Eindhoven definitief aangewezen EP»! EDING Als er een tweede T. H. komt Achttienjarige sloeg stiefvader neer DOODSLAG OF MOORD Het is dan zo ver.... 953 Motie met kans voor Arnhem werd verworpen mmm Valse evacué 3LD. Twintigste dodenlijst Spuit op drooggevallen bomen Verliezen van de landbouwproductie Hier reed (en zal weer rijden) de trein Moerdijk-Breda SSIsïsP BIKKER BLIJFT IN HECHTENIS Uitvoerbelasting Europese grondwet opgesteld Ruim 65 millioen PROCESTEGEN ANDIAZIS kleding! tkendheid oor deze lums een )TERiJ 4e klasse 7e lijs! en voor haar! 93c JAARGANG No. 20659 DAGBLAD VOOR ZEELAND V R IJ D A G 27 FEBRUARI 1953 rtiidenier... Nederland tekent nog niet krijgt vertrouwen BRILL ANTE REDE VAN MR. CALS Tarwe, gerst en vlas zwaar getroffen Verkiezingen voor Gemeenteraden en Staten r)OOR de bevoegde gerecliteljjke in stantie tc Hamm in West-Duits- land, is bepaald, dat Ilubertus Bik ker, een der zeven Nederlandse oor logsmisdadigers, die uit de strafgevan genis van Breda zijn ontvlucht, in hechtenis zal worden gehouden. ZONNIG WEER m „FAMILIEDRAMA TE BERGEN OP ZOOM" BERECHT Goederen naar het buitenland r Zeg het niet aan mijn zuster ie meest me- ;rk. (met veer- vooral niet i 1000: 6490 13485 15461 7766 8232 11295 11403 8488 10911 11395 12247 20587 20998 21221 278 2506 2627 2674 1631 3739 3778 3825 1618 4640 4653 4753 5504 5559 5686 5681 6864 7006 7126 16616 14111 13460 2686 4069 4959 5740 7175 17900 21943 16832 19680 14249 14874 2721 2925 4075 4134 4969 4974 5768 5866 7329 7339 8870 9982 10090 1141 11221 23'M 12392 3243 ;4821 14972 5682 15771 6727 16841 8359 18382 0158 20245 1005 21057 1881 21958 8927 8949 10107 10140 11388 11649 12464 12538 14998 15852 15922 16951 16977 18538 18896 20357 20389 21 nm -177 9051 9103 9282 10341 10359 10361 11676 11708 11877 12803 13077 13079 l&H* 14025 14096 16011 16072 16146 17024 17076 17210 18906 19039 19279 20396 20425 20478 21389 21456 21598 zin en dus ook jt als kruidenier itsluitend goede U GELDZEGELS geldzegels krijgt een bedrag bij kunt besteden. VéGé een handig spaar waardevolle geldzegels een vol boekje betaalt nierU direct één gulden :gt iedere VéGé-klant: gels,guller met guldens! Verschijn Redactie: 8181, Admi Reigerstraa Vcrantwoordelijk Hoofd- nistratie A gruna Redactieraad' redacteur Mr. Dr. A. J. J. M. Mes. Mr. H V'l °d°e Hechter. L J- v. 't Westcnde. P. v m Vercauteren. Abonnementsprijs bij .dialing I 5.4a per kwartaal, per post week (uitsluitend bij niet-post- .,„11 1 f 04'' Incasso wordt berekend, immers 13 et. Postrek. no. 278841. Voor GodKoningin en Vaderland Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.7:> per m/m>. Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contra«t aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telef^T^B - Bureau voor Zeeuwsch-VIaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 - (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Te.. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35> De Duitse schulden (Van onze parlementaire correspondent). 