MAARSCHALK STALIN OVERLEDEN r ZEEP Oproep van Prinses Wilhelmina Aantal slachtoffers: 1751 Walcherens offer stuitte Rundstedts offensief POOLS VLIEGER vluchtte naar Denemarken Na zware instorting op gistermorgen half twaalf: Vader van de telefoto 77 jaar J> ADIO MOSKOU meldt, dat maar schalk Stalin Donderdagnamiddag om 19.50 uur Ned. tijd is overleden. Wysjinsky en Mao naar Moskou Laatste officiële telling Eerste exemplaren Engelse uitgave De Ramp gereed Ongerustheid te Ossenisse Ruim 71,5 millioen Twee mijnongelukken Zo werd Holland gered 21 millioen dollar De 26e lijst Dit jaar geen Ronde van Nederland Dijkdoorbraken nabij Fijnaart gedicht DAGBLAD VOOR ZEELAND ren ZONDER FOUTEN De laatste uren van de dictator MET NIEUWSTE TYPE M.I.G. Rustig weer Duits generaal wilde zich alleen aan kolonel overgeven Hoofdkwartier in Vlissingen door roeke loze luitenant veroverd De Generaal Hakewill Smith vertelt JAARGANG No. 20665 Voor God, Koningin en Vaderland j Uitgave N V, Uitgevers My. Neerlandia R Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda 5»lHeerstraat IB, Tel. Redactie: 8181. Admi |mSiratie: «778 Verantwoordelijk Hoofd- |redacteur; J J. H. A. Bruna Redactieraad ■c j v. Hoolegem, Mr. Dr. A.J.J.M Mes. Mr. I,{ B L. de Rechter. L. J. v. 't Westende. P. V, M Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- bestelL) t 0.42. Incasso wordt berekend. basse nummers 13 ct. Postrek. no. 278841. VRIJDAG 6 MAART 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezondan Mede delingen f 0.30 per m/m>. Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. 3ureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES. Westsingel 98, Telefoon no. 2238 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (BijbureauK: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no, 35) >1 ie men steeds slopen. Vóór nnen nalaten, te voelen en lie afwerking. eest moderne, /v. nag U zich niet laten htc Lux Toilet Zeep, ht voor Uw huid. De ee. Ook in Nederland est gevraagde! DJ! VANDAAG NOG! it? lt«7.M TVE TOESTAND van maarschalk Stalin was veel slechter geworden. De patiënt kreeg gistermorgen om half twaalf Moskouse tijd te kampen met een zware instor ting, die hij slechts met grote moeite teboven wist te komen. Er trad een ernstige storing op in de hartwerking en in de ademhaling, de temperatuur liep op en de bloed druk varieerde van 100 tot 160. Een vooraanstaand Brits arts verklaarde, dat het spoedig overlijden van Stalin in liet huidige stadium van dc wetenschap als zeker moet worden beschouwd. ])e Franse uitvinder Edouard Bélln, zal Zaterdag door de Vereniging van luisteraars en televisie-kijkers in Frankrijk, waarvan hij voorzitter is, ter ere van zijn 77ste verjaardag wor den gehuldigd. Toen hij 18 jaar was deed hij voor het eerst van zich ho ren; in 1894 vroeg hjj zijn eerste oc trooi aan, op een uitvinding voor een apparaat speciaal bestemd voor de foto-reportage. In 1907 richtte Bélin zjjn aandacht op dc praktische ver werkelijking van het overbrengen van foto's per draad en per radio. Vele uitvindingen deed hij op dit ge bied. Ook in Nederland worden sinds enige jaren telefoto's ontvangen uit alle delen van de wereld. ]-)E SPANNING in de gehele we- releld neemt toe. Nu bekend is, dat Malenkov en Molotov als voor lopige waarnemers van de twee hoogste functies, die Stalin bekleed de, zijn aangewezen, zijn de specu laties over: „Wat zal er na Stalins dood gebeuren" niet van de lucht. Overheersend is de mening, dat er althans de eerste tijd nagenoeg geen wijziging zal komen in de buiten landse politiek van de Sovjet-Unie. Daarnaast echter neemt men alge meen aan, dat de kans op een hef tige strijd om dc macht niet uit kan blijven. Men houdt daarbij ook rekening met de adspiraties van Bc- ria, het hoofd van de Geheime Po litie. ("NOK DE satellietlanden delen in de toenemende spanning. Orde- en veiligheidsmaatregelen zijn daar mo menteel schering en inslag. Op alle regeringsbureaux achter het IJzeren Gordijn heerst grote nervositeit en men is er blijkbaar lang niet zeker van, dat een eventuele dood van Sta lin geen nadelige invloed zal hebben op de binnenlandse rust in die lan den. In ieder geval houdt men zich „op alles voorbereid". Ditzelfde geldt voor het „afvallige" Joegoslavië. In Washington is bekend ge maakt, dat de V.N.-afgevaardig- de Wysjinsky per vliegtuig naar Moskou is vertrokken. Uit For mosa kwam het bericht, dat Mao Tse Toeng en premier Tsjoe en Lai „voor besprekingen met communistische leiders en hoof den van communistische lan den" naar Moskou zijn gevlogen „AFWACHTEN'.' r\E REACTIE in niet-communisti- sche landen is er uiteraard in hoofdzaak „afwachten". De Europese staatslieden, m Straatsburg bijeen, zien bovendien de jüuropese eenwording als meer noodzakelijk dan ooit. In Amerika heett Eisenhower op zijn gewone persconferentie de stemming van het og'enbl(k als volgt samenge vat: „De Sovjet-Unie gaat tewerk vol gens tevoren opgestelde plannen, die zij uitvoert en waarbij veranderingen in de buitenlandse politieke toestand, voor zover deze niet de hoofdlijnen betreffen, voor hat Kremlin weinig verschil uitmaken". Op de vraag, of hij „optimistisch gestemd was ofwel van angstige voor gevoelens bezield", zei Eisenhower lakoniek: ..Ik sla de toestand zeer nauwgezet gade". Tevoren had hij verklaard, dat hij op de bekende voorwaarden ook bereid was met Churchill en de eventuele opvolger van Stalin een samenspreking te heb ben. BIJ HET Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis is het op 4 Maart gere gistreerde aantal slachtoffers gestegen tot 1751. Aantal geregistreerde doden, die geborgen of geïdentificeerd zijn: 690. Aantal geregistreerde vermisten 1061, waarvan 32 geborgen doch niet geïdentificeerd. Overzicht van de aantallen gere gistreerde doden en vermisten, ge rangschikt naafr leeftijdsgroepen. doden vermisten 0—1 jaar 1 tm 4 jaar j 5 tm 14 jaar 15 tm 19 jaar 20 tm 29 jaar 30 tm 39 jaar 40 tm 49 jaar 50 tm 59 jaar 60 tm 69 jaar 70 tm 79 jaar 80 tm 90 jaar 90 jaar en ouder onbekende leeftijd Totalen m. V. m. V. 7 9 12 12 35 20 49 48 45 39 87 70 15 20 37 26 26 27 49 51 25 35 56 71 31 43 61 50 27 44 36 53 38 46 47 45 35 39 42 25 24 28 10 11 3 2 2 9 20 54 57 318 372 542 519 HET ALLERKLEINSTE boekje ter wereld, een Frans „Onze Vader" op alleen met een sterke loupo te lezen miniatuur-bladzijden, is oorspronke lijk een denkbeeld van een Amster damse firma. 