De gang is er voorlopig uit Verkiezing op komst Wal een W ouderlijke Wereld een RADIO die koffiepot van krist, lal ik eens u voor lambiks i moet doen.' 3 TWEEDE BLAD DONDERDAG 19 FEBRUARI 1953 Deur dicht Mgr. Baeten deed hulpcolonnes in Breda uitgeleide Maria als leidster bij werk van Naastenliefde Herstel van Schouwen-Duiveland Bepalingen ten aanzien van Duitse leningen Met VELPON zie je er geen barst van! Eigen teelt VAN MIERLO en ZOON M.T. De Krachtproef arméVue,f-°VS hiJ Sleekt cht?r niet 6 VAN DER STEEN Zf CR IS IN HET pas afgelopen Ka merdebat even sprake geweest van uitstel der gemeenteraads verkiezingen tot het volgend jaar. Het zal er echter in dit jaar, 1953, toch van komen, zij het dat in de ergste noodgebieden enig uitstel ge boden is. De voorbereiding der gemeente raadsverkiezingen gaat in de mees te gemeenten dus gewoon haar gang. En bij alle werk, dat er nog altijd verzet moet worden in ver band met de waterramp, mag dit werk toch niet blijven liggen, moet het een deel van onze aandacht gaan opeisen. Er zijn verscheidene plaatsen, waar de gemeente-politiek nog niet is geraakt door de tegenstellingen, welke de landspolitiek kleuren Dat is in het katholieke Zuiden vooral het geval. Het zijn daar plaatselijke kwesties en stands-on derscheidingen, die verschillende lijsten in het leven roepen. De K.V.P. kan in zulke plaatsen niet met eigen lijsten komen. Ze houdt zich afzijdig en ook wij zul len ons wel wachten in de strijd der plaatselijke meningen partij te kiezen. 17 R ZIJN ECHTER ook plaatsen en daar horen meest de grotere onder waar de staalkaart dei- lijsten tevens een staalkaart van de landelijke partijen vormt. Daar zal zich de verkiezingsstrijd meest langs de principiële lijnen bewe gen, al geeft er de gemeente-poli tiek een wat andere tint aan. Op het gemeentelijk vlak spelen ook principiële tegenstellingen, en met name zal men bij de komende stem bus in 't Zuiden K.V.P. en P.v.d.A. scherp tegenover elkaar zien staan. Laatstgenoemde leeft nog in een soort overwinningsroes. Ze meent, dat op 25 Juni 1952 de doorbraak gedachte zich duidelijk heeft door gezet en hoopt nu de in de K.V.P. geslagen bressen nog te verbreden. Daarentegen zal men van K.V.P.- zijde alles inspannen, om de bla mage van Juni 1952 uit te wissen en op zijn minst het verloren ter rein terug te winnen. Het zal van grote betekenis zijn, als dit ook inderdaad lukt. Dan zou de P.v.d.A. immers duidelijk ge maakt worden, dat de doorbraak tot mislukken gedoemd is en zou den haar pretenties aanmerkelijk zakken. Het zal echter niet helemaal van de K.V.P. afhangen, of ze dit doel bereiken zal. In een onzalig ogen blik heeft ook de Welterpartij be sloten aan de gemeenteraadsver kiezingen deel te nemen. [JEZE PARTIJ werd geboren uit onvrede met de Indonesische politiek van de K.V.P. Toen de voldongen feiten op dit terrein zich hadden voltrokken, haakte ze haar bestaansreden vast aan een alge mene onvrede met de politiek der K.V.P. Dit optreden van de Wetcr- partij had echter een ongedacht ge volg. Onder de arbeiders in de K.V.P. waren er helaas velen, die in het optreden van de Welter-par- tij alsmede in dat van Professor Duynstee een motief zagen, om de lijst van de K.V.P. voorbij te gaan ten gunste van die der P.v.d.A. Prof. Duynstee ziet dit gevolg be rusten op een misverstand, een mis verstand, zegt hij, dat zeker nog wordt aangewakkerd door de om vang der huizen, waarop de recla mebiljetten met „lijst 8" prijkten. Hoe men hier ook over moge denken, het kan niet geloochend worden, dat het optreden van de K.N.P. de vlucht in de P.v.d.A. be vorderd heeft en straks ook zal be vorderen, als men niet afziet van het deelnemen aan de gemeente raadsverkiezingen. Wat kan daar voor voordeel te genover staan? Een aantal Welte- rianen in de gemeenteraden, die daar de verzwakte K.V.P.-fracties stelselmatig zullen bestoken, om het goed recht van hun afzonder lijk optreden te rechtvaardigen. De grote vraagstukken, welke Weiter noopten tot uittreding, komen daar bij niet in het geding. Men zal dan ook in menig geval tegenstellingen moeten gaan zoeken en forceren of het op kwesties over personen moe ten gaan gooien. Terwijl men tevens onbedoeld en ongewild heeft meegewerkt aan de versterking der P.v.d.A.