WERKSPOOR PUT vam TILBURG J VOORJAARS AANBIEDING ENORME SORTERING HET SCHONE GEEFT VOORTDUREND VREUGD! Dit ondervindt U met NOVA-kleding! Vernielde huizen, desolate wegen, zoekende mensen. Onze Woninginrichting presenteert U: >a BOOTTOCHT DOOR GETEISTERD vormers kernmakers dieselmonteurs electrisch lassers pijpfitters Afdeling BEDDEN Afdeling TAPIJTEN C0C0SL0PER 2 - PERS. SPIRAAL BEDDEN PULLMAN 2 PERS. DRESSOIRS 50 MODELLEN SLAAPKAMERS, CLUBS ENZ. Mantels Swaggers Mantelcostuums Maidsmantels Blouses Rokken enz. ZWARTE DAMESMANTELS WOLLEN GABARDINE'MANTELS De onwelriekende vismeelfabriek te Breskens 1 MIJ OOK HAKEN No. 6 machine bankwerkers DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 27 FEBRUARI 1953 5 Willem Brocatus vond nog een poppewieg BEGIN VAN HOOP Aansluiting op de zuiveringsinstallatie Gevraagd enige leerjongens en halfwas KANTOORBEDIENDE 'n Schat van haakmodellenKleedjes Kraagjes, Handschoenen, Gordijnen Bedspreien, Zakdoekrandjes, enz. 518de STAATSLOTERIJ BOEKENWEEK 1953 \ÏU\1315915263 13339 13380 13623 15680 157oi 75857 10 22.90 71. 20.75 22.80 57.90 42.90 50.75 24.50 39.50 24.25 57.80 7.50 65.80 74.50 7.50 Bosstraat-hoek undebaan beroem op toom f 129.75 Links een kruisbeeld in Nieuw Vossemeer, om spoeld door het thans terugtrekkende water. Midden: een „doorkijk je" door de huizen in de Achterstraat. Rechts het huis van de familie Brocatus op de Hogen- 'dijk. DEZE MIDDAG nu de zon een eerste glans van voorjaar legt op het geslagen Nieuw-Vossemeer, wijkt het water als be schamend terug van de plaats, waar het zijn misdaad heeft begaan. Door het gat bij de de Paardenhoek zoekt het in een wijde bocht zijn weg naar de Eendracht. Op de hoogte, waar enkele maanden geleden de tram reed, zijn mensen aan het werk. Tegen de gevels staat huisraad, nat en verschoten en daarginds, waar de tramrails is ontwricht, ligt het cadaver van een paard. Links, niet zo ver van het dorp, steekt de molen zijn wieken in de lucht, alsof hij de zon wil groeten, die zich schuchter tot bondgenoot van het dorp ver klaart. Er is vandaag weer iets van leven in de straten.... zijn gespoeld en hier en daar een eenzame man, die tussen zijn boeltje scharrelt. Overal stille getuigen van nameloos leed. Die puinhoop daar, overspoeld door het water, is het huis geweest van Jan van Oirschot, die zijn drie kinderen in de polder moest achterlaten; het vol gende huis vertelt van een ander dra ma. Ruïnes langs de hele dijk, een on derkomen weg, een gebied als door de oorlog geteisterd. Over de Moorsedijk bereiken we de zandzakkenwal, bij wat men de Zuide lijke duikcoupure is gaan noemen. Toen het water zich door de zeedijk stortte, ontmoette het hier nauwelijks een hindernis. Met dezelfde kracht, waarmee het de molenaarswoning aan stukken sloeg, stortte het zich op het dorp. Een donkere rand op de gevels getuigt ervan, dat het tot boven de deuren heeft gestaan. Nu, in deze stilte, treden details van de rampspoed naar voren. BOOTDIENST ft/fen proeve geen optimisme in deze regels. Nieuw Vossemeer kan zich vooreerst niet oprichten. Ais we zeg gen, dat er leven in de straten is, mag men dit niet misverstaan. Want de straten zijn nog rivieren. Als het dorp onder een zwaar artillerie-bombarde ment had gelegen kon het nauwelijks een triester aanblik bieden. Overal zwaar gehavende huizen en overal, bij postkantoor, gemeentehuis en kerk: het waterAls de vloed opkomt stroomt het binnen en later zakt het •weer, maar nooit geett het zijn prooi helemaal prijs. Die eerste weken was het isolement volkomen. Nu het gat tussen de Moer- sedijk en de Hoogte is gedicht, kan men met de auto weer tot vlak bij het dorp komen. De bewoners krijgen makkelijker toestemming