-Land WALCHEREN Zuid-Beveland Z.-VLAANDEREN BAAYENS uw OPTICIEN Fantastisch goed en lekker DOMBURG hoopt badgasten weer waardig te ontvangen Afvoer van huisdieren van Schouwen en Duiveland gaat nog steeds door Or ICe Het veel omstreden recht van het bijzonder onderwijs Grootste moeilijkheid: het verkeer Regenjassen P.M.MALLE Met 11 DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 14 MAART 1953 MIDDELBURG VLISSINGEN Uit de historie van de gelijkstelling W. Essers sprak te Goes DE UITDELING DER GOEDEREN „St. Jozef" gaaf feest vieren GOES Reconstructie-cie Schouwen V. V.V.- Vrijwilligers aan de slag OPTIMISME voor naderend seizoen AXEL HULST NOG ZITTEN ER HONDEN EN POESEN OP ZOLDERS Opvangcentrum in Zierikzee bleek een ware uitkomst IN Gedupeerde midden standers bijeen te Goes BARAKKEN TE KRUININGEN Schade aan mossel percelen EXAMENS AGENDA HEDEN MORGEN MAANDAG IN Ni Eerste ring DS. VV. A. DEKKER NEEMT EMERITAAT Wegens het bereiken van de 65- jarige leeftijd is met ingang van 1 Mei a.s. emeritaat verleend aan ds W. a. Dekker, predikant van de Ned. Herv. kerk in de gemeen te Losdorp (Gron.). Ds Dekker werd in 1888 te Hoofdplaat in Zeeuwsch-Vlaande- ren geboren. ZONDAGSDIENST DOK TOREN Zondag wordt te Goes de dienst waargenomen door dokter Doele- man en te Heinkenszand en 's-H. Arendskerke door dokter Zonnevylle. Dokter Gelderblom te Nieuwdorp neemt waar voor dok ter Kiviet en dokter Folmer te Driewegen voor dokter Luyckx. WOLFAARTSDIJK MAG TERUGKEREN Wolfaartsdijk is geheel vrijge geven. Alle geëvacueerden mogen terugkeren. Daardoor daalt het aantal geëvacueerden te Goes tot 2000. GAT BIJ OOSTDIJK OPEN EN WEER DICHT Eergisteren is bij Oostdijk een gat van 4 meter gevallen in de Lavendeldijk. die Dinsdag was ge sloten. Gisteren slaagde men er echter in het gat weer dicht te krijgen, maar met enige zorg ziet men het springtij van de volgende week tegemoet. BESMETTELIJKE ZIEKTEN In de week van 1—7 Maart wa ren er in Zeeland twee gevallen van roodvonk en vier gevallen van diphterie. DE SITUATIE BIJ RILLAND Met de droogmaking van de Rei gersbergerpolder is een aanvang gemaakt. Met hevels wordt het water in de Schelde geloosd. Zon der veel regenslagkan men de pol der binnen 14 dagen droog hebben De rijksweg van Bergen op Zoom naar Krabbendijke zal waarschijn lijk begin April weer voor het ver keer worden opengesteld. De be schadiging aan het wegdek valt nogal mee. VEESMOKKEL TE IJZEN- DUKE Dienstdoende ambtenaren der Invoerrechten en Acc. te IJzen- dijke hebben vier kalveren ln be slag genomen, die door smokke laars door het land in de richting van de Belgische grens werden ge dreven. De smokkelaars zelf wis ten in het nachtelijk duister te ontkomen. benoemen tot ere-voorzitter. De heer Edelman woont thans te Ede in Gel derland. DE HEROPBOUW WONINGINRICHTING OVER KUNST EN KITSCH In het kader van de landelijke tiendaagse voor de woninginrichting werd door 17 daaraan deelnemende winkeliers alhier in de Concert- en Gehoorzaal een bijeenkomst georga niseerd, waarvoor grote belangstel ling bestond, speciaal van de zijde van de dames. De heer R. van Roo. voorzitter van het actie-comité, ont wikkelde in zijn openingswoord 'enke le principes, waaraan naar zijn me ning een sfeervoile en hamonische inrichting van een woning moet vol doen. Hij verwierp de tegenstelling kunst—kitsch en zei onder meer, dat kitsch niet slecht behoeft te zijn. Daarna hield de heer v. d. Horst uit Utrecht een praatje over tapij ten. In de kleine zaal was een expositie van meubelen, vloerbedekking en gordijnen. LEZING VOOR K.A.V. in het verenigingsgebouw in de Beursstraat heeft de K.A.V. afd. Vlissingen een vergadering gehouden, waarin de heer Wilderom heeft ge sproken over de K.V.P. De presiden te mevr. C. ten Hacken-de Vries, gaf het, woord aan de spreker, die er de nadruk op legde van hoeveel belang het is dat ook de vrouw lid is van de KVP. Niet alleen omdat zij dan ook TN HET KADER van „Honderd jaar Kromstaf", heeft te Goes de heer W. Essers, verbondspenningmcester van de K.A.B., een historie-boekje opengedaan over de worsteling om de onderwijsvrijheid en de gelijkstelling van het bijzonder onderwijs met het openbaar. Het