-fracties, die op grond van nieuwe getals verhoudingen om wethouderszetels zullen gaan vragen, waar ze die niet hebben, of om méér, waar ze al in het college vertegenwoordigd zijn. Dit zijn gevolgen, welke een ieder voor verschillende met name te noemen plaatsen concreet kan uitwerken. We zouden het deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen door de K.N.P. dan ook als een tragische vergissing beschouwen. Het zou in de maand, dat katholiek Neder land het herstel der bisschoppelijke hiërarchie gaat gedenken, een on derlinge twist van katholieken bij de stembus te zien geven, waarbij een partij als de P.v.d.A. als la chende derde zou verschijnen. De leiders der K.N.P. mogen zich wel goed bedenken, aleer ze ver antwoordelijkheid daarvoor op zich willen laden. Advertentie) HOEST, GRIEP... De weldadige warmte van Ther- mogène stilt de pijn in keel en borst en verjaagt de aanval. OP BASIS VAN GODS LIEFDE „TYoet Uw werk op basis van Gods Liefde", zo sprak de monseigneur, die iets vertelde van zijn ervaringen in het noodgebied. „Ge gaat schoon maken en dat is naastenliefde, die iedereen kan opbrengen, ook niet-ge- lovigen. Maar doen jullie het op basis van de Caritas en neemt Maria op haar tocht naar Elisabeth als voor beeld. Ge moet niet preken of beke ren, maar Liefde meenemen en een voorbeeld geven door doen en laten. Laat Maria daarbij de leidster zijn van jullie allemaal". Na deze en an- Advertentie) LIET BELGISCHE socialistische blad „Le Peuple" is geschrok ken van de anti-konings-rel, welke het zelf ontketend had. Het blad klaagt nu over artikelen in de bui tenlands pers, „even fantastisch als sensationeel, waarin politieke klets en veronderstellingen onge twijfeld met kwade bedoelingen op slinkse wijze door elkaar zijn ge klutst". Laten we maar geen ant woord verlangen op de vraag Waarom zijt gij er dan mee begon nen? We willen ons slechts verheu gen over het feit, dat men de ko ningskwestie niet opnieuw wil op rakelen. De gematigde in de socia listische partij hebben blijkbaar weer het heft in handen. Doordat er echter in de B.S.P. ook een hef tige anti-monarchale onderstroom werkzaam is, blijven de verhoudin gen in België precair. We mogen ons land wel gelukkig prijzen om zijn onbeschaduwde eenheid rondom Oranje. [)E COMMUNISTEN zitten niet in de Watersnoodcommissie der 1 weede Kamer. Mr. Oud, een on verdacht anti - communist, heeft bezwaar gemaakt tegen het weren van die scharlaken broeders. Laat ze hun stommiteiten maar verko pen in die commissie, ze doen er zichzelf slechts schade mee. Mr. Oud vergat o.i echter twee dingen. Ten eerste, dat die z.g. stommiteiten onderdeel zijn van geraffineerde laster-maar-raak-campagne, welke op de duur toch altijd indruk maakt op simplistische geesten. Ten twee de en dat is het voornaamste alles wat die lieden horen in de commissie-besprekingen, komt de Sovjet-legatie ook te weten. En aangezien de organisatie Bescher ming Burgerbevolking en ook ons Leger bij de besprekingen in het geding zullen komen, kan men in aanwezigheid van deze lieden daar over niet vrijuit en ronduit spre ken. We vinden het dan ook een wijs besluit, de communisten te weren uit zo'n commissie. Ze stel len Rusland boven hun eigen land en daarom moet voor hen de deur dicht blijven. ENKELE TIENTALLEN meisjes, gezinsverzorgsters en vrijwilligsters werden gisteren door Z. II. Exc. Mgr. Jos. Baeten in het E. K. Huis in de Boschstraat uitgeleide gedaan, toen zij op het punt stonden om te vertrekken naar verschillende plaatsen in het noodgebied De gees telijke vader van het diocees Breda had te voren in een korte bijeen komst gewezen op de taak, die de meisjes te vervullen krijgen en te vens geattendeerd op de wijze, waarop dit het meest zou beantwoorden aan de geestelijke zending, die iedere katholiek heeft. "TWEE VOLTALLIGE colonnes, ieder bestaande uit een catechist-leid ster, vijf gediplomeerde gezinsverzorg sters en vijf meisjes, die zich voor dit werk spontaan ter beschikking stelden, zullen aan het schoonmaken gaan in de gemeenten Fijnaart en Terheijden - Wagenberg. Bovendien waren er nog enkele meisjes op de bijeenkomst, die de al werkende co lonnes in Halsteren en Ossenisse zul len gaan versterken. De directeur van