Onze strijd tegen het water 25 GAAN DE CLUBS ZICH EXTRA ROEREN IN MAART? Erié/»e|/sTSI ^cafdi^ tljODERMA sja.kuxa'wrts «pat siuzs rSss-Wa s^ssswrvs ftlQtUi&l RADIO wint reeds In kwaliteit! Strijd om de titels spitst zich toe Wat een Wonderlijke Wereld De Krachtproef tweede blad vrijdag 27 februari 1953 Lente Beslisle verklaring Klimaatvoor voetbal opnieuw gunstig Nigeria in Londen mm» r Toenemende spanning 2 B üdi „Eeuwige" dief Advertentie) V ANKEREN LIGT in de de aard Stelt men in verband hiermee de Tv Geen wonder dan vraag: zijn onze dijken te laag? dan van ons volk. Geen ook, dat men m gesprek m krant, zelfs in wetenschappelijke tijdschriften gaat speuren naar menselijke fouten, die oorzaak zou den kunnen zijn van de extra ern stige gevolgen van de watersnood van 1 Februai i. Dit artikel bedoelt in het geheel niet aan dit nakaarten mee te doen. De enige doelstelling is een les te trekken uit de historie en uit de huidige stand van de geografische kennis. De historie voert ons terug naai de St. Elizabethsvloed op 19 No vember 1421, waarbij de Groote Waard werd vernield, de Biesbosch ontstond en de zee zoveel had ver nield, dat de diluviale rand van West-Brabant de grens vormde van het buitenwater. Tevoren waren er al andere stormvloeden geweest, die vooral in het Noorden van ons land hadden huisgehouden. Zo waren al ont staan: de Waddenzee, de Lauwers en de Dollard en rond 1280 volgde de Zuiderzee. Hoe was het mogelijk, dat zulke grote stukken verdwenen? Omdat het grootste deel van de vernielde bodem uit veen bestond, dat een gemakkelijke prooi was voor het water en dat door het water radicaal werd weggevoerd, zodat onbebouwbare slikgronden overbleven. Voor de huidige structuur van West-Brabant is de St. Elisabeths- vloed van grote betekenis gebleken. Toen toch, in 1421, werd vrijwel al het land vernield van de Groote Waard en plaatsen als Bergen op Zoom, Steenbergen, Roosendaal, Oud-Gastel, Oudenbosch, Breda, Made, Dongen e.d. lagen aan het buitenwafer. Het veer op Dordrecht begon te Standdaarbuiten. Jaren alter gaf de zee terug, wat ze had weggenomen. En wel in be tere vorm, n.l. op de slikken werd klei afgezet die ingedijkt kon wor den. Zo begint de klei ten Noorden van Bergen op Zoom reeds Weste lijk van de Halsterseweg, Steen bergen ligt er bijna middenin, bij Roosendaal begint de klei bij de Suikerfabriek en vindt men de eerste „zeedijk" bij de Kapelberg, in Breda begint de klei bij de Bel- crumpolder. Al die stukken vruchtbare zee klei werden door de toenmalige bewoners met graagte in bezit ge nomen. Dat ging niet overal even gemakkelijk. Zo moesten de Heren van Bergen op Zoom een premie uitloven voor wie zich wilden ves tigen in het toen nog onbeschermde gebied ten Noorden van Gastel, het zogenaamde Nieuw-Gastel. De „emigratie" mislukte. Men heeft het tobn anders aangepakt. Er liepen (en lopen) twee rivier tjes door dit gebied en wel de Roo scndaalse Vliet en de Mark. Men heeft het wijze inzicht gehad beide 11vieren tussen dijken door naar 't verdere buitenwater te leiden. Zo zien we b.v. in Kruisland aan het einde van de Lange Weg de Vliet verder stromen tussen twee forse dijken. Bij Stampersgat ziet men datzelfde van de Mark. Dit voor die tijd gigantische - werk bleek voor West-Brabant van enorm belang. Vooreerst had men nu, door de aanleg van de Zui delijke dijken, de reeds aangewas sen gronden ingepolderd. En de Noordelijke Markdijk kon dienen als uitgangspunt voor verdere be dijkingen. Elke nieuwe dijk was 'n buitendijk. Maar na verloop van ja ren werd deze door nieuwe inpol dering een binnendijk of slaperijk, vaak gebruikt voor woongelegen heid zoals de dijkdorpen Stam peisgat en Fijnaart duidelijk laten z'en vaak voor weiland, soms