om naar hun huis te gaan; om te zien dus wat zij nog kunnen redden van hun gehavend huisraad. De mensen van Nieuw-Vossemeer berusten in hun lot. Het zal wel aan de zon liggen, dat zij vandaag voor een grapje te vinden zijn. Er komt weer iets van hoop in de harten. Daar ginds in de zeedijk, is het eerste zink- stuk neergelaten en nu dat is ge beurd, zal het ook niet zo lang meer duren, of het gat bij de Paardenhoek kan gedicht worden. Het zou een begin moeten zijn van het grote werk. dat de droogmaking van het dorp beoogt. STILLE GETUIGEN Z~\ver de Pelsendijk zijn we naar Vos- semeer gereden. Een desolater weg kan men zich amper denken Links en rechts vernielde huizen, wrakke meubelen die tegen de dijk 'Sjieuw-Vossemeer heeft zijn boot- dienst gekregen. Wie van de Hoog te naar de Hogedijk wil, kan daarvan gebruik maken. Vaardige handen du wen de boot door de overstroomde Achterstraat, langs de kerk en de pas torie. Het nieuwe patronaat is nog al tijd in de greep van de getijden- stroom. „Mijn goudvissen", moet pastoor u°Kvin 1? bondag gezegd hebben, ,ruime S°P gekozen". En hont 7>n 1?-U,ars' die naast ons in de Fen peinzend voor zich uit. Een goede maand geleden stonden de meisjes van zijn jeugdwerk op het to neel voor een operette, die, zoals dat heet, ruimschoots de toets der critiek kon doorstaan. Het water staat hier nog bijna een meter hoog. En nu is het toch afgaand tij. Hier en daar een ondiepe plek. Ste nen die op elkaar zijn gespoeld. De boot duwt ze krakend opzij. We varen verder en tien minuten later staan we op de Hogedijk. De wandeling door deze straat maakt even stil als die rit over de Pelsendijk. Details van de rampspoed, zeiden we, treden naar voren. In de daken van kleine huisjes, die de stroom hebben weerstaan, zitten gro te gaten. Hele gezinnen hebben zich hierlangs in veiligheid gebracht. Toen 's Maandags de commando's kwamen, hadden zij geen andere uitweg. Twee dagen bijna hadden de mensen op de lage zolders gezeten. KLEINE DINGEN van Oud-Vossemeer, het gelukkige plaatsje, dat ten kost van zijn over buur werd gespaard. Draglines steken hun armen boven de dijk uit. Over het Kortedijkje rij den, van de Hoogte af, de auto's naar de Beciuspolder, om klei te halen voor het gat bij de Paardenhoek. De Beciuspolder, vlak achter de zeedijk, bleef droog. In 1926 was er een over stroming en men versterkte er de dijken VLfillem Brocatus werkt in zijn huis, of beter: in de puinhoop die eens zijn huis is geweest. Met vrouw en vijf kinderen zat hij op zolder, toen f.e voorgevel het begaf en de zolder naar één kant wegzakte. Ze zouden in het water gegleden zijn, als Willem niet zo kordaat was geweest. Hij kroop op het dak en trok vrouw en kinderen, één voor één naar boven. Door het dakraam van de huurwoning gingen zij naar een tweede, angstig toe vluchtsoord. Een rode amphibie, vol kleumerige Italiaanse brandweerlieden rijdt voor bij. Overal halen ze landbouwmachi nes en andere kostbare gereedschap pen uit de boerderijen. Willem Broca tus trekt een poppewieg van zijn in gezakte zolder. Voor hem is die even kostbaar als een combine voor de boer verderop. Een dame in ons gezelschap kijkt in het huis van haar zuster. Ze trekt een schemerlamp naar buiten, bemodderd en verschoten. „Die lamp", zegt ze, „heeft ze van ons op haar trouwdag gehad". In de huiskamers ligt het slijk een decimeter dik. Het water speelt met kleine snuisterijen zijn ver nietigend spel. Wat het die eerste da gen spaarde, tast het nu aan. Het zout vreet alles weg Het cadaver van een paard glijdt achter een tractor voorbij. Nog altijd is men hier met dit werk niet klaar. Aan de rand van de straat, voor een uitgeholde woning ligt een dood var ken; een zeug. Vlak er naast ligt een dood biggetje. 