'W7ANNEER HET DE EENSGEZINDHEID, waarmee het parle- W ment besluit tot een keuzebepaling van een vestigingsplaats voor een Tweede Technische Hogeschool zou hebben kunnen be vorderen en er geen andere dringende redenen waren om ertegen in te gaan, zou minister Cals geen bezwaar hebben gehad tegen de motie van de christelijk-protestantse fracties, waarin verlangd wordt, dat naast Eindhoven ook Arnhem voor een nader uitwer ken der plannen in aanmerking kwam. Maar, zo zei mr. Cals, j dit zou nieuwe stagnaties geven en het is niet verantwoord lan- Ppl<ricehA Rpo-prino- ger te wachten met een effectieve voorbereiding. De industriali- DttigifeLiie vvj, vi hij, Satie-noodzaak laat geen uitstel meer toe. Nochtans verlangden LJOEWEL is meegedeeld, dat de als resultaat van de Londense confe rentie tot stand gekomen regeling in zake de Duitse vooroorlogse schulden vandaag door de deelnemende landen zou worden getekend, wordt gemeld, dat dc Nederlandse Regering nog niet tot ondertekening zal overgaan. Zij acht voorafgaande opheldering nopens enkele concrete punten noodzakelijk. in de crisisjaren de landbouw-hoge- school te Wagoningen durfde op te richten. U1lI.PT niet achter gesteld. TNE BELGISCHE Kamer van Volks- t-' vertegenwoordigers heeft Donder dag met 107 tegen 95 stemmen haar vertrouwen in de Regering uitgespro ken na een debat over het interview, dat Koning Boudewijn te Antibes zou hebben verleend. Er waren geen ont houdingen. Het Med. Rode Kruis LIET informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis heeft de 20c lijst van slachtoffers van de watersnood uitgegeven. Daar op komen 21 namen voor, waar van we de volgende uit ons ver spreidingsgebied overnemen: ZEVENBERGEN: A. den En- gelsen-Crezee, 89 jaar. KORTGENE: P. C. Nijsse. 1 j. de indieners van de motie een uitspraak van de Kamer. De motie werd met 48 tegen 31 stemmen verworpen. De K.V.P. en de P. v. d. A. hadden de overige fracties geheel tegen zich. Het wetsontwerp werd daarop zonder hoofdelijke stemming aange nomen, met. aantekening dat de communisten tégen zijn. Zij willen be slist geen tweede T. II, in Eindhoven, omdat Philips (met Amerikaanse belangen) erbij is geinteresseerd. De Anti-revolutionairen en de twee leden van de K.N.P. verbonden aan hun stem de voorwaarde, dat zij zich niet gebonden achten aan een definitieve oprichting, de vorm van het bestuur en de plaats van vestiging. Tussen 1948 en 1953 is reeds een be drag van anderhalf mülioen gulden voor industrialisatie geinvesteerd. In dustrialisatie steunt op de wetenschap dat de mens de wetten van de natuur op ingenieuze wijze weet te beheer sen. Daar zijn ingenieurs voor nodig. In Amerika steeg het aantal tecii- nische studenten in de jaren 1940-1951) met 401) procent! In Nederland wordt in de behoefte aan physici en chemici slechts voor één derde voorzien. Bij de M.T.S. is een tekort van 20 tot 40 percent aan bevoegde leerkrachten. En voorts: exportverhoging kan alleen plaats hebben als de productie wordt opgevoerd en dit kan alleen wanneer dc grondstoffen worden beheerst. Dit doen de ingenieurs. Het is hier een kwestie van tijdig vooruitzien, precies zoals indertijd de regering zo goed vooruitzag, toen ze ONMIDDELLIJK bij de opening van de middagvergadering kreeg mi nister Cals gelegenheid het regerings voorstel te verdedigen- In een bril- lante redevoering van bijna twee uur zette hij de argumenten uiteen, die ertoe hebben geleid nu aan één plaats vast te houden voor een verdere uil werking der plannen tot aan de aan besteding. Is men zover gekomen, dan zal de beslissing moeten vallen of tot de oprichting wordt overgegaan. De industrialisatie is een levens noodzaak