de hellingen voor groenteteelt en meestal in hun voornaamste func tie, n.l. als dijk totaal verwaar loosd. ^/RAGEN WE NU naar de oorzaak van al de vernielingen in de loop der eeuwen, dan is het antwoord: de daling van de bo dem (die niets te maken heeft met het z.g. inklinken van de bodem. Deze daling is gering, slechts onge veer 1 m.m. per jaar. d.i. 1 meter per 1000 jaar. Maar als ooit een spreekwoord waar is: kleine oorza ken, grote gevolgen, dan in dit ge val. Wij merken die daling aan het hoger worden van de vloeden. moet het antwoord daarop luiden: ja! De Rijkswaterstaat geeft dit zelf toe, niet in woorden, maar in haar daden. Men ga naar Willemstad en bekijke er de buitendijk, die van deze stad in Oostelijke richting loopt. Men ziet. dat daarop reeds jaren geleden een betonnen muur tje is aangebracht van ongeveer 1 meter. Hetzelfde ziet men als men Zuid-Beveland binnenrijdt. Vanaf de dam tot aan Yerseke ook zo'n kam. Zo heeft men de dijk trachten te beschermen tegen de hoger wor dende vloeden, maar dat is niet vol doende. Men moet de gehele dijk hoger maken, dus een bredere ba sis en een bredere kop geven. Hier en -°aar heeft men de dijken niet tijdig genoeg versterkt. Men ga in Bergen op Zoom eens naar de „zeekant" kijken. Vijftig jaar geleden lag daar een flink gras veld, uitgestrekte schorren. Men bouwde er zelfs een Kurhaus op. En men achtte het niet nodig de dijk van de Augustapolder te ver sterken. Het was toen ook niet no dig, want schorren ervoor waren een goede bescherming. Niet vol doende aandacht echter is er gege ven aan het feit, dat hier een ge bied van afslag is. Van de mooie grasvelden van vroeger zijn niets meer over dan wat pollen. Op een geraffineerde wijze gaat de Ooster- Schelde voort dit gebied te vernie len. Men heeft dit zien aankomen, maar het blijkbaar nog niet nodig geacht veiligheidsmaatregelen te nemen. Men kan de uitschurende kracht van het water niet tegen houden. Maar wel moet men trach ten zich te beveiligen tegen de ge volgen, beter dan men dit in de voorafgaa'nde jaren gedaan heeft. C.v.d.B. TR STAAT EEN zacht-blauwe lentelucht voor het raam. De heer Professor Romme zit ge- noegelijk op één Kamerbankje te keuvelen met de heer Weiter. „Geen nieuws goed nieuws", zegt meneer Wisjinski. De Europese Defensie Gemeenschap is nog altijd niet ge strand. De Deense regering stelt be lastingverlagingen voor, acht we ken vóór de verkiezingen. In Bel gië vangt de oppositie weer een keer bot. Een geëvacueerd meisje krijgt haar poppenwieg terug. De juffrouw van het reisbureau heeft alweer vragen te beantwoorden over zomervacanties. Een spreeuw probeert op het dak, of ze nog kan fluiten. Een anti-cycloon bepaalt het weder over ons land, zegt Uk- kel. Mej. de Waal zit achter bloe men te blozen aan de regerings-ta- fel. We gaan goedkopere bacon erer. Benelux-ministers hebben iedere week een nieuw conferen tie-oord, om heel hartelijk en ver trouwelijk aan elkaar te vertel len, dat ze het niet eens zijn. Griep- patiënten kruipen ietwat pipjes maar genezen uit hun bedden. De fleurige jurken komen weer te voorschijn. Het wordt tóch, tóch lente! jyjINISTER DONKER heeft in de Kamer met nadruk verzekerd, dat hij er niet aan denkt de vernieuwing van het gevangenis wezen ongedaan te maken. Integen deel, hij is er een overtuigd voor stander van en zal ook aan de geestelijke verzorging en reclasse ring geen belemmeringen opleggen. Mr Donker moet weten, dat de hiel en daar geuite ongerustheid waar achtig niet is ontsproten aan de zucht, om hem nu eens dwars te zitten. Ze was geïnspireerd door oprechte bekommernis van deskun digen op het gebied van gevange niswezen en reclassering. Intussen heeft men onder de indruk van tij delijke maatregelen