is een strijd, die nog stee/s voortduurt, want de algehele gelijk stelling is pas bevochten voor het la ger onderwijs; voor de andere uitge breide gebieden van kleuter- tot unit versitair onderwijs, is zij nog onvolko men of helemaal niet bereikt. De strijd om de vrijheid van onder wijs is niet los te maken van de strijd om de godsdienstvrijheid. Pas toen de laatste was verworven, kon de kerk verder gaan. Het is een ware lijdens weg geworden. Wel werd in de Grond wet van 1848 de vrijheid van onder wijs erkend, maar doordat geen subsi dies werden verleend, was het oprich ten van bijzondere scholen een kost bare aangelegenheid, die iedereen zich niet kon permitteren. Het mandement der bisschoppen van 1868, waarin de onderwijszaak in het licht van de rech ten van Kerk en ouders principieel scherp werd gesteld. bracht de schoolstrijd op gang. Een strijd, die een politieke omwenteling teweeg bracht, doordat de rechtse groepen een coalitie vormden, en die uitein delijk voerde tot de zege voor het bij zonder lager onderwijs in 1920. Mar kante dingen vertelde de spreker uit „het gevecht om recht", dat vooral daarom zo moeizaam was. omdat pas na 1900 de rechtse groepen in de meerderheid kwamen. DE SCHIMMEL VAN SCHIM- MELPENNINCK Schaepmans strategie was echter doordacht. Hij had door zijn vóór- stemmen aan de regering de toezeg- ging ontlokt, dat er een ruimere sub sidiëring zou komen en inderdaad werd die 'n jaar later van kracht. De gelijkstelling, voor zover het 't Rijk betrof, was er, maar de gemeenten bleven nog vrij, wat pas na 1920 ver anderde. PARAATHEID Interessant waren de bijzonderheden over de invoering van de Leer plicht in 1900. De wet kwam er met 50 tegen 49 stemmen door, alleen omdat van rechts Schaepman en Kolkman vóór stemden, met de 48 liberalen. Graaf Schimmelpenninck, een tegen stander, was afwezig omdat hij van zijn paard was gevallen. Was dit niet gebeurd, dan hadden de stemmen ge staakt en was de wet verworpen. Het gangbare grapje in die dagen werd dus, dat de schimmel van Schimmel penninck de Leerplicht er door ge haald had! Rechts moest niets van dit grapje hebben en laaade alle verwij ten op de brede schouders van Schaep man. Men vreesde n.l. dat de Leer plicht duizenden kinderen naar de openbare school zou drijven, omdat de bijzondere scholen te gering in g<rol waren om de vloed op te vangen en finantieel onmachtig waren om tot uitbreiding over te gaan. Hulp aan slachtoffers Uitsluitend door de Opbouworganeii O BESTAAT altijd nog onwetend- heid inzake de juiste gang van zaken bij de uitdeling van goederen aan de slachtoffers van de watersnood. Het Hoofdbestuur van het Nederland se Roode Kruis vestigt er daarom te zamen met de provinciale Opbouw- organen nog eens de aandacht op, dat de distributie der voor de slachtoffers van de watersnood bestemde goede ren uitsluitend geschiedt door of door bemiddeling van de Opbouworganen en niet door het Roode Kruis. Dit zendt slechts de aangevraagde goede ren, voorzover aanwezig, rechtstreeks aan deze Opbouworganen toe. Wanneer in bepaalde gemeenten be trokkenen menen niet voldoende goe deren (kleren e.d.) te hebben ontvan gen, behoren zij zich te wenden tot de burgemeester in de plaats hunner in woning, die zich op zijn beurt in ver binding stelt met het Opbouworgaan'. De provinciale Opbouworganen zijn: in Zeeland Stichting Zeeland voor Maatschappelijk en Cultureel Werk; in de provincie Noord-Brabant het Provinciaal Opbouworgaan Noord- Brabant. paraatheid is nog altijd op haar plaats. Gelijkstelling voor het kleuteronderwijs is er nog niet. Bij het Nijverheidsonderwijs is die er slechts voor 70 pCt. en voor het mid delbaar voor 95 pCt.; bij het hoger staat men nog slechts aan het begin. Spr. was ook niet blind voor de scha duwzijden van de gelijkstelling bij het lager onderwijs. Nu geen persoonlijke offers meer gevergd worden van de ouders, is het meeleven met de school niet zo intens meer en vervaagt er veel, wat scherp gesteld dient te blij ven in het belang van de katholieke gemeenschap en in dat van kerk en school. Bij de discussie werd nog even inge gaan op het probleem der onkerkelijk heid. dat in alle kringen brandend wordt en