het E. K. Werk, de Zeereerw. Heer Backx, vertelde in, aanwezigheid van Directeur van Kampen, bisschoppelijk commissaris van het Sociaal-Charitatief-Centrum en van de heer van Aalst voorzitter van de Ge. szorg, onder auspiciën waarvan de „ulonnes uittrekken, en mr. F. Hoebens, burgemeester van Wouw een en ander over hetgeen aan de opleiding en uitzending van de co lonnes was voorafgegaan en over het werk, dat de meisjes in het noodge bied zouden krijgen te vervullen. Na verwelkoming van de bisschop, wees spreker op de samenwerking met het derpartement van Maatschappelijk Werk, dat direct gevraagd had om dergelijke hulptroepen. De besprekin gen verliepen vlot en toen ook de Boerinnenbond zich achter het plan schaarde mej. Oomen woonde als af gevaardigde daarvan de bijeenkomst bij was het plan al gauw gereali seerd. De meisjes, die zich voor een halve of gehele maand beschikbaar stelden het aantal hunner is reeds meer dan 100 zullen f 7,50 per week zakgeld ontvangen van het de partement. Zij hadden niets gevraagd. De verantwoordelijkheid is groot, ook al, omdat zij niet zullen schromen bij te springen, wanneer dit in buiten kerkelijke of Protestantse gezinnen nodig blijkt. Nadat de catechisten 't toepasselijke lied „Dit is 't uur" had den gezongen, sprak Mgr. Baeten 'n kort, opwekkend woord. dere opwekkende woorden schonk mgr. Baeten de aanwezigen zijn Bis schoppelijke zegen en wenste hij al len goede reis en veel geluk. De Ca techisten zongen nog een lied, nadat mgr. Baeten aan ieder der meisjes 't Bouvigne-insigne en dat van de Maltheser-orde had uitgereikt. Gisteren zijn de meisjes naar hun werkgebied vertrokken. Zoals bekend, wordt het herstel wel in tact is, doch zeer zwak, van Schouwen-Duiveland thans wordt met alle middelen verstevigd, met kracht aangepakt. Onze kaart waarna ook de polders van Zonne- geeft een overzicht van de werk- maire en Noordgouwe en Zuidely- zaamheden, zoals deze worden uit- ker kunnen droogvallen, zodat tus- qevoerd. De belangrijkste gaten in sen Brouwershaven en Zierikzee de zeedijk bij Burgsluis, Schelp- voor de werkzaamheden een be- hoek en Zierikzee worden met langrijk droog gebied ter beschik- qroot materiaal aangepakt. In eer- king is. Het herstel van de binnen ste instantie de gaten bij Burgsluis dijken aan de Oostelijke polders is en Zierikzee en later liet belang- in volle gang. Het materiaal van rijkste en moeilijk te dichten gat de Zuiderzeewerken wordt by deze - - - rr.~ onderneming, zo nodig, gebruikt. bij Schelphoek. De dijk tussen Zie- rikzee en Brouwershaven, die nog Wekelijks beursoverzicht van 12 t.m, 18 Februari 1953 T~\E AMSTERDAMSE BEURS heeft gedurende de afgelopen week voor minder verrassingen gezorgd dan in de daaraan voorafgaande week het geval is geweest. Bij teruglopende omzetten en een hier en daar aan de diag tredende neiging tot winst-ne ming nam de koersontwikkeling in de aandelensector een meer gereser veerde houding aan. Wel konden nog enkele fondsen voor een vrij sterke stijging zorgen, maar deze behoorden meer tot de uitzonderingen. Zo lagen zeer vast in de markt aandelen Dik kers 154-164. Hazemeijer 180-190 en Holland Scheepvaart 220-234. Belangrijke gebeurtenissen, die als een stimulans voor de koersontwikke ling zouden kunnen optreden, kwa men niet voor. Aan de hand van de koersontwikkeling van de interna tionale waarden, die alleen lager no teerden, kan reeds worden vastge steld, dat de gang er, althans voor lopig, uit is. Ook het aantal dividenddeclaraties was gering. De Twentsche Bank an nonceerde een onveranderd dividend van 9%, terwijl de Nederlandsche Credietbank met haar jaarverslag over het afgelopen boekjaar is ver schenen. Deze bankinstelling komt ook met een onveranderd dividend, n.l. van 7% voor aandelen A en 6% voor aandelen B. In de scheepvaartsector, waarin ook niet veel omging, komt de Kon. Ned. Stoomboot Mij. als eerste met het jaarverslag voor de dag. De bereikte resultaten stemmen hier tot voldoe ning en de balans-positie is zeer fraai. De totale zichtbare reserves op de balans bedragen thans circa f 61 mil- lioen of wel ruim 240% van het ge plaatste kapitaal. Daarentegen is de boekwaarde van de vloot en de ove rige vaste activa zeer laag. De ge hele vloot, die o.m. 66 