Noord-Carolina, een Ameri kaanse oorlogsobligatie ter waar de van 25 dollar. Uit „bewonde ring voor de heldhaftige verdedi ging van Stalingrad" vulde hij de naam van maarschalk Stalin in als mede-eigenaar van de obligatie, welke hij de Russische leider toe zond. Strowd heeft thans geïnfor meerd, of zijn compagnon de obli gatie voor ëijn dood verzilverd heeft. Indien dit niet het geval is, wil Strowd namelijk zelf het geld innen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1