de zaak wel licht te somber ingezien. De beslis te verklaring van de minister zal hen. naar we hopen, kunnen gerust stellen. £)E VOORBIJE ZONDAG is heel sterk aan de dag getreden, hoe funest voor de meeste clubs de vorstperiode heeft gewerkt. Slechts een enkele was in gewone doen; het merendeel schoot in allerlei opzicht: technisch, tactisch, lichamelijke conditie, volkomen tekort. Men zou bij na willen concluderen, dat er aan de training nogal wat ontbreekt, te meer, omdat practisch in alle wedstrijden van een belangrijk tekort aan conditie sprake is geweest. Natuurlijk zijn daar ook geestelijke factoren aan te pas gekomen: een nationale ramp als Nederland te verwerken kreeg, gaat een mens ook de sportman niet zonder meer voorbijl Intussen beginnen we de lente te naderen. De laatste dagen spreken daar zeer nadrukkelijk van, en nu langzaam maar zeker ook weer normale omstandigheden zich beginnen aan te kondigen de terreinen boven dien zich aan het herstellen zijn mag worden verwacht, dat komende Zondag minder afwijkende resultaten geboekt zullen worden. Advertentie) GRIEPPOEDER 7 cent per poeder Dit ge-zin uit Nigeria, vertoeft op het ogenblik in Londen, waar de heer en mevrouw V. Adetunji-Aderotimi stu deren. Zij gingen, gekleed in hun kleurige costuums, met de baby, Fun- ke-Adcrotfmi op moeders rug, eens naar de vorderingen van de kronings voorbereidingen in de Westminster Abdij kijken. Zij hopen de kroning in Juni a.s. te kunnen bijwonen. lil TN DE EERSTE KLASSE A blijven RCH en Ajax dicht in elkanders nabijheid. In I B wordt Heeren veen nu bedreigd door Enschede, dat Vitesse passeerde en nog slechts twee punten tekort komt aan Lenstra c.s. Eindhoven is er inderdaad in ge slaagd Feyenoord in Rotterdam te kloppen en de leiding der rood-wit ten over te nemen. Met PSV, dat een punt minder rijk is, glorieert dus de lampenstad op het ogenblik in deze afdeling. In 1 C is er geen verandering in de top opgetreden, maar of dat Zon dagavond nog zo zal zijn? Willem II, zowel als Sparta spelen uit: de trico lores bij MVV, Terlouw c.s. bij HBS. Lang niet zeker is, dat de landskam pioenen in Maastricht zullen winnen, hetgeen van Sparta in Den Haag wel is te verwachten. Het zou dus niet moeten verbazen, als MVV straks de plaats van Willem II op de ranglijst inneemt. Excelsior krijgt aan SVV vermoedelijk een zware kluif, en ook Emma zal de punten niet van Theoie cadeau ontvangen. VW, nog altijd rr.ede-candidaat voor de titel, staat niet ongunstig voor de winst contra Sittardia, terwijl Longa zich tegen Ju liana wel herstellen zal. Brabantia lijkt ons vooralsnog te zwak om BW, dat alsmaar hoger opklimt, van het lijf te houden. Eindhoven geven we op eigen grond gewonnen contra ADO. Bij Xerxes thuis is het altijd kwaad kersen eter, en NAC. dat er op bezoek gaat, zal vel uit een heel ander vaatje moeten gaan tappen, om er succes te kun nen boeken. Ook RBC heeft een moei lijke opgave: de uitwedstrijd tegen Bleyerheide. dat 1.1. Zondag NAC in het zand deed bijten. Maurits is niet tegen PSV opgewassen, evenmin als TEC contra NOAD. Hermes DVS ech ter is allerminst kansloos tegen het bezoekende Limburgia, in tegenstel ling tot DHC, dat Feyenoord dl winst wel zal moeten laten. DE TWEEDE KLASSERS LIET BEGINT ER in 2 A lelijk uit te zien voor DESK, dat nu lan taarndrager is geworden. Een voordeel is, dat het twee wedstrijden minder heeft gespeeld dan RKTVV en o.a. SET, dat overmorgen op be zoek komt. Als die ontmoeting eens in een kleine zege kon worden om gezet, zou al veel ten goede gekeerd zijn! Sarto doet de laatste tijd ver rassende dingen; gaat dat Zondag te gen TOP weer zo? Wilhelmina heeft een kansje contra Kolping, evenals RKTVV tegen Schijndel. Woensel kan