voor ons land, zo betoogde i hij. In de periode 1953—1957 moeten 200.000 nieuwe arbeidskrachten wor den opgevangen, waarvan 110.000 op nieuw te scheppen arbeidsplaatsen. TNELFT zal niet worden achterge- steld. Met September a.s. zal daar sinds 1951 al voor 22 millioen gulden zijn besteed aan uitbreiding van de outillage en dit zal voortgaan tot het bedrag van 58 millioen plus de reeds vroeger bestede 6«/2 millioen. Maar dit is alles berekend op een bezetting van 3500 studenten. Op de eventuele tweede T.H. denkt zich minister Cals een algemene in genieursopleiding van 4 jaar, waarna voor specificatie nog 1'/. jaar volgt tc Delft. Een aanvankelijke start van 450 tot 600 studenten is normaal, zo vervolgde ministerCals. Over de bestuursvorm van dc nieuwe T.H. zijn bij de P-v.d.A. uitgesproken wensen, n.l. één curatorium. Daaraan wil mr. C'als zich niet bin den, maar wel zegt hij toe, dat in het leven zal moeten worden geroepen „een gemeenschappelijk orgaan.'' De commissie van voorbereiding zal dit in dc richtlijnen terugvinden. Tot dc voorstanders van Arnhem als vestigingsplaats, zei mr. Cals: waarom geen andere plaatsen? Waarom noemt ge alleen Arnhem in uw motie? Als het om do culturele waarde gaat, zou Maastricht nog betere kansen maken. Niemand heeft kunnen aan tonen. dat Eindhoven niet goed zou zijn. De knoop moet nu worden door gehakt. Zeker is Eindhoven nog jong, maar in de culturele manifestaties heeft het een eigen stijl, een eigen sfeer, die een verrijking is voor Ne derland. c SCHÉNKING VAN PHILIPS. MINISTER K'ALS ontkende, dat het millioen, dat Philips toezegde, ge bonden is aap Eindhoven. De schen king is voor fcpleiding van ingenieurs in Nederland; zonder verdere beper kende bepalingen, In de keuze van Eindhoven is de mogelijkheid verdisconteerd, dat er ooit in het N.O. van het land een der de T.H. kan komen, zo betoogde mi nister Cals tenslotte. Met zijn uitste kend betoog won hij de slag. De krachtsinspanning in het getroffen gebied is op vele plaatsen al ondubbelzinnig merkbaar: wegen en akkers vallen droog, waarna onmid dellijk met het voorlopig herstel wordt begonnen. Ten Westen van Steen bergen in West-Brabant maakte de fotograaf deze luchtopname van een boomgaard, welke na het droogvallen wordt bespoten om de schadelijke invloed van het zoute water zo spoedig mogelijk ongedaan te maken. (Luchtopname ANP-foto) FRANKRIJK Geeft de Britse autori teiten om uitlevering verzocht van ex-generaal Lammerding op beschul- dicing, dat hij destijds bevel gaf tot uitmoording van de bevolking van Oradour. DE BEGROTING van marine van En geland beloopt een bedrag van ruim 3 milliard gulden. Hoogste voorrang krijgt de bouw van anti-onderzee bootschepen en mijnenvegers. ISONIAZIDE, het nieuwe geneesmid del tegen t.b.c. is thans in ruime mate beschikbaar. Ook ons land heeft ee; productie van dit belangrijk gebleken geneesmiddel. DE LEIDER van „Koning Voetbal" hoorde gisteren in Amsterdam zes maanden tegen zich zeisen HET AMERIKAANSE slagschip de ..Missouri" is de Noord-Koreaanse ha ven Wonsan binnengelopen en heeft stellingen in de stad beschoten. Mr. E. JONGENS is benoemd tot di recteur van het Unesco-centrum in Nederland. AVIFAUNA heeft surséance van be taling gekregen. Sinds de oprichting van dit vogelpark is er een verlies van 965.000 gulden geleden JOSEPHINE BAKER is