Wereld verrast door Stal iris ziekte Communisten-leiders naar Moskou ontboden Willen de Russen Oost-Duitsland sla viseren MOLOTOV en MALENKOV| genoemd als opvolgers MATSOZENSHAG Gemeentefonds op komst Emigratie naar Canada verruimd TWEE SULTANS tegenover elkaar Nu 70,7 millioen Cheque nr. I was voor de familie eeda g geen spoor Ongeveer 25.000 h.a. drooggemalen I Nog geen oplossing Massa-vlucht zou bewust in de hand worden gewerkt 25ste Dodenlijst Een der rijksten in Europa MUITERIJ bij de volkspolitie DAGBLAD VOOR ZEELAND Nader nieuws blijft uit Rustig weer Ook voor nieuwe aanmeldingen Het Rampenfonds DE RAMPOP DE PERS HUIZEN MET „DRIJVEND DEEL" DE ZAAK FINALY IN ZUID-HOLLAND West-Duitsland voor grote moeilijliheden 200.000 illegalen INCORRECTHEID INZAKE AMBTENAREN ZAKEN RECHT GEZET Treinen Roosendaal-Vlissingen in September MIST STAGNEERT LUCHT- EN SCHEEPVAART Onrust in Leipzig „Vakman" bekent 78 diefstallen 93e JAARGANG No. 20664 Voor God, Koningin en Vaderland Uitgave N V. Uitgevers Mij Neerlandm. Veisrhi.tr,t elke werkdag Eureaux: Breda. Reigei straat 16. Tel Redactie: 8161 Adn.r rustratie: H778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur J J. H. A. Bruna Redactieraad C. J v. Hooiegem. Mr. Dr. A. J. J. M Mes. Mr H. B L de Rechter L J v, 't Westende. P V. M Vercauteren. Abonnementspri.ts bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 6.15, Per week (uitsluitend bij niet-post- bestell.) f 0.42 Incasso wordt berekend Losse nummers 13 ct, Postrek no. 278841. C N D D ri G 5 MAART 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.73 per Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m>. Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. uu.iiH.wu WOUV-I*. —7 77- 'r,.„„r Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST. Dubbele Poort 7, Tel. 102 <Bi]bureau«: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601. OOSTBURG: Nieuwstraat 41. Tel. no. 35) Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor z.ecuws - JOSEPH STALIN, 20 werd gisteren tot verrassing van de gehele J wereld bekend, is in de nacht van 2 Maart getroffen door een bloeduitstorting in de hersenen. Stalin verloor het bewustzijn en een verlamming trad op in de rechterarm en het rechterbeen. Hart en ademhaling waren gestoord. Negen specialisten behande len de patiënt onder leiding van de (nieüw-benoemde!) Minister van Gezondheidswezen, A. Tretsjakov. Alle partijleiders van het met de Sovjet-Unie verbonden lan den zijn naar Moskou ontboden om deel te nemen aan een spoed- conferentie over de situatie, ontstaan door de ziekte van Stalin. Men hoort over de opvolging zowel in Moskou als in Washington het volgende: Molotov zou Stalin als Eerste Minister opvolgen en Malenkov zou de opvolger worden als secretaris-generaal van de Partij. „Waarnemend" kregen ze deze functie reeds toegewezen. Een definitieve benoeming moet geschieden in een bijzondere bij eenkomst van het Centrale Comité. EEN storm teisterde Dinsdagavond 't gebied van Buenos Aires. Huizen wer den beschadigd en telegraafverbindin gen verbroken. Het is nog niet be kend. of er slachtoffers zijn te be treuren. DE RIJNSCHEEPVAART zal voortaan beschermd zijn in een werkgemeen schap, die Dinsdag te Duisbupg is opgericht. In het bestuur hebben zit ting een Fransman, een Nederlander en een Duitser. 160.000 GOEDERENWAGONS zijn be trokken bij een conventie, die te Bern werd ondertekend door spoorwegdi recties uit Duitsland. Oostenrijk, Bel gië, Denemarken. Frankrijk, Italië. Luxemburg, Nederland, het Saarge- bied en Zwitserland. Zij zullen de wagens gemeenschappelijk gebruiken. IN KOREA zijn de Noordelijke ver liezen in Februari naar schatting de laagste geweest sinds het begin van de oorlog. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het voor operaties ongun stige weer. BIJ VERRASSING deed Ide Amster damse politie een inval in een speel- club aan dc Sarphatiestraat. Acht ar restanten, f 5100 en roulette en fiches vormden de "buit. DE TITELS van Koningin Elisabeth na haar kroning in Juni zijn door het Britse Lagerhuis goedgekeurd, on danks verzet van de Schotse natio nalisten, die bezwaar tegen de titel „Elisabeth de Tweede" hebben. DE FRUITUITVOER naar Duitsland uit Nederland en overzeese gebieds delen is door een aanvullend bedrag van 3 millioen Mark gebracht op 6.5 millioen Mark. BIJ DE VLASSER G. Mies op de Meir te Oud-Gastel is een nest jonge konijntjes geboren waarvan een der diertjes „paardenhoeven" aan zijn voorpoten heeft. Het dier tje maakt het overigens uitstekend en trekt veel belangstelling. BELGIE krijgt van de V. S„ in het kader van de „Off-shore" bestellingen een lening van 24 millioen dollar, die zal worden aangewend voor de bouw van vliegtuigfabrieken. TWEE Tsjechoslowaakse functionaris sen, de secretaris-generaal van de ..Federatie van Antifascistische strij ders" F. Erban en een lid van het centraal comité Anton Pasl zijn „ont maskerd" en dus ontslagen. GEEN SCHRAMMETJE was er meer te zien aan de stuurboordzijde van de „Willem Ruys", die gisteren in Am sterdam voor vertrek gereed lag. Alle sporen van de aanvaring met de „Oranje" waren verdwenen. EDEN EN BUTLER zijn Woensdag met de „Queen Elizabeth" te New- York aangekomen voor besprekingen met de Amerikaanse Regering. TE BONN is nogmaals verklaard, dat tussen Indonesië en de Bondsrepu bliek nooit oorlogstoestand bestaan heeft. DE HEER D. DE LOOR (P. v. d. A.) de nïeuw-benoemde burgemeester van Delft, zal geen lid blijven van de Tweede Kamer. Voor de opvolging komt in aanmerking mevr. D. Hero ma-Meilink. HET ZWEEDSE SCHIP „Rigel" heeft Woensdagnacht geseind, dat het bij Oostende in aanvaring is gekomen met een onbekend vaartuig. Het schip zinkt snel. De bemanning verlaat het vaartuig. Het Britse schip „San Ver- gilio" seinde, dat het zich op 22 mijl van de „Rigel" bevindt en dat het te hulp komt! Advertentie) LIET LIGT voor de hand, dat. in n alle hoofdsteden van de wereld het nieuws grote- verrassing bracht. In Frankrijk maakte men in diplo matieke kringen meteen maar de „ge volgtrekking", clat de ziekte van' Sta lin zou leiden tot een nieuw uitstel van de instelling van een Europees leger met als ..motief', dat men de Sovjet-Unie „een laatste kans"' dient te geven voor een Vier-Mogendheden- conferentie! In Parijs was men overi gens van mening, dat gedurende de machtswisseling in de S.U. de kans op een Russische aanval sterk zou verminderen. In Washington riep Eisenhower onmiddellijk verschillende raadge vers bijeen. De president gaf een verklaring uit, waarin hij zei, dat op het ogenblik de gedachten van de Amerikanen uitgaan naar de ge hele bevolking van de Sovjet-Unie. Afgezien van de persoonlijkheid der Regeringspersonen blijft ons ebed, dat de Almachtige zal blij ven waken over het volk van dat uitgestrekte land om het de gele genheid te verschaffen te leven in een wereld, waarin alle mannen, vrouwen en kinderen in vrede en kameraadschap wonen". Eisenho wer zond geen officiële boodschap van meeleven naar de Sovjet-am bassade. Dit deden Nederland en Engeland wel. I11 Londen heerste algemeen de in druk. dat de Tass-bcrichten de be volking. die nog steeds meende, dat btalin goed gezond was, op het mo gelijke overlijden van de premier wil