thuis eveneens succes boeken contra Veloc, maar Helmond heeft nog niet gewonnen bij De Spechten. Het zijn wel zeer afwijkende re sultaten, welke verleden Zondag in 2 B werden geboekt. Voorlopig is niet aan te nemen, dat zich dit overmor gen gaat herhalen- Dosko speelt op eigen grond tegen RAC. Het wil ons voorkomen, dat de Bergenaren zich in eigen omgeving zullen herstellen, al zal dit tegen de Rijenaren allesbe halve gemakkelijk gaan. Rood-Wit, bij wie het vorige keer ook al niet lukte, gaat eveneens alle zeilen bijzetten om revanche te nemen; gevreesd moet worden, dat hier Terneuzen het kind van de rekening zal worden. Goes kan in staat worden geacht om het bezoekende Axel de winst te ontne men. Doch wat wordt Het resultaat bij BaronieInternos? Nu de groen- witten na een kleine twee maanden weer de leiding hebben veroverd, zullen zij die met man en macht wil len behouden. Internos blijkt inmid dels weer op toeren te zijn gekomen en dat zegt voldoende voor een op en top spannende ontmoeting, waar van men voorlopig voorspellen kan, dat Baronie er een kleine zege uit zal weten te distilleren. DE DERDE KLASSERS P)E SPANNING in 3 B is volledig gebleven en Zondag zal die nog niet zijn afgenomen. Oss heeft goede winstkansen contra Sint Mi chielsgestel; die van WSC zijn echter minder groot, nu Uno Animo er te gast komt. Zwaluw klopt natuurlijk Gudok, doch een puntenverdeling is te verwachten bij OJCHeusden. Concordia is vooralsnog sterker te achten dan RKC, in tegenstelling tot Blauw-Geel. dat tegen Hieronymus waarschijnlijk niet „aan de beurt" komt. In 3 C slechts drie wedstrijden. VES SCO opent de rij; er zit minstens kans op gelijk spel in voor de lui uit Oudenbosch. RWB zal als gastheer weinig moeite hebben met Virtus. Hoogspanning is evenwel te verwach ten bij HeroDongen. Slagen de lei ders er in te winnen of een gelijk spel te bevechten, dan stijgen de kam pioenskansen der Dongenaren weer met enige percenten. Hero is intussen ook nog candidaat, tezamen met Baardwijk en RWB, zodat winst voor Hero eveneens allerminst denkbeeldig is. Zes ontmoetingen telt 3 D. Clinge heeft behoorlijke winstpapieren tegen Biervliet, maar zeer laag staan deze TNERTIEN JAAR oud was Bob Woolridge toen hij in 1866 te Newcastle kolenzakken stal en deswege tot twaalf stokslagen werd veroordeeld. Vijf-en-negentig jaar was Bob Woolridge toen hij in 1948 een paar schoenen gapte en éleswege van een vriendelijke rechter een berisping kreeg. Tussen deze twee feiten lag een heel leven van diefstallen, inbraken en gevangenisstraffen. Bob maakte kennis met vrywel alle befaamde Engelse gevangenissen, als Dart- moor, Pentonville, Portsmouth, Scrubs, Parkhurst en Wormwood. Na zijn laatste diefstal trok de langvingerige Bob zich terug in het tehuis voor ouden van dagen te Leeds. En thans vierde Engelands oudste inbreker zijn eeuwfeest met een taart met honderd kaarsjes. Burgemeester Frank Burnley van Leeds verscheen ten tonele om zijn gelukwensen aan te bieden en toen Bob de zilveren ambtsketen zag, zuchtte hij: „Was ik maar tien jaar jonger Goed voorbeeld PjEZE WEEK heeft Amerika weer gefeest ter herdenking van Ge orge Washington (1732-1799) en alle ouders hebben hun zonen het voorbeeld voorgehouden van deze grote man en verteld van de kleine George die zo graag met een bijl rondliep en nooit een leugen kon vertellen. Om dit laatste gaat het dan natuurlijk vooral. Inplaats van het uitroeien van leugens heeft men nu het effect, dat er een ware hout hakkersrage onder de jeugd is ont staan. De zesjarige Roger Knowles ligt in het hospitaal van Cedar Knolls, nadat de bijl van zijn neefje op zijn hersens viel en de 15-jarige Don King sneed de electriciteit af van 250 gezinnen in Waynesbury, toen