DE VLUCHT NAAR WEST wasis en blijft zijn geld waard! ruïne erikzee EEN R Hulpverlening slachtoffers watersnood in de gemeente Hontenisse Statenleden discussieerden urenlang over polderreglementen SUIKERFABRIEK WITTOUCK WAST AARDAPPELS UIT RAMPGEBIED Steeds meer zandzakken in het dijkgat bij Waarde Katholieke Kring" te Oostburg voor Pasen onder de kap ITALIAANSE HULP DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 27 FEBRUARI 1953 acludeert yan de B.B. jor Jansteen :ns da SJV EN Zeeuw dodelijk veron gelukt nabij Tilburg WINST OP 'T WATER WERVING „NOODWACHTEN" KRING Z. 3. B.B. CONFERENTIE IN MAART Ipenoordkomt er met milde subsidies en garanties INPLAATS VAN SUIKERBIETN Om deel van voorraad te redden WEER HOOP VOOR WAARDE 1» ROOFMOORD TE EEDE Kapelle werd weer bedacht Ook het Wit-Gele Kruis krijgt er een plaats GROTE FEESTZAAL 33 wagons goederen Van ijsievue naar ijs- operette Sport in t Kort Belangstelling voor regie-cursus W.K.A. MARKTEN ang naar het en de' bad- geen bevel tot ONBEVOEGD voor het ge- ad, ging op dit iep in, daar z.i. ;uwe gemeente- egd is de be- •urgemeester te komen gerecht- m besluiten de m de Commis- /an de gemeen- geval geweest Lnister Beel het stelde de Offi- roclamatie op. de mening van Zierikzee geen EN MISBRUIK tk de Officier jn mening uit, tuursdaden van e toetsing door een. Doordat er noodtoestand misbruik van geweest. Hij pen genoemde e de uitspraak twee uur, doch ds Woensdag 4 heeft in over ig Bevordering g toesloten, de rs voor de Be- ondanks de lOgelijk vertra- iden. Daarom jk opgestelde ang vinden in ■incie, die niet de watersnood eren gaan de le Bescherming laart. Op Wai- et uitzondering op 23 Maart rden begonnen, van de provin- iding voor de reeds ver was wei-ving wor- t van het voor- Noord-Brabant ste jaar is hij weest, zoals al- bezorger iedere het wonder dat guur geworden en hoort als de ikker, de kran- chtendijk num- woont. pt, ook nu nog, n de Bakker is et te zwaar op- met het rond- lagen. Hij is er at mogen ze op >on zelfs.! GESCHOOL •ar^n voor mijn- M. Brabers te ele uit IJzendijke ïeursexamen voor MA BOEK- loma boekhouden oom en voor het 'sadministratie de te Goes. uur: De zoon Vlaamse Opera •af ballet. Kon. e schone in het t niet aan alles en 21 uur: Diplo. iouw 20 uur: De Dijck 19.30 uur ran een onschul- academie: Revue )ouane ten bate den. uur: De zoon serigebouw 8 u.: annen. uur: Limelight. Geruchten volkomen uit de lucht gegrepen Comité was zeer actief P)E WATERSNOOD van i Fcbr. j.l. E' had nog pas enkele uren geleden dood en verderf gebracht in de ge meente Hontenisse of er was al een comité geformeerd ter leniging van de grootste ogenblikkelijke nonen der zo zwaar getroffen inwoners, welk comité was samengesteld uit Baro nesse Collot d'Escurie, Mevr. van Hootegem en mej. de Beer. In koortsachtig tempo werd ge werkt aan verzameling. sor tering en verdeling der ter beschik king gestelde kledingstukken, dekens, beddegoed enz. enz. opdat de getrof fenen van de tot het noodgebied be horende wijken zoals Duivenhoek, Baalhoek en Kruispolder, enz. in de kortst mogelijke tijd hun grootste Stoffelijke noden zagen gelenigd. De dames van het comité hebben dag aan dag, met laarzen gewapend, door water en modder gelopen om de getroffenen te bereiken en hen de met zoveel liefde geofferde goederen uit te delen. GERODDEL. XJauwelijks had de verdeling plaats gehad of het geroddel begon. Vooral in het kerkdorp Lamswaar- CEN VRACHTAUTO van het trans- portbedrijf P. de Potter uit Kou- dekerke stond geparkeerd langs de Brcdaseweg te Tilburg vanwege een mankement. De wagen was geladen met melk. Toen men omstreeks negen uur 's avonds gereed was met de re- peratie. kwam een zware MAG-vracht- auto uit