een paar uur op doorreis op Schiphol ge weest. De meeste tijd van dit op onthoud besteedde zij aan het ver zorgen van 3 katjes en 2 aapjes, die zij uit Havanna had mcegeno! men. "TWAALF PROCENT van dc gemid delde landelijke tarwe-opbrengst, vijftien procent van de normale gerst opbrengst, drie procent van de ha- verproductie, twintig procent van de vlasteelt, 10 proeent van de consump- lie-aardappelproductie (een derde van de kleiaardappelproductie) en tien procent van de Nederlandse suiker bietenproductie, zal door de waters nood dit jaar vermoedelijk wegval len. Deze voorlopige raming werd ge maakt door deskundigen van de Stichting voor de Landbouw. Over het algemeen genomen acht men het mogelijk de verliezen aan DE AGRARISCHE opbrengst van Ne derland bedroeg voor de oorlog 331 millioen dollar en in 1950 641 millioen dollar RUSSISCHE genietroepen en Duitse arbeiders zijn dag en nacht bezig om de vliegtuigfabrieken van Junkers te Dessau weer op te bouwen. ^REORGANISATIE van het Sov- 'neöm. Y'articr in Oost-Duitsland hierin C vormen aan- Men ziet e™ coördinatie van alle sa- t-strijdkrachten cn een tegen hanger van het V.N.-hoofdkwartier te ciecl werd dc Nrdcrl mcul t °ftl" oor over- Mct grote voortvarendheid wordt er in het getroffen gebied gewerkt aan het herstel van de spoorwegen. Deze luchtopname welke werd gemaakt ten Zuiden van Moerdijk, toont het her stel van de spoorweg van Moerdük naar Breda. (Luchtopname ANP-foto). hl 1958 samen MINISTER van Binnenlandse Za ken, de heer Beel, verklaarde in de Tweede Kamer, dat de Regering in beginsel geen bezwaar heeft tegen het samenvallen van raads- en staten verkiezingen. Spr. zal zo spoedig mogelijk het standpunt van de Ministerraad ken baar maken over de mogelijkheid ene r regeling om de nieuwe raad een jaar langer te laten zitten. In 1958 kunnen dan de verkiezingen samen vallen. De Minister- erkent, dat er misbrui ken zijn bij het stemmen bij vol macht. Als het nodig blijkt, zullen voorstellen tot beperkingen worden gedaan. Voor de uitbreiding van het stelsel voelt hij niets. Het wetsontwerp wijziging Kieswet wordt hierna z.li.st. aangenomen. De periode, waarvoor Bikker in hechtenis kon worden gehouden, was in eerste termijn op twee maanden gesteld. Zij liep 28 dezer af. Bikker kan nu in hechtenis worden gehouden, totdat beslist is of hij al dan niet aan de Nederlandse Regering zal worden uitgeleverd. Volgens Bikkers verdediger, dr. Stauf, zal een uitleveringsprocedure een bijzonder ingewikkelde zaak wor den. Over Klaas Faber is nog geen uitspraak gedaan. vitale producten als aardappelen en suikerbieten door teelten elders te vervangen. Indien door een aantrek kelijke regeling, b.v. door het stellen van een minimum-garantieprijs, de teelt van consumptie-aardappelen wordt aangemoedigd, dan zullen de te derven 310.000 ton aardappelen ze ker wel geteeld worden, aldus de des kundigen. Indien naar een enigszins normale binnenlandse suikerproductie wordt gestreefd, dan zal de bietenprijs zo danig moeten worden verhoogd, dat in niet getroffen gebied, naast zomer- gerst, de verbouw van suikerbieten aantrekkelijk wordt. Overigens wordt aangetekend, dat de suikerbiet eert „zoutminnend" gewas is, zodat deze in droogvallend gebied eventueel kan worden geteeld. zuivel en vlees QVER DE VERLIEZEN aan zuivel- en vleesproductie door het over