de door hem gevelde boom op de draden terecht kwam. Bevrijding QCH, WAT HEEFT ons vertrou wen in de edele cowboys en Indianen van Nieuw Mexico een lelijke klap gekregen. Waar is de eer gebleven in de broeder lijke strijd van tanige kerels en in dekens gehulde Indianen sluipend uit de pueblo's langs de stoffige wegen van Taos en San ta Fe tegen de sheriffs? Wat heeft deze romantiek de das omgedaan? De houding van Conrado Apodaco, die veilig ach ter slot en grendel zat in Taos. De amigos van Conrado hadden besloten, hem te bevrijden en dus drukten ze de ruit in van het bu reau van de sheriff, openden zijn niet-gesloten lessenaar, haalden er de celsleutels uit en draaiden de deur van Conrado's verblijf open. Maar Conrado vond de cel lek ker warm, het eten heerlijk en de sheriff een vriendelijk man, afge zien nog van de ongestoorde nacht rust die hij hier eindelijk eens genieten kon. Terwijl nu de ami gos zich vermaakten met een ver der onderzoek van het cachot sloop Conrado naar de telefoon, belde de sheriff op en zei: „Je kunt beter maar eens gauw hier heen komen om je gevangenis te sluiten. De deur staat wijd open". De sheriff kwam en sloot de gevangenis opnieuw, terwijl de amigos er nog in zaten. Én die bleven er in. 20 dagen lang. Ze vonden de hele geschiedenis er een van de diepste disgraciaof tewel schandelijkheid. Ike's bretels DE BEKENDE variété-kunstenaa. Borra, die zichzelf de eerst* gauwdief ter wereld noemt, heeft verklaard, dat het zijn grootste ver langen is de bretels van president Eisenhower te ontfutselen. De ech te naam van Borra is Borisav Borra Milojkovic- Hij is een genaturaliseerd Oostenrijker van Zuïdslavische al- komst. In zijn zeventienjarige loop baan werden duizenden het siaclit- offer van zijn zakkenrollerskunst, waaronder bekende personen, zoals de Amerikaanse generaal Mark Clark, de gewezen Britse minister van Landsverdediging Emmanuel Shinwell, gewezen koning l'etcr van zuid-siavie, Eulgenica Batista, de streke man van Cuba en Koningin Elisabeth van België. Potlood VEN IN NOVEMBER 1951 ver- loren potlood werd dezer da gen teruggevonden in de lin kerknie van de 13-jarige Marietje H. te Maastricht. Het bruine pot lood zou er nog in hebben geze ten, als zij zich niet voor enkele maanden met die knie ergens te gen had gestoten. Ofschoon dt stoot uiterst onbeduidend scheen bleef het bloed uit de speldeknop- wond stromen. De dokter liet röntnenfoto's van de knie maken en dit leidde Marietje tenslotte naar de operatietafel. Daar deden de geneesheren on verwacht een ontdekking, welkt in hun jarenlange praktijk geen tegenhanger had gevonden en ook wel nooit zal vinden. Want een eind bruinhouten potlood, de punt nog „bedrijfsklaar", kwam te voorschijn. Eigen zaken LIET ..bemoei-je-met-je-eigen-za- ken is zeer ontwikkeld bij de Angelsaksische volkeren en in het bijzonder bij de Amerikanen. Immigranten in Canada en Austra lië weten'ervan mee te praten. Een sterk staaltje van deze levenshou ding bleek uit de geschiedenis van de 59-jarige Carl Virtanen. eigenaar van hotels en kantoorgebouwen t« New-York. Hij verdween op 8 Ja nuari j.l. en dezer dagen werd pas ontdekt, dat hij als een „onbekende" is begraven, nadat zijn lijk in de lift van een kantoorgebouw was ge vonden. Niet minder dan 46 dagen lang stond zijn auto buiten geparkeero' en niemand viel dit op. Zelfs geen politieman nam er notitia van en dat is te verwonderlijker omdat ei de nummerplaat van 1952 nog op zat. Advertentie) genoteerd van Corn. Boys tegen Vlis- singen en bijna even laag die van Breskens contra Odio. Meto's kansen zijn echter even groot als die van het bezoekende Nieuw Borgvliet. De Zeeuwen en RCS delen vermoedelijk de punten, doch RKFC zal daarmede waarschijnlijk