waar ook de K.A.B. een op lossing voor zoekt door verdieping van de geloofskennis, o.m. via de apos- tolaatskernen en het Credo-pugno- werk. De voorzitter der Goese K.A.B., de heer de Rechter, dankte de spreker en betreurde, dat de voordracht door zo weinigen bezocht was. invloed heeft op de candidaatstelling maar vooral om de invloed die zij heeft op haar man en haar kinderen. De presidente dankte de spreker voor zijn uiteenzetting waarna werd overgegaan tot de huishoudelijke vergadering waarin mevr. ten Hacken een inleiding hield over het onder werp „vrede in 't arbeidersmilieu". Meegedeeld werd dat op 26 Maart het hoofd van de Bescherming Be volking in Vlissingen een lezing zou houden over de B B. R. K. Bouwvak Arb. Bond 60 jaar TN HET Bondsgebouw in de Beurs straat heeft de R.K. Bouwvak Arb. Bond „St. Josef" zijn jaarvergadering gehouden, waarbij de nieuwe districts bestuurder, de heer Schellekens voor het eerst een toespraak heeft gehou den. De voorzitter, de heer J. v. d. Va- te. herdacht in zijn openingswoord die Bondsvrienden en hun gezinsleden, die in de rampnacht waren omgekomen. De rede van kapelaan Kroon over het onderwerp „Ervaring in DUW-kam- pen" kon wegens ziekte van de kape laan niet doorgaan. In de plaats hier van deed de voorzitter enige mede delingen over het 60-jarig bestaan van St. Josef op 10 Mei a.s. Op 7, 8 en 9 Mei zal een triduum worden gehouden door de rector van het St. Joseph-zie- kenhuis. Op 10 Mei zal een plechtige hoogmis worden opgedragen door de geestelijk adviseur, waarna in het Bondsgebouw een gezamenlijke maal tijd zal plaats vinden, 's Avonds zal in „Concordia" een feestavond worden gegeven waar door Vriendenkring het blijspel „Drie is te veel zal worden opgevoerd. De vergadering stemde in met het voorstel van het bestuur om de heer Edelman, die het enige lid is welke alle 60 jaar van het bestaan van St. Josef heeft meegemaakt Je FAe districtsbestuurder, de heer Schel- lekens, begon zijn toespraak met er op te wijzen, dat het wel onder zeer bijzondere omstandigheden was, dat hij zijn functie was begonnen. Hij deelde mee, dat het district nu was uitgebreid met de Zuid-Hollandse ei landen, omdat het Bondsbestuur vond, dat de noodgebieden beter onder een bestuurder konden staan. Spreker zei. dat er nu nauwlettend op zou worden toegezien, dat niet net zoals met de Wederopbouw in Zeeland van alle kanten arbeiders naar Zeeland zouden worden gestuurd die propaganda gin gen maken voor de E.V.C. en de C.P.N. Er is nu een coördinatie commissie opgericht, die zal uitmaken welke mensen nu naar Zeeland zullen gaan om er te werken. Spreker hoopte, dat dit systeem goed zou werken. Tot slot sprak hij de hoop uit, dat de samen werking tussen de afdeling en hem goed zou mogen zijn. Na de spreker dank te hebben ge bracht, deed de voorzitter enkele me dedelingen over de C.A.O. voor schil ders, waarna zij, die door de waters nood hun gereedschap waren kwijtge raakt, hiervan opgave konden doen bij het bestuur. Deze zullen, dank zij een inzameling, die is gehouden, weer voor een deel aan ander gereedschap geholpen kunnen worden. HULPPOSTKANTOOR OPGEHEVEN Met ingang van 16 Maart wordt het tijdelijk hulppostkantoor in het ge bouw van de Brede Watering aan de Grote Markt opgeheven. Lewedorp kajotters en lourdes- BEDEVAART De districts propagandist der K.A.J.. de heer oerlemans uit Goes, besprak voor de Kajotters het doel van de Lourdesbedevaart. welke in 1954 zal worden gehouden. Na een zeer boeien de uiteenzetting volgde ook een zeer geanimeerde gedachtenwisseling over de wijze waarop men het benodigde bedrag ad 200.— bij eikaar kan krij sen. Nog werd er besloten om op ie dere bijeenkomst rond te gaan om op die manier te bereiken, dat men een zieke collega mee naar Lourdes kan sturen. Sas van Gent DE KOMENDE MIDDENSTANDS WEEK Naar we reeds eerder uit een raadsverslag hebben kunnen lezen, zal Sas dit jaar een extra-kennis krijgen in de vorm van een Midden standsweek. waarin naast allerlei voordelen bij inkopen in de gemeen te. ook nog diverse attracties zullen komen. O.a. is men ook volop bezig met het eventueel houden van een wie lerkoers en andere sportgebeurtenis sen. Ook voor de dansliefhebbers ko men speciale dagen want minstens drie dagen zal gelegenheid tot dan sen worden gegeven in de daarvoor bestemde gelegenheden. Het slot van deze feestweek. zal waarschijnlijk dan ook een groot tafeltennistournool worden gehouden. FEESTWEEK Door de Sasse Vereniging van Ne ringdoenden en de R.K. Midden standsvereniging is het plan opgevat om in het tijdvak van 9 t.m. 16 Mei 1953 een feestweek te organiseren, dit „ter compensatie van de geleden scha de door de plaatselijke handeldrijven- Advertentie) LANGE VORSTSTR. 