zeeschepen en 41 Rijnschepen omvat, met een ver- krijgingswaarde van f 118 millioen, staat per ultimo 1952 te boek voor f 34 millioen. Voor de eigendommen te land bedragen deze cijfers resp. f 17 millioen en f 2.5 millioen. Alhoewel de winst over 1952 tot 'n nieuw record is gestegen, wordt een onveranderd dividend van 9% uitge keerd met het oog op de grote be hoefte aan liquide middelen, die in de toekomst blijkt te bestaan. De Indonesische afdeling heeft zich in de afgelopen week zeer goed ge houden. Hier en daar kwamen nog koers- verbeteringen voor, doch deze waren van beperkte omvang. DUITSE WAARDEN OBLIGATIES: 10/2/'53 17/2/'53 3 Nederl. '62-'64 96 1/8 96 9/16 3-3l/s% Nederl. '47 95 5/16 95 5/16 3 Ned. '47 doll.l. 94 6 8 94 5/8 3 Neef. '37 95 1 4 95 5'16 3 Ned. Inv.cert. 95 15/16 96 1 8 3 Grootb.obl. '46.. 95 1/4 95 5/16 3 N.-Indië '37 A 94 15/16 95 AANDELEN: ZO GOED LIJMT VELPON VRAAG DE JUISTE SOORT r\E BELANGRIJKSTE gebeurtenis, die zich op het Damrak in de afgelopen week heeft afgespeeld, is de hervatting van de handel in de diverse Duitse waarden. Aangezien gedurende de oorlog een belangrijk deel van het Nederlandse bezit aan Duitse fondsen is gerepatrieerd, zijn feitelijk thans nog alleen de obligaties der Young en Dawes-leningen van belang. Zowel van de zijde van het publiek als van de beroepshandel wordt voor deze obligaties een leven dige interesse getoond. Daar deze le ningen nog in diverse Nederlandse portefeuilles aanwezig zijn, menen wij goed te doen de bepalingen te ver melden, die t.a.v. beide leningen wer den getroffen. 5Vi% Duitsland 1930 (Younglening). De oorspronkelijke goudclausule wordt vervangen doo!r een dollar clausule van f 1000.- 400. Bij om rekening tegen de huidige koers van de Amerikaanse dollar wordt de nieuwe nominale waarde van een obligatie ad f 1000.- derhalve f 1520.-. In geval de geldsoorten, vermeld in de valutaclausule, in de toekomst mochten devalueren, dan zal de hoofdsom worden herleid op basis van de minst gedaalde valuta. De looptijd wordt met 15 jaar verlengd tot 1980. De interest wordt gebracht van 5V2% op 4%%. Te beginnen in 1958 wordt jaarlijks 1% in een amor tisatiefonds gestort, waaruit de de biteur naar keuze obligaties beneden pari mag inkopen of a pari uitloten. Het restant van de lening is aflosbaar Amsterdamsche Bank 171 1/2 171 1/2 Rotterdamsche Bank 162 1/4 161 1/2 166 169 Nat. Handelsbank 112 1/2 111 1/4 Ned. Handel Mij 159 1 2 158 3/4 Alg. Ku-nstzijde Unie 170 1 2 164 1/2 v.d. Bergh's Jurgens 272 271 1/2 Maehinefabr. „Breda",. 122 119 1/2 Van Gelder Zonen 160 161 Unilever 186 1/4 183 1/2 Holl. Kunstzijde Ind. 94 94 14 214 215 Gem. Bez. aand. Philips 162 3 4 160 1/4 Kon. Ned. Hoogovens 158 157 Wilton Feyenoord 170 172 Int. Gew. Betonb 138 135 146 1/2 147 Billiton Mij. II 175 176 Kon. Petroleum 314 312 Rubb. Cult. Mij. A'dam 83 7/8 90 3/4 Bandar Rubb. Mij 93 1/4 90 Holl. Amerika Lijn 142 141 K. N. St. Mij. Nat. Bez. 138 3/4 138 1/2 Ned. Scheepv. Unie 130 1/2 128 3/4 Rotterdamsche Lloyd 126 1/4 126 K. Java-China Paket.. 119 3/4 118 Ver. Vorst.1. Cult. Mij. 20 1/2 18 3/4 Handelsver. A'dam 103 104 Ned. Ind. Suiker Unie 05 85 81 14 83 Deli Batavia Mij 112 114 3/4 75 1/2 77 3/4 AMERIKAANSE FONDSEN: (eert. v. aand.) Ainac. Copp. M. Gomp. 42 Bethlehem Steel Corp. 531/4 General Motors 67 1/4 International Nickel 44 1/4 Rep. St. Corp45 United St. St Corp 40 1/4 Cities Serv. Comp. 92 1 4 Shell Union Oil Com,p. 69 14 Tide Water Ass. Oil C. 22 3 4 Sauth. Pacific Comp. 43 1/8 Union Pac. Railr. Comp. 112 43 1/16 54 66 443 8 46 1/4 40 3 8 88 3/4 69 1/4 22 5/8 42 1/4 111 op 1 Juni 1980. De achterstallige ren te wordt betaalbaar op basis van 4 V& Voor de achterstand zullen 3% 20-jarige obligaties worden uitge reikt, die per obligatie ad f 1000.- f 228.