niet tevreden zijn bij Zeelandia. DE VIERDE KLASSERS Advertentie) ENE TWEE koplopers in 4 D: Veerse Boys en RKDVC zullen hun po sities kunnen solideren, resp- bij Nieuwkuik en Vlijmense Boys. Wit- Zwart en Raamsdonk lijken ons aan elkaar gewaagd, doch Heukelum zal, tenzij er bijzondere dingen gebeuren, Waspik aan zijn zegekar binden. In 4 F kan DHV de leiding van Mg- dese Boys overnemen, door bij RSV te winnen; dit ligt wel in de lijn der verwachtingen. Breda moet Velocitas een kleine nederlaag kunnen bezor gen, doch Groen-Wit is daartoe niet f/TT,V7/7 SPECIAAL VOOR DE HANDEN f/y Prijzen sterk verlaagd! Grote tube thans 95 ct. Ke.lP'1"7 bij machte tegen Zundert. Gilze heefi bezoek van PCP: twee aan elkaar ge waagde teams, die bovendien nog al tijd mede-gegadigde blijven voor d« bovenste plaats. Misschien geeft eigen terrein hier de doorslag? Het schijnt in 4 H wederom op een kampioenschap van Hulst te zullen uitdraaien. Zondag staat een bezoek aan Sluiskil op het programma; te verwachten is, dat geen winst bij de gastheren zal achterblijven. KIA weet wel raad met Koewacht, evenals Hon- tenisse met PSK. waardoor Hontenisse op de hielen blijft van Hulst, dat van zelfsprekend ook geen misstap meer begaan mag. EMM en Steen lopen weinig uiteen, maar Aardenburg zien we voorlopig bij IJzendijke zegevie- door - Nico J. P. Smith 14) „Jpi Praat gewoon met hem heel avond d'e inspecteur gistcr- a?ras, geboortedatum van z n moeder en van z'n va- di^~z^„CC! misschien ook wanneer me zijn geboren? - co weet Hcnk het wel °P dezelfde dag als hij lachend 18 ^rapP'». ze3t de meneer JMi hij waardeert hot riet cr° Ütet'1aan't W3t hij'"'6t opschrijft", het met dat cadeautjl ch-, niVaMe best heeft getroffen. al te Dan gaat de telefoon, die naast her bureau hangt De meneer Keven dadeliik hii v 's hlel' Ik «>1 hem klaar met hem. h*"*n- Ik ben Zü Je komt regelrecht van het do- De jongen had nog wel een noosie willen blijven. Deze meneer "altrat mee die is niet ongeschikt Dc di- vectiekanicr ligt aan het andere eind van de hal. Henk kijkt nog even of hij de jongen met z'n bezem nog ziet, maar alleen de portier staat bij z'n kamertje op wacht bij de stevig ge sloten buitendeur. De meneer klopt aan en doet da delijk de deur open. Verdraaid, dat is een deftige kamer, denkt Henk als hij na een wenk van de vriendelijke meneer naar binnen stapt. Hoge ramen een zee van licht de zon, die dwars door de kamer schijnt. Dat is natuurlijk aan de an dere kant van de Wodanstraat, denkt Henk. De meneer die hem heeft in geschreven, overhandigt aan een lan ge rijzige figuur achter een groot bu reau een map, die hij uit z'n eigen kamer heeft meegenomen. Hier is Henk Veder, directeur, zegt hij. Ik kan nu zeker wel gaan? De ander knikt. Ga daar eens zitten, Henk. zegt de directeur Het klinkt heel vriendelijk, maar toch is Henk te veel onder de indruk van de stijve deftigheid van deze ka mer om dadelijk zo op z'n gemak te zijn als bij die ander. Hij heeft aan de uitnodiging om te gaan zitten ge volg gegeven, maar hij zit op het uiterste puntje van de stoel. De di recteur leest heel even in de map, die de ander hem heeft gegeven. Henk weet niet, dat dit z'n dossier is dat het de stukken zijn, die op z'n misstap en alles wat er bij be hoort betrekking hebben. Het is stil in de kamei terwijl de directeur leest een stilte, die Henk benauwt. Geen gerucht dringt tot de ze kamer door en hoewel er een raam openstaat is er ook geen lawaai van de straat. Zo Henk, daar zitten wc dan nu, zegt de directeur als hij eindelijk is uitgelezen en achterover in z'n stoel leunt. Noemen ze je thuis óók Henk? Ja, hoe zouden ze hem anders noe men? Hij héét toch zeker zo? Het zou kunnen, dat ze je Hein noemden, zie