106 GOES TELEF. 2159 den wegens het vervallen van de Car navalsfeesten 1953. Het voorlopige programma ziet er als voigt uit: 9 Mei: wielerwedstrijd voor amateurs; 10 Mei: concert door de Philips-Harmonie te Eindhoven of de Kon. Harmonie St. Caecilia te Wa- reghem (België); 11 Mei: uitvoering door de plaatselijke gymnastiekvere niging „T.H.O.R."; 12 Mei: Feest- marktdag; 16 Mei: rthdio-crochet met medewerking van dé Vlaamse Gewes telijke Omroep Gent. De verwezenlijking van dit plan hangt echter voor een groot deel af van de generositeit van het gemeen tebestuur. De beschikbare geldmidde len kunnen n.l. niet de geraamde on kosten dekken, weshalve aan de ge meenteraad een verzoek om subsidie is ingediend. SAS KRIJGT Z'N BADHUIS Naar we vernemen, wordt momen teel gewerkt aan de uitweiding van de plannen tot de bouw van een ge meentelijk badhuis. De plaats daar voor zal waarschijnlijk zijn naast de bestaande bergplaats voor de brand spuit. Naast het badhuis zou dan een kleuterschool komen, waar men pro fiterende van de warmwaterinstalla tie van het badhuis, ook dit kleuter schooltje centraal zou verwarmen. Er wordt heel wat uitgewerkt voor het ogenblik zoals men ziet. want ook het tehuis van ouden van dagen staat op het urgentieplan. Verder ligt nog in het vooruitzicht het maken van een mooie speeltuin op het Dijkje" en het dempen van het stuk kanaal tussen de Oude Sluis en de Dam, waarop men dan in de toekomst een mooie parkeer- en of marktterein zou hebben. Dit laatste zal natuurlijk nog heel wat instan ties moeten passeren, daar bij kanaal- werk altijd de "Waterstaat een woord je meespreekt. Mr. Mes voorzitter [WTR. MES is benoemd tot voorzitter van de reconstructiecommissie Schouwen. Van deze commissie maken verder deel uit de directeuren van de ethische en planologische Dienst, de Stichting Zeeland en Waterstaat. Binnenkort zal de commissie met haar werkzaamheden beginnen. Dezer dagen ontvangen nog de vertegen woordigers van het eiland zelf het verzoek om ook in de commissie zit ting te nemen. Advertentie) E*tra toegevoegdelwR. IcaUc, phoslor, vitaminen A, B. en C* Maar dubbel, zo lekker enj V goed. A PRODUCT VAN DE NOORD-HOLLANDSE MARGARINEFABRIEKEN e ZAANDIJK 1 Door de zilverpapier verpakking heeft het licht geen na de» lige invloed op de inhoud en blijven de vitamines behouden. J-jjET STRAND en de duinen van Domburg bieden op dit ogenblik al een heel ander beeld dan de eerste dagen na de ramp van 1 Februari. De ergste rommel is al lang opgeruimd en alles wordt op alles gezet, om de badgasten straks weer op waardige wijze te kunnen ontvangen. AI is de schade, die deze Walcherse badplaats heeft geleden, onbedui dend in vergelijking met die, welke tientallen andere plaatsen hebben te verwerken, voor degenen, die hun bestaan vinden in het badleven, is het een flinke strop. Maar men is niet blijven wachten tot men wist, hoe groot de schadevergoeding zou zijn. Onmiddellijk heeft men de handen uit de mouwen gestoken. De ravage is verdwenen, dank zij vooral de activiteit van vele tientallen vrijwilligers en natuurlijk ook van de besturen der V.V.V. en van de Stichting Badplaatsenbe- langen Domburg. Wat het water aan duinen heeft weggeslagen, kan helaas niet volledig worden hersteld, al ligt het in de bedoeling tegen het steile duin grond aan te brengen, om zodoende bovenop weer het bekende en bij de badgasten zo geliefde wandelpad te kunnen aanleggen. FNE golven hebben de nieuwe toko en badcabines volkomen vernie tigd. Zij hebben waarlijk de functie van golfbrekers verricht, want indien het betonnen complex er niet had ge staan, zou het achterliggende duin met