de richting Breda gereden, bestuurd door de heer P. Vielen uit Beek Tubbergen* Vermoedelijk verblind door een te genligger is deze auto in volle vaart op een takelwagen ingereden, die bij de reparatie van de Walcherse wagen dienst had gedaan. De takelwagen werd tegen de achterzijde van de melktanker gedrukt en tussen deze beide voertuigen geraakte de 50-jari ge P. de Potter uit Koudekerke. Hij werd dusdanig ernstig gewond, dat hij enkele ogenblikken daarna over leed. Een der monteurs werd bovendien licht aan het been gewond. fantastische verhalen de de deden ronde. Goederen zouden in grote hoeveel heden in niet getroffen gezinnen ver van het eigenlijke noodgebied zijn ge geven zelfs wederverkoop zou hebben plaats gehad, terwijl de getroffenen weinig of niets zouden hebben ont- \angen. M-?t dit al zijn goede namen besmeurd en is veel kwaad gesticht. Het opofferende werk van het co mité heeft men trachten af te nreken. Ondanks dit alles heeft het comité rustig doorgewerkt en zich aan alle ongepaste critiek niet gestoord. Tenslotte staan toch altijd nog de beste stuurlui aan de wal. DE WERKELIJKHEID. Stoof polder bij Bruinisse weer droog Pje Stoofpolder te Bruinisse, een klein poldertje van plm. 25 h.a.. is droog. Na enige dagen dag en nacht malen is het gelukt, het water uit het pol dertje naast de vluchthaven weg te krijgen. Voor het droog maken van de ei genlijke Bruinissepolder. waarin het dorp Bruinisse ligt, is een zandzuiger gearriveerd, die begonnen is met het spuiten van zand op het land nabij het tramstation te Zijpe. Aldus wordt een zanddepot gevormd, bestemd om de gaten in de oude dijk te dichten. Men wacht echter- nog op draglines, om het opgespoten zand op auto's te laden-. De nog resterende zes gaten in de oude dijk vallen nogal mee. De gróte moeilijkheid is hier niet de diepte der gaten, maar het feit, dat de gaten zo moeilijk te bereiken zijn, omdat er over deze slaperdijk geen gebaande Liet comité heeft moeite noch tijd gespaard om de zo zwaar ge troffen gemeentenaren naar beste vermogen te helpen. Zeker er zijn vergissingen begaan, er hebben mis verstanden plaats gehad, zowel ten opzichte van het comité als van de getroffenen zelf, doch onder derge lijke omstandigheden is dat zeer goed begrijpelijk en geen enkel welden kend mens zal dat ten kwade duiden. Ook de bestuurders en godsdienstig- sociale organisaties kregen kennis van alle mogelijke en onmogelijke geruchten en zijn op onderzoek ge togen. Zij hebben getroffenen in de paro chie Lamswaarde bezocht en ook contact gezocht met die mensen die men met het praedicaat „lieve vriend jes" verleent had en gelukkig is ook bij dit onderzoek komen vaststaan, dat de verspreide geruchten op fan tasie berusten. De betreffende be stuurders, t.w. Jac. de Booy, voorzit ter R. K. Landarbeidersbond; P. Vink, voorzitter der K.A.J. en Th. Cornelis- sen, voorzitter R. K. Boerenstand te Lamswaarde, werden door burgemees ter van Hootegem ontvangen, waarbij ook het comité aanwezig was. Tijdens dit onderhoud bleek we derom dat Ket comité gedaan heeft wat het kon om ieder ten beste te helpen terwijl en burgemeestr en de dames van het comité alle medewer king toezegden voor wat betreft de door genoemde bestuurders geuite wensen t.a.v. de zwaar getroffenen. Moge het thans voor eenieder dui delijk zijn en alle geroddel voorgoed verdwenen. Laat Hontenisse eendrachtig samen werken aan de herstellingen van de schade door de natuurramp zo ernstig toegebracht. Geen woorden maar daden. En tenslotte voor wat de hulp ver-, lening betreft, een ere-saluut aan de dames van het comité. Vergaderingen in Maart rVE WERVING van de „Noodwach- ten" in de Kring Z. 3. Bescher ming Burgerbevolking zal in