- zullen bedragen. Voor deze obligaties moet een amortisatiefonds worden gevormd, waarin vanaf eind 1957 1% per jaar moet worden ge stort. Voorlopig worden slechts Fun- VY/AAROM NU altijd maar naar Rhodesia, Nieuw-Zeeland, Chi cago en Vuurland om de won derlijke dingen dezer wereld te vergaren? In Breda kon men dezer dagen het wonderlijke schouwspel beleven, dat het enige straatorgel, dat deze stad bezit, "bediend" werd door drie Amerikaanse soldaten. En of ze hun slinger hadden!. Een Brabants bruidje was enkele dagen vóór De Grote Dag in tra nen. Waarom? „Ik vind het zo erg", snikte zij, „dat ons moeder deze dag niet meer heeft kunnen bele ven". De bruiloft was een gouden bruiloft en het bruidje telde 76 len tes. Schat in kinderivagen MET DEZE SCHAT bedoelen we evenmin een snoes van een baby als gisteren, toen we over een schat in 'een luier ver haalden. Nadat een met saffieren bezette ring, die als gestolen was aange geven werd aangetroffen in een Londense juwelierszaak hebben detectives vier uren lang een keu rige drie-kamer-flat in Londen doorzocht. Ze haalden er zelfs de schilderijen van de muren, maar niets werd gevonden tot een der politiemannen eens de kinderwa gen inspecteerde. In het kussentje werden gestolen juwelen ter waarde van tienduizenden gul dens ontdekt. Niet praten maar doen T")AT SCANDINAVISCHE parle- mentsleden nog wel wat meer kunnen dan hun monden roeren in de diverse Kamers van Afge vaardigden bewezen Zweedse, Fin se en Noorse parlementsleden die in Oslo een onderlinge skiwedstrijd hielden, waarbij de „thuisclub" won. 62 van de 150 Noorse volksverte genwoordigers, dit is 42%, kwamen aan de start. Na de wedstrijd wer den zij tot overwinnaars uitgeroe pen en een 70-jarige volksvertegen woordiger van de christelijke partij, de oudste van de Noorse deelne mers, werd door twee van zijn po litieke tegenstanders in triomf ge dragen. Balseming uitgesteld PEN NEW YORKSE begrafenis- ondernemer wilde juist het li chaam van de 80-jarige William Brossman gaan balsemen, toen "het lijk" begon te ademen. De ver schrikte ondernemer belde de poli tie op, die aanstonds met een zuur stof-apparaat kwam aangesneld. Terstond werd William in een hos pitaal in een warm bed gestopt, maar 14 uur later was hij echt over leden. Zo echt was het QVERVALWAGENS spoedden zich naar een huis in Edinburgh, waarvan de bewoner het tele fonische alarmnummer 999 had ge draaid. De politie werd door de be woner opgewacht die verlegen zijn excuses aanbood. „Het spijt me", zei hij, „maar ik droomde zo echt, dat er een inbraak in mijn garage werd gepleegd, dat ik de telefoon hoorn greep en 999 draaide". Blijvende waarde ƒN SILTON in het Engelse graaf schap Dorsetshire bestaat een kerkelijke bepaling waarbij een geldelijke beloning wordt toe gekend aan degene, die twee do zijn egels, wezels en mussen vangt. Deze rubriek is thans uit gebreid met ratten en muizen die de altaarkaarsen opeten. De be loning was een dubbeltje en blijft een dubbeltje, want dominé Long- ridge voelt niets voor de waarde daling van het geld. Schande r\E HERDERSREPUBLIEK San Marino, wier hoofdinkomsten bestaan uit de opbrengst van haar postzegels, ging er groot op, dat daar sedert 100 jaren nooit een diefstal is gepleegd. Nu is er gesto len uit een kledingmagazijn en de politie neemt nu maar aan, dat het wel een toerist zal geweest zijn, die San Marino deze schande heeft aangedaan. Gele rozen CR PRIJKTEN gele rozen op de dis van de arme weduwe Kle- pitch. En ze stonden in de mooi ste vaas in de fraaiste zaal van Pal mer House, een der beste hotels van Chicago. Een kwart eeuw geleden trouw de de toen 22-jarige lima met Fred Klepitch op een „bezit" van 50 dol larcenten (toentertyd een halve gul den, thans f 1.90). Dat was niet ge noeg om gele rozen te kopen, afge zien nog van een feestelijk ontbijt. „Hindert niet", zei Fred. „Als we 25 jaar getrouwd zyn eten we het lekkerste diner in Palmer House en koop ik gele rozen voor je". Maar Fred stierf in 1952. Toen de datum van het zilveren huwelijksfeest naderde, herinnerde de 19-jarige dochter Katherine zich, dat ze haar vader, voor hy stierf, had moeten beloven, haar moeder te zullen tracteren op een feestmaal in Palmer House. Maar zy had er het geld niet voor. Katherine schreef een briefje naar Palmer House waarin ze alleen maar vroeg om een menu-kaart. „Arme mensen hebben een be paalde manier", schreef ze, „om 'n illusie te verwezenlijken". Maar de hoteldirecteur, Vejrnon Herndon, dacht er anders over. De weduwe en haar drie dochters kre gen een suite voor een heel week end en het beste diner met de beste service die het hotel te bieden had. En natuurlyk de gele rozen, aldus verhaalt James Cooper in de Daily Express. Duur