je, -gaat de directeur voort. Ik houd er niet van, dat je hier anders wordt genoemd dan thuis. Nee. dat zal wel, denkt Henk. Dan dringt zich plotseling de v-aag op, die hij al aan de man met het zwarte boek had willen stellen, maar waarvoor hij geen gelegenheid kreeg: Hoe lang moet ik hier blijven, meneer? De vraag klinkt stijf en strak. De jongen zit nog even ongemakkelijk. De ander glimlacht. De gewone vraag, Henk. Dat willen alle jongens weten als ze hier voor het eerst ko men. Kijk. dat kan meevallen en het kan tegenvallen. Maar om te begin nen mag je wel op drie maanden re kenen. De directeur leunt achterover in z'n wipstoel en kijkt hoe z'n patiënt op dit antwoord reageert. Henk wordt wit als een doek en herhaalt lang zaam: drie maandendrie maanden. Het is beter, dat *je weet, waar je aan toe bent, jongen, zegt de di recteur zacht. Drie maandendat hou ik niet uit, zegt Henk bijna toonloos. Kom, kom, niet zo somber Het is niet leuk. dat je hier bentdat je hier moet zijn, maar zó erg is het nu ook weer niet. Niet erg.niet erg.Die man daar in z'n bureaustoel heeft gemak kelijk praten. Niet erg Het is hier rot, zei dat jog in de hal. In geen drie maanden wegdrie maanden in dit donkere huis, waarvan natuur lijk alleen de directiekamer licht ge noeg heeft. Drie maandendat zegt- ic zó maar of het niks is. En nu zit hij hem nog aan te kijken ook. Henks blauw-grijze ogen ontmoeten even de dwingende blik van de directeur. Straks gaat voor hem die zware deur weer open voor hem grabbelt die portier dadelijk z'n sleutel uit z'n zak voor hèm tikt-ie nog be leefd aan z'n pet: dag meneer... móge meneergoede middag me neer Misschien heeft-ie zélf wel een sleutel van dit rot gebouwAls- ie dan maar niet vergeet, de deur dicht te doen. als-ie er uitgaat. Maar nee, daar zal dat brok portier wel voor zorgen. Waarom zit die ke rel hem nu zo aan te loensen zonder wat te zeggen? Je zou het er warm van krijgen. Hij denkt zeker, dat hij zal gaan huilen? Die lol gunt hij hem niet. Maar drie maanden hierdrie maandenHenk strijkt met een nijdig gebaar het haar voor z'n ogen weg. Het is een bittere pil, niet Henk? vraagt de directeur eindelijk. Je zal wel merken, dat je hier niet voor je plezier bent, maar aan de andere kant: als je hier je best doet als je je houdt aan de regels van het huis, dan zal je zien, dat het nog wel mee valt Wij zijn geen barbaren. Na tuurlijk je moet werken voor de kost ledigheid is des duivels oor kussen, maar onze jongens hebben ook hun ontspanning zij kunnen lezen zij kunnen aan sport doen De uiteenzetting van de directeur wordt onderbroken door dc telefoon. Ditmaal hangt het toestel niet aan de wand, maar het staat op het bureau en de achterover wippende meneer laat zich langzaam neer om dan met een sierlijk gebaar naar de hoorn te grijpen. Een witte, slanke hand is het, Hallo? Het wordt heel zacht gezegd, maar dadelijk daarop verandert de toon. Nee maar Kees, ben jij het Dat is een verrassing. Nee natuurlijk nietvoor jou heb ik natuurlijk de tijd.... Wat een verrassing, dat je weer terug bent! Ja, ik ben hier nog even bezig, maar je kunt gerust naar me toekomendan maak ik me wel vrij, Nee. kan ik me voor stellen, dat je dat liever niet doet. Dan kom ik wel naar jou toe. La ten we zeggen: met een half uur tje.... Nee, best, best.... Ja, ook, gelukkig wel. Praten we straks wel over. De slanke hand legt de hoorn weer neer. Dit telefoongesprek is afgelo pen het gesprek met Henk zal wor den voortgezet. Henk heelt in spanning zitten luis teren. Uit de brokstukken van het gesprek aan deze kant van de lijn tracht hij op te maken wat de an der zegt wie de andere is. Kees.... een vriend die terug is een vriend, die wordt uitgenodigd naar de directeur te