Maart een aanvang nemen. Op de laatste vergadering van de Kringraad werd door de H.H. Èurgemeesters in de Kring de wens uitgasproken, dat in alle gemeenten een propagandaavond zou worden gehouden. Deze avond zal onder leiding staan van de bur gemeester ter plaatse. Het woord zal o m gevoerd worden door de heer L. Stoorvogel. Kringhoofd. politie, tevens Hoofdinspecteur Zelfbescher ming die een uiteenzetting zal geven over „zelfbescherming". Voorts zal er een film vertoond worden over de B.B. terwijl het Kringhoofd B.B. een uiteenzetting zal geven over de dienst. Tijdens de vergadering zal er gelegen heid bestaan tot vrijwillig aanmel ding voor de verschillende diensten. Enig vervoerbaar materiaal waar over de B.B. thans beschikt zal ten behoeve van de aspirant vrijwilligers tentoongesteld worden. Het schema der vergaderingen is als volgt: Aar denburg 2 Maart: Biervliet 4 Maart; Breskens 5 Maart: Cadzand 6 Maart; Groede 9 Maart: Hoofdplaat 10 Mrt; Nieuwvliet 11 Maart: Oostburg 12 Maart; Retranchement 13 Maart; Schoondijke 16 Maart; Sluis 17 Mrt; Waterlandkerkje 18 Maart; IJzendij ke 19 Maart en Zuidzande 20 Maart. DIT JAAR 2507 BOEREN "LUSSEN een Januari en vijftien *5 Februari jï. zijn 2507 eigenaren van Oostduitse boerderijen naar het Westen uitgeweken", verklaarde mi nister Jakob Kaiser in de Bondsdag. Hij zeide dat er reeds in de herfst 200.0000 H.A. vruchtbare grond zon der eigenaar in de Sovjet-zone was. „Daar sindsdien nog meer boeren zijn gevlucht, moet de voorziening van Oost-Duitsland met levensmiddelen nog slechter worden", verklaarde hij. „De autoriteiten der Sovjet-zone streven er stelselmatig naar, de boe renstand te vernietigen en van de vrijè boeren arbeiders op de gemeen schappelijke boerderijen te maken", zei Kaiser. De militaire missie LJET INDONESISCHE Kabinet heeft bepaalde richtlijnen, die het zal volgen bij de onderhandelingen met Nederland inzake de Nederlandse mi litaire missie, aldus heeft de Minis ter van Voorlichting, de heer Mono- nutu, verklaard. De bespreking-en zullen in Maart worden gehouden. Over de inhoud van de richtlijnen wilde de Minister zich niet uitlaten. TN DE MIDDAGZITTING der Provin ciale Staten is urenlang gesproken over de wijziging van het algemeen reglement voor de polders en water schappen in Zeeland. De twee meest omstreden punten waren de voorgestelde facultatieve af schaffing van de vrijdom van dijkge- schot voor vronen en vrijlanden en de instelling van het gecombineerd stem recht. Ged. Staten wilden de mogelijk heid scheppen tot geleidelijke afschaf fing van deze vrijdom in tenminste tien en ten hoogste vijf en twintig jaar met een limiet van 3 verhoging per jaar. Mr. Bouwman (P.v.d.A.) vond die termijn te lang en wilde sneller afwikkeling terwijl daarentegen de heer Kodde (S.G.) het eigendoms recht in het gedrang zag gebracht en voor schadevergoeding pleitte. Daar de heer Philipse wegens ziekte verhinderd was, werd de verdediging namens G. S. gevoerd door de heer Hamelink, die de vergoeding verwierp en het voorstel van G. S. handhaaf de, benadrukkend, dat de opheffing 10 tot 15.000 ton aardappelen uit de overstroomde gebieden dreigen verlo ren te gaan. Dat is een enorm kwan tum en het is te begrijpen, dat pogin gen in het werk worden ggsteld om zoveel mogelijk van deze aardappe weg is en de wegen, die naar de ga- j 1 ei-voorraad te redden. De meeste van deze aardappelen hebben met het zee water kennis gemaakt en zitten zó on- der klei en slik, dat zij zo zonder meer ten toe voeren, alle overstroomd zijn Eerste gaten in Scheldedijk gedicht \/OOR WAARDE komt er weer eni ge hoop. De arbeiders, die al en kele weken aan de dichting van de gaten in de Scheldedijk werken, zijn er in geslaagd om het gat, dat het dorp direct bedreigt, gesloten te krij gen. Weet men nu ook de zwaar ge teisterde binnendijken te herstellen (men rekent hiervoor twee maanden nodig te hebben) dan is Waarde van de getij-beweging af en kan met het uitmalen van de polder worden be gonnen. Het eerste resultaat van deze dich ting is, dat de Kleine Westveerpolder wac. 