'OP KOJE zijn weer twee Noordelijke krijgsgevangenen ernstig gewond. De een wilde ontvluchten en de ander viel'een bewaker aan. Beiden werden neergeschoten. DE BEMANNING van het in Het Ka naal gezonken Zweedse schip „Rigel" is door het Britse schip „Arnhem" opgepikt en in Hoek van Holland aan wal gebracht. CHURCHILL bleek tijdens het de fensie-debat in het Britse Lagerhuis een uitgesproken tegenstander van verminderen van de dienstplicht (than? 2 jaar). DE PERZISCHE Tweede Kamer kwam in besloten zitting bijeen. Men zag geen kans de meningsverschillen te overbruggen, die tussen Mossadegh en Kamer-voorzitter Kasjani bestaan. DE TOESTAND in Lahore is zeer ge spannen. Bij telkens opnieuw begin nende demonstraties tegen de Paki staanse Minister van Buitenlandse Za ken zijn de laatste dagen verscheide ne doden gevallen. HENK BADINGS heeft de door de Academie van Genua uitge schreven „Paganini-prijsvraag" ge wonnen met een door hem inge zonden sonate. Door de jury wa ren twee ingezonden werken tot een concert toegelaten. Nadien bleek, dat Badings ook de com ponist van het tweede werk was.... The Battle of the Flood? Request aan Prins Bernhard 7 O ALS we reeds uitvoerig gemeld hebben is onder de bevolking van Ossenisse onrust ontstaan over de toe stand van de zeedijk. In de laatst gehouden raadsverga dering van Hontenisse heeft ook dit college zijn grote bezorgdheid over de toestand van de zeedijk geuit, en bij diverse instanties op bespoediging van de herstelwerkzaamheden aange drongen. Ook de burgemeester van Vogelwaarde heeft in een schrijven aan de Commissaris der Koningin aandacht gevraagd voor de gevaarlij ke toestand. Pastoor Rops van Osse nisse heeft vanaf de kansel zijn gro te bezorgdheid uitgesproken. Alle moeite is echter tot nu toe vergeefs geweest. Het wordt thans de hoogste tijd, dat Waterstaat hier ingrijpt. Lan ger wachten zou wel eens funeste ge volgen kunnen hebben. Als laatste nieuws omtrent deze aangelegenheid vernamen we, dat de inwoners van Ossenisse een request hebben inge diend bij Prins Bernhard. Met span ning worden nu de resultaten van de bemiddeling van Prins Bernhard, die reeds eerder een bezoek aan Os senisse bracht per helicopter, tege moet gezien. LI IERONDER volgt een oproep tl van Prinses Wilhelmina be treffende een initiatief ter ver wezenlijking van de gedachten in de rede van H. M. de Koningin, 8 Februari 1953 geuit: Van heler harte sluit ik mij aan bij de woorden van onze Koningin na de ramp van de nacht van 31 Januari op 1 Februari gesproken tot haar volk, woorden van me deleven en troost, woorden die haar bewondering weergaven voor wat door onze naamloze helden werd gedaan en voor de zelfop offering. waartoe zovelen bereid waren. Zij wees op de eensgezind heid, die als bij overrompeling zich weer liet gelden. Het is naar aanleiding van deze eensgezindheid, gewekt door deze ramp, waarvan de zwaarste slag op Nederland neerkwam, dat ik mij richt tot de gehele vrije we reld. Broeders buiten en binnen onze grenzen. Toen resultaten van menselijk vernuft het onheil van de waters nood niet konden keren, stonden wij geconfronteerd met onze eigen machteloosheid. Diep bewogen door de nood hebt gij meteen ge hoor gegeven aan het grote gebod van Christus: „Hebt uw naaste lief als uzelve". Toen is in de harten het beginpunt gelegd voor eon verbroedering der mensheid. Wij ervoeren toen de kracht, te vens de bevrijding die er uitgaat van het gevolg geven aan dit ge bod. Tegenover deze kracht schrompelen vrees en wantrou wen ineen, verdwijnt zelfs haat. Deze geest, waarvan de gene zende werking door ons heen is gegaan, kan niets of niemand ons meer ontroven: noch mens noch maatschappij, noch ramp, noch chaos. Laten wij in die geest van verbroedering ons vertrouwen