voorbereiden. Overigens bleef gisteren 11a bet eerste alarmerende bericht iedere verdere bekendmaking uit. Po litieke waarnemers sluiten een felle strijd om de opvolging niet uit, al ziet men voor de hoogste posten in Molotov en Malenkov de meest aan gewezen figuren. Een functionaris van het Vaticaan verklaarde: „Misschien zijn wij op 't, keerpunt van de Geschiedenis". In kringen van de Romeinse Curie maak te het bericht grote indruk. Z. H. de Paus heeft gevraagd om een gebed voor het Russische volk. De burge meester van West-Berlijn heeft ge zegd: „Dit schijnt de gelegenheid te zijn, waarop het Westen gewacht heeft". Hij gaf g?en nadere uitleg van zijn woorden. „EVENWICHTSFACTOR". wichtsfactor" voor de Sovjet-Unie en bijgevolg voor de gehele wereldpoli tiek. Verantwoordelijke kringen ont houden zich van commentaar. Westelijke waarnemers in Moskou zeggen, dat de voorbereiding op een mogelijke wijziging in de leiding na de dood van Stalin reeds enkele maan den aan de gang is. De topleiding werd vernieuwd, een aantal jongeren deed zijn intrede. Ook de militaire ad ministratie onderging veranderingen in de hoogste regionen Als mogelijke opvolger van de 73-jarige zieke worden de 51-jarige geldig tot i Weersverwachting, hedenavond: 4 Overwegend droog weer met aan- 4 vankelijk hier en daar nog mist t of laaghangende bewolking. Over- dag plaatselijke opklaringen. Ma- 4 tige tot zwakke Noordwestelijk* wind. Iets hogere temperaturen t dan gisteren. Vandaag: Zon onder 18.26 uur 4 Morgen: Zon oj> 7.1G uur. Maar t op 0.14 uur. Maan onder 8.31 i uur. noemd. Wie van beiden de leiding zou overnemen, men verwacht in geen geval binnen a fzienbare tijd enige wijziging in de Sovjet-Russi sche politiek. De voorlopige regeling der waarneming bewijst, dat het om deze twee mannen zal gaan! De BELANGRIJKE verrui ming in de emigratiemoge lijkheden voor niet-agrariërs, waartoe de Canadese regering onlangs heeft besloten, geldt met ingang van gisteren ook voor diegenen, die zich nog niet voor emigratie naar Canada hebben aangemeld. De verruiming omvat drie catego rieën. Tot de eerste categorie behoren o.a. huishoudelijke hulpen, verpleeg hulpen, arbeiders in de vliegtuig bouw. bulldozer-chauffeurs, koks etc. Zij, die deel uitmaken van de twee de categorie, dat zijn o.a. ongeschoolde mijnarbeiders, steno-typistes en man nelijk winkelpersoneel. De derde categorie omvat o.a. huis schilders, glazenmakers, timmerlieden kleermakers, electro-monteurs en uur werkmakers. De verruiming liondt geen verband CULTAN HAMENGKU BLWONO, oud-minister van Defensie, is nu als getuige opgetrede'i in het proces legen Sultan Ilamid. Er bleek uit, dat er een conflict was geweest tussen de beide sultans over het zenden van T. N.E-iroepen naar Borneo. Ook vertelde Hamengku, dat bei den alleen een zakelijke relatie had den en dat zij elkaar verdachten. Hij had dan ook na de overval op Ban dung geweigerd Hamid er heeu te sturen, om de zaak op te lossen. Ove rigens bracht het getuigenverhoor op deze derde dag van het proces niet veel nieuws. rpOT Malenkov, assistent van Stalin als|j met jje toezeggingen van de Canadese secretaris-generaal van de Partij, regering met betrekking tot de cmi- en de 63-jarige premier Molotov ge-i gratie van watersnoodslachtoffers. DUITENLANDSE journalisten in Bonn wijzen met nadruk op de passage in het officiële Sovjet-bulle tin. waarin van partij en volk in de Sovjet-Unie gevraagd wordt „in deze dagen de grootst mogelijke eenheid, geestkracht en waakzaamheid aan de dag te leggen". Men ziet daarin een uiting van een zekere vrees met be trekking tot moeilijkheden rond de