'in drie huizen zijn weggespoeld, weer boven water gebracht kan wor den. Waarde zelf is nog onbewoonbaar. Op het gemeentehuis, dat bij eb ge heel droogvalt, bivakkeren echter vier man van de Rijkspolitie en 4 ponton niers, die de bewakingsdiensten uit oefenen. niet verhandelbaar zyn. Daarom is het nodig, dat zij worden gereinigd van alle ongerechtigheden en om dit karwei op te knappen, is.... de suikerfabriek Wittouck te Breda ingeschakeld. Door de bietengoten drijven thans de aardappelen in vuil grijs, modderig water via het bietenopvoerrad van de wasmolens in de staartvanginstallaties, waar het water wordt afgescheiden. De aardappel is dan gereed voor transport. Dat transport geschiedt in goederenwagons van de Nederlandse spoorwegen. 400 TON PER DAG nen worden. Eigenlijk is het op het ogenblik ideaal weer voor deze was serij. Bij vorst zouden de aardappelen meteen al waardeloos zijn, meer warmte zou het eveneens onmogelijk maken verder te gaan met schoon maken in verband met het rottings proces. Enorme hoeveelheden klei voeren deze aardappelen aan. Men heeft be rekend, dat 10.000 ton aardappelen uit de getroffen gebieden plm. 3000 m3 klei meebrengen. De toestand, waarin de aardappelen verkeren is zeer ver schillend: sommige zien er nog prach tig gaaf uit en hebben niets geleden, andere vormen breierige bergen, die uit elkaar zakken door de inwerking van het zee-water en de klei ,die er aan vastkleeft. Per schip en vrachtwa gen worden de aardappelen thans aan de Wittouck aangevoerd. BESTEMD VOOR EXPORT LJET OPMERKELIJKE van deze be handeling is, dat de aardappelen er practisch niet door beschadigd wor den en brandschoon in de spoorwa gens worden gestort. Per dag wordt plm. 400 ton op deze manier schoon gewassen. Men werkt thans in een drie-ploegenstelsel en iedere ploeg be staat uit 10 man. Reeds is een 1000 ton verwerkt en de weersomstandigheden zullen uitwijzen hoeveel aardappelen er de komende dagen nog gered kun- J_JET GROOTSTE kwantum van deze gewassen aardappelen is bestemd voor export. Zij gaan naar Duitsland waar zij verwerkt worden in de aard appelmeelfabrieken. Een kleiner ge deelte gaat naar Frankrijk. Een deel van de aardappelen is overgebracht naar het koelhuis van de firma Lint horst in de Belcrumpolder te Breda. Het was ook de heer Linthorst, die het eerst contact opnam met de Wit touck om het wassen van de aardap pelen te bespreken, terwijl het ini tiatief is uitgegaan van de ambtenaren van de SIVA (stichting in- en verkoop van aardappelen). Deze drie instan ties werken momenteel op hartelijke en prettige wijze samen om te trach ten een deel van Nederlandse aardap- pelenvoorraad te redden. Onafgebroken gaan de werkrnmi,. r> 11111111,111 lii*" den voor het herstel en voor de hè I f i van de lucht uit Semaakte Iten "van het gat in de dijk bij Wamde. bouw in de watersnoodgebieden vooAI aandzatóên Tnvomt voVC* dïchï I - luchtopname ANP-foto). niet dwingend is, maar de beslissing blijft bij de vergadering der ingelan- ■den. De heer Kodde diende tenslotte een voorstel tot vergoeding in. Dit werd verworpen met 276 stem men. Met de G.S. stemden vóór de he ren Verdonk, DikÖtter en Govaert van de K.V.P. Tegen het gezamenlijk stembevoegd zijn van een groep inge landen ageerde vooral de heer Plaschaert K.V.P.)die ervan vreesde, dat een minderheid de meerderheid zou kunnen