stellen en daarin voortbouwen voor de toekomst. Nu richt ik mij in het bijzonder tot allen in Euro pa, die zich vrij kunnen uiten. Toen onze dijken bezweken hebt ge gevoeld: hier wordt een stuk Europese kust overspoeld, en met terdaad een Europees saamhorig heidsbesef getoond. Dit was doel treffend christendom, reëel toe gepast op reële nood. De eenheid in Hem, die werkt en bouwt aan onze toekomst en Die met ons is en bij ons is, werd een feit. Bouwt het verrijzende Europa op, de ogen gericht op de ze hoge eenheid: maakt er het cement van, dat de mensen en volken samenbindt. U allen die dit leest nodig ik uit, indien deze gedachte bij u weerklank vindt, daarvan te doen blijken, opdat wij elkaar leren kennen. Ik ben er zeker van, dat allen bij wie deze gezindheid leeft haar in daden begeren om te zetten. Wij reiken elkaar de hand en verwelkomen elk initiatief, dat op deze grondslag reeds is opgebloeid of nog zal ontluiken. En nu allen tezamen met dit verworven goed op weg, de toe komst in. Volgen wij Hem, Wiens stem vanuit onze verbondenheid tot ons spreekt. WILHELMINA PRINSES DER NEDERLANDEN. Verzocht wordt betuigingen van instemming te zenden aan de se cretarie van H. K. H. Prinses Wilhelmina. afdeling Reacties Op roep, paleis „Het Loo", Apel doorn. EEN STICHTING. A AN Prinses Wilhelmina is gis- teren het volgende telegram gezonden: „Morgen wordt stichtlngsacte van onderstaande Stichting ge passeerd: Stop. Doel het in prac- tljk brengen van de rede van H. M. de Koningin, van 8 Februari en die van Uwe Koninklijke Hoogheid van 5 Maart. Stop. Stichting Actievoering tot Hulpverlening in Noodgevallen.^^ rNE „PRAWDA" meldt, dat Alexan- i-J der Mitin, die een verantwoorde lijke functie bekleedde bij het bu reau van het Centrale Comité van de Sovjetrussische communistische par tij, plotseling is overleden. Mitin, die 41 jaar is geworden, was bekend om zijn persartikelen en ra diolezingen over Marxisme en Lenin isme. DE CHEFS der generale staven van de Westelijke luchtmachten bespreken te Fontainebleau het programma van oefeningen voor dit jaar. EDEN en Foster Dulles begonnen gis teren in Washington hun besprekin gen over de buitenlandse politiek. O. m. kwamen ter sprake: Triest, de Saar, Korea, het E.V.G.-verdrag en China. TEGEN de arts, die 29 October jl. op de Schipholdijk bij een verkeers stremming op een agent inreed, na sommatie met zijn auto terzijde te gaan staan te hebben gekregen, hoor de gisteren 3 weken onvoorw. en drie maanden voorw. gevangenisstraf eisen AVIO DIEPEN heeft een .Off-shore" opdracht gehad tot onderhoud van vliegtuigen ten bedrage van verschei dene mUlioenen guldens. 1)E MAZELEN heersen in Tokio. Zes tig mensen zijn er al aan gestorven. 1350 zijn er ziek. Men verwacht, dat 900.000 mensen de ziekte zullen krij gen. Mr. VAN HEUVEN GOEDHART, Ho ge Commissaris der V.N. voor Vluch telingen, is op Schiphol aangekomen. Hij kwam uit Scandinavië en vertrekt Zondag naar Brussel en Parijs. Dit al lemaal voor een actie voor hulp aan de Oost-Duitse vluchtelingen. De eerste exemplaren van de Engelse uitgave van „De Ramp" „The Battle of the Floods" zijn gereed gekomen. Het boek van 100 pagina's zal in Engeland worden verkocht ten bate van het Rampenfonds van En geland en Nederland. De eerste exem plaren kwamen per vliegtuig naar Londen, en werden daar Sir Rupert de la Bere de burgemeester van Londen in het