TAD AND BIGGELAAR's Triest relaas van groot dierenleed en Ook voldoening Badplaats Domburg: strandruïne GOUDEN BRUILOFT VAN EEN KRANTENBEZORGER l-A koffie Wel degelijk noodtoestand in Zierikzee DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 27 FEBRUARI 1953 Verkeer over Wester- Schelde vrij Walcheren MIDDELBURG VLISSINGEN £533 Bovendien geeft de fabrikant 10°/0 extra van de toeslag Voor dit doel. Z.-VLAANDEREN TERNEUZEN AXEL Koffie waar PIT in zit! met verhoogd aroma (Lub&d gérumfr Twaalf nerveuse poesen in een krat HET OPVANGEN VAN HONDEN EN KATTEN IS EEN MOEILIJK KARWEI „DE DIEREN> die wij hebben gered, zijn ontzettend nerveus. Dat duurt ongeveer acht dagen. Dan worden zij weer wat rustig. Vo rige week kwam ik uit Zierikzee met vijf honden aan een riem en twaalf poesen in een krat. De honden moest ik stuk voor stuk aan boord dra gen. Er was er één bij, die geen water meer kon zien. Ik moest hem middenop het dek zetten, want bij de reling was er geen houden aan. Die poesen heb ik in de krat eten gegeven. Zij wachtten bijna op hun beurt en je hoorde ze niet. Zo iets moet u maar eens proberen, als de dieren in hun normale doen zijn!" Dit vertelt ons de heer M. de Jonge, inspecteur der afdeling Zeeland Noord van de Ned. Ver. tot Bescher ming van Dieren, die al vanaf Zondag 1 Februari druk in de weer is met het onderbrengen en verzorgen van dieren, die uit het water zijn gered. De vasten- en onthou- dingswet J De Ooster-Schelde 5 J overgezwommen 5 T° Officier van Justitie te Middelburg concludeert Afwijzend advies inzake klacht van middenstanders DE Na Mevr. de Casembroot in Aardenburg Werving voor de B.B. gaat door Echtpaar de Bakker-Colman te Sint Jansteen DIJK BIJ RILLAND VERZAKTE WEER EXAMENS AGENDA HEDEN MORGEN Coi DEh| N Zeei EEpoq WIN WEE1 wmi DR. A. KLIJN HOOG LERAAR Dr. A. F. J. Klijn, Ned. Herv, predikant te Heinkenszand, is aan het theologisch seminarium in Amerika benoemd tot hoogleraar. PATER SWINNE COLLEC TEERDE Pater Swinne uit St. Jansteen die zijn priester-arbeid verricht te Nidderviller-Sarrebourg in Frank rijk, berichtte dat hij na een daar ter plaatse gehouden collecte voor de getroffenen van de watersnood heeft bijeen gebracht een wagon goederen en een bedrag van 841.000.Franse francs, welke aan het Nederlandse Rode Kruis is verzonden en overgemaakt. PLEIDOOI VOOR NACHT DIENST VLISSINGEN— BRESKENS. De K.N.A.C. heeft zich tot de di rectie van de Provinciale Stoom boot Dienst Westerschelde gewend met het verzoek om de bestaande veerdienst VlissingenBreskens uit te breiden met nachtelijke 2- uurs diensten. Vlak na de ramp werd 's nachts een uurdienst gevaren, maar thans gaat de laatste boot om 11 uur uit Breskens. Aangezien practisch alle verkeer voor Zeeland moet omrijden en van dit veer gebruik moet maken, bestaat er grote behoefte aan een verbinding 's nachts. Met name gedurende het week end is het naar de mening van de K.N.A.C, uitermate gewenst, dat de veerdiensten worden uitgebreid omdat dan alle verkeer zich con centreert op naar huis-gaan. INKWARTIERINGSWAGEN VOOR ZIERIKZEE De Amals Sagverks Aktiebolag te Amal (Zweden) heeft de burge meester van Zierikzee een geheel houten inkwartieringswagen ge schonken. Zulk een wagen het best te vergelijken met een solide gerief lijke kampeerwagen is 2,5 x 5.5 meter groot en biedt woonruimte aan 4 personen. De thans geschonken wagen is van een complete uitrusting voor zien (beddegoed, keukenuitrusting, serviezen, enz). Binnen enkele dagen zal de Ne derlandse vertegenwoordiger van het genoemde bedrijf deze wagen officieel aan de burgemeester van Zierikzee aanbieden. GORSSEL ADOPTEERT BRUINISSE De gemeente Gorssel in Gelder land zal de gemeente Bruinisse adopteren. Gorssel heeft ruim 10000 inwoners. Burgemeester Michaelis