regeren. De heer Hamelink kon niet ontken nen, dat dit gevaar aanwezig was, maar indien dit werkelijk het geval wordt, zullen G.S. ingrijpen. De proef kan genomen worden, meende spre ker. Hierbij legde men zich neer. Na diverse nederlagen boekte de heer Kodde, die weer voortdurend sprak, het succes, dat na zijn oppositie tegen het voorstel om het boekjaar met het kalenderjaar te doen samenvatten, dit geen meerderheid kreeg. De stem men staakten en herstemming in een volgende zitting is nodig. Dit bracht tevens mee, dat hoewel alle andere wijzigingen waren aanvaard, de eind stemming daarna pas kan plaats heb ben. 'n Langdurig debat is ook nog ge voerd over een wijziging in het regle ment van politie voor de polders, waarbij het werken aan de dijk ver plichtend wordt gesteld tegen ver goeding en ook vorderingen van materiaal dwingend wordt. De wijziging werd goedgekeurd evenals het reglement op de calami- teuze polders. Tot subsidiëring 'Van de grote pro- paganda-uitgave der prov. V.V.V. werd besloten evenals tot subsidiëring van de emigrantencursussen. Het voorstel om een startsubsidie te geven aan „Ipenoord", het tehuis voor zwakzinnige kinderen, en de rente en aflossing te garanderen van twee geld leningen aanvaardde men, terwijl de aanvrage om subsidie voor het Zuid Hollands orkest, op voorstel van G.S. werd verworpen. Ook de andere voorstellen ontmoet ten geen bezwaar. Pas tegen de avond werd de zitting gesloten, Op 83-jarige weduwe TN DE NACHT van Woensdag op Don derdag is te Eede, gemeente Aar denburg een roofmoord gepleegd op een alleenwonende weduwe. Buren ontdekten 's morgens om negen uur, dat er iets gebeurd moest zijn. Door een raam klom men naar binnen om even daarna de lugubere vondst te doen van de vermoorde vrouw. De 83-jarige A. Neulen, weduwe van E. van den Bossche, werd 's ochtends dood in de woonkamer aangetroffen met een prop in de mond. Met ge bonden voeten lag zij onder een ma tras. Het hele huisje, een noodwoning was overhoop gehaald. Het Parket van de Officier van Justitie te Mid delburg heeft het onderzoek naar de daders in handen. De vermoorde we duwe was van Duitse afkomst en woonde reeds meer dan vijftig jaar te Eede. Vermoed wordt, dat het de daders te doen is geweest om geld. Men weet echter niet, wat eventu eel is ontvreemd. Van de daders ont breekt ieder spoor. Onbekende Amerikaan schonk pakketten met textiel ("NPNIEUW heeft de onbekende Ame- rikaan, waarover de laatste tijd in Kapelle zo dikwijls is gesproken, van zich laten horen. In het afgelopen najaar kregen alle weduwen in deze gemeente een vor stelijk pakket, thans hebben de ge troffen gezinnen, welke in Kapelle een onderkomen hebben gevonden, een pakket met textiel gehad. Dezer dagen kreeg Burgemeester H. G. van Suylekom via de Jeugd Vrien den Associatie in Amsterdam het be richt, dat deze onbekende milde gever een aantal pakketten voor de getroffe nen in deze gemeente had geschikbaar gesteld. De gezamenlijke waarde van de pakketten bedroeg ongeveer 1600, Ze zijn nu uitgedeeld en zo- was er opnieuw vreugde in vele gezinnen. En de milde gever wenst onbekend te blijven, evenals de vorige keer. Alleen weten ze op Kapelle, dat zijn moeder daar gewoond heeft. Advertentie) SKETCH Iedere Sketch roker weet hoe waar dat is, want Sketch heeft nog nimmer één enkele concessie aan zijn unieke kwaliteit gedaan. Honderd duizenden in Nederland roken Sketch, want Sketch is en blijft niet alleen een heerlijke, maar ook een eerlijke Virginia! 10 STUKS: f 0.40 20 STUKS: t 0.80 50 STUKS: f2.