praatje 17 EN RUSTHUIS in het Ierse Gal- way had beweerd, dat mevrouw Anne Williams uit Crumlin ver trokken was zonder haar rekening te betalen en ze had bovendien haar baby achtergelaten. Mevrouw Anne Williams voelde zich beledigd en diende een aanklacht in. Het rust huis werd veroordeeld tot betaling van 3000 gulden schadevergoeding wegens aantasting van eer en goe de naam, want mevrouw Williams bleek noch in het rusthuis te zijn geweest, noch een baby te hebben. Opnieuw knopen J/OLGENDE MAAND wordt te - Londen een internationale conferentie gehouden om de maten van de mazen van vissers- netten opnieuw vast te stellen. De hele visserij houdt haar hart vast. Stel voor, dat er een paar millimeters worden afgenomen van de tegenwoordige maten. Dan moeten alle vissersnetten ter we reld opnieuw worden geknoopt.. Advertentie) ding-obligaties, waarop de dollarclau sule eveneens van toepassing is, af gegeven voor de opgelopen rente tot 31 December 1944. De rest van de achterstand zal pas worden gefun deerd na de hereniging van Oost- en West-Duitsland. 7% Dawes Lening. In de hoofd som is geen wijziging gebracht, ter wijl daarentegen de looptijd met 20% jaar verlengd wordt tot 1969. De ren te wordt teruggebracht van 7% tot Advertentie) Bankiers Anno 1884 EFFECTEN-COUPONS 5%, terwijl deze ingaat op 15 April 1953. De aflossing vindt plaats door een jaarlijkse storting van 2% in een amortisatiefonds, te beginnen met 1958. Aflossing mag geschieden door inkoop beneden pari. Het restant is ineens aflosbaar in 1969. De achter stallige rente tot 1944 wordt vergoed op basis van 5% per jaór in de vorm van 3% 20-jarige obligaties, welke per 15 April a.s. rente zullen dragen. De aflossing van deze obligaties ge schiedt uit een amortisatiefonds, waarin jaarlijks, te beginnen in 1958, 2% zal worden gestort. Met de rente van de achterstand zal op dezelfde wijze worden gehandeld als dit bij de Younglening geschiedt. OBLIGATIEMARKT U)E OBLIGATIEMARKT blijft nog steeds gunstig gedisponeerd en het koerspeil kruipt langzaam maar zeker naar boven. Over even tuele nieuwe staatsleningen werd geen nader bericht ontvangen. door Nico J. P. Smith deStri^.,/an-h.enl' dat"ie met de kruk r>-, met heeft gebombardeerd, hii J":161?" kunnen doenals staan nat" te moe vvas om °'P te X Dat-iez°moeis.... Hert" ,Zi?„Ua t?' notl in "Het Dorstige selinv m a ziet z'n vader plot- denr f tapkast zitten bij de deu op z'n bekende oude plaatsje. SCherOrt Ved£r ZiGt hem niet h'J zceen- ee"a ?rr.el in en h'i hoort hem fp stomme jog hebben ze avond 's onderdak van- Hif<wJ>t0p ?ehjet Henk in de keel. doet dat-ie stomme dingen zim nm 70 stom zal hij toch niet stuk te slaanr 7° dat ,celleye wat komen om t.' z°uden misschien wel Pol af to met een gummi-knup- Z°UVt z7mCï\7e" dan' het licht er nog benauwd^.°";Jn'da" het slaapnd°Hif z1ptHa"k in ecn onrusti8e ouderlijk hm„ e kroeg, die zijn -het,loltWas hij ziet de stoep bord H„t n uithang bord af hlJ'=ende hert komt van het borct "n Zat z n voorpoten op z'n de grote Preiecnd komt de kop .net iuist v °JGn° naar hem toe. maar als hij denkt, dat het dorstige dier hem met de geweldige horens een stoot zal geven, verandert de kop in die van Arie Schepens. Ja, dat is Arie! Een gemene grijns heeft hij op z'n verlopen gezicht. Hij lacht hem uit hij lacht de geweldige Adamsappel gaat maar op en neer en Henk voelt hoe de adem van deze ongure klant van vader over zijn haren strijkt. Dan vliegt hij met een gil overeind. Het is donker, aardedonker in de cel. Maar het tocht er en in die duisternis ligt eenzaam een jongen zielig te hui len. VIERDE HOOFDSTUK. ALS ARIE langzaam naar huis slen tert en de hele zaak overdenkt, komt hij tot de conclusie, dat de zoon van Veder Harry Duintjer wel eens achterna kon gaan. Hij weet niet, dat hij het bij het rechte eind heeft. Want de kinderrechter, die in over leg treedt met de Officier van Justitie en die kennis neemt van de feiten, oordeelt, dat Henk Veder tijdelijk uit het kroegmilieu dient te worden ver wijderd, zodat Henk na z'n twee da gen hechtenis naar een observatiehuis kan worden gezonden. Zo ver is het echter nog niet en Arie is ook nog niet thuis. Het is stil op straat, maar uit "Het Dorstige Hert" slaat een lawaaièrige drukte naar