uitkijkpost naar alle waarschijn lijkheid zijn verdwenen. Het meeste puin is opgeruimd. De grootste brok ken liggen er nog, maar die zullen ook nog worden opgeruimd. Het is de bedoeling toko en cabines met garderobes op dezelfde plaats als voorheen te herbouwen. Alles wordt van beton. Aan de spoedig te beleg gen algemene vergadering der Stich ting Badplaatsbelangen zullen de no dige voorstellen worden gedaan Keurt deze de plannen goed, dan zul len toko en badcabines worden neer gezet op zware palen, die diep in de duingrond zullen worden geheid. De capaciteit van het complex zal even groot zijn als die van het vorr^e. Waarschijnlijk worden de toko en hel. Advertentie) HULST" OPENING INTERNATIONAAL TREKKERSPAD Het internationaal trekkerspad tus sen de Vlaamse Jeugdherberg „Fran- cipany" te Moerbeke en de Neder landse Jeugdherberg ..Bleye-Haghe" te Axel zal vandaag worden geopend. In Moerbeke wordt het trekkerspad afgebakend in het bijzijn van Ne derlandse trekkers, 's Avonds wordt een fakkeltocht gehouden. Op Zondag 15 Maart komen de Belgische trekkers naar Axel. Aan de Belg.Ned. grens zullen zij worden opgewacht door de Nederlandse trek kers om gezamenlijk naar „Bleye- Haghe" te gaan. In Axel staan er o.a. volksspelen en volksdansen op het programma. DE VERKIEZINGEN IN ZICHT De komende gemeenteraadsverkie zingen werpen hun schaduw reeds vooruit, in onze plaats komt Dinsdag a.s. de K.A.B. bijeen om hun stand punt te bepalen. BEKENDMAKING De Burgemeester van Hulst maakt bekend, dat al diegenen die nog schoppen of spaden in hun bezit heb ben die zij in de eerste dagen van Fe bruari hebben ontvangen om werk zaamheden te verrichten aan bescha digde of vernielde dijken of water keringen. deze onverwijld dienen in te leveren ter gemeente-secretarie. Met nadruk wordt er op gewezen, dat de namen van diegenen aan wie DEEDS zeer vele tientallen huisdic- ren zijn thans op Schouwen en Duivelandgered. Maar nog altijd zit ten er honden en katten op zolders van woningen, boerderijen en schu ren in het geïnundeerde gebied. Het reddingswerk wordt dan ook met kracht voortgezet. Rijkspolitieman nen zijn met twee inspecteurs van de Ned. Ver. tot Bescherming van Die ren uij Den Haag dag en nacht doen de om de dieren op te vangen. Dat is al een kunst op zichzelf. Maar als ze eenmaal van de verdrinkings- of van de hongerdood zijn gered wacht de dieren oen goede verzorging in het opvangcentrum, dat in een grote schuur van de heer J. Ochtman te Zierikzee is ingericht. Als ze weer wat zijn bijgekomen, worden ze wegge bracht. Nu de beidr asyis in Middel burg en dat in Vlissingen overvol zijn gaan de honden en katten naar Den Haag en Hilversum. ONGELOFELIJKE STAALTJES PvE heer E. J. Glerum. voorzitter van de afd. Zeeland Noord der Ned. Ver. en wachtmeester der Rijkspoli tie is een paar dagen geleden van Schouwen en Duiveland terugge keerd. Hij heeft daar vanaf 8 Febru ari j.l. niet alleen politiediensten verricht, maar ook een werkzaam aandeel gehad in het redden der note van de districtscommandant der Rijkspolitie, in Zierikzee arriveerde, bleken al tientallen huisdieren te zijn afgemaakt. In een proclamatie had de burgemeester n.l. laten we ten dat uit een oogpunt van volksge zondheid de achtergelaten dieren in Zierikzee en omgeving niet in leven konden blijven en dat zij bij de die renarts de heer v. d. Akker, moesten worden gebracht voor het afmaken. Na enige besprekingen werd dit be vel ingetrokken. Een groot geluk was, dat het bestuurslid van Zeeland Noord de heer Ochtman. over een schuur beschikte die hij voor de honden en poesen en ook voor pluim vee wilde afstaan. Dit bleek voor ve le mensen een grote uitkomst te zijn: zij konden hun huisdieren nu kwijt. De bevolking van dit opvangcentrum was wel zeer vlottend: enkele malen per week werden de dieren, die er- het langst waren afgevoerd Eerst naar het asy] der vereniging te Mid delburg, later naar vlissingen en ten slotte naar Holland, ook Dieren in Nood" nam enkele honden in het asyl op. ACHTER ZOLDERRAMEN ning aan Het Vrije (Zierikzee) werd een poes weggehaald, die daar drie weken zonder eten en drinken geze ten had! Het dier is overigens weer geheel opgeknapt. In