- QE PAROCHIE OOSTBURG gaat met haar tijd mee. Het nieuwe gebouw, dat achter de kerk wordt gezet, heet daarom geen „patro naat, ook geen parochiehuis of zo iets, maar het wordt de „Katholieke Kring". Aan een dergelijk gebouw, hoe het dan ook heet, is in Oostburg grote behoefte. De stad is een centrumplaats van West Zeeuwsch-Vlaanderen en heel wat vergaderingen, feestbijeenkomsten enz. worden er gehou den. Als de Katholieke Kring klaar is, zal er voor vele doeleinden een goed gebouw zijn. Niet in het minst voor toneeluitvoeringen en grote feestavonden. „ETEN patronaat is ouderwets", zegt deken Lievegoed, als hij ons de tekeningen van het nieuwe gebouw toont. De opzet van het gebouw is dan ook anders dan die van de zalen die vroeger ten dienste van de pa rochies werden gebouwd. Omdat er tevens nog een andere be stemming aan het nieuwe gebouw zal worden gegeven, krijgt het royale af metingen. Het Wit-Gele Kruis zal er n.l. ook in gehuisvest worden. Het consultatiebureau voor de zuigelin gen en de kleuters wordt er in on dergebracht en ten behoeve van de dokter en de moeders, met hun kin deren is er een flinke afdeling ont worpen. die practisch wordt inge richt. Ook komt er de parochie-bi bliotheek in. Beneden is er een „koffiekamer", die kan dienen als een soort van so ciëteit. Daarin wordt natuurlijk een biljart geplaatst. Op de avonden dat er een uitvoering in de grote boven zaal wordt gegeven, dient deze kamer tevens als ruimte waar tijdens de pauze een kopje koffie kan worden gebruikt. Verder is er beneden een clublokaal, waar jeugdclubs bijeen kunnen komen. DANSVLOER zaal. Er wordt een groot en modern toneel in gebouwd, dat door luiken in verbinding staat met een opberg ruimte gelijkvloers. Er kunnen heel wat toneelattributen in geborgen wor den. De vloer van de grote zaal wordt zo gemaakt, dat ze kan dienen als dansvloer. Het wordt dus tevens het domein van de katholieke dansclub. Als er geen feest- of dansavond is, kan er in de grote ruimte geping pongd worden. Dat het geen patronaat wordt, is geenszins een nadeel. De Katholieke Kring neemt practisch alle functies, die aan het begrip patronaat verbon den zijn, over. Maar ze breidt die te vens uit. De Katholieke Kring be hoort een gebouw te worden dat te allen tijde de parochianen op alle mo gelijke manieren ten dienste zal staan. DEZE ZOMER KLAAR WATERSTANDEN Mannheim 320 (- 0.11), Trier 310 (- "'28 Koblenz 391 (- 0.16), Keulén 436 - Rahrort 712 0.13). Lobith 1325 s\15>. Nijmegen 1084 0.20). Arnhem 1056 0.23), Eefde 552 J- 0.32), Deven ter 432 0.33), Namen (La Plante) 176 0.06), Borgharen 4243 0.06). Bel- fekl 1358 0.21), Venlo 1311 0.13), Grave 622 0.11), Vreeswijk 176 0.42), Lith 259 0.02). T~JE gehele bovenverdieping wordt in beslag genomen door een flinke UNRIE EN DERTIG Italiaanse wagons met dekens, lakens, matrassen, laarzen en medicamenten gevuld, kwa men Donderdag Nederland binnen via het station Roosendaal. Daar had op last van de N.S. direc tie 'n min of meer officiële begroeting plaats en werd de begeleidsters en be geleiders van de trein een diner aan geboden. Het gezelschap, dat bij de trein hoor- de, bestond uit zes Rode Kruiszusters, een luitenant en een radioreporter. De reporter interviewde de stationschef, de heer van Heuven, die in opdracht van de directie de Italianen op koffie met koek tracteerde. Aangezien de trein twee uur moest wachten werden employé's van de spoorwegen gechar terd, om het gezelschap door Roosen daal te leiden. Om kwart over elf be gon een klein diner in de stationsres tauratie, waarna de trein verder reed naar het Rode Kruis Rotterdam. De Italianen vroegen de heer van Heuven wanneer het in Nederland winter was. Gewoonlijk ook in Fe bruari, antwoordde de chef, die er laconiek aan toevoegde: „dat de Ita lianen de zon hadden meegebracht". "\Y7ELLICHT zal het nieuwe gebouw nog voor Pasen onder de kap ko