5» PROCENT TA at is Nieuw-Vossemeer op deze eerste voorjaarsdag. Een vernield en verdronken dorp, waarboven de zon schijnt te aarzelen. Ingezakte hui zen „50 procent is onbruikbaar ge worden" en. vernielde straten. Bur gemeester Janssens zal veel begrip nodig hebben van Rijk en Provincie om zijn dorp weer tot leven te bren gen. De Paardenhoek, even ten Noor den van het dorp, is tot overzetveer geworden. Van hieruit heeft men een goed uitzicht op de zeedijk en op het enorme gat, dat een doorkijk geeft op het water van de Eendracht. Aan de andere kant van het water de toren Tussen het dorp en de Eendracht trekt de stroom een kronkelende lijn door de watervlakte. Die lijn moet verdwijnen. Zij wijst recht naar het dorp, dreigend met vernieling voor het weinige dat nog behouden bleef. Het eerste zinkstuk is neergelaten. Een hoopvol begin. Als het weer nu maar goed blijft, zeggen de mensen van Vossemeer DRESKENS zit nog steeds met de bepaald onwelriekende geuren van de vismeelfabriek. Er is enige tijd geleden sprake van geweest dat het ongemak spoedig tot een einde zou komen en het zag er ook wel naar uit. Er werd tenminste aan gewerkt. De watersnood blijkt ook hier voor lopig weer een streep door de reke ning te hebben gehaald. Op 5 Februa ri zouden enkele deskundigen van de RIZA naar Breskens gekomen zijn om het vraagstuk te bestuderen. Van zelfsprekend ging dat bezoek niet door. Het plan blijft echter bestaan en zodra dit mogelijk is, zal de RIZA de zaak komen bekijken. Het ligt in de bedoeling het afval water, waarin de stinkende stoffen van de vismeelfabriek „Zeelandia" worden geloosd, aan te sluiten op de rioolzuiveringsinstallatie van de ge meente. Thans loost men de afvallen in open water. Een afvoer via een ge sloten leiding naar de installatie kan de stank, die bij tijden werkelijk on houdbaar is, voor een groot deel weg nemen. In hoeverre de afgevoerde dampen nog de atmosfeer in de omgeving kunnen bederven, zal moeten worden afgewacht. In ieder geval is het te hopen dat de omgeving van de fa briek minder weerzinwekkend wordt. Als de zomer aankomt verschijnen er weer vele toeristen in Breskens en het verspreiden van een ondraaglijk luchtje rond' de haven is geen recla me. IN DE VLIET VERDRONKEN Donderdagmiddag vond een schipper, die de Roosendaalse en Steenbergse Vliet bevoer, een lijk- Hij waarschuwde de politie, die al dus in staat was het stoffelijk overschot te bergen van een zekere H., afkomstig uit Etten-Leur, 37 jaar oud. De man was gevlucht uit de psychiatrische inrichting „Voor burg" te Vught. Het onderzoek van de politie heeft in eerste instantie uitgewezen, dat geen kwaadwillig heid in het spel is. VIJFJARIG KNAAPJE ONDER AUTOBUS Op de Halvemaanstraat te Eind hoven kwam het 5-jarig zoontje Frans van de familie C. al spelen de onder een passerende autobus terecht. Het knaapje werd op slag gedood. om opgeleid te worden in het Machine-bouw vak. Fa. IZ. CAPPON, Heinkenszand. 414-0 GEVRAAGD: voor opleiding in de loon administratie. leeftijd pl.m. 17 jaar. Minimum opleiding MULO of dergelijke. Brieven onder no. 295 aan het bureau van het Nieuws blad van Heusden te Heus- den. 440-xx 1 f v j tete .„i. De agent van het Dagblad De Stem zal U gaarne een exemplaar bezorgen. *5000: 7880 1500: 2220 5810 7089 1000: 1307 3128 4726 4e kfasse 8e lijst 810 12910 13527 14838 18393 18614 *2;; SU*-. 