Nieuwerkerk werd na 4 weken een poes opgevan gen. Heel prettig was het. dat na eni ge tijd twee inspecteurs, voorzien van een prima uitrusting, naar Schou wen en Duiveland werden gezonden vanuit Den Haag Dit geschiedde op verzoek der afdeling Zeeland Noord. Zi.i kregen en krijgen alle mogelijke faciliteiten van de Rijkspolitie zij varen mee met de politieboten en van de gemeentelijke autoriteiten. Ook de politiemannen zelf hebben ve le dieren gered. Een zevental honden kon al direct worden geplaatst bij op het eiland gedetacheerde politieman- nen van buiten zeeland, die de hon den meenemen als zij een paar da gen naar huis gaan. nuttig werk den losgemaakt. Onbeschrijfelijke toestanden worden aangetroffen, wan- Er zijn treffende voorbeelden te ge- Er zijn trefende voorbeelden te ge ven van de wijze, waarop de dieren reageerden, als er weer een mens in de buurt kwam. Een boer ergens op Schouwen, die bij laag water zijn woonhuis kon bereiken, zag tot zijh verbazing, hoe er van zijn koeien op hem afkwamen en vlak achter hem aan het huis binnengingen. De bees ten waren zo blij, dat zij hun baas zagen, dat zij hem zouden hebben doodgedrukt, als hij zich niet tijdig in veiligheid had kunnen stellen KOE OP ZOLDER LIET was de heer Glerum opgeval- len dat in zeer vele gevallen de dieren (vooral katten) vaak zonder voedsel of drinken waren opgesloten, dieren. Ongelofelijke staaltjes van wat. toen de bewoners de huizen verlie- hij er heeft gezien aan dierenleed, ten. Dit gold dan de mensen, die nog maar ook aan dierenredding. heeft i op een normale manier hun wonin- hij ons verteld. gen konden verlaten. Op tal van Toen hij. in gezelschap van mevr. plaatsen zaten de dieren achter de van Ballegoyen de Jong, de echtge- I zolderramen te kijken. Uit een wo- MIET alle honden en poesen wor- den weggehaald. OP vele plaat sen worden er wat achter gelaten voor de bestrijding van het onge dierte. De Rijkspolitie zorgt voor eten en drinken. Op de buitendijk in de buurt van Sirjansland moeten nog altijd twee of drie honden rondlopen, die zich voeden met cadavers en ge heel verwilderd zijn. Deze dieren zijn niet meer te vangen en zij zullen door scherpschutters moeten worden dood geschoten. Naar de heer Glerum mededeelde zijn zeer vele koeien en paarden ver dronken doordat zij terugliepen naar de „veilige" stal. Waren zij de dijken op gelopen, dan zouden zij tien tegen een zijn gered. Honderden stuks vee konden in de stallen niet meer wor- I Nieuwerkerk, zo werd gemeld, stond steeds een hondje boven op een dak te keffen, als er vaartuigen voorbijkwamen. Toen de politieviet erlangs voer,, nam het hondje een grote sprong en kwam in de boot te recht. Sindsdien was het met meer weg te slaan van zijn redders! Even eens uit Nieuwerkerk kwam het be richt. dat in de kerk een verwilderde hond zat opgesloten. Een paar dagen heeft het dier eten gekregen en toen daarna een inspecteur de hond wil de vangen, kwam het dier kwispelend op hem af. „Toen ik op zeer afgele gen stukjes grond kwam" zo zei de heer Glerum, „is het me meermalen overkomen dat de poesen van blijd schap over m'n voeten rolden!" En laten we tenslotte nog even memore ren het verhaal - van die koe op Schouwen die kans had gezien de trap naar de zolder op te lopen en daar ging staan loeien. Het beest kon uit zijn benarde positie worden gered. ZIJN ENIGE METGEZEL VY7AARSCHIJNLIJK zullen er men sen zijn, die na leging van het bovenstaande de schouders ophalen en zeggen: „Wie maakt zich in deze verschrikkelijke tijd nu druk om die honden en die katten!" Laten wij U dan - wij doen het met enige schroom - vertellen van die man, welke in zijn familie 16 doden had. Toen hij in Zierikzee aankwam, alleen met zijn hond. zei hij dit: „Mijn hond is het enige, dat ik mocht behouden. Hij zal bij mij blijven tot hij dood gaat!" spaden of schoppen zijn uitgeleend genoteerd zijn. Bij niet inlevering zal een straf rechterlijke vervolging worden inge steld. Hust, 3 Maart 1953. 212-0 De Burgemeester voornoemd, B. A. Th. M. Truffino. De Klinge (B.) DRONKAARD MAAKTE KABAAL Toen zekere O. 'n paar café's be zocht had en zich huiswaarts begaf, ging hij de familie C. lastig vallen. Er ontstond 'n dusdanige ruzie, dat 'n mes. 