men. In de loop van de zomer zal het klaar zijn, dus tegen het volgende seizoen kan het in gebruik genomen worden. Met de Katholieke Kring wordt datgene wat in Oostburg wel eens „het katholieke centrum" wore/, genoemd, weer een fraai gebouw rij ker. Het is gelegen aan de nieuwe straat, die op de weg naar Schoondij ke uitkomt. „De eeuwige Eva Het publiek, dat van 4 t m. 15 Maart de tribunes van de Hoky te Den Haag zal bevolken, krijgt, een geheel nieuw programma van de Weense IJsrevue, de Euvvige Eva genaamd, te zien. Men heeft de componist Robert Stolz bereid1 gevon den de muziek voor deze revue te schrij. ven en de regisseur, Willy Petter, heeft een programma op deze muziek samen gesteld, dat het midden houdt tussen een show en een operette. Indien deze po ging slaagt zal men nog een stapje ver der gaan en is men van plan in de toe komst een operette op de schaats te ver tonen. De Europese kampioen kunstrijden 1952 Helmut Seibt heeft zich bij dc troep ge voegd. Niet alleen muziek zal ten ge hore worden gebracht, doch als nieuwig heid zal een conferencière het program ma vullen en ook zang is in de revue verwerkt. Binnenkort zal ook in tal van Ne derlandse bioscopen worden vertoond het 10 minuten lange filmpje „The S.oeed Queen'', in New-York vervaar digd over mevr. Fanny Blankers-Kcen als all round-amateur sportbeoefenaar - ster. Begint in Mei te Hulst PlE regie-cursus die door het Werk- verband Katholiek Amateurto neel, afdeling Zeeland, wordt georga niseerd, zal in Mei gaan beginnen. Tot nog toe hebben zich reeds 21 deelnemers gemeld, hetgeen voor een groot deel te danken zal zijn aan het feit dat de bekende Staf Bruggen de cursus leidt. Het is niet uitgesloten dat voor de aanvang het maximum toegelaten aantal cursisten van 30 zal zijn be reikt. De belangstelling is zeer groot. Het was aanvankelijk de bedoeling reeds eerder met de cursus te starten, doch een onverwachte buitenlandse tournee van Staf Bruggen heeft dit verhinderd. De regie-cursus wordt gegeven tij dens week-ends. Ze zijn bepaald op 2—3, 9—10 en 16—17 Mei a.s. Er moet hard gewerkt worden, hetgeen blijkt uit het feit dat er Zaterdagsavonds van 7 tot 10 uur en 's Zondags van 10 tot 12 en van 2 tot 4 uur les wordt gegeven. Het theoretische gedeelte wordt gedoceerd door Carlos van Lanckere uit Gent. Staf Bruggen neemt het practische gedeelte voor zijn rekening. De cursus wordt te Hulst gegeven, in de bovenzaal van de landbouw school. De deelnemers zullen elkaar helpen; die van Hulst bieden degenen die van elders komen, nachtlogies aan. Voor de leden van het W.K.A. worden de kosten van de cursus ge halveerd. ST. GENESIUSDAG. Tn Juni organiseert het W.K.A. Zee land een grote ,.St. Genesiusdag". Het wordt een gildedag voor alle amateur-toneelspelers. St. Genesius is de patroonheilige van de toneel spelers. SCHIJVENAAR WEER EERSTE KLAS De oud-internationaal Henk Schijvenaar die in de wedstrijd NederlandBelgië in het najaar van 1951 te Rotterdam ge speeld, zijn been brak en daarcTaar lange tijd werd uitgeschakeld voor het voet ballen, gaat het Zondag a.s. weer probe, ren in de eerste klasse wedstrijd EDO DOS. Reeds enkele maanden speelde Schijvenaar in EDO's lagere elftallen. In de laatste tijd kwam hij in het tweede elftal uit. Wijziging wedstrijdpro- gramma In het programma voor a.s. Zondag 1 Maart zijn de navolgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht: UITGESTELD: District West II A: TSC HOV; Res. 2e klas„ C (Zuid I) Axel 2— Middelburg 2. INGELAST: District Zuid 4e klasse F: SAB—Mad. Boys. Belgische zwemploeg voor Drielandenwedstrijd te Brussel De Belgische ploeg voor de drielanden. wedstrijd tussen Frankrijk, Nederland en België, welke 21 Maart a.s. in