1021 nar. 1395 1718 1837 2225 2517 2858 .19117 i?tn* SZ m2 8864 10211 10626 10336 10853 11371 11977 12117 12206 12D52 13392 13a04 14272 15548 15942 16681 18217 19904 20204 •SJ 80- 1150 1152 1166 1 243 1367 1376 1401 1404 1444 1460 - 1869 1918 2020 2022 2133 2183 2306 2371 2516 2575 2™ 2799 2849 2867 3229 3376 - 3382 3504 3566 3?32 3932 3967 39(0 3993 4198 4261 4289 4299 4371 4426 4665 4762 4878 4912 5053 5062 5115 5459 5573 5683 5771 5835 21403 1731 1815 2641 2671 3787 3805 4676 >874 2685 3913 '4739 "6022 6025 6041 6044 6090 6114 6281 6424 .720-1 7277 7463 7604 7628 7682 7719 7772 «S5l 9170 9173 9239 9547 8376 8557 8720 8745 8914 9061 '100.34 10084 10153 10170 10189 10221 10272 10478 10481 10486 10495 10500 10702 IJl7™ }SS 11516 urn HS! ÜSS 11122 11372 Ïi3tI lam 12683 K !&f K ;?!6? jgjj j-gff Jjgf 13734 13823 13§t>n 14012 "013 14042 14362 14402 14406 14409 14415 14424 6903 6945 7031 7103 9082 Te koop: 18 eikebomen' PIra' i- °ud, staande in de Veldstr. te Zundert. Offerte bij J- A. Aertsen, Montigny- iaan 76 Hillegersberg. Inl bij Aertsen, Veldstr. 18, Zundert van 28 FEBRUARI TOT 7 MAART Ieder kope deze week EEN BOEK Bij aankoop en betaling van tenminste 3.00 aan NED. BOEKEN ontvangt U gratis „HET GESCHENK". Voor de jeugd verscheen „DE MUZE EN dit is voor slechts f 0.75 verkrijgbaar. DE SEIZOENEN" 459-0 NED. BOEKVERKOPERSBOND Afd. Zeeland. 14433 14431 14482 14633 14741 14762 14812 14933 14387 1 16199 16413 16436 16687 16700 16724 16789 16862 17213 17323 17147 17350 17585 17780 17377 1703. S JÏÏK2 ""W WM» IS-'ll 18378 18404 18621 18614 8771 8830 inun ISSSJ 19028 19175 19282 19796 19304 19377 10607 19810 19S55 9903 isl? 20591 20693 20612 20709 20781 20800 21073 21179 21184 21247 2MB» 2?W9 Sf 21443 21492 21497 21632 21704 21715 21801 21861 21872 21985 2"31 WAGON. EN BRUGGENFABRIEK TE UTRECHT alaa« T00r spoedige tewerkstelling in de afdeling Gieterij te Utrecht: ZEER BEKWAME over°diniae S0Llidteren indien men niet schikt n vakbekwaamheid be- Tevraagd'Zendinï OVERZEE worden ZEER BEKWAME van pijpen erVarin« in het lassen kunnend. bekend met pompen en compresso- Vereist: Leeftijd 25-40 jaar. Aanmelden op het Gewestelijk Arheid, bureau, Afd. Metaal te Breda o m das 2 Maart a.s. tussen l9 en /o Maan' Eventuele reiskosten hii zullen worden vergoed. 16 DIVAN BED, 80 x 190, Pootmodel, DIVAN BED, 80 x 190, Sleemodel, DUBBEL DIVAN BED Een-persoons LEDIKANT Twee-persoons LEDIKANT Een-persoons VLOK MATRAS MET KUSSEN Twee-persoons VLOK MATRAS MET KUSSENS. ZIJDEN BEDSPREIEN 21.30 - 1-pers. BINNENVERING MATRAS 80 x 190 met 15 jaar garantie KAPOK KUSSEN 1-pers. BINNENVERING MATRAS 90 x 190 met 15 jaar'garantie 2-persoons BEDSTEL KAPOK KUSSENS TRAPLOPER, 50 cm. breed,1.68 ZUIVER WOLLEN LOPER, 50 breed9.65 ZUIVER WOLLEN LOPER, 70 breed13.45 COCOS LOPER 50 breed1.95 COCOS LOPER 100 breed3.99 WOLLEN KARPET 200 x 300 93.- 97,- 110,- 120.- 125.- KROON KARPETTEN, pracht dessins, 200 x 300 276.- 225x330 32l!- TEL. 405 V. 50 c.m. 1.90 70 c.m. 2.60 100 c.m. 3.90 PER METER 29.50 2 PERS. STAALLEDIKANT MET VOETBORD 52.50 2 PERS. LEDIKANT SLEEMODEL 45.— EN GARANTIE COMPLETE STALEN SLAAPKAMERS 110.—. 2 PERS. MET KUSSENS f 43.50 enz. 2 PERS. BINNENVEER MET KUSSENS GEBLOEMDE TIJK 89.50 MET KAPOKKUSSENS 165.—. 10 - TALLEM BEDDEN IN VOORRAAD KEUKENSTOELEN EN LOSSE KAMER STOELEN RUIM 25 MODELLEN Wij tonen U ongeëvenaarde collecties w.o. de beste welke U alleen in de goede SPECIAALZAKEN vindt: merken ONZE SPECIALITEIT: maten 39 t./.m. 53 in prijzen v.a. f 45 t./m. f J39 50 de modernste kleuren en modellen v.a. f gg .75 t/m iERENCOSTUUMS v.a. f 59.75 COLBERTS PANTALONS PLUSFOURPAKJES v. d. COMMUNIE OVERHEMDEN enz. TWEED- en WINTERJASSEN GABARDINEJASSEN „THE FLYING DUTCHMAN" de ideale regenjas voor Dame of Heer in beige - rood - groen enz. v.a. f 29.7®- NERGENS VINDT U GROTER EN MOOIER SORTERING! NERGENS KOOPT U VOORDELIGER VOOR DAMES- EN HERENCONFECTIE ZOALS NOVA IS ER GEEN! DAT KAN NOVA ALLEEN!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 7