'n riek en 'n pook ais afweermid del gehanteerd werden. De gewaar schuwde rijkswachters namen een en ander in beslag en stelden een onder zoek in. Andere schaderegeling Tn een te Goes gehouden bijeenkomst van gedeputeerde middenstanders heeft Mr. v. d. Wilde een nieuwe me thode van het vaststellen der geleden schade bepleit. Bij de oorlogsschade ging men n.l. uit van de schade per soonlijk geleden. T'hans zal men dit moeten doen van hetgeen een mid denstander nog over heeft om daarop •n dusdanig aanvullend bedrag te ge ven. dat de middenstanders weer een gelijkwaardig bedrijf kunnen opbou wen. Hiervoor is nodig, dat een in stantie, bijv. de Kamer van Koophan del bemiddelend optreedt. De heer de Jonge uit Rotterdam noemde de stroom van goederen, die het Rode Kruis ontving .een ramp op zich zelf", daar de detailhandel een omzet ont valt, welke ze juist zo nodig heeft. De heer Poppe uit Vlissingen schat te de schade van de middenstand in zijn stad op 2 millioen. Hij meende, dat binnenkort een voorschot op de huisraadschade zal worden betaald. De directeur van de Middenstands- bank te Goes kon meedelen, dat een dergelijk initiatief reeds was ge nomen. ook vertelde hij, dat het borg- steilingsfonds voor de Zeeuwse eilan den credieten tot 2000.— beschik baar stelt voor getroffen bedrijven. Daarvoor moet echter rente worden betaald. Voor tijdelijke huisvesting LIET IS NIET onwaarschijnlijk, dat aan de rand van het geïnundeerde gebied te Kruiningen enkele tiental len barakken zullen worden neergezet, die moeten dienen voor de tijdelijke huisvesting van de thans geëvacueer de gezinnen uit Kruiningen. Het is evenwel niet de bedoeling, dat een soort nooddorp ontstaat. De ervarin gen daarmee, na de oorlog opgedaan, waren niet erg gunstig. Men wil pro beren hiervoor de barakken te krijgen, die Oostenrijk onlangs onze regering aanbood. Gedeputeerde Staten voelen wel iets voor dit plan. Veroorzaakt door zand- zuigers DURGEMEESTER Michaelis van u Bruinisse heeft aan de minister van verkeer en waterstaat, mr. J. Al- gera. ir. Maris, directeur-generaal van de rijkswaterstaat en prof. Thijsse, di recteur van het waterloopkundig la boratorium, verslag uitgebracht over de schade, die thans door zandzuigers in de Grevelingen wordt toegebracht aan mosselpercelen. Besloten is met de vereniging voor Zeeuwse visserij belangen te zoeken naar een oplossing, die waterstaat en mosselkwekcrs kan bevredigen. terras iets ruimer. Men wil de zaak nog voor het komende seizoen gereed hebben. HET STRAND VONDER onderbreking is men doen- de met het schoonmaken van het strand. Er spoelen nogal wat pakken geperst stro aan, die worden verwil derd, zodat zij niet onder het zand bedolven worden. Het blootgekomen puntdraad is weggehaald en betonnen obstakels, die zo niet kon den worden verwijderd, zijn met be hulp van springstoffen verwijderd. De vier strandtoegangen worden her steld. Waar dat voorheen zo was komt ook nu weer een verharde toe gangsweg. De Polder Walcheren is al een eind gevorderd met het herstel van de zwaar beschadigde steenglooiïng. Het stuk, dat is afgewerkt achter de herzette glooiing ligt een met een krammat bedekte kielkade ziet er uitstekend uit. Hierachter zal de Pol der Walcheren de brede sleuf, waar door nu de vrachtwagens met klei en stenen rijden, met zand opvullen. VRIJWILLIGERS TS dat eenmaal gebeurd, dan komen de vrijwilligers van V.V.V. aan bod om tegen de geschonden duinen grond aan te brengen .Er is berekend, dat tussen de 800 en 1000 m3 nodig zal zijn. Het duin moet hier van boven tot beneden 2 tot 3 meter worden ver breed en van rijshout worden voor zien. Reeds spoedig na de stormvloed heeft V.V.V. tegen de steile duinwand rijshout aangebracht, om verdere ach teruitgang van het duin te voorkomen. Het wandelpad is op vele plaatsen tengevolge van de duinafslag verdwe nen. Het komt echter terug, zij het op een enkele plaats wat meer land inwaarts. De grote bult, die het zicht vanaf het terras van het strandpavil joen lelijk benam, wordt geslecht. Daar zit zo'n 75 cm. grond, die uit stekend voor de duinversterking kan worden gebruikt. DE BADGASTEN ETN dan is het maar