Mansion House aan geboden. Links de Engelse uitgave van „De Ramp". VOOR HET RAMPENFONDS DIJ HET Nationaal Rampenfonds was tot gisterenavond voor een totaal bedrag gestort van ruim 71.5 millioen gulden. Dit is ten opzichte van Woens dagavond een stijging van 0.8 mil lioen gulden. Uit het buitenland kwam o.a. dit goede nieuws: De inzameling, welke is georgani seerd door het Italiaanse dagblad „La Stampa" heeft in totaal 36.665.736 lire opgebracht of f 229.160.85. Het bedrag is Woensdag aan de Nederlandse ge zant te Rome, dr. N. H. Boon, over gemaakt. r-EN JONGE, Poolse militaire vlie- ger is Donderdag met een straal jager van het type M.I.G. 15 van Rus sische makelij op het Deense eiland Bornholm in de Oostzee geland. De piloot, een 21-jarige luitenant, vroeg om asyl. De luitenant liep met de handen Twee doden, een gewonde TN DE z.g. simpel van laag 2 op de 378-meter verdieping: van de mijn Laura te Eygelshoven zijn bij een in storting de 32-jarige meesterhouwer W. Meijers uit Kerkrade-Chevremont en dc hulphouwer H. Jurgens uit Eygelshoven onder vallend gesteente geraakt. Met de hulpverlening werd onmid dellijk een begin gemaakt. Toen de beide slachtoffers bevrijd waren, was meesterhouwer Meijers reeds overle den, Jurgens bleek zodanig gewond te zijn, dat hij naar het ziekenhuis te Heerlen moest worden overgebracht. Zijn toestand is echter niet ernstig. Meijers was gehuwd en vader van 2 kinderen. Gisterenmorgen geraakte de 38 jaar oude houwer P. J Wierts uit Schim men bij een laadpunt in een steen gang op de 545-meter-verdieping van de Staatsmijn Emma te Treebeek met het hoofd bekneld tussen twee mijn- wagens. Hij werd daarbij zo ernstig gewond, Morgen: Zon op 7.13 uur. Maan ?at hM enkele uren later in het zie' op 1.30 uur. Maan onder 8.59 uur k,enhuis te Heerlen overleed. Het slachtoffer was gehuwd en vader van zes kinderen. geldig tot Weersverwachting, hedenavond: Overwegend droog weer met in de ochtend bjjna overal laaghan- J gendc bewolking. Overdag, plaat- J selijk opklaringen. Weinig wind. t Iets hogere temperaturen dan gis- teren. J Vandaag: Zon onder 18.28 uur. GATEN, die Britse bommenwerpers gedurende de eerste helft van October1944 in de dijken van Walcheren gooiden, wisten T7-TJ Ameunï,aanse legers in België het hevige Duitse offensief, dat v eldmaarschalk von Rundstedt midden December van dat jaar in de Ardennen begon, vrij spoedig tot staan te brengen. Indien Walcheren niet opzettelijk onder water was gezet, dan zouden de Canadese en Britse legers 3 tot 6 weken meer tijd nodig hebben gehad om de Noordzijde van de Scheldemond van Duitsers te zuiveren, zodat dan een veilige intocht in de Antwerpse haven van de geallieerde schepen met benzine en am munitie eerst tijdens de Kerstdagen mogelijk zou zijn geweest. ,e geallieerde operaties op Walche ren hebben dank zij de overstro ming van het eiland kostbare tijd uit gespaard want nu kwamen de eerste geallieerde schepen reeds begin De cember in Antwerpen met hun leger- voorraden aan. Indien dat niet ge schied was zouden de onontbeerlijke voorraden voor de Amerikaanse legers over land uit Normandië hebben moe ten komen hetgeen ernstige vertra ging in de aanvoer zou hebben bete kend. Dit is de rechtvaardiging van de bombardementen op Walcherens dij ken. Zo heeft de voormalige Britse ge neraal E. Hakewii' Smith verklaard, de bevelhebber van de 52e Lowland divisie, die