opvolging. Eenzelfde geluid komt eigenlijk uit Brussel, waar men Sta lin beschouwt als de „grote even- Franse „water snood,"-uitvinding A NTONIN RAUBY, een Parijse ar chitect met nieuwe denkbeelden, heeft een bezoek gebracht aan het Nederlandse ministerie voor Weder opbouw. om ie spreken over 'n twee tal vindingen: een snellere methode om de dijken te dichten en de bouw van gepraefabriceerde woningen. De woningen, die hij presenteert, hebben een zogenaamd „drijvend ge deelte", dat in geval van watersnood goede diensten zou kunnen bewijzen. Rau6y is van plan hier octrooi op aan te vragen. Als reserve-officier van de genie is de architect met het water vertrouwd Tijdens de watersnood bezocht hij Roosendaal, Tholen, St. Philipsland en Steenbergen. P)E FRANSE politie is het spoor van de gebroeders Finaly, de jeugdi ge, R. K. gedoopte Joodse wezen die aan hun familie moesten worden te ruggegeven, bijster geworden. De mo gelijkheid is geopperd, dat de twee jongens over de Atlantische Oceaan gevoerd zijn. De politie in Europa en Amerika is verzocht, naar de vermis ten uit te zien. gisterenavond is bij het Nationaal Rampenfonds in totaal 70.7 millioen gulden bin nengekomen. Voor vandaag iets over de Ned. Antillen. Daar is practisch een einde gekomen aan de inzamclmg- acties voor de rampgebieden. Om het maar ineens te zeggen: men kwam tot het respectabele totaal van drie millioen Ned. guldens! Daarmee zijn we er nog niet. want de opbrengst van de verkoop der watersnoodpost- zegels wordt geschat op 30.000 Ned. guldens en dari komt er nog een ex tra Landsloterij in April. Tot slot zij gezegd, dat in de An tillen 180.000 mensen wonen, die in een maand tijd zoveel bijeen brach ten! N Z.-HOLLAND is 58.000 H.A. bij de stormvloed onder wa ter gekomen, d.i. 25 pet. van de totale oppervlakte van cultuur gronden, zo verklaarde giste renmiddag de hoofdingenieur directeur van de Provinciale Waterstaat in Z.-Holland, ir. Klein. Thans is een derde tot de helft daarvan weer droog. Men hoopt half Maart zover te zijn, dat twee derde droog is en verwacht eind April het gehele Z.-Hollandse over stroomde gebied van het water be vrijd te hebben, met uitzondering misschien van enkele buitenpolders Het nationale fotoboek „De Ramp" zal in een oplage van 500.000 exem plaren verschijnen. Drie papierfabrieken zijn bezig het papier te ver vaardigen; zeven grote drukkerijen hebben op zich genomen deze enor me oplage te drukken. Dezer dagen is men na het gereedkomen van dc eerste hoeveelheden papier met het drukken begonnen, doch het zal nog weken duren, eer tot de aflevering aan het publiek kan worden over gegaan. 10 binderijen hebben zich heiast met het binden van het boek. Alles gratis, zodat de verkoopsprijs geheel ten goede komt aan het Rampenfonds. De schaderegeling in België r\E BELGISCHE regering breekt er zich nog steeds het hoofd over, waar zij de fr. 1400 millioen vandaan moet halen ter financiering van de schade, die door de overstromingen werd aangericht. Het Kabinet heeft daarover Dinsdag meer dan vier uur gepraat zonder dat men een oplossing vond. Naar het blad „Le Soir" nog weet te berichten, zal de Regering zich thans binnenkort actief gaan bezig houden met het opstellen van een statuut voor de Prinses van Rétie en van de kinderen uit haar huwelijk met Koning Leopold. J)E PLOTSELINGE STIJGING van het toch reeds onrustbarend grote aantal vluchtelingen uit Oost-Duitsland heeft in Bonn ernstige zor gen gewekt. Niet alleen over de technische moeilijkheden waarvoor de Westelijke autoriteiten worden geplaatst, doch vooral ook omdat velen vrezen dat met deze vlucht