buiten. Eerst zie+ het er naar uit. dat Arie de Din-kelmanlaan in zal gaan, maar op de hoek staat hij stil om na te denken. Hij moest toch maar even gaan zeggen, dat ze Henk hebben vastgehouden, overweegt hij. Maar dan schiet hem te binnen, dat hij over Veder niet bepaald een gun stige getuigenverklaring heeft afge legd. Zal hij toch maar doorlopen Als dat jog zelf niet had doorgesla- gen, had hij ook niets hoeven te z g- gen.... Gaan of niet....? Dan be- reikt een vleug van de dranklucht, die uit de kroeg naar buiten walmt, het reukorgaan van Arie. Z'n Adamsappel gaat heftig op en neer en met een ruk keert hij op z'n voornemen, da delijk naar huis gaan, terug en be stijgt hij de stoeptreedjes van "Het Dorstige Hert". Goeie. Met een forse zwaai heeft-ie het gordijn op zij geschoven en neemt met knipperende oogjes op, wie er binnen zijn. Het is niet zo druk in de kroeg. Alleen zitten er in de hoek aan een tafeltje een paar vreemden, met hoog rode koppen. Zij schreeuwen en lallen en roepen "de kastelein" toe, nog eens in te schenken, waarna Veder met de fles in de hand uit de tapkast komt en naar hen toe gaat. Arie heeft z'n oude plaatsje op de kruk weer ingenomen. Als die vreemde schreeuwerds er niet waren, zou je zeggen, dat-ie niet eens weg is geweest. Wat zijn dat voor druktemakers? vraagt hij om toch maar wat te zeg gen. Veder haalt de schouders op. Weet ik veel? Hij aarzelt even, maar zet dan toch een glaasje neer. dat ny omzichtig vol schenkt. TerwlÜJi1-,xrph doet. fluistert hij Arie toe En. t±eo je Henk nog teruggezien? A rio wacht even voor hij antwoora geeft Een slechte tijding komt altyd vroeg genoeg en keurend brengt hy het glaasje aan de lippen om het daarna met een zwaai op het zinken blad voor hem te zetten. Veder is om gelopen en heeft z'n troon weer be- stegen. Nou, heb je hem nog ge zien? Jawel, in het politiebureau. Ze hebben hem geknipt en hij moet er blijven ook Zo, nu weet hii ineens alles. Arie strekt de hand weer uit naar het glas, maar Veder houdt die hand tegen. Vertel eens, zegt hij hees. In het bureau? Hoe kan dat nou? Er was toch niks gaande? Met z'n waterige, verlopen spleet oogjes kijkt Arie de kastelein ver baasd aan. Wat mankeert die kerel opeens? Die heeft compleet de zenu wen. Hij voelt het aan het trillen van de dikke vingers op z'n hand. Wacht, hij zal hem helpen! Alleen maar, dat die jongen van je de schuurdeur had opengebroken. Ze schijnen het verdacht te hebben gevonden, dat-ie op de uitkijk stond, zeg hij. Toen hebben ze hém mee genomen en zijn ze de boel in de buurt van de winkel eens gaan beku- Da's verraje-werk, verzekert Ve der somber. Als zo'n jog brandgang staat is er helemaal geen reden om hem mee te nemen Aide doefeen greep 'in de richting van het gil? maar tezelfder tijd wordt zijn pols vastgegrepen en heeft hij het gevoel, dat hij plotseling met z'n arm in een bankschroef zit. Veder, die vuurrood is geworden, buigt z'n dikke hoofd naar voren en terwijl hij de pols van Arie nog steeds stevig omklemt, sist hij hem toe: Jij hebt toch niet gekletst? Arie schrikt heel even van de haat- schietende ogen voor hem, maar hoe wel de Adamsappel hevig heen en weer golft, slaagt hij erin rustig te zeggen: Ben je gek, Veder, hoe kom 3e daarbij! Wat zou ik gekletst kun- nen hebben? Je zoon heeft het aan zichzelf te wijten. Hij had al doorge slagen, voor ik op het bureau kwam. De hele boel was al stuk. Ze wisten alles, van A tot Z. Veder laat nu z'n pols los en dade lijk maakt Arie van de gelegenheid gebruik, zich een beetje moed in te drinken. Hoe kwam jij aan- het bureau" vraagt de man in de tapkast. Op uitnodiging, waagt Arie te zeggen. Ik moest mee, toen ik a laan inliep. Ik dacht, dat je dat w hi Ja SdatCkiopte Veder had het ig- j 5' JmMt hij vond het toen derdaad gezien, ma®} krnPl0. terne n°!i Waal-óm moest je mee? vraagt hl"lL Omdat ze Henk hadden. Die stommeling had precies gezegd, hoe vork in de steel zat. Hij had mijn naam genoemd en toen ze me zagen, moest ik natuurlijk mee. Anders had den ze me wel gehaald. Net, wat ik je vanavond al heb gezegd: dat jong van je deugt niet voor dat werk. Da's niks waard met hem. Schenk nog eens in. Ik krijg zo'n droge keel van dat geklets. Veder, die met z'n gedachten niet bij zn