de operaties in Zeeland in de herfst van 1944 geleid heeft. Hij sprak in Amsterdam voor het genoot schap Nederland-Engeland in het Carlton Hotel. langs de regenpijp /""•eneraal Smith vertelde nog een aantal belangwekkende bizonder- heden over de veldtocht. Zo deelde hij mede. dat de Cana dezen bij hun aanval op Zeeuwsch- Vlaanderen tot de ontdekking kwa men, dat de Duitsers de lijken van hun eigen soldaten als camouflage voor mijnen gebruikten. Wanneer de Canadezen zo'n dode Duitse soldaat wilden verwijderen ontplofte de bom De verovering van het Hotel Brit- tannia in Vlissingen dat als hoofd kwartier werd gebruikt, geschiedde al op hee; merkwaardige wijze Op de bovenverdiepingen hielden de Duitsers de trappen onder vuur en de deuren van de kelders waren met gepantserde platen versterkt. Door schietgaten heen vuurden zij voortdu rend. terwijl de kogels van de schot ten op de platen afketsten. ..We kregen het ietwat merkwaardig toch in handen", ging generaal Hake will Smith voort. „Een jonge officier, voor wiens gebrek aan intellect ik eigenlijk geen woorden heb, haalde het in zijn hoofd om op halsbrekende wijze tegen een regenpijp op te klim men. De Duitsers hielden zich achter versterkingen op het dak schuil. Toen onze man zijn van inspanning rood geworden gezicht boven die verster kingen uitstak, gaven ze zich echter prompt over. Ze hadden niet eens een geweer nodig gehad. Ze hadden hem met een trap naar boneden kunnen gooien". de snelle promotie V/oórdat Middelburg zich overgaf, speelde zich het volgende af: Een vertegenwoordiger van de Nederland se ondergrondse strijdkrachten, een politie-agent uit Middelburg, kwam in vlissingen bij de generaal en bracht de volgende boodschap over: Het is vrij zeker, dat U Middelburg 'zonder slag of stoot kunt nemen indien U tanks zendt. De Duitse luitenant-ge neraal Daser in Middelburg beschouw) erezaak voor het Duitse leger, dat hi.i zich niet zonder meer Een hoopgevende ontmoeting. Een bulldozer, die nabij het zwaar getrof- ien F ynaart-Ifeiningcn opereert, komt op de ringdijk in contact met werk ploegen, die weken lang aan de dij ken hebben gewerkt. aan infanterietroepen alleen overgeeft, hij kan dit echter wel doen. indien er tanks komen omdat hij zelf daar over niet beschikt en dan voor over macht moet buigen. Tanks konden echter niet gezonden worden en daarom nam generaal Hakewill Smith zijn toevlucht tot ,'ouffalo's" amphibische voertuigen, die uiterlijk wel lets op tanks lijken. De vrij hulpeloze buffalo's verwek ten bij hun binnenrijden een boven verwachting gunstige en verbazing wekkende reactie. Overal doken plot seling Nederlandse verzetsstrijders op, allemaal bewapend. Veel werd er niet gevochten. Een Schotse majoor zocht diezelfde avond de Duitse luitenant-generaal Daser in zijn hoofdkwartier op en verzocht hem opdracht te geven de strijd te staken. ..U bent slechts een majoor", zei deze Duitse bevelhebber. .Ik kan me niet aan u overgeven. Daartoe moet ik minstens een kolonel hebben." De Britse majoor die op zijn schou ders als waardigheid behorende hij zijn rang al een kroontje droeg, ging naar buiten en ontdeed een zijner of ficieren van twee sterren, die by naast de kroon op zijn uniform liet naaien. Daarop ging hij weer naar binnen zeidc tegen generaal Daser: Ik ben tot kolonel gepromoveerd', waarop alle moeilijkheden uit de weg waren geruimd en de