heeft er reeds een be spreking gehad. TARIEFSVERHOGING BIJ STOOMTRAM WALCHEREN Met ingang van 1 Maart as. zal het tarief bij de N. V. Stoomtram Walcheren met 4/10 ct. per k.m. worden verhoogd, omdat anders de exploitatierekening, mede door teruglopend vervoer, niet sluitend meer te krijgen is. Voortaan zullen echter op alle lijnen maandkaarten te bekomen zijn en het tarief wordt niet meer van halte tot halte, maar van ge meente tot gemeente gerekend. KINDEREN EN DE RAMP Het plaatselijke hulpcomité te New Orleans alsmede andere hulp- comité's in de Verenigde Staten zouden graag brieven willen ont vangen van kinderen uit het ge troffen gebied met een beschrij ving van hun ondervindingen tij dens de eerste dagen van de ramp en daarna. Deze brieven, welke wellicht in schoolverband kunnen worden opgesteld, kunnen worden gezonden aan de Nederlandse am bassade te Washington, 1470 Euclid street N.W. TWEE RIJWIELDIEVEN VEROORDEELD. De Bredase Rechtbank veroor deelde de kermisreiziger C. W. S. uit Oosterhout en de zeeman J. B. uit Vlissingen ieder tot een gevan genisstraf van 12 maanden met af trek, waarvan 2 maanden voorwaar delijk (proeftijd 3 jaar) en onder toezichtstelling van de Reclassering wegens diefstal van twee rijwielen, op 24 December jl. Het waren de beide knapen, die ook nog getracht hadden een B.B.A.-conductrice te overvallen. De eis tegen ieder was 3 jaar geweest. Het verkeer over de Wester- Schelde, dat na de stormramp een tijdlang alleen was toegestaan voor houders van reisvergunningen is nu weer geheel vrijgegeven. Het betreden van de zeedijken is echter nog steeds verboden. VERKOOP GROND GROOT- INDUSTRIETERREIN. Als gegadigden voor een deel van het Groot-Industrieterrein heeft zich gemeld de heer J. Waverijn. eigenaar van de Middelburgse Auto Carosserie- Uitdeuk- en Spuitinrichting. thans gevestigd aan de Molenberg. Daar B. en W. uiteraard gaarne zien. dat industrieën uit de binnen stad zich vestigen op het Industrie terrein achten zij het verantwoord, on het terrein en het daarop te stich ten gebouw een zo groot mogelijke hypotheek te verlenen. Zi.i stellen daarom de raad voor tot verkoop van een deel van het Groot- Industrieterrein te besluiten. Advertentie) JAARVERGADERING OPENBARE LEESZAAL. In de leeszaal aan het Bellamypark werd de algemene ledenvergadering gehouden van de openbare leeszaal en bibliotheek. Dank zij de medewerking van het gemeentebestuur, was het tekort, dat voor 1952 was geraamd, omgezet in een klein batig saldo. Ondanks alle pogingen van het bestuur was het ook dit jaar niet gelukt een betere huis vesting te krijgen voor de leeszaal. Tot slot deelde de voorzitter mede, dat van het Ministerie van Financiën het bericht was binnengekomen, dat voor de schade welke de vereniging in 1944 aan roerende goederen had gehad f 1500aan renteloos voor schot was verstrekt. Op voorstel van een der leden zal dit bedrag worden aangewend voor het kopen van boeken, die in dat jaar verloren zijn gegaan. De begroting voor 1953 werd met een bedrag aan inkomsten en uitga ven van f 16.800.goedgekeurd. In dit bedrag Is een post van f2.000.— voor de aanschaf van nieuwe boeken. Uit het jaarverslag van de direc trice bleek dat de uitleningen over 1952 waren toegenomen en wel van 43680 tot 47754 boeken. Het boekenbezit was gestegen van 10686 tot 10898 delen. koopt W Deze K.V Hoefkensdijk I 1 ptHfONOV Deze K.W.F. Lucifers worden th'ans verkocht ten bate van het NATIONAAL RAMPENFONDS, welke instelling 5 cent per pak ontvangt. Bij de bestuursverkiezing werden in de vacatures ir. M. A. L. Beun en mevr. G. Laernoes-Zoutman gekozen de heren J. v. Wagtendonk en A. Bouwmeester. De heren A. L. A. Borst M. A. v. Popering en F. Wanst werden zonder hoofdelijke stemming her kozen. In de plaats