het St. Gillesbad te Brussel wordt gehouden ten bate van de Belgische en Nederlandse Rampenfondsen, ziet er als volgt uit: Heren: 100 m. vrije slag: Laurent en van Potelberghe; 200 m. schoolslag: L. Schoenmaeckers en van Overbeke; 100 m. rugslag: Verlinden en Honnay; 400 m. vriie slag: Bierebeek en C. Reijnders; 4x100 m. wisselslag estafette: Verlinden Schoenmakers (Orthodox), van Holme (Vlinder) en Anthoon. Dames: 100 m. vrije slag: Verckist en Guilini; 200 m. schoolslag: Mangelschots en Delporte: 100 m. rugslag: Matthijsens en Bossier; 400 m. vrije slag: Peeters en Guilini; 3x100 rn. wisselslag estafette: Matthijsens, Vergauwen en Verckist. TILBURGSE KEGELBOND De stand in de rondgang van de T.K.B. luidt: Klasse A 5-tal: 1 Natte Spons 2493: 2 De Vereniging 2334; 3 Zet 'm Op 2326; 4 Strijdlust 2155. Klasse B 5-tal: 1 DIG 2183; 2 REK 2109: 3 SNA 2098 4 Vr. Poedelaars 2073; 5 NIOD 2059; 6 Baanvegers 1970. Drietallen: 1 Natte Spons I 1341; 2 Zet 'm Op 1327; 3 NOP 1 1308; 4 SNA 1254; 5 NOP 2 1222; 6 De Vereniging 1215; 7 DIG 1 1170; 8 DIG 2 1165; 9 REK 1135; 10 Baanvegers 1126. V.V. Axel zoekt partner In de kringen van het bestuur van de Voetbalvereniging „Axel" doet momenteel een mooi idee opgeld. Men is namelijk op zoek gegaan naar een bevriende ver eniging, die vervuld is van dezelfde of ferzin ten opzichte van de getroffenen van de ramp. De bedoeling is een twee tal voetbalwedstrijden te spelen, waar van de opbrengst verhuisd naar het Na tionale Rampenfonds. In dier voege: men speelt een thuiswedstrijd in Axel en één uitwedstrijd en alle inkomsten van deze wedstrijden worden afgestaan. Bruto dus. De reis enz. komt voor rekening van de clubs. Men zou voor deze éne gelegen heid dan ook de verenigingsleden, dona teurs, houders van seizoenkaarten etc. toegangsprijs laten betalen. Alleen: naar een edelmoedige rivaal is men nog op zoek. SCHIETWEDSTRIJD „SORANUS" TE HEINKENSZAND De schutterssocieteit „Soranus" te Heinkenszand hield schietwedstrijden op de liggende wip, waaraan door 6 vel- enigingen werd deelgenomen. De uitslagen was als volgt: Hoofdvogel C. Raas, Wilem Teil, Ove- zande; le klep C. Bek, Soranus, Hein kenszand; 2e klep C. Raas, Willem Teil, Ovezande; 3e klep A. Sorber, De Batavie ren. Goes; le zijvogel J. Vermeule, St. Sebastiaan, Heinkenszand; 2e zijvogel, J. de Baar. Willem Teil, Ovezande; Boven- kal C. Vermeule, Soranus, Heinkenszand en A. Sorber, Batavieren, Goes; Onderkal P. Driedijk, Soranus. Heinkenszand en H. de Jonge, Zeelandia, Ovezande. Mees te vogels (90) C. Vermeule, Soranus, Heinkenszand. KOEWACHT, 26 Febr. Strovlas onge- repeld 1721, gerepld 2227. Vlaslint: put root 180250, dauwroot 170210, Vlaslint, ruw 1825, gezwingeld 5085. Lijnzaad, ongekeurd 47—'53, gekeurd 52 57. Bolraap 46. Vlotte markt. 9 WAALWIJK. 25 Febr. Geleidelijk aan beginnen de huidenprijzen wederom op een enigszins normaal niveau te komen. Hoewel zeker niet van een zwakke markt gesproken kan worden, brokkelen de diverse huidenprijzen toch regelmatig af Zo gaf de Brusselse veiling van ver leden week een geringe daling van 2 tot 4 pet. voor inlandse huiden te zien. De prijzen van exotische huiden tonen weinig verandering, doch voor Packer huiden zijn cfe prijzen ook al in verband met het seizoen iets lager. Voor ava-buffelhuiden. waarvan de aanvoeren gering.blijven, zijn de prijzen iets williger. Voor overleer blijft flinke belangstel ling bestaan, hoewel de laatste weken de omzetten iets minder omvangrijk wa ren. Anderzijds is. de vraag naar zool leer vrij kalm. Verschillende schoenfabrieken zijn nog volop van orders voorzien, voor andere c'aarentegen zal een aanvulling zeer wel kom zijn.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 3