het eerste stadium zou worden ingeleid van een slavisering van het gebied ten oosten van de Elbe. De massavlucht heeft namelijk thans zodanige vormen aangenomendat het moeilijk wordt aan te nemen, dat zij geheel en al tegen de Kussi- sche concepties in zou gaan, In bevoegde kringen in Bonn wijst men. met nadruk op de opvallende laksheid, waarmee de Oost-Duitse Volkspolilie de bestaande voorschriften voor controle van de vluchtenden toepast. Men acht het geenszins uitgesloten, dat. ook deze laksheid officieel gede creteerd is en dat in Oost-Duitsland verspreide geruchten, die de vlucht sterk hebben gestimuleerd, hun oorsprong zouden vinden in een doel bewuste taktiek der overheid. weliswaar geen van maatregelen V/oorshands zijn er aanduidingen v om de trek naar het Westen door een immigratie van Slavische elementen in het Duitse gebied te doen volgen, maar men acht het geenszins uitge sloten, dat zulk een immigratie in 'n later stadium zal volgen. Daarmee zou dan de eerste stap zijn gezet op de weg van een slavisering van het ge bied, dat men hier thans officieel als Midden-Duitsland aanduidt. Men vreest temeer voor een derge lijke ontwikkeling, daar het naar Russische opvatting gaat om een ge bied, dat van oorsprong Slavisch zou zijn geweest en door Germaanse volks stammen zon zijn gekoloniseerd. Uiteraard rekent men erop, dat de vlucht niet alleen West-Duitsland en vooral West-Berlijn voor materiele moeilijkheden plaatst, doch dat ook het economische leven van Oost- Duitsland er een directe terugslag van zal ondervinden. Vooral de toch reeds penibele toestand, waarin de agrari sche productie van Oost-Duitsland verkeert, moet door de uittocht van zovele boeren verder wor den bemoeilijkt. Het wordt evenwel aannemelijk geacht dat de Russen gaarne bereid zijn zulke moeilijkhe den op de koop toe te nemen, wan neer zij inderdaad op een slavise ring van het gebied zouden willen aansturen. SAMENSTELLING. rve samenstelling van de vluchtende massa geeft alle reden om te veronderstellen, dat de Russen aan de poorten van Berlijn de volksbewe ging oogluikend gadeslaan. 'Van de bijna veertig duizend mensen, die in de maand Februari door de sluizen van Berlijn naar Westelijk gebied vluchtten, bestond meer dan het vierde deel uit boeren, z.g. koela ken (grootgrondbezitters), die toch niet voor de daar heersende nieuwe orde kunnen worden gewonnen. Hun werden leveringen en belastingen op gelegd waaraan ze toch onmogelijk konden voldoen. In sommige plaatsen is de vertwijfeling van deze boeren zover gegaan, dat zij vrijwel allen verdwenen zijn en huis en haard heb ben achtergelaten. Het vijfde deel der vluchtelingen bestaat uit kleine be ambten en bedienden van het nog op particuliere basis geschoeide deel van het bedrijfsleven. Voorts bestaat tien procent uit mensen, die zich tot nog toe als zelfstandig ambachtsman of handelaar hebben kunnen handhaven Ook bij dezen is de massavlucht rechtstreeks veroorzaakt dooi' recente maatregelen, die het hun onmogelijk maken hun zelfstandig bedrijf te handhaven. In de lange cn haveloze mensen rijen, die nu dagelijks voor de opna- mebureaux in West-Berlijn staan, be vinden zich echter ook vele werk lieden van de belangrijkste bedrij ven, de zogenaamde „zwaartepuntbe- drijven", die voor een groot deel zijn ingeschakeld in de militaire productie van het Sovjet-blok. 1.4 procent dei- in Februari geregistreerden had in de Volkspolitie gediend. Tien procent bestond uit jeugdige personen, dje over het algemeen gevlucht waren uit vrees voor dit half-militaire poli tiecorps te worden gerecruteerd. KLEINE LUCHTBRUG. £^E REGERING