overgave met een glas champagne beklonken weTd! omhoog naar de gebouwen bij het vliegveld van Roenne, terwijl h\j „asyl" riep. De piloot deelde mee, dat hij deel nam aan oefeningen met straaljagers. Op een gegeven ogenblik toen de vliegtuigen op een hoogte van 6000 meter waren, liet hij beide reserve- tanks vallen en hij dook zeer snel naar beneden in de richting van Bornholm. Door de radio hoorde hij, dat aan de andere piloten van de es cadrille opdracht werd gegeven hem neer te schieten. Zij staakten de ach tervolging toen Bornholm in zicht kwam. De Poolse luitenant vroeg om po litiek asyl. De Poolse gezant te Ko penhagen verzocht de Deense rege ring het straalvliegtuig aan Polen te rug te geven. Het vliegtuig was bewapend met twee 20 m.m. kanonnen, die met scherpe ammunitie waren geladen. Men neemt aan, dat dit de eerste maai is dat een vliegtuig van het type MIG-15 onbeschadigd is geland in een land dat is aangesloten b(J het Atlantisch Pact. TNAT DE vorige storm- en springvloed de maand wellicht nog veel grotere schade zou hebben aangericht, indien niet met ware mannenmoed in de fatale nacht door velen koortsach tig gewerkt was om de bezwijkende Schielandse Hoge Zeedijk langs de Hollandse IJsel in stand te houden, is gisterenmiddag te Amsterdam toe gelicht door prof. ih. J. Th. Thijsse. „Indien daar op de zwakke plek, die door de kracht van het water dreigde te worden uitgeslepen tot 'n groot gat, geen mannen met hun eigen lichaam tijdelijk het gat dicht hadden gehouden, dan stond nu al 't lage land in Holland blank en dan zou ook Amsterdam niet droog zijn bleven", zo zei hij. Technische hulp z~\P DE Technische-huip-conferentie welke van 26-28 Februari te New- York is gehouden, hebben 64 lan den tot een gezamenlijk bedrag van rond 21 millioen dollar, steun toegezegd voor de uitvoeringen van het uitgebreide programma van 8e V. N. voor technische hulp aan eco nomisch minder ontwikkelde gebie den in 1953. Het nodig geoordeelde minimnm-bedrag van 25 millioen dol lar sverd dus niet bereikt. De Nederlandse regering heeft voor dit jaar, behoudens goedkeuring van het Parlement, 1.600.000 gulden be schikbaar gesteld. België bood 270.000 dollar aan met de belofte, dit bedrag te zullen ver meerderen met 13.500 dollar voor elk millioen, dat het totaal van twintig millioen te boven zou gaan. De Sovjet-Unie en de overige Oost* europese landen werken aan dit pro gramma niet mede. Lybië, een der armste landen ter wereld, droeg 3000 dollar bij. NED. ROODE KRUIS LIET Informatiebureau van het 1 Nederlandse Rode Kruis heeft de 26e lijst van 13 geborgen en geïdentificeerde slachtoffers van de watersnood uitgegeven. Daar aan ontlenen we: STAVENISSE: A. J. van der Reest, 63 jaar. J. A. van Zuien, 53 jaar. ge- Financieel niet verantwoord £)E RONDE van Nederland 1953 gaat niet door. De financiers van de Ronde zijn van mening, dat de situatie, zoals die zich in ver band met de tegenwoordige om standigheden laat aanzien, niet vol doende ruggesteun biedt om het doorgaan van de Ronde dit jaar te rechtvaardigen. De „Efor" vindt het niet verant woord door te zetten wat een avon tuur zou kunnen worden. Liever dan hun bemoeiingen ten aanzien van de Ronde met een avontuur te besluiten, stellen de financiers zich voor de Ronde van 1953 niet te laten door gaan, doch haar tot 1954 op te schor ten.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1