komen, maar die dat liever niet doet. En de directeur kan zich dot voorstellen Hij ont moet hem liever niet in deze zonnige kamer, omdat die kamer in dit don kere gesticht ligt Hier worden ande re gesprekken gevoerd. (Wordt vervolgd'1 ZATERDAG 28 FEBRUARI 1953 HILVERSUM I 402 meter VARA. 7.00 Nieuws; 7.13 Gramofoonmuziek; 7.30 Idem; 8.00 Nieuws en weerberichten: 8.13 Gramofoonmuzie; 8.30 Orgelspel; 8.55 Voor de huisvrouw; 9.00 Gramofoonmu- ziek; (Om 9.35 Waterstanden); VPRO: 10.00 .Tijdelijk uitgeschakeld", causerie; 10.05 Morgenwijding; VARA: 10.20 Voor de arbeiders in de continubedrij ven; 11.35 Bariton en piano; 12.00 Gra mofoonmuziek; 12.30 Land. en tuinbouw- med'edelingen; 12.33 Orgel en tenor; 13.00 Nieuws en commentaar: 13.20 Dansmu ziek; 13.50 Radioweekjournaal; 14.15 Amusementsmuziek; 14.35 Gronings pro gramma; 15.00 Pclitiekapel; 15.30 ..Eerst denken, dan doen", causerie; 15.45 Gra- mofoonmuziek: 16.15 Sportpraatje; 16.30 Gramofoonmuziek: 17.15 Voor de jeugd; 28.00 Nieuws; 18.15 VARA-Varta; 18.20 Filmprogramma; 18.40 Regeringsuitzen. ding: Zoeklicht, op de Westerse Defen sie; 19 00 Ar'istieke Staalkaart; VPRO: 19 30 ..Passepartout", causerie: 19.40 ..Het Oude Testament in deze tijd", causerie; 19.55 ..Deze week", causerie; VARA: 20.00 Nieuws; 20.05 „Beurzen open! Dij- ken> dicht!" 22.00 Socialistisch commen taar; 22.15 Weense muziek: 22 40 ..Onder de pannen", hoorspel; 23.00 Nieuws: 23.15 tot 24.00 Gramofoonmuziek. HILVERSUM II 298 meter - KRO. ".00 Nieuws: 7.10 Gramofoonmuziek: 7.15 Ochiendgymnas iek; 7.30 Gewijde mu ziek; 7.45 Morgengebed en liturgische kalender; 8.00 Nieuws en weerberich- ten; 8.15 Gramofoonmuziek: 9.00 Voor de huisvrouw; 9.35 Gramofoonmuziek; 10.00 Voor de kleuters; 10.15 Gramofoonmu ziek; 11.00 Voor de zieken; 11 45 Gra mofoonmuziek; 12.00 Angelus; 12.03 Gra. mofoonmuziek; (12.30-12.33 Land- en tuin. bouwmededelingen); 12 55 Zonnewijzer; 13.00 Nieuws en katholiek nieuws; 13.20 Amusementsmuziek; 14.00 Boekbespre. king; 14.10 Gramofoonmuziek; 14.20 En gelse les; 14.40 Gemengd koor en piano; 15.00 Kroniek van Letteren en Kunsten; 15.40 Muziekcorps; 16.00 Pianospel; 16.20 Gramofoonmuziek: 16.30 De sclioonheio" van het Gregoriaans; 17.00 Voor de jeugd, 18.00 Gevarieerde muziek; 18.15 Journa listiek weekoverzicht; 18.25 Metropole orkest: 13.45 Buitenlandse corresponden ties: 19.00 Nieuws: 19.10 Gramofoonmu ziek: 19.20 Parlementsoverzicht; 19.30 Gramofoonmuziek; 20.00 „Lichtbaken", causerie; 20.15 ..Beurzen opèn - Dijken dicht"; 22.00 „Veronica", hoorspel; 22.45 Avondgebed en liturgische kalender; 23.00 Nieuws; 23.15 Nieuws in Esperanto: 23.25-24.00 Gramofoonmuziek. BRUSSEL. VLAAMS. 324 meter 11.45 Gramofoonmuziek; 12.30 Weerberichten; 12.34 Gramofoonmuziek; 13 00 Nieuws: 13.15 Vlaamse liederen; 14.00 Houtbla zerstrio; 14.30 Gramofoonmuziek: 15.15 Muziek van de Sahara; 16.00, 16.15 en 16 30 Gramofoonmuziek; 16.45 Engelse les; 17.00 Nieuws: 17.10 Gramofoonmuziek: 17.30 Orgelconcert; 18.30 Voor de solda ten; 19.00 Nieuws; 19 40 Gramofoonmu ziek: 20.00 Gevarieerd nrogramma; 21.15 Accordeonmuziek: 21.30 Gramofoonmu ziek; 21.45 Accordeonmuziek; 22.IX) Nws 22.15 Jazzmuziek: 22 45 Gramofoonmu ziek; 23.00 Nieuws: 23.05-24.00 Gramo foonmuziek. BRUSSEL. FRANS. 484 meter - 12.05 Omroeporkest; 13.00 Nieuws; 13.10 er. 14.05 Verzoekprogramma; 15.00 Gramo foonmuziek; 16.30 Lichte muziek; 17.00 Nieuws; 17.15 Lichte muziek; 18.30 Ac cordeonmuziek; 19.40 Gramofoonmuziek; 19.45 Nieuws; 20.00 en 20.15 Gevarieerde muziek; 20.30 Nieuwe chansons; 21.00 Gramofoonmuziek; 22.00 Nieuws; 22.10 Gramofoonmuziek: 22.15 Jazzmuzek; 22.45 Gramofoonmuziek; 22.50 Nieuws; 23,00 Gramofoonmuziek; 23.55 Nieuws.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 5