afwachten, of ook dit jaar de badgasten willen komen. De heer W. Brand, voorzitter van V.V.V., is daar zeer gerust op. Voor de stormvloed waren er al heel wat aanvragen ontvangen, maar daar na kwamen er vele bedankjes. Men dacht, dat ook Walcheren onder water stond'. Via de Prov. V.V.V. en de A. N.V.V. is overal bekend gemaakt, dat de Walcherse badplaatsen niet getrof fen zijn en nu komen de aanvragen weer binnen. Wèl bestaat er enige ongerustheid vanwege het feit, dat de grote Rijks weg naar Zeeland niet te gebruiken zal zjjn. Er wordt n.l. verwacht, dat badgasten uit Holland het zullen ont zien de lange reis door België te ma ken. Vooral de weekend-gasten, die met de auto willen komen, zullen naar verwachting dit jaar in heel wat kleiner aantal Domburg bezoeken. PSYCHOLOGIE Aan de R.K. Universiteit te Nijmegen slaagde voor candidaatsexamen Psycholo gie Mej. P. L. Hemelaer te Hulst. LERAAR LANDBOUWWERKTUIGEN De heer B. J. Kint te Kloosterrande slaagde te Wageningen, aan 't Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisa tie, voor 't examen Leraar in Landbouw werktuigen en motoren. ANTWERPEN Kon. Vlaamse Opera 20 uur: Czardiasvorstin. AXEL Centrum 18.30 en 21 uur: Vlammende pijlen. DE KLINGE Kinema van Dijck 19.30 uur: Avonltftiur op Biamca en Zwarte Markt Babys. HULST Bdoscoopgebouw 20 uur: Pa pa Boem. ST. JANSTEEN Jan Pluym 17 uur: Schieting. OOSTBURG Ledel 20 uur: De mijnen van kotning Salomo. TERNEUZEN. Luxor 20 uur: De arend van Madagascar. Concertgebouw 20 uur: 's Nachts langs de weg. ANTWERPEN. Kon. Vlaamse Opera 14.30 uur: De Consul. Om 20 uur: Tra- viata. AXEL. Centrum 16.15 uur: Vlammende pijlen. Om 21 uur: Meisje ontvoerd. DE KLINGE. Kinema van Dijck 14.30 uur: Avontuur op Bianci en Zwarte Markt Babies. P. Metz 18 uur: Groot Halfvastenbal. GENT. Kon. Nederl. Schouwburg: De kinderen van Edward. HULST. Bioscoopgebouw 14.30, 17.15 en 20 uur: Papa Boem. KLOOSTERZANDE. J. Gqpsen 17 uur: Prijskamp op het biljart ten bate van het rampenfonds. LAMSWAARDE. A. van Driessche 15.30 uur: Binnenschieting. LEWEDORP. v. d. Dries 19 uur: Uit voering door Ovezandse toneelclub De Amateurs. OOSTBURG. Ledel 14, 16.30 en 20 uur: De mijnen van koning Salomo. ST. JANSTEEN. J. de Weduwe 15 uur: Grote schieting. Jan Pluym 17.30 uur: Schieting. Café Verdun 15 uur: Schie ting op de staande wip. Om 18 uur: Prijskaarting. TERNEUZEN. Luxor 16.30 en 20 uur: De arend van Madagascar. Om 14 uiw* 's Nachts langs de weg. Concertgebouw 20 uur: 's Nachts langs de weg. DE KLINGE. Kinema van Dijck 19.30 uur: Gods engelen zijn overal en In de valstrik. HULST. Bioscoopgebouw 20 uur: Ik zoek het gevaar. OOSTBURG. Ledel 20 uur: De mijnen van koning Salomo. TERNEUZEN. Luxor 20 uur: De arend van Madagascar. DE IN D c llsatiepro men. Dit de indu: afgeteken dagavond F Bij mijt bedr stra verd bezoek ac da, is mij land mog graad var Ik had n.l fijn precis zijn. Tot doening b ze mensei precisiewc ten achte» duet." dimster m ding v mening er de industr beslist de uit moet: halve. Daarvoo schooldhei „Nederla gaan spele specialisati teliigentie, aanwezig worden uil van scholi Huisvrc TE STA\ vergad den. Burg een herdc doden her 118 zijn ge raadsverga een boven Er waren nieuwd of nemen ov Na enig commissar deze terug stellen de dijk en di keren. Hoe Stavenisse men de di| om alle ren. Voorn missaris d voor rijksr het water mogelijk in een barakk te laten bo makkelijk l ten nl. hel Eindhoven komen schi In zijn b meester Ve: eenzetting voerde bele de afgelopr en geweten Stavenisse beleid van stemming. zfi nogal e treden, voo of niet te personen. Huisvrou meente ree schoon te blijven, maj hun wonin hadden De hoofdlf die Stave Maartensij ter voorziq gebroken, kele uren £)AT de achter verlening, Zjj zijn 1 de spieren, geboren. Z eerste uur ter geble- bieden. Overal ii eerste ver; saties nnm arbeldskrai le soorten nacht. Tn hun h< ren kro elke wagei tot en me! langs de w Niemand de wagen., enorme gr zulke onor voerde. In misschien riété-theatj tot achter wijl in de ten maller verdrongei. TAe heer een hield een burgse co drag van fonds kon Men mc waarderer Limburgs* ondervind Immers

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1