in Bonn heeft aan de geallieerde militaire bevelheb bers gevraagd „een kleine luchtbrug" naar het Westen te slaan om de vluch tende massa naar West-Duitsland af te voeren. Bekend is al gemaakt, dat van Maandag af 1100 vluchtelingen door de lucht kunnen worden, weg getransporteerd, als tenminste de mist optrekt. West-Berlijn moet in ieder geval onderdak blijven bieden aan die vluchtelingen die niet als politiek vluchteling worden erkend. Li Fe bruari waren het er tienduizend, het vierde deel van alle aanmeldingen. Onder hen zijn ook tal van ongewens te elementen. Het to'aal van de in West-Berlijn verblijvende „illegale" vluchtelingen loopt nu al over de 200.000. De directeur van het Nationaal Rampenfonds, Lt.-Gen. P. Alons reikt in de gemeente Ridderkerk chèque no. 1, groot f 500.van het fonds uit aan het getroffen gezin Pieter Weeda te Slikkerveer. Vele autoriteiten waren hierbij tegenwoordig. Pieter Weeda (links) en echtgenote (orei- end) ontvingen de chèque uit handen van Lt. Gen. P. Alons (rechts). I.inks van dc Lt.-Gen. de burgemeester van Ridderkerk, de lieer A. M. Nieuwenhuisen. De plechtigheid vond plaats in de woning van Weeda. [yiINISTER BEEL heeft in zijn ant- woord aan verschillende Eerste Kamerleden toegegeven, dat er in zijn mededelingen betreffende ambte narenzaken een incorrectheid was ge slopen. Er zou volgens de M. van A. een voorstel zijn voorgelegd aan het Georganiseerd Overleg, terwijl het in werkelijkheid was voorgelegd aan dc regeringsdelegatie. De overige mede delingen waren echter juist en de minister had liever gezien, dat de or ganisaties hem eens waren komen op zoeken in het Torentje. Minister Beel vertrouwt, dat dit jaar de eerste stappen kunnen wor den gezet voor een gedeeltelijke op lossing van de kwestie der gemeente- classificatie. De kwestie dqr salariëring van de burgemeesters zal onder de loupe moeten worden genomen. Speciaal voor de burgemeesters der kleine ge meenten zal een verbetering der sa larissen op korte termijn worden na gestreefd. Wat de financiële verhouding tus sen Rijk cn gemeenten betreft, denkt de minister over een gemeentefonds met invloed der gemeenten op het beheer, uitkeringen waarin zo objec ticf mogelijke maatstaven zijn ver werkt en een belastinggebied, waar van de grootte niet het voornaamste is. Aangaande B. B. deelde de minister mede, dat er op 26 Februari in het hele land 66.335 noodwachters waren. Voor de A-gemeenten was dit cijfer 32.452. De subsidies aan bedienaren van de godsdienst acht de minister niet ge MED. ROODE KRVIS LIET Informatiebureau van het Nederlandsche Rode Kruis heeft een 25e lijst van 29 gebor gen cn geïdentificeerde slachtof fers van de watersnood uitgege ven. Daarop kwamen de volgen de namen voor: DREISCHOR: Da. Schouwenaar- Kort, 88 jaar. N.-VOSSEMEER: Adra. van der Klundert, 2 jaar. N. A. van der Klundert 34 jaar. Ma. van der Klundert-Hamers, 25 jaar. NIËUWERKERK: J. de Bil-de Jonge, 58 jaar. A. van Dienst-v. Dijke, 48 jaar. C. Dorst-Brouwer 54 jaar. C. Kleemans-Kort, 65 j. M. L. Kluit, 68 jaar. La. Kooij- man, 6 jaar. A. Peute-Overbeeke 46 jaar. K. Quaak, 71 jaar. C. Stoutjesdijk, 61 jaar. L. Wandel, Leendert 50 jaar. Alfred Krupp vanaf gisteren QISTEREN is te Mehlem nabij Bonn een overeenkomst ondertekend, waardoor Alfred Krupp, erfgenaam van dc Duitse wapenmagnaten, een van de rijkste mensen in Europa is gen orden. Door de ondertekening kr.jgt^ Krupp onmiddellijk een jaar lijks inkomen van 15 millioen Mark en geleidelijk zal zijn hele bezit, waar van de waarde wordt geraamd op 500 tot 600 millioen, worden vrijgegeven. De overeenkomst verplicht Krupp