werk is, schenkt gedachteloos in en op hetzelfde moment beginnen de vrolijke vreemdelingen in de hoek te krijsen om jajem, gevolgd door het gezang, dat er jajem moet zijn en dat ze er wel een onbeperkt aantal lusten. Die herriemakers beginnen me te vervelen, mompelt de kastelein, terwijl hij met de fles naar hen toe- schommelt. Dan komt hij weer terug en gaat met een nadenkend gezicht tegenover Arie zitten. Hoe bestaat het, verwerkt hij z'n gedachten. Niks aan de hand en toch geknipt. Je zou zo'n jongen de poten stuk slaan. Zo'n doorgefour neerde ezel. (Wordt vervolgd). VRIJDAG 20 FEBRUARI 1953 HILVERSUM 1 402 meter VARA: 7.00 N'ieuws; 7.13 Gramofoonmuziek; 8.00 Nieuws en weerberichten; 8.18 Gramo foonmuziek; 8.50 Voor de huisvrouw; 9.05 Gramofoonmuziek; 9.35 Waterstan den; 9.40 Voor de kleuters; VPRO: 10.00 Kinderen en mensen", causerie; 10.05 Morgenwijding; VARA: 10.20 Gramofoonmuziek; 10.30 Schoolradio; 10.50 Orgelspel; 11.15 Voordracht; 11.35 Pianorecital; AVRO; 12.00 Hammond orkest; 12.30 Land- en tuinbouwmede- delingen; 12.33 Sport en progm c 12.48 Gramofoonmuziek; 13.00 Nieuws; 13.15 Mededelingen of gramofoonmuziek; 13.20 Lichte muziek; 13.50 Gramofoonmuziek; 14.00 Kookpraatje; 14.20 Viool en piano; 14.50 Voordracht; 15.10 Creoolse liederen; 15.30 Muisettle-orkest; VARA: 16.00 Gramofoonmuziek; 16.30 Voor de jeugd; 17.0 Gramofoonmuziek; 17.20 Muzikale causerie; 18.00 Nieuws; 18.15 Felicitaties; 18.45 „Achter de Horizon", hoorspel; 19.00 Koorzang; 19.18 Zang en gitaar; VPRO: 19.30 „Vreugde en verdriet", causerie; 19.50 Berichten; 20.00 Nieuws; 20.05 Boekbespreking; 20.10 Vierhandig pianospel; 20.30 „Europa één", causerie; 20.40 „Aanpassing", causerie; VARA: 21.00 „Les Troyens a Carthage", opera, (acte III en IV); 21.50 Reportage; 22.10 Buitenlands weekoverzicht; 22.25 Lichte muziek; VPRO: 22.40 „Vandaag", eau. serie; 22.45 Avondwijding; VARA: 23.00 Nieuws; 23.15 „In Huwelijk en Ge_ zin", causerie; 23.30-24.00 Pianorecital. HILVERSUM II 298 meter NCRV: 7.00 Nieuws; 7.10 Gramofoonmuziek; 7.15 Ochtendgymnastiek; 7.30 Gramofoonmu ziek; 7.45 Een woord voor de dag; 8.00 Nieuws en weerberichten; fi.18 Gewijde muziek; 8.45 Gramofoonmuziek; 9.00 Voor de zieken; 9.30 Voor de huisvrouw; 9.35 Gramofoonmuziek; 10.30 Morgen dienst; 11.00 Viool en piano; 11.35 Gra mofoonmuziek; 12.30 Land- en tuinbouw- mededelingen; 12.33 Gevarieerde muziek; 12.59 Klokgelui; 13.00 Nieuws; 13.15 Lich. te muziek; 13.45 Gramofoonmuziek; 14.00 Schoolradio; 14.30 Gramofoonmuziek; 14.50 Sopraan en piano; 15.0<5 Gramo foonmuziek; 15.15 Voordracht; 15.35 Harp- ensemble; 16.00 „De aanleg van een mooi gazon", causerie; 16.lö Sopraan, viool, clarinet en piano; 16.35 Gramofoonmu ziek; 17.00 Harp, fluit en cello; 17.30 Militaire reportage; 17.40 Gramofoonmu. ziek; 17.45 Fries programma; 18.00 Gra mofoonmuziek; 18.10 Surinaamse volks muziek; 18.40 Huismuziek; 19.00 Nieuws en weerberichten; 19.10 Regeringsuit zending: Verklaring en toelichting: 19.30 Gramofoonmuziek; 20.00 Radiokrant; 20.20 Kapelkoor en solisten; 21.30 .Bij de dijken"; 21.55 Marinierskapel; 22.25 Kunstoverzicht; 22.45 Avondoverdenking; 23.00 Nieuws en SOS-berichten; 23 15 In ternationaal evangelisatieprogramma; 23.30-24.00 Gramofoonmuziek. BRUSSEL, VLAAMS. 324 meter 12.00 Omroeporkest; 12.30 Weerberichten; 12.34 Gramofoonmuziek; (Om 12.50 Koersen); 13.00 Nieuws; 13.10 Causerie; 13.15 Orgel, concert; 14.00 Schoolradio; 15.30 Gramo foonmuziek; 16.00 Moderne muziek; 16.40 Gramofoonmuziek; 17.00 Nieuws; 17.10 Gramofoonmvz.ek; 17.1-5 Pianorecital; 17.45 Gramofoonmuziek; 17.50 Gramo foonmuziek; 18.00 en 18.1o Idenv 18 30 Voor de soldaten; 19.00 Nieuws en pers overzicht; 19.40 Gramofoonmuziek- 20 00 Omroeporkest; 22.00 Nieuws; 22 10 Kro- mek van de Nationale Raad der Oud- strijders; 22.15 Internationale Radio Uni. J?™ Jr' '°A5 Gramofoonmuziek; 22.55- 23.00 Nieuv. S. BRUSSEL. FRANS, 484 meter 12 05 Sr-fnm°T?^!mU::iek: 1300 Nieuws; 13.10, ïlivY i en 15,45 Gram°foonmuziek; 16.00 Dansmuziek; 17.00 Nieuws; 17.15 r7r^°?°nmilziek: 172° Pianorecital; i G^mofo°nmuziek; 18.30 Filmmu ziek; 19.00 Gramofoonmuziek; 19 40 Gra- mofoonmuzie*; 19 45 Nieuws: 22 00 idem; 22.10 Kamermuziek; 22.50 Nieuws.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 5