van de heer A. C. dé Baare. die zich niet herkiesbaar stel de. werd gekozen de heer c. Rotmans. Bij de rondvraag dankte de vice- voorzitter de heer van Popering de voorzitter die deze avond voor het laatst de hamer hanteerde. Slechts met onderbreking van de bezettings jaren heeft deze veertig jaar in deze functie de belangen van de leeszaal behartigd. Als lid van het gemeentebestuur dankte hij de scheidende voorzitter voor het vele culturele werk dat deze in het belang van de gemeente had gedaan. Als aandenken werd hem een boek overhandigd. De directrice dankte hem namens het personeel en overhandigde even eens een boek. zBij de rondvraag bleek, dat bij de overstroming gelukkig weinig boeken verloren waren gegaan. Dit zal het bedrag van f 100— niet te boven gaan. DE B.B. VOOR VROUWEN. Een te Terneuzen gehouden propa- gandavergadering voor de werving van damesleden voor de B B. mocht zich in een grote belangstelling verheugen. Het woord werd gevoerd door mevr. Tellegen, mevr. v. d. Briel en het hoofd van de plaatselijke organisatie, de heer K. Reinders. die een uiteen zetting gaf van de taken, welke bij de B.B. door vrouwen kunnen worden vervuld. „DE MAN IN MONNIKSPIJ" Voor de leden van het Spaarfonds gaf het toneelgezelschap o.l.v. Rien van Nunen een opvoering van ..De man in Monnikspij" een detectivever haal van Edgar Wallace. Het werd een kostelijke vertolking van dit span nende verhaal, dat van het begin tot het einde de zaal in spanning hield. Het zal echter wel Juni worden VOO- dit werk gereed is. JAARVERGADERING „AXEL VOORUIT". De belangstelling voor de jaarver gadering van de winkeliersvereniging ..Axel Vooruit" was niet groot. De stemming van de aanwezigen was echter prima. Want uit de verslagen bleek wel dat de vereniging een zeer goed jaar achter de rug heeft. Ook de kaspositie is zeer bevredigend. Men besloot f 500.te storten in het Rampenfonds. Een prachtig voorbeeld voor de verenigingen, die met een stevige kas zitten. De aftredende be stuursleden de heren Wondergem en Dekker-Vermeulen werden herkozen. DE GASLEIDING WORDT VERLEGD. In de kruin van de Armendijk ligt de leiding, waarlangs Hulst voorzien wordt van gas. Daar de Armendijk geheel wordt afgegraven wordt momenteel door de firma Smit een niéuwe leiding ge legd aan de voet van de dijk. AUTOMATISERING IN JUNI GEREED. Na een kleine vertraging wordt nu weer gewerkt aan de telefoon-auto matisering van onze stad. St, Jansteen GEMEENTE SIM-JAN STEEN Burgemeester en wethouders van SINT-JANSTEEN brengen ter open bare kennis, dat, met ingang van l Maart a.s-, door J. BERNAERD. wo nende te Graauw, op elke Vrijdag etensresten, zoals aardappelschillen enz., aan de huizen zal worden op gehaald. Dc etensresten moeten in goed han delbare bakken of emmers vóór de woningen worden geplaatst en mogen niet worden vermengd met vuilms, dat afzonderlijk wordt opgehaald. Sint-Jansteen, 23 Februari 1953. Burgemeester en wethouders voor noemd. P. H. GEIRNAERDT. Burgemeester; F. E. FRANCKEN, Secretaris. Clinge RAADSVERGADERING. Hedenavond om 18 uur zal-er alhier een openbare raadsvergadering worden gehouden waarin o.a. besproken zal worden het verpachten van het ge meentelijk sportterrein, en de benoe ming van een gemeente-arts te Clin ge. Verschillende verzoeken om sub sidie zullen ter sprake worden ge bracht. terwijl eveneens zal gespro ken worden over het verhuren van een stuk terrein van de speeltuin voor het plaatsen van een consumptie-ge bouw. In de rondvraag zullen ver scheidene mededelingen plaats heb ben. Bosch kapelle H. PRIESTERWIJDING Onze dorpsgenoot, de Eerwaarde Frater Boudewijn Fermont, hoopt op Zondag 1 Maart a.s. uit de handen van Mgr. C. Kramer O.F.M., Bis schop van Lianfu (China) de H. Priesterwijding te ontvangen. De plechtigheid heeft plaats in de kloos terkapel van de paters Maristen te Lievelde. In de loop van de zomer zal pater Fermont zijn Eerste Plech tige H. Mis in de parochiekerk van Boschkapelle opdragen. Advertentie) geuriger dan U gewend bent pittiger dan U gewend bent èn zuiniger dan U gewend bent want: DRAGLINE AANGEVOERD. Het was een ongewone drukte tn ons buurtschap, toen onder geleide van de gemotoriseerde Rijkspolitie een dragline werd aangevoerd om hier afgravingen te doen aan de hoogge legen Meerdijk. De hierdoor te verkrijgen grond is bestemd voor vulling der grote gaten, geslagen door de springvloed in de zeeweringen van de gemeente Vogel waarde. Schoondijke JAARVERGADERING C. V. SCHOONDIJKE. Voorzitter A. Vermeulen in het zilver In het sportcafé van dhr. Pol. Dobbelaer, hield de Schoondijkse Concours en Verzendingsbond haar jaarvergadering. Tijdens deze verga dering werd aan voorzitter A. Ver meulen te Breskens een cadeau aan geboden ter herinnering aan zijn 25- jarig jubileum als voorzitter. De periodiek aftredende bestuursleden P. de Dobbelaer en Th. de Smit wer den herkozen. Ruim 40 leden uit geheel West - Zeeuwsch-Vlaanderen vertegenwoordigden hun vereniging. Biervliet JAARVERGADERING COOP. BOERENLEENBANK. In de algemene vergadering van de Boerenleenbank van BiervlietHoofd plaat werden de heren G. Termote en A. van Rumste met algemene stem men herkozen, respectievelijk als lid van het bestuur en de Raad van Toe zicht. De rekening over 1952 en de balans per 31 December 1952 werden goedgekeurd, nadat de kassier bij de verschillende posten enige toelich tingen had gegeven. De vergadering was druk bezocht en had een prettig verloop. Advertentie) Fflbrikoete: Fa. Gebr. Tjallama. Snaak Waterlandkerk je UITVOERING VOOR RAM PENFONDS. De toneelvereniging „Concordia" geeft op Zaterdag 28 Februari a.s. 'n uitvoering, waarvan de netto-op brengst zal ten goede komen aan „Beurzen opendijken dicht". Opgevoerd wordt het spel in 3 be drijven „De Rauwe Grond" van A. v. d. Lugt, De opvoering heeft tevens plaats in het leader van het to- neelconurs 19521953 van de Bond van Toneelverenigingen in West- Zeeuwsch-Vlaanderen. Aardenburg JAARVERGADERING K.AJ. De Kajotters kwamen in de Huis houdschool bijeen voor het houden van hun jaarvergadering. Het jaar- en kasverslag werden met algemene stemmen goedgekeurd. Als voornaam ste puilt op de agenda stond de be stuursverkiezing. Tot nu toe was er een voorlopig bestuur en thans moest worden overgegaan tot verkiezing van een vast bestuur. Tot voorzitter werd gekozen Eug. Rijckaert. secretaris werd G. Le Coq en penningmeester H. Rijk. De bin nenkort te houden toneelavond vorm de een punt van bespreking. Deze werd vastgesteld op 15 Maart (Half vasten). Evenals op 30 November zal ook nu weer een revue worden opge voerd onder leiding van Th. van Kou teren en getiteld „Tien kleine nik kertjes". Eveneens zal het in Aarden burg populair geworden orkest „En- tre Nous" uit Terneuzen voor de mu zikale omlijsting zorgen. Tot slot sprak de aalmoezenier kapelaan Swee- re nog een hartig woordje. NOG STEEDS HULPVERLENING. Er wordt nog steeds van alle kan ten hulp geboden en goederen voor de getroffenen gebracht. Zo versche nen te Aardenburg twee auto's volge laden met goederen uit Moeskroen nabij de Frans-Belgische grens, be stemd voor de alhier verblijvende ge- evacueerden. Zij waren afkomstig van het Rode Kruis aldaar. Vele honden zijn bij particulieren in pension. Dat wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld. Maar er blijken nu ook mensen te zijn, die op een goedkope heer de Jonge is al diverse ma- j manier aan een hond willen komen. Dispensatie in dekenaat Middelburg P)E BISSCHOPPELIJKE dispensatie in de Vasten- en Onthoudingswet. met uitzondering van Goede Vrijdag, geldt voor het gehele dekenaat Mid delburg. Deze dispensatie wordt gegeven om de slachtoffers van de ramp en diege nen. die op enigerlei wijze hulp verle nen, tegemoet te komen. Echter wordt vertrouwd en aanbevolen, dat wie ei genlijk geen reden heeft, van deze dis pensatie geen gebruik zal maken. Men blijft echter vrij. len naar Zierikzee, naar Wemel dinge en naar Yerseke geweest om honden en poesen te halen, die uit ondergelopen huizen en boerderijen werden gered. Zijn relaas is triest. Het is een verhaal van groot dieren leed. De verzorging eist veel werk en.... veel liefde. Maar zij geeft ook voldoening. Het is soms ontroerend te zien. hoe de dieren reageren op een vriendelijk woord. Zij voelen intuitief aan. dat het om hun redding begon nen is. De katten reageren anders dan de honden. De eerste zijn a.h.w. apatisch, de honden veel drukker. Al gaat dat laatste niet voor alle honden op. Er zit b.v. in het asyl in Middelburg een hondje uit Bruinisse, dat van heim wee alleen maar wil eten als het uit de hand gevoederd wordt. Er is geen enkel dier dat niet geleden heeft van het water. Maar na een paar dagen knappen ze bijna allemaal weer op. Ze hebben veel kou geleden. In het asyl wordt dag en nacht flink gestookt. Normaal springen de hon den 's morgens direct naar buiten als de luiken worden opengemaakt Nu blijven ze rustig in hun manden lig gen. De poesen, die uit de overstroomde gebieden komen, blijven in het asyl. En die denken, dat zij de hond mo gen houden. Dan valt het hen zwaar tegen, als zij te horen krijgen, dat zij het beest weer zullen moeten afstaan, als de eigenaar zich komt melden. Zij moeten daar een bewijsje voor teke nen. Dierenbescherming kijkt drom mels goed uit, of het pensionadres wel „safe" is! Van alle honden, die worden gered, wordt een signalement gemaakt, dat wordt doorgegeven naar het Informa tiebureau van de Ned. Ver. in Den Haag, waar men al een heel kaart systeem heeft. Als er straks navragen komen, kan in vele gevallen zeer spoedig worden uitgezocht, waar de hond zit. Het is prettig, dat alle assyls der Vereniging in het gehele land be reid waren dieren op te nemen. Er ko men nu al brieven binnen met drin gende verzoeken van geëvacueerden om mede te delen, waar hun hond ge bleven is. Met de katten ligt het veel moeilijker. Men kan daarvan niet zo eenvoudig signalmenten opstellen. TE ZIERIKZEE FVe mensen, die zich hebben belast met het opvangen van honden en katten hebben lang geen gemakke lijke taak gehad. Vaak moesten zij op zolders van boerderijen kruipen om een nijdige hond te pakken te krijgen. Het is ook enkele malen gebeurd, dat een hond al zo verwilderd was, dat hij gevaar opleverde voor de mens en daarom moest worden afgemaakt. De honden die uit Zierikzee zelf zijn af gevoerd, bleken wel erg wild te zijn. Dat was ook geen wonder, want hier hebben militairen de dieren enige tijd als doelwit gebruikt. Toen de voorzitter van de afdeling Noord, wachtmeester E. J. Glerum et- kwam, schrok hij van de toestand. Op elke hond werd geschoten. Er heeft b.v. één hond door Zierik zee gedwaald, die een poot was afge schoten. Onmiddellijk heeft hij, met zijn chef, majoor van Ballegoyen de Jong werk er van gemaakt en geluk kig werd toen het schieten op de honden streng verboden.. Waarschijn lijk is men bang geweest voor be smettelijke ziekten, die honden, nadat zij aan kadavers hadden gelikt, kon den veroorzaken. Dit is echter abso luut niet het geval. Het enige gevolg van doodschieten zou zijn, dat het aantal kadavers groter zou worden. De eerste dag na de stormvloed heeft de heer de Jonge zich vooral beziggehouden met het redden van runderen, die vanuit de Zuidwatering de wegen naar Middelburg waren opgedreven. Samen met de Middel burgse politie zag hij kans er onge veer 300 op te vangen. Toen de schuur van De Paauw vol was, kon over de grote veilinghal worden be schikt, waar de beesten verzorgd en gevoederd werden. In de oude meel fabriek bleken ongeveer 100 runde ren te zijn bijeengedreven. Zij moes ten daar weg. want er lag veel glas en puin.. Met uitzondering van 23 stuks vee werden de koeien reeds de volgende dag naar stallen in Koude- kerke, Serooskerke en Aagtekerke overgebracht. Maandagavond werden met een boot nog kalveren, varkens en een poes gered van een boerderij in de Kleverkerksepolder. Woensdag daaropvolgend is de heel de Jonge naar Zuid-Beveland gegaan. Hij nam contact op met de gemeente besturen, de politie en de daar wo- 0 0 UT/ELK een enorm uithoudings- vermogen sommige honden hebben is tijdens deze ramp weer J f duidelijk gebleken. In Yerseke f is dezer dagen een hond uit het J water gehaald, afkomstig uit J J Ouwerkerk, die de Ooster-Schel- 1 de was overgezwommen. Een hond, die afkomstig moet zijn uit J Moriaanshoofd, kon worden ge- J i red, nadat hij drie dagen en drie t nachten op een vlot op de Oos- J ter-Schelde had gedobberd. J nende leden. Het gelukte hem op en kele plaatsen centrale posten te stich ten, waar de dieren een onderkomen vonden. In Goes konden heel wat kleine huisdieren worden onderge bracht bij de leden. De dieren waren meestal zwervend langs de wegen in de omgeving aangetroffen. AAN BOORD. Ziehier hoe de bezoeker thans Domburg aantreft. By de afgang naar het strand, die totaal verdwenen is, stonden de nieuwe Toko en de* bad- cabines. Wat er van het mooie complex overbleef. OFFICIER van Justitie by de Middelburgse Rechtbank conclu deerde in een gistermiddag gehouden kort geding tot het niet ontvankelük verklaren van een klacht van de Zie- rikzeese middenstanders, die hun bur gemeester, Jhr. mr. J. Schuurbeque Boeye, hadden gedagvaard, terzake zijn bevel tot evacuatie. Mr. Keuning, die voor de eisers op trad, zette eerst uiteen, hoe het ver trouwen in het stadsbestuur was ge schokt door een gestadige wisseling in de argumenten, waarmee de evacuatie was verdedigd. Bij sterker gezag was z.i. alles zonder schokken verlopen. Speciaal de middenstand achtte zich in zijn bestaan bedreigd, toen op korte termijn de evacuatie gelast werd en men kwam daardoor in rep en roer. Hoewel B. en W. naar beste weten handelden, hebben zij niet gefundeerd genoeg geconcludeerd tot de noodtoe stand. Zijn zwaarste geschut richtte spreker op het feit, dat het evacuatie bevel gegrond werd op de artikelen 217 tot 220 der gemeentewet. Vrees voor stoornis der openbare orde was immers ongegrond en bovendien recht vaardigt die vrees nog geen bevel tot evacuatie. ONBEVOEGD j\/Ir. F. Adriaanse, die voor het ge- 1V1 meentebestuur optrad, ging op dit laatste argument niet diep in, daar z.i. de rechter, sinds de nieuwe gemeente wet van 1931, onbevoegd is de be stuursdaden van een burgemeester te beoordelen. Deze is volkomen gerecht vaardigd wanneer zijn besluiten de goedkeuring krijgen van de Commis saris der Koningin en van de gemeen teraad. Dit is hier het geval geweest en bovendien dekte minister Beel het bevel met zijn naam en stelde de Offi cier van Justitie de proclamatie op. Voorts bestreed pleiter de mening van mr. Keuning, dat er te Zierikzee geen noodtoestand zou zijn. GEEN MISBRUIK ben kwam er bericht uit Bruinisse, dat daar veel honden los liepen. Een schipper uit Goes was direct be reid de dieren te gaan halen. De vol gende dag kwam hij terug met aan boord 16 honden en 10_ katten.! Zij werden ondergebracht in de beide asyls in Middelburg. Direct werd werk gemaakt van de melding, dat er in Oosterland op een schuurzolder een paar katten, wat konijnen, kippen en een paar geiten waren ontdekt. De heer Glerum