stromen van ruim 40.000 hectare gras land is nog moeilijk een schatting te geven. Rekening wordt gehouden met het verdrinken van ongeveer 25.000 koeien en zeer veel varkens. Weersverwachting hedenavond: geldig tot - mei. Ongeveer dezeiM» k, i In België opgeheven BELASTING op dc Belgische uitvoer wordt opgeheven. Deze Droog en zonnig wee pcratwren eze'^c tem- i be lasting werd inges eld in October 1951 toen de Regering de zgn. win- terpremie van een halve frank per uur voor haar rekening nam, die aan alle loontrekkende^ werd uitgekeerd. Deze belasting op de uitvoer bracht I in totaal een bedrag van fr. 900 mil lioen op. gisteren, M^andaa8i Zon ont,er 18 lt> uur .»iaan op 17 07 ",,r- °P 7.29 uur.' uur. "«r. Morgen: Zon 5 Maan onder 7.11 t QEWAPEND MET EEN MESTHAAK achtervolgde de I8-jarige A. W. van O. in de nacht van 13 Juli jl. ziin stiefvader v. d. A. en bracht hem zware verwondingen toe. Het mocht een ivonder heten, dat het slachtoffer nog leefde; een verlamde arm en belemmerde spraak wa ren dc trieste gevolgen, welke uit dit familiedrama ontstonden en waar door van O. gisterenmorgen wegens poging tot moord voor de Bredase Rechtbank moest terechtstaan. EIS TWEE JAAR jyjET RUIM 6 maanden voorarrest achter de rug stond de flink uit de kluiten geschoten van O. voor het groene hekje en bekende de mishan deling gepleegd te hebben. Stijf en strak hield hij echter vol dit niet met voorbedachten rade te hebben s daan. Maar bij de politie heb je dat toch verklaard, hield de President, Mr. Bisschop Boele. hem voor. „Dat kan, Edelachtbare", antwoordde verdachte, „maar daar was ik over mijn zenu wen heen". Het slachtoffer was in die bewuste nacht dronken aan de deur van de woning gekomen en had dreigemen ten geuit aan het adres van zijn vróuw en van O. Kom er eens uil, dan steek ik je kapot, klonk het door de verla ten straat. Van O. verloor hierop zijn bezinning greep de mesthaak en rende naar buiten. Dit deed de dronkeman op de vlucht slaan, doch de woest ge worden jongen achtervolgde hem on geveer een vijftig meter en sloeg v d. A. met de mes'haak neer. Zonder mededogen hakte van O. verder tot dat toegesnelde buren hem teru«- t.okken. Die man is daar gewoon afgeslacht, riep Mr. Bisschop-Boele uit. Op een beestachtige manier ben je daar te keer gegaan. Verdachte zweeg cn keek naar de grond. „Is dat niet schandelijk?" vroeg de President. „Ja, Edelachtbare, maar ik was drif tig en hij dreigde met een mes". Er was geen enkele reden om uit het huis te gaan, besloot de President. Bij de politie heb je nog' gezegd, dat je spijt had, dat hij niet dood was, GEVAAR VOOR DE TOEKOMST TK HEB het idee, dat verdachte een gevaar oplevert voor de toekomst, aldus mr. Bins in zijn requisitoir. Hoe wel de rapporten adviseren hem in een sanatorium of iets dergelijks on der te brengen, ben ik van mening, «T Scvoelige gevangenisstraf als afschrikking op zijn plaats zal zijn. De oorzaak van dit drama moet gezocht orden in het milieu, waarin ver dachte verkeert. Het was geen koek cn ei lussen de stiefvader en de rest van het gezin, maar om dan op een dergelijke manier te werk te gaan, lijkt toch nergens op. Ik heb de eer - (- requireren een gevangenisstraf voor do duur van 2 jaar niet aftrek en Voorwaardelijke ter beschikking stelling van de Regering met onder toezichtstelling van de Reclasserings- vereniging