tot het verkopen van heel zijn bezit aan be.angen in kolenmijnen en s aal- iabrieken, wat een waarde heeft van 80 millioen Mark. Krupp is momenteel 45 jaar oud. Op het moment van de ondertekening bevond hij zich in Zwitserland, waar hij verbleef in gezelschap van zijn tweede vrouw, een Amerikaanse van geboorte. heel zonder bezwaren, doch hij ziet ook geen aanleiding tot vernietiging der reeds genomen besluiten over te gaan. Dit is zo het een en ander uit de mededelingen van de minister. Zijn begroting kwam er z.h.st. door. MAAR SCHATTING zal het zeker September worden, eer de spoor wegverbinding Roosendaal-Vlissingen weer in haar geheel hersteld kan wor den. Getracht zal echter worden reeds voordien de treinen te laten rijden respectievelijk tot Krabbendijke en Kapelle-Biezelinge en de verbinding tussen deze twee plaatsen dan te on derhouden met busdiensten. Een be paald tijdstip is evenwel nog aller minst te noemen wegens het voortdu rend doorbreken van dc zandzakken- dijk aan de zg. Vierde weg terwijl ook de verbindingsweg, waarover de bus zal moeten rijden, natuurlijk eerst weer geheel daarvoor geschikt moet worden gemaakt. DORDRECHT-BREDA. LIET STAAT nog in het geheel niet vast, wanneer de treinenloop op het baanvak Dordrecht-Breda. dat door de overstromingen zwaar be schadigd werd, hervat kan worden. Berichien, die reeds een bepaalde da tum noemen, moeten op zijn minst genomen praematuur genoemd wor den. F3E MIST heeft zowel de luchtvaart als de scheepvaart gisteren lelijke parten gespeeld. Op Schiphol be droeg het zicht ca. 100 meter. Lan den was er niet mogelijk, maar de 4- mo'orige toestellen van de lijndien sten vertrokken regelmatig. In IJmuiden was weer weinig scheepvaart vanwege een dichte mist. In Hoek van Holland kwam geen schip binnen en er ging er ook geen een uit. De vissers stuurden gisterenavond geen vangstberichten uit zee. De vle ten van de vissende loggers raakten aan elkaar vast en door het slecht zicht zijn enkele trawlers over de vle ten heen gevaren, zodat de netten los dreven. ENGELAND. CN GELAND was natuurlijk ook weer slachtoffer van de mist. De verwachtingen waren daar niet erg gunstig. De kansen op een spoedig op trekken van de mist achtte men ge ring. In de monding van de Theems moesten minstens 50 grote en talrijke kieine schepen voor anker gaan. Het verkeer te land en in de lucht was degelijk ontwricht. "Y^OLGENS een mededeling uit West- Berlijn is het bij de eerste com pagnie van de pantsersectie van de Volkspolitie te Leipzig tot protesten gekomen tegen de kwaliteit van het voedsel. Een afdeling Staatspolitie zou de orde hebben moeten herstellen. Der gelijk? incidenten zouden zich ook om dezelfde reden bij andere eenhe den hebben voorgedaan. "N JN DE CEL te Rotterdam zit een „vakman"-inbreker, die zich stukje bij bee'.ju inbraken uit zijn v -rledcii zit te herinneren. Hij "is momenteel aan de 78, maar de po- lit.e vindt het niet onmogelijk, d (t de Rotterdammer de 100 wel zal halen. In 1950 brak hij in Rotterdam in hij bakte er zes eieren, trok naar d? wijnkelder, sneed op z'n ge mak brood en nuttigde zijn maal tijd bij kaarslicht. °g rnocr stei'ke staaltjes staan op zijn repertoir. In April 1949 verraste hij een dienstbode op haar kamer. Hij greep het meisje beet. maar die begon zo hard te gillen, dat de indringer de benen moest nemen. In dc haast liep hij nog f 16.— tegen het lijf. Omdat uj de expeditie van die nacht niet geslaagd vond. ging hij elders nog kleren stelen. Hij moest daarvoor een ruit verwijderen, die hij na afloop weer keurig inzette.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1