vertrok kort daarop naar Zierikzee, waar hij ge bleven is. Tussen zijn werk door zag hij kans in een paar dagen 12 hon den op te vangen. Zes kwamen er naar Middelburg, de andere zes wer den door bemiddeling van de Rijks politie naar adressen in den Haag gebracht. Daarna is de heer de Jonge zelf naar Zierikzee gegaan om 5 hon den en 12 katten op te halen. Een deel daarvan moest in het asyl te Vlissin gen worden ondergebracht. Nog steeds zitten er op Schouwen dieren in on dergelopen boerderijen. Zij wor den met behulp van de Rijkspolitie regelmatig van voedsel voorzien. In Renesse zijn in een huis 12 poesen opgenomen, maar nu kwam er een noodseintje, dat dit toch niet langer meer ging.... De geredde dieren van Tholen en St. Philipsland zijn alle I naar Bergen op Zoom vervoerd. Op bezoek bij geëvacueerden JV/JDVE. DE CASEMBROOT, echtge note van de Commissaris der Ko ningin in de provincie Zeeland, bracht vergezeld van mevr. Pilaar, de echt genote ran de Griffiee der Staten van Zeeland, een bezoek aan Aardenburg. Op het gemeentehuis werd zij ont vangen door mevr. van Dongen, echt genote van de burgemeester. Hier nam zij het hulpverleningswerk in ogen schouw. zoals de uitdeling van goede ren aan de te Aardenburg «geëvacu eerden en het sorteren van een juist binnengekomen zending goederen. Daarna bracht zij een bezoek aan de geëvacueerden-societeit in het jeugd lokaal der Gereformeerde kerk. waar zi.i werd verwelkomd door vertegen woordigers der Ned. Hervormde en Gereformeerde Kerken, en waar de thee werd geserveerd. Hier onderhield mevr. de Casembroot zich met de ge- evacueerden uit Schouwen-Duiveland en sprak vooral een bemoedigend woord tot hen. die hun dierbaren bij de ramp hadden verloren. a de replieken sprak de Officier van Justitie als zün mening uit, dat inderdaad de bestuursdaden van de burgemeester aan de toetsing door de rechter zijn onttrokken. Doordat er z.t. wel degelijk van noodtoestand sprake was, is er noch misbruik van macht, noch van recht geweest. Hij kwam tot zijn hierboven genoemde conclusie. De president bepaalde de uitspraak op Vrijdag 6 Maart te twee uur, doch zo mogelij-k zal hij reeds Woensdag 4 Maart vonnis wijzen. U)E provincie Zeeland heeft in over- leg met de Stichting Bevordering Bescherming Bevolking besloten, de werving van vijwilligers voor de Be scherming Bevolking, ondanks de watersnood, zo min mogelijk vertra ging te laten ondervinden. Daarom zullen de oorspronkelijk opgestelde wervingsplannen doorgang vinden in die delen van de provincie, die niet of mnder ernstig door de watersnood werden getroffen. In Zeeuwsch-Vlaanderen gaan de wervingsbureaux voor de Bescherming Bevolking open op 2 Maart. Op Wal cheren op 9 Maart, met uitzondering van Vlissingen. waar op 23 Maart met de werving zal worden begonnen. In het overige deel van de provin cie. waar de voorbereiding voor de werving op 1 Februari reeds ver was gevorderd, zal later deze werving wor den voltooid. ~7 ATERDAG 28 FEBRUARI a.s. is het een beetje feest op Steen. Die dag n.l. viert het echtpaar de BSkker- Colman zijn gouden huwelijksfeest. Dit zijn heel vroege in het seizoen, want de grote stroom van bruiloften komt natuurlyk na Pasen, als het voorjaar alweer wat warmer is en zo. De feestelijkheden van, Zaterdag a.s. zullen zich wel beperken tot een biijde herdenking. Naast andere din gen is het per slot van rekening toch Vasten en bovendien is het niets voor de oudjes om groot tam-tam te slaan. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat het geen unieke en grootse dag zou zyn; ze zitten er al enkele jaren op te vlassen, zo content zijn ze ervan. En de familiekring is ook niet zo groot, dat er groot kabaal te ver wachten is. Twee van hun kinderen, een zoon en een dochter zijn al jaren gestorven, zodat ze op hun oude dag maar één zoon meer over hebben, al hebben ze die wel kort in de nabij heid, Heikant namelijk. Maar on danks de bescheidenheid in de uiter lijke kant hebben ze het daarom niet minder verdiend. Dat is iets waar heel Steen van overtuigd is. Want ze ken nen ze! En of! Jan de Bakker is niet voor niets jaren- en jarenlang Euvel teas spoedig verholpen YV/OENSDAGMIDDAG is in de hulp- dijk bij Rilland, die Dinsdag na negen dagen werken was gedicht, juist op de gevaarlijke plaats bij de Vierde weg een verzakking ontstaan, zodat er weer water over kwam. Met alle be schikbare krachten greep men in en na enkele uren tobben was het euvel weer verholpen. Met de versterking van de hulpdijk wordt regelmatig voortgegaan en bo vendien is men bezig om hevels en pompen te krijgen voor het lozen van het nu door de dijk omsloten gedeelte van de Reigersbergschepolder. Daarin ligt onder meer 't dorp Rilland. Voordat de gronden allemaal weer droog zijn zullen wel enige maanden zijn verstreken. Intussen blijft verde re verzwaring van de nooddijk brood nodig, want met het verminderen van het water in de polder neemt de druk op de dijk, speciaal bij vloed, gestadig toe. krantenbezorer geweest van het voor malige Dagblad van Noord-Brabant en Zeeland. Tot zijn 65-ste jaar is hij iedere dag present geweest, zoals al leen maar een krantenbezorger iedere dag op zijn post is. Is het wonder dat Jan de Bakker een figuur geworden is, die evengoed bij Steen hoort als de vlasserijen? Jan de Bakker, de kran tenagent, op de Geslechtendijk num mer 26, waar hij nog woont.... En hij is overal getapt, ook nu nog, ondanks zijn jaren. Jan de Bakker is een man, die alles niet te zwaar op neemt en vrijgevig is met het rond strooien van kwinkslagen. Hij is er nog om bekend. En dat mogen ze op steen wel. Buitengewoon zelfs.! TECHNISCHE HOGESCHOOL Voor het cand'd?"tsevampn voor mijn- ingenieus slaagde A. J. M. Brabers te Roosendaal, A. J. Scheele uit IJzendijke slaagde voor het ingenieursexamen voor natuurkundig ingenieur. PRAKTIJK-DIPLOMA BOEK HOUDEN Voor het praktijk-diploma boekhouden slaagde de heer J. Verboom en voor het diploma moderne bedrijfsadministratie de heer A. Liplijn, beiden te Goes. TERNEUZEN. Luxor 8 uur: De zoon van de kalief. ANTWERPEN. Kon. Vlaamse Opera 20 uur: Traviata. Vooraf ballet. Kon. Ned. Schouwburg: De schone in het bos. Daarna: Je kunt niet aan alles denken. AXEL. Centrum 20 18.30 en 21 uur: Diplo. matic courier. HULST. Bioscoopgebouw 20 uur: De laaste grens. DE KLINGE (B.) Van Dijck 19.30 uur Siera of: Het hoofd van een onschul dige. LOKEREN (B. Stadsacademie: Revue van Ned. en Belg. Douane ten bate van de getroffen gebieden. TERNEUZEN. Luxor 8 uur: De zoon van de kalief. Concertgebouw 8 u.: De koning der raketmannen. OOSTBURG. Ledel 8 uur: Limelight, dood I meen H comit de gr zo z\\ I comit H nesse I Hoote m werkt tering H Hing H bedde H fenen I horen< H BaalhiH kortst stoffel De dag a door v getrofi met z uit te gel Voorl dekerk|B Bredas<^^ manker met me I uur *s peratie. J auto uiQ bestuurfc Beek TP Verml genliggJ op een de repaj dienst werd td meiktanl beide vl ge P. dl werd hij enk^l leed. Een licht aal Stoom De Stoo^— poldfl Na eniger-^- Is het g<L dertje n.*J krijgen. Voor 1* genlijke dorp Bri gearrivee spuiten het tramd een zandl de gaten Men. wac om het lad&E De nogl oude dijkI rnoeilijkh<f gaten, ma moeilijk i over dez™ weg is en| ten toe vcf Eerste Y/OOR Wl ge hoc H 'kele weke gaten in cl er in gesl<H dorp direcT gen. Weet I teisterde I (men rekel nodig te hl de getij-bej uitmalen i I gonnen. Het eersB ting is, da I wac.'in dri I weer bove I den. Waarde I Op het gef heel droog man van c niers, die oefenen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 2