afd. Den Bosch. WANHOOPSDAAD. P)E RAADSMAN, Mr. van de Heuvel uit Tilburg. Zag de gehele affaire in een ander licht. Volgens hem was verdachte tot zijn daad gekomen uit wanhoop cn verdriet. Reeds jaren lang speelde het slachtoffer op onver antwoordelijke wijze de baas. Al het geld dat binnengebracht werd moest dienen voor cafébezoek, zodat uitein delijk van O. het langer vertikte om te gaan werken. Nadat de verhouding' tussen v. d. A. en van O's moeder tot een crisis geleid had en eerstgenoem de niet meer bij moeder en zoon in woonde, kwam hij toch nog geregeld des nachts dronken aan de deur. Met liet verleden voor ogen kan ik mc daarom volkomen indenken, dat ver- dachte in die nacht zijn bezinning verloor en v. d. A. te lijf ging. Daar- om acht ik hier wel poging tot dood slag bewezen, maar in geen geval po ging tot moord. Kalm overleg was ab soluut niet aanwezig. Als strafmaat, zo besloot Mr. van de Heuvel zijn ge voelvol pleidooi, zou ik hier een ge ringe gevangenisstraf met plaatsing in een kamp, willen aanbevelen. Uit spraak over 14 dagen. Indiening 6 Maart INE grondwetscommissie van de pre- constituerende vergadering van Straatsburg heeft een Europese Grond wet van 113 artikelen opgesteld, die op 6 Maart bjj de vergadering zal worden ingediend. De voornaamste punten van het ontwerp zijn: 1 Er zal een Volkskamer komen, gekozen voor een periode van vijf jaar bij algemeen kiesrecht door de bevolking van Frankrijk, Italië, West- Duitsland, de drie Beneluxlanden en het Saargebied. Frankrijk zal in deze kamer 70 ze tels krijgen. Duitsland 63, Italië 63, België 30, Nederland 30 en Luxem burg 12. Dc commissie heeft geen uiteinde lijk besluit genomen over het aantal zetels voor het Saargebied. 2. De Senaat zal worden gekozen door de nationale Parlementen met voor Frankrijk, Italië en Duitsland elk 21 zetels, België en Nederland elk 10 zetels, Luxemburg 4 en het Saar gebied 3 zetels. 3. De Europese gemeenschap zal worden bestuurd door een Uitvoeren de Europese Raad. V oor vluchtelingen QP KORTE TERMIJN zullen thans zeer grote hoeveelheden van de goederen die werden ingezameld voor de slachtoffers van de watersnood worden verstuurd voor die vluchtelin gen en anderen in het buitenland, die deze goederen eveneens hard nodig hebben. Deze week reeds hoopt het Rode Kruis over te gaan tot verzending van enkele duizenden tonnen. gOLOMON BAUMAN, beschul digd van zakkenrollerij, smeekte de New-Yorkse rechter, toen hij tegen de lamp gelopen was, de poiiMe te verhinderen zijn zuster van een cn ander op de hoogte te stellen. „Het zou haar- dood zijn"zo zei de 72-jarige So lomon, ..zij denkt, dat ik een gok ker ben". RUIM HALVE TON BIJEEN WAAR we altijd op vertrouwd hadden is werkelijkheid geworden: de halve ton voor het Rampenfonds is bijeen! Wij gaan dit bedrag nu overmaken en hel pen daarmee het millioenenka- pitaal voor de zwaar getroffenen op bescheiden wijze vermeerde ren. Wil dit nu zeggen, dat wij onze loketten en rekening sluiten voor de getroffenen? Zeker niet. Wij blijven giften voor dit doel aan vaarden. zullen ze ook in ons blacl verantwoorden, uoch onthouden ons verder van het publiceren van to taalcijfers. Voor het laatst vandaag dus het totaal der tot nog toe gestorte be dragen en er is er een héél mooi bij onder de nieuwe lijst: Rectificatie: Door een misverstand werden in de verantwoording d.d. 21 Febr. '53 nog maals opgenomen: Uit de voetbalpol N.N. R'daal f 10.50; 3e klas Mulo Mo- lenstr. 13 R'daal f 10.42; Personeel atelier „Woka" R'daal f40.Deze be dragen stonden reeds in de opgave d.d. 12 Febr. '53 vermeld. Het totaal bedrag wordt daardoor verminderd met f60.92. Totaal incl. vorige lijsten f 49.312,31 en dollars 15, Ontvangen 26 Febr. '53: Beppie Gabriels Zevenber gen 5 jr. met een kijkdoosje Mad. Lindekens, Schoten (Belgié) Verkennersgroep St. Raphael Breda verdiend met de olie bollenactie Dieren Vrienden te Koe wacht A. v. d. Kelen te Clinge De Kaartclub „Chrismarjan- betsbepmar" Breda Kaartclub Teuntje en Co. Breda N.N. uit Sas van Gent met alle vogels vliegen: 1 cent Kaartclub „Schoppen Mie" Breda Toneelver. „Klein maar Dapper" Breda Directie en Personeel Zie kenfonds „O.Z." Breda in stelling K.A.B. Totaal deze lijst f 8,13 f 2,50 f 81,53 f 75,— f 10,— f 20,— f 11,44 f 2,— f 5,— f 10,— f 1.500,— f 1.725,64 Totaal incl. vorige lijsteir f 51.037,93 en dollars 15,— HET RAMPENFONDS "TOT gisterenavond was 65.400.000 gulden bij het Nationale Rampen fonds binnengekomen. Woensdag avond was de stand 63.5 millioen gulden. En nu „het feit van de dag": De extra kolenproductie, welke op de Zaterdagen 14 en 21 Februari in de Limburgse steenkolenmijnen ver kregen werd, dank zij het feit, dat op deze dagen twee uur werd overge werkt ten bate van het Nationale Rampenfonds heeft 26.520 ton bedra gen. De opbrengst was ruim '2.5 mil lioen gulden. GEKNIPT INE POLITIE te Delft lieeft gearres- teerd de 22-jarige Amsterdammer G. H. Hjj had in Delft verteld, dat hij geëvacueerd was uit Numansdorp en al ziin bezittingen had verloren. Liefderijk werd hij opgenomen in een Delfts gezin. Hij ontving kleding van het Rode Kruis en kreeg gelde lijke uitkeringen van de gemeentelijke dienst van sociale belangen. Dc man gedroeg zich in het gezin echter niet zo prettig en toen, na in gediende klachten, officiële instanties zich wendden tot de burgemeester van Numansdorp om te bereiken, dat de man zou kunnen terugkeren, ver klaarde de burgemeester, dat de man geen inwoner van zijn gemeente was. OP 25 MAART £)E ZAAK tegen Andi Azis (Makas- sar-affaire in 1950) zal 25 Maart door dc krijgsraad in Djokja worden behandeld. Het proces zal enige da gen duren. Op 30 Maart zal overste Mokoginta (destijds territoriaal com mandant van de federale strijdkrach ten van de R.I.S. in Oost-lndonesic) en op 1 April zal dc voormalige presi dent van Oost-Indonesië Sukawati, als getuige worden gehoord. Op 5 April 1950 begon de kapitein van de AP.R.I.S. (Indonesische fede rale strijdkrachten) met een aantal Indonesische manschappen een actie te Makassar. In een proclamatie zei hij „namens de onder hem strijdende mL litairen. dat deze zich door de om standigheden gedwongen hebben los gemaakt van het KNIL-verband en als vrije strijders optrekken voor het be houd van de Negara Oost-Indonesië". Abdul Azis werd opdracht gegeven zich in Djakarta te komen verant woorden. Hij weigerde, aanvankelijk Een speciaal vliegtuig keerde op 13 April zonder hem naar Djakarta te rug. In een radiorede kondigde Sukar no vervolgens gewapend optreden